SISTENT irkoopen iek rijden aker iste. :en •iende skappers en. 30KJESLAND ITOOR liende leniging. Stad Alkmaar" DAGBLAD VOOR cantie Zware gevechten op Sicilië. Amsterdam doel Yan Amerikaanschen luchtterreur. Veldslag in het Oosten tot het Zuidelijk front uitgebreid. Npordhollandsche Tenniskampioenschappen. Nieuwe oproep voor personeel der v.m. Nederlandsche Weermacht. net 22 Juli IAL -v. d. Idserf, >or iingsschool. heen (O. 1 Spiltroepen trekken op nieuwe stellingen terug. Zware offers onder burgerbevolking. Zware afweergevechten in het gebied van Orel. Keuringen voor de WaflenS.S. Het Legioen en de Landwacht. BEKENDMAKING STAD EN OMGEVING iekver. „Alkmaar" TP ARK. ander 's werelds lankersKoen. iur. mder 14 j. 25 ct. 2451 ER-REVUE wwitje, Ali Baba, er. s deze week rkocht. L—1.25. 111 uur. 1 5ERGEN iM2 en 1-4 uur HET Alkmaar. tLECTR. BEDRIJF aat 77-79, kan wor- aties te richten aan bau van dit blad. |nd vraagt voor de boekhoud. jboekhouden en in met volledige Ti an Boekhandel Jaandam onder ;trie in Noord- Idiensttreding iderlegd. Brie- pn foto te zen- Gzn., West- |B.S. 30. busschbach, 12 van de 13 1.1. candidaten voor |11 van de 12 1.1. voortgezet on- HARLINGEN— doorverbinding |NGEN. Boot- en ZAANSTREEK. ldorpl5.Tel.3723 ISURANTIE. |jes vanaf f 1.10 ellige MUZIEK. |ir. geopend. Uitgave; Dagblad voqr Noord-Holland Alkmaar - Voordam C 9. N-V. Bureau Alkmaarscbe éditie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. MAANDAG 19 JULI 1943 ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 165. 2 pagina's. 1 Hoofdredacteur A. R. JONKER, Alkmaar. (Af Hoofdredacteur A. R. JONKER, Alkmaar. (Afw.) Prijs der gewone advertenties In deie éditie 0.10 per m.M.; min. 14 tn.M. 1.40, elke 3% m.M. meer 0.35. Tarieven voor de gebeele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maandén voor Alkmaar 3.10. voor het gebeele Rijk J 2 63 Losse nrs. 5 ets. Agrigento moest worden prijsgegeven. Aan het Italia^nsche legerbericht van 18 Juli'ontleenen v^ij het volgende* Be strijd om Agrigento is in hevig heid nog tóegenomen. Onder den druk van superieure pantserstrgd- kraehten werden de troepen, die de stad in deze dagen dapper verdedigd hebben, gedwongen, hun stellingen verder achterwaarts te verplaatsen. Ten Oosten van Sicilië behaalden formaties vliegtuigen van de As ook gisteren successen. Vijandelijke scbeepseenbedeu bom bardeerden herhaalde lijk de stad Ca tania. Het vuur van de artillerie te land trof een kruiser en zette een torpedojager in brand. Napels opnieuw aan gevallen. r..Napels werd weer herhaaldelijk door groote formaties viermotorige bommen werpers aangevallen. In de stadswijken van het cehtrum en de voorsteden werd aanzienlijke schade veroor2aakt. Het aantal slachtoffers wordt vastgesteld. Het luchtdoelgeschut van de stad, dat snel en nauwkeurig ingreep, schoot 10 bommenwerpers omlaag. 8 andere bom menwerpers werden in een luchtgevecht door onze jagers getroffen en stortten neer. Kleinere aanvallen met brisant bommen en machinegeweervuur werden in den afgelöopen nacht ondernomerj op de omgeving van Napels, op Littoria en Ciampino. Italiaansche motortorpedobooten, die voor gewapende verkenning in de wate ren ten O. van Sicilië voeren, brachten een schip van 9000 ton tot zinken. Een torpedoboot bracht in de Middel- landsche Zee een duikboot tot zinken-. Vaderlandsche betoogingen in Italië. Te Turijn, Pavia en Venetië zijn pro- testbetoogingen tegen de vijandelijke oorlogvoering gehouden. De hoogleera ren der universiteiten kwamen bijeen in vergaderingen, die tevens tot een in drukwekkende uiting van vertrouwen in de overwinning en trouw aan den ko ning-keizer 'en den Duce werden, het geen ook tot uitdrukking kwam in tele grammen