Slag op Sicilië neemt in felheid toe. DAGBLAD VOOR Nieuwe oproep voor personeel' der v.m. Nederlandsche Weermacht. Zware bolsjewistische aanvallen bloedig afgeslagen. Binnen en Buiten de Grenzen. Keurig voor Je Waffen S.S. bet Le3ioen en de Landwacht. Napels wederom zwaar getroffen. BEKENDMAKING Logiesprijzen verlaagd. Bommenoorlog. Hoogere boeien bij de Spoorwegen. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland Alkmaar - Voordam C 8. N.V. Bureau Albmaarsehe éditle: Voordam C 9. Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187394. ZATERDAG 17 JTJLÏ 1943, ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 164. 4 pagina's. Hoofdredacteur A. R. JONKER, Alkmaar. (Afw.) Prils der gewone advertenties ln deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke m.M. meer 0.35. Tarieven voor de geheele oplag6 op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor bet geheele Rijk 2 63. Losse &s. 5 ets. DE WEEK Tff het boek van den oorlog wordt dezer 1 dagen een nieuw hoofdstuk geschre- ven, dat, naar sommigen meenen, een beslissend stadium in den wereldstrijd heeft ingeluid. Hoe belangrijk echter 00k de phase, waarin de wereldstrijd is getreden, ook moge zijn, of zij, van be- elissenden invloed zal zijn, valt nog niet te voorzien en dient vooralsnog te wor den afgewacht. Ongetwijfeld is agn het Oostelijk front, dat voor Europa als het belangrijkste geldt, een nieuw hoogte punt ingetreden en heeft zich hier de gemechaniseerde oorlog ontwikkeld in een zoo massalen omvang als de wereld geschiedenis nog niet heeft gekend, maar toch is er van eenige teekening, waaruit een aanstaande beslissing te concludee- ren zou zijn, nog niets waarneembaar. Het initiatief is thans weer tijdelijk in handen van de bolsjewisten overgegaan, die het zwaartepunt van den strijd naar het Noorden van Orel hebben verplaatst, doch het offensief heeft voor hen nog niet anders dan bloedige verliezen opge leverd en de weinige inbreuken, die zij in de Duitsche stellingen wisten te ma ken, werden onmiddellijk weer gedicht. Het blijkt wel, dat de Duitsche legerlei ding hier den toestand offensief zoowel als defensief volkomen beheerseht en dat men van weerszijden nog over te veel reserves beschikt dan dat van eenige overrompeling sprake zou kun nen zijn. O— /"\OK zij, die hadden gedroomd van een L/ overrompeling van Sicilië, zijn be drogen uitgekomen. Reeds is een week verloopen sinds de geallieerden met een overmacht en veel materiaal op het eiland zijn geland en wat men zich van deze zijde der aanvallers mogelijk als een triomftocht had voorgesteld, is op een verbitterden strijd uitgeloopen, waarbij de tegenstand nog dagelijks aan hevig heid toeneemt. Van een opmarsch kan in het geheel geen sprake zijn; veeleer kan hier worden gesproken van een moei zaam opdringen, waarbij elke duim ver overd grondgebied met zware offers moet •worden betaald. Hieruit kan worden af geleid, dat de Britten en Amerikanen zich wel zeer-in het weerstandsvermogen van den Italiaanschen soldaat hebben vergist, waarbij dezerzijds kan worden opgemerkt, dat de Italiaan weet, waar voor hij strijdt voor hem geldt hier een kwestie van' leven of dood. Voor wie kennis heeft kunnen nemen van de 14 punten, door den vijand bij een even- tueele capitulatie van Italië als voor waarden gesteld, behoeft dit geen nader commentaar. Er is hierin namelijk sprake van een zoodanige knechting, dat in dit verband het Verdrag van Ver sailles zelfs