grafie Aanbod i DAGBLAD VOOR DE STRIJD OP SICILIË Nieuwe terreinwinst bij Bjelgorod. JEN ZOON uELMEISJES IKSTER CHKNECHT ht en Leerling 1PPENS Successen voor de As-troepen. TWEEDE STADIUM BEREIKT. Luchtaanvallen op Aken en Turijn. DOKTERSKWESTIE OPGELOST, Woorden, als voor dezen tijd gesproken Op Sicilië wordt verbitterd gestreden. Slag in het Oosten nadert hoogtepunt. Keuringen voor de Waffen S.S. het Legioen en de Landwacht. y - Uitreiking van nieuwe bonkaarten. STAD EN OMGEVMG. 22 ct.Prei (bos) f7, 9 ct.; Kroten Ier lof f 10,50, 13 ct.; Tuinboonen f 11,50, f Tomaten i, II, III en IV f 33, 42 ct., bonken f 25, 32 ct., idem kriel f 17.50, Stokboonen (snij-, spek- en prin- f 34,50, 43 ct.; Stamboonen, alle ten f 29, 38 ct.; Vroege aardappelen: 'n 28 mm. f 9,50, 11 ct., kriel van 15-28 f5,50, 7 ct. uit: Aardbeien f59, 71 ct.; Druiven, f 1,30, Aalbessen, rood, wit, boven im. middell. f 37,50, 48 ct.; idem be- n 10 mm. middell. f 29, 37 ct.; Me- >n suiker en kl. gr. ananas f57, 68 overige soorten f 46, 55 ct.; Perziken T boven 6 cm. middell. f 22, 29 ct^ srt. II van 5-6 cm. middell. f 13, idem, srt. III van 4-5 cm. middell. ct., idem, srt. IV beneden 4 cm. mid- f 62, 74 ct. Pruimen (glas): I boven m. middell. f 1950, 25 ct., II van 40-50 middell. f 13, 17 ct., Ill van 35-40 mm.; ell. f7, 9 ct., IV beneden 35 mm. ell. f 57, 68 ct.; Frambozen f70, 84 ;warte besêen f 62, 74 ct.; Rijpe kruis* in f 22, 28 ct.; Bramen f 64, 77 ct. rsen zie- publicatie 63. >r de prijzen van appelen, peren en tien wordt voor de week van 14-21 verwezen naar bekendmaking no. M» Publicatiedatum 28 Juli 1942. >r het schrappen van wortelen mag per kg. of per bos berekend wor- met dien verstnde, dat de wortelen het schrappen gewogen worden. >r bezorging van groenten en fruit door détaillisten 1 ct. per kg. in re- ig gebracht woren boven den ver* prijs af winkel. )r de afwijkende kwaliteit van bcM enoemde producten, alsmede voor z.g. uitschot, moeten prijzen bere- worden, die in een redelijke ver ing staan tot de hierboven gepubli-» e maximumprijzen, welke gelden de beste kwaliteit. Bij inkoop tegen, dan de gepubliceerde maximum-» n moeten de verkoopprijzen dien* enkomstig worden verlaagd, vragen van hoogere prüzen Is straf- Bewaar deze opgave en gebmilc Nieuwe opgaven kunnen de vroe* ongeldig maken. fdredacteur A. R. Jonker (afw).; i hoofdred., kunst en wetenschap- H. P. v. d. Aardweg, Alkmaar; chef lienst TJ. N Aderria, Alkmaar, bui* id: Jac. Broersen, Hoorn; binnen* en rayon Alkmaar: D. A. Klompj en rechtb. J. Werkman, Alkmaarn iredacteuren: Den Helder A. C. van en te Alkmaar; Schagen: A. Eriks lar; Kennemerland J. Belterman te wijk; Zaanstreek W. J. Harwijne landam; West-Friesland Jac. Groot khuizen. Adv. J. Visser te Den* ito's in eigen omgeving. Hing overal te ontbieden, n van serie trouwfoto's. Fotografen, IN 10 BERGEN. |>rden geplaatst: MERWEG 84. OORT 58. nltend b(j vr oraltbetaling. Flinke strandtent, gestr., o. kw. z. stokken 50 en 1 p. steunzolen, m. 43 5. Biei man, Eikelenbergstraat 39. Damestennisschoenen, m. 37/5. Gevr.: heerentennis, zeil- of gymschoenen, m. 43- 44. Cramer, Ritsevoort 28. X p. z.g.a.n. zwart- peau de suède schoentjes, m. lage hak, m. 36 18. J. Wit, P, C. Hooftstraat 15. 1 p. z.g.a.n. hulspantoffels, m. 36 10, 1 p. winterpan- toffels, m. 36 4. J. Wit, P, C. Hooftstraat 15. 2 p. d.schoenen, m. 39 10 en 1 p. 1. d.laarzen, m. 38 10. J. Moes, Nieuwpoorts» laan 93. Na 7 uur. 'Studieboeken voor 2e en 4e studiejaar afd. Waterbouw kunde M.T.S. Haarlem 30, D. van Gijzen, Payglop 20. Kinderwagen 70, gekleed» Ijas en vest 65, m. 50, oude kwal., pr. staat. Meyer, Mo lenweg 28, Limmen. Gramophoon 15, gram.- motor met weergever 7.50, Koeleman, Sint Annastraat 133. 3 p. prima tennissch., maat 43-39-39 7.50 p. p., 1 p. zw. turnschoenen, m. 43 7.50. A. J. Huijbers, Oosterburg- straaf 8 (ben.huls). Na 6 uur, 1 jacquet-jas en vest 45, koperen gangspiegeltje f 12.50, 3 bloementafeltjes, lamen 7. Tasche, Kenne- ■nerstraatweg 179. PartU viool- en piano- nuziek, w.o. 13 son. v. Beet- ïoven 12, pianomuz., w.o. Etudes v. gev. 20 en zang m piano v. middenstem 10. V. v. Hartingsveld, Brouwer- itraat 1. Tennisracket 17.50. Van ifuure, Luttik-Oudorp 50. Een eikenh. 