aan den minister van onder wijs. Italië kiest deq weg yan de eer. Voortdurend verklaren de Engelschen en Amerikanen1, dat zij het Italiaansche volk niet haten, zoo zegt de Nationale Raad GuglieJmotti in een radiocom- "mentaar op de gebeurtenissen van den dag. Daarom doet de vijand sinds het begin van de sancties -niets anders dan het Italiaansche volk schade berokke nen. De oproep van Roosevelt, ook door Churchill onderteekend, die boven Ro me is uitgeworpen, toont de bedoelin gen. De vijand wil Italië tot' uitgangs basis van zijn aanval op hetoverige Eijropa maken. Hij kan zich de moeite sparen, zijn piloten met een dergelijke taak te belasten. Italië Is vastbesloteh zijn land te verdedigen. De 12 punten, die onlangs bekend gemaakt zijn, too- nen aan, wat Engeland en Amerika met een overwonnen of verzwakt Italië denken te doen. In de vlakte van Catania wordt een heldhaftige slag gestreden. Alle Italianen die nog niet onder de wapenen zijn, van eiken leeftijd en eiken stand, melden zich vrijwillig om aan dezen strijd op Italiaanschen bodem op Sicilië deel tê nemen. Italië kiest den weg der eer. De Corriere della Sera schrijft: Roo sevelt en Churchillverbeelden zich. ons juist op het oogenblik, dat de Itali anen zich tegenover het gevaar dat hun vaderland bedreigt, in haat tegen de laffe^ moorden en de verwoestingen, nog nauwer aaneengesloten hëbben, te kun nen splitsen en van onze bondgenooten te kunnen scheiden, om ons des te ge makkelijker de baas te worden. Zij weten dus niets beters te doën, dan zich tot ons te richten, tot ons die zij na gemeenschappelijk gevoerden oorlog smadelijk verraden hebben en dien zij als hun bondgenooten zelfs de toepas sing van de 14 punten geweigerd heb ben, waarmede zij den toenmaligen te genstander onder de knie gekregen hebben Generaal-veldmaarschalk Von Rundstedt in Nederland. 's-GRAVENHAGE, 17 Juli. Gen,- veldmaarschalk Von Rundstedt heeft verscheidene dagen in Nederland door gebracht, waar hij militaire installaties der kustverdediging en in het achter liggende gebied heeft bezichtigd. Dc veldmaarschalk, die ook verscheidene oefeningen van gemengde weermachts formaties bijwoonde, kon zich op zijn inspectiereis overtuigen van de paraat heid der in Nederland liggende troe pen van alle onderöeelen der weer macht. Op 16 Juli bracht gen,-veldmaarschalk Von Rundstedt een bezoek aan den Rijkscommissaris voor het bezette Ne derlandsche gebied. Rijksminister, dr. Seyss-Inquart. Tocht langs de puinhoopen: één chaos. AMSTERDAM, 17. Juli. Vanmorgen ongeveer kwart voor negen hebben talrijke Amerikaan- sche bommenwerpers een ernstigen aanval op Amsterdam gedaan.* De tientallen vliegtuigen, die op groote hoogte bleven, gooiden luk raak hun bommenlast uit boven de arbeiderswijken in het noordelijk gedeelte van de ètad. De gevolgen waren verschrikkelijk. Een kloos ter, door den "bekenden bouwmees ter Kropholler gebouwd, kreeg een voltreffer. De daarnaast gelegen kerk van denzelfden bouwmeester werd eveneens getroffen. In het achtergedeelte van de kerk viel HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 18 Juli. Het opperbevel van de weer macht maakt, bekend: De slag aan het Oostelijke front is gisteren ook tot het Zuideljjjte front uitgebreid en in totaal aan hevig heid toegenomen. Aan het bruggenhoofd van den Koeban zette de vijand zijn aanvallen op een hoogte ten- Westen van Krimskaja tever geefs voort. Na hl^ige voorbereiding door de ar tillerie gingen de Sovjets aan het front van de Mioes en' den Donetz tot den aanval over. Hun pogingen, om me' sterke strydkrachten van infanterie en pantserwagei het front te doorboeken, werden ver edeld dank zg den hardnekkigen te genstand van onze troepen. Ei wor