Sikorski op vliegtocht verongelukt. DAGBLAD VOOR Vijand verloor 85 vliegtuigen. Inkwartiering van oogstarbeiders. Churchill's zoon klapte uit de school. Bezoek Wehrmachtbefehlshaber. Een flinke schrede voorwaarts. STAD EN OMGEVING. V Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche éditie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 Red. 3330. Giro 187294. DINSDAG 6 JULI 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 154. 2 pagina's. Hoofdredacteur A. R. JONKER, Alkmaar. (Afw.) Prijs der gewone advertenties in deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M 1.40, elke 3% m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 3.10, voor het geheele Rijk 2 63. Losse nrs. 5 ets Leider der Poolsche emigrantenregeering. Naar Reuter meldt, zou de vroegere Poolsche minister van oorlog en leider van het Pool sche cmigrantencomité te Lon den, Sikorski, zijn omgekomen. De Engelsche nieuwsdienst meldt nog. dat ook de dochter van Sikorski zou ziin omgeko men. Het Poolsche emigrantencomité te Londen is in bijzondere ver gadering bijeengekomen. Omtrent den dood van Sikorski pu bliceert. naar Reuter meldt, het Brit- sche ministerie van luchtvaart een communiqué, volgens hetwelk Sikors ki in den nacht van Zondag on Maandag is overleden, „toen e?n van Gibraltar opgestegen Liberator-bom- menwerner neerstortte en tegen den grond te pletter sloeg". Blijkens nadere berichten uit Lon den hebben bij het ongeval ook het parlementslid majoor Victor Cazalet. sinds 1940 politiek verbindingsdffi- cier van Sikorski. en 't verdere .Pool sche gevolg van den generaal, waar onder generaal-maioor Klimeck. den dood gevonden, terwijl de bestuurder van het toestel, een Engelschman. er het leven heeft afgebracht. Generaal Wladyslaw Sikorski. die door een geheimzinnig vliegtuigonge luk om het leven is gekomen. was> 61 jaar. In 1921 werd hij chef van den Poolschen generalen staf. in 1922 ministerpresident, doch reeds in Mei 1923 werd zijn kabinet vervangen door een regeering onder, den boeren leider Witos. In December 1923 werd hij minister van oorlog in het kabi net Grabski Reeds in dezen tijd had hij zich afgescheiden van Pilsoedski. In 1926 werd hij nog >corpscomman- dant in Lemberg. in Maart J.928 ech ter werd hij door Pilsoedski ontsla gen. Sindsdien woonde hij in Parijs. Een verzoening fnet den maarschalk is niet meer tot stand gekomen. Bii het begin van den Poolschen veldtocht werd Sikorski benoemd tot chef van het in de provincie Posen staande Poolsche leger, welks lot zich echter zoo snel, voltrok, dat Sikorski er de voorkeur aan gaf in Parijs te blijven, waar hij door den ambassa deur aldaar benoemd werd tot op perbevelhebber van het Poolsche le gger in Frankrijk. Tevens werd'hii na de ineenstorting van Polen belast met de leiding van de Poolsche emigran tencommissie. waarin hij z.g. de functie van ministerpresident be kleedde en waarmede hij na de in eenstorting van. Frankrijk naar Lon den ging. De door hem gestelde territoriale aanspraken leidden ongeveer een jaar geleden tot me.eningsverschillen met de Sovietregeering. die na de ont dekking van den massamoord op ruim 10.000 Poolsche officieren in het woud van Katvn eindigden met een openlijk conflict. Moskou antwoord de met verbreking der betrekkingen met de Poolsche emigrantencommis sie. Nadat deze gebeurtenissen ook de Engelsch-Poolsche betrekkingen zeer hadden benadeeld, werd Si korski ofschoon de Engelsche re geering hem officieel liet vallen sindsdien in Engelsche politieke krin gen buitengewoon lastig gevonden en werden hem' verschillende neventa ken. zoo bijv opdrachten van militai ren aard