Zware tankslagen aan Oostelijk front. DAGBLAD VOOR Samenvoeging van gemeenten. Keuringen voor de Waffen S.S. het Legioen en de Landwacht. tN NIEUWE BONNEN Spanje. STAD EN OMGEVING I Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland Alkmaar - Voordam C 9. N.V. Bureau Alkmaarsche éditie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. vrijdag 9 juli 1943. alkmaarsche editie. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 157. 2 pagina's. Hoofdredacteur A. R. JONKER, Alkmaar. (Afw.) Prijs der gewone advertenties in Aeze éditie 0.10 per m.M.; min 14 m.M. 1.40. elke 3 V, m.M meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10. voor bet geheele Rijk 2 63. Losse nrs 5 ets. Vijandelijk stellingssysteem doorbroken. HOOFDKWARTIER VAN DEN Füïl- RER, 8 Juli. Het opperbevel der weermacht maakt bekend: In het gebied van Bjelgorod en ten Zuiden van Orel is het gisteren tot ïware tanfeslagen gekomen, in den loop waarvan door troepen van het leger, door afweergeschut, gevechts eskaders en eskader^ voor den strijd op korten afstand van het luchtwa pen ruim 400 bolsjewistische tanks werden vernietigd. Het vyandelyke diep geëcheloneerde stellingssysteem werd in taaie bosch- en dorpsgevéch- ten doorbroken. Eskaders gevechts toestellen en toestellen voor den strjjd op korten afstand van het luchtwapen ondersteunden de aan- valsoperaties van het leger en brach ten den tegenstander zware verlie zen aan menschen, zware wapens en rollend materiaal toe. In felle lucht gevechten en door luchtafweerge schut werden boven het gevechtsge- bied in den midóensector van het Oostelijke front 193 bolsjewistische vliegtuigen vernietigd. Oberfeldwebel Strassl, vliegtuigcom- mandant in een jachteskader, bevocht in drie dagen 25 luchtoverwinningen. Dertien eigen toestellen worden ver mist. Nachtelijke aanvallen van het luchtwapen waren gericht óp troepen onderkomens, spoorwegverbindingen en ravitailleeringssteunpunteh van den vijand in de diepte van het terrein. Van het overige deel van het Ooste lijke front worden geen noemens waardige gevechtshandelingen gemeld. In het kustgebied van Sicilië hebben Duitsche en Italiaansche luchtverdedi gingsstrijdkrachten 16 Britsch-Ameri- kaansche, hoofdzakelijk meermotorige, vliegtuigen vernield. Boven den Atlan- tischen Oceaan en aan de kust van het Kanaal werden nog 4 vliegtuigen-neer geschoten. Bij nachtelijke storingsaanvallen van enkele vijandelijke vliegtuigen werden in het "West-Duitsche grensgebied hier en daar bommen geworpen, zonder dat noemenswaardig^ schade werd aange richt. De militaire correspondent van het D.N.B. schrijft, dat het verloop van den zomerslag aan het Oostelijke front, die tusschen Orel en Bjelgorod geleverd wordt, voor de bolsjewisten reeds' ern stige symptomen oplevert. Het ge vechtsterrein wordt begrensd door een frontlinie van ongeveer 250 kilometer, doch de strijd woedt niet langs'deze geheele linie. Voor de bolsjewisten is het op zichzelf reeds een bedreiging, dat zich de .brandpunten van den strijd gevormd hebben juist op de plaats, waar de Sowjetlinie naar het Westen begon uit te springen, ten Zuiden van Orel, en op de plaats waar zij naar het HetS.S.