4-dlg. kamer- :cherm, prijs 25, groen be deed. D. Klomp, Wester- licht van 25 uur. Niet op tondag. Z.g.a.n. beenkappen 18, 'anders, Popelmanslaan 4. 2 pers., 1 pers. spiraal m. ledikant, salontafel m. 8 toelen 240. Kuenen, Ken- emerstraatweg 101. 1 p. z.g.a.n. grijze avond- choenen, m- 39 6. D. J. Liekeles Oebles, Ridderstr. Een z.g.a.n. breukband 10 en een blauwe d.hoed 5. A. v. Twuyver, Linden- 3 an 13. f 8, 10, 2-deeIig konijnenhok onijnenhok met ren j iu, uiskamerlamp 12.50, ver- ieegstersjapon 12.50. J. 'speert, .Westerweg 264. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche éditie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. WOENSDAG 14 JULI 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD- 145e Jaargang No. 161. 2 pagina's. Hoofdredacteur A. R. JONKER, Alkmaar. (Afw.) Prijs der gewone advertenties In dese éditie 0.10 per m.M.; min 14 m.M. 1.40, elke m.M. meer 0.35. Tarieven voor de gebeele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10. voor het gebeele Rijk 2 63. Losse nrs. 5 ets. Turijn gebombardeerd. ROME, 13 Juli. (Stefani) - Het 1144ste communiqué van het Italiaansche hoofd kwartier luidt: 1 „Met dezelfde hevigheid duurt de slag voort in het Zuiden van Sicilië, waar de vijand de landingshoofden tracht te ver- grooten, welke hij heeft kunnen vestigen te Licata, Gela, Pachino, Syracuse en Augusta. In de wateren van het eiland hebber! Italiaansche torpedo^liegtuigen en bommenwerpers van de Spil herhaal delijk aanvallen gedaan op koopvaardij- en oorlogsschepen. Zij brachten een koopvaarder van middelbare tonnage tot zinken en veroorzaakten brand op of brachten schade toe aan twee kruisers, talrijke transportschepen en verschei dene kleinere oorlogsvaartuigen. Boven Sicilië werden 14 vliegtuigen neergeschoten door Italiaansche en puit- sche jagers en 9 door batterijen van het luchtdoelgeschut. Voorts vernietigden onze jagers twee vliegtuigen boven Sardinië. Vijandelijke formaties bombardeerden centra op Sicilië en in Calabrië, waar onder Catania, Messina en Reggio. In den afgeloopen nacht werd een luchtaanval gedaan op Turijn: D*. be volking leed verliezen, in het centrum der stad werd aanzieniyke schade aan gericht. Zes Italiaansche vliegtuigen z(jn niet op hun bases teruggekeerd." 4 In een aanvulling op het weermachts- téericht wordt medegedeeld, dat als ge volg van de in hèt weermachtsbericht gemelde luchtaanvallen de volgende aan tallen slachtoffers zijn geteld: te Catania 25 dooden en 63 gewonden, te Leonforte 8 dooden en 2 gewonden, te Reggio -in Calabrië 3 dooden en 2 gewonden, in de provincie Catanzaro 30 dooden en 42 ge wonden, te Turijn 101 dooden en 203 gewonden. MILAAN, 14 Juli. - Naar de mee- niug der pers zijn de gevechten op Sicilië in het tweede stadium gekomen. De Popoio d'Italia schrijft, dat men moet onderscheiden tusschen de altijd mogelijke „landing", verder het „bin nendringen" en tenslotte de „invasie". Deze drie fazen moet men zien in ver band met den slag die sedert 48 uur, dus sedert het oogenblik, dat de spil- troepen tot den tegenaanval overgin gen, in het Zuiden van Sicilië woedt. De eerste faze is door den vijand overwonnen, zij het ook met bloedige verliezen. Om dit te verhinderen, zou men, met het oog op de uitgestrekt heid der kust, alle strijdkrachten langs het strand hebben moeten opstellen, waarmede men den vijand in kaart zou hebben gespeeld, omdat dit na Zijn landing den weg vrij zou hebben gehad. Het opofferen van de kuststrook en de daarin liggende wooncentra was dus onvermijdelijk. Britsche bommenwerpers hébben !n den afgeloopen nacht, naar het DNB .verneemt, een zwaren aanval gedaan op Aken, de aan tradities rijke kro- ningsstad en residentie van Karei den Groote. De bevolking - leed verliezen. [Talrijke cultuurmonumenten, openbare gebouwen en woonhuizen werden ver nietigd. Volgens de tot dusverre ont vangen berichten zijn 21 vijandelijke bommenwerpers neergeschoten. MILAAN, 14 Juli. - Bij den laatsten terreuraanval op Turijn hebben de An gelsaksische vliegers hun bommen weer lukraak laten vallen en kerken, scholen, ziekenhuizen én de begraaf plaats, getroffen. Zeven kerken, waar