„HET GAAT OM LEVEN EN DOOD." DAGBLAD VOOR 15, 16,17 en 18 R. I. opgeroepen [rede van DEN DUCËn 46 millioen parale krijgslieden slaan gereed. VERDUISTER GOED. Zware vijandelijke vliegtuig- verliezen. BEKENDMAKING Oproepdata 12, 13, 15 en 16 Juli. SPORT Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bnrean Alkmaarsche éditie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm, 3320 - Red. 3330. Giro 187394. MAANDAG 5 JULI 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 153. 2 pagina's. Hoofdredacteur A. R. JONKER, Alkmaar. (Afw.) Prijs der gewone advertenties In deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 3'/ó m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor bet geheele Rijk 2.63. Losse nrs. a^efsT Wat een capitulatie zou beteekenen. Tijdens de jongste bijeenkomst van het directorium van de fascistische partij in het Palazzo Venezia heeft de Duce een redevoering gehouden •waarin hij na te hebben gewezen op het indrukwekkende aantal inge schreven leden van de fascistische pariii, verklaarde, dat bet feit dat hij jn deze bijeenkomst het woord voer de zijn oorzaak vond in den wensch -te spreken over de boodschap, die •hem in Torlonia door den secretaris van de partij was overhandigd. Hij 'achtte het gewenscht deze aan het volk bekend te maken, omdat de door •het directorium van de partij geuite meeningen ook de zijne waren. De reacties op deze boodschap, zoo zeide de D^tce, van buitenland- sche zijde waren de gebruikelijke en .het loont niet de moeite er zich mee bezig te houden. Men voert geen po- limiek met vijandelijke volken an ders dan met het kanon. Schitterend voorbeeld. De Duce besprak allereerst de pas sage uit de boodschap die betrek king had op de krachtige onderdruk king van elke poging tot verzwak king van de moreele en materieele eenheid van het volk. Deze is vol maakt, maar het Italiaansche volk verdient al onze achting en onze liefde omdat het eenvoudig een schit terend voorbeeld geeft. Het geeft ons zijn soldaten, zijn geld (de jongste ieening bestond bijna uitsluitend uit kleine inschrijvingen) en blijft on verschrokken onder de bombarde menten. Er is één stad, die een voorbeeld heeft gegeven: Napels, dat 73 bom bardementen heeft doorstaan. Er zijn natuurlijk, zoo vervolgde de Duce, negatieve elementen, maar men kan niet beweren dat in een volk van 46 millioen menschen er niet duizend of honderdduizend zouden zijn, die om verschillende redenen onverdragelijk zijn buiten en behalve degenen, die werkelijk opposant zijn. Met betrekking tot het tweede punt van de boodschap inzake uni ficatie en strenge discipline van de industrieele productie, merkte de Duce op dat inderclaad de krach ten van de nationale economie aan een strenge discipline m'o.eten worden onderworpen. Men moet den. moed hebben alle industrieën, die geen reden van bestaan meer hebben, op te ruimen. Ten aanzien van het punt van de boodschap, dat betrekking heeft op de bestuursinstellingen, zeide de Duce, dat men van de Italiaansche bureaucratie niet een soort spreek buis moet maken en de bureaucra ten op de beklaagdenbank moet zetten wanneer de zaken niet vol maakt marcheeren. Men moet staatsfunctionnarissen niet met bu reaucratie verwarren. De 150.000 spoorwegarbeiders, de 30.000 em- riloyé's van de PTT, de 120.000 on derwijzers en onderwijzeressen, de 12.000 magistraten, kanseliers en an dere soortgelijke categorieën kan men geen bureaucraten noemen. De werkelijke bureaucratie kan volgens mij, op een of andere wijze, hoe dan ook, invlped uitoefenen op de politieke en economische richtlijnen van den