Duitsch I 1 ïvraagd eling lijnen); 8. f Groot aantal doodstraffen te Amsterdam. Engeland moet op de knieën. NK-UTRECHT DAGBLAD VOOR sdiende IOPROGRAMMA. MEISJES gevraagd. derkade 68. voor Genees- n, Amsterdam ers zijn, in- 13: en en aard- F I Aanslag op Bevolkingsregister. DE ZEEVAART - als levensberoep. ROME. Knut Hamsun sprak op het Weensche Journalisten-Congres. Zóó Smokkelt Brabant.... 49.000 brt. tot zinken gebracht. v DISTRIBUTIENIEUWS. Doodelijk ongeval fe Enkhuizen. Vaor Duitschers ter kennisneming STAD EN OMGEVING. )NDERDAG 1 JULI. JM I 414.4 M. 6.45 Morgensp. mn. 7.15 Morgensp. 7.40 Sport, >verz. 8.10 'n Muz. bloemen^ 8.50 V. d. vrouw). 9.00 Godsd, Pianovoordr. 9.45 Zangvaria. vrouw. 10.30 Bandi Balogh. .1.20 Piano en zang met pia- 00 Almanak. 12.15 Theo Udea 1.00 Zelf tuinieren. 13.05 He- sol. 1.00 Oud-Nederl. tegels, one. en zang. 15.00 Karl Erb, inaarsportret. 15.30 Koffer- 16.00 Ger. v. Krevelen. 17.00 17.30 Depart, houder^ spreek- imus.ork. 18.05 Omr.ork. 18.45 kwesties. 19.10 Sp. v. d. dag. ;n piano. 19.30 Het Conc.geb.» 20.30 „In de koperen Vijzel.'*- ggb.ork. 21.25 Twee piano's, e radio-centrales: „Vertrouwt In bonte rij." 12.45, 16.45, 19.00 en 22.00 BNQ :hten. 17.30 Concertino. 18.00 Het rio. 19.10 V. d. kleuters. 19.15 rat. 20.15 Van vrouwen en al- in vroeger tijd. 20.30 Vijf ezier. 21.45 Avondw. EELE MEDEDEELINGEN. sausbereidingsproducten. i dienen de voor soep- eil gsmiddelen aangewezen bon- s de bonnen voor de overigs fcelijksche artikelen, bij distributiediensten in., te le-- ende de derde week van den uur en gedurende de week van den geldigheidsduur, ter van toewijzingen voor ver delen. Zij moeten deze botw en met een ontvangstbewijs waarop het woord „Vervan-, »n" moet worden bijgeschre* elvou'ien van 10 bonnen en inimum van 30 bonnen. Res- kunnen, met een maximum i, in de week na afloop van ieperiode, welke volgt op da geldigheid, ingeleverd wor* rband hiermede moet bon 589", welke thans geldig is, vorden in de periode van 28 met 2 Juli a.s. en in de pe-* tot en met 16Juli a.s. A. B. Jonker (afw.); plaats- hoofdredacteur, Kunst en >en: H. P. van den Aardweg; ,enst: Tj. N. Adema belden te Buitenland: Jac. Broersen menland en Stadsnieuws: D. Sport: J, Werkman; Advert Boogaard, allen te Alkmaar^ Jd. it 2, hoek West er weg1. raat 2, hoek Westerweg. RIEKSKANTOOR hieij geplaatst worden. van dit blad. gevraagd: ÏUREAU ALKMAAR. ling of schriftelijk met (verricht werk, duut iploma's) aan Bemid- VAN LEUSDEN, Leusden. 'ZELAER VAN ïed. Comm.), De Bilt. VIJK, Nieuwersluis. WIJCK, Amsterdam. Wijk bij Duurstede, quiditeits-credleten, gelden a deposito, illaan 10 BEVERWIJK DE RUYTER. luchten, hten, met bloemen, ie 2oemen, er hangt te drogen, trots op kan bogen! :dt gewasschen, i en plassen, al 't zijden goed, inderen doet! I i t Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland Alkmaar - Voordam C 9. N.V. Bureau Alkmaarscbe editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3329 - Red. 3339. Giro 187294. DONDERDAG 1 JULI 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 150. 2 pagina's. Hoofdredacteur A. R. JONKER, Alkmaar. {Afw.) Prijs der gewone advertenties in deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 3 Y> m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.1*0. voor het geheele Rijk 263. Losse nrs. 5 ets. 21 beklaagden veroordeeld. VONNISSEN HEDEN VOLTROKKEN I 's-GRAVENHAGE, 1 Juli. De Höhere SS- und Polizeiführer maakt bekend: Het SS- und Polizeigericht te Den Haag heeft, na behandeling van de rechtszaak tegen hen, de volgende per jonen ter dood veroordeeld. De von nissen zijn heden met den kogel vol trokken. J. De kunstschilder eü schrijver Wil lem J. C. Arondeus uit Amsterdam; geboren 22 Augustus 1894; J. de Jood Rudolf Bloemgarjen, uit Amsterdam, geboren 7 Mei 1920; 3. de vroegere student in de medicij nen Karl B. R. P. Groeger