DAGBLAD VOOR GROOTE SLAG AAN HET OOSTELIJK FRONT ONTBRAND. Italiaansche steden gebombardeerd. O H Y P Vaticaan ontstemd over luchtterreur. Een goede oogst verwacht. Keuringen voor de Waffen S.S. het Legioen en de Landwacht. Anglo-Amerikaansche oorlog voering in verlegenheid. De duikbooioorlog. STAD EN OMGEVING St. PaAcras. 1 ïi (bos) f 9, 12 ct.; Boskroten f 7. :uinboonen 12.50, 16 ct.; Tomaten I en IV f 37, 45 ct.; Tomaten bon- J7.50, 35 ct.; Tomaten kriel 18.50, kasboonen: Stokboonen (snij-, n princesse) f 46, 55 ct.; Stamboo- le soorten 40, 48 ct.; Vroega >elen: boven 28 mm 11 ct.; kriel 28 mm 7 ct, t; Aardbeien f 49, 60 ct.; Drui* 21, £1,45; Aalbessen rood, wit bo- mm. middell. f 35, 44 ct.; idem 10 ram. middell. f 16,50, 34 ct.; :n suiker en kl. gr. ananas f 62, 74 ïrige soorten £51, 61 ct.; Perziken boven 6 cm. middell. £25, 31 ct.; rt. II van 5—6 cm. middell. £15, dem Sort. Ill van 4—5 cm. middell. ct.; idem sort. IV beneden 4 cm. f 67, 80 ct. p. kg. Pruimen (glas) 50 mm. middell. £22 28 ct.; II van im. middell. £14, 18 ct.; Ill van im. middell. £7,50 10 ct.; IV bene- nm. midd. 62 74 ct. p. kg. Fram- 70, 84 ct.; Zwarte bessen f 62 74 >e kruisbessen f 22 28 ct.; Bramen ct. iet snijden varl kool mag 3 ct. per ilcend worden, met dien verstande, rooi na het snijden gewogen wordt, het schrappen van wortelen mag ■jr kg. of per bos berekend wor- :t dien verstande, dat de wortelen t schrappen gewogen worden, bezorging van groenten en fruit or détaillisten 1 ct. per kg. in re- gebracht worden v den ver is af winkel. de afwijkende kwaliteit van bo- lerfide producten, alsmede voor het Ischot, moeten prijzen berekend die in een redelijke verhouding ot de hierboven gepubliceerde naprijzen, welke gelden voor de vvaliteit. Bij inkoop tegen lagere gepubliceerde maximumprijzen de verkoopprijzen dienovereen- worden verlaagd, agen van hoogere prijzen is straf- lewaar deze opgave en gebruik rieuwe opgaven kunnen de vroe- geldig maken. •edacteur A. R. Jonker (afw),; hoofdred., kunst en wetenschap- P. v. d. Aardweg, Alkmaar; chef 1st Tj. N. Aderaa, Alkmaar; bui- Jac. Broersen, Hoorn; binn en- rayon Alkmaar: D. A. Klomp; rechtb. J. Werkman, Alkmaar, dacteuren: Den Helder A. C. van te Alkmaar; Schagen: A. Eriks K^nnemerland J. Belterman te k; Zaanstreek Vh j. Harwijne dam; West-Friesland Jac. Groot uizen. Adv. J. Visser te Den Ik ben nu eenmaal, zoo als men datgjn de wan deling pleegt te noemen, „een gezellige dikkerd", en ik blijf maar zoo. Daaraan hab ik dan ook den naam Ollebolletje te danken, hoewel ik dit persé geen naam vind voor een man;*^ Maar als mijn vrouw het eten steeds zoo smakelijk blijft bereiden en er die voor* treffelijke Oki-Jus bij op dient, zal ik veel blijven eten en zal ik altijd OMebolletje blijven heeten. Maar dat heb ik er graag voor overl Voor een ouderwetsch bord soep elnekan N.Y., Keizersgracht 74f, A'dam, Hoolmarkt 8, Haarlem, Tel. 10509 lonkere dagen I t voor de huisvrouw een 1.' De voeding van haar r een combinatie van die allen persoon- n voor de belan- dant. Ga naar het VIVO. :m! DB DR IEMAANDE- NGSSTAAT VAN DE IYP", AMSTERDAM-C. rd °9 f. 2.783.300.- fl" f. 9.057.750.- -zegbore hypothecairs inningen zijn geschied en wacht- of spaartijd. r? U wenscht toch t eigen huis I geheel vrijblijvend eens Zo en aan bij de N.V. Bouwkas ii lam- C., Heernngr. 124-128. Iar door h.l g.he.l. land dn Vertngnawoordignr*. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V, Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche éditie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3330 - Red. 3330. Óïro 187394. DONDERDAG 8 JULI 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 156. 2 pagina's. Hoofdredacteur A. R. JONKER, Alkmaar. (Afw.) Pril* der gewone advertenties in deze éditie- 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 3% m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per S maanden,voor Afkmaar 2.10. voor het geheele Rijk 2 63. Losse nrs. 5 ets. In 2 dagen 637 Sovjet vliegtuigen neergehaald. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 7 Juli. Het opperbe- vel van de weermacht maakt bekend: In het gebied van Bjelgorod en ten Zuiden van Orel mislukten ook gis teren hevige aanvallen, die de Sov jets ondernamen met uiterst sterke formaties/ welke sinds weken gereed gehouden werden. Daartegenover gingen onze troepen, door de lucht macht doeltreffend ondersteund, zelf tot den aanval over. Het gelukte diep in de vijandelijke stellingen door te dringen en den vy&nd zeer zware verliezen te bepokkenen. Alleen door troepen van het leger werden ruim 300 vijandelijke pantserwagens, ten deele van het nieuwste type, vernie tigd of onklaar geschoten. Ook in de lucht ontstonden er boven dit ge vechtsterrein verbitterdè gevechten met sterke formaties Sovjetvliegtui gen. Op 5 en 6 Juli werden in lucht gevechten en door luchtdoelgeschut by 41 eigen verliezen 637 Sovjetvlieg tuigen neergeschoten, waaronder een groot aantal slagvliegtuigen. Sterke formaties gevechtsmachines van de luchtmacht bombardeerden aanvoerwegen, vliegvelden en spoor wegstations in het achterwaartsche ge bied van den vijand met aanzienlijke uitwerking. Van de overige deelen van het Oostelijke front wordt slechts mel ding gemaakt van wederzijd^che leven dige activiteit van verkenningsafdee- lingen en/stoottroepen. Lichte Duitsche zeestrijdkraphten brachten onder de kust van den^Kau- kasus drie schepen tot zinken met een gezamenlijken inhoud van 1700 brt., die deel uitmaakten van een beschermd convooi der Sovjets. In het gebied van de Middeïlandsche Zee zetten vijandelijke formaties vlieg tuigen haar aanvallen op het kustge bied van Sicilië voort. 17 Britsch-Ame- rikaanSchè toestellen werden door Duitsche en Italiaansche strijdkrachten der luchtverdediging vernietigd. ïn den afgeloopen nacht wierpen en kele vijandelijke storingsvliegtuigen eenige brisantbommen van- groote hoogte lukraak boven West-Duitsch- land uit. Er werd slechts geringe scha de aan gebouwen aangericht. Duikbootsuccessen. Duitsche onderzeebooten brachten op den Atlantischen Oceaan en in de Mid deïlandsche Zee in den strijd tegen sterk bewaakte convooien en afzonder lijk varende schepen negen vaartuigen met tezamen 53.000 brt., -alsmede een vrachtzeilboot tot zinken. Bolsjewistische sleutel posities door Duitsche troepen bezet. Tusschen Bielgprod en Orel is na de massa-aanvallen der bolsjewieken het initiatief hecht in Duitsche han den overgegaan. zoo constateert de militaire correspondent van het D N. B. in een beschouwing over den hul digen slag aan het oosteliike front. Bliksemsnel is de schijnbare verstar ring vp.jl het oostelijke front over een Paus weigert Britschen gezant te ontvangen. BRUSSEL. 7 Juli (C. D.) Naar „Volk en Staat" uit Vaticaanstad ver neemt heeft de Britsche gezant bii het Vaticaan dezer dagen met aandrang verzocht een particuliere audiëntie bij den Paus te mogen hebben. Hem werd echter medegedeeld, dat gedu rende deze week zulk een. audiëntie niet kon worden verleend De gekant zou langs indirecten weg hebben ver nomen. dat de Paus zich in ongemeen scherpen toon zou hebben uitgelaten over de vernieling van den Keulschen hom en over den luchtoorlog.- zooals deze door de geallieerden wordt ge voerd. Er behoeft geen twiifet aan te bestaan, dat zulks den Engelschen buitengewoon onaangenaam is en dat b?n Britschen gezant bii het Vaticaan jut dien hoofde opdracht werd ver stokt, een particuliere audiëntie bii r®1 Paus te verzoeken, teneinde nog- maals.het Britschegezichtspunt hier omtrent uiteen te zetten. :™Eelichte kringen ziin het er er?? oens. dat de Paus feiteliik uit. TneH™>s over de geallieerde oorlogs- ïn„™5en seweigerd heeft 'n termiin t deze au(jiëntie vast te stellen. haalriV3 een feit. dat ondanks de her- kerkciia bfkeüring door de hoogste cealliio j instanties te Rome van de nog oorlogsmethoden daarin petrpril- ïlns eenige wijziging is in- onmariu Pe Paus heeft derhalve de om de geda%/erk moeten vaststellen oorlogv<?edng ig bewegen?11 rirlifSniHtaliaansclle weermachtsbe- heden^X^fn^ Duitsche vlooteen- Middeïlandsche ZeT^reerde ^heh* k£ re«tndeliik6 duikboot tot ^inl cl^aCatania.TMarsaiar'ent<eenige>ean" deerd door vijandelijke fom^tfes waarvan door het welgerichtevuur Van het