De partijbegrafenis van Hauptdienst- leiter Schmidt. DAGBLAD VOOR 15, 16,17 en 18 R. I. opgeroepen Tusschen ons volk en den honger staat de distributie. Plechtige bijzetting te Munster. Groote zuiveringsactie achter Oostelijk front. BEKENDMAKING Oproepdata 12, 13, 15 en 16 Juli. 1 Kilo extra Aardappelen Hei C.D.K. is, zonder onderbreking der werkzaamheden, ve/huisd. H Doodvonnissen voltrokken. Bekendmaking. Koninklijk paleis te Palermo beschadigd. Roosevelt in het gedrang. ZEEVAART als levensberoep. Uitgave; Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche éditie: Voordam C 9. Alkmaar TelefooD Adm. 3320 Red. 3330. Giro 187294. ZATERDAG 3 JULI 1943. ALKMAARSCHE EDITH? NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 152. 4 pagina's. Hoofdredacteur A. R. JONKER, Alkmaar. (Afw.) P vs |D deze eu.w* j u.io oei ui.Ivl.; min. 14 m.M. 1.40. elke 3y, m.M meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10. voor het gebeele Rijk J 2 63. Losse nrs. 5 ets. In de historische stad Munster in Westfalen, waar hij jaren lang gewerkt heeft, had Vrijdagmiddag de door den Führer bevolen partijbegrafenis plaats van den tijdens een dienstreis door een tragisch ongeval om het leven gekomen Hauptdienst- ieiter Fr. Schmidt, Leiter van het Arbeitsbereich der N.S.D.A.P. in den Niederlanöen en General-Kommissar Z.B.V. In het' slot te Munster stond het stoffelijk overschot opge baard. Aan de baar hadden oude strijdgenooten een eerewacht betrokken. De baar was gedekt met de hakenkruisvlag, waarop de pet van den overledene rustte. Wie er waren. Bij het begin der plechtigheid be traden de zaal: de weduwe met de kinderen en de ouders van den over ledene. Reichsleiter Bormann. de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied. Rijksminister Seiss Inquart met zijn naaste mede werkers. w.o. Commissaris-Generaal S.S. ObergruoDenführer en General der Polizei Rauter en de vertegen woordiger van den door dienst ver hinderden Commissaris-Generaal dr. Wimmer. voorts de vertegenwoordiger van den Wehrmachtbefelhshaber in Nederl. Gauleiter en Reichsstatt- halter dr. Alfred Mever. Staatssekre- tar Gutterer. als vertegenwoordiger van Rijksminister dr. Gobbels. Ge- sandter Bene. als vertegenwoordiger van Riiksminister von RibbentroD en legatieraad Nobile Fernari. leider van den keizerliik-koninkliiken Italiaan- schen consulairen dienst in Neder land. als vertegenwoordiger van am bassadeur Alfieri. alsmede vertegen woordigers van het Italiaansche F-is- cio. Aan het hoofd van de afvaardi ging dar NSB stonden de leider Mus- sert en diens nlaatsveryanger van Geelkerken. Verder waren tal van vertegenwoordigers van nartii. weer macht en staat, waaronder vele. die den overledene hadden gekend uit ziin werkzaamheid in Munster en in Nederland biieengekomen om hem de laatste eer te bewijzen. On het slotplein voor den ingang hadden zich formaties van nartii en weermacht opgesteld. Voor de rouw- parade waren gecommandeerd, een eerecompagnie van de S.A. Standarte Feidherrnhalle met muziekkorps, en een eenheid van het leger en van de Luftwaffe. Ook het politieke leider korps van de gouw West.falen-No'-d stond daar met de vaandels aange treden. Tocsnraak van Gauleiter dr. Meyer. De rouwplechtigheid ving aan met treurmuziek uit de Götterdamraerung van Richard Wagner, uitgevoerd door het stedelijk orkest van Münster. Vervolgens sprak Gauleiter dr. Meyer woorden van afscheid. In zijn toespraak gaf hij een schets- van het le ven vgn den overledene, dien hij schilderde als een hard en vastberaden strijder, de