onder de historische San Domenico, werden zeer zwaar beschadigd door brand- en brisantbommen. Ook de fas cistische vacantiekolonie „3 Januari", die niet alleen ver van alle militaire loeien, maar zelfs op een afstand van de stad in een heuvelachtig terrein ligt, werd aangevallen, -evenals een te huis voor ouden van dagen en invali den, dat gemakkelijk uit de lucht te herkennen is, daar hèt een klein dorp vormt Het tehuis voor invaliden en twee andere paviljoens werden ver nield. Op de begraafplaats werden ver nielingen aangericht door tientallen brand- en verscheidene brisantbommen. Gvafsteenen werden door elkander ge worpen en graven geschonden. ^ienstleiter Willy Ritterbusch. Hienstleiter Willi Ritterbusch is op 1892 in Werdau, Kreis Torgau, »eooren. Van beroep is hij onderwij- •Wi den wereldoorlog ten- •lotte a;s compagniescommandant mee- XKn?'. 1923 wer|l hU lid van de 831R u met lidmaatschapsnummer j t laatst was hij Kreisleiter van f ,Krois Merseburg. Van 1940 tot Sep- Reichi, 1941 was Beauftragter des commissars voof de provincie Brabant. Vandaar werd hij be- 'o de Partijkanselarij te Mün- •i-GRAVENhaGE, 14 Juli. Aan het einde van de dokterskwestie wordt van bevoegde zijde medege deeld: 99,3'/. van alle dokters, die zoo- als onlangs medegedeeld den eensluidenden brief geschreven had den, hebben schriftelijk bij den Rijkscommissaris hun verontschuldi gingen aangeboden en tegelijkertijd overeenkomstige, verklaringen afge legd. Het is teekenend, dat de aanstich ters van de briefactie, die, zooals bekend, zich volkomen op den ach tergrond hebben gehouden, de handteekeningen van talrijke dok ters vervalscht en tjg betrokkenen op deze wijze ln een pijnlijken toe stand gebracht hebben.. Thans zijn wij echter, aldus het blad, bij de faze van het opdringen aangeko men. In deze tweede faze leveren onze troepen strijd tegen den vijand, die tracht zijn bruggehoofden te vergroo- ten Deze slag is gaande. Alvorens de vijand tot de faze der invasie komt. moet hij er in slagen, de moeilijkheden van de faze van het opdringen te over winnen. Hij moet oprukken of wijken hij kan niet blijven waar hij nu staat. Als hij blijft staan, als, het ons gelukt iiem tot staan te brengen, is hij ver loren. Er is een weloverwogen plan voor de verdediging van Sicilië, dat wordt uitgevoerd. De kustafweer heeft zijn taak volbracht. De bewakingstroe- pén, opgesteld ter versterking van de kustverdediging, zijn te rechter tijd in actie gekomen. I „De herinnering aan het vader land treedt waarschuwend en wij zend te midden van onze persoonlijkste aangelegenheden" (Treitschke). Ook u, jonge Nederlander, zult zich dikwjjls afvragen: Is mijn .plaats thans hier? Besef, dat talrijkè kameraden, dikwijls uit uw eigen omgeving, hebben ingezien dat hun plaats was in de gelederen van de sol daten van den Führer, in den strijd tegen het bolsjewisme en daarom voor het vaderland. Peil dan uw geweten en besef wat.u te doen staat. Aarzel niet langer, maar meldt u bij de Landwacht Necjerland. Bommen op Grimsby. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 13 Juli. - Het opperbevel dër weermacht maakt bekend: „Ten Noorden van Bjelgorod maakte de Duitsche aanval, gesteund door het luchtwapen, na het uiteenslaan van twee vijandelijke tankgroepen, nieuwe terreinwinst. Tegenaanvallen van/ster ke formaties infanterie en tanks, die de bolsjewieken van andere frontsec toren en uit het achterland aangevoerd hadden op de toppen en flanken der Duitsche aanvalswiggen en felle ont- lastingsaanvallen in het gebied ten Oosten en Noorden van Orel stortten onder üiterst zware vijandelijke ver liezen ineen. Gisteren overdag vernielden formaties van het leger, de Waffen-SS en het luchtwapen wederom ruim 400 tanks. 