nog met eere zou kunnen worden genoerffd. In ieder geval is het goed, df de Italianen precies weten, waar zij aan toe zijn en dit zal getuige Sicilië hun weerstandsvermogen in niet geringe mate hebben verhoogd. O— KAN men dus verwachten dat, gezien de ervaring van de eerste week na de landing, ook op Sicilië geen spoedige be slissing zal worden geforceerd, dan rijst nog de vraag, of in de nabije toekomst mogelijk ook nog een ander gebiedsdeel van Europa terrein zal worden van den strijd. Interessant is het, in dit opzicht de meening te vernemen van Turksche militaire deskundigen, die van oordeel zijn, dat de onderneming tegen Sicilië geen op zich zelf staande aanval is, maar dat spoedig ook op andere punten andere oorlogshandelingen der Anglo-Amerika- nen kunnen volgen. In dit verband, ver neemt de Turksche correspondent van de Münch. Neueste Nachrichten, slaat men met spanning de gebeurtenissen achter de hermetisch gesloten TurkschSyri sche grenzen gade, terwijl aan den an deren kant sedert eenige weken de aandacht steeds meer getrokken wordt naar de Zuid-westelijke sector van Ana- tolië, waar men paraat zijn moet voor het geval, dat de Angelsaksen iets tegen de Dodekanesos zullen ondernemen, zoo dat de oorlogshandelingen zich dan in de onmiddellijke omgeving van de Turk sche drie-mijlsgrens zullen gaan afspelen en licht verwikkelingen ten gèvolge zou den kunnen hebben. A AN de gebeurtenissen in het binnen- "•land had er een onze speciale aan dacht: de instelling van een preventieve politie in de Zuidelijke provinciën, welke Jich tot taak heeft gesteld allerlei «-sociale elementen ln casu het schuim van onze samenleving te registreeren H daaronder een opruiming te houden, Welke aan krachtdadigheid niets te wen- «chen overlaat. Reeds werd een hon derdtal min of meer obscure individuën °I> transport gesteld naar Ommen en dat ct spoedig meer zullen volgen, staat' vrij wel vast. Waar deze maatregel Is uitgevaar- dill door den Gewestelijken Politie- Ptesident, vindt de toepassing hiervan dusverre een beperkt terrein, doch lou geen verwondering behoeven te wanneer deze weldra over het E :-- land wordt uitgebreid. In het jPuideti scheen echter een ingrijpen, als mer boven geschetst, wel het meest noo- dlgte%i. -y decll g r s atzko m m a n d o Niederlande Van arisch bloed, ln den lfchamelük ,"'45 3aar (00k eehuwden), die wikkeld zii„ owel als geestelijk goed ont- en zich geheel kunnen geven vf.nnpn die de opleiding hun stelt, f 11U de genoemd, adressen M H. nilri?ri!inde gekeurd te Worden. ^ïjPPkingen worden ook alle t™Jtlt,o tn? ?'illSen verstrekt met be- lMm Huur n verzorging der familie- S'|. opleiding, extra levens- nf iandacht 45 familieleden enz. hP EïnLïPtdt er op gevestigd, dat roa oo ir. gers' die om bepaalde unvJPirf h ?and moeten blijven, de mogellj kheld besta at, hun dienst te doen w ufv, Nederland of bi) het Wachtbataljon in Amersfoort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen Nederland Milten toetrPPIlansche S S ln Personen tusschen is.