staat. De bureaucratie blijft aldus beperkt tot eenige tientallen personen. Ik geloof, dat het er niet veel zijn. Wat de rest van -de Ita liaansche bureaucratie betreft, ik ben het hoofd daarvan en ik be schouw mij als een van de ijverigste employé's van den staat. In 21 iaar heb ik nog nooit een enkel dossier zoek gemaakt, hoe onbeteekenend het ook was en 's avonds zijn alle dossiers van mijn bureau "verdwenen. Ik maak veel gébruik van de tele foon. De bureaucratie moet om snel te werken gebruik maken van de moderne middelen, die techniek en wetenschap haar in overvloed bieden. Echter dient opgemerkt te worden, dat de. Italiaansche bureaucratie het minst talrijk is van alle landen, de minst betaal de, de eerlijkste en dat zii een te geringe medewerking ondervindt van het publiek. De repatrieering van vreemdelingen. Ten opzichte van het gedeelte van de boodschap orptrent repatrieering van vreemdelingen zeide de Duce, aantal vreemdelingen in Italië 110.000 bedroeg, waarvan er zeer veel werden gerepatrieerd, an deren in concentratiekampen ge bracht. De federale secretarissen in de provincies moeten niet slechts de vreemdelingen bewaken, maar ook toezicht houden op de behande ling van de gevangenen. AUen die uit gevangenschap terugkomen ver tellen werkelijk verschrikkelijke din gen met betrekking tot de geraffi neerde wreedheid van de Engelschen, die ondanks hun uiterlijk vernis een volk van struikroovers zijn gebleven, een volk, dat de wereld te vuur en te zwaard heeft veroverd, dat geheele bevolkingen van millioenen én mil- Iioenen menschen heeft vernietigd en dat een oorlog heeft gevoerd om de Chineesche regeering te verplichten de Chineesche bevolking het opium gebruik toe te staan. De verplichte arbeid. Het laatste punt van de boodschap handelt over den verplichten arbeid. Hieromtrent zeide de Duce, dat alle materiaal, waarover het land be schikt, gebruikt moet worden. Er zijn pogingen ondernomen met min of meer gelukkig resultaat, maar wat betreft de Joden bijvoorbeeld heeft men nog niet veel gedaan. Het is dui delijk, dat alle manlijke en vrouwe lijke energie moet worden aange wend. Geen alternatief. Omtrent de door den partijsecreta ris gestelde vraag met betrekking tot de „Standaardgarde", zei de Duce dat deze garde geen tweede militie kan zijn, want de militie was en is werkelijk de „gewapende garde van de revolutie" en verdient de bewon dering en liefde vanvhet Italiaansche volk. Zij beeft zich met roem over laden oo .alle slagvelden waar zij heeft gestreden. Zij bestaat thans uit eenige honderdduizenden mannen. Alle leden van de, partij moeten er van overtuigd ziin dat deze oor log geen alternatief kent dan hem voort te zetten tot aan de overwin ning. Of wel men wint, zooals ik vast geloof met de kameraden van de spil van het yiermogendheden- verdrag, of Italië zal een ontee- renden vrede moetcp sluiten, die het naar de vierde of vijfde plaats onder de. mogendheden" brengt. Wat capitulatie zou beteekenen. Mussolini waarschuwde er tegen, geloof te schenken aan de inblazingeh van den vijand. Capitulatie beteekent voor Italië schande en ineenstorting, ontwapening, vernietiging der in dustrie, verlies der kunstschatten, waarmede de vijand zich zou laten betalen en de uiterste beperking van den landbouw. Tot twijfelaars moet men zeggen, aldus de Duce, dat deze oorlog ontwikkelingsmogelij kheden bezit, die nog niet voorzien kunnen worden, ontwikkelingsmogelijkheden op politiek, maar niet alleen op po litiek gebied, die het stadium van rijpheid tegemoet gaan. Bij de tegen partij kan intusschen geconstateerd