steeds bereid was zich voor de zege der nationaal-socialistische ge dachte in te zetten. Beslissend voor diens levensweg was ziin eerste ont moeting in Ingelstadt als soldaat van een pionierregiment der toenmalige Reichswehr, met Adolf Hitler. Toen be sloot de jonge soldaat politiek strijder te worden. De zege van de nationaal- sociaiistisc'he beweging werd zijn le vensdoel. DE SLAG OM HET EILAND RENDOVA. TOKIo, 2 Juli. - Verwacht moet wor- Öen, zoo schrijft de Osaka Mainitsji o\er de landing van Amerikaansche troepen op het eiland Rendova, dat de Amerikanen, ofschopn hun zware verliezen zijn toegebracht, er toch in geslaagd zijn strijdkrachten aan land te zetten, die numeriek verre superieur zijn aan de Japansche verdedigers. Men moet in dit gebied, dus in het cen- tium van d- groep der Salomonseilan den, nog zware gevechten verwachten. De tegenstander zal alles ondernemen pm de Japansche steunpunten 'aldaar in bezit te krijgen. De Amerikanen ver trouwen hierbij op hun materieele superioriteit. Het communiqué van het Japansche hoofdkwartier over de gevechten om Rendova meldt, dat 1 vijandelijke krui ser van de B-klasse in den grond werd geboord, een tweede kruiser van de B-klasse zwaar wërd beschadigd, 4 groote torpedobootjagers tot zinken werden gebracht, een vijfde kleinere torpedobootjager in den grond werd geboord, nog een transportschip zwaar is beschadigd. Minstens 77 vijandelijke vliegtuigen zijn neergeschoten. 31 eigen vliegtuigen zijn niet op hun steunpunten teruggekeerd Op dezer? rommelig en zolder viel een brandbom., Oir is nog over van hei hak! De machtsovername stelde den natio- naal-socialist Fritz Schmidt voor een zeer zware taak, waarvan hij zich met groot succes kweet. Uitvoerig stond spr vervolgens stil bij dat deel van diens leven doorgebracht in Münster al» Gaupropagandaleiter en Leü.er des j.cichspropagandaamtes Westfaien- Nord. Hij ontvouwde een onvermoeide werkzaamheid en bevorderde de cul tureel e belangen van het hem toever trouwde gébied in het bijzonder. Daarnaast was Schmidt een overtuigd en bezielend propagandist en een rede naar van strijdlustig allure. Begonnen als eenvoudig S.A.-man heeft hij zoo de hoog ste posten in partij en staat bereikt. Ten slotte prees spreker den overledene als een waardevol nationaal-soeialist, vviens geheele leven een aaneenschake ling van arbeid, en strijd is geweest en die zich geheel voor Duitschland heeft opge- Den Führer en het Duitsche volk is hij trouw geweest tot-, in den dood. Gauleiter Meyer besloot met bij deze baar de belofte uit te spreken, dat de strijd, waaraan de overledene zijn levèn gewiid heeft, tot een zegenrijk einde zal worden uitgevochten, totdat de vijand en daaronder als voornaamste tegenstander het jodendom op de knieën gedwongen is. De Rijkscommissaris stelde, zooals hij het reeds in zijn rede tijdens de rouw plechtigheid ter nagedachtenis van den overleden Hauptdienstleiter in. den Die rentuin te 's-Gravenhage had gedaan, dezen als voorbeeld van nationaal-socia listische plichtsvervulling. En hij noem de hem een man, die zijn krachten en zijn gezondheid niet spaarde bij den In zet voor de beweging en voor Duitsch land. Hij herinnerde daarbij aan de greote politieke ervaring, die Schmidt tijdens zijn loopbaan had op gedaan. Deze politieke ervaring stelde hem in staat de moeilijkste vraagstuk- ken op te lossen. Verder herdacht de Rijkscommissaris de verdiensten die Hauptdienstleiter Schmidt zich als Lei ter van het Arbeitsbere:ch der N S.D, A.P. in "den Niederlanden heeft ver