uit Am sterdam, geboren 7 Februari 1918; 4. de vroegere student in de medicij nen Coos Hartogh uit Amsterdam, geboren 10 April 1917; 0. de rijksambtenaar E. Samuel A. van Musschenbroek uit Amsterdam, ge boren 25 Augustus 1916; f. de kantoorbediende Guus A. C. J. Reitsma, uit Oegstgeest, geboren 26 <Tuli 1922; 7. de magazijnbediende Henri Halber- stadt, uit Amsterdam, geboren 10 Februari 1911; 8. de schrijver dr. Johannes Brouwer, uit Utrecht, geboren 31 Mei 1898; 9. de architect Koenraad Limperk, uit Amsterdam, geboren 19 Juli 1908; 10. de kleermaker Sjoerd Bakker, uit Amsterdam, geboren 10 Juni 1915;' 11. de leider van een distributiedienst Cornelis Leendert Barentsen, uit Voorburg, geboren 1 October 1892; 12. de politie-agent Cornelis Roos, uit Amsterdam, geboren 13 Sept. 1912. De eveneens ter dood veroordeelden Cornelis Adriaan Honiss, arts, uit Hil-< versum, en Willem Beck, arts, uit Utrecht, werden begénadigd tot 15 jaar tuchthuis. De ongehuwde Johanna Scholten uit Naarcten is tot levenslange tuchthuis straf veroordeeld. De veroordeelden waren, met nog zéven personen,betrokken bij den springstof aanslag op het bevol kingsregister te Amsterdam in den avond van 27 Maart 1943. De daders en deelnemers hebben zich op 18 Juni 1943 en 26 Jimi 1943 in Amster dam moeten verantwoorden voor het SS- und Polizeigericht X, den Haag. Bij de behandeling voor het gerecht bleek, dat de daders, van*'- wie 6 zich bij de uitvoering van den aanslag hadden verkleed in de uniformen van Nederlandsche amb tenaren van politie, door een der daders, een Jood, in contact Waren - gekomen met de leiding van de illegale Communistische partij in Nederland. De leiding van de terroristenbende stond in nauw contact met kunste naars en studentenkringen, waartoe verscheidene der daders behoorden. Het contact van Nederlandsche studenten en academisch gevormde Nederlanders met de illegale communisten ter voor bereiding én uitvoering van 'den aan slag van 27 Maart 1943 is daarmede on dubbelzinnig bewezen. Nog vijf daders waren half jood of hadden joodsch bloed. Twee der voornaamste daders waren homosexueel. De in leidenden zin bij den aanslag betrokken jood bleek bovendien op 2 Februari 19*3 getracht te hebben een revolversanslag te plegen op den pro-, cureur-gpneraal. de advocaat Feitsin die door 'n schot zwaar gewond werd. De jood bekende verder na 2 Februari '43 ^arc*ereri een amb+pnaar der mare chaussee, die hem w\^e controleeren. met 6 pistoolschoten doodelijk te heb- ?/fn DezeRde jood shad op 15 Maart 1943 met nog twee leden van de zen kring van daders, beiden half joden, den springstof aanslag op het spoorweg traject Amsterdam—Haarlem ten uit voer gelegd. Bij de behandeling voor het gerecht bleek, dat deze aanslag, evenals de te- zelfder tijd uitgevoerde aanslag op de Maartpn 2™ van den grooten n HarPertsz. Tromp „die met 1 hert maakt Spangiens zone^i ter 1mp hebben Neerlands van Eurnn.»6: gevaren en als „Hoek reldhanrM >et recht op zee- en we- In den strhd tWeten te verdedigen, en bovendien fen wlnd en Solven vijanden van ons6" SViiid tesen alIe weder het hart ver°ntln<mt wordt dat wij allen noodfg hebbln gevor™(d' ropa weer tot v,., oeboen om Eu- dl wereld te make'n1^6 land in De groote trèditie ripn Wijst ons den weg? aien ^«"landen betreden om ons deel te 71 de taken, welke een nlon™ nigd Europa al zijn burgem ■tallen. De zeevaart moet weer vensberoep van onze joneenV ,„l den, de .zee moet wederom onzê jeugd opvoeden. unze Is dat dan ook nu, gedurende dPn oorlog, mogelijk? Ja, want de Kriees marine neemt'kelken Nederlander van onbesproken gedrag In haar rijen op en geeft hem dezelfde opleiding als iederen Duitschen jongen In opeenvolgende publicaties zul len hier de mogelijkheden bekend gemaakt worden, welke beroepen en opleidingen voor ons open staan - wan neer wij gebruik maken van het voorrecht, tot de