DAGBLAD VOOR DERS 'SMEDEN luisdierenarts Stokreef Hoe Amsterdam werd getroffen. SBS% oorloopen? k RUI® Tocht langs de puin- hoopen. Bolsjewistische stormloopen blijven zonder succes. Keuringen voor de Waffen S.S. het Legioen en de Landwacht. Bommen op Rome. I Nogmaals: Rome! STAD EN OMGEVING Examens Ambachtsschool. Noordscharwoude. redende bestuursleden J. Helder Vit Cz., beiden van Berkhout, lerkozen; in de vacature van den Krijgsman, die voor een her ig niet meer in aanmerking te komen, werd gekozen de heer Ir Cz. van Hauwert. organisatie van den dag wera esloten dat de entrée op beide elk zal zijn en dat de catalo- >cht zal worden tegen den prijs sluiting. veilingprijzen voor groenten - Vocfr de navolgende tuin- ■ducten zijn de daarachter ver- Eeuwe maximum veilingprijzen lid, met ingang van Dinsdag 20 naten I t.e.m, IV f 24,peen lof) II f9,—, bosuien en bos- f4,50, peen (zonder lof) r inijbiet f 6,—, tomaten (bonken) [riel en gescheurde f 12,—, sa- >1 (groen) f 7,—, witte kool >ode kool f 7,—, stokboonen >k- en princessec) f 30,stam- (witte zonder draad) f 25, .soorten f 22,—, ramenas f 10,—, '.onder lof) f 7,—, andijvie f 6.50, f 10,—, pepers f 140,—, aard- iconsumptie) f 50,druiven pitskool f 6,—,' tuinboonen f 3,—. ii. suiker en kl. groene ananas Iverige soorten f 35,alles per Aubergines f 36,paprika,- ;er 100 stuks. Bosselderij f 3,—. f 9,bosprei f 4,—, per 100 Irziken I 117II f 3. Sr 100 stuks; IV f 50,— per 100 ümen I f 14,II f 8,—, III 100 stpksIV f45,— per 100 en zaaluien. Voor bospeen en seen nog maar in aanmerking, érdamsche Bak en Nantes. Elkejf ;t ten minste 25 stuks en 0.6. Sproken peen te bevatten. ■gsten en veilen van alle zaal» jaronder ook te verstaan ge- potuien is tot nader order ver- eilen van peren. Alle peren, ioen aan de onder klasse B, kwaliteitseischen met een mi 35 m.m. en op, mogen tot rder voor consumptie worden Jjtegen een prijs van 10 cent IOWPAGNIE N.V. het Oosten in Iftvngsgesellschèft zóamheden, ver- g, bevloeiing, ont leg en dergelijke. Werkzaamheden te tr. I,',-Gravenhage gesloten VAN 22 JULI—12 AUG. 'elef. en mondei, bood- ^happen bij dierenarts rAN ECK, Hoeverweg 5, telef. 2133. preekuur Bergerweg 24 van half 22 u. precies. MONDVERZORGING van iederen aard met |j onbeperkte levering. Vaste tarieven Kennemer Zaanstreek Haarlem Amsterdam Centraal Instituut voor ALKMAAR. Inlichtingen mondeling en schriftelijk. TANDHEELKUNDE Alkmaar Langestr. 78a Tel. 4472 Behandeling als parti culier patiënt volgens afspraak. Advies alleen Ma., Do. 45.30 uur. JFABRIEK. k kan nog opdrachten I.INPROVER", Rokin 34 en 40755, na -6 uur xjcloopcn op Uw klompen 'eioopen waren. Maar nu - iecl. Want *1$ er eenmaal^ allen dan kan het te laat igelijk versleten, maar niet mzolen weer zoo goed en evoren. In alle steden en aangewezen kenbaar aan r de ramen die inlichcin- bdxachten aannemen tot het 1 d« Btdrijfsgroep Houtinduiki*. I OP - NO. ll atuur-AZIJN Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V, Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche éditie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330, Giro 187294. I DINSDAG 20 JULI 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 166, 2 pagina's. Hoofdredacteur A. R. JONKER, Alkmaar. (Afw.) Prtis der gewone advertenties in deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 3 V, m.M. meer J 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse ars. 5 ets. Weer hebben wij