DIENSTPLICHTIGEN DAGBLAD VOOR Geallieerde landing op Sicilië. Ju**' Nieuw hoofdsiuk in den oorlog. Italië was voorbereid. BEKENDMAKING. Keuringen voor de Waffen S.S. Ket Legioen en de Landwacht. Nieuwe aanvalssuccessen aan Oostelijk front. Indrukwekkende 200 M. van Fanny Blankers-Koen. Van Osta en Osendarp te sterk op de 100 'en 400 H. Twee kampioenstitels voor Trekvogels. BEKENDMAKING- 21 en 22 R. I., Huzaren, Veldartillerie, Escadrons pantserwagens, 1e Reg. Wielrijders en de dienstplichtigen der Zeemacht opgeroepen Oproepdaia 19—23 Juli. 6 De goede veldheer maakt den goeden soldaat. Districtswedslrijden Nrd-Holland. f Uitgave: i Dagblad voor Noord-Holland Alkmaar - Voordam C 9. N.V. Bureau Albmaarsehe éditie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 33211 - Bed. 3330. Giro 187294. MAANDAG 12 JULI 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 159. 2 pagina's. Hoofdredacteur A. R. /ÖNKER, Alkmaar. (AfwJ Prijs der gewone advertenties In deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 3 Y, m.M. meer 0.35. Tarieven voor de gebeele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2 63. Losse nrs. 5 ets. Vastberaden tegenstand. jjet Italiaansche weermaehtbericht van Zaterdag meldde o.m.: In den afgeloopen nacht zette de vq'and, gesteund door sterke vloot- en Iuchtformaties en met gebruikmaking van detachementen valschermjagers, den aanval op Sicilië in. De verbonden strijdkrachten bieden vastberaden te genstand tegen de vijandelijke actie. Gevechten zijn gaande langs de Zuid- Oostelijke kuststrook. Naar later uit Berlijn werd gemeld, hebben aan de landingsoperaties der Anglo-Amerikanen op Sicilië Britsche, Canadeesche en Amerikaansche een heden deelgenomen, waaronder ook valschermjagers. De invallers werden onmiddellijk gewikkeld in zware gevechten, die voor hen buitengewoon zware verlie zen brachten. De gedaalde afdeelingen valschermjagers konden omsingeld en onschadelijk gemaakt worden. Kust- batterjjen en gevechtsvliegtuigen van de luchtmacht der Spilmogendheden brachten een reeks met troepen en materiaal geladen landingsbooten en transportschepen tot zinken. In hevige luchtgevechten werden tot 'dusver 33 vijandelijke vliegtuigen neer geschoten. Nieuwe verliezen. Het weenpachtsbericht van Zondag meldt: Langs de kuststrook van Zuidoostelijk Sicilië, waar Italiaansche en Duitsche troepen de gelande vijandelijke strijd krachten energiek bestrijden en onder hun druk dapper standhoudenywoedt een hevige slag. De vijandelijke luchtmacht ontplooit een levendige activiteit. De jachtvliegtuigen van de As schoten 22 Vliegtuigen omlaag, het afweergeschut 9. Onze formaties torpedovliegtuigen, die herhaaldelijk tot den aanval op vijande lijke convooien opstegen» brachten 2 schepen tot zinken met een geaamenlij- ken inhoud van 13.000 ton alsmede een schip van niet nader aangeduid type. Zij" beschadigden bovendien ernstig 2 krui sers en talrijke koopvaardijschepen, waarvah er verscheidene in brand ge raakten. Een lichte kruiser, 7 transportschepen Van groote en middelbare tonnage en vele landingsbooten werden herhaalde- lijk door de Duitsche luchtmacht ge troffen, zoodat stellig verwacht kan Worden, dat zij later gezonken zijn. DE GEALLIEERDE PROPAGANDA. ROME, 11 Juli. (D.N.B.) - Stefani be spreekt de vijandelijke propaganda in verband met de landing op Sicilië en haalt daartoe een Reutertelegram aan, waarin gezegd