™ \„aT 41. meldlngsplichtlng zijn voor1 den Arbeids inzet kunnen zich evenwns op een der Aan het Italiaansche weermachtbe- •icht ontleenen wij: Vanaf de streek van Agrigento tot de vlakte van Catania bieden de Italiaansche en Duitkche eenheden met hardnekkigen moed weerstand aan de onophoudelijke stooten van zeer sterke vijandelijke strijdkrach ten. Gevoelige verliezen aan tanks en wapens zijn den vijand toege bracht. Onze torpedovliegtuigen hebben, bij herhaalde aanvallen qp de vlootstrijd- krachten en landingsschepen, een koopvaarder van 10.000 ton tot zinken gebracht en drie andere eenheden met een totalen inhoud van 29.000 ton ge troffen en beschadigd. Langs de Zuid oostelijke kusten van Sicilië hebben Italiaansche en Duitsche bommenwer pers en duikbommenwerpers met gun stige resultaten EngelschAmerikaan- sche schepen getroffen. Napels, Foggia en Genua zijn h# doelwit geweest van luchtaanvallen. Men betreurt schade en slachtoffers te Napels, waar onze jagers 4 viermoto rige vliegtuigen hebben vernield. Ook op plaatsen in de provincies Alessan dria, Savona, Bologna, Parma en Rag- gio Emilia werden brisant- en brand bommen geworpen, waardoor de be volking geringe verliezen werden toe gebracht. Twee viermotorige vliegtuig gen vielen, getroffen door het afweer geschut neer. Elf torpedovliegtuigen werden neergeschoten door vlooteen- heden en vliegtuigen, die onze con- vooien beschermden. Door den luchtaanval op Napels wer den volgens voorloopige telling 204 personen gedood en 390 gewond. Toenemende vijandelijke druk. In een commentaar op de opera ties op Sicilië schrijft Guïdo Baroni in de Popoio di Roma, dat na zes dqgen strijd de vijand zijn druk nog accentueert, dank zij de pantser strijdkrachten waarover hij beschikt. Generaal Montgomery, die het bevel voert over de troepen in den Ooste lijken sector, heeft thans grootere ravitailleeringsmogelijkheden, dank zij het bezit van de havens Syracuse en Augusta. De Amerikaansche troe pen van generaal Patton, die ope- reeren tusschen Gela en Licata, be vinden zich daarentegen in een moeilijker situatie. De bevelvoering der Spiltroepen heeft alle maatrege len genomen om het hoofd te bieden aan de troepenbeweging der Engel- schen naar de vlakte van Catania. Op grond van deze nieuwe posities is het waarschijnlijk, dat de slag op Sicilië een nieuw aspect zal krijgen, feller en belangrijker. De toestand is dus delicaat voor beide partijen en de strijd zal zeer hard zijn. De slag, die geleverd wordt in de vlakte, welke wordt beheerseht door de Etna in het Noorden en die 'in het Westen afgeslo ten wordt door het bergland van Eiina, vormt de tweede phase van het vijan delijke offensief. Op dezen nieuwen slag zal de eigenlijke defensie van het eiland geënt worden. Onophoudelijk te land en ter zee gebombardeeTd door onze vliegtuigen zal de vijand 'thans dus een maximale inspanning moeten opbrengen. De soldaten der Spil zul len geen meter terrein afstaan zonder te voren gestreden te hebben tot de uiterste grens van hun krachten. De ravitailleering. Baroni vervolgt: Hier moeten wij standhouden, gezien den strijd, dien onze bondgenoot aan het Oostelijk front moet voeren. Wij hebben thans geen andere hulpmiddelen dan die welke, behalve onze eigen hulpbron nen ons uit Duitschland kunnen wor den gezonden. Onze situatie is zeer verschillend van die van Engeland na de ineenstorting van Frankrijk. Na de schandelijke wederinscheping van Duinkerken slaagde Engeland er in stand te houden, omdat niemand op zijn stranden aan land ging, en ook omdat ravitailleeringen aan wapens en munitie uit Amerika begonnen toe te stroomen. Engeland ontving eerst vijftig tor- VERDUISTER GOED. Deze week van 22.155.15 uur. Maan op 21,52, onder 6,43 uur. Morgen: maan op 22,37, onder 7.57 u. 24 Juli: Laatste kwartier. pedobootjagers, vervolgens een mil- lioen geweren en duizend stukken veldgeschut, zooals