eenige uren rondgedoold over het terrein, dat het doelwit is geweest van een even zinloozen als misdadigen luchtaanval. Een verbeten droef heid teekent zich af op veler gezicht en als wij hier en daar eens luis teren bij de groepjes menschen, die overal samendrommen, hooren wij slechts één klacht: het is ver schrikkelijk. Hier staat nog een moeder te snik ken, die haar beide kinderen plotse ling heeft verloren in een afgrijselij ken dood; een oud vrouwtjesjouwt een stoof, een paar schilderijtjes en een kapstok. „En weet u, wat zoo ge meen is, meneer", zegt ze. „Dat ze vannacht m'n mooie gascomfoor en ir\'n twee traploopers hebben gesto len. Gisterenavond zag ik ze nog onder het puin liggen en vanochtend kon ik er niks meer van vinden". Zulk een laagheid zou men onbestaanbaar ach ten, maar de feitenbewijzen het te gendeel. Wat verderop zijn vier volwassenen bezig, het puin van hun huis te door zoeken. Zij vinden slechts schamele dingen: een brief, een doek, een lepel, o Maar toch brengt elke vöndst vreug de: weer iets teruggewonnen van het pude, gelukkige bezit. Elders weer komt juist een gezin: vader, moeder en drie kinderen, aan. Zaterdagochtend om zes uyr gingen zij met vacantie naar huis. Dertig uur la ter keerden zij, gewaarschuwd, terug. Een puinhoop is al, wat zij van hun woning terugvinden. „Wees nog maar blij mensch," zegt een buurvrouw, „dat het zoo geloopen is. Anders lagen jul lie d'r zelf misschien nou ook onder". Verder gaat onze tocht: overal ligt het puin op de straten. Enkele huizën volkomen ingestort, een paar zwaar of lichter beschadigd, maar geen huis is èr, waarvan de ruité^ nog heel zijn en de pannen nog op de daken liggen. Eenvoudige, maar met veel zorg bij- feengespaarde interieurs, in twee se conden tijd beschadigd of zelfs geheel [vernield. Dakvensters of heele daken, door 'den luchtdruk opgelicht en meters yercfer neergeworpen. Op een paar scheefgezakte venster banken staan de fel-roode geraniums in witte bakken te bloeien, maar door de glaslooze vensters gaapt ons een leege ruimte aan. Het geheele huis raad is aan gruzelementen geslagen. Bomtrechters in het wegdek en 'in tuintjes, ontwortelde boomen, omver geworpen lantaarnpalen: het is één .chaos, waar men ook ziet. Maar ïeeds is er ontzaglijk veel werk verricht. Op tal van plaatsen zijn hulpploegen ,in actie. De gemeente diensten: gas, electriciteit, waterlei ding, telefoon, publieke werken, heb ben den geheelen nacht doorgewerkt om wat in de straten vernield was, zooveel mogelijk te herstellen. De luchtbescherming, de W.A. en de Technische Noodhulp doen wat zij kun nen, om puin op te ruimen, gevaarlij ke bouwvallen af te breken, muren, die dreigen in te storten, te stutten. Hulp van alle kanten. AMSTERDAM, 19 Juli. - Nauwelijks was het lawaai van de eerst» ontplof fingen verstomd, of een buurtschaps- hoofd, wonende in de omgeving' van de ramp,stelde het plaatselijke kantoor van den Nederlandschen Volksdienst telefonisch op de hoogte van het ge beurde. Zoodoende was het personeel van den N.V.D. reeds binnen een kwar tier op de getrollen plaatsen ten einde de verzorging van de slachtoffers ter hand te kunnen nemen. Reeds in den loop van den middag was een bureau voor sociale hulpver leening in gereedheid gebracht en was een leger van 250 vrijwillige medewer kers van den Nederlandschen Volks dienst in de weer om den eersten so cialen nood te lenigen. Allereerst werd gezorgd voor het noodige