Kriegsmarine toe treden. Verdere me^edeelingen vólgen. Alle Wskommandanturen verstrekken in- uentingen en aanwijzingen. Uitknip pen en bewaren. spoorweginstallaties bij Sloterdijk (ge meente Amsterdam), Diemen, Bussum, Hilversum, Baarn en Nieuwersluis ten uitvoer zijn gelegd op instructie van de illegale communistische partij in Neder land. Tenslotte had de Jood tezamen met nog drie leden van dezen kring yan da ders, allen half joden, een opruiïngsge- schrift uitgegeven, en verspreid. Hierin werd opgeroepen tot sabotageacties en werden nauwkeurige aanwijzingen ge geven vo9r de vervaardiging van bom men. Op grond van de verordening tot be scherming der orde van clen Rijkscom missaris voor het bezette Nederlandsche gebied d.d. 9 Januari 1943 werden der halve 14 beklaagden ter dood, een vrou welijke beklaagde tot levenslange tucht huisstraf en nog 6 beklaagden tot vrij langdurige vrijheidsstraffen veroordeeld, terwijl een beklaagde wegens gebrek aan voldoende bewijs werd vrijgesproken. Eeni beklaagde werd ter dood veroor deeld omdat hij twee bij den aanslag bp het bevolkingsregister betrokken da ders, onder wie zich de aanvoerder der bende bevond, in den nacht van 27 op 28 Maart 1943, nadat zij hem den gepleeg- den aanslag hadden medegedeeld, onder dak verschaft heeft en hen ook overigens heeft bijgestaan, terwijl hij bovendien de hem bekende deelnemers aan den aan slag op het bevolkingsregister niet heeft aangegeven bij de bevoegde politieover- heid. Tegen een der beklaagden is de dood straf uitgesproken, omdat hij als amb tenaar van politie den bij den aanslag op het bevolkingsregister betrokken per sonen, na de daad, de politieberichten betreffende denaanslag heeft doen toe komen, voorts omdat hij kennis had ge kregen van de poging tot moord\op ad vocaat Feitsma en van den joodschen dader en daarVan geen "aangifte heeft gedaan bij de politie. Een ter dood ver- om-deelde beklaagde had een pistool in zijn bezit en dit ter beschikking gesteld van een der bij den aanslag op het be volkingsregister betrokken daders. In den Haagschen Dierentuin vond Dinsdag een rouwplechtigheid voor den overladen Hauptdianst- leiter, Generalkommissar Fritz Schmidt plaats. Een overzicht tijdens de herdenkingsrede van den Rijkscommissaris. Rijksminister dr. Seyss-lnquart SS Biidberichter S. Frltz-Seapf-Pax m Begrafenis van vermoorden W.A.-man. GRONINGEN, 30 Juni. - Onder bui tengewoon groote belangstelling is hedenmiddag op de begraafplaats te Spijk ter aarde besteld het stoffelijk overschot van den postbode Nanco Medema Mzn. te Spijk, lid van de W A., die Zaterdagmiddag op het grondgebied van de gemeente Het Zandt, het slacht offer is geworden van een revolveraan slag. - m 9 m De Fransche minister van financiën, Cathala, heeft aangekondigd, dat de douane aan de grenzen van Parijs met ingang van 1 Aug. wordt opgeheven. De Duitsche Allgemeine Zeitung bevat een uitvoerige beschouwing over de rede, welke de bekende schrijver Knut Ham sun voor het Weensche Journalisten- congres heeft gehouden. De met groot enthousiasme begroete schrijver en natuurvorscher die zijn rede liet voorlezen verklaarde hoofd zakelijk een getuigenis over Engeland te willen geven. Hij zeide steeds anti- Engelsch te zijn geweest. Vele volkeren had hij in zijn leven leeren kennen en er zich steeds over verbaasd, wanneer iemand de Engelsche suprematie ver kondigde, wat voornamelijk de zee lieden plachten te doen. Ik voor mij aldus Hamsun h.eb nooit onprettiger menschen ontmoet dan de Engelschen, die hoogmoedig en van eigen meerder waardigheid overtuigd zijn. Toen spreker oudei was en weer in zijri vaderland terugkeerde, constateer de hij ook daar, dat het grootste deel van zijn landgenooten van de meerder waardigheid der Engelschen in Europa overtuigd was. Is dat te begrijpen bij menschen, die tocfy ontwikkeld waren en kennis had den genomen