it> 't Nabije Oosten, opge dragen. De Bolsjewieken hadden al geruimen tijd geleden zijn aftreden als chef van de Poolsche emigrantén- commissie geëischt. een -wensch. die ook van Engelsche zijde gesteund werd. Ook Duitschland krijgt z'n eenheids-piraatje. In den loop van Juli za1 een jantal bekende sigarettenmerken in Duitschland uit v/orden genomen. den handel Het formaat van de sigaret is voor de geheele Duitsche sigarettenindustrie op de grootte gebracht van de tot dusverre bestaande 2y? pfennig- sigaret. Bij de sigaretten, die bo ven het gewicht zijn, treedt door de verandej^ng van de grootte een besparing van tabak in, waardoor het mogelijk wordt den verkoopprijs van den klein handel, welke gedurende den geheelen oorlog gehandhaafd is, °°k thans te handhaven niet-_ tegenstaande de aanzienlijke stijging van de prijzen van oriëntttabak. De kwaliteit van Jj® sigaretten, die op het vredes- niveau is gebleven, zal van deze 6wsehakeling geen nadeel on dervinden, hoewel zich vanzelf sprekend hier en daar kleine eranderingeri hebben voorge- ltt den smaak. De indruk te Berliin. In politieke kringen te Berliin heeft het bericht van het plotseling einde van Sikorski de grootste aandacht getrokken. Op grond van de aldaar aanwezige eigen inlich tingen en van de berichten uit bui- tenlandsche bron kriigt ook de Wil- helmstrasse. naar op desbetreffende vragen werd verklaard, den indruk, dat Sikorski beschouwd moet worden als slachtoffer van de Secret Ser vice. Men herinhert er aan. dat Sikors ki sedert eenigen tiid voor de bijzon dere politieke plannen van Engeland en Amerika zeer lastig was gewor den. Al zouden de bijzonderheden om trent den dood van Sikorski ook nog menig interessant licht wernen on het geheele complex van problemen, in Berliin verklaart men. dat reeds thans ondubbelzinnig vast staat, dat deze Poolsche generaal en politicus om het leven is gekomen, omdat ziin dood de eenigé uitweg was uit een impasse, waarin de betrokken, reso. de belanghebbende kringen door de in hun gelederen heerschende tegen stellingen waren geraakt. Het totaal aantal der vermisten bij het vliegtuigongeluk van Sikorski bedraagt volgens den Britschen nieuwsdienst 17. Voor het meerendeel zware bommenwerpers. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER. 5 Juli. Het opperbevel der weermacht deelt mede „In eenige sectoren var. het ooste lijke front was de gevechtsactiviteit gisteren iet? levendiger dan op de voorgaande dagen. Met het op 4 Juli gemelde aanvalssuccesfn het lagu- nengebied van het. Koebanbrugsen- hoofd kwamen gevechten op een bui tengewoon moeiliik terrein, die ver scheidene weken duurden, tot een voorloopig einde. De viiand verloor in totaal 2000 man aan dooden en ge vangenen en talrijke lichte en zware infa^feriewanenen. In samenwerking met de luchtmacht werden biina 700 viiandeliike booten buitgemaakt, vernield of beschadigd. Duitscjie iagers sloegen in den af- geloonen nacht een aanvalsDoging van een formatie viiandeliike torpe dovliegtuigen op een convooi in de wateren van het hooge noorden af en vernietigden, zonder zelf verliezen te liiden. 