avondeten en dank zij de uitstekende medewerking van de Centrale Keuken kon aan de daarvoor in aanmerking komende ge zinnen warm voedsel worden uitge reikt. Tevens werd een begin gemaakt met het verstrekken van ,de schadekaarten, waarop eten, kleeding, enz. te verkrij gen is. Ook gedurende den Zondag is voor drie maaltijden zorg gedragen. In sa menwerking met den evacuatiedienst werd voorts in scholen en bij particu lieren ruimte ingericht voor de dak- Ioozen. Het gevolg hiervan is- geweest, dat in den kortst mogelijken tijd alles gedaan kon worden om de eerste noo- den op te vangen..Zondag heeft de Ne- derlandsche Volksdienst van een aantal particulieren geld en goederen ontvan gen* voor de slachtoffers, zooals man den met fruit, eieren en chocolademelk. De uitreiking van de maaltijden ge schiedde aan vijf posten, die door mid del van een geluidswagen bekend wer den gemaakt. Terstond na de melding van de ramp heeft de gemachtigde van den landelij- ken leider van den Nederlandschen Volksdienst, de heer Koopman, zich op de hoogte gesteld van de getroffen maatregelen. Een aantal organisaties, zooals de N.S.V.O., de N.J.S. en het N.A.F., heeft zijn diensten aan den Ne derlandschen Volksdienst aangeboden, die daarvan, waar zulks noodig was, 'n dankbaar gebruik h.eeft gemaakt. Roofoverval op distributiekantoor. HUIZEN (N.-H.), 20 Juli. Gister- middag tijdens den rusttijd heeft op het distributiekantoor alhier een brutale roofoverval plaatsgehad; Een drietal mannen, waarvan één gemaskerd, drong het gebouw binnen en dwong de twee ambtenaren, die op dat oogenblik nog aanwezig waren, met revolvers zich kalm te houden. Daarna werden de ambtenaren geboeid, terwijl de eene opgesloten werd in een toilet, de an dere in een hok. De mannen hebben' toen alle distributiebescheiden medege nomen, o.a. vele inlegvellen, honderden distributiekaarten voor de' nieuwe pe riode, honderden tabakskaarten alsme de een groot aantal losse bonnen. Een nader onderzoek wordt ingesteld. Amerikaansche vliegers hebben een terreuramval op Amsterdam gericht. De burgerbevolking leed'aanzienlijke verlezen; o m. werden vele woon huizen. een kerk en een k oostér vernield. Talrijke vrouwen, kinderen en religieuzen bevonden zich onder de slachtoffert CNF-M-Pax m Gelooft U aan sprookjes? Hieronder volgt de letterlijke inhoud van een waarschuwing, die de Engel- sche omroep in het Nederlandsch bij monde van „den Rotterdammer" op 15 dezer heeft uitgezonden. Commentaar is overbodig, omdat slechts zij, die aan sprookjes gelooven, deze mogelijk se rieus zullen hebben opgevat. „Nu vraag ik uw aandacht voor een ernstige waarschuwing. Sinds maandenlang hebben de Duitsche maatregelen in Nederland het eenig groote doel: het verzet en de verzetsmogelijkheden te breken, Nederland te ontmannen en te ver zwakken op ieder gebied. Daartoe hebben onze vijanden tot de erger lijkste rechtsverkrachtingen hun toe vlucht genomen. Het schijnt echter, dat zijworden. Er zijn vele krachtige Nederlandsche mannen, waar zij niet de hanc^ op hebben kunnen leggen. Zij zinnen dus op middelen, om dit alsnog te bereiken, op welke wijze dan ook. De Moffen hebben een plan opgevat, dat op dit oogenblik blijkbaar, een gunstige on- derneming is. De bedoeling zou zijn, dat de Duitschers landingen onder nemen op de Nederlandsche kust. Be halve dat zouden zij parachutisten neerlaten, maar gekleed in Britsche uniformen. En u heeft het al begre pen, het