-Ersatzkommando Niederlande deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leeftijd van 17-45 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ont wikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, teneinde gekeurd te worden. Bij de onderzoekingen worden ook alle gevraagde inlichtingen verstrekt met be trekking tot de verzorging der familie leden, duur der opleiding, extra levens middelen voor de familieleden enz. De aandacht wordt er op gevestigd, dat voor de vrijwilligers, die om bepaalde redenen ln Nederland moeten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Nederland of bij het Wachtbataljon in Amersfoort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germadnsche S.S. in Nederland willen toetreden. Personen tusschen 18-35 jaar, die aan- meldingsplichting zijn voor den Arbeids inzet kunnen zich eveneens op een der keuringsdagen aanmelden en wórden ge durende hun verbintenis van den Ar beidsinzet vrijgesteld. 17.7.43, 9-14.00 uur: Rotterdam, Deutsches Haus, Westzeedijk. 18.c7.42, 9-12.00 uur: Breda, Rest. Modern, Markt; 15-18.0Q uur: Den Bosch, Hotel Noord-Brabant, Markt 45. 19.7.43, 9-12.00 uur: Venlo, Deutsches Hkus, Egmondstraat 16; 15-18.00 uur: Arnhem, Café Royal. 20.7.43, 9-12.00 uur: Hengelo, Café Modern, Spoorstraat 18; 15-18.00 uur: Zwolle, Hotel Gijtenbeek. to-ÏAZ, 9-12.00 uur: Assen, Concerthuis afd. Vaart; 15-18.00 uur: Groningen, Con certhuls, Poelestraat, 22J-43, 9-12.00 uur: Leeuwarden, ftuize Schaaf, Breedstraat. 9-14.oo uur: Amsterdam, Dam 4. 7-*3' 9-13.00 uur: Utrecht, N.V.-Huïs, 25 uude Gracht 245. pi' 9"ld-00 uur: Amersfoort, Pol, Durch- sangslager. Leusder weg. Oosten begon terug te buigen, ten Noordwesten van Bjelgorod. Op deze beide punten is ln het ka der van de Duitsche tegenmanoeuvre het diepe, sterke stellingensysteem der bolsjewisten reeds door de Duit sche troepen tot op aanzienlijke diep te doorbroken, zoodat men kan zeg gen, dat zich een bedenkelijke situa tie begint af te teekenen voor het ge heel e vooruitspringende frontgedeelte van den vijand, waarin hij uit offen sieve overwegingen groote hoeveel heden menschen en materiaal had op gesteld. De- gebeurtenissen volgen reeds een zekere wetmatigheid, die berust op de uitwerking der wapens, welke hier in ongekende aantallen optreden: pantser wagens ,en luchtmacht. 'Dat meer dan 700 vijandelijke pantserwagens kapot zijn geschoten, bewijst niet alleen, hoe zeer de vijand dit wapen in dit gebied heeft opgehoopt, ^maar legt ook getui genis af van de enorme toeneming der effectiviteit der Duitsche pantserbestrij- ding: De meerderheid der Duitsche lucht macht is niet geringer. Volgens de tot dusverre ontvangen rapporten werden boven het gevechtsterrein 830 Sowjet vliegtuigen neergeschoten tegen een eigen verlies van 54 toestellen. Sedert gisteren schijnen ook de mo biele reserves bij het front aan weers kanten in den slag te zijn geworpen. De derde faze is dus begonnen, hoewel nog niet alle reserves in het vuur ge bracht zijn. Uit de luchtverkenning is gebleken, dat de bolsjewisten op het punt staan, alle beschikbare troepen naar voren te brengen om tegen een mogelijke bedreiging op te treden. Aan Duitsche zijde kunnen geen troepenverplaatsingen worden opge merkt. Het Duitsche commando schijnt met het oog op* de vijandelijke offensie ve voorbereidingen Vroegtijdig alle voorzorgsmaatregelen te hebben geno men. Met spanning kan men de verde re ontwikkeling tegemoet zien. Het hoogtepunt van den slag zal waar schijnlijk pas bereikt zijn, wanneer aan weerszijden alle reserves in het ge- vechtsgebied bijeengebracht zijn. Een zeiltocht om de wereld. BUENOS AIRES, 8 Juli. (D.N.B.) De Argentijnsche zeiler Vito Dumas hèeft geheel alleen een zeiltocht om de wereld gemaakt. Gisteren is hij aangekomen in Mar del Plata, de Argentijnse!