van de geschiedenis van Engeland en zijn bloedige overwin ningen? Het was zeker niet aanbevelenswaar dig, dat de volkeren gewend waren op Engeland te steunen, het werd slechts veroorzaakt door de houding van Enge land zelf. Engeland heeft de andere volkeren verblind. Het heeft in den loop der eeuwen geleidelijk het vertróu\yen weten te winnen, zelfs in schrijnende tegenspraak met wat deze volkeren zelf zagen en hebben ervaren. Men kijke slechts naar Frankrijk, Er is geen land, dat in den loop "der eeuwen meer gelegenheid had. droevige ervaring op te doen met den gemeen- schappelijken arbeid en de zoogenaamde vriendschap met Engeland. Napoleon heeft het geweten, maar hij had eens moeten zien hoe daarna de Fransche troepen en haar généraals in Engelschen dienst werden gesteld. Slechts het groote en machtige Duitschiand kon de giftige Engelsche politiek weerstaan, maar juist Duitsch- lands macht was een doorn in het oog der Engelschen. Bismarck heeft eens gezegd, dat hij Britsche divisies op Duitschen bodem gevangen zou laten nemen. Daarna kwam de wereldoorlog waarin Duitsch iand dapper streed maar tegenover vier werelddeelen stond. Engeland heeft uit de nederlagen van anderen altijd voordeel" getrokken. Duitschiand was door toevoer van vreemd bloed verzwakt, wat volkomen overeenstemde met de Engelsche be doelingen. Duitschlands volk weru een weeriooze prooi vah vele on-Germaansche volke ren en rassen. Dat waren zware jaren voor Duitschiand, ook door den fabel- aehtigen schuldenlast. De vloot Lag op den bodem der zee, de koloniën waren geroofd, er heerschte werkloosheid en ellende. Maar Duitschiand was niet tot den ondergang veroordeeld. Het is aller buurman, het middel-Europeesche rijk en het verhief zich weer toen het Na- tionaal-Socialisme zich baan brak en er nieuw leven ontstond op vejerlei gebieden. Dat was 'een openbaring, een wonder van wil en Germaansche kracht. Adolf Hitler was de leider gewor den. Engeland achtte een nieuwen oorlog noodzakelijk en hoe weinig Hitler met zijn eisch om den corridor ook verlangde, Engeland wilde den oorlog en men herkent opnieuw het eeuwenoud spel der Britsche poli tiek. Engeland wil, als gewoonlijk, ande ren den oorlog laten voeren. Het gaf veral garanties om zich tegen Hitier hWrtrtf en land na land ver" dd om Engeland te dienen. Wij J S wat Engelsche beloften waard zijn, maar ook, dat de volkeren weer geweigerd hebben hun KNUT HAMSUN, de Noorsche schrijver, die op 't Weensche journalistencongres heeft gespro ken, werd in 1860 geboren. Hij liep als scheepsjongen weg en leidde een wisselvallig leven, tot hij in 1886 als correspondent van een Noorsch blad naar Ame rika werd gezonden. Hij is daarna algemeen bekend geworden door een groote reeks romans, novellen en tooneelstuk- ken, die zich een plaats verover den in de wereldliteratuur. De psychologie van Hamsun en zjjn beeldend vermogen staan ver boven die van de meeste Skan- dinavische schrijvers. oogen te vertrouwen. De Engelsche politiek heeft in verloop van tijd het gezonde Oordeel der volkeren tot in den grond vernietigd. Engeland wifte den oorlog en Hitier trok het zwaard. Hij was een- kruis ridder, een reformator, hij wilde alle landen een nieuw leven schenken en blijvende eendracht onder de volkeren. Hij werkte niet te vergeefs. Naties en volkeren wilden met hem over winnen. Daar staat nu Adolf Hitler, de man, die de wereld een ander karakter wil. geven. Met zijn bondgenooten zal hij daarin slagen en dan is de oorlog voorbij. Spreker legde vervolgens de getui genis af, dat Engeland op de knieën moet. Het is niet voldoende de bolsje wisten en Yankees te bverwinnen. En geland moet op de knieën, anders kan er geen vrede op aarde zijn. Sprekers oordeel steunde op eigen ervaring, ook Noorwegen heeft geslachten lang En- gelands macht en machtsmisbruik on dervonden in handel en zeevaart. Zelfs