Churchill in Mei j.l. te Washington heeft verklaard. Wij hebben geen vooruitzicht op ravitail leeringen a l'Américaine, maar dat wil niet zeggen, dat met de hulpmiddelen van ons continent den vijand niet het hoofd .kan worden geboden. Daarom moet Europa heel zijn inspanning er toe doen strekken om het hoofd te bieden aan de aanvallers op den Sici- liaanschen bodem. OP MAATREGELEN TEGEN ONGEWENSCHTE TOESTANDEN KAMPEERGEBIED. APELDOORN, 16 Juli. In het hui dige kampeer- en trekkerswezen be staan toestanden, die uit een oogpunt van openbare orde en zedelijkheid on- gewenscht zijn. Het verblijf in zooge naamde kampeerboerderijen, wilde jeugdherbergen en kamphuizen, waar, vaak zonder eenige controle, op dik wijls uiterst primitieve wijze logies wordt verstrekt, geeft herhaaldelijk aanleiding tot gegronde klachten over rumoer, wanordelijkheden of onzede lijkheid. Een landelijke reglementeering ter zake is thansin voorbereiding. In afwachting dier regeling heeft de se cretaris-generaal van het dept. van Justitie alle burgemeesters verzocht in hun gemeente het verschaffen -van dag en nachtverblijf aan kampeerders en trekkers, anders dan in de daartoe met toestemming van den burgemeester onder auspiciën en verantwoordelijk heid van den A. N. W. B. of de Ne- derlandsche Jeugdherbergcentrale (N. J. H. C.) opengestelde inrichtingen, te verbieden. Aan de toestemming van den burgemeester wordt als voorwaar de verbonden, dat in de genoemde in richtingen slechts worden toegelaten, onderscheidenlijk de houders van kam- peerkaarten of béwijzen van den A. N. W. B. en de leden van. den N. J. H. C. Voorts heeft de secretaris-generaal, teneinde de nauwgezette naleving van deze bepalingen te verzekeren, een verscherpt politie-toezicht gelast. Extra rantsoen aardappelen. 's-GRAVENHAGE, 17 Juli. - In de week van 18 Juli tot en met 24 Juli #wordt wederom een extra rantsoen aardappelen van 1 K.G. beschikbaar gesteld en wel op bon Algemeen 619 van de bonkaart voor voedings middelen. DE STEM DER S. S. Luistert op Zondag 18 Juli van 11.30 tot 11.45 uur over den zender Hilversum I, op golflengte 415 me ter, naar de stem der S.S., onder werp: De S.S. en de 20ste Juli 1934. Oproepdata 20 30 Juli, Op grond van de op 39 April 1943 in de dagbladpers gepubliceerde bekendmaking van den Wehrmachtbefelilshaber in den Niederlanden betreffende terugvoering in krijgsgevangenschap van de voormalige Nederlandsche weermacht, worden bij deze voor aanmelding opge roepen: Het dienstplichtige en reservepersoneel beneden den rang van officier van de onderstaande regimenten en van alle in de jaren 1939 en 1940 door deze regimenten opgestelde formaties, voor zoover het in Mei 1940 in werkelijken militairen dienst was. Zij moeten zich melden, telkens tusschen 8 en 12 uur: In de Waterlookazerne, Amersfoort: 1. De dienstplichtigen van het 6e regiment veldartillerie en zijn oorlogsformaties op 26 Juli 1943. 2. De dienstplichtigen van het 9.12. regiment motorartillerie en zijn oorlogsformaties op 27 Juli 1943. Bataljon wegentroepen op 28 Juli 1943. Bataljon Spoorwegtroepen op 28 Juli 1943. Compagnie intendancetroepen op 28 Juli 1943. Korps rijdende artillerie op 29 Juli 1943. Regiment kustartillerie op 29 Juli 1943. m Artillerie meetafdeeling op 29 Juli 1943. 