^ haven aan den Atlantischen cjeeaan, waar hij geestdriftig werd ontvangen. Du mas is op 26 Juli 1942 uit Buenos Aires vertrokken. Voor het traject naar Kaapstad, Wellington, Valpa raiso, Mar del Plata, heeft hij in totaal 267 zeildagen noodig gehad. De prestatie van Dumas is des te opmerkelijker, daar hij de gevaar lijke route om Kaap Hoorn geno men heeft. HiL is tot dusver de eerste solo-zeiler, die om de Zuidpunt van het .continent geva-» ren heeft. Burgemeestersbenoemingen. ^g-GRAVENHAGE, 8 Juli. Het Rijkscommissariaat maakt bekend" De Rijkscommissaris voor het bezette Ne derlandsche gebied heeft den burge meester van 's-Hertogenbosch, mr. C. A. F. H. W. B. van den Clooster baron Sloet tot Everloo, eervol uit zijn func tie ontslagen. In zijn plaats heeft de- Rijkscommissaris voor het bezetten Ne- derlandsche gebied mr. A. M. P. Tho massen, tot dusver burgemeester van Kerkrade, benoemd, met gelijktijdig eervol ontslag uit zijn vorige functie, tot burgemeester van 's-Hertogen bosch. Ten slotte heeft de Rijkscom missaris voor het bezette Nederland- sche gebied den huidigen waarnemen- den burgemeester van Maastricht, dr. Th. A. A. M. Copray, benoemd tot burgemeester van Kerkrade, met ge lijktijdige intrekking van zijn huidige opdracht^ te Maastricht. VERDUISTER QOED. Deze week van 22.155.15 uur. Maan op 12.32, onder 1.13 uur. NOG TWEE GRAVEN IN W1NNIZA ONTDEKT. ROWNO, 8 Juli. (D.N.B.) - Op grond van mededeelingen van streekbewo- ners zijn nog twee begraafplaatsen in Winniza ontdekt. Een terrein met mas sagraven bevindt zich in het z.g, volkspark, terwijl het tweede massa graf op het tegenovergelegen ortho doxe kerkhof ligt. MAISKY NAAR MOSKOU. De Britsche berichtendienst meldt, dat de Sowietambassadeur te Londen. Maiskv. naar Moskou is vertrokken voor „beraadslagingen". beweren Vr,Jwilli9er'- °nI* Joi»S«ni aan <fe swara machine' aeweren ss ptf-aw-oh-p a. De Relchstührer-^S Heinrich Hi mm Ier bracht onlangs een bezoek aan een bataljon der SS-Vrijwilligers-Brigade „Wallonien" en stelde zich op de hoogte van den stand der opleiding van de troepen. - De Reichs- führer-SS in gesprek roet luitenant Leon Degrelle, den leider der Belgische Rexisten, die in October 1941 als Schütze met zijn legioen voor den strijd tegen de Sovjets ten velde trok en thans het infanterie-Sturmabzeichen, IJzeren Kruis lste en 2de klasse en het onderscheidingsceeken voor gewonden draagt^ Scherl-Meijer-Fellinga-Pax m iHet plan mr. Frederiks, om 48 gemeenten in Noord- Holland op te heffen, van de baan. Toen in de eerste helft van October 1940 Ged. Staten van Noord-Holland zich met het plan van den Secretaris- Generaal van het Departement van Blnnenlandsche Zaken, mr. Frederiks, tot de gemeenteraden richtten om een aantal gemeenten samen te voegen, be leefden wij het voor Nederland onge kende feit, dat de meeste gemeenten daartegen geen bezwaren Indienden. De raden moesten op korten termijn hun meening kenbaar^ maken en onder den indruk, dat men Stond voor een bevel van de bezettende macht waagden slechts enkele gemeenten* het, te ken nen te geven, dat zij aan een andere samenvoeging de voorkeur gaven, welk aantal grooter werd, toen bleek, dat met die bezwaren rekening zou worden gehouden. t MOG is de toestand zóó, - dat wij in ons land pl.m. 1100 gemeenten tellen, waarvan er in Noord-Holland al leen een 126, varieerende van Amster dam met 800000 zielen tot Katwoude met 240 inwoners. In al deze gemeenten kent men den vasten „Bestuursboven- bouw" van burgemeester, secretaris en