het werk van de Secret Service heeff men daar aan den lijve gevoeld! In zijn lange leven heeft spreker ■ondervonden, dat onrust, onderdruk king, woordbreuk en geweld van En gelschen oorsprong zijn en daarom moet Engeland op de knieën. De smokkelaarstrucs zijn legio, schrijft de Brabantsché berichtgever van het Nationale Dagblad. Zij schakeerer zich in een bonte verscheidenheid, van den specialen begrafenisdienst tot de sim pele koffers met dubbele bodems. De ambtenaren zijn echter^waakzaam. Ook toen in de grensstreek 'een fifetser lustig kwam aangepeddeM, die de argwaan opwekte. Waarom? Er wa's niets bij zonders aan hem te zien, noch aan zijn rijwiel Maar de fijne neus der ambte naren had lont geroken, of was het shag? Ja, want bij een nauwgezet on derzoek, bleken de buizen van de fiets, die daarvoor speciaal was ingericht, vol gepropt met dit in den zwarten handel co kostbare goe^jt. Op een station in de grensstreek verscheen een goede be kende van den controledienst in jacquet met parapluie en hoogen hoed. De ambtenaren lichtten netjes hun hoed voor het deftige heerschap, maar toen deze vriendelijkheid/ niet beantwoord werd, versterktgfdit hun argwaan en zij tooverden toen uit parapluie en hoed duizenden pakjes cigarettenpapier. Op een ander station werd een jonge vrouw aangehouden met een baby in den arm, keurig gehuld in een babysprei, waar onder men echter ook shag, "boter, cho colade en andere begeerenswaardige ar tikelen vond. Tot slot benutte men in Roosendaal den aardbeientijd om shag in mandjes ondqr deze sappige vruch ten te camoufleeren. De nieuwe Onderkoning van Indië, Veldmaarschalk Sir Archibald Wavell, zal den titel van Viscount krijgen. Havengebied van Bone bestookt. N HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH- RER, 30 Juni. Het opperbevel der Weermacht maakt bekend: Aan het Oostfront hebbèn zich geen gevechtshandelingen van beteekenis voorgedaan. Op de Zwarte Zee hebben DuitscHfe duikbooten twee schepen met tezamen een inhoud van 2000 brt. tot zinken gebracht, lichte zeestrijdkrach ten boorden in den loop van een kort nachtelijk gevecht een Sovjet-Russische kanonneerboot in den grond. Het lucht- wapen vernietigde door neergeworpen bommen in de wateren voor Novoros- siisk een vijandelijk bewapeningsvaar tuig. Een sterke formatie zware Duitsche gevechtsvliegtuigen heeft in den afge- loopen nacht met succes 'scheepsdoelen en haveninstallaties in het gebied van Bone bestookt. In het gebied van de Middellandsche Zee zijn gisteren 12 vijandelijke vlieg tuigen neergeschoten. Twee eigen ja gers keerden niet terug. Duitsche duikbooten hebben op den Atlantischen Oceaan en op de Mid dellandsche Zee in harde gevechten tegen convooien en afzonderlijk va rende schepen acht schepen met een inhoud van 49 000 brt. tot zinken ge bracht, voorts een torpedobootjager en drie transportzeilschepen, een ander stoomschip werd getorpedeerd. In den loop van deze gevechten schoten onze booten vijf vijandelijke bommenwer pers neer. BIJ DE TEWERKSTELLING IN DUITSCHLAND. '9-GRAVENHAGE, 30 Juni. Van bevoegde zijde wordt meegedeeld, dat uiteraard voor hen, die behoofen tot de lichtingen 19241918, nog de mogelijk heid bestaat, als vrijwilligers toe te treden tot de Duitsche Kriegsmarine, de Waffen-SS of het Legioen. Nadere bijzonderheden verstrekken alle Ortskommandanturen, die ook na voltrokken toetreding zorgen voor vergunning der Arbeidsbureau*. de VASTE BRANDSTOFFEN VOOR KOOKDOELEINDEN EN GENERATOR- ANTHRACIET EN TURF. 