20 viiandeliike vliegtuigen. Hierbii behaalde luitenant Weissen- berger 7 overwinningen in de. lucht. In 't Middéllandsche Zeegebied en boven het bezette sebied in het Wes ten leden de Britsche en Amerikaan- sehe luchtmachten, die vergeefs pro beerden vliegbases. verkeerswegen en industrieele installaties aan te val len. in heftige luchtgevechten op nieuw zware verliezen Boven Italiaansch gebied wer den 56 vliegtuigen neergeschoten, waarvan 28 door de Duitsche luchtmacht: boven het bezette gebied in het westen 29 vliegtui gen, in totaal dus 85, voor het meerendeel zware viermotorige bommenwerpers. Negen Duitsche jachtvliegtuigen keerden van de oneraties niet terug. Viif afzonderlijk vliegende viian deliike bommenwerpers lieten in den afgeloopen nacht eenige bommen op West-Duitsch gebied vallen. De scha de is onaanzienliik. Duitsche duikbooten hebben in de Middellandsche Zee in scheme ge vechten 4 schepen met een gezamen- liiken inhoud van 21.000 ton die deel uitmaakten van krachtig beschermde convooien. tot zinken gebracht." In de Ned. Staatscourant is opgeno men een besluit waarbii de mogeliik- heid wordt gcschanen nersonen. die ten behoeve van oogstwerkzaamhe- den buiten hun woonplaats worden te werk gesteld, zoo noodig in te kwartieren bij inwoners van de ge meente waar de werkzaamheden worden verricht of bii inwoners van een naburige gemeente. De inkwartieringsvergoeding be draagt a. wegens hulsvesting m?t verstrek king van voeding f 1.50 per persoi^n en per etmaal; b. wegens huisvesting zonder ver strekking van voeding 0.20 per per soon en per etmaal. Niet gevolg geven aan een last tot inkwartiering kan worden bestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van ten hoog ste driehonderd gulden. De nieuwe burgemeester rrn, WieHngerwerf. de heer A Seal. Ir Zeterd.g officieel in rijn functie geTn,t,ll«r<l d, „leuw. burgervader tijdens rijn rede. Links van hem de coamirrarf, der provincie Neord-Holland, ■t. A. Backer CNF-J. Zeylemakei-Paz m Een aantal Nederlandsche verpleeg sters is dezer dagen naar Duitschland afgereisd om, na haar opleiding te hebben ontvangen, naar het Oosten tè vertrekken. In afwachting van den trein bij het vértrek uit Den Haag CNF-Meijer-Pax m EEN ERNSTIG WOORD VAN LAVAL. K De „Petit Parisien publiceert groot opgemaakt verklaringen van Lava], die deze een dezer dagen heeft afgelegd in een vergadering van hoofdredacteuren en journalisten der Fransche pers. In deze verklaringen gaf Laval als zijn meening te kennen, dat de Duit sche Weermacht niet verslagen kan worden. Er zijn altijd nog Franschen, zoo zeide Laval, die gelooven, dat Frankrijk door Amerika, Engeland of Giraud en de Gaulle geholpen kan worden. Ik deel deze illusie niet. Het Duitsche leger kan niet verslagen worden en Europa wordt niet over wonnen door legers die van buiten komen. Gevaar tier illusies. Illusies van een Duitsche neder laag zouden evdhwel voor Frank rijk een doodelijke crisis kunnen meebrengen, want ook al lijden de Amerikanen en Engelschen bij een invasie een nederlaag, toch Jcan de geestdrift van bepaalde Fransche elementen gemakkelijk de grootste dwaasheden voor het land in de hand werken. Indien er handelin gen zouden voorvallen die een mo- reele of politieke samenwerking tusschen Duitschland en Frankrijk onmogelijk maken, dan is de oorlog voor Frankrijk definitief verloren. Dan kan ik U, naar ik geloof, niet langer verdedigen. Het verraad. Door schandelijk verraad, zoo ver volgde de premier, hebben de Ame rikanen zich van Noord-Afrika mees ter kunnen maken, door verraad van Franschen, die hun meineed hebben omkleed met het manteltje der va derlandsliefde. Ook ziet men hier en daar het samengaan van het commu nisme met den godsdienst, van reac tionairen, radicalen en vrijmetse laars, z.g. om Frankrijk te verdedi gen. Een ding is mij duidelijk: Ameri ka, de bondgenoot van Engeland en van de Gaullisten, zal Duitschland niet klein kunnen krijgen Europa is op militair gebied onoverwinlijk. De maarschalk en ik willen echter niet, dat Frankrijk opnieuw tot een slag veld en een puinhoop wordt. Het Fransche volk heeft vee] intelligentie noodig om zich niet