wordt, dat de Engelsch Amerikaansche strijdkrachten op 290 mijl van Rome geland zijn. Stefani consta teert, dat deze vorm van berichtgeving ongetwijfeld ten doel heeft' het Engel- sche én Amerikaansche publiek, welks aardrijksjKindi'ge kennis gebrekkig is, tot geestmdft op té wekken en het voor te spiegelen, dat Rome over eenige da gen het EngelschAmerikaansche ka nongebulder kan hooren. In werkelijk heid heeft de landing, die altijd nog in haar beginstadium van probeeren ver keert, plaats gehad in Zuidoost-Sicilië. Commentaar van Berlijn. Naar aanleiding van een desbetref-' fende vraag werd in de Wilhelmstrasse verklaard, dat men door de Engelsch Amerikaansche landingspogingen op Sicilië geenszins verrast is, aangezien de voorbereidingen van den vijand reeds langen tijd op een dergelijke actie wezen. Natuurlijk hebben thans, waar Italiaan sche grond wordt aangevallen, in de eerste plaats de Italianen het recht, zich raar aanleiding van deze gebeurtenissen te uiten. Van Duitsche zijde kan in beginsel ge zegd worden, dat de Vrijdag gepubli ceerde verklaringen van de Popoio Di Roma, die over de komende landings pogingen goed ingelicht was, ook de mee- ning van Duitschland volkomén weer geven. Het blad schrijft, dat overal, waar de vijand een landing poogt te on dernemen, de Italianen gereed staan voor den afweer. Het uur, waarop de Engelschen en Amerikanen in de groot ste spanning wachtten, zagen de Italia nen met de grootste kalmte en vastbera denheid tegemoet. ALLE PARACHUTISTEN VER NIETIGD. De diplomatieke medewerker van het agentschap Stefani schrijft: Omtrent het .verloop van de operaties op Sicilië kunnen om militaire redenen voorlo pig slechts, de volgende feiten worden medegedeeld: Het eerste Italiaansche com mentaar op de vijandelijke .lan ding op Sicilië is Zaterdagmiddag gegeven door den Italiaanschen omroep. Generaal Eisenhower, zoo verklaardede spreker ter inlei ding, heeft het oegenblik gekomen geacht om zijn strijdkrachten te gen Sicilië in den strijd te wer pen. Sedert verscheidene dagen was men in Italië op dezen aan val voorbereid, en qveral stonden strijdkrachten voor den afweer gereed. De geest der bevolking, vooral op Sicilië zelf, aldus de spreker, is voorbeeldig. Allen zijn zich in Italië er van bewust, dat de strijd met den vijand op Ita liaanschen bodem slechts een strijd tot het uiterste zal zijn. De Italiaansche weermacht is den strijd ingegaan met het besef, dat zij de 'eer des vaderlands en zijn toekomst verdedigt. Alle Italia nen zijn er zeker van, dat in kor ten tijd de laatste vijand op Ita liaanschen bodem vernietigd zal zijn. i 1. Alle parachutisten werden vernie tigd. 2, Alle pogingen der Engelseh- Amerikaansche troepen van de kust uit in het Binnenland door te dringen wer den tot nu toe tot mislukking gebracht. De gevechten zijn buitengewoon hevig, ononderbroken en dramatisch, doch de algemeene ontwikkeling van de opera ties laat de gevolgtrekking toe, dat de op bluf berustende hoop van den vijand door de harde werkelijkheid is te niet gedaan. Met de grootste koel bloedigheid vervullen de Italiaansche en Duitsche troepen, gesteund door de vaderlandsliefde der bevolking stelsel matig hun taak. Er zijn geen overhaas te bevelen, geen onzekerheid van de troep, geen paniek van de bevolking. Bij leiding zoowel als bij manschappen heerschen kalmte, orde en vastbesloten wil tot overwinnen. Géén verrassing. De