3. De dienstplichtigen van het le regiment luchtdoelartillerie en zijn oorlogsformaties op 30 Juli 1943. In het „Wehrmachtlager," Amersfoort, Zonnebloemstraat: De dienstplichtigen van het le regiment genietroepen en zijn oorlogsformaties op 26 Juli 1943. De dienstplichtigen van het 2e regiment genietroepen en zijn oorlogsformaties op 27 Juli 1943. De dienstplichtigen van de landstormkorpsen: Landstormkorps motordienst, landstormkorps luchtafweerdienst, landstormkorps luchtwachtdienst, landstormkorps spoorwegdienst, landstormkorps vaartuigendienst, op 28 Juli 1943. De dienstplichtigen van het 3e regiment genietroepen en zijn oorlogsformaties op 29 Juli 1943. Militaire luchtvaart op 30 Juli 1943. Bij de aanmelding moeten worden overgelegd het persoonsbewijs, de distributiestamkaart met inlegvel en, voor zoover mogelijk, militaire identiteitspapieren. Degenen, waaronder ook begrepen de in Duitschland werkende „grensgangers", voor wie een „Bescheïnigung" (verklaring van onmis baarheid) afgegeven is, moeten dit bewijs bij hun werkgever of bij de instantie, die hun belangen behartigt, opvragen en bij de aanmelding toonen. Na de melding moet de „Bescheinigung" zoo spoedig mogelijk weder aan den werkgever resp. de instantie, die de belangen behartigt, worden teruggegeven. De werkgevers zijn verplicht degenen, die zich moeten melden, daarvoor in de gelegenheid te stellen en hun het loon (salaris) gedurende den verzuimden tijd uit te betalen. De Ned. Spoorwegen verleenen aan alle voor de aanmelding opge roepen personen vrij vervoer derde klas. Degenen, die tot aanmelding verplicht zijn, moeten zich hiervoor vervoegen aan de loketten, c.q. bij den stationschef van het station van vertrek. K LE E D I N G. Voor zooveel mogelijk uniform, anders burgerklee- ding. Dringend wordt aangeraden daagsche en Zondagsche kleeren, wollen dekens, ondergoed en extra schoeisel, alsmede eetgerei mede te brengen. De gezamenlijke bagage mag niet meer bedragen dan twee normale handkoffers. Van aanmelding zijn vrijgesteld personen, die zich op 25 Mei 1943 voor den „Arbeitseinsatz" in Duitschland of in de door de Duitsche weermacht bezette gebieden buiten Nederland bevinden. Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van den Wehrmacht- beféhlshaber in den Niederlanden of zich op andere wijze aan de terugvoering in krijgsgevangenschap tracht te onttrekken, moet reke nen op de strengste maatregelen. Dit geldt ook voor personen, die de betrokkenen bij dergelijke pogingen steunen. Vijand verloor in één dag 25Ö tanks. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH- RER, 16 Juli, - Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: De zware gevechten in het midden van het Oostelijke front duurden ook gisteren bij slecht weer voort. De aanval van onze troepen tei\ Noorden van Bjelgorod won verder terrein en leidde tot de omsingeling van 'n sterke groep vijandelijke strijd krachten. De tegenaanvallen van den vijand werden in dezen frontsector ten gevolge van de in de tot dusver ge leverde gevechten geleden zware ver liezen minder sterk. Daarentegen ondernamen de bolsje wisten met sterke infanterie- en pantserstrijdkrachten ontlastingsaan- vallen aan het geheele front van Koersk tot Soechinitsji. Zij werden overal bloedig afgeslagen, waarbij al leen in het ressort van een leger ruim 250 vijandelijke tanks vernield werden, In totaal verloren de bolsjewisten gisteren in den grooten slag 530 tanks. Het luchtwapen steunde ondanks het slechte weer de gevechten van de troepen op den grond en schoot 49 vliegtuigen neer. In Zuid-Sicilië sloegen Duitsche en Italiaansche troepen ook gisteren tal rijke op de lijn Agrigento-Zuiden van Catania uitgevoerde Britsch-Ameri- keurfngsdagen aanmelden en worden ge durende hun verbintenis van den Ar beidsinzet vrijgesteld. 