ontvanger en zij hebben haar adminis tratie, haar rekening en begrooting, haar .verordeningen en besluiten ter goedkeuring en beoordèeling aan Ged. Staten te zenden, waardoor een over daad van administratie moet worden verricht. Reeds lang heeft men het on- practische hiervan gevoeld. In 1825 kreeg de Koning het recht van vereen: ging en splitsing van gemeenten. Er waren er toen 1200 in ons land, maar tot op heden werden er maar een hon derd opgeruimd. Staatslieden als Thorbecke waren voorstanders van het samenvoegen van kleinere bij groote gemeenten. Ook de Staatscommissie voor de herziening van de Gemeentewet was doordrongen van het besef, dat de wetgever niet mag aarzelen in de bestaande indeeling der gemeenten het mes te zetten. Steeds echter, wanneer daartoe stappen ge daan werden, stuitte men op eigenbe lang en misverstand. Toen in 1929 Ged. Staten van Noord-Holland een poging tot ordening in deze provincie wilden doen, botsten zij op den onwil van den toenmaligen minister van Blnnenland- sche Zaken, die weer te veel rekening moest houden met de onder den in vloed van de kiezers staande Kamer leden. De nieuwe tjjd. TOEN einde 1940 het plan-Frederiks om 48 gemeenten in N.-Holland op te heffen, waardoor 22 gemeenten met 3000 tot 13000 zielen zouden ontstaan, werd ingediend, dachten wij, dat de nieuwe tijd eindelijk de lang gewensch- te samenvoeging, waardoor de energie van de verschillende strekën verhoogd zou worden en de gewenschte vereen voudiging zou worden verkregen, tot stand zou brengen. Holland zou echter Holland niet zijn, als wij ons ook hier in niet vergist hadden. Toen men zag, dat de zaak getraineerd kon worden, kwam men met steeds meer bezwaren naar voren. Het resultaat was, dat in 1941 een commissie, onder leiding, van professor Veenstra, opdracht kreeg bin nen een jaar over het 'plan een rap port uit te brengen. In Nederland is een dergelijke commissie nu eenmaal de kapstok, om een niet geliefde zaak aan op te hangen. Men hoorde dan ook tot op heden niets van de commissie. Dezer dagen hadden wij een onder houd met den burgemeester van de ruim 1009 zielen tellende gemeente Sij- bekarspel, den heer Kunnen, die ons mededeelde, dat het plan-mr. Frederiks definitief van de baan is en dat er geen plan meer bestaat. Toen wij daarover onze verwondering uitspraken, zeide de heer Kunnen, dat het plan-mr. Frederiks inderdaad te ruw in elkander was gezet, Wij herinnerden hem aan de versre gels: w -! „Men kan het soo niet maecken. Ofte den eenen zal 't prisen, Ende aender sal 't laeken." Zoo is het inderdaad," antwoordde de heer Kunnen. „Ik kan," zoo vervolg de hij, „slechts in hoofdzaak over mijn gemeente oordeelen en dan is het mijn overtuiging, dat de daarvoor gedachte samenvoeging foutief is. Fout was het ook om van de in acht gemeenten ver deelde Schermer niet evenals van de Wieringermeer, de Haarlemmermeer, de Beemster en de Zijpe, één gemeente' te maken. Zoo'n polder moet een eenheid worden. De commissie heeft ten, aanzien van den Langedijk den knoop doorgehakt. 