Italiaansche en Duitsche^ af weergeschut 17 vliegtuig// eerden neergeschoten. Voorts werden 2 vier- beergeschotai!.ellen d00r 0I«ers breedte van verscheidene honderden kilometers ios gekomen. Ontketend werd deze eerste zomer- slag van 1943 doordat de bolsjewisti sche leiding door groote Duitsche ver kenningsacties, die Maandagochtend ten uitvoer werden gelegd, haar plan nen bedreigd meende. Hierbij verre Duitsche doelstellin gen te veronderstellen, zooals het Sov- i et-Russische nieuwsagentschap doet. is. zoo verklaart men van bevoegde militaire ziide te Berlijn, een poging, die niet opgaat. Maar toch is dit een groote slag geworden, naar gebied, menschen en materiaal evenwaardig aan de vroegere groote slagen, of schoon over het verloop van den striid tot dusver nog geen biizonder- heden gegeven kunnen worden. Het tooneel van den striid is de uitspringende punt in de Russi sche frontlijn Noordwest van BjelgorodKoerskZuidelijk van Orel. Voortdurend neemt de striid nog toe. Op verscheidene plaatsen ziin Duitsche formaties tot den te genaanval overgegaan en hebben reeds zeer belangrijke bolsjewisti sche sleutelposities bezet, vooral ten Noordwesten van Bjelgorod en ten noorden van Koersk. Aan beide kanten schiint het pant serwapen weer een belangrijke rol te spelen. Vast staat echter, dat het aan Duitsche ziide nog niet is gekomen tot den inzet van de operatieve pant serreserve. zoodat er niet gesproken kan worden van een grooten inzet van het Duitsche tankwapen. Aan Bolsjewistische zijde is deze reserve echter reeds wel in den striid, zoodat ongetwijfeld spoedig nog grootere cij fers van vernielde tatiks verwacht kunnen worden Critische waarnemers wiizen voorts op het groote aaijdeel jtier wederziid- sche luchtwapens in <fcn striid. Vol gens betrouwbare inlichtingen strii- den in het gebied van Koersk waar- sctyinliik de sterkste luchtvloten der moderne oorlogsgeschiedenis. Bijeenkomst van Duitsche landbouwbestuurders. De met de leiding van de zaken van den Duitschen rijksminister voor voe ding en landbouw belaste staatssecre taris Backe heeft de chefs van de Duitsche landbouwbesturen der in het Duitsche machtsressort, liggende lan den buiten Duitschland voor een ar- beidsbespreking in het riiksvoedings- ministerie naar Berlijn ontboden. De beraadslagingen leverden, naar be kend gemaakt wordt, een verhelde rend beeld op van den toestand in de verschillende gebieden, welke over het algemeen een beteren oogst doen verwachten dan vorig iaar. Ook ver heugend is de cönstateering. dat de leiding in het verbouwen van be paalde producten bijna overal geleid heeft totbevordering van den ver bouw van die producten, die voor de ravitailleeringi bijzonder noodig ziin. hetgeen vooral zoo is met broodgraan, oliehoudende zaden en hakvruchten. Wanneer de successen der productie in vollen omvang de ravitailleering ten goede willen korïien. moet gelij ke aandacht geschonken worden aan de maatregelen der rechtvaardige huishouding. Ook dit zal des te snel ler tot succes leiderj. hoe krachtiger in alle gebieden het gevoel van de Europeesehe eenheid wordt. Juist in de voeding is hier in de laatste iaren door evenwicht- scheppende leveran ties tusschen de verschillende landen steeds weer getoond, dat de iuiste organisatie van het Europeesehe ge bied ziin voedingjvriiheid mogeliik maakt. VERDUISTER GOED. Deze week van 23.15—5.15 uur. Maan op 11.36, onder 0.53, uur. Woensdag hebben Spaansche en Hongaarsche bisschoppen aan het Duitsche episcopaat telegrafisch hun leedwezen betuigd met de moedwillige beschadiging- van den Keulschen Dom. Het S.S.-Ersatzkommando Niederlande deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leeftijd van 17-45 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ont wikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, teneinde gekeurd te worden. Bij de onderzoekingen worden ook alle gevraagde inlichtingen verstrekt met be trekking tot de verzorging der familie leden, duur der opleiding, extra levens middelen voor de familieleden enz. De aandacht wordt er op gevestigd, dat voor de vrijwilligers, die om bepaalde redenen in Nederland moeten blijvpn, de mogelijkheid bestaat, hun- dienst te doen bij de Landwacht Nederland of bij het Wachtfrataljon in Amersfoort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot deGermaansche Ö.s. in Nederland willeb toetreden. Personen tusschen 18-30 jaar, die aan- meldingsplichting zijn voor den Arbeids inzet kunnen zich eveneens op een der keuringsdagen aanmelden en worden ge durende hun verbintenis van den Ar beidsinzet vrijgesteld. 