worven op het gebied der politieke wilsvorming. In deze functie was hij cle wegbereider voor het nationaal-so- e:alisme als de levenshouding vah den Germaanschen mensch. In dit opzicht hij voorgegaan en heeft hij gestre- en in het voorste gelid Daarbij was zijn streven er vooral op gericht het daarheen te leiden, dat de nationaal- socialisten in Nederland onder alle om standigheden in onwrikbare gemeen schap bijeen zouden staan. Voor dit doel heeft de overledene in ontelbare bijeenkomsten het woord gevoerd Zijn willen blijft voor ons een np1at^ns"b«r) De Rijkscommissaris besloot zijn toe spraak met den overleden Hauptdienst leiter toe te voegen: „Gij hebt aan Uw opdracht vol daan. Als politiek Führer voeldet gij U verantwoordelijk en waart gij een strijdvaardig, trouw en waarachtig nationaal-soeialist. Wij Duitsche en Nêderlandsche nationaal-socialisten voelen ons bij deze baar verbonden door Uw werkten Uw willen, wij sluiten de gelederen en marcheeren verder. De overledene zal bij ons zijn op den dag van de zege." Naar het kerkhof Nadat de Rijkscommissaris aan den voet van de baar den grooten krans van den Führer had neergelegd speel de de muziekkapel het lied van den Goeden Kameraad en negen de va nen voor een laatsten groet. Onder de tonen van het Volkslied en den Treur- marsch uit de Eroïca- werd de baar uit het slot gedragen en geplaatst op een met paarden bespannen affuit. Vervol gens zette zich de rouwstoet in bewe ging voor de parade door het inwen dige der stad, welker bevolking den overledene de laatste eer bewees. Op het schitterend aan den rand van het bosch gelegen nieuwe kerkhof traden de formaties nog eenmaal aan ter eere vau Hauptdienstleiter Schmidt, terwijl de rouwstoet zich rondom de open groeve schaarde. Een vertegenwoordi ger van de oude garde van de gouw Westfalen-Nord richtte tot zijn strijd makker hartelijke woorden van af scheid, welke eindigden met de gelofte, dat de kameraden van den doode voor zijn gezin steeds een krachtige steun zouden zijn in het bewustzijn, dat de doode zou voortleven in zijn zonen Den soldaat der beweging gold het saluut van de eereccmoagnie der SA- Standarte Feidherrnhalle. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH RER, Juli. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Aan het bruggehoofd van den Koe- ban stortten vijandelijke aanvallen in het afweervüür ineen Verscheidene plaatselijke aanvallen in het gebied van Dorogobusch werden afgeslagen en de Sovjets onder verlies van verscheidene honderden dooden en gevangenen uit hun stellingen van uitgang verdreven In het achlerwaartsche gebied van den centralen frontsector heb ben formaties SS. en politie, ver sterkt door eenheden van het leger en formaties van de luchtmacht, een groote zuiveringsa tie met succes voltooid. 350 kazt matten werden opgeblazen en 194 versterkte kam pen van benden ingenomen. De' bandieten verloren talryke dooden en groote hoeveelheden wapenen en materiaal. Bij een aanval van talrijke Britsche jachtbommenwerpers op een Duitsch convooi voor Hoek van Holland scho ten onze bewakingsvaartuigen en het boordgeschut der transportschepen 7 vijandelijke vliegtuigen omlaag.. Een onzer schepen werd door bomtreffers beschadigd. Boven het kustgebied der bezette westelijke gebieden vernietigden Duit sche jagers gisteren nog 4 andere vij andplijke vliegtuigen. Op grond van de op 29 April 1943 in de dagbladpers gepubliceerde bekendmaking van den YVehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden betreffende terugvoering in