op zekeren dag de zwaarste verwijten te moeten ma ken. en indien het zich ooit zou laten gaan, zou het voor een sombere toe komst komen te staan. Ik weet, dat ik onpopulair ben, doch hoe treurig dit ook is, het kan op mij toch geen vat heb ben. Mijn eenige zorg is, het land met-mijn zin voor de wer kelijkheid te verdedigen en te beschermen. Hij besloot met uiting te geven aan ziin vertrouwen in het gezonde ver stand van het Fransche volk en ver klaarde. dat hij als oude politicus de leiding stevig in handen zal hou den. De afgedwaalden. zoo betoogde hii. zullen weer op den rechten weg gebracht worden en telkens wanneer de omstandigheden zulks vergen, zal ik toeslaan. JAPAN GAAT AARDAPPELS ETEN! TOKIO. 5 Juni (c-d) - In Japan is men er thans voor het eerst toe over gegaan om de bevolking aardappels als gedeeltelijke vervanging van het riistrantsoen toe te wijzen. Reeds ge- ruimen tiid werd van overheidswege propaganda voor het aardappel eten gemaakt, daar aardappels gemakke lijker dan riist verbouwd kunnen worden en minder werkkrachten vorderen. In Tokio kan'men thans in heel wat particuliere tuinen aardappel planten zien #aan 1 (Van onzen Berlijnschen correspondent), In Berlijnsche kringen staat Ran dolph Churchill, de zoon van den premier, bekend als iemand, die geen blad voor zijn mond neemt De kri tiek, die hij vrij geregeld op het po litiek beleid in 't algemeen en het optreden der Engelsche generaals in 't bijzonder uitoefent, heeft reeds meerdere malen ontstemming teweeg gebracht Een, medewerker van de „Popoio d'Italia" was dezer dagen ge tuige van een gesprek, dat Randolph Churchill op de terugreis van Noord- Afrika naar Engeland te Algericas met den hertog van Wellington voer de. Hij zeide bij die gelegenheid on der! meer: „Met onze generaals kan ik het niet eens zijn. Zij gelooven, dat onze vijanden nauwelijks de moeite waard zijn, maar aan het front doen onze soldaten heel andere ervaringen op. Montgomery heeft beweerd, dat wij met onze superiori teit aan striidkrachten en wapenen gemakkelijk den oorlog kunnen win nen, maar onze mannen koesteren te dien opzichte hoegenaamd geen ent housiasme, terwiil onze vijanden door strijdgeest bezield zijn. ?Ien moet slechts gezien hebben hoe de Duit- schers en de Italianen vechten! Zij hebben in ons 8ste leger sterken twij fel aan de waarheid van onze eigen propaganda teweeg gebracht." De hertog van Wellington gaf daar op ten antwoord: „Het was ook verre van gemakkelijk om het met de Ame rikanen eens te worden." „Ook de Amerikanen." vervolgde daarop Randolph Churshill, „hebben inmiddels den ernst van het gevecht leeren kennen Stellig, met ons suc ces in Tunesië hebben wij enorme moeilijkheden uit den weg geruimd, maar op het oogenblik zou ik niet graag in de huid van onze aanvoer ders steken, nu het er om gaat ini tiatief te nemen! Het eaat er thans om. den strijd op vijandelijk gebied voort te zetten en daar schijnen Montgomery noch Eisenhower veel voor te voelen Dezelfde Doolittle, die van zijn zaak zeker was. toen het om den inzet van het luchtw.apen ir Tunesië ging. is thans huiverig voor de verrassingen, die de naaste toe komst ohs kgn brengen. „Maar," zbo merkte de hertog van Montgomery op, „onze soldaten heb ben thans toch de gelegenheid om uit te rusten „Onze soldaten", gaf Randolph Churchill ten antwoord, „gelooven allang niet meer; dat we het zwaar ste deel van den oorlog achter den rug hebben Deze frase hooren ze nu al een paar jaar en het wil mij voor komen. dat deze kwestie met de over winning in» Tunesië geenszins is op gelost. Die overwinning heeft ons veel bloed gekost en de soldaten we ten