groote vindingrijke Duiische brein is dan, 'aat de Nederlanders op straat zouden komen in de veronder stelling, dat de dag der onverwachte bevrijding aangebroken is. Waar schijnlijk denkèn de Duitschers bij zich zelf: er zijn Nederlanders bij, die zelfs wapens bij zich zullen dragen, en daarom zouden, gelijk de schijn dan, de neergekomen Duitsche para chutisten in Britsche uniformen raz zia's op groote schaal .houden en fouil leeringen op straat plaats hebben. Zoo zouden de Nederlandsche patriotten Clan meteen onschadelijk worden ge maakt. Luisteraars, men hoede zich voor iedere Duitsche provocatie van dezen en van anderen aard als de pest. Zegt het yport aan iedereen, dien ge volkomen vertrouwt. Laat u in geen enkele omstandigheid uit de tent iok- ken door verhalen van de komst der geallieerde bevrijders." Spit biedt op Sicilië verbitterd tegenstand. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüH- RER, 19 Juli. Het oppérbevel der weermacht maakt bekend:- De bolsjewisten bestormden ook gisteren .vergeefs het midden en het zuidelijke deel van het Oostelijke front. Zij leden daarbij opnieuw zwa re, bloedige verliezen en verloren 337 tanks. Aan het Koeban-bruggehoofd staak te de vijand tengevolge van zijn zwa re verliezen in den loop van den middag zijn aanvallen. Aan de Mioes en aan het midden deel der Donetz zetten de bolsjewis ten hun doorbraakpogingen voort, welke strandden op* den taaien afweer of door den vastberaden tegenaanval onzer troepen. Ten Noorden van Bjelgorod werden de in verscheidene golven aanvallende formaties infanterie en tanks der Sovjets reeds vóór de voornaamste gevechtslinie uiteengeslagen. In de geheel? ruimte van Orel weer den onze troepen in wisselvallige ge vechten de op talrijke plaatsen van het front ondernomen aanvallen met bijzonder zware verliezen voor den vijand af. Aan de rest van het Oostelijke front ondernamen de bolsjewisten slechts plaatselijke aanvallen zonder succes. Hef luchtwapen viel met sterke for maties herhaaldelijk in de gevechten op de zwaartepunten van den af weerslag in en had in talrijke luchtgevechten succes. Roemeensche jagers schoten hierbij 17 Sovjet-vliegtuigen neer. OP EN OM SICILIë. Op Sicilië boden Duitsche en Italiaan- sche troepen, deels in beweeglijke ge- vechtsmaffoeuvres, den vijand ook ver der verbitterden tegenstand. In den kust- se'fetor ten zuiden van G^tania werden door zware scheepsartillerie en sterke luchtstrijdkrachten gesteunde doorbraak- Het S.S.-Ersatzkommando Niederlande deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, In dén leefitijd van 17-45 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ont wikkeld zijn en zich geheel kunnen geven de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemd- adressen vervoegen, teneinde gekeurd te worden. de onderzoekingen worden ook alle gevraagde inlichtingen verstrekt met be dekking tot de verzorging der famille- duur der opleiding, extra levens middelen voor de familieleden enz. Je aandacht wordt er op gevestigd, dat jkr de vrijwilligers, die om bepaalde In Nederland moeten blijven, de "Rijkheid bestaat, hun dienst te deen bij de Landwacht Nederland of bij het Wachtbataljon in Amersfoort Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansche S.S in N^derla#id willen toetreden Personen tusschen 18-35 jaar, die aan- meldingsplichting zijn voor den Arbeids inzet kunnen zich eveneens op een der keurngsdagen aanmelden en worden ge durende hun verbintenis van den Ar beidsinzet vrijgesteld. 