krijgsgevangenschap van de voormalige Nederlandsche weermacht, worden bij deze voor aanmelding opge roepen Het dienstplichtig en reservcpersoneel beneden den rang van officier van de onderstaande regimenten en van alle in de jaren 1S39 en 1940 door deze regimenten opgestelde formaties, voorzoover het in Mei 1S40 in werkelijken militairen dienst was. Zjj moeten zich melden, telkens tusschen 8 en 12 uur: In het „Wehrmaehtlager", Amersfoort, Zonnebloemstraat: ie van hen, die behoorden tot het 15e Regiment Infanterie en zijn oorlogsonderdeelen: degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915, op 12 Juli 1943; degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904, op 13 Juli 1943; .c van hen, die behoorden tot het 16e Regiment Infanterie en zijn oorlogsformaties degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915, op 15 Juli 1943; degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904, op 16 Juli 1943. In de Waterlookazerne te Amersfoort: le. Van hen, die behoorden tot het 17e Regiment Infanterie en zijn oorlogsonderdeelen: degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 t.m. 1915, op 12 Juli 1943; degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 t.m. 1904, op 13 Juli 1943; 2e. Van hen, die behoorden tot het 18e Regiment Infanterie en zijn oorlogsonderdeelen: degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 t.m. 1915, op 15 Juli 1943; degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 t.m. 1904, op 16 Juli 1943. Bij de aanmelding moeten worden overgelegd het persoonsbewijs, de distributiestamkaart en, voor zoover mogelijk, militaire identiteits papieren. Degenen, waaronder ook begrepen de in Duitschland werkende „grensgangers", voor wie een „Bescheinigung" (verklaring van onmis baarheid) afgegeven is, moeten dit bewijs bij hun werkgever of bij de instantie, die bun belangen behartigt, opvragen en bij de aanmelding toonen. Na de melding moet de „Bescheinigung" zoo spoedig mogelijk weder aan den werkgever resp. de instantie, die de belangen behartigt, worden teruggegeven. De werkgevers ziin verplicht degenen die zieh moeten melden, daarvoor in de gelegenheid te stellen en hun het loon (salaris) gedurende den verzuimden tijd uit te betalen. De Ned. Spoorwegen verieenen aan alle voor de aanmelding opge roepen personen vrij vervoer derde klas Degenen, die tot aanmelding verplicht zijn, moeten zich hiervoor vervoegen aan de loketten, c.q. bij den stationschef, van het station van vertrek. K LE E D I N G. Voor zooveel mogelijk uniform, anders burgerklee- ding. Dringend wordt aangeraden daagsche en Zondagsche kieeren, wollen dekens, ondergoed en extra schoeisel, aistnede kookgerei en lepe' mede te brengen. De gezamenlijke bagage mag niet meer bedragen dan twee normale handkoffers. Van aanmelding zijn vrijgesteld personen, die zich op 25 Mei 1943 voor den „Arbeitseinsatz" in Duitschland of in de door de Duitsche weermacht bezette gebieden buiten Nederland bevinden. Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van den Wehrmaeht-x hefehlshaber in den Niederlanden of zich op andere wijze aan de terugvoering in krijgsgevangenschap tracht te onttrekken, moet reke nen on de strengste maatregelen. Dit geldt ook voor personen, die de betrokkenen bij dergelijke pogingen steunen. Daar de aanvoer yan aardappelen thans onverwacht groot is, is het mogelijk, voor óérimaal een extra rantsoen aardappelen van 1 kg. beschikbaar te stellen. T" - band hie,*T^^'',-, - Alge meen 599 van de bonkaart voor Voedings middelen van 5 tot en met 10 