thans, wat hun te wachten staat. Volgens mij is het een voordeel wanneer men na biina vier jaar oor log nqp kan afwachten, of de vijand het land binnenrukt... Want na vier jaar oorlog kan men zich uit ervaring als een leeuw verdedigen, maar voor ons zal het niet gemakkelijk zijn, zulk een tegenstander aan te vallen!" Nederlandsche militairen in Japansche krijgsgevangen schap. Het Informatie-bureau van het Neder landsche Roode Kruis, Korté Voorhout 14 te 's-Gravenhage, ontving uit Japan opgaven van Nederlandsche krijgsge vangenen. Wegens het ontbreken van adressen, kon omtrent de ondervolgende personen nog geen bericht aan de familie worden gezonden: F u k u o k a. landmacht sgts gj meme link j stuiver ja robijn fwp vodegel je francois ptn vapgek landmacht pw man- not jg busselaar"khj steevensz cm vissep kotporaals b van berg fh hordijk cf snijder landmacht wa bury j mulde» sol daat j. okhuysen leger makassar ah prins trans Jansen gh fransz ew flohr vwh va ren kamp da simons j prins mc muller wp prevoost aj liechti afw razouxschultz aw jillissen e ahn kfe brocheier e h r- denberg j muller al hardenberg wf mal- lien matroos marine luchtbasis soe' abaja j; vanmale natroos-korporaal f aarts matrozen 1 de jong d mout sergeanten a rieger fv hasselt matrozen jl koch wa vanoorde h demunnik 1 pieters b oos- terhoff. Osaka, landstorm sergeanten wh verbeet aal maholstti soldaten dwf van- ligten wep winckler aw bernhard cj knufman he vanlingen gof vannistelrooij ee vliex kn rosenquist lfm busselaar gm laarman sergeanten aw bezemer jdb kreefft soldaten an kuipers ja warlich jd pen henricus hoste jee vanlerkrük johan burgerhout pmj bromberg hf boltze o pereira ag verveer jfj bosch jh colenbrander ab verveer j debusskchere b kempl ln scipio pw hoyer af lageveen ja visscher arge verstift cf julius vg nie- rath ln broers sergeant jan honing sol daten artillerie jl breetveld cj spaarga ren ga delarambeije hans santhagen fp oostvogels je neys fg vanwaardenbur ad judant genie fh Schramm soldaten genie kh vonende c martens yc yansen ser geant m'l. hosp. hm smissaert soldaat motordienst jt meijer korporaal land macht lodewijk hollander sergeanten Willem klay anton jansen der deug pri vates alex warlich oo wolff jf lammer- ding gc meyer johan oeriemans benny meyer soldaat luchtverdediging s&erabaja fh davidsz sergeant paw vanderpoel inf- lsndstorm henri kneefel ela croess jj vanben'nekom jgc scholtz jj strik aa hor- nung Siegfried davidsz w/d genie th heynen sergeant zoeklichtafd. johan baert soldaat zoeklichtafd. wf weber mitrailleurs eg hartung sergeant land macht cr bamsch korporaal mjp van- bemmel kapitein luchtvaart paul valk luitenant ulrich scipio sergeant frans geul. V M a 1 a k k a. stadswacht Sergeant meda briet sgt-majoor fj vanagterer militie soldaat ,1 wieringa infantry soldaat ef zimmer kapitein wp gerharz luitenant j boeke landstormsoldaat jjcw keyzer mi litiesoldaat fth Vensin' kapiteins fa koks je fris fe perdykrugebregt militiesoldaat b helms landstormsoldaat e intveld ser geant luchtvaart c vandermade. B o r n-e o. matroos homeguar pontia- nak 1 muller luit-kolonel garnisonba- taljo'n westborneo dpf mars kapitein vanarno d sprew mf engels luite nants wm nieuwenhuysen yo ott w/o da vos sergeant-majoors vf crasbeek ag kuhbauch sergeants willy degroot frans teunissen korporaals hjc roosen ljg gel- laerts soldaten h bergsmS reinier rutten- djie ew geerling mf benenati wa jansen ej schutte sergeanten homeguard ponti'a- nak dfl bouman je steindupre luitenant yym bommel sergeant genie paj ulimer. Familieleden enz. gelieven zich on-» der opgave van zoo volledig moge