103 vijandelijke vliegtuigen werden in lucht gevechten en door luchtafweergeschut van het luchtwapen neergeschoten. Op Sicilië gaan dc harde gevechten tegen den gelanden vyand in verbit terde gevechten voort. Duitsche en Italiaansche formaties vliegers grepen voortdurend in de gevechten op den grond in en bombardeerden oponhou- delijk de landingsvloot, voor de kust van het eiland en brachten haar zeer zware verliezen toe. 25 vijandelijke vliegtuigen werden boven Sicilië en Sardinië neergeschoten. In het Westen bestreed een formatie zware Duitsche gevechtsvliegtuigen in den afgeloopen nacht met succes haven er! dokinstallaties der^stad Grimsby. An dere luchtaanvallen waren gericht op af zonderlijke doelen in hei gebied van Londen en aan de Zuidoostelijke kust van Engeland. Een Duitsch vliegtuig is van deze vluchten niet teruggekeerd. Vliegtuigen voor den strijd op verren afstand werden opnieuw tegen de op 11 Juli op den Atlantischen Oceaan in brand geworpen groote vijandelijke sche pen voor den aanval uitgezonden. Een der beide transportschepen was reeds gezonken, het tweede werd door neer geworpen bommen in den grond geboord Daarmede verloor de vijand wederom twee schepen met tezamen 30.000 brt." Duitsche wiggen schuiven steeds dieper in de Sovjet-stellingen. De dubbele slag in het gebied van Bjelgorod en Orel gaat zijn hoogtepunt tegemoet, zoo schrijft de militaire cor respondent -van het D.N.B., en hij ver volgt: De massale Duitsch'- tegenaan valsactie ir. het Oosten werkt op de strijdluit vah Sovjets steeds meer als een magneet, die aan troepen en mate riaal alles tot zich trekt, wat aan het totale front maar eenigermate ontbeer- lijk is. Dat is op zich zelf reeds een niet te onderschatten succes van de Duitsche tegenmaatregelen. Immers, in den loop van den nu reeds bijna legen dagen durenden slag is het niet alleen gelukt de vijandelijke legers die in het gebied tusschen Bjelgorod en Orel voor een grootscbeepsche aanvalsactie staan geconcentreerd, te bcrooven van hun offensieve kracht, doch bovendien de Duitsche actie te laten worden tot een remblok voor alle verder rei kende voornemens van de leiding der Sovjets aan het gezamenlijke lang gestrekte front. Het feit, dat het huidige gevechtsge- bied een der strategisch gevoeligste plekken van het Sovjetfront vormt, ver- e:scht van dep vijand steeds opnieuw in spanning van al zijn krachten. Elke ver slapping van zijn inspanningen, die thans nog slechts op verdediging gericht kun nen ziin, zou rampspoedige gevolgen met zich meebrengen voor het gezamenlijke front,' daar men niet kan overzien in jioeverre de Duitsche legerleiding uit de veranderde gevechtssituatie bepaalde strategische conclüsies zal trekken. Dientengevolge sleepen de Sovjets alles naar dè bedreigde punten en werpen zij dag in dag uit nieuwe troepen en mas sa's materiaal in den strijd. Hieruit vloeit ook de geweldige hard nekkigheid van de gevechten voort. Desondanks schuiven de Duitsche wiggen gestadig verder op naar het Oosten, resp. Noorden en Zuiden. Alle pogingen van den vijand, om in tactisch opzicht den toestand meester te worden door massale aanvallen op de flanken van de doorgedrongen Duitsche divisies, hebben even wei nig gebaat als zijn ontlastingsaanval- len bij Orel. De Duitsche aanvalskracht schijnt nog steeds meer toe te nemen. Daarbij krijgt men den indruk, dat den in den strijd geworpen Duitschen formaties nog zeer aanzienlijke, tot dusver ongebruikt gelaten strijdkrachten ter beschikking s^aan, die slechts wachten op het signaal om in te grijpen en zich- te ontplooien Inmiddels verliest de vijand ziender- oogen aan gebied. Voor een niet gering percentage is dit ook een gevolg van zijn vérliezen aan^ pantserwagens, die thans meer dan 200 vechtwagens per dag sinds den 5en Juli bedragen. Dat is een aantal, dat met zulk een regelmaat nog in geen enkelen veldslag, is bereikt. Duikbootoorlog leeft op. De groote „zomervacantie" van de Duitsche onderzeevloot loop* ten einde. Reeds hebben de eerste we ken van Juli laten zien, dat de Duitsche duikbootvloot langzamer hand haar stellingen in de golven van de oceanen weer begint te be trekken. Van welingelichte zijde te Berlijn deelt men in verband hier mede zeer positief mede, dat in de komende maanden met een sterke opleving van den tonnage-oorlog ge rekend kan worden. In de eerste twee weken van Juli brachten Duitsche duikbooten reeds 29 sche pen met een gezamenlijken jmhoud van rond 170.000 brt. tot zinken. Het S.S.