Juli a.s. recht op het koopen van 1 kg. aardap pelen. CNF-Voorl. actie H. lnspec. luchtbescherming Pax m Waar en hoe er gewerkt wordt. (Van onzen specialen verslaggever.) MEN heeft zich wel eens be klaagd als er in evacuatie-tijd plotseling een groot familie op de stoep stond en zich dan afgevraagd hoe men al die menschen zou moe ten huisvesten zonder dat eigen „recht op levensruimte" daarbij in het gedrang zou komen. Men kan de kwestie evenwel ook uit Jen gezichtshoek van de geëvacueer- den bekijken, die niet voor hun plei- zier verhuisd waren en zich vaak on gemakkelijk moesten behelpen. Toen het wenschelijk bleek, dat het Centraal Distributiekantoor uit Den Haag in den loop van dit jaar geëva cueerd zou worden, stond men voor de moeilijke vraag waar men deze instel ling zou kunnen onderbrengen, omdat men iemand, die op een bovenhuis woont geen olifant present kan geven en er in ons land maar zeer weinig ge schikte gebouwen waren, waarin je zooiets als het C. D. K. zonder ver storing der werkzaamheden zou kun nen verplaatsen. Twee steden kwamen in aan merking. A/T EN kon het onderbrengen in een tehuis voor oude lieden te Nijme gen maar daar stuitte men op moei lijkheden met de telefooncentrale - en in ZwoUe waar een prachtig gebouw als het ware gereed stond om de in stelling een geriefelijk onderdak te be zorgen. In epn 4 H.A. grooten tuin gelegen aan een plein, dat den romantischen naam „De Zeven Atleetjes" draagt - was door de architecten v. d. Steur en Meyerink een prachtig gebouw gezet voor de N.V. Electriciteitsfabriek „IJs- selcentrale." Het was zoo goed als ge reed en de „IJsselcentrale" was er bui tengewoon mee in haar schik, toen zij tot de teleurstellende ontde mg moest komen, dat men in Den Haag juist dit o tÏvW een Prachtig tehuis voor het w te vinden Wat hét zwaarste is. moest het i3+aaJSu we?en en de Centrale moest bebouw tijdelijk afstaan, terwijl de ?»oUiW*e ?Llurder er met groote zorg voor waakt, dat er aan het prachtige bouw werk met zijn groot aantal zale'n en kamers niets onherstelbaar wordt ver- Wij hebben het Centraal Distribu tiekantoor te Zwolle in zjjn nieuw verblijf bekeken. Wat deze instelling voor ons land beteekent en hoe er gewerkt wordt, heeft de leider daar van in deze persconferentie duidelyk laten uitkomen. Men werkte door, terwijl men verhuisde, ET valt niet mee een instelling als het C.D.K. te verplaatsen, ter wijl de voedselvoorziening van Neder land geen oogenblik mag stagneeren. Menschen, machines, meubelen moes ten worden overgebracht en onder gebracht. terwijl de „distributie" -geen moment onderbroken werd en de tele foon zelfs bleef werken. De dagelijksche leider, de heer S. de Hoo, heeft op de te Zwolle gehouden persconferentie eens in het licht ge steld, wat een instelling als het C.D.K eigenlijk beteekent. Uit een „bedrijfje" van enkele -men schen is het gegroeid tot een instelling waar men 25.000 brieven per maand ontvangt. 3 4.000 aangeteekende stukken per dag en vanwaar b.v. in de vorige maand 521.000 poststukken uit gingen. Naast het hoofdgebouw in Zwolle heeft men nog gebouwèn in Hatjem. Don Haag en Gennep en filialen in Vught. Westerbork en Ommen voor aHerlei diensten en onderdeelen daar van. Daar werken thans in totaal 1689 ambtenaren, alleen in Zwolle ~n Hattem 1043 Zij regeeren en con troleren biina 17 000 plaatselijke distributte-ambtenéren en een nog -Tooter aantal menschen m het kpui- -'emers- en grossmesbedrijf. waar men een enquête houdt we^re atteen ai 100 ambtenaren rvvepis^ht. Men moet m 15000 insteüin***n