Deze week van 22.155.15 nur. Maan op 8.13, uur, onder 23.46 nur. 10 Juli: Eerste kwartier. worden, dat b.v. de gebeurtenissen te Detroit de Atlantische Charta tot een vodje papier hebben gemaakt. Het gaat om leven en dood. Thans moet de vijand een kaart uit spelen en trachten te komen tot de mvasie, waarover hij zooveel heeft gesproken, wil hij zich niet bij voor baat gewonnen geven Het Italiaan sche volk is er than» van overtuigd, dat het in dezen oorlog om leven en dood gaat. Het volk kan er zeker van zijn, dat tegen een vijandelijke ian- cfmgspoging met alle middelen, met ijzeren hand en onwrikbare vastbe radenheid zal worden opgetreden. Wij moeten volhouden dat is het ge bod van het uur. De vijand mag geen gelijk krijgen met zijn laaghartige bewering, dat de Italianen niet in staat zijn tot 12 uur tegenstand te bieden, maar om kwart voor 12 zou den opgeven. Behalve de eer echter staan de hoogste belangen van het volk op het spel. Het gaat om het bevechten van een zegevierenden vrede, die Italië na 30 jaar van voortdurenden strijd de rust en de middelen zal geven, om zijn histori sche taak te volbrengen, welke het gedurende de rest van deze eeuw zal bezig houden. De grootheid van het oogenblik wordt door alle soldaten gevoeld. Het Italiaansche volk bezit nog steeds onaangetaste moreele hulp bronnen De vijand, in de eerste plaats Engeland, staat op het punt in te zien, dat 20 jaar fascistisch re gime niet zonder sporen aan het Italiaansche volk voorbijgegaan zijn. Thans, nu de vijand aan de gehei ligde grenzen van het vaderland staat, aldus besloot Mussolini, zijn de 46 millioen Italianen geworden tot 46 millioen parate en krachtige krijgs lieden, die aan de overwinning geloo- ven, omdat zij aan de onverganke lijke kracht van het vaderland geloo- ven. H. Vader betuigt zijn medeleven /net verwoesting Dom te Breslau. (Van onzen Berlijnsehen correspondent.) Naar van bevoegde zijde wordt mede gedeeld, heeft de Bisschop van Bres lau, kardinaal Bertram, van Paus Pius XII een telegram ontvangen, waarin de H Vader zijn medeleven te kennen geeft met de groote ramp, die de Bis schoppelijke stad met de vernieling van den linker zijgevel van den Dom beeft getroffen. Voor zoover bekend, is het sedert het uitbreken van den oorlog voor de eer ste maal, dat het hoofd van de katho lieke kejrk zijn persoonlijke deernis met de ramp, die efen direct gevolg is van den strijd, te kennen geeft. Professor Herms Niels, de componist ▼en vele bekende soldatenmarschen en -liedjes, zal op 7 Juli a s. in de Apollohal te Amsterdam Jn het kader van een door KdF georganiseerde uit* voering met het orkest van den RAD concerteeren Staof-Pax m D» Rijkscommissaris. Rijksminister dr. Seysc-Inquatt, brengt een laatsten groet aan den overleden Hanptdienstleiter, Generalkommlsgar Fritx Schmidt, Aden's de Partij begrafenis, «elke Vrijdag te Münster plaats heeft gevonden SSL Blldber. Frits. Hoffaana.StaEf-Eg»- m Keulen opnieuw gebombardeerd, hoofdkwartier van den FÜH- RER, 4 Juli, Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In het Lagunengebied van het Koe- banbruggehoofd werd het front in weerwil van groote terreinmoeilijkhe- den en vijandelijk verzet vooruit ge schoven. Aan de overige deelen van het Oostelijke front wordt plaatselijke ac tiviteit van stoottroepen bij Lissitsjansk en ten Zuidwesten van Welikije Loeki gemeld. De luchtmacht bombardeerde in den afgeloopen nacht met sterke formaties zware gevechtsvliegtuigen de Bolsje wistische ravitailleeringssteunpunten Jelez en Waloeiki. Bij den afweer .van vijandelijke lucht aanvallen