-Ersatzkommando Niederlande deelt mede: Nederlanders van arisch bloéd, ln den leeftijd van 17-45 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ont wikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemd, adressen vervoegen, teneinde gekeurd te worden. Bij de onderzoekingen worden ook alle gevraagde inlichtingen verstrekt met be trekking tot de verzorging der familie leden, duur der opleiding, extra levens middelen voor de familieleden enz. De aandacht wordt er op gevestigd, dat voor de vrijwilligers, die om bepaalde redenen in Nederland moeten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Nederland of bij het Wachtbataljon in Amersfoort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansche S.S. in Nederland willen toetreden. Personen tusschen 18-35 jaar, die aan- meldingsplichting zijn voor den Arbeids inzet kunnen zich eveneens op een der keurmgsdagen aanmelden en worden ge durende hun verbintenis van den Ar beidsinzet vrijgesteld. 17.7.43, 9-14.00 uur: Rotterdam, Deutsches Haus, Westzeedijk 18.7.42, 9-12.00 uur: Bre-a, Rest. Modern, Markt; 15-18.00 uur: Den Bosch, Hotel Noord-Bratrant. Markt 45. 19.7.4Ï5, 9-12/00 uur: Venlo, Deutsches Haus, Egmondstraat 16; 15-18.00 uur: Arnhem, Café Royal. 20 ".43, 9-12.00 uur: Hengelo, Café Modern, Spoorstraat 18; 15-18.00 uur: Zwolle, Hotel Gijtenbeek. 21.7.43. 9-12 00 uur: Assen, Concerthuis a'd Vaart; 15-18.00 uur: Groningen, Con certhuis, Poelestraat. 22.7.43, 9-12.00 uur: Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat. 23.7.43, 9-14.00 uur: Amsterdam, Dam 4. 24.7.43, 9-13.00 uur: Utrecht, N.V.-Huis, Oude Gracht 245 25.7.43, 9-14.00 uur: Amersfoort, Pol. Durch- gangslager. Leusderweg. 26.7 43,. 9-14.00 uur: Den Haag, Café Den Hout, Bezuidenhoutscheweg. Bi] onz® Vrijwilligers. Onze jongens bij het verzenden van het eten voor de kameraden SS PK Gssling-O-H-P m .*-■ -Se»*?*** Een Brftsche „Vlckers* Wellington» bommenwerper, die boven Néder- iandscb gebied werd neergeschoten. Het Britsche kenceeken op den romp en de zijvlakken, zoowel de het type .Vickers" Wellington kenmerkende zij constructie zQn duidelijk te her- kennen Hoffmann-Stapf-Pax m- Amerikaansclrï troepen op Nieuw-Georgië. Succesen van Japansche torpedobooten. Het Japansche hoofdkwartier meldt, dat Japansche marinevliegtuigen op 11 Juli vijandelijke afdeelingen hebben aan gevallen, die op het punt stonden aan de Noordwestkust van het eiland Nieuw- Georgië te landen. In hevige luchtge vechten verloor de vijand in totaal 24 vliegtuigen. Bij een luchtgevecht op 9 Juli hebben Japansche jagers boven de haven, van Rendova 5 vijandelijke vlieg tuigen neergeschoten. In een tweede bericht meldt het Ja pansche hoofdkwartier, dat de vijand, die op 5 Juli op Nieuw-Georgië aan land ging, oprukt naar Moenda. Daar wordt thans hevig gevochten. Japansche torpe doeenheden brachten in den nacht van 11 op 12 Juli in de wateren ten N. van v<celambangra minstens 4 vijandelijke kruisers tot zinken, terwijl op een vijf den brand werd veroorzaakt. Aan Japan sche zijde werd een schip zwaar bescha digd. De zelfstandigheid van Slowakije. De Tsjechische emigrantenregeering wenscht herstel der oude republiek. Volgens Exchange Telegraph heréft de Tsjechische emigrantenregeering te Lon den het herstel van de vroegere repu bliek tot een van haar hoofddoelstellin gen geproclameerd en in dit verband storm geloopen tegen de zelfstandigheid van het nieuwe Slowakije. In de Wil- helmstrasse verklaart men hierover, dat de zelfstandige Slowaaksche staat een politieke realiteit is, waaraan het geklets van de Tsjechische emigrantenkliek evenmin iets kan veranderen als aan de politieke realiteit van het nieuwe Europa. HULP VOOR IN DUITSCHLAND GETROFFEN NEDERL. ARBEIDERS. 