17.7.43, 9-14.00 uur: Rotterdam, Deutsches Haus, Westzeedijk. 18.7.42, 9-12.00 uur: Breda, Rest. Modern, Markt; 15-18.00 uur: Den Bosch, Hotel Noord-Brabant, Markt 45. 19.7.43, 9-12.00 uur: Venlo, Deutsches Haus, Egmondstraat 16; 15-18.00 uur: Arnhem, Café Royal. 20,7.43, 9-12.00 uur: Hengelo, Café Modern, Spoorstraat 18; 15-18.00 uur: Zwolle, Hotel Gijtenbeek. 21.7.43, 9-12.00 uur: Assen, Concerthuis a/d. Vaart; 15-18.00 uur: Groningen, Con- cerfhuis, Poelestraat. 22.7.43, 9-12.00 uur: Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat. 23.7.43, 9-14.00 uur: Amsterdam, Dam 4. 24.7.43, 9-13.00/ uur: Utrecht, N.V.-HuIs, Oude Gracht 245. 25.7.43, 9-14.00 uur: Amersfoort, Pol. Durch- gangslager, Leusderweg. 26.7.43, 9-14.00 uur: Den Haag, Café Den Hout, Bezuldenhoutscheweg. Een handdruk, die geluk brengt. Een aardig intermezzo tijdens het bezoek ▼an den Rijksorganisatielelder dt. Ley aam de werkers van Danzig. Stevig is de handdruk, dien de Rijksorganisatieleider en arbeider wisselen, stevig als de stalen band, die leiding én volk verbindt Lancr-HofFmann-Stapf-Pax m „De door de Britsch'e en Amerikaap- sche luchtaanvallen op de Europeesehe burgerbevolking ontstane verliezen aan vrouwen en kinderen en de onvervang bare schade, die daardoor is ontstaan aan de kostbaarste cultuurgoederen van het Avondland, hebben in de wereld de diepste^ verontwaardiging gewekt", zoo schrijft de Deutsche Diplomatische Korrespondenz in een commentaar op het Witboek van het departement van buitenlandsche zaken. De DJplo .wijst er op, dat dé Anglo- Amerikaansche oorlogvoering in verle genheid is geraakt, omdat zij ^aan den eenen kant in blinde vernielingswoede geen afstand wil do§n van de lucht- tefreur, aangezien zij daarin ,een mid del meent te zien om de nieuwe feiten in Europa te bestrijden, en aan den an- dèren kant zich moreel wil rechtvaar digen. Dit verklaart de huichelachtige bewering der geallieerden, dat Diiitsch- land is begonnen met de luchtterreur legen deburgerbevolking en dat hun luchtaanvallen op de burgerbevolking slechts een repressaille vormen. Dit zijn bewuste leugens. Het Witboek geeft de meest'volledige opheldering van de schuldkwestie. Voor de tijdgenooten, evenals voor de latere generaties is de documentenverzameling van het Wit boek een vlammende aanklacht tegen de schuldigen. Churchill en Roosevelt worden hier voor het tribunaal der historie gedaagd. Hun uitsluitende ver antwoordelijkheid voor de zinnelooze barbarij hunner gemeene oorlogsme thodes staat voorgoed vast. Bovendien dragen zij ook de verantwoordelijkheid voor alle gevolgen der vergelding, wanneer het uur der afrekening, geko-1 men is. Door Japan geïnterneerde burgers. 's-GRAVENHAGE. 7 Juli. - Het in formatiebureau van het Nederland- sche Roode Kruis te 's-Gravenhage ontving door bemiddeling van het Internationale Roode Kruis te Genè- ve uit Japan een opgave van nafhen van te Changi geïnterneerde burger- nersonen van Nederiandsche natio naliteit. Deze liist omvat de volgende na, men mining ingineer t.'t. bartels. 32 i: seaman s. c. bloeme. 72 iaar: mana ger bauxite mine g. i. bol. 50 i.: schoolboy benme callen. 12 i.: mer chant importer hendrik de iager. 45 i.: inspector of police a. i. dekeling. 46 i.; farmer stockbreeder iohn. drie bergen. 45 i.: mechanical engineer c. 1. f. friedrichs. 38 i.: boardinghouse keeper m. 1. gaastra. 63 i.; musician i. h. gluhoff. 48 i.: suvevor f. e ha- tert. .29 i.; orchestral director, violin tutor i. f. hermans. 78 i.: seaman hans fensen. 23 i.: engineer henrv iansen. 48 i.: shipsofficier ian koenen. 66 i.: mechanical engineer adriaan kolderie. 35 i.; mechanical engineer parel Iëvit. 