11 jaar ben ik secretaris van Zuid- Scharwoude geweest. Nu die vier ge meenten van elk 1700 zielen één zijn geworden, wordt er veel onnut werk bespaard, heeft men er behoorlijk per soneel en gaat het prachtig. De Streek kan gevoeglijk ook één worden. Het af snijden van lappen uit een gemeente acht ik niet wenschelijk. Waarom Hei- loo niet geheel bit Alkmaar gevoegd en de badplaatsen Bergen, Egmond en Schoorl tot één geheel gemaakt? Ook de Zaanstreek behoort één te worden. Voor het centrale bestuur is het onein- dig gemakkelijker om een provincie van 30 gemeenten te besturen dan een van pl.m. 120. Samenvoeging zal er dus moeten komen. Het huidige geslacht zal het niet gemakkelijk vinden, den bur gemeester als manusje van alles niet naast de deur te hebben, maar een volgend geslacht denkt daar niet meer aan. Wie voelt het nu nog als een ge mis, dat Wimmenum en Groet geen zelfstandige gemeentdn meer zijn? Het is wel degelijk de bedoeling van de commissie gelijke gemeenten bij el kander te voegen. De commissie wel actief, maar zonder plan. HEEFT de commissie dan een ander plan? aldus onze vraag. Neen, de commissie is nog een com missie zonder plan, maar ze is wel de gelijk weer actief geworden. Vermoe delijk heeft ze wel een plan in ge dachten, maar ze hoort nu de verschil lende burgemeesters, vooraanstaande landbouwers en doktoren en wil waar schijnlijk met de grenzen ook rekening houden met de waterstaatkundige grenzen. De bezwaren, dat zichzelf bedruipen de gemeenten noodlijdende krijgen toe gevoegd, zullen nu wel geen opgeld kunnen doen, want alle gemeenten zijn nagenoeg noodlijdend, aldus merk ten wij op. „Inderdaad," aldus burgemeester Kunnen, „maar dat is ook geen wonder. Het Rijk heeft de gemeente de 75 op centen op de gemeentefondsbelasting ontnomen en keert daarvoor een be drag uit, gelijk aan die opbrengst in 'n tijd toen het den boeren en tuinders zeer slecht ging. Wanneer de platte landsgemeenten de 75 opcenten hadden behouden, dan zwommen zij, nu het den boeren en tuinders goed gaat, in het geld. Wij zijn nu als gemeente nood lijdend met een rijke bevolking." Tenslotte sprak de^burgemeëster als zijn overtuiging uit, dat ,de samenvoe ging van gemeenten er zal komen, om dat dit noodzakelijk is. Wij helpen dit wenschen, maar heb ben in dit opzicht van „de commissie zonder plan" geen groote verwachtin gen. Toelating tot ^Reichsschulen' Niet het volstoppen van kinder hoofden met onverteerbare kennis, maar opvoeding tot menschen, har monisch naar lichaam en geest, is het doel van de Reichsschulen, die ook in Nederland bestaan, en wel één te Valkenburg voor jongens en één te Heythuysen voor meisjes. Die scholen zijn niet voor iedereen 'bestemd. Velen komen er niet voor in aanmerking. Omdat de Reichsschulen internaten zijn, in de eerste plaats die kinderen niet, die door hun ouders geen dag gemist kunnen worden. In de tweede plaats zij niet, die alleen maar een eenzijdige belangstelling hebben, bijv. voor sport, muziek of -anderszins. Er kunnen slechts kinderen toegelaten worden, die hun mannetje staan op elk gebied, die een goed hooffl, een ge zond lichaam en ook een flink karak ter hebben. De opleiding op deze Scho len, waarvan er in Duitschland al ver schillende bestaan, staat gelijk met die van de H.B.S., terwijl de meisjes bo vendien nog in de huishoudelijke vak ken onderwezen worden. Bovenal wordt op deze Reichsschulen de nadruk ge legd op de karaktervorming der leer lingen. Waar de toekomst mannen en vrou wen van karakter noodig heeft, wordt op deze scholen voor de allerbesten van onze jeugd een weg gebaand naar die toekomst. Onder de 10 en 11-jari- gen, die zich aanmelden, heeft een strenge selectie plaats. Is de school met goed gevolg doorloopen, dan staat de weg tot elk beroep of hoogere studie open, waarbij er tevens voor gezorgd wordt, dat geldelijke moeilijkheden geen hinderpaal mogen vormen. Het schoolgeld is afhankelijk van het inko men der ouders, nooit zal iemand