's-GRAVENHAGE, 30 Juni. Van 1 Juli 1943 tot en met 30 April 1944 geven de met „13KF" gemerktfe bonnen der kookkaarten voor vaste brandstoffen „U 115" recht op het koopen van één eenheid vaste brandstoffen, met uitzon dering van fabrieksturf. Overwogen wordt om op 1 Augustus 1943 wederom één bon van de kook- kaart „U 115" aan te wijzen. Van 1 Juli tot en met 31 Juli 1943 geeft elk der met de woorden „Gene- rator-Anthraciet negentiende periode" gemerkte bonnen recht op het koopen van één hectoliter (max. 75 kg.) anthra- cietnootjes IV of V. Gedurende het zelfde tijdvak geeft elk der met de woorden „Generatorturf negentiende periode" gemerkte bonnen recht op het koopen vair 50 stuks baggerturf. Gistermiddag is er op het Spaansch- leger een verkeersongeval gebeurd, waarbij een doode valt te .betreuren. De 56-jarige hulpbesteller bij de P T T.. Sj. de Goede, geraakte met zijn fiets onder0 een zware vrachtauto, die beladen was met boomstammen. Het achterwiel van den wagen ging over het lichaam van De G„ die vrij wel op slag dood was. De oorzaak van het ongeluk moet ge zocht worden in het feit, dat De G. nog maar pas kon fietsen en toen de vrachtauto passeerde geen baas is kun nen blijven over zijn stuur. DUISTER PERSPECTIEF VOOR AMERIKA. De leider van het Amerikaansche bu reau voor de oorlogsinlichtingen, El mer Davis, heeft gisteren verklaard, al dus meldt de Britsche berichtendienst, dat „het hardste deel van den oorlog nog voor ons ligt". De verliezen zullen nog zwaarder gorden, zoo zeide hij. VER. STATEN. NOG 130.000 STAKERS IN DE Volgen de laatste berichten uit de Amerikaansche kolengebieden staken nog ongeveer 130.000 van de 500.000 mijn werkers, waarvan opgeveer 100.000 man in Pennsylvanië." Duizenden Amerikaansche scholen zullen na de zorrtervacantie wegens gebrek aan onderwijskrachten gesloten worden. In de eerste plaats zullen de provinciale scholen door dezen maat regel getroffen worden, omdat de loo- De Commissaris-Generaal voor openbare veiligheid en hoogere SS Politieleider maakt bekend: Ingevolge de verordening van Rijkscommissaris voor het bezette derlandsche gebied betreffende de gjstratie der Duitschers zijn alle in derland woonachtige Duitschers de en den Ne- re- Ne- ver- plicht zich bij het voor hun woonplaats bevoegde registratieb'ireau aan te mel den. Het is gebleken, dat een aantal Rijks- duitschers tengevolge van onbekendheid met deze verordening in het bijzonder bij verhuizing binnen Nederland en naar het buitenland, de bepalingen de zer verordeningen niet naieven. Ik roep derhalve alle tot aanmelding gehouden personen, onder verwijzing naar de bij de verordening bedreigde straffen, op zich bij het bureau van den Politie officier bij den Gevolmachtigde van den Rijkscommissaris voor de provincie hun ner woonplaats bij vestiging uit het buitenland, bij verhuizing binnen Ne derland en bii vertrek naar het buiten land schriftelijk of mondeling aan te melden. *5. Deze verplichting geldt ook voor per sonen, die tot het Duitsche volk behoo- ren, maar in het onzekere zijn betref fende hun nationaliteit of als statenioos worden aangemerkt De verplichting tot aanmelding geldt eveneens voor Duit schers uit het vroegere Oostenrijk, voor Sudetenduitschers en voor Voiksduit- schers uit de Oostgebieden. De verplichting tot aanmelding be staat ook voor het geval, dat personen ter vervulling van hun dienstplicht voor de Weermacht worden opgeroepen. Bij minderjarigen is de wettelijke ver tegenwoordiger, eveneens wanneer hij zelf geen Duitscher is, voor de nakoming van deze verplichting tot aanmelding verantwoordelijk. Aanmelding kan mede geschieden bij de hulpregistratiebureaux bij de „Orts- gruppen der NSDAP". get. RAUTER. SS-Obergruppenführer und General der Polizei. Uit een ingesteld onderzoek blijkt dat in Frankrijk sinds 25 Juni 1940 door Engelsch-Amerikaansche lucht aanvallen gemiddeld per dag 5 Fran schen zijn gedood en 15 gewond. Er zijn 16.000 menschen dakloos. KORT geleden hebben de geallieer den verklaard, dat zij niet schro men zullen ook Rome te bombardee ren. Van verschillende zijden is reeds meermalen betoogd, dat twee bellige- rente machten, die tegenover elkaar geplaatst zijn, het gelijke recht van vernietiging hebben. Maar