52 i.: r. c. priest augusti- nus meiier. 49 i.: general imports merchant v. i. nalstra. 41 i.: nether- lands-indies civil service leendert narlevliet. 40 i.: mechanical engineer P d. priidekker. 33 i.: private trans lator of languages 1. a. i. riik. 64 i.: horelier hent^rik rolff. 58- i.: mechani cal engineer lambertus school. 52 i.: ships surveyor i. h. sehimeiep. 55 i.: physician g. a slot. 39 i.: ejectrical engineer herman smits. 43 i.: mecha nical engineer n. g Sutherland. 38 i.: clerk of works a. f. ten hoone. 59 i.: mining engineer n. i h. theuvenet. 30 i.: r. c priest Cornelius tromp. 44 i.: planter h. c. van den tillaard. 59- i.: r. c. priest n. n. van der westen. 28 i.: student f. c van dommelen. 22 i.: manager boardinghouse dick van vliet. 61 i.: magistrate g. i. a. veling. 34 i.: electrical engineer h. f. w. foil. 23 i.: schoolgirl miss h. e. d. von hagt. 14 i.: schoolboy christonher wai ter. 11 i.dresser henrv waiter. 53 i.: master mariner i. h. winters. 66 i.: r c. priest p m. zaat. 43 i. Familieleden en vrienden van deze geïnterneerden gelieven zich tot het bekomen van inlichtingen omtrent correspondentie enz te wenden tot de 5e afdeeling van het informatiebureau van het Nederiandsche Roode Kruis Dr. Kuvperstraat .9. 's-Gravenhage. Bij onze Vrijwilligers. De mannen weten zich te behelpen. Kleine reparatie onderweg SS PK-Nlqudle-CWt* m In Nederlandsch-lndië geïnterneerden. Bekendmaking aan familie- leden en vrienden. UTRECHT. 7 Juli. De persdienst der N. S. B. deelt op verzoek van den gemachtigde van den leider voor Indische zaken het volgende mede Dezer dagen werd bericht ontvan gen. dat van één der leden der Na- tionaal-Socialistische Beweging der Nederlanden, die in Nederlandsch- lndië geïnterneerd ziin. met zekerheid kan worden gezegd dat hii zich in een interneeringskamp in Suriname bevindt. De mogeliikheid bestaat dat er meer geïnterneerden uit Indië daarheen ziin gebracht. Aan familieleden en vrienden, die willen probeeren deze geïnterneerden schrifteliik te bereiken, wordt mede gedeeld. dat zii hun brieven moeten zenden via het informatiebureau van het Roode Kruis. Korte Voorhout 14 te 's-Gravenhage. De brieven moeten in open briefomslag worderr verzon den en voorzien van het volgende adres Den heer Interneeringskamp Suriname. Bovenaan links Interniertënsendung. Interneemail. Bovenaan rechts Gebührenfrei. Postage free. De brieven moeten met de schrijf machine geschreven worden en mo gen niet over politiek maar uitslui tend over familie-aangelegenheden handelen. De open brief moet in een tweede, gesloten briefomslag aan bo venstaand adres van 't Roode Kruis gezonden worden. Waarschuwing aan groentehandelaren. 's GRAVENHAGE, 7 Juli.- Blijkens een officieele mededee- ling heeft het Bedrijfschap voor Groenten Fruit eer* ernstige waarschuwing gericht aan de han delaren in groenten en fruit. Zij, die ongeoorloofde handelingen ver richten, worden bedreigd met voorloopige tuchtmaatregelen als sluiting van bedrijf. Belangheb benden worden naar de officieele mededeeling in dit blad verwezen. Verkoop van groenten op den tuin. Het Bedrijfschap voor Groenten en Fruit heeft dezer dagen uiteengezet, dat iedere verkoop van groenten op den tuin in de gemeenten, in bedoeld bericht opgesomd, verboden is, doch dat het verbod niet geldt voor klein handelaar-telers en markttuinders, wier teeltvergunning niet grooter is dan voor 50 aren. De verkoop ojV den tuin bij den kleinhandelaar-teler en den markt- tuinder mag echter niet gaan ten kos te van de gebruikelijke afzetmethode. De markttumder b.v. dient zijn pro ducten tot de normale hoeveelheid, zooals gebruikelijk ter markt te ver- koopen. Strenge controle op telers van aardappelen. De C.C.D. oefent strenge controle uit op de telers van aardappelen. Te gen velen, die de voedselvoorzienings bepalingen niet in acht hebben geno- nen, werd reeds procesverbaal op gemaakt, in hoofdzaak wegens het niet voldoen aan den plicht de aardappe len ter veiling te brengen. Het op clandestiene wijze verkoopen van aardappelen rechtstreeks aan den con sument werkt den zwarten handel in de hand en dit kan natuurlijk niet worden geduld. De amotenar«n van de tuchtrechtspraak berechten deze zaken met voorrang en verscheidene boeten van eenige honderden guldens zijn reeds opgelegd. Zij beteekenen te vens een strenge waarschuwing voor allen, die meenen het met de bestaan de voorschriften niet zoo nauw te be hoeven te nemen. INBESLAGGENOMEN TEXTIEL VERDUISTERD. Op verzoek der Centrale Textiel-in- spectie werd door de politie te Laren aangehouden de 38-iarige G. F. B., aldaar. De man had voor f 7000 clan destien gekochte textielgoederen. waarop beslag was gelegd, verduis terd. Hii is ingesloten. „WIJ HEBBEN ANDERE ZORGEN." 