lijke gegevens 'er betreffende per sonen, zooals rang. onderdeel of wapen, geboortedatum en laatst be kende standplaats in Indië enz. tot bovengenoemd informatiebureau te wenden. VERDUISTER GOED. Deze week van 22.15—5.15 uur. Maan op 9.17, onder 0.08 uur. Sven Hedin over den Keulschen Dom. In verband met de vernieling van den Keulschen Dom heeft Sven He- min den Stockholmschen vertegen woordiger van den Westdeutschen Beobachter een uitlating gezonden, die het blad thans publiceert. He din schrijft daarin: „Het is een vreeselijke daad, gepleegd tegen de beschaving en de cultuur, een daad, die de geheele wereld moet opja gen tegen de daders". Aan den aanslag op den Keulschen Dom is de vernieling van ontelba re andere artistiek waardevolle kerken voorafgegaan. De Britsche piloten kunnen dus niet beweren, dat zij den Dom wilden sparen. Voor hen is er geen verdediging. De bombardeering van den Dom is vooral ook voor de Katholieken en de geheele Katholieke wereld een vreeselijke beleediging. Met deze daad heeft de Britsche oorlogvoe ring zich voor altijd bezoedeld. t Aan de Noordelijke provincies. 's-GRAVENHAGE, 6 Juli. De Wehr machtbefehlshaber in den Niederlan- den, General der Flieger Christiansen, heeft dezer dagen met officieren van zijn staf een tocht van verscheidene dagen gema?kt .door de provincies Friesland en Groningen. De Generaal bezocht de daar gelegerde troepen, V,e- zichtigde achterwaartsche installaties van de weermacht en woonde Ver scheidene troepenoefeningen bij. TWEE STUKKEN SPOORRAIL ALS KERKKLOK. De kerkvoogdij van de Ned. Herv. Gemeente van Halfweg is aan het bezwaar, dat de klokken niet meer luiden, als volgt tege moet gekomen, aldus lezen we in de mededeelingen van de Ned. Herv. gemeenten in de classis Haariem. Ter plaatse, waar vroe ger de klokken hingen, zijn thans twee stukken spoorrail aange bracht, ter lengte van 1.25 en 1 meter, boven en beneden beves tigd aan staaldraad. Tot op 2 km is de klank goed hoorbaar. De klok slaat dus weer. De weg tot verwezenlijking van het practisch socialisme is moeilijk, vooral heden ten dage. nu zoo vele urgente problemen, verband houden de met de oorlogvoering, om een di recte oplossing vragen en deswege noodzakelijkerwijze op den voorgrond worden gesteld. Dat desondanks het Nederlandsche Arbeidsfront telken male weer maatregelen weet te be werkstelligen. die in het welbegrepen belang van onze arbeiders ziin. ver dient toejuiching en in dit licht moet ook de iongste beslissing worden be zien ingevolge welke met ingang van 3 Juli de werkloo2enkas van het N.A.F zal ophouden te bestaan. Van af dien datum zijn de arbeiders bii werkloosheid aangewezen op dep staat en zullen zij overeenkomstig de rijksregeling een uitkeering ontvan gen. Tot zoover het besluit in groote trekken.. De belangriikheid hiervan wordt echter mede door de bijkom stigheden Depaald en in niet geringe mate door de motiveering. welke hieraan ten grondslag ligt en waar bij van het standpunt is uitgegaan, dat de staat de voorwaarden dient te scheppen, waardoor de arbeider ziin arbeidsplicht vervullen kan. Wan neer dit door seizoen- of andere om standigheden niet geschieden kan. dan mag de arbeider hiervan niet de du pe worden, doch dient de staat hem gedurende de werkloosheidsperiode 'n inkomen te waarborgen; dit is inder daad volkomen socialistisch gezien. Hoe deze nieuwe regeling in de praktijk zal werken, kan in kort be stek worden uiteengezet. Boven de ïstaatsuitkeering ontvangen leden Van het N.A.F. bii werkloosheid tij delijk een toeslag van het Arbeids front tot 10 net. van het inkomen, terwiil de leden, die tot 3 Juli 1943 