Corriere Delia Sera 'schrijft, d^t het bericht over de landing van-den vijand niet heeft verrast. Alle Italianen hebben die met manlijke vastberaden^ heid aanvaard. Dë Engelschen en Ame rikanen kunnen zich er thans van over tuigen, dat Italië niet week is, want in dezen strijd gaat het om het bestaan van Italië zelf. Ruim 25 eeuwen Italiaansche geschiedenis alsmede het lot van een groot aantal komende geslachten staan op het spel. De vijand is zonder twijfel sterk, maar Italië vormt een harden vastberaden blok, dat bezield wordt door een ho-ge moreele kracht en door de overtuiging, da!t elke soldaat en werk man thans den heiligen grensmuur van den gemeenschappelijken huiselijken haard verdedigt. DE STEMMING IN ITALIË. MILAAN, 11 Juli. (D.N.B.) - De oogen van gansch Italië zijn op Sicilië gericht. Elke gedachte wordt beheerscht door de gevechten die ontstaan zijn door de lan dingen der Engelschen en Amerikanen op de kusten van Sicilië. Strijdlust en strijdvaardigheid spreken uit de gezich ten en uit de houding van de bevolking, ook van de groote Noord-Italiaansche industriecentra en vooral ook van de millioenenstad Milaan. In alle gesprek ken komt het vaste vertrouwen tot uiting dat men stelt in het thuisfront en het oorlogsfront, en in de eigen gevechts- 'waarde en fiie van' de bondgenooten. 's-Gravenhage. 10 Juli. Het Rijkscommissariaat maakt bekend: „De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied heeft, overeenkomstig paragraaf 4 van de verordening tot uitoefening van de regeeringsbevoegdheden in Neder land (Nr. 3-'40) en de par. 1, 3 en en 7 van het decreet betreffende den organisatorischen opbouw van de dienstbureaux van den Kijks- commssaris, den Dienstleiter pg. Willi Ritterbusch met ingang van 9 Juli 1943 belast met het waarne men van de werkzaamheden van commissaris-generaal voor bijzon dere gevallen, daarbij inbegrepen die taken, die bij bijzondere be sluiten opgedragen werden aan den commissaris-generaal voor bijzon dere gevallen". Het s.s.-Ersatzkommando Niederlande «eelt mede: Nederlanders van arisch bloed, ln den leeftijd van 17-45 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ont wikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, *«nnen zich bij de genoemde adressen Bii rtegen' teneinde gekeurd te woerden, tfpvr onderzoekingen worden ook alle trpvvsde inlichtingen verstrekt met be- ïpriïn 8 tot de/^verzorging der familie- rrvri,?''i duur der' opleiding, extra levens- a6n Voor de familieleden enz. vn.: ajJndacht wordt er op gevestigd, dat rpri.n(:evrijwilligers, die om bepaalde LSu Nederland moeten blijven, de nu T bestaat, hun dienst te doen ,ndwacht Nederland of bij het £nriion ln Amersfoort. Tijdeps gingen kunnen zich ook diegenen tot de Germaansche S.S. in N2Ï2ÏÏ22. TUen toetreden. Hi^^nnlU«sschen 18-35 3aar' die aan- Ü2l g ziJn voor den Arbeids lef-I- JSSSSL 2ich eveneens op een der keuringsdagen aanmelden en worden ge- verbintenis van öen Ar beidsinzet vrijgesteld. 17.7.43, 9-14,00 uur: Rotterdam", Deutscbes Haus,Westzeedijk. B'reda, Rest. Modern, Markt, 15-18.00 uur: Den Bosch, Hotel Voord-Brabant, Markt 45. 19.7.43, 9-12.00 uur: Venlo, Deutsches Haus, Egmondstraat 16; 15-ia.oo uuV: Arnhem. Café RoyaL *•'.43, 9-12 00 uur: Hengelo, Café Modern, Spoorstraat 18; 15-i8.oo uur: Zwolle, Hotel Gijtenbeek. "•'•M, 9-12,00 uur: Assen, Cpacerthutt a/d. Vaart; 15-18.00 uur: Groningen, Con certhuis, Poelestraat. 