'S^RAVENHAGE, 8 Juli. - Heden- avorfd om 18.45 uur spreekt Max Blok- ijl, via Hilversum 1, in de serie bran- iende kwesties, over het onderwerp: ,Wij hebben andere zorgen." Dat de duikbootoorloa momenteel mede in het centrum van de belang stelling staat, kan moeillik worden ontkend ezi als het cijfer van de in de afgeloopen Juni-maand tot zin ken gebrachte geallieerde tonnage in totaal 107.000 brt. betrekkelijk aan den lagen kant is. doet men van Duitsche ziide geen pogingen om dit te verbloemen, doch tracht men veel eer on logische wiize te motiveeren uit welken- hoofde" er ditmaal eens geen. zooals langzamerhand te doen gebruikelijk was. records ziin gebro ken in deze motiveering wordt met nadruk gëwezen on den harden striid. dien de Duitsche onderzeeërs tegen den verbeterden geallieerden alweer hebben te voeren, een afweer echter, welke zoowel in Engeland als Ame rika nog weinig aanleiding heeft ge geven tot optimisme voor de toekomst. Wanneer Churchill nog onlangs ook in dit opzicht .tegenslagen voorspelde, kan men gevoegelijk aannemen, dat deze inzinking in het verliesciifer slechts een stadium betreft, dat wel dra tot het verleden zal behooren. Een der methoden, welke van ge allieerde ziide steeds meer wordt ge bezigd om de langzamerhand funest wordende duikbootaanvallen af te slaan, is gelegen in een steeds groo teren inzet van het luchtwapen: steeds meer zware bommenwerpers met een grooteren actieradius nemen deel aan de iacht op de duikbooten. en waar deze vliegtuigen gebruik maken van vaste zoowel als van drijvende steunpunten, zijn zii in staat den Oceaan goeddeels te be strijken. Dat de snelheid van het vliegtuig hierbti een groote rol speelt, behoeft welhaast geen betoog, vooral ook. waar het ziin voor de duikboot zoo gevaarlijke waterbommen in 'mi nimaal tiidsbestek ter bestemder plaatse kan brengen Zooals reeds gezegd, verzwijgt men van Duitsche ziide deze dingen niet. evenmin als eenige bijkomstige fac toren. welke op het verloop van den duikbootstriid hun invloed doen gel den: Dit wel te doen zou een bepaal de struisvogelpolitiek ziin. welke zich op den duur toch zou wreken. Doch hiernaast realiseert men zich. zooals van deskundige ziide wordt ver klaard. dat de successen, die de ge allieerden in de laatste maanden met hun afweer van het duikbootgevaar hebben geboekt, hoofdzakelijk ziin toe te schrijven aan gevechtsmethodes, die. voor zoover zii on den inzet van het luchtwanen ziin gebaseerd, ver moedelijk alleen van beteekenis ziin in de periode der korte nachten. En het is waarschiinliik ook dit besef, dat zoowel Knox als Churchill zal hebben weerhouden van voorbarig optimisme. Voordat het iaar ten einde is. zou de balans wel eens gevoege- liik en in zeer bedenkelijke mate kunnen doorslaan in de richting, welke Ijet „Brittannia rules the waves" reed? heden ten dage tot een fictie heeft gemaakt. MOLESTVERZEKERING VOOR REIZIGERS. 's-GRAVENHAGE. 6 Juli Op het gebied..van de molestverzekering is deze week in Nederland iets nieuws geïntroduceerd. Het bestuur van de O. O. M. heeft n.l. opgericht de On derlinge Wettelijke i Aansprakelijk heidsverzekering Mij. O. W A. M., afdeeling reisongevallen. Hierdoor is het mogeliik geworden, dat een rei ziger de geldeliike gevolgen van een ongeval, ook tengevolge van molest, zooveel mogelijk vergoed krijgt. De grootte van de vergoeding t. g. v.