lid warén van de Werkloozenkas. een speciale uitkeering'krijgen, waardoor hun oude rechten onverminderd van kracht blijven. Bovendien en dit is mede belangrijk zal door deze opheffing de contributie kunnen wor den verlaagd en vervalt hiermede 't vopr vele werkers o.i. gerechtvaar digde bezwaar om toe te treden uit hoofde van het feit. dat zij meenden 'in een tiid waarin de kans on werk loosheid veel geringer is dan voor heen het tamelijk hooge contributie bedrag op betere wijze voor hun ge zin te kunnen aanwenden. Nu dit be- ligt het in de lijn der verwachtin- zwaar aanstonds niet meer bestaat, gen. dat dit een nieuwen toevloed van leden tot gevolg zal hebben, waardoor het NAF sterker zal komen te staan in ziin streven om de maat schappij in socialistischen geest op te bouwen. Zoo lang de oorlog voort- woedt. zal dit ideaal zeker niet wor den bereikt, dpch de maatregel, zoo als deze hier boven is geschetst, be- teekent in ieder geval weer een flinke schrede voorwaarts. ALKMAARSCHE RECHERCHE SLAAT HAAR SLAG. Twee rijwieldieven geknipt. Maandagmiddag kwam een bewo ner van Alkmaar bij de politie aan gifte doen, dat zijn rijwiel gestolen was. De mededeeling 'werd aan de recherche doorgegeven en eze toog terstond op stap. Men begaf zich o.m. naar het sta tion der Nederl. Spoorwegen en was zoo gelukkig hieri een spoor van de fiets te ontdekken. Het bleek dat het rijwiel reeds naar Amsterdam be vracht was. De rechercheur liet uiteraard zijn spoor niet meer los, doch vertrok met denzelfden trein naar de hoofdstad, hopende aldaar zijn slag te k,unnen slaan. De fortuin was mét hem, want inderdaad werd de fiets, na in Am sterdam aangekomen te zijn, afge haald door twee jongemannen. Zij werden ter plaatse gearresteerd en zijn nog denzelfden dag naar Alk maar overgebracht. Een mooi succes van de recherche en 'n waarschuwing voor adspirant zwijntjesjagers AANGEHOUDEN. Door de recherche werd een 18-ja- rige hulpmonteur aangehouden, die werd verdacht van diefstal van een konijn en van verschillende voorwer pen. o.a. een gouden ring. een pols horloge en een persoonsbewijs. De. jongen legde een volledige bekente nis af en werd aan het Bureau van Politië alhier ingesloten. KOOP GEEN GROENTEN EN FRUIT RECHTSTREEKS VAN TELERS 's-GRAVENHAGE, 5 Juli. - Gezien den bij het publiek steeds grooter wordenden drang om groenten en fruit rechtstreeks van de telers te betrekken, deelt het Bedrijfschap voor Groenten en Fruit het volgende medet 6 Aangezien met dezen verkoop door de telers de verplichting tot veilen wordt ontdoken en een goede verdeeling van de voor de binnenlandsche bevolking be schikbare producten geschaad, kan een voortduren van dezen toestand niet lan ger worden geduld. Voor alle duidelijkheid worde en oen ook op gewezen, dat iedere_verkoop> van fruit, als bessen, kersen, pruimen, pe ren, appelen, enz. door den téler aan den consument voor het geheele land is verboden. Dit verbod geldt ©in dezelfde mate voor aardbeien en meloenen. Van dit verbod zijn alleen uitgezonderd die telers, die een kleinhandelaarserkenning hebben en wier b e d r ij f voor de teelt van fruit, niet groener is dan 50 aren, bii aardbeien en meloenen indien de teelt- vergunning niet grooter1s dan voor 50 aren. Verkoop van groenten door den teler aan den consument op het bedrijf van den teler, is toegestaan tot een hoe veelheid van niet meer dan 2% kg per dag aan denzelfden consument, mits deze consument woonachtig is in de ge meente, waarin hei bedrijf van den telei it gelegen. Verder is ieder vervoet van fruit en groenten door consumenten verboden, behalve in de gemeente zelf voor „zoover deze