op Italiaansch gebied leed de vijandrigisteren zware verliezen. In to taal werden 50 Britsch-Amerikaansche vliegtuigen vernietigd, waarvan alleen 20 door de Duitsche luchtmacht. Twee Duitsclfe jagers worden vermist. Sterke formaties Britsche bom menwerpers vielen in den afgeloo pen nacht opnieuw de stad Keulen aan. Door talrijke brisant- en brandbommen ontstonden weer ver liezen onder de bevolking en nieu we verwoestingen in verschillende deelen der stad. Strijdkrachten van de luchtverdediging vernietigden volgens de voorloopige opgaven 37 bommenwerpers. Drie andere'vlieg tuigen werden gisteren boven de bezette gebieden in het Westen neergeschoten. In 'het weermachtbericht van Zater dag werd ook reeds meléing gemaakt van zware vijandelijke vliegtuigverlie- zen in het Middellandsche Zeegebied; in den loop van Vrijdag werden hier niet minder dan 30 toestellen neerge haald. In de maand Juni werden boven Duitschland en de bezette Westelij ke gebieden door de luchtmacht en de marine 614 Britsche en Ameri- kaansche vliegtuigen neergeschoten, waaronder 408 viermotorige bom- bardementsmachines. fesgJliiyiill» De ouders van den overleden Hauptdicnstleiter, Generalkommissar Fritz Schmidt by de Partijbegrafenis, welke Vrijdag te Münster plaats vODd SS Bildber. Fritz Hoffmano-Sfapf-Pax m de luchtaanvallen op italië. Blijkens de Italiaansche weermacht- berichten zijn in den loop van Zaterdag 50 toestellen van de Britsch-Ameri-, kaansche luchtmacht neergehaald. On der de burgerbevolking vielen Vrijdag 45 dooden en 94 gewonden te betreu ren. Zaterdag was de in de aange vallen plaatsen ontstane schade vol komen orfbeteekenend. Ook het aan tal slachtoffers onder de burgerbevol king was gering. Omwisseling van oude textiel punten. 's-GRAVENHAGE, 3 Juli. Arbei ders, die in het buitenland werkzaam zijn en uit dien hoofde hun distributie stamkaart en overige distributiebeschei den bij den distributiedienst hebben ingeleverd, kunnen na 11 Juli 1943 op door de distributiediei^ten nader te be palen tijdstippen de oude punten van de textielkaart ,2e en/of 3e serie, welke zich in önbeseftadigde toestand aan de kaart moeten bevinden, tegen T-punten omwisselen. Bijde inwisseling dienen de arbei ders een werkgeversverklaring of een bewijs van het gewestelijk arbeidsbu reau over te leggen, waaruit blijkt, dat zij inderdaad in het buitenland werk zaam zijn. De distributiediensten zullen eerst dan tot uitreiking van de T-punten overgaan, wanneer gebleken is, dat het nummer der oude textiekaart gelijk is aan het nummer van de opgelegde dis tributiestamkaart van den betrokken arbeider. De mogelijkheid staat open, dat fa milieleden van bovenbedoelde arbei ders voor deze arbeiders op dezelfde voorwaarden de oude punten ter inwis seling aan de distributiediensten aan bieden. i De 29-jarige Geertruida Simons te Apeldoorn keerde Donderdag nadat zij boschbessen was gaan zoe ken niet in de ouderlijke woning terug. Des avonds vond men haar lijk in de Wiesselsche bossehen. Waar schijnlijk is er een lustmoord ge pleegd. kampioenschappen n. j. s. Zaterdag zijn onder groote publieke belangstelling op het Hilversumsche gemeente sportpark de athletiekkam- pioenschappen van het gewest Noord- Holland van den Nationalen Jeugd storm gehouden. De verschillende stre ken leerden feilen strijd, waarbij tenslotte Gooi-Zuid als eerste eindigde, met totaal 142 punten. Tweede van de 11 deelnemende streekploegen werd Meerlanden met 117 punten, 3. Haar lem met 94 punten, 4. Gooi-Noord met 89 punten en 5. Zaanland met 40 pt. Offensief aan Oostelijk front op komst? De