- een doodeliik ongeval, blijvende invalid! teit van een reiziger, of verpleging in een ziekenhuis en-of operatie hangt natuurliik af van het bedrag, waar voor men zich per dag. per week of .per maand heeft verzekerd. In geval van overlijden varieert dit bedrag van f 1000 tot f 3500. bii bliivende in validiteit van f 2000 tot f 10.000 en voorziekenhuis- en-of operatiekosten van f 100 tot f 500 De minimum te be talen premie per dag bedraagt f0.10. de hoogste f0.50. per. week varieert deze van f 0.40 .tot f 2.en per maand van f 1.50 tot f 7.50 Men kan de verzekering sluiten door het. koopen van een dag-! week of maandcoupon. welke men na het ongeval ingevuld aan de maatschappij moet retourneeren: desgewenscht kan aan den reiziger een polis worden af gegeven. De goedkeuring van de overheid op deze nieuwe methode van verzekering is gekregen Elfstedentocht te voet. De Elfstedentocht, het grootste evenement van het winterseizoen, wordt thans eveneens een gebeur tenis voor de zomermaanden. Het bestuur van de afdeeling der Noord-Nederl. Wandelsportbeoefe naren kwam verleden jaar op de gelukkige gedachte, dep, vermaar den Elfstedentocht ook onder de aandacht te brengen van de wan delaars. Reeds werden in dit' ver band eenige recordpogingen on dernomen en zoo legde de bekende wandelaar Jan Zeégers uit Am sterdam het 210 K.M. lange tra ject af in twee dagen. Hij startte Maandagmorgen om vier uur uit hotel De Kroon in Leeuwarden, liep eerst naar Dok- kum, terug naar Leeuwarden, ver volgens over Franeker, Bolsward, Workum en Hindeloopen naar Stavoren, waar hij na een tocht van 130 K.M. om vijf minuten over tien des avqnds arriveerde. In Sta voren werd overnacht om den volgenden dag des morgens om half vijf den tocht te hervatten om de resteerende 80 K.M. over Balk,' Sloten, IJlst en Snegk af te leggen en Dinsdagavond enkele minuten over zeven, nog in uit stekende conditie, in Leeuwarden aan te komen. Naar wij echter van de zijde van het hoofdbestuur van den Neder- landschen Wandelsportbond ver nemen, worden er van deze zijde maatregelen overwogen om een voortgaan in deze richting, welke louter het najagen van records be oogt, tegen te gaan. TUINCONCERT. Zondag 11 Juli orgainiseeren de hee- ren Corn. Jonker en Nico Akkerman weder een tuineoncert. Aan dit concert werken verschillende bekende zangver- eenigingen uit Alkmaar en omstreken mede en als zoodanig kan hiervan een goede propaganda uitgaan voor de^ be- oefening vaiï> den zang. Ongetwijfeld zal het lofwaardig streven om naar buiten uit te toonen wat. Alkmaar en omgeving op vocaal gebied presteeren door een goede publieke belangstelling worden beloond, DE TECHNISCHE NOODHULP. Bij de Technische Noodhulp in Alk maar is plaats voor geschoolde vaklie den, zooals timmerlieden, metselaars, heiers, bankwerkers, electriciëns: ook ongeschoolde arbeiders kunnen geplaatst wordeii, welke zoo noodig voor auto- geen-Iasschers kunnen worden opgeleid. De Technische Noodhulp is een orga nisatie. welke met geschoolde krachten de helpende hand biedt bii rampen en ongevallen, zooals na bombardementen, bij watersnood, het herstellen van dij ken, enz. enz. De aanmelding hij de Technische Noodhulp is vrijwillig. De contributie bedraagt vijftig cent per maand. Inlichtingen en aanmelding aan het T. N.-gebouw, Bleekerslaan 15 I te Alk maar iederen Maandag- en Dinsdag avond van 8—10 uur. MULO-EXAMEN ALKMAAR. Geslaagd voor diploma B: B. A. Ver- wer te Heiloo, H. H. Kroese te Zuid- Scharwoude, G. S. Blokker te Heiloo. Geslaagd voor diploma A: J. G. Bakker te Heiloo, H. Dokter te Heerhugowaard M. E. v. d. Laan te Schermerhorn, A. C. Hardijzer te- Alkmaar, E. Sjoerdsma te Alkmaar, N. Borst te Harenkarspel, T. Scholtens te Krommenie, E. de Lange te Alkmaar; C. J. Ivangh te Bergen, J. M. Slot te Bergen, H. J. Bruin te Bergen, M. N. Blaauboer te Barsingerhorn, A. Dekker te Schoorl, J. A. Stukje te Bergen. Geslaagd voor Diploma B: M. W. Roeper, Driehuizen; C. N. de Vries, Alkmaar. Geslaagd voor diploma A: W. Otto, Koedijk; N. Lugthart en H. v. Stralen, Oudorp; J. P. Beets, A. G. M. Ypma, A. F. Pouwels, A. M. W. B. Moolhuijzen, N. E. Heuseveldt, E. C. Metelerkamp-Cgppenberg, W. Kaai, T. T. de Boer, HT v. Breukelen en V. H. Harbrink-Numan, allen te Alkmaar. HET