21.7.43, 9-12 00 uur: Assen, Concerthuls a/d Vaart; 15-18.00 uur: Groningen, Con certhuis, Poelestraat. 22.7.43, 9-12.00 uur: Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat. 23.7.43, 9-14.00 uur: Amsterdam, Dam 4. 2457.43, 9-13.00 uur: Utrecht, NV.-Huls, Oude Gracht 245. 25.7.43, 9-14.00 uur: Amersfoort. Pol. Durch- gangslager, Leusderweg 26.7.43, 9-14.00 uur: Den Haag, Café Den Hout, Bezuidenhoutscheweg aanvallen van Britsche formaties in fanterie en tanks afgeslagen. Duitsche en Italiaansche formaties vliegers bestreden overdag en des nachts de transportvloot van den vij and in de Siciliaansche wateren met groot succes. SUCCESSEN TER ZEE. Bij den afweer van aanvallen op Duitsche convodien aan de Noorsche en Nederlandsche kust werd een vijande lijke duikboot in den grond geboord en door beveiligingsvaartuigen en.Duitsche jagers werden vijf vliegtuigen neer geschoten. Nog vier vijandelijke vlieg tuigen, o.m. een groote vliegboot, wer den boven het Kanaal en den Atlanti- schen Oceaan vernietigd. Eén eigen jager ging verloren. In den afgeloopen nacht hebben slechts enkele vijandelijke storings vliegtuigen boven het Duitsche gebied1 gevlogen. Duitsche duikbooten brachten in den strijd tegen de vijandelijke ravitaillee ring opnieuw tien schepen met een in houd van 62.000 brt tot zinken. Het zomer-offensief der Sovjets begonnen, BERLIJN, 19 Juli (DNB) - De militaire correspondent van het DNB constateert heden in een beschouwing over den militairen toestand, dat het door de Duitsche legerleiding verwachte Sovjet- russische zomeroffensief thans op dreef gekomen is en dat op het oogenblik de tot dusver grootste afweerslag in het Oosten woedt. Hij vervolgt: Sinds onge veer 48 uur bevindt zich het geheele Oostelijke front van het Koeban-brugge hoofd tot den Wolchof en Leningrad toe in strijd. Het zon: eroffensief van de Sovjets, uitgelokt door den Duitschen aanval in een der voornaamste op- marschgebieden van de bolsjewieken, is begonnen. Met een gebruik van oorlogs materiaal, zooals tot dusver aan beide zijden, ook tijdens* de grootste veldsla gen van het Oostelijke front, nog nooit is waargenomên, woedt er een geweldige afweerslag aan den Mióes en aan den Midden-Donetz, alsmede ten noorden van Orel. Het vijandelijke offensief bij Koersk daarentegen schijnt als gevolg van de Duitsche voorzorgsactie in dit gebied van begin Juli nu aan sterkte te hebben verloren. "De hoofdrichting van den Sovjetaan- val ligt in het gebied ten N van Bjel gorod tot ten Z. van Soechinitsji. On danks de grootste'inspanning is de vij and er hier slechts in geslaagd enkele kleine wiggen te drijven, die zonder be- teekenis zijn voor de krijgspositie. BS onze Vrijwilligers. De mannen weten zich te behelpen. Primitieve verhuizing van de eene afdeeling naar de andere SS PK R«ta«b*rg-0-H~P m Een huis voor een pruimpje tabak. Hêt is in fojverdal gebeurd, vertelt de Prov. Overijss. en Zwol- sche Crt. Een zekere S. had er een woning te huur en zooals te be grijpen is, meldden zich daarvoor een groot aantal liefhebbers. On der deze tientallen gegadigden waren er, die verlokkelijke voor stellen deden, zoodat het voor S. moeilijk werd tebeslissen. Ten slotte herinnerde S. zich dat hij onlangs door zi.in rantsoen tabak heen was, voordat de nieuwe bon werd aangewezen. Toen hij smachtte naar een pruimpje en zelf niets meer bezat' was een zekere v. d. W