als hotels en zie- '-enbmVen oo t"'d toewijzingen voorzien en ovèr het C.D.K. loopen per. maand tien milliard distributiebeschei den we zullen, met het oog op onze nlaatsruimte het aantal daarin voor komende nullen maar niet eens laten zetten. De ambtenaren. GROOT was de moeilijkheid om de ambtenaren over te brengen. Men nam M velen tegen hun zin mee uit Den Haag, getrouwden en jonge lieden, waaronder vele jonge meisjes, die nog .nooit van huis waren geweest Men kon er natuurlijk geen wonin gen voor vinden, zoodat menze allen bij de bevolking heeft moeten inkwar tieren. In Hattem kon men de meisjes in een „tehuis" tesamen brengen, maar men begrijpt b.v. voor welke moeilijk heden de schoenmaker of de kapper van dit 2.000 zielen tellende dorp bii efen dergelijken aanwas van „klanten" heeft gestaan. Zoowel daar als in Zwolle contro leeren ervaren verpleegsters, dat het personnel een goede behandeling ge niet en op het veilige rechte Dadblijft., terwijl de directie alles in het werk stelt om voor ontspanning en leerzame curcussen te zorgen. Men ziet de moeilijkheden: hiaten in de personeelsbezetting door vertrek van ambtenaren voor arbeidsinzet of krijgsgevangenschap, een steeds groo- ter terrein van distributie-bemoeiing en in Zwolle een veel kleiner reservoir om er arbeidskrachten uit te putten dan in Den Haag, zoodat er steeds be hoefte aan goed nersoneel is Toen het C.D.K met zijn 300 toestel len de eerste dagen telefoneerde, bleek heel het Noorden geblokkeerd, zoodat ook dat vraagstuk moest opgelost wor den. Dat alles heeft de heer De Hoo uit voerig op de conferentie uiteengezet en daarna met de bezoekers een rondgang door het gebouw gemaakt, langs de nieuwe éigen drukkerij voor circu- 'airec <=»n bofneoTver'ws do afdoc,1,'ric mechanische machines die o a. 24 000 kaarten pèr uur controleeren, de on- felbare andere afdeelingen, werkolaat- ^en en kantoren, om te. toonen boe voortreffelijk deze machtige installing 'ri haar ttreuwe tehuis functioneert. Het C.D.K. is populair. t-n^ 'be«7* K"oon. van het Deo. van 1Handel. Nijverheid en Scheep vaart. heeft deze conferentie met een ,_orte toelichting g^nnond en er o a. oo «©weren. dat het CDK. ondanks aiie distributiewee zich In een -~'?ere noünlariteit mag verheugen Inderdaad, het is zooals Ir Louwes et hoofd van het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd heeft "azegd, de distributie van onze voed selvoorziening staat tusschen ons volk en den honger. Wie ziet hoe hard er in Zwolle ge werkt wordt, kan er zeker van zijn. dat zoo'ang er levensmiddelen zijn welke dezen honger kunnen stillen het machtige apparaat van het C.D.K er voor zal waken, dat iedere Neder lander daaraan- zijn rechtmatige porti^ ia! krijgen. Officieel wordt medegedeeld: De beide Nederlanders Douwinus Janse en Karei Walet zgn bij von nis van het Duitsche Obergericht van 18 Mei 1943 wegens sabotage ter dood veroordeeld. Het vonnis is na onderzoek van de mogelijkheid van gratie voltrokken. De beide veroordeelden hebben actie gevoerd voor de illegale C.P. N. en ten slotte deelgenomen aan drie aanslagen met ontplofbare stof fen te Amsterdam. De drie Belgen Harry Volders, Jean P. Wathiong en Raoul J. C. Thps zijn bij vonnis van het Duitsche Obergericht in het bezette Belgische gebied van 11 Mei 1943 wegens ver boden wapenbezit 'en zwaren roof ter dood veroordeeld. Het vonnis is na onderzoek van de mogelijkheid van gratie voltrokken. De drie daders hebben gemaskerd en voorzien van vuurwapenen in Fe bruari 1943 een roofoverval gepleegd op een