den tegenaanvallen ondernomen, om i kleine plaatselijke wiggen te zuive ren. In het gebied \jan Orel duren de zware afweergevechten met onver minderde hevigheid voort. Gisteren werden in totaal 415 Sovjet-pantser- wagens kapotgeschoten. De luchtmacht greep met eskaders ge» vechtsvliegtuigen »n vliegende artillerie in de zware afweergevechten van het le ger in en berokkende dé luchtmacht van de Sovjets door 't neerschieten van 127 machines hooge verliezen. Des nachts werd de vijandelijke aan voer langs de spoorlijn bestookt. In het gebied van Sicilië. Ook in het gebied van Sicilië zijn de gevechten in hevigheid toege nomen. Onder den druk van sterke pantserstrqdkrachten werd de stad Agrigento ontruimd. Doeltreffende aanvallen van de luchtmacht waren gericht op vijandelijke troepen en scheepsdoelen aan de Oostkust van Jlciiië. Bombardement op Amsterdam. Na een door DuitSche eskaders jachtvliegtuigen verijdelde poging van Amerikaanscht formaties bom menwerpers om de Duitsche Bocht binnen te vliegen, viel de vjjGnd Ne- derlandsc'b gebied aan. Er werden bommen geworpen op woonwijken van de stad Amsterdam, waardoor de bevolking aanzienlijke verliezen leed. Tien viermotorige bommenwer pers werden neergeschoten. Vijf Het S.S.-Ersatzkommando Niederlande deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, ln den leeftijd van 17-45 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ont wikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemd- adressen n^V«e§en' treinde gekeurd te worden, oo onderzoeking en worden ook alle r5X5,a?ëde Inlichtingen verstrekt met be- iprto» tot de verzorging der familie- dliur der opleiding, extra levens- miaaeien voor de familieleden enz. vonr art?dackt wordt er op gevestigd, dat rprfp vrhwiiiigers, die om bepaalde moeeliilrhïJN®derland moeten blijven, de bii de bestaat, hun dienst te doen M „het de7f> keurig m Amersfoort. Tijdens melden, die St 2nnen Zich 00k dIe^enen Nederland £"S" Bij onze Vrijwilligers. Verfris- «ching na -een marsch door de Russische modder v SS PK-Fritsch-O-H-F a Personen tusschen 18-35 Jaar, die aan- meldingspliQhting zijn voor den Arbeids inzet kunnen zich eveneens op een der. keuringsdagen aanmelden en worden ge durende hun verbintenis van den Ar beidsinzet vrijgesteld. 20. *.43, 9-12.00 uur: Hengelo, Café Modern, Spoorstraat 18; 15-18.00 uur: Zwolle, Hotel Gijtenbeek. j|1.7.43. 9-12.00 -uur:*Assen, Concerthuis a/d. Vaart; 15-18.00 uur: Groningén, Con certhuis, Poelestraat. 22.7.43, 9-12.00 uur: Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat. 23.7.43, 9-14,00 uur: Amsterdam, Dam 4. 24.7.43, 9-13.00 uur: Utrecht, N.V.-Huis, Oude Gracht 245 25.7.43, 9-14.00 uur: Amersfoort, Pól. Durch- gangslager, Leusderweg. 26.7 43, 9-14.00 uur: Den Haag, Café Den Hout. Bezuidenhoutseheweg. eigen jachtvliegtuigen worden ver mist. Lichte Duitsche zeestrgdkrachten werden in de ochtenduren 'van den 18en Juli voor de Nederlandsche kust door motortorpedobooten meermalen aangevallen. Hierbij geFukte het dë Duitsche forma tie, een vijandelijke motortorpedoboot in brand te schieten. Aan Duitsche zijde werden geeif verliezen geleden. Enkele vijandelijke vliegtuigen vingen gisteren jverdag en» vannacht Duitsch gebied binnen. Twee van deze machines werden vernietigd. De bolsjewisten willen groot offensief inzetten. Berlijn. 