22.7.43, 9-12.00 uur: Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat. 23.7.43, 9-14.00 uur: Amsterdam, Dam 4. 24.7.43, 9-13.00 uur: Utrecht, N.V.-Huis, Oude Gracht 245. 25.7.43, 9-14.00 uur: Amersfoort, Pol. Purch- gangslager, Leusderweg. 26.7.43, 9-14.00 uur: Den Haag, Café Den Hout, Bezuidenhoutscheweg. BQ onze Vrijwilligers. Morgen- toilet S* PK Niqullle-O-H-P m Enorm materiaaiverlies voor de Sovjets. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH- RER, 10 Juli. Het opperbevel der Weermacht deelt mede: In den grooten slag van Bjelgo- rod behaalden troepen van hét le-y ger en van de Waffen S.S. tegen verbeten tegenstand van nieuw aangevoerde vijandelijke strijd krachten nieuwe aanvalssuccessen Terwijl ten noorden van Bjelgorod aanzienlijke terreinwinst werd be haald, ontwikkelden zich ten zui den van Orel zware artilleriege- Veehten. Het totale aantal der se dert 5 Juli op de slagvelden kapot geschoten of buitgemaakte pantser wagens is gestegen tot 1227. De luchtmacht greep met sterke formaties in de gevechten van het leger in. Jachtvliegtuigen en lucht doelgeschut van de luchtmacht schoten gisteren 119 sovjetvliegtui gen neer. In den nacht van 9 op 10 Juli is de vijand, gesteund door sterke vloot- strijdkrachten den aanval op Sicilië begonnen. Hij stiet onmiddellijk op heftigen afweer op den beganen grond en in de lucht. De gevechten zijn nog aan den gang. Aanval op West-Duitsch gebied. Britsche bommenwerpers vielen ln den afgeloopen nacht West-Duitsch ge bied aan. In woonwijken, vooral in de stad Bochum, ontstond schade aan gebouwen en brandschade. Tot dusver is het neerschieten van 11 vijandelijke bommenwerpers geconstateerd. Voorts werden twee vijandelijke Vliegtuigen boven het bezette gebied in het wes ten en boven den Atlantischen Oceaan, vernietigd. Door ylootstrijdkrachten door het 'afweergeschut van koopvaar dijschepen en door het marine-afweer geschut zijn in den tijd van 1 tot 10 Juli 21 vijandelijke vliegtuigen neer geschoten. Duikhootsuccesse'n. Duitsche duikbooten hebben opnieuw krachtig beveiligde convooien aange vallen. Zij brachten in hardnekkige gevechten onder de Braziliaansche kust en in het centrale deel van den At lantischen Oceaan in totaal acht sche pen met een gezamenlijken inhoud van 51.000 ton tot zinken. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH- RER, 11 Juli (D.N.B.). Het opperbevel van de Weermacht maakt bekend: De groote slag in het Oosten raast voort. Onze troepen konden in hevige gevechten nieuw terrein winnen en 193 vijandelijke pantserwagens vernietigen. Ondanks de slechte weersgesteldheid ondersteunde de luchtmacht de aanval len van het leger met sterke strijd krachten. Concentraties pantserwagens en troepen van den vijand werden uit eengeslagen en 85 sovjetvliegtuigen neergehaald. Lichte Duitsche -eestrijdkrachten vielen verrassend de haven Atsjulef aan de Zee van Azof aan, brachten 3 kustvaartuigen tot zinken en bescha digden 3 kustvaartuigen ernstig. Aan de Zuidoostkust van Sicilië zijn hevige gevechten aan den 'gang van Duitsche en Italiaansche troepen met gelande vijandelijke strijdkrachten. Bo ven Sicilië en in de wateren om het eiland werden tot ousver 64 vijande lijke vliegtuigen neergeschoten. Itali aansche torpedovliegtuigen brachten 3 schepen tot zinken, waaronder' 2 trans portschepen van 13.000 ton en bescha digden in gemeenschappelijken