producten rechtmatig zijn %verkre- gen binnen die gemeente. Voor vervoer door anderen dan consumenten, geldt het bestuursbesluit N.G.F.C. Ned. Staats courant no. 132. Het Bedrijfschap waarschuwt derhalve e n telers e n consumenten deze voor schriften niet te overtreden, wil men zich tegen minder aangename gevolgen vrijwaren. OVERGANGSEXAMEN. Gemeentelijke Middelbare Handelsschool, CutSUS 1942-1943. Van klasse I naar II: Janny Brouwer, Henk Doggenaar, Simon van der Gracht, Hans Grimeijser, Piet de Haas, Piet Har- tog, Jan Hoogenhout, Nico Landman, Jan Meurs, Theo van Oefelt, Jan Opdam, Tini Peijs, Jan Postma, Hénk Schimmel, Gert Sevenhuysen, Piet Twisk, Piet Wassink, Anne Lutterot en Siem Wilms; herexa men 2, afgewezen 10. Van klasse II naar III: Herman Adams, Piet Beers, Annemarie Beets, Kees Bruijn, Tinus Burger, Tine Govers, Paul den Hartigh, Klaas Haytema, Jo Hovis, Kees Klerk, Henk von Meyenfeldt, Her man Meyerink, Rob Mullens, Fred Schef- fel, Nico Timerman, Kees Weder en Elly dë Leeuw; afgewezen 7; geen herexamen. Van klasse III naar IV: Gerrit Blok ker, Marie van Essen, Mieke Eyken, Ad Groenewegen, lef je Groenveld, Piet Groot, Charles de Jong, Okke Norel, Aart Pan nekeet, Charles de Rover, Jet Schotten, Frans Sleutel, Gerda Volkers, Jan Wa genaar en Bob Zeevat; geen herexamen; 11 afgewezen. Toegelaten tot klasse I: B. Aulbers, F, Blauw, M. Blauw, J.Blom, D. v. d. Hauw, F. Jacobse, C. Klein, J. Lammerschaag, J. von Meyenfeldt, A. Rooker, Miep Ruygh, C. Stenneberg, J. Tegel, H. Tij de- man en R. Valkhoff; afgewezen 3. HUISZOEKING EN IN BESLAG NAME. Op grond van het vermoeden, dat in het café aan bezoekers uitsmijters tegen zeer hoogen prijs werden ver strekt, heeft de politie Zaterdag in het café van den heer K. aan den Rijksstraatweg een huiszoeking ge daan, met het gevolg, dat 300 eieren, een hoeveelheid ongestempeld ge zouten varkensvleesch en eeti hoe veelheid vet in beslag werden geno men. Het varkensvleesch was clan destien geslacht. K. had het in den smokkelhandel van den bakkers knecht T. gekocht, die het weer had van een zekeren S„ terwijl S. in con tact stond met de hoofddaders. Het onderzoek in deze zaak duurt voort. MULO-EXAMEN ALKMAAR. Geslaagd voor diploma A: D. Kort te Winkel, J. Kuiper te N.-Niedorp, C. de Reus en A. Smit te Winkel, A. J. E. Kloosterboer, A. J. Dijkstra en J. v. Peursne te Alkmaar, I. Blokker te N.-Niedorp, M. E. Dekker te N.-Niedorp. H. M. v. Zoonen te Winkel, 'G. Vrede te N.-Niedorp, A. Jansma te Schoorl, J D. Mantel te Schoorldam, I. Westrup te Alkmaar, J. G. Daalhof te Alkmaar, A. Blauw te Hoorn, C. A. v. Hoorn te Texel, H G. v d Zwaag te Wieringerwerf, R Riepma te Middenmeer, M. M. Swier te Enkhuizen. H. C. Janson te Alkmaar. T. de Geus te Oudorp en R. de Wit. Heerhugowaard. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Simon, z. v. Arie Tim merman en J. Breek. Theodorus J., z. v. Johannes L. Boots en C. C. Zijp. Johanna M. F., d. v. Louis A. de Graaf en J. M. H. Heling. Bartelomeus J., z. v. Bartelomeus J. Appel en W. Fritsma. Jacobus C. J., z. v. Ewoud J. Beem- ster en E. Telleman. Gehuwd: Augikt J. M. van Oorschot en Maria A. S. Landman. TENNISTOURNOOI. Het aantal inschrijvingen voor het Alkmaarsche tennistournooi is zoo groot geworden, dat minstens vier speel dagen noodig zullen zijn. Daarom zal reeds a.s. Zaterdag en Zondag een aan vang worden gemaakt met de wedstrij den op het Sportpark, alhier. Het tournooi belooft dit jaar buiten gewoon belangwekkend te jvorden, om dat de sterkste spelers en speelsters van Noord-Holland-NooMl hebben ingeschre ven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1