18.7.42, 9-12.00 uur: Bre-a, Rest. Modern, Markt; 15-18.00 uur: Den Bosch, Hotel Noord-Brabant, Markt 45. L9.7.43, 9-12.00 uur: Venlo, Deutsches Haus, Egmondstraat 16; 15-18.00 uur: Arnhem. Café Royal. 20 *.43, 9-12.00 uur: Hengelo, Gafé Modern, Spoorstraat 18; 15-18.00 uur: Zwolle. Hotel Gijtenbeek. 21.7.43, 9-12 00 uur: Assen, Concerthuls a/d. Vaart; 15-18.00 uur: Groningen, Con certhuis, Poelestraat. 32.7.43, 9-12.00 uur: Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat. 23.7.43, 9-14.00 uur: Amsterdam, Dam 4. 24.7.43, 9-13.00 uur: Utrecht, NV.-Huis, Oude Gracht 245 25.7.43, 9-14.00 uur: Amersfoort, Pol. Durcb- gangslager. Leusderweg 26.7 43. 9-14.00 uur: Den Haag, Café Den Hout, Bezuidenhoutscheweg Bil onze Vrijwilligers. Ontspanning tijdens een rustpauze M AU.udt-0.H-P a kaansche aanvallen af en brachten den vijand zware verliezen aan tanks tos Scheepsconcentraties bij Sicilië aangevallen. Duitsch-Italiaansche luchtstrijdkrach ten vielen overdag en des nachts de scheepsconcentraties voor de Siciliaan- sche kust met succes aan. Verscheidene vijandelijke transportschepen werden tot zinken gebracht of zwaar bescha digd. In den tijd van 10 tot en met 14 Juli verloor de vijandelijke Iandingsvloot minstens 52 schepen met tezamen rond 300.000 brt. Talrijke andere schepen en landingsbooten kregen treffers. Bij een aanval op een Duitsch con- vooi op de Middellandse he Zee scho ten beveiligingsvaartuigen der marine en afweergeschut aan boord der marinevaartuigen 7 vijandelijke vlieg tuigen neer. Luchtaanval op Oost-Frankrijk. In den afgeloopen nacht hebben vijandelijke luchtstrijdkrachten, zooals steeds met schending van het Zwitser- sche territoriale gebied eenige plaatsen in Oost-Frankrijk aangevallen. Daarbij leed de bevolking aanzienlijke verlie zen. Enkele storingsvliegtuigen vlogen over het Noordelijke en Zuidwestelijke Duitsche gebied. Lu chtverdedigingsstrij dkrachten brach ten gisteren en vannacht 14 Britscn- Amerikaansche vliegtuigen ten val. Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht een aanval ge daan op het gebied van Londen. Duikbooten hebben in aanvallen op convooien en afzonderlijk varende schepen, die door lucht- en zeestrijd krachten zwaar beveiligd waren, 8 schepen met een inhoud van 51.000 brt. en een transportzeilschip in den grond geboord. Bolsjewistische aanvallen bij Schlüsselburg. BERLIJN, 1G Juli. - Na een vrij lange gevechtspauze hebben de bolsje wieken in de ochtenduren van 15 Juli ten Zuiden van Schlüsselburg, na hevi ge voorbereiding door de artillerie, op drie plaatsen ter. sterkte van drie ba taljons, de Duitsche stellingen aange vallen. De aanval ontmoette overal feilen tegenstand en werd ten deele in een tegenaanslag afgeweerd. Er werden talrijke gevangenen gemaakt, alsmede wapens en oorlogstuig buitgemaakt. DISTRIBUTIENIEUWS. INRUILING OUDE TEXTIELPUNTEN VAN PERSONEN IN ZIEKENHUIZEN. 