aanval met sterke Duitsche luchtstrijdkrachten drie kruisers en talrijke groote en mid delmatig groote transportvaartuigen alsmede veie landingsbooten zoo ern stig, dat verscheidene van die schepen als vernietigd beschouwd kunnen wor den. In het Kanaal ontstond op 10 Juli een gevecht tusschen een formatie En- gelsche torpedojagers en motortorpe- dobooten eenerzijds en lichte Duitsch'e zeestrijdkrachten anderzijds. Een Brit sche torpedojagers en twee kanoneer booten werden door artillerievuur tot zinken gebracht, Andere werden e^- stig beschadigd. Aan Duitsche zijde ging een eenheid verloren, waarvan de bemanning voor het grootste deel ge red- werd.. WEDEROM EEN KILOGRAM AARDAPPELEN EXTRA. Voor de week van 11 tot en met 17 Juli 1943 wordt wederom een extra-rantsoen aardappelen van één kilogram beschikbaar gesteld en wel op bon algemeen 618 van de- bonkaart voor voe dingsmiddelen Trekvogels, A.A.C. en A.V. '23 elk veertien punten! Dat was het slot van den strtfd om de estafette-kampioenschappen en daarmee den strijd om den Her man van Leeuwen-beker. En deze cijfers illustreeren tegelijk de groo te spanning, die er heerschte bfj deze wedstrijden; drie clubs geljjk na de 4 x 100 m., 4 x 400 m., 10 x 100 m. en 4 x 1500 m.! De beste prestaties leverde ech ter Trekvogels, die zoowèl op de 4 x 10(1 als op de 4 x 400 m. kam pioen werd en daardoor in het be zit kwam van den beker. De Trekvogels bewezen onmisken baar op de 4 x 100 en 4 x 400 m. su perieur te zijn, voornamelijk dank zij Osendarp en Van Osta. Wël nam A.A.C. op de 4' x 100 m. de leiding, welke zij tot het tweede wisselpunt wist te be houden, doch de derde man van de Trekvogels, Van Osta, passeerde den A.A.C.-looper al heel spoedig en Ber ger, de vierde man van A.A.C. had te gen Osendarp natuurlijk geen schijn van kans. Nog fraaier was het gevecht op de 4 x 400 m. De Trekvogels namen de leiding, doch de de?de man van A.A. C., Bouman, wist den achterstand ln een voorsprong om te zetten. Als Pantier-pionlers in den aanval» De pionier-stoottroep stormt vooruit in de richting van den vijandelijken bunker. Draadversperringen, dié in den weg staan, moeten worden opgeblazen PK Kurth-Wb CNF-P m Predikant gearresteerd,. Wegens het verbergen .van ioden is dezer dagen in arrest gesteld dr. K. A. Schipper, Ned. Herv. Predi kant te Etersheim. gem. Oosthuizen. DE PRIJS VAN VROEGE AARDAPPELEN. De prijs der vroege aardappelen is thans f 7.per 100 kg en wordt deze wéék eiken dag 10 cept lager. Op grpnd van de op 29 April 1943 in de dagbladpers gepubliceerde bekendmaking van den Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden betreffende terugvoering in krijgsgevangenschap van de voormalige Nederlandsche weermacht, worden bij deze voor aanmelding opge roepen: Het dienstplichtige en reservepersoneel beneden den rang van officier van de onderstaande regimenten en van alle in de jaren 1939 en 1940 door deze regimenten opgestelde formaties, voor zoover het in Mei 1940 in werkelijken militairen dienst was. Zij moeten zich melden, telkens tusschen 8 en 12 uur: In het „Wehrmachtlager'", Amersfoort, Zonnebloemstraat: De dienstplichtigen der zeemacht en al haar oorlogsformaties op 19 Juli 1943. De dienstplichtigen van het 22 R. I. op 20 Juli 1943; Van het le Regiment Huzaren en het le Regiment Huzaren Motor rijders op 21 Juli 1943; van het 2e Regiment Huzaren en het 2e Regiment Huzaren Motor rijders