ech ter om geldelijke redenen uitgesloten worden. Ouders, die hun kinderen voor opna me op een dezer scholen in aanmerking willen doen komen, dienen zich uiter lijk tót 20 Juli te wenden tot: Voor jongens: den Leiter der Reichs- sehule für Jungen. Valkenburg (L.). Voor meisjes: de Leiterin der Reichs- schule für Madel, Heythuysen (L.). De schriftelijke aanmelding moet ver gezeld gaan van: 1. een foto 2. het laatste schoolrapport 3. een korten levensloop. Nederlandsche leerkrachten, met M.O. bevoegdheid, die bij de Reichs schulen wenschen te solliciteeren, die nen zich te wenden tot den General-, kommissar für Verwaltung und Justiz, Hauptabt. für Unterricht, Apeldoorn. (Uitknippen en bewaren). VAN 11 JULI T.E.M. 17 JULI. Brood 29A 4 rants, 29B 1 rants. Beschuit 29 1 rants. Aardapp. 29A 1 kg. 29 toeslag 1 kg (voor pers. ben. inkomengrens). Tabak 29 1 rants, sigaren. VAN 11 JULI T.E.M. 24 JULI. Vleesch 29A en 30A 1 rants., 29B en 30B 1'4 rants. VAN 11 JULI T.E.M. 7 AUG. Vervangingsmiddel 604 1 rants.; Suiker 605 1 kg; Jam 606 1 rants.; Gort 607 125 gr.; Peulvruchten 608 125 gr.; Havermout 609 250 gr.; Vermicelli enz. 610 100 gr. Brood, bloem ot gebak 611 t.e.m. 614 1 rants. Kaas 615 t.e.m. 617 100 gr. Melk: 29 t.e.m. 32 (1 3'4 L.); Tap temelk: 29 t.e.m. 31 (13/4 L.) Karnemelk of Taptemelk 32 (1 3'4 L.) Kindervoedsel: Rijst 29B en 31B 250 gr.Gort 29A en 31A 250 gr. Versnaperingen: 29 (choc.), 30 en 31 (suikerwerk) elk 100 gr. VAN 13 JUNI T.E.M. 7 AUG. Koffiesurrogaat 588, 250 gr. VAN 10 JULI T.E.M. 21 JULI. Boter: 29A en 29B elk K rants. VAN 10 JULI T.E.M. 7 SEPT. Boter: 32A en 32B elk y2 rants, (voor kinderen t.e.m. 20 jaar.) DIVERSE ARTIKELEN: Petroleum 09, 10 (1 liter) 14 Juni# t.m. 5 Aug. 1943. Brandstoffen 15 t.m. 19 B.V. 3 Mei t.m. 31 Dec. 1943. Brandstoffen 11-12 KF tot 30 April 1944. Eenheidszeep 597 Alg, en W. eenheidszeep 1 rants. Waschpoeder 598 Alg. en W. Waschpoeder, 1 rantsoen. Toiletzeep W 1 rants. Scheerzeep S. Textiel mannen 45 gr. ONGELDIG: Na 10 Juli: 28 brood, beschuit, aard., tabak, vleesch, 583-587 Alg., 589-596 Alg., 599 Alg., 25-28 melk, taptemelk, 25A, 25B, 27A, 27B kindervoedsel; 25-26-27 versn./ 4-35 (Res.) (Sinaasapp.) VERLENGD T.e.m. Zaterdag 7 Aug.; 3-34, 4-34 (Res.) cacao met suiker. DE NIEUWE BONNEN. Van 11 Juli tot en met 7 Augustus a.s wordt in plaats van het gebrui kelijke rantsoen van 250 gram gort. een half rantsoen gort. d. i. dus 125 gram. benevens een half rantsoen peulvruchten, dus eveneens 125 gr., beschikbaar gesteld. In verband hier mede is bon „Algemeen 607" aange wezen voor het koopen van 125 gram gort e.d en bon „Algemeen 608" voor het koopen van 125 gram peulvruch ten. GELDIGHEID CACAOBONNEN VERLENGD. Er ziin geen nieuwe cacaobonnen aangewezen. Ook in de toekomst zul len er geen nieuwe meer worden gel dig verklaard De geldigheidsduur der thans geldige bonnen „Reserve 4-34" en „Reserve 3-34" is echter verlengd tot en met 7 Augustus a.s OP TABAKSBON 29 ALLEEN SIGAREN. De bon „Tabak 29". aangewezen voor de week van 11 tot en met 17 Juli. geeft uitsluitend recht op het koopen van vijf sigaren. Sigaretten, cigarillos en tabak ziin op dezen bon dus niet verkrijgbaar. DE NIEUWE BOTERBON Op de nieuwe, bonkaart voor voe dingsmiddelen voor personen van 4 jaar en ouder komt van elk nummer zoowel eèn A-bon als een B-bon voor. Van Zaterdag 10 Juli tot en met Woensdag 21 Juli a.s.' geeft zoo wel bon „boter 29A" als bon „29B boter" recht op het koopen van 125 gram boter. Gedurende dit tijdvak kan iedere