17 Juli (DNB) De mili taire correspondent van het D.N.B. schriift: De Bolsiewistische beweging in het gebied ten noorden van Orel doet duideliik zien. dat de tegenstan der er hier naar streeft met alle mid delen over te gaan tot een groot of fensief. De Duitsche leiding heeft hier rekening mee gehouden. De tegenstander schiint alles in het werk te stellen om vooral in het gebied ten Zuiden van- Soechintisii tot een ope ratief succes te komen, Ziin massaal aanstormen heeft hem echter tot dus ver ook niet de geringste ook slechts plaatseliike winst gebracht. Ziin eigen succesberichten ziin onjuist. Wel ziin de gevechten hard en wisselvallig. Maar de Duitsche afweer laat de stooten van den tegenstander afslii- ten om dan tegenmaatregelen in te zetten. De verliezen van den tegen stander aan troepen en materiaal stijgen van uur tot uur. 129dooden en honderden gewonden. 's-GRAVENHAGE, 19 Juli. Zoo als het Duitsche weermachtbericht van 18 Juli heeft gemeld, hebben op 11 Juli Amerikaansche vliegers bom men geworpen op woonwijken in Amsterdam-Noord, Behalve talrijke woonhuizen werden een kerk' en een school in een klooster verwoest. Van dezen aanval werden 139 Nederlandsche burgers het slachtoffer, onder wie vrouwen, .religieuzen en kinderen. 69 personen Werden zwaar, ongeveer 350 Ijciit gewond. een bom, die een groot gat in het dak der kerk sloeg en vervolgens op den grond ontplofte, daarbij een geweldige ravage aanrichtende. De kerkbanken ter plaatse werden geheel versplinterd of door den luchtdruk een eind weggeslingerd, ook het orgel werd totaal ver nield. 0 In het klooster, dat voor een gedeel te werd vernield en overigens zware schade opliep, vonden vier zusters den dood, twee afidere werden zwaar ge wond. Een schoolgebouw werd eveneens ge troffen. Een politiebureau in de buurt kreeg een treffer. Drie agenten wer den daarbij gedood. Ook een postkan toor, een zittingslokaal - van den ge neeskundigen dienst, een apotheek, 'n dokterswoning, een sigarenwinkel en tientallen huizen van arbeiders werden vernield. Den geheelen dag door bleven lucht beschermingsdienst en alle andere hulp diensten voortreffelijk werk doen. Groote verontwaardiging. De verontwaardiging over dien laffen aanval op deze arbeiderswijk was alge meen. Noch militaire doelen, noch fa brieken of industrieën werden getroffen. Louter particuliere gebouwen en wonin gen, louter burgers, waaronder vele kin deren, werden slachtoffer van de lucht- piraten. Men moet hier -wel gelooven, dat de Engelschen en Amerikanen ook de Ne derlanders in hun afgrijselijke terreur- aanvallen wilden betrekken. Wat zou men anders moeten denken van de tien tallen vliegeniers, die op klaarlichten dag, Jiij helder zicht, en op een tijdstip, dat de arbeiders op hun werk zijn of zich naar hun werk begeven, geen an- dère doelen kunnen vinden dan de hui zen van burgers en hun kerken en sche len. Wanneer oorlogsvliegers op een dergelijke groote hoogte hun bommen uitgooien, dat richten practisch onmoge lijk is, kan men veilig aannemen, dat de levens van vrouwen en kinderen en van alle Nederlanders, die buiten hun strijd zijn, voor hen geen enkele waarde hebben. BIJ LANGEREN WERKTIJD OOK HOOGER LOON TIJDËNS VACANTIE. AMSTERDAM, 17 Juli. De Cen trale Persdienst van het Nederland sche Arbeidsfront schrijft ons: Binnen afzienbaren tijd zal de Ge machtigde voor den Arbeid een be schikking uitvaardigen, op grond waar van een verandering zal intreden ten aanzien .van de uitbetaling van loonen gedurende vacantie. Geschiedt deze heden op grondslag van een acht-en-veertigurige werkweek, na het in werking treden van de be schikking zal het loon overeenkomstig een dienaangaand gedaan voorstel van het Nederlandsche Arbeidsfront bere kend worden, naar het gemiddelde in de afgeloopen dertien weken verdien de. Hierdoor zal het gedurende de va cantie uit te betalen loon op het zelfde niveau komen te liggen als het loon in de weken, waarin arbeid wordt verricht. De Führer heeft het ridderkruis van het iizgren kruis verleend aan SS-Obersturmführer Rudolf von RibbentroD. comuasniescommandant in