op 22 Juli 1943; van het 3e Regiment Huzaren, het 4e Regiment Huzaren, het le Eskadron Pantserwagens en het 2e Eskadron Pantserwagens op 23 Juli\1943; Ih de Waterlookazerne .Amersfoort: Van het 21e R.I. en zijn oorlogsformaties, de in de jaren 19241915 geborenen op 19 Juli 1943; eii de in de jaren 19141904 geborenen op 20 Juli 1943; van het 2e Reg. Veldartillerie op 21 Juli 1943; van het le Reg Wielrijders op 22 Juli 1943; van het 3e Reg. Veldartillerie op 23 Juli 1943. Bij de aanmelding moeten worden overgelegd het persoonsbewijs, de distributiestamkaart met inlegvel en, voor zoover mogelijk, militaire identiteitspapieren. Degenen, waaronder ook. begrepen de in Duitschland werkende „grensgangers", voor wie een „Bescheinigung" (verklaring van onmis baarheid) afgegeven is, moeten dit bewijs bij hun werkgever of bij de instantie, die hun belangen beharjigt, opvragen en bij de aanmelding toonen. Na de melding moet de „Bescheinigung" zoo spoedig mogelijk weder aan den werkgever resp. de instantie, die de belangen behartigt, worden teruggegeven. De werkgevers zijn verplicht degenen, die zich moeten melden, daarvoor in de gelegenheid te stellen en hun het loon (salaris) gedurende den verzuimden tijd uit te betalen. De Ned. Spoorwegen verleenen aan alle voor de aanmelding opge roepen personen vrij vervoer derde klas. Degenen, die tot aanmelding verplicht zijn, moeten zich hiervoor vervoegen aan de loketten, c.q. bij den stationschef van het station van vertrek. SLEEDING. Voor zooveel mogelijk nniform, anders burgerklee- ding. Dringend wordt aangeraden daagsche en Zondagsche kleeren, wollen dekens, ondergoed en extra schoeisel, alsmede eetgerei mede te brengen. De gezamenlijke bagage mag niet meer bedragen dan twee normale handkoffers. Van aanm^ding zijn vrijgesteld personen, die zich op 25 Mei 1943 voor den „Arbeitseinsatz" in Duitschland of in de door de Duitsche weermacht bezette gebieden buiten Nederland bevinden. Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van den Wehrmacht befehlshaber in den Niederlanden of zich op andere wijze aan de terugvoering in krijgsgevangenschap tracht te onttrekken, moet reke nen op de strengste maatregelen. Dit geldt ook voor personen, die de betrokkenen bij dergelijke pogingen steunen. Een oud spreekwoord, maar vol be- teekenis in deze dagen. Voor den jon gen Nederlander, die er 'n eer in stelt een goed soldaat te zijn, bestaat de mo gelijkheid daartoe te worden gevormd in het keurkorps van de beste legers die er maar zijn. Tezamen met de Noors'qhe, Deensche en Vlaamsche vrijwilligers wil hij ge- vojmd worden tot een goed soldaat van den Führer, den besterf veldheer van dezen oorlog. En als goed soldaat wil hij het zij ne bijdragen om Europa te verlossen, voor goed te bevrijden van de bolsje wistische horden uit het Oosten. Hij meldt zich daarom bij de Waf- fen-S.S. of bij het Vrijwilligerslegioen. Blijft gij dan niet achter jonge Ne derlanders, maar volgt dit voorbeèld. Senilis. Spelpeil viel over 't algemeen nog niet mee. Zaterdag zijn te Alkmaar de dis trictswedstrijden van Noord-Holland begonnen, maar de omstandigheden waren oorzaak, dat slechts een gedeelte van het programma kon worden af gewerkt en men nog nergens tot de kwartfinales genaderd ls. Zoodat nu wel met zekerheid ge zegd kan worden, dat ook het vol gende week-einde totaal „volgeboekt" zal zijn! Die eerste ronden zijn doorgaans