's-GRAVENHAGE, 14 Juli. De Ne- derlandsche Volksdienst deelt mede: Nederlandsche arbeiders, in Duitsch- land tewerkgesteld en daar door een bombardement in hun kleedingbezit ge troffen, kunnen geholpen worden door bemiddeling van den Nederlandschen Volksdienst. De .gang van zaken daarbij is de volgende. De getroffen arbeider ontvangt van de gemeente, waarin hij tewerkgesteld is, een bewijs, dat hij slachtoffer is van een bomaanval, alsmede geld voor het aanschaffen van kleeding in de plaats van de verloren gegane. Aan de hapd van dit bewijs laat hij door den Be- triebsobmann van het D.A.F. een ver klaring opstellen, dat hij tewerkgesteld Nederlandsche arbeider is. Met dit van deze verklaring voorzie ne bewijs, kan hij zich naar één van de volgende drie adressen begeven: 1. Nederlandsche Volksdienst, St. Pie- terskade 23, Maastricht; 2. Nederlandsche Volksdienst, V. L. v. Pabstsiraat 3, Arnhem; 3. Nederlandsche Volksdienst, Stad huis, Oldenzaal. Met het door hem ontvangen geld kan hij zich daar de noodige kleeding aanschaffen, zonder daarvoor textiel punten en'of vergunningen te behoeven af te geven. Burgemeesters ontslagen. Bij hesluit van den commissaris- generaal voor bestuur en justitie van 11 Juni 1943 is jhr. mr. R. A. Th. M^-van Rijckevorsel onmiddellijk ingaand ont slagen als burgemeester van Gulpen. Bij besluit van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied is onmiddellijk ingaand ontslagen: E. Derks als burgemeester van Haarlem mermeer; A. J. S. M. Moons, als burge rmester van Helmond; J. J. W. van Hout, als burgemeester van Budel; A. J. A van Gils, als burgemeester van Made; jhr H. L. J. M. van Rijckevorsel van Kessel, als burgemeester van St. Oedenrode; J de Bruyne, als burgemeester van Wer kendam, C. L. Buskehs, als burg van Uden; R. Sterk, als burg. van Nieuwe- Tonge; mr. J. D. Koster, als burgemees- te# van Heerde. Bij besluit van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied is mr W. H. J. L. Lambooy onmiddellijk ingaand ontslagen als burgemeester van Eijsden. Bij besluit van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied van 23 Juni 1943 is mr. L. J. H. C. A. de Bourbon onmiddellijk ingaand ontslagen slis burgemeester van Oss. Burgemeester Ritmeester ontslagen. Bij besluit van den Commissaris- Generaal voor bestuur en justitie van 28 Jnni 1943 Is G. Ritmeester onmid dellijk Ingaand ontslagen als burge meester van Den Helder. 's-GRAVENHAGE, 14 Juli. De plaatselijke distributiediensten zul len op nadfer te behalen tijdstippen van 19 Juli tot en met 7 Augustus 1943 te gen overlegging van de distributiestam kaart en tegen inontvangstneming van een bon van het inlegvel, nieuwe dis tributiebescheiden uitreiken Bonkaarten voor voedings middelen. De diensten zullen uitreiken: Aan houders van een inlegvel K 1 of L 1 een bonkaart K 119; aan houders van een inlegvel K 2 of L 2 een bonkaart K 219; aan houders van een inlegvel K 3 of L 3 een bonkaart K 319; aan houders van een inlegvel K 4 of L 4 een -bonkaart K 419. Verder ontvangt men in bepaalde gebieden een groente- kaart. Zij, die geboren zijn tusschen 11 Juli en 9 Augustus van de jaren 1932, 1929 en 1939. moeten hun inlegvel rui len alvorens hun bonkaarten in ont vangst te nemen. Tabaks- en Versnaperingen- kaarten. Voorts worden tegelijk met de boven genoemde kaarten nieuwe tabaks- en versnaperingenkaarten uitgereikt. Uit gereikt worden: Aan kinderen, dfe op 8 Augustus 1943 den leeftijd van 14 jaar nog niet bereikt hebben, een ver- snaperingenkaart; aan mannelijke per sonen, die op 8 Augustus 1943 den leef tijd van 18 jaar bereikt hebben, een tabakskaart. Alle overige verbruikers ontvangen noch een tabakskaart noch een versna- peringenkaart. Kaarten voor kindervoeding. Verder worden aan kinderen beneden den leeftijd van vier jaar naast de bonkaart voor voedingsmiddelen kaar- tei\ voor kindervoeding uitgereikt. Kinderen, gevoren na 8 Augustus 1941, ontvangen één bonkaart R 219. Kinde ren, geboren tusschen 8 Augustus Ï939 en 9 Augustus 1941 ontvangen een bon kaart R 119. Zeep- en toiletzeepbonnen. Bovendien zullen de diensten tegdïijk met genoemde kaarten bonnen voor zeep en toiletzeep voor kinderen uit reiken. Kinderen, geboren na 8 Augus tus 1941, ontvangen vier bonnen voor eenheidszeep, vier bonnen voor wasch- poeder en vier bonnen voor toiletzeep. Kinderen, geboren na 8 Augustus 1935, doch vóór 9 Augustus 1941 ontvangen alleen vier bonnen voor eenheidstoilet- zeèp en vier bonnen voor waschpoeder. Men kan zijn kaarten uitsluitend af halen bij den distributiedienst der ge meente, waar men, in het bevolkings register is opgenomen. Een uitzonde ring wordt gemaakt voor schippers, woonwagenbewoners (indien zij zijn op genomen in het centraal bevolkingsre gister) gedétacheerde marechaussée's, de