de SS-Panzergrenadier-divisie ..Leibstandarte SS Adolf Hitler". - Oproepdata 26 30 Juli. Op grond van de op 29 April 1943 in de dagbladpers gepubliceerde bekendmaking van den Wehrmachtbefeblshaber in den Niederlanden betreffende terugvoering in krijgsgevangen^hap van de voormalige Nederlandsche weermacht, worden bij deze voor aanmelding opge roepen ri Het dienstplichtige en reservepersoneel beneden den rang van officier van de onderstaande regimenten en van alle in de jaren 1939 en 1940 door deze regimenten opgestelde formaties, voor zoover het in Mei 1940 in werkelijken militairen dienst was. Zij moeten zich melden, telkens tusschen 8 en 12 uur: In de Waterlookazerne, Amersfoort: 1. De dienstplichtigen van het 6e regiment veldartillerie en zijn oorlogsformaties op 26 Juli 1J43. 2. De dienstplichtigen van het 9e tot en met het 12e regiment motorartillerie en zijn oorlogsformaties op 27 Juli 1943. Bataljon wegentroepen op 28 Juli 1943. Bataljon Spoorwegtroepen op 28 Juli 1943. CompJgnie intendancetroepen op 28 Juli 1943. Korps rijdende artillerie op 29 Juli 1943. Regiment kustartillerie op 29 Juli 1943. Artillerie meetafdeeling op 29 Juli 1943. 3. De dienstplichtigen van het le regiment luchtdoelartillerie en zijn oorlogsformaties op 30 Juli 1943. In het „Wehrmachtlager," Amersfoort, Zonnebloemstraat: De dienstplichtigen van het le regiment genietroepen en zijn oorlogsformaties op 26 Juli 1943. De dienstplichtigen van het 2e regiment genietroepen ej» zijn oorlogsformaties op 27 Juli 1943. 1 De dienstplichtigen van de landstormkorpsen: Landstormkorps motordienst, landstormkorps luchtafweerdienst, landstormkorps luchtwachtdienst, landstormkorps spoorwegdienst, landstormkorps vaartuigendtenst, op 28 Juli 1943. De dienstplichtigen van het 3e regiment genietroepen en zijn oorlogsformaties op 29 Juli 1943. Militaire luchtvaart op 30 Juli 1943. Bij de aanmelding moeten worden overgelegd het persoonsbewijs, de distributiestamkaart met inlegvel en, voor zoover mogelijk, militaire identiteitspapieren. Degenen, waaronder ook begrepen de in Duitschland werkende „grensgangers", voor wie een „Bescheinigung" (verklaring' van onmis baarheid) afgegeven is, moeten dit bewijs bij hun werkgever of by de instantie, die hun belangen behartigt, opvragen en bij de aanmelding toonen. Na de melding moet de „Bescheinigung" zoo spoedig mogelijk weder aan den werkgever rgsp. de instantie, die de belangen behartigt, worden teruggegeven. De werkgevers zijn verplicht degenen, die zich moeten melden, daarvoor in de gelegenheid te stellen en hun het loon (salaris) gedurende den verzuimden tijd uit te betalen. De Ned. Spoorwegen verieenen aan alle voor de aanmelding opge roepen personen vrij vervoer derde klas. Degenen, die tot aanmelding verplicht zijn, moeten zich hiervoor vervoegen aan de loketten, c.q. bij den stationschef van het station van vertrek. K LE E D I N G. Voor zooveel mogelijk nniform, anders burgerklee- ding. Dringend wordt aangeraden daagsche en Zondagsche kleeren, wollen dekens, ondergoed en extra schoeisel, alsmede eetgerei mede te brengen. De gezamenlijke bagage mag niet meer bedragen dan twee normale bandkoffers. Van aanmelding zijn vrijgesteld personen, die zich op 25 Mei 1943 voor den „Arbeitseinsatz" in Duitschland of in de door de Duitsche weermacht bezette gebieden buiten -Nederland bevinden. Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van den Wehrmacht befeblshaber in den Niederlanden of zich op andere wijze aan de terugvoering in krijgsgevangenschap tracht te onttrekken, moet reke- ,nen op de strengste maatregelen. Dit geldt ook voor personen, die de betrokkenen bij dergelijke pogingen steunen. Mej. A. de'Wit wint het damesenkelspei. Het tweede weekeindt) van de Alk maarscbe tenniskampioenschappen is voorbij gegaan en nog zijn niet alle kampioenen bekend, het hêeren-enkel- spel en het gemengd dubbel moeten nog verspeeld worden en daar is de eerstkomende Zaterdagmiddag voor aangewezen. Intupscheh is zooals verwacht mocht worden mej. de Wit opnieuw kam pioen geworden en'zijn de heeren Ho nig en van Dijk eer-ten geworden in het heerendubbelspel. De titels zijn daarmee ongetwijfeld terecht gekomen bii hen. die er de meeste rechten ojj hadden. Mej. de Wit is regelrecht op de finale aangestevend en geen harer tegeriktandr sters kon haar bedreigen; zij was met haar soliede verdediging al de anderen te machtig. Haar spel moge misschien niet mooi zijn voor het oog, het is uiterst practisch. Haar grootste concurrente, mej. Koppen, was In de finale evenmin tegen haar opgeWassen, maar het spel van mej. Koppen is veel levendiger, veel prettiger ook om te zien. Alleen, het mist de vastheid van dat van haar tegenstandster Wat het heerenenkelspel betreft, dat Honig in de finale zou komen, stond wel vast en dat D. van Leyen eveneens finalist zou worden, werd ook algemeen verwacht. Geen verrassingen dus. Maar wel heeft he.t ln enkele partijen ge spannen, waarbij „geplaatste" spelers in het nauw kwamen. Zoo had Beek Zater dagmiddag bijna verloren van D. van I.eyen, een broer van den finalist. Reek verloor de eerste set met 1-6 doordat hij zich niet voldoende wist te concentree- ren. In de tweede set kwam hij met 2-5 achter, zoodat hij eigenlijk kansloos was. Maar toen trachtte Beek te redden wat er nog te redden viel; hij speelde scherp op den aanval en Leyen liet zich in de verdediging drukken! Met als ge volg 8-6 voor Beek! De beslissende set bracht hetzelfde spel als de tweede en Beek kwam nu zelfs mét 1-5 achter! En weer liet Leyen zijn aanvallend spel varen en verloor zoowaar met 5-7! Deetman zorgde verder voor een ver rassing door Kokkes te slaan. Wel won Kokkes de eerste set met 6-3, maar hij kreeg daarna een inzinking en daarvan profiteerde Deetman dusdanig, dat hij Kokkes tot twee keer toe met 6-1 sloeg. Maar verliepen deze twee partijen dus min o£_fneer sensationeel, verreweg de mooiste partij was die tusschen Honig en Stumpel. Natuurlijk was Honig beter, maar de eerste set was buitengewoon levendig. Stumpel wist al spoedig een 3-0-voorsprong te behalen, maar kon daardoor Honig toch niet verontrusten. Deze bleef kalm spelen en door scherp passeeren haalde hij niet alleen op, maar won de set met 6-4, om daarna de twee de set met 6-2 te winnen. Het heerendubbel bracht Deetman- Verroen tegen Honig-v. Dijk in den eindstrijd, maar laatstgenoemden waren te sterk en wonnen vrij .gemakkelijk met 6-1, 6-2. Waar deze twee ploegen geplaatst Wa ren, mogen we dus niet spreken van verrassingen. Dat wil niet zeggen, dat de verschillende partijen in de dubbels zonder spanning waren. Verre van dat. Deetman-Verroen hadden bijvoorbeeld heel wat moeite met Kaars Sijpestein- Kroon en wonnen pas na drie sets; 2-6, 6-3, 6-0 en Langendijk-Köster wonnen in de achtste finales slechts met de grootste moeite van Martens en Koning: 6-4, 14-12! Maar tenslotte bleven de ster keren in den strijd e. dat was dus ge heel volgens de verwachting. Het sterke damesdubbel de Wit-Kop- pen Ijad' buitengewoon veel moeite met het gelegenheidsdubbel mevr. Schuur- man-mej. Pranger en ofschoon eerstge- noemden den strijd uiteindelijk won nen, hadden ze toch nog drie sets noo- dig. Men zal in de uitslagenlijst zien, wel ke partijen er a.s. Zaterdag nog gespeeld zullen worden. Het zijn er niet veel, maar het zijn goede partijen. Natuurlijk hadden' ze Zondagavond nog gespeeld kunnen worden, maar op verzoek der spelers werd daarvan afgezien. Dat het tournooi zoo snel opschoot, moge te danken zijn aan de wedstrijd leiding, maar we meenen, dat de meeste vaart er achter gezet werd door Kees v. ,d. Mand, den groundman, die niet alleen 'zorgde voor goede banen, maar die mede er voor zprg droeg, dat alle banen steeds bezet waren. Aan zijn stem on derwierpen zich alle spelers! Dc voornaamste uitslagen waren: Heerenenkelspel: kwart finales: Honig sl. Stumpel 6—1, 6—2; Beek sl. Hemelrijk 75, 62, Deetman sl. Buma 63. 