niet bijzonder belangwekkend, omdat de sterkste spelers elkaar pas later ont moeten. Daarom kon men slechts spora disch getuige zijn van goed spel van weerszijden. In den regel toch was het krachtsverschil te groot of waar dit niet het geval was behoorden de spe lers tot de jongeren en kansloozen, die wedstrijdroutine missen. Maar desondanks vielen er eenige par tijen te noteeren, zooals bij he' heeren enkelspel, waar mr. Buiskool en mr. Schuurman elkaar al direct in de eerste ronde ontmoetten. De Alkmaarder bleek de mindere te zijn dezen .keer en werd door den Hoornschen speler met 64, 64 geklopt. Het was een royale partij van harde services en lange slagen, waarbij beide spelers beurtelings succes hadden. Een der sterkere spelers, t.w. v. Ley- den, had meer moeite met Bottinga dan rwacht werd; -slechts na 3 kets ging Bottinga tin onder: 46, 64,; 61. We mogen verder nog Buma noemen, den veteraan, die verbazend vasthoudend is en na eenige zware moeilijke par tijen in de achtste finale kwam, doordat hij eerst Reekers, daarna Dekker en ten slotte Buiskool klopte; den laatsten met 4—6, 64, 6—2. Als we nog eVên opmerken, dat bij vele jongere spelers de traagheid opviel daarbij slecht voetenwerk! dan heb ben wé het voornaamste gememoreerd. Bij de dames is mej. de Wit favoriet, maar zij zal tenslotte in de finale wel moeten oppassen tegen mej. Koppen, die sterk genoeg is, om van een plaats in den eindstrijd verzekerd te zijn. Be nieuwd mogen we verder zijn naar het -dubbel de WitKoppen, dat zich reeds stug en vastberaden toonde. VIJF MAAL FANNY KOEN! De Völkische Beobachter pu bliceerde dezer dagen een lijst van de beste Europeesche presta ties van dames-athleten in dit jaar bereikt. Daarbij neemt Ne derland wel een zeer bijzondere plaats in, want Fanny Koen staat <1p vijf van de. acht nummers als eerste genoteerd, n.l.: 100 M.: 1. Fani.y Koen in 12 sec. 200 M.: 1. Fanny Koen in 24,5 sec. 80 M. horden: 1. Fanny Koen in 11,8 sec. Hoogspringen: 1. Fanny Koen 1.71 M. Verspringen: 1. Fanny Koen 6.08 Meter. Hieruit rftoge volgen, dat Fanny Koen de beste alzijdige athlete van Europa is. laatste man nam Osendarp bij de Trek vogels den stok over en de Hagenaar kende geen genade; als een wervel wind ging hij over- de baan, passeerde na -2,00 m. zijn tegenstander Zwaan en won onbedreigd. qouman geklopt. Slijkhuis klopt Bouman! Dat was de sensatie op het 4 x 100 m. nummer, waarin Haarlem zegevierde. Als laatste man startte voor Haarlem De Roode, die bij het wisselpunt een 80 m. voor sprong had en dus onbereikbaar was. Maar Bouman was er ook nog! En eveneens Slijkhuis, de laatste man van Holland. Zou het Bouman gelukken, Haar lem van de eerste plaats te verdrin gen? Het leek er in het bégm veel op, want de 80 m. werden 70 en 60. Maar verder kwam de A.A.C.-er niet: De Roode liet zich niet ver rassen! Toen gaf Bouman den moed op, keek eens achterom, of de tweede plaats veilig was en zag Slijkhuis ver achter zich. Hij maakte zich dus niet bezorgd envergistte zich. Want Slijkhuis begon direct op dit moment een machtige sprint, kwam naast Bouman en passeerde hemeen hal ven meter voor den eindstreep! Een enerveerend slot van een prachtige race! Bij de dames legde Sagitta beslag op twee Titels: 4 x 100 m. én de relay. Uiterst spannend was het verloop yan de 4 x 100 m., waaropk Zeeburg steeds den kop had. Toen Fanny Koen het wisselstokje kreeg, stond ze ver