toestand aan het Oostelijk front heeft thans een uiterste span ning bereikt. Ieder oogenblik kan een groote aanval beginnen, zoo verluidde hedenmorgen in de Wil- helmstrasse van militaire zijde. Zoowel de Duitsche alsook de bol- sjewïstiséhe voorbereidingen hier toe zijn thans voltooid. Uit de waarnemingen van de Duit sche luchtmacht en van de Duitsche verkenningsafdeelingen te land is gebleken, dat de bolsjewisten hun massale troepenbewegingen in de centrale en de zuidelijke sectoren van het Oostelijk front beëindigd hebben. Zij werken thans nog slechts aan de laatste voorbereidingen. Duit sche verkenningsafdeelingen peilden gisteren den geheelen dag de vijan delijke linies terwijl de Duitsche luchtmacht de bolsjewistische stel lingen, trceDenconcentraties, colon nes en de toevoerwegen bombar deerde. Ook in ên achter de Duitsche li nies heerscht op het oogenblilé nog rust, maar ook hier zijn thans alle voorbereidingen voor den aanval en de verdediging getroffen. De bolsje wisten stuurden herhaaldelijk kleine verkenningsafdeelingen door het niemandsland, doch telkens werden zij, nog voor het bereiken der Duit sche linies, in heb geconcentreerde spervuur opgevangen en teruggesla gen. Op grond van de op 29 April 1943 in de dagbladpers gepubliceerde bekendmaking van den Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden betreffende terugvoering in krijgsgevangenschap van de voormalige Nederlandsche weermacht, worden bij deze voor aanmelding opge roepen: Het dienstplichtig en reservepersoneel beneden den rang van officier van de onderstaande regimenten en van alle in de jaren 1939 en 1940 door deze regimenten opgestelde formaties, voorzoover het in Mei 1940 in werkelijken militairen dienst was. Zij moeten zich melden, telkens tusschen 8 en 12 uur: In het „Wehrmachtlager", Amersfoort, Zonnebloemstraat: le van hen, die behoorden tot het 15e Regiment Infanterie en zjjn oorlogsonderdeelen degenen, die geboren zijn in de jaren-1924 tot en met 1915, op 12 Juli 1943; degenen, die geboren zijn in de jaren 191/ tot en met 1904, op 13 Juli 1943; 2e van hen, die behoorden tot het 16e Regiment Infanterie en zijn oorlogsformaties degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915, op 15 Juli 1943; degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904, op 16 Juli 1943. In de Waterlookazerne te Amersfoort: le. Van hen, die behoorden tot het 17e Regiment Infanterie en zijn oorlogsonderdeelen degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 t.m. 1915, op 12 Juli 1943; degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 t.m. 1904, op 13 Juli 1943; 2e. Van hen, die behoorden tot het 18e Regiment Infanterie en zijn oorlogSdnderdeelen: degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 t.m. 1915, op 1*5 Juli 1943; degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tan. 1904, op 16 Juli 1943. Bij de aanmelding moeten worden overgelegd het persoonsbewijs, de distributiestamkaart en, voor zoover mogelijk, militaire identiteits papieren. Degenen, waaronder ook begrepen de in Duitschland werkende „grensgangers", voor wie een „Bescheinigung" (verklaring van onmis- v baarheid) afgegeven is, moeten dit» bewijs bij hun werkgever of bij de instantie, die hun belangen behartigt, opvragen en bij de aanmelding toonen. Na de melding moet de „Bescheinigung" zoo spoedig mogelijk weder aan den werkgever resp. de instantie, die de belangen behartigt, worden teruggegeven. De werkgevers zijn verplicht degenen, die zich moeten melden, daarvoor in de gelegenheid te stellen en hun het loon (salaris) gedurende