hofstede aan de Belgïsch-Ne- derlandsche grens en daarbij de overvallenen geboeid en op ruwe wijze mishandeld. De Wehrmachtbefehlshaber ln Ne derland maakt bekend: De talrijke malen dat de laatste da gen vijandelijke vliegtuigen worden neergeschoten, geven aanleiding er op nieuw dringend op te wijzen, dat het de burgerbevolking ten strengste ver boden is de plek te betreden, waar vliegtuigen zijn neergestort, of eeni- gerlei voorwerpen die tot het neerge storte vliegtuig of de leden der be manning behoord hebben, mede te ne men. Overtredingen worden zwaar ge straft. De posten hebben strenge in- stru-'ie elke overtreding door gebruik van wapenen te verhinderen. NIEUW SPOORBOEKJE OP KOMST. Op 5 Juli a.s. zal een nieuw spoor boekje verschijnen. In deze uitgave zul len, behalve de dienstregeling van 1 Maart 1943, alle sindsdien reeds inge voerde, alsmede enkele per 5 Juli a.s. in [e voeren wijzigingen, zijn opgenomen. Het Italiaansche weermachtbericht meldt o.m.: Palermo is vannacht opnieuw door ■ie vijandelijke luchtmacht gebombar deerd. Onder de talrijke gebouwen die schade opliepen bevindt zich het ko ninklijk paleis. De door de bevolking geleden verliezen zijn nog niet vastge steld. Het afweergeschut haalde vier machines omlaag. Aanvallen van min der belang werderl gedaan op Catania en Cagliari. Het afweergeschut haalde te Catania een toestel neer. Tijdens luchtgevechten met Duitsche jagers vielen twee Spitfires in de wateren van Malta. De president der Vereenigde Staten moge een hooge positie bekleeden, be nijdenswaardig is deze geenszins, zoo als in de afgeloopen week wel op on dubbelzinnige wijze is gebleken. Voor het eerst sinds de intrede van Noord- Amerika in den oorlog heeft Roose velt namelijk in beide Huizen van het het Congres een eclatante nederlaag geleden, waarbij zijn prestige danig in het gedrang is gekomen. Het geschied de tijdens de behandeling van de zoo langzamerhand berucht geworden „an- ti-stakingswet," dat Roosevelt zich ge roepen achtte zich in een brief tot het Congres te wenden, waarin hij liet doorschemeren, dat door de ernstige sociale onlusten van den laatsten tijd de Noord-Amerikaansche bewapenings productie in gevaarlijke mate was ge troffen, dat de regeering weliswaar met het Congres van zins was elke sabotage-staking en opstand energiek den kop in te drukken, doch dat in verband met de heerschende onrust onder de Noord-Amerikaansche arbei ders bij het van kracht verklaren van de anti-stakingswet op nieuwe voor de bewapeningsindustrie onhoudbare moei lijkheden en vertragingen moest wor den gerékend. Als oplossing stelde de president de verhooging van den dienstplichtigen leeftijd tot 65 jaar voor, om hel daarmede voor de toe komst in de hand te hebben alle sta kers voor den militairen dienst op te roepen. Het veto, dat hij hierbij over de anti-stakingswet uitsprak, was de knuppel in het hoenderhok, want tal rijke senatoren en afgevaardigden ver hieven zich na voorlezing van dezen brief van hun zetel en protesteerden ten scherpste tegen de onwaardige op vatting van den president, die het Noord-Amerikaansche leger hiermede blijkbaar tot een toevluchtsoord of verbeteringsinstituut van binnenland- sche agitators wilde degradeeren In beide Huizen van het parlement was men het op dit punt volkomen met elkander eens en zoo wist het te ge beuren, dat het veto tegen de anti-sta kingswet in den Senaat nauwelijks vijf minuten na voorlezing van den presidentalen brief met een meerder heid van 31 stemmen werd afgewe zen en binnen nog korteren tijd