houder van een bonkaart voor personen van 4 jaar en ouder derhalve 250 gram boter koopen. Het boterrantsoen ondergaat dus geen wijziging. Voorts geven van 10 Juli tot en met 7 September a.s. bon boter 32A" en bon „32B boter" elk recht op het koopen van 125 gram boter voor per sonen van 0 tot en met 20 jaar. Hoe het groeide I We herinneren ons het sprook je van een heel arm boertje, dat het geluk had een koolraap te te len, zóó groot, dat hij een kar noodig had om hem op te vervoe ren. Die koolraap werd zijn ge luk. Datzelfde wenschen we den heer D. de Graaf uit Zd.-Schar- woude toe, die dit jaar een aard appel teelde, voor welks vervoer wel geen kar noodig was, maar die toch een omvang had, als men zelden aanschouwt. Het. gewicht bedroeg 1 K.G., de lengte 25 c.M., terwijl dè „taille"-omvang niet minder dan 29 c.M. bedroeg. WEER EEN NEDERLAAG VOOR ROOSEVELT^ MADRID, 8 Juli. (DNB) - Uit Wash ington wordt gemeld, dat de senaat de regeering van Roosevelt een nieuwe nederlaag heeft toegebracht. Hij heeft het regeeringsvoorstel ovef de levens- middelensubsidiês opnieuw verworpen met 36 tegen 28 stemmen en het terug gezonden naar .het Huis van Afgevaar digden dat het voorstel, reeds had aan genomen. - Het hoofdkwartier van de Liga voorde Indische onafhankelijkheid heeft de vorming bekend gemaakt van een Indisch Onafhankelijkheidsleger. Soebhas Chandra Bose is tot opperbe velhebber benoemd. Men kan zeggen en zonder te overdrijven dat Spanje gedurende lange jarep de kleurige, en vooral ro mantisch getinte, bezienswaardigheid van de wereld, en in de eerste plaats van Europa, geweest is. Daar, in het hart van het PyreneescK Schiereiland, lag Madrid, en elders wa ren de kristalwitte Sierra Nevada en de zonnige vruchtbare vlakte van An- dalusië, waar. volgens een keve legen de, de druiven op de minuut onder de zon rijpten. En daar verhief zich voorts Granada met zijn Moorsche reminis centies, en het Ecurial, waar eenmaal een Philips II van een benauwde cel uit de gansche christenwereld regeerde, of althans méénde te regeeren. Daar waren de stierengevechten met de elastische torreadors, die voor hon derdduizenden laaiende toeschouwers hun overmoedig spel met den dood der horens bedreven; en de rokken- zwaaiende schoonen met de helroode rozen in het roetzwarte haar, dansend op de stootende'maat der castagnetten. En dit alles overkoepeld -door den glanzenden zonnehemel of het violette nachtdak van Spanje en omrand door wiegende palmen. 't Was haarfijn te lezen in de reis gidsen, die, gedrukt in alle denkbare talen, over den aardbol uitgestrooid werden Spanje, het luilekkerland der weelderige romantiek in tientallen vormen'. Maar ook niet méér dan dat; nu ja, af en toe nog een opstandje en wat heethoofdig vergoten bloed. Maar dat behoort 'tot het verleden. Wat Primo de Rivera begon, werd door Franco voltooid. Spanje is niet meer louter en alleen een lokkende curiosi- .teit. Het zelfbesef heeft er een weder geboorte beleefd. De Spanjaard begrijpt thans, dat hij een taak in Europa ver vullen moet. Op het Weensche Journalistencongres heeft Michelena het duidelijk onder streept, toen hij zeide, dat de Span jaarden van vandaag niet alleen natio nalisten zijn, doch hun lotsgemeen- schap op aigemeene doeleinden grond vesten. „Wij," zeide hij, „hangen aan onze bouwwijzp, onze muziek, onze volksdansen, onze zederT en gebruiken, m^r wij laten dat gebied voor wat htfc Is. en brengen in een regiem, dat op vaste grondbeginselen gebouwd is, geen gevoelsuitingen