vaste bevolking van kostscholen e.d. en voor hen, die ten gevolge van oor logsomstandigheden tijdelijk elders ver blijven. Bij de uitreiking van de kaarten wordt die bon van het inlegvel verwij derd, waarvan het nummer overeen stemt met het nummer der uitgereikte bonkaart voor voedingsmiddelen. Bij uitreiking van de bonkaart voor voe dingsmiddelen en de groentekaart wordt het vakje R 10 van de stamkaart afge- kruist. Bij uitreiking van een tabaks- of versnaperingenkaart wordt het vak je R 12 voorzien van onderscheidenlijk de letfèr 'X of Z. Bij uitreiking van de kaarten voor kindervoe ding wordt het vakje S 6 nog- fpaals afgekruist. Bij de uitreiking van de zeepbonnen wordt het vakje O 11 van een aanteekening/ voorzien. Bij de uitreiking van kaarten voor bijzonderen arbeid, welke eveneens ge durende bovengenoemde periode plaats vindt, wordt in het vakje R 11 een aanteekening geplaatst. Bij het in ontvangst nemen der kaar ten ga men na, of men alle bescheiden, waarop men recht heeft, inderdaad heeft ontvangen: latere reclames wor den niet in behandeling genomen. EXTRA BROODBONNEN. Voor rooi- en oogsta beiclers. Ojf' nader te bepalen tijdstippen rei ken tie plaatselijke distributiediensten aan landbouwers en landarbeiders, die hooi- of oogstwerkzaamheden verrich ten, rantsoenbonnen uit voor een extra rantsoen brood van 900 gram per week. De' uitreiking heeft plaats voor de distributieperioden 11 Juli t.m. 7 Au gustus, 8 Augustus t.m. 4 September, 5 September t.m. 2 October, 3 October t.m. 30 October en 31 October t.m. 27 November. Voor deze extra verstrekking van broodbonnen komen niet in aanmer king zelfverzorgers voor brood, tuin- bouwarbeiders en dergelijke personen, alsmede personen, die wel hooi- en oogstwèrkzaamheden verrichten, doch dit niet als beroep doen. Nederlandsche vrouwen in den arbeidsinzet. 's-GRAVENHAGE, 13 Juli. Van bevoegde zijde deelt men ons mede: Ook in Nederland, hebben de vrou wen een nieuwe taak gekregen. Wij vinden ze op arbeidsplaatsen, waar vroeger de mannenwerkten en zij hebben bewezen, dat zij niet alleen den moed bezitten hét ongewone werk te aanvaarden, doch zij heb ben op verschillende plaatsen be wezen wat zij kunnen. Wie verheugt zich niet in den aanblik van de fleurig gekleede en handige conduc trices? Wie bewondert niet de meis jes en vrouwen, die ijverig hun best doen de postboden te vervangen? Op de kantoren, in de bedrijven en werkplaatsen,overal hebben de meisjes en* vrouwen zich-reeds een arbeidsplaats veroverd. Zij helpen mee aan den opbouw van een nieuw Europa en aan het beveiligen van de levensbehoeften van hun eigen volk. Velen staan echter nog terziide. Ook hun medewerking kan niet worden gemist. De leiders van be- drtiven en kantoren, die een drin gende behoefte aan arbeidskrachten hebben, zullen binnen niet al te lan gen tijd menig iong meisie en me nige ionge vrouw, die een of anderen arbeid verrichten kunnen, om hun medewerking verzoeken. De ar- beidsbureaux hebben eebter ook het recht, meisjes en vrouwen, die wei in staat zijn, doch niet bereid zijn mede te werken, voor een bepaalden tiid voor een zeer dringende ar beidsplaats in Nederland te verplich ten werk aan te nemen. Er wordt verwacht, dat vooral de jonge meis jes bereid zijn een bezigheid aan te nemen. Wanneer het aantal vrijwil lige aanmeldingen niet de behoefte aan krachten dekt. zal voor bepaal de bedrijven met dienstverplichting rekening gehouden moeten worden. EEN VERKLARING VAN DEN JEUGDSTORM. Steeds veelvuldiger worden de klachten over het aanstootgeven de optreden van jongelui, die in htm vacantie of tijdens weekein den naar buiten trekken. Het ge drag van vele trekkers en kam peerders is in strijd met de eer en waardigheid van de Neder landsche jeugd: De Jeugdstorm doet thans een beroep op alle jon geren, iets meer te beseffen van den ernst der tijden en zoowel door kleeding als gedrag de ge voelens van andere volksgenooten niet te kwetsen. Aan de kaderleden van den Jeugdstorm is opgedragen, zoo noodig tegen uitwassen op dit gebied ten strengste op te treden. Jaarvergadering „Oud-West-Friesland". De algemeene vergadering van het Historisch Genootschap „Oud-West- Friesland" zal dit