's-GRAVENHAGE, 17 Juli. Voor personen, die in een ziekenhuis of der gelijke inrichting zijn opgenomen en mitsdien uit dien hoofde de oude pun ten der textielkaart niet hebben kun nen omwisselen, kunnen van 11 Juli tot en met 25 Juli 1943 de administrateurs van bovengenoemde ziekenhuizen of in richtingen de oude punten, indien de ze zich in onbeschadigden toestand aan de kaart bevinden, bij de distributie diensten omruilen. De administrateurs dienen de distri butiestamkaarten van degenen, voor wie de punten worden omgewisseld, over te leggen. De distributiedienst zal eerst dan tot omruiling der punten overgaan, zoodra gebleken is, dat de nummering der distributiestamkaarten overeenstemt met de overgelegde oude textielkaarten. piTREIKING VAN TEXTIELKAAR TEN AAN ARBEIDERS BIJ ORGA NISATIE TODT. •s-GRAVENHAGE. 17 Juli. - Aan Ne derlandsche arbeiders, zoowel diegenen, die in het binnenland, als die in het buitenland bij de Organisatie Todt werkzaam zijn, zullen de distributie diensten. waar de distributiestamkaar ten van deze arbeiders zijn opgelegd, op nader te bepalen tijdstippen een textielkaart vierde serie uitreikeh. Ten behoeve van arbeiders, die in het buitenland wef-kzaam zijn, kunnen de familieleden ter verkrijging van boven bedoelde textielkaart een aanvrage In dienen, onder overlegging van een werk geversvergunning of een bewijs van het Gewestelijk Arbeidsbureau, waaruit blijkt, dat betrokkenen in het buiten land te werk zijn gesteld. Eveneens kunnen deze arbeiders c.q. de familieleden de oude punten van hun textielkaarten tweede of derde serie na li Juli 1943 ter inwisseling tegen nieuwe punten bij de distributiediensten aan bieden onder overlegging van de werk geversverklaring en onder voorwaarde, dat de nummering der oude textiel kaarten in overeenstemming is met de opgelegde distributiestamkaarten. Volkslogementen mogen gel dende prijzen handhaven. De hotel- en restaurantprijzenbe- chikking nr. 1, die in November 1941 s afgekondigd, is thans herzien en met de eischen des tijds in overeenstem- ning gebracht. De wijziging, welke dit prijsvoorschrift heeft ondergaan komt n de parktijk neer op een verlaging met 5 pCt. van de prijzen voor logies met of zonder ontbijt. De prijs, die op 9 Mei 1940 in de betrokken onderne mingen gold, is namelijk in eere her steld. De volkslogementen, d. w. z: in het algemeen die ondernemingen, welke voor het gebruik van een slaapkamer met of zonder ontbijt niet meer dan 1— berekenden, mogen hun tot dus ver geldende prijzen evenwel handha- •y Het onlangs verschenen Duitsche Wit boek heeft, althans voor elk redelijk legrip, vastgesteld, dat alleen en uit sluitend Engeland aansprakelijk gesteld moet worden voor de groote ellende, die over de burgerbevolkingen geko men is, tengevolge van den genadeloozen bommenoorlog. Wij hebben reeds meermalen betoogd, dat het nimmer de bedoeling kan en mag zijn, van wien ook, om het Brit- sche Rijk het recht te betwisten door middel van bommenwerpers het econo mische en militaire potentieel van zijn tegenstanders aan te tasten en te ver zwakken. Deze methode staat den geal lieerden, even zoo goed als d« Asmogendheden onder de gegeven be treurenswaardige en door Duitschland ongewenschte omstandigheden vrij. Maar zij dienen zich dan ook te bepa len tot de economische en militaire po sitie van den vijand. Het is en geen verstandig mensch, die het betwisten zal begrijpelijk, dat soms een bom op een verkeerde plaats terecht komt en ongewilde slachtoffers maakt. Doch het verloop van den oorlog heeft zon neklaar aangetoond, dat het er den Engelschen en Amerikanen juist om te doen is de burgerbevolkingen te tref fen. Hun oorlog blijkt minder gericht te zijn tegen de militaire machten der tegenstanders dan wel tegen de uiter aard weerlooze burgers. Reeds hierom alleen Iaden de Geallieerden een schuid