in het Huis van Afgevaardigden met een tweederde meerderheid werd afge stemd. Tot zoover hetgeen zich vóór de schermen heeft afgespeeld; wat er achter de schermen gebeurde, laat zich slechts raden, waarbij het overigens een publiek geheim zou zijn, dat Roo sevelt deze nederlaag ten overstaan van het parlement op zich heeft geno men, om straks de stemmen van de arbeiders bij de verkiezingen niet te verliezen. Men acht het zelfs niet uit gesloten, dat Roosevelt dubbel spel speelt, dus de stakingen heeft uitge lokt, om nu een bepaalde houding te genover de arbeiders te kunnen aan nemen, om zich zoodoende te verzeke ren van hun sympathie. Hoe het ook zij, niet te ontkennen valt, dat de pre sident der Vereenigde Staten meer en meer in het gedrang komt en blij ven de stakingen voortduren met hem een ongestoorde oorlogsproductie, wat nog wel eens tot verrassende con sequenties aanleiding zou kunnen ge ven. Bootsmansloopbaan. i Het personeel wordt aangevuld uit vrijwilligers. De taak dér soldaten is: Zeemans- dienst aan boord van slagschepen, pantserschepen, kruisers, torpedoboot jagers, torpedobooten, en alle kleine vaartuigen en andere schepen der Kriegsmarine. Bedienen der verschil lende wapenen (artillerie, torpedo en mijnen), onderhoud en reiniging van schip, Gapenen en gereedschappen, alsmede wachtdienst. Welke eischen worden er gesteld? De vrijwilliger moet lichamelijk flink zijri en een levendigen geest bezitten, om speciale cursussen (bijvoorbeeld voor stukscommandant, voor den luis- terdienst enz. en voor den dienst lp de andere groepen der bootsmans loopbaan) te kunnen volgen. Goede prestaties in den veelzijdigen dienst van deze loopbaan zijn nood zakelijk. Welke dienstrangen kan de vrijwil liger bereiken? Men begint als ma troos. Indien de prestatifs goed zijn, volgt De bevordering tot Gefreiter na een totalen diensttijd van 9 maanden Tot Obergefreiter na eenjarigen dienst als 'Gefreiter. Tot Hauptgefreiter na tweejarigen dienst als Obergefreiter. Maat. zoodra de geschiktheid daartoe bewezen is en de opleidingscursussen met succes gevolgd zijn. (Reeds na twee jaar mogelijk). Obermaat na tweejarigen dienst als Maat. Feldwebel na tweejarigen dienst als Maat. Oberfeldwebel na lj^-jariger dienst als Maat. Feldwebels met een dienst van lan ger dan twaalf jaar kunnen worden bevorderd tot Stabsfeldwebel, Ober- feldwebels na drie jaar in dezen rang en tien jaar dienst in het geheel tot Stabsoberfeldwebel. Voor den flinkgn soldaat, die voor uit wil zijn de bevorderingsomstan digheden gunstig. Buitengewoon flinke onderofficieren worden verder opge leid en bevorderd tot officier. Verdere mededeelingen volgen. Alle Ortskommandanturen verstrekken in lichtingen en aanwijzingen. Uitknippen en bewaren. BIJ DE TEWERKSTELLING IN DUITSCHLAND. 's-GRAVENHAGE, 30 Juni. Van bevoegde zijde wordt meegedeeld, dat uiteraard voor hen, die behooren tot de lichtingen 1924—1918, nog de mogelijk heid bestaat, als vrijwilligers toe te treden tot de Duitsche Kriegsmarine, de Waffen-SS of het Legioen. Nadere bijzonderheden verstrekken alle Ortskommandanturen, die ook na voltrokken toetreding zorgen voor de vergunning der Arbeidsbureaux. Het Amerikaansche Huis van Af gevaardigden heeft zich met 228 tegen 154 stemmen uitgesproken vóór het ne- geeren van Roosevelt's veto inzake het wetsontwerp betreffende de Commodity Credit Corporation. De noodzakelijke meerderheid van tweederde werd niet behaald, zoodat het wetsontwerp auto matisch afgewezen is.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1