iaar gehouden worden op Woensdag 4 Aug. in de Schouwburgzaal „Amicitia" te Pur- merend. Na afdoening van de huis houdelijke werkzaamheden, enz. en den koffiemaaltijd wordt /een twee tal films vertoond, n.l. opnamen van de vergadering -tg De RiiO' in 1941. aangeboden door den heer Rhee van Amsterdam, en van de opgra vingen der grafheuvels bii Wervers- hoof (1942V met toelichting door den leider van dat werk. Prof A. E. van Giffen van Groningen. Ten slotte volgt een bezoek aan de HistorischeTentoonstelling in de Stads-Teekenzaal. die bii deze gelegenheid door Burgemeester Kikkert van Purmerend ral worden geopend» VERDUISTER GOED. Deze week van 22.155.15 nnr. Maan op 18.36, onder 3.36 uur. 17 Juli: Volle maan. Portier Tromp overleden. Na zgn marines-loopbaan portier van het Centraal Ziekenhuis. Vanmiddag is Tromp, voormalig ma rineman bij de Nederlandsche marinè (matroos lekl.) uit Den Helder en se dert vele jaren portier van het Cen traal Ziekenhuis, naar zijn laatste rustplaats geleid. Het was nog jnaar kort geleden, dat hij afscheid van al len genomen had, omdat hij den leef tijd bereikt had, dat men na een werkzaam leven zijn rust moetxgaan genieten. Zelf dacht Tromp er anders over. Er werd dan ook de afspraak gemaakt, dat hij vervanger bleef in tijden van va- canties e.d. Men kon zich trouwens het ziekenhuis moeilijk voorstellen zónder Tromp. Ziekenhuis en Tromp waren aan en met elkaar vergroeid. Na zijn eervolle loopbaan bij de Ne derlandsche Marine kwam hij met zijn vrouw in het oude stadsziekenhuis als inwonend portier. Dat beteekende: ma nusje van alles, doch als echt marine man was hij letterlijk van alle'markten thuis. Viel er te timmerendan tim merde Tromp; hij hanteerde de verf kwast en zorgde geheel alleen voor de verlichting en verwarming. Toen het nieuwe ziekenhuis in ge bruik genomen werd, werd hij alleen portier. Heel wat arbeid heeft hij toen alleen moeten verrichten, aleer hem hulp werd toegevoegd. Maar Tromp bleef d portier van 'het ziekenhuis. Heel spoedig na het afscheid van de regenten, directie en personeel., en alle Alkmaarsche medici, in November van het vorige jaar, werd hij op het ziek bed geworpen, waarvan hij niet meer zou opstaan. En nu is er dan voorgoed afscheid van hem genomen. Hedenmiddag vond de teraardebestel ling plaats. In gedachten zullen van daag velen aan hem denken, die zoo lang op zijn post bleef en dat op zulk voortreffelijke wijze. Rust zacht, Tromp! ORGELBESPELING. DOOR FEIKE ASMA. De meester Asma, leerling van Jan Zwart, eert zijn meester met een voor naam programma, naar den geest van den grooten musicus. Jan Zwart, geboren 20 Augustus 1877 - overledéh 13 Juli 1937. Naar lichaam klein, naar werken groot, heel groot. Vol een voud als mensch, groot in zijn geloof. Asma plaatst zeer trecht Zwart bij dc allergrootste componisten, want zeker zijn de werken die hij voor orgel heeft ge componeerd van meesterlijke waarden. Asma begon met „Sombere muziek" van Jan Zwart. Een stuk van aangrijpende schoonheid, moeizaam rhythme, langdu rig crescendo tot de allerhoogste uiting. Het slot-koraal was zeer indrukwekkend. Daarna twee orgelkoralen, naar den geest van Jan Zwart, biddende muziek. Een „Toccata" van Bach, wel in d-moll, wel dramatisch, maar geenszins droevig, juist heel grootsch en machtig. Wat een berusting in „Alle Menschen müssen sterhen;" wat een wezenlijke vreugde in „Wachet auf" en dezelfde vreugde in „Allein Gott in der Höh' sel Ehr". Het geleek kunstenaarsblokfluiten- muziek met clarinet en kleine fluit. Een bijna feestelijk koraal van César Frank en ..Treurmarsch en Engelenzang" van Guilmant vormden een prachtlgen overgang van angstige duisternis naar licht. Tot slot „Geestelijk lied" en „Post- ludium" van Jan Zwart, „Zijn Naam moet eer ontvangen." Ziedaar in wat een heerlijk prof^mma ma zijn meester eerde, en door de keu ze der nummers toonde zijn meester te hebben begrepen.^ Ernst, ja, maar niet te ve 1 droefheid, wel geloof, liefde en be rusting. Zeer velen hebben naar de schóone vertolkingen van Asma geluisterd en met groote aandacht. Dit was weder een uur van lnnigen godsdienst. (Jac. Jansen.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1