dit recht draagt allerminst een karakter van onbeperktheid. Integendeel, het is ge bonden aan bepaalde grenzen, en de oorlogvoerende, die deze overschrijdt, stelt zich tot groot nadeel van zich zelf, want een oorlog wordt niet al leen door de wapenen beslist on middellijk bloot aan de veroordeeling der gansche menschheid. Dat gebom bardeerd wordt, is een onontkoomba re noodzaak der moderne oorlogvoe ring; dat bii die bombardementen soms onschuldige slachtoffers gemaakt, en voor den oorlog niet belang rijke objecten getroffen worden, is weer een onvermijdelijk gevolg van den aard van het oorlogswapen zelf. Maar het blijft de taak van elke strij dende mogendheid om al'es in het werk te stellen, opdat de begrenzing geëerbiedigd blijve. Een bedreiging met een bombarde ment van Rome zooals die door de Britsche en Amerikaansche woord voerders geuit werd toont op wel schrijnende wijze aan, dat men aan die zijde deze taak afwijst en slechts, naar elk redelijk inzicht erkennen moet, op terreur is bedacht. "D OME is stellig geen oorlogsdoel. lv Het is de hoofdstad van Italië eri zetel der Italiaansehe regeering, maar de werkelijke beteekenis van Rome, over de geheele wereld la Citta E- terna, de eeuwige stad gehêeten stijgt ver boven deze twee. functies uit. La Citta Eterna is daarom reeds de „eeuwige" omdat zij met haar won deren schat van historische herinne ringen als het museum eener groot- sche, voorbijgegane wereld is. Eeu wenoude echo's fluisteren er nog in al haar hoeken. Wie door Rome gegaan is onverschillig of hij op den groe nen met citroenboomen en palmen be groeiden Palatijn stond, of met een schriel kaarslicht door de kille cata comben dwaalde, wa3r hij in de gla zen sarcophagen het bijbelsche woord voor eigen oogen bewaarheid vond, dat de mensch gedoemd is tot stof weder te keeren beseft dat alles voor ge heel zijn verdere leven. Maar de ma gische stem van Some werd ook ver staan door de vele millioenen, als ka ravanen gaande door de eeuwen de zer wereld, die de stad aan den Tiber niet zelf aanschouwden. Want' het be hoort tot de schoone krachten van Ro me, dat haar zegenende toover n'et aan lijfelijke aanwezigheid gebonden is en alleen reeds de klank van haar naam de verbeelding in gloed en in glans zet. Zoo is Rome de bijzondere, de meest begenadigde zuster onder de steden der wereld en wie aan deze stad raakt, raakt naar het wooril van den dfchter aan de oogapnels van God IJ ET Romeinsche vo'k blijkt volko- 1 men bereid den komenden slag 't hoofd te bieden. Guido Baroni heeft dezer dagen in een der Italiaansehe Waden geschreven, dat de Romeinen, Wanneer het uur der beproeving ge slagen zal hebben en de geallieerde bommen de schoone en onvervangbare reliquieën van Rome zullen bestoken, denzelfden heldenmoed zullen toonen als de burgers van andere Italiaansehe steden, welken een eender lot was beschoren. Doch de Engelschen en Amerikanen mogen nog tijdig bedenken, dat met de eerste, scherven die hun projectge len van de Romeinsche fori en edifici zullen afspiinteren, tegeiük de hoek steen gelegd wordt tot het vonnis dat de nageslachten over hen vellen ztiRen en dat door geen eeuwen kan worden teniet gedaan ALGEMEEN ZIEKENFONDS ALKMAAR EN OMSTREKEN. Spoedig alle praktijken centraal geadministreerd. In Hotel Proot werd Woensdagmiddag de algemeene vergadering gehouden van het Algemeen Ziekenfonds Alkmaar en Omstreken. De voorzitter, de heer P. Wilms, be treurde het in zijn openingswoord, dat de doktoren niet aanwezig konder zijn. Het door den secr.penm., den heer T. Bonsema, uitgebrachte jaarverslag, v/aarop wij afzonderlijk terugkomen, werd onveraiiyjjjd vastgesteld. Bij de hierop volgende bestuursverkie zing deelde "de heer Hartong van Ark mede, dat hij, om gezondheidsredenen, het niet langer aandurfde als eenig deel nemer deel van het bestuur uit te ma ken. De voorzitter