op zich, die al het water der komende eeuwen niet van hen zaï kunnen af- wasschen. De Engelschen hebben en men kan hier het gezegde toepassen van den slechten advocaat, die zijn eigen zaak niet kan rechtpraten gepoogd het achtste Duitsche Witboek, waarin de Britsche schuld aan den bommenoorlog in het klare licht wordt gesteld, te ont zenuwen. Het is echter de verdediging van een verloren zaak geweest. Oók, en dit is wel het meest teekenende van alles, voor het Engelsche publiek zelf. Want de Britsche bevolking weet niet slechts, dat in den huldigen wereld kamp op de burgerlijke objecten het allereerst Britsche bommen zijn losge laten, maar het beseft ook en voor de beste Engelschen is dit een uiterst pijnlijk besef dat hun bewindslieden van den aanvang af niet anders dan een gruwelijke luchtterreur tegen de bur gerbevolking gewenscht en beoogd heb ben. Toen, vóór het uitbreken van den oorlog, Duitschland, Frankrijk en het nog niet door Roosevelt geleide Ameri ka de mogelijkheid tol oorlog uit de lucht zooveel mogelijk beperken wil den, was Engeland degeen, die de uit voering van dit humane plan saboteer de en eigenzinnig op zijn recht staan bleef den bommenoorlog te hanteeren. Het Engelsche tijdschrift „Economist" hield op 3 Juni 19?3 het Britsche volk den onverbiddelijketi spiegel dezer fei ten voor oogen en concludeerde met onmiskenbare bitterheid: „Wanneer de Britsche regeering de hoop koestert, een beslissenden invloed ten goede te kunnen hebben op de in spanningen om de ontwapeningsconfe rentie nog te redden, dan moet zij zich met betrekking tot de luchtbom bardementen eerst eens voor de oogen van de geheele wereld rehabiliteeren, door haar moreel afschuwwekkende eischen zolder voorbehoud en zonder beperking te laten varen." De echo dezer kloeke taal klinkt thans door de geheele wereld en het zal den Engelschen niet gelukken deze aanklagende stem, die het heidensch lawaai hunner bommm overstemt, tot zwijgen te brengen. De speciale veefokkers houden et natuurlijk ook jouqc fokdiereo op na, welke iéder jaar den veestapel moe ten aanvullen. Deze dieren worden dagelijks door de boerin met haar helpster extra verzorgd CNF-Kulper-Pax m UTRECHT, 16 Jul. Iedere reiziger kent het actueele beeld van den schriivenden con ducteur. Op elk station wordt hij aangeklampt door tientallen rei zigers, die hem kennisgeven, dat zij om een of andere reden niet in het bezit zijn van een kaartje en in het zweet zijns aanschijns moet hij zorgen, zijn schrijftem- po gelijken tred te laten houden met den toevloed van klanten. De conducteurs worden dermate overbelast met administratief werk, dat de spoorwegen zich genoodzaakt hebben gezien, de bepalingen te verscherpen. Het kwartje verhooging in de 3e en de twee kwartjes in de le en 2 klasse zullen nu ook moe ten worden betaald, wanneer den conducteur kennis wordt ge geven, dat men in 'n hoogere klasse wil plaatsnemen, verder wil reizen dan de geldigheid van 't plaatsbewijs toelaat, dan wel, dat men 'n omwegkaartje wenscht. En dan is er nog een euvel, dat den spoorwegen veel hoofdbrekens en een massa onnoodig werk be zorgt, n.l. het groote aantal men- schen, dat zich dagelijks zonder perronkaartje of een andere gel dige kaart op de stations bevindt. Ook in dit opzicht dwingt het groeiend aantal overtreders tot strengere maatregelen. Van hen zal in het vervolg een bedrag van 4.moeten worden gevorderd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1