over, die ter plaatsg en op het oogenblik niet pas sen". Méér dan folklore, oogstfeesten en hel den gelden den hedendaagschen Span jaard de politieke ideeën en daarom was h'et ook, dat Michelena voor het Spaansche volk een wezenlijk aandeel eischte in de vormgeving van het nieu we Europa. Wie de beteekenis van Spanje in de zen tijd alleen, of hoofdzakelijk, nog in zijn „schilderachtigheid" wenspht te zien. miskent de kracht der gebeurte nissen en geeft blijk de Spaansche re volutie, die onverwijderbaar is uit het kader van het nieuwe Europa, in haar conseauentïes niet te hebben verstaan. HEITERKEIT UND FRöHLICHKEIT. Onder dezen veelzeggenden titel brengen Nederlandsche kunstenaars, eerste krachten van film, radio en too- neel, die op uitnoodiging van de N.S, Gem. „Kraft durch Freude" een tour nee door ons land ondernemen, a.s. Zaterdagavond te 7.30 uur in „Het Wa pen van Heemskerk" aan de Breed straat een gevarieerden avond, die aan de z.g. „kleinkunst" is gewijd. In bon te afwisseling zal men kunnen genie ten van de komische jongleerkunst van Harrison, van de gewaagde parterre- acrobatiek, uitgevoerd door de 3 Hol- borns, van het voortreffelijke accor- deonnistentrio, de 3 Willards, vader, dochter en een 7-jarig zoontje, verder bet raadsel „Mensch of Pop," muzikale clownerieën, enz. Dit alles wordt door den conferencier Leornardi op prettige wijze aan gjkaar gerijd en muzikaal op geluisterd door het orkest onder lei ding van Johnni van Brinkom. DE ALKMAARSCHE KAASMARKT. De aanvoer bedroeg heden 2Ï500 kg. (in dezelfde week van 1942 3600 en in die van 1941 55000). Er waren geen moeilijkheden met de prijzen, zoodat de 20 plus fabriekssta- pels 43.50 konden besommen en de 8 stapels 40 plus boerenkaas 56. Voor het eerst was de Alkmaarsche Centrale met een stapel op de markt, INSCHRIJVING IN HET HANDELSREGISTER. Van 29 Juni tot 6 Juli 1943. Bestuurswijzigingen Alkmaar. Alkmaarsche Overdekte Bad- en Zweminrichting. Oude Zie kenhuisterrein. Andere wijzigingen: Bergen. J. W. Randshuizen. Leo Gestelweg 5. broodbakkerii enz ver plaatst naar Alkmaar. Stationsweg 6. Castricum, F. Twisk. Van Olden- barneveldweg 6. winkelier 141 krui denierswaren enz., verplaatst i»ar Heemskerk. Starstraat 6. J. van Heii- ningen, Bakkummerstr. 106. schoen winkelier. enz., verplaatst naar Lim- men. Rijksstraatweg 150. H. Schram. Dorpsstraat 29. schildersbedrijf, ver plaatst naar Heemskerk. Rijksstraat weg 75. Egmond aan Zee. „De Boei", eig. P. v. d. Pol. Pompplein no. 10. café. verplaatst naar Heilloo. Laar manstraat 217. HeerhugowaSfd, G. Dirkmaat. Middenweg B 63. huis schilder enz., overgegaan aan D. P. Dirkmaat. Langediik, P. Koedijk. Broek op Langendijk. Sluiskade 465. tuinbouwbedrijf enz., rechtsvorm ge wijzigd. Fa. A Kok. Broek op Lan gediik, Dijk 609. broodbakkerii enz., rechtsvorm gewijzigd. Opheffingen. Alkmaar. „De Kleine Winst", eig. J. Klinkert. Boesemsingel 57 I. me- langefabriek enz. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Margaretha A. G„ d. v. P Ruiter en A. M. C. Schilder. Ondertrouwd: Jacob van der Minne en Anna C. Groot. Pieter R. Boogh en Jannetje Peperkamp. Ni- colaas J. de Winde en Christina C. de Jong. Johannes Korver en Martha C. van Wonderen. Frank van Eijkern en Jacoba J. Hoveling. Gehuwd: Johannes H. de Lange en Clara Bogaert. Overleden: Anna Kuiper, oud 62 j. Willem D. van Mourik, geh m. G. H. van Steenis. oud 74 j. 'Petrus Ewald, gehuwd m. K. Steyn, oud 69 j

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1