betreurde dit. Hij had gehoopt, dat Dr. Hartong Van Ark, tot betere tijden, althans de eenlge deel nemer in het bestuur zou blijven. Dit werd door den heer Hop onderstréept, die ljoopte,. dat spoedig jongeren ook hem zouden vervangen. De heer P Wilms werd als bestuurs lid herkozen. Tot diens plaatsvervanger werd gekozen de heer J. Boskamp en tot leden van de commissie, belast met het nazien van de rekening mejuffrouw F H. A. Schuitema en de heer J. Bos kamp. De premie voor 1943 werd conform vastgesteld. Besloten werd, de gelegenheid voor de verzekerden om kosteloos van huisarts en tandarts en/of apotheker te veran deren .eveneens open te stellen gedu rende de eerste week van October, naast de thans reeds bestaande gelegenheid in de eerste week van April. Een princ)pieele beslissing. Aan de orde was hierop het voorstel van het bestuur om het besluit van de Algemeene vergadering, betreffende de prak'iiken in de Buitengemeenten, welke centraal geadministreerd worden, zoodra de omstandighede hiertoe aanleiding geven, ui te breiden tot alle praktij ken, waardoor de praktijken welke er thans nog niet onder vallen, zoo spoedig mogelijk onder de Centrale Administra tie van Alkmaar gebracht zullen wor den. Deze egeling is noodzakelijk gewor den dooi de vele wijzigingen in de ver zekerden, die van de verplichte ver zekering overgaan naar de vrijwillige en omgekeerd. Eveneens door het feit, dat de uitvoering van de voorschriften, welke het Ziekenfonds van het Staats toezicht op de Ziekenfondsen ontvangt, een direct verband van de boden met het ziekenfonds noodig maakt. Dit voorstel werd zonder bespreking aangenomen. De heer Lauws bracht nog de wen- schelijkheid van het aanstellen van een controleerend arts ter sprake. Nu zieken alle gevallen het maximum aantal dagen lit. Door controle zouden hierop dui zenden bespaard kunnen worden. De voorzitter gaf dit toe. De besparing zou den deelhebbers ten goede komen en aangezien de doktoren daarop in dezen tijd geen prijs stellen moest men dit voorloopig maar laten rusten. De voorzitter sloot de vergadering met het uitspreken van den wensch, dat de volgende onder gunstiger omstandig heden gehouden zou kunnen worden. ALKMAARSCHE MIDDENSTANDS A VONDSCHOOL. In Herberg London kwamen Maandag avond de cursisten van de Alkmaarsche Middenstandsavondschool bijeen, die bij de jongste examens het Middenstands diploma Algemeene Handelskennis had den behaald. Zij werden allereerst toe gesproken door den directeur, den heer H W. Hoismuller, die zijn vreugde uit sprak over het feit, dat 35 van de 42 candidaten het diploma hadden verkre gen en vervolgens op ieders prestatie nog nader inging. De heer M. Rentenaar, voorzitter van het schoolbestuur, wenschte de cursisten geluk met hun succes en sprak de verwachting uit, dat zij een waardige plaats in den midden stand mochten gaan innemen. Bij monde van enkele cursisten werd den leeraren dank gebracht voor de wijze waarop zij de leerlingen voor het examen hadden opgeleid en het schoolbestuur voor de gelegenheid die het bood, dit onderwijs te kunnen volgen, waarna de aanwezi gen nog eenigen tijd bijeen bleven De namen van de geslaagde leerlingen luidenC. Engel, W. L. van Eenoo, J den Hartigh, J. J. Hendrikse, A. Ja- cobsen, J. Keijzer, K. A. Klerk, E. J. Koning, J. J. p. Pels, O. J. Stavenuiter, J ,van Weert, W. van Weert, mej. M J. Westerhof, C. Wetterauw, L. K. Even huis, J. H. H. van 't Hof, P. Wypkema, J H. Cojrsen, .mevr E. Schats—den Das, C. Dekker. C. A. Jansen en H. H. Toepoel, allen te Alkmaar, D de Jong, J de Jong en P. de Vries te Schoori, mej. N. A. Klomp te Koedijk, K. van Dijkhuizen en D. Volger te St. Paneras, G J van Harskamp te Oterleek A Kalf en L. Kalf te Den Helder. M. Oud en J. A. Veenis te Heiioo, Ff Mooij te Noordscharwouri-» en P. Mantel Schoorldam.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1