CLANDESTIENE VLEESCH. De losse arbeider S. Stam te Alk maar had het vorig jaar in het tijdvak van 1 Augustus tot 20 September in totaal 40 kg, vleesch en vet verkocht,, dat van clandestiene slachting afkom stig was. De officier vorderde voor dit feit 2 maanden gevangenisstraf, doch de rechter, rekening houdende met Het feit, dat verdachte nimmer veroor deeld was. veroordeelde hem tot 6 we ken. De Alkmaarsche manufacturier L. Jepma die 71/, 4tg. clandestien vleesch gekocht had, kreeg f 125 of 5 d. De huisvrouw C. v. d. Berg te Heer hugowaard kreeg voor 7 kg. f 150 of 30 d„ terwijl de Alkmaarsche schoen maker P. A. de Munk er soor 3 y, kg. met f 60 of 5 d. afkwam. Zoowel de officier als de rechter we- BURGEMEESTER VAN OOSTZAAN OVERLEDEN. In den nacht van Woensdag op Donderdag is burgemeester J. A. A. de Bree plotseling overleden. De heer De Bree stond sinds een iaar aan het hoofd van de gemeente Oostzaan. zen verdachten er op. dat de Duitsche overheid fel op deze overtredingen ia en waarschuwden voor het concentra tiekamp. De peulvruchten. De landbouwer K. W. de Geus, die 50 kg grauwe erwten, 20 kg groene en 20 kg tarwe, naar hij beweerde, voor 25 had gekocht en vervoerd, waarvan de officier niets geloofde, zag tegen zich eischen 250 of 50 dagen. Vonnis 175 of 35 dagen. De.sigaretten, kaas boter, enz. De 34-jarige kellner S. Commandeur uit Oudorp, die sigaretten, thee en kof fie te duur had verkocht, kreeg R we ken; de 22-jarige kappersbediende G. Wieren, uit Anna Paulowna, dffe een pakje shag te duur had verkocht, 30 of 6 dagen; de 19-jarige Alkmaarsche Ako-jongen A. Benard, die 10 pakjes Belgische shag had verhandeld, 30 of 6 dagen; de 41-jarige/ Alkmaarsche kapper A. J. de Boer voor een derge- k feit 175 of 35 dagen en de 35- jarige Alkmaarsche manufacturier L. Jepma, die met Commandeur kaas had geruild 60 of 10 dagen, terwi.il de 55- .iarige landbouwer J. Ursem uit H. Hu- gowaard, die aan Commandeur een clandestien gemaakt kaasje had ver kocht en er een voor handdoeken had geruild, 100 boete zal moeten betalen of in plaats_ daarvan 20 dagen zal moe ien gaan zitten. De Alkmaarsche uit voerder S. J. Rempt had 7 kg boter met een onbekende geruild. Vonnis f 75 of 15 dagen. De huisvrouw H M van Saa- se Zuid- en Noord-Schermer die 21/, kg boter met een onbekende voor vet had geruild, dat ze niet had ontvangen kwam er minder mild af. 100 of 20 dagen; dit- was vermoedelijk het gevolg van het feit, dat er bij haar thuis juist een varken geslacht was, zoodat de of ficier en de rechter niets geloofden van- de vetruiling. De 33-jarige Alkmaarsche uitvoerder J. E. G. Holman had 700 si garen te duur gekocht. Vonnis ƒ200 of .40 dagen. Voor het te duur koopen van 2% kg clandestien rundvieesch kreeg de Alkmaarsche huisvrouw P. Hom f 25 of 5 dagen, terwijl de timmerman L Mors uit Alkmaar 100 of 25 dagen kreeg, omdat hij 40 pakjes shag ver sjacherd had. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Maria A. IJd v M. Kleverlaan en IJ. M. W. de Boer Regina E. M„ d. v. C. H op de Weegh en A. Kaandorp. Getrouwd: Gerrit Descendre en Lucia van Wanrooij. Sybranlus G. van Vegten en Diëuwertje v. Scheijen, D.A.W. I—H.P.C. II 2—3. In een mooien wedstrijd heeft D.A W I het tegen het sterke H.P.C. niet kunnen bolwerken en met 3—2 verloren. Direct na het begin trok H.P.C. ten aanval en al spoedig was de stand 1—0 voor H.P.C. Even voor de rust werd met een onhoudbaar schot de stand op 2—0 gebracht. Na de rust verdedigde D.A.W. uitstekend, maar de voorhoede werd zwaar bewaakt. H.P.C. doelpuntte ten derden male. D.A.W. trok toen naar voren en de belooning bleef niet uit. Vlak voor het eind bracht D.A.W. den stand nog op 32 en met deze kleine nederlaag kwam voor D.A.W. het einde. Daan Pool. - Dinsdagavond trad het gezelschap van Daan Pool on in het cafe van den heer Bouwstra De zaal was tot in de uiterste hoeken bezet. Zoowel de heer Pool als ziin medewerkers hebben de bezoekers laten genieten van 't door hun gebo- dene en vooral de heer Pool oogstte wederom met ziin Westfriesche voor drachten uitbundieen bijval.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1