den verzuimden tijd uit te betalen. De Ned. Spoorwegen verleenen aan alle voor de aanmelding opge roepen personen vrij vervoer derde klas. Degenen, die tot aanmelding verplicht zijn, moeten zich hiervoor vervoegen aan de loketten, c.q. bij den stationschef, van het station van vertrek. K LE E DIN G. Voor zooveel moge/ijk uniform, anders burgerklee- ding. Dringend wordt aangeraden daagsche en Zondagsche kleeren, wollen dekens, ondergoed en extra schoeisel, alsmede kookgerei ep lepel mede te brengen. De gezamenlijke bagage mag niet meer bedragen dan twee normale handkoffers. Van aanmelding zijn vrijgesteld personen, die zich op 25 Mei 1943 voor den „Arbeitseinsatz" in Duitschland of in de door de Duitsche weermacht bezette gebieden buiten Nederland bevinden. Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van den Wehrmacht befehlshaber in den Niederlanden of zich op andere wijze aan de terugvoering in krijgsgevangenschap tracht te onttrekken, moet reke nen op de strengste maatregelen. Dit geldt ook voor personen, die de betrokkenen hij dergelijke pogingen steunen. Athletiek. Twee nieuwe dames-records kampioenschappen van Noord-Holland. De dames-kampiaenschappen van Noard-Holand, welke Zondag te Am sterdam werden verwerkt, hebben twee nieuwe records opgeleverd. Me vrouw BlankersKoen won, niet al leen de 100 m. en het kogelstooten, doch eveneens het ver-springen. Ze sprong 6.08 m., waarmede zij haar eigen record met 8 cm. verbeterde. Het wereldrecord staat od 6.12 m., welken afstand onze athlete zeker ook kan behalen. Verrassend was. echter het kogel stooten van mevr. Blankers: ze klop te haar rivalen royaal en bereikte een afstand van 12.06 m. Intusschen komt het wereldrecord 5-kamp ernstig in gevaar, want Fan ny BlankersKoen is in staat ook dit op haar naam te brengen. De tweede record-verbetering ver richtte Elly Dammers, die met een worp van 41,08 m, het record speer werpen op haar naam bracht. Het oude record stond met 39.52,5 m. ook op haar naam. ZATERDAGMIDDAG-DRAVERIJEN TE ALKMAAR. Mooie overwinning van Doxnina in de heat. Bobichon verrast in de Kortebaan. Groote belangstelling was er Zaterdag middag weer op het Alkmaarsche Sport park voor de draverijen, uitgeschreven door het Comité „Vooruit." De courses hadden een vlot verloop. In het openings nummer werd ^echt gedraafd. Niet min der dan 5 der negen deelnemers werden wegens onr, draven gediskwalificeerd en er bleven nog juist 4 paarden over voor de vier prijzen'. Don Brewer werd eerste na dat Hans Gregor de leiding had gehad. Een mooie overwinning behaalde W. H. Geersen met Freddy Scott in het tweede nummer. Veel strijd was er anders niet, wat ook uit de tijden bleek. De heatdraverij was in twee ritten be- slist in 't voordeel van Domina, die beide malen uitstekend heeft geloopen. In de Amateursdraverij deed Zampa van N. Z., gereden door den heer Borst, goed werk en kreeg aan den toto een flinke uitkee- ring. De kortebaandraverij bracht 'n verras sing daar Bobichon onverwacht de favo riet Ciamphie Scott klopte en definitief f 10.40 uitbetaalde. Als aardige verrassing kregen de rijders der winnende paarden een slof aardbeien cadeau. De gedetailleerde uitslagen waren als volgt: I. Aardbeienprijs: Voor paarden met winsom beneden f 1000, afstand 2040. Inge schreven 10, opgek. 9 paarden. 1. Don Brewer 2040 m. van J. c. Bakker, rijder A. J. Bakker, tijd 3.20.6 (km. tijd 1.36,4), winnend f3.30, pl. f 1.60. 2. Eton Brewer, 2040 m. van J. A. Bakker, rijder J. A. Bakker, 3.29.8, winnend stalw. f 3.30 pl. f 6.50. 