61: Van Leijen sl. Schmidt 6—0, 62. Demifinales: Honig sl. Beek 6—2, 6—2; Van Leijen sl. -Deetman 60, 64. Finale HonigVan Leijen uitgesteld tot a.s. Zaterdag. Damesenkelspei; kwart finales: mej. Kop pen sl. mej. Sonnevelt 6-4, 6-3; mej. v. Wal beek sl. mevr. Schuurman 6-3,1-6, 8-6; mej. Pranger sl. mej. Bronder 6—1, 6—4, mej. De W't s!- mej. Klok 6—1, 6—4. Demifmalesmej. Koppen sl. mej. Van Walbeek 6-»-4, 6—2; mej. .De Wit sl. mej. Pranger 6—1, 6—2. Finale: inej. De Wit sl. mej. Koppen 6—3, 6-3. Heerendubbel; kwart finales: Honig en Van Dijk si. Buma en Van Leijen 6—4, 62;"v d.' Ploeg en Koopmans sl mr. Schuurn =r, en Kokkes 8—6, 6—3, Lengen- dijk en Köster sl. Martens en Koning 64, 14—12; Deetman en Verroen'sl. Kaars sij- pesteln "en Kroon 2—6,.6—2, 6—0. Demifinales: Honig en Van Dijk sl. v.- dT Ploeg en «Koopmans 6—1, 6—1; Deetman en Verroen sl. Langendijk en Köster 6—1, 6—0. Finale: Honig en Van Dijk sl. Deetman en,yerroen 6—1, 6—2. Damesdubbel; kwartfinales: dames Pran ger en Schuurman sl. dames Klok en Van Walbeek 6—1, 6—4; dames De Wit en Kop pen, dames Van Wijk en Van Beek w.o., dames Eveleens en Bronder sl. dames Room en v. Otteren 6-0, 6-1; dames Kroo- ne en Eyken sl. dames Postma en Fresd 7—5, 26, 63. Demifinales: dames De Wit en Koppen sl. dames Schuurman en Pranger 26, 63, 61; dames Eveleens en Bronder sl. dames Kroone en Eyken 62, 6—3. Finale dames De Wit en Koppen sl, dames Bronder en Eveleens 6—2, 6—3. Gemengd dubbel; kwartfinales: mej. Jurgens en Honig sl. mej. Klok en Kaars 'Sijpestein 63, 64; mej. Pranger en Langendijk sl. mej. Sonnevelt en Van Leijen 6—3, 7—5; mej. Frese en Reekers sl. mej. N. de Wit en Kroon 11—13, 75, 63; mej. A de Wit en Stumpel sl. mej. B-onder en De Vries 6—2, 6—1. Kampioenschappen der Hitlerjugend. Nationale Jeugdstorm wint den vergelqkingsstrijd. Als hoogtepunt van haar werk op sportgebied in dit jaar heeft de Hitler jugend in de „Befehlstelle" Nederland Zaterdag en Zondag te Hilversum haar kampioenschappen in de athletiek en zwemmen gehouden. De kampioenschappen begonnen Zater dag. De drie beste eenheden van elke „Banne". die eenige weken geleden tij dens de Banne-sportfeesten te voorschijn waren gekomen, traden nu aan voor den eindstrijd. In aansluiting op de beslis singen voor de ploegen volgden Zaterdag de voorbeslissingen en Zondagmorgen de eindwedstrijden der persoonlijke kampioenschappen. Zaterdagavond' wer den de wedstrijden gehouden in het zwemmen. Totaaluitslag van den Banne-wedstrijd: HJ.: 1. Limburg 169 pt., 2. Noord-Hol land 60 pt., 2, den Haag 38 pt.' B.D.M.: 1. Noord-Holland 109 pt., *2. Limburg 78 pt., 3. Gelderland 31 pt. To taaluitslag der „Reichssportwettkampf' H.J.: 1. Limburg 3273 pt., 2. Gelderland 1907 pt., 3. Groningen 1816 pt. H.J.: 1. Limburg 216j pt., 2. Gelderland 1467 pt., 3. Overijsel 1353 pt. B.D.M.: I. Noord-Holland 2229 pt. 2. Limburg 2201 pt.