ach ter, maar ze liep vele meters in, zon der dat ze echter de eerste plaats kon bereiken! Al werd Sagitta, door dis kwalificatie van Zeeburg ook eerste. De rèlay bracht een ongenaakbare mevr. Blankers—Koen op de 200 m. Het was alsof alle anderen stil ston den, zoo phenomenaal snel ging zij over de baan. De athlete verschafte Sagitta dan ook een dusdanigen. voor sprong, dat de zege en het kampioen schap geen moment in gevaar kwq; men. De voornaamste uitslagen waren: 4 x 1500 m.: 1. Haarlem, 17 min. 24,2 sec. 2. Holland, 17 m. 31 sec. 3. A.A.C., 17 min. 31,3 sec. 4 x 100 m. 1. Trekvogels, 43,1 sec. 2. A.A.C., 43,3 sec. 3. A.V. '23. 44,8 sec. 4 x 400 m.: 1. Trekvogels, 3 min. 26,4 sec. 2. A.A.C., 3 min. 31,8 sec. 3. A.V. 23, 3 min. 36,4 sec. De uitslagen waren: Heeren enkelspel le ronde: Keizer verl. v. Sturhpel, 46, 26; Beek v.\ v. Mar tens, 60, 61; H. v. Ley den w. v. Bot tinga 46, 64, 61; Kroon w. v. Kloos terboer1 61, ft—1; B. Kusters w. v. Landman, 16, 97, 64; Dijkstra w. v. v. d. Ploeg, 62, 62; MacDonald w. v. Idema, 61, 75; Hemelrijk w. v. Gijze laar, 61, 63; Reekers verl. v. Buma, 68, 36; Dekker w. v. Koster, 63, 60; Haasbroek ,w. v. Berkhout 61, 62; mr. Buiskool w. v. mr. Schuurman, 64, 64; Teriep w. v. Pcstma, 62, 36, 75; Deetman w. v. Slingerland, 63, 60; Jansen w. v. Boontjes 63, 63; Kökkes w. v. Barneveld, 60, 60; de Nijs w. v. Eecen 60, 60; 2e ronde: Honig wint v. Boerrigter, 60, 61; Langendijk w. v. mr. Berk houwer, 63, 63; Adolf verl. v. Stum- pel, 16, 06; Buma w. v. Dekker, 86, 63; mr. Buiskool w. v. Haasbroek, 64, 62; Kokkes w. v. Jansen, 61, 75; de Nijs w. v. Groot 3—6, 75, 63; Bos w. V. mr. kooiman, 62, 62; mr. v. Leyden w. v. Verroen, 6—2, 75; 3e ronde: Honig wint v. Langendijk, 61, 62; Buma w. v. mr. Buiskool, 4 6, TS—4, 62; mr. v. Leyden w. v. 60s, 75, 60. Dames enkelspel: mej, N. de Wit wint v. mej. Timmerman, 62, 6—2; mej. v. Walbeek w. v. mej. Blauboer, 64, 60; mevr. Dingier w. v. mej. v. Otteren, 6— 3, 75; mej. Bronder w. v. mej. Eyssen, 64, 6—0; mej. Eyken w. o.; 2e ronde: mej. Koppen wint v. mej. Jürgens, 75, 6—1; mej. Hoekmeyer w. v. mevr v. d. Capelle, 64, 64; mevr. Postma w. y. mej. v. Loon 63, 62; mevr. Schuurman w. v. mevr. Room, 6 3, 62; mej. N. de Wit verl. v. mej. v. Walbeek, 63, 62; mej. Bronder w. v. mevr. Dingier, 5-Pt, 6—3, 63; mevr. Fellinga w. v. mevr. de Nijs, 62, 63; mej. Pranger w, v. mej. Kroone, 63, 6 3; mèj. Bouchier w. v. mej. Frese, 26, 64, 62; mej. Klok w. v. mej. Eecen, 61, 63; mej. Brandse w. v. mevr. v. Wijk, 46, 63, 64, me,. A. de Wit w. v. mej. T. Kroon, 60, 60. Dames-dubbel, le ronde: dames Fel linga en Westerveld verl. v. dames Son- nevelt en N. de Wit, 64, 6—1; dames Koel en Brandde verl. v. dames A. de Wit en Koppen, 61, 62; dames Bou chier w. v. damès Wynne - en Eyssen, 6—4, 6—2. Gemengd dubbel, le ronde: mej. Hoek- meijer en Adolf -wint v. mevr. v. d. Ca pelle en Rus, 3—6, 64, 0—6; mej. Son- neveld en mr. v. Leyden w. v. hr. en mevr. Bakker, 6—0, 6—1; hr. ,en mevr. Postma w. v. mej. Anneveldt én v. Bar neveld, 60, 61; mej. Frese en Reekers w v. mevr Eveleens en Leguyt, 64, 6 1, mej. B. Eecen en Smits verl. v. mej. Klopper en mr. Berkhouwer, 6—4, 8—10. 2e ronde: mej. Koppen en Koning wint v hr. en mevr. de Nijs, 60, 61, mej. v. Loon en Abbestee vérl. v. mej. N. de Wit en Kroon, 64, 60; mej. Bouchier (Zie vervolg pag. 2.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1