3. Amma Harvester, 2000 m. van J. Haan, rijder J. Vergaay, 3.39.8, pl. f 2.50. Florens, 200 m. van R. v. Wieringen rij der eig., tijd 3.40.4. Gediskw. wegens onr. draven Daniel Scott, Grace Moore, Hang Gregor, Hea Scott en Farida, resp. 2e. 3e, 4e, 6e en 9e aaoh. II. Aalhessenprijs. Voor paarden met een winsom van f loOO—f 3000. Afstand 2300 m. Ingeschreven 7 paarden, opgek. 7. 1. Freddy Scott 2300 m.- van stal Vit» Nova, rijder w. H. Geersen, tijd 3.34 (km. tijd 1.33) winn. f 2,— pl f 1.40. 2. Bon Esprit, 2360 m. van J. Klarenbeek, rijder eig., tijd 3.38, pl. f 2.10. 3. Dorian, 2340 m. van J. v. Twisk, rijder eig., tijd 3.38.1, pl. f 2. Faust ingehouden. Gediskw. Eddy. III. Kersetiprüs. Heatdraverij 1700 m. v. paarden met een winsom van f 3000f 6000. le heat, 8 paarden. 1. Domina 1700 m., van P. Dekker, rijder eig., tijd 2.35.8 (km. tijd 1.32.3). Winnent f2.70 pi. f 1.60. 2. Claudy O. pl. f2.20. 3. Douglas H., pl. f 1.70. Gedislanceerd Betsie O. 2e heat 7 paarden. Beslissing. 1. Domi na, tijd 2.34.2 (1.30.7). Winneid f 1.70 pl. f 1.40. 2. Caid 1700 m.. van "jac. Groot, rijder W. H. Geersen, tijd 2.3S pl. f 3.20. 3. Elisabeth pl. f5.40. 4. Eulogie Scott, Gediskw, Bleriot en Douglas H. Toto definitief: Domina winnend f 2.— pl. f 1.40. Caid pl. f 1.60. Elisabeth pi. f 2.70. IV. FrambozenprUs. Handieapdraverij voor amateurs, 2300 m. Ingeschr. 11, op gekomen 10 paarden. 1. Zampa v. NZ 2400 m„ van s. v. Voorst, rijder A. J. Borst, tijd 3.36.2 (km. tijd 1.93.11, winnend: f9.10 pl. f2.30. 2. Croton 2300 m. pl. f 2.301 3. Admiral Guy pl. f 4.50. 4. Carla Scott. V. Pruimenprüs, kortebaandraverij 690 800 m. 13 deelnemers. le Serie: 1. G. de Mascotte 1.07.2, toto: f 1.20. 2e Serie: 1. Ciamphie Scott 1.04.2, toto: f l.lo. 3e Serie: 1. Xeverius 1.08.6, tot: f 3.40. 4e Serie: 1. Bobichon 1.06.2. Beslissing. 1. Bobichon 750 m. van stal Nederhorst 1.06.2. 2. Ciamphie Scott. 3." Xaverlus. 4. G. de Mascotte. Toto: Bobi chon winnend f 4.70. Toto definitief: Bobichon winnend f 10.40 pl. f 1.60. C. Scott pl. f 1.30. Xaverius pl, f 2.10. G. de Mascotte pl. f 1.30. DRAVERIJEN TE HOORN. In Hoorn was de belangstelling Zondag groot. Hoewel het aantal in schrijvingen betrekkelijk klein was, deed dit geen afbreuk aan de spanning. De uitslagen waren: A-draverij: le serie 1. Carla Scott,. Toto 1.70, 2e serie: 1. Domina. Toto' 1.70. 3e serie: 1. Emma Harvaster. Toto 4,30. 4e serie: 1. Bobichon To to 1.60. Finale: 1. Domina: 2. Bobichon; 3. Carla Scott; 4. Emma Harvester. Toto' winend f 1.20. Toto def, winnend f 1.50; plaats f 1.70; Bobichon pl. f 1.50, Carla Scott pl. I 2.Emma Harvester pl. 8.10. b. Draverij: le serie: 1. Bobichon, Toto f 1.20. 2e serie: 1. Don Brewer met Diena res. Toto: Don Brewer f 1.60, Diena res f 0.60. 3e serie: Xaverius; Toto f 2.10. 4e se rie 1. Welkom. Toto ƒ1.30. Finale: 1 Bobichon 1 min. 9,8 sec. Toto f 2.70.' 2. Welkom, 1 min. 10,2 sec., 3. Don Brewer; 4 Xaverius. Toto" def. Bobi chon winnend f 2.40, plaats f 1.30. Wel kom pl. f 45.80, Don Brewer pl. f 2.60, Xaverius pl. f 1.40. C. Draverij: le serie: Edw. Anvill, Toto f 3.60. 2e serie: 1. Dienares, Toto' f -1.30. 3e serie: 1. Xaverius, Toto f 1.40. 4e serie: 1. Carla Scott, Toto f 1.50. Fi nale: 1. Carla Scott. Toto 1.50. FI- Dienares. 3. Xaverius. 4. Edward An vill. Toto def. Carla Scott, winnend f 2.50, pl. f 1.50; Dienares, pl. f 1.46; Xaverius pl. f 1.30; Edward Anvill pl. f 3.—.' Wielrennen. evers—bakker winnen. Op de Utrechtsche wielerbaan hebben EversBakker een omnium op zeer fraaie wijze gewonnen vóór Schulte— Boeyen en Pellenaers—v. d. Voort.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1