-, 3. Overijsel 1178 pt. Zondagmiddag vond in het Hilversum- sche sportpark een vergelijkingswed strijd plaats tusschen de besten van Hit lerjugend en Jeugdstorm. Deze ontmoe ting geschiedde in een feestelijke omra ming en onder aanwezigheid van vele eeregasten. Zoowel, de weg naar het sportpark als het terrein zelve was feestelijk met vlaggen versierd, terwijl het stafmuziekcorps van den Nederland- schen Arbeidsdienst dit sportfeest op luisterde. Vervolgens werd een aantrekkelijk: athletiekprogramma uitgevoerd, dat ten slotte tot resultaat had, dat de Jeugd- stormers met 147-137 punten over de Hitlerjugend zegevierde, terwijl de Jeugdstormsters op haar rivalen van den Bund Deutscher Madel een overwinning behaalden van 139 tegen 105 punten. Na afloop van de zeer geslaagde wed strijden kwamen de deelnemen in vlot ten opmarsch voor de tribunes aangetre den, waarna de feestelijke middag werd besloten met de prijsuitreiking aan de overwinnaars, den groet aan den Führer en het zingen der volksliederen. ROB EN BOB IN SPROOKJESLAND. Ter Hall's klnderrcvu'e. Zondagmiddag gaf Ben ter Hali's re vue ensemble in hetNGulden Vlies een opvoering van Rob en Bob in Sprook. jesland, speciaal voor de kinderen. Er was veel belangstelling en de jeugd heeft zich bij de avonturen, van Rob en Bob. de poppen' van Anneliesje, zeer goed vermaakt en genoten van de inge- laschte sprookjes. De Rattenvanger van Hamein, Sneeuwwitje, Ali-Baba en As- schepoester. Deze gaven gelegenheid tot aardig aangekleede .tafereelen met ei gen decors en costuums. Er werd leuk gezongen en gedanst. Rob en Bob zorg den voor de komische intermezzo's met beliulp vaneen clöwn August, van den poppendokter en anderen. Maar op nieuw bleek dat.het komische gedeelte zeer moeilijk te verzorgen is. De grond idee van deze kinderrevue is uitste kend, want de vertooning der sprook jes-scènes spreekt tot de jeugd, die enthousiast meeleef^ Dini van Dijk bleek voor de sprookjes een zeer goede kracht en had met de andere vertolkers een groot succes. G. C. v. Gulik. TURNKRING ALKMAAR EN OMSTREKEN. Kleutermiddag in den Muziektuin. -Elk jaaf reserveert de Turnkring Alk maar en Omstreken een Zondag voor dè allerkleinste en allerjongste leden van zijn kangesloten clubs, en ell jaar weer trekt de jeugd van al die vereehigingen naar den Alkmaarschen Muziektuin, Waar zij onderlinge wedstrijdjes -houdt en waar zij op eenvoudige wijze haar feest viert, dat een «hoogtijdag betee- kent voor de jongens en meisjes. Men moet dat zelf meegemaakt heb ben, om te kunnen oordeelen over de be- teekenlé van zoo'n dag. VERDUISTER GOED. Deze week van 22.155.15 nar. Morgen: maan op 23.11,-onder 9.26 uur 24 Juli: Laatste kwartier. Veelal gaat het in optocht van het sta tion of van een centraal punt in de stad naar den Muziektuin; tamboers en vlag gen voorop en de lange tijen kinderen er achter. En dan wordt er een heelen middag feest gevierd. Tegenwoordig kost dat feestvieren heel wat^ overwegingen en heel wat voorbereiding, maar ondanks de moei lijke tijdsomstandigheden zet het kring- bestuur door, wetende, dat in de jeugd de toekomst zit. En zoo was dan Zondag de -groote dag voor de jeugd weer aangebroken. Ze heeft in alle opzichten geboft: prachtig weer, een ideale omgeving en een aller- genoegelijksté sfeer! Ze speelde vele uren lang; ze streed voor haar clubs, alsof er alios van af hing. Een aardig prijsje was de beloo ning. Moe, doch zeer voldaan trokken de kinderen laat in den middag huis waarts. Tot sjot; een compliment aan de orga nisatoren voor de vlotte en prettige af werking. Een compliment ook aan de geleiders en geleidsters van de diverse vereenigingen, die hun jeugdige leden een onvergetelijken middag hebben be zorgd. GESLAAGD. Voor het examen Boekhouden van de Vereeniging v. Leeraren slaagde Mej. C. Morrlen, alhier. VERDRONKEN. Hedenmorgen werd uit het Noord- hollandsch Kanaal te A-lkmaar het lijk opgehaald van zekeren V., die gister avond in dronkenschap te water was geraakt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1