zoo goed om van zijn kleine rantsoen iets aan den huizenbezitter af te staan. Daar v. d. W. ook graag in aanmerking wilde komen als huurder van de woning, werd hem thans als te genprestatie de huur gegund, v. d. W. zal destijds wel niet gedacht "hebben, dat deze kleine daad zulke vèr strekkende gevolgen zou hebben. Maandagochtend, meldt het Itali aansche weermachtberxcht, hebben vij andelijke formaties vliegers talrijke bommen op Rome geworpen. De ont stane schade wordt cp het oogenblik nagegaan. In verband met dezen luchtaanval schrijft het te Rome verschijnende mid dagblad „Piccolo": Ook Rome heef; den vijand met dezelfde rust en manne lijke gelatenheid geantwoord, waarmede alle andere Italiaansche steden der gelijke aanvallen beantwoord hebben. De Engelschen en Amerikanen zullen zich er van moeten overtuigen, dal Italië slechts één enkele ziel heelt, een heldenziel, die vastbesloten is tot weerstand tot het uiterse. Er is geen onderscheid tusschen Noord-, Zuid- en Midden-Italië, Het Italiaansche volk is één enkel wilsblok, dat geen luchtaan val ooit kan verbreken. BIJZONDERHEDEN OVER HET BOMBARDEMENT. Omtrent den zwaren aanval op Rome ?ijn thans berichten binnengekomen. be Giornale d'Italia meldt, dat op de Eeuwige Stad een aanval in grooten stijl ondernomen is. Brand- en brisant bommen hebben de Engelsch—Ameri kaansche vliegers geworpen op het centrum van het katholicisme. Golf na golf vijandelijke bommenwerpers ver scheen boven de Italiaansche hoofdstad. Het doel van den bommenlast was in de eerste plaats de woonwijken tus schen de Porta Maggiore en de Porta Tiburtina, waar in enorme huurwonin gen duizenden Romeinsche werklieden wonen. Hetstadsdeel Tiburtina werd 't hevigst getroffen. Ook te Rome zijn weer kerken, gedenkteekenen en kerk hoven aan de aanvallers ten offer ge vallen. Er werden vele woonhuizen verwoest. De oude,eerbiedwaardige basiliek van San Lorenzo, die in de vierde eeuw door keizer Constantijn gebouwd werd en die de graven van vier padsen bevat, is verwoest. Nader wordt gemeld. De groote aanval begon even na 11 uur Maandagochtend en eerst om 2 uur werd het signaal .vei lig" gegeven. In de straten van de Ita llaansche hoofdstad washet >p dat tijdstip bijzonder druk. Op de groote groentenmarkten in alle stadswijken verdrong zich een dichte menschenrpe- nigte voor de uitstallingen. Nog voor- dar alle menschen zirn in de nabii ge legen cpenbare of particuliere schuil kelders hadden kunnen begeven, begen er reeds een hevig afweet vuur van net Romeinsche luchtdoelgeschut. Spoedig daarpp vielen in enkele nuurten de. eerste brand- en brisantbommen. Niet temin begaf de bevolking zich vn-kp- men ordelijk naar de s-h jilkelders. Nog tijdens het luehtj'arm, dat drie uur duurde, zag men op straat talloo- ze vrachtauto's met mannen van den luchtbeschermingsdienst, die zich naar de geteisterde wijken oegaven om puin op te ruimen, branden te blusschen en hulp te verleenen. Ove-a! verzamelden zich ce puinruimers met hun schoppen en bijlen en maakten zir-h ge-eed orn aan het werk te gaan. Ondanks hêt luchtalarm werd het Italiaansche weep- machtbericht, dat reeds van den aanvil melding maakte, per radio op den ge wonen tijd uitgezonden. Commandant politietroepcn gedood. ROME: 20 Juli. (D.N.B.) Geduren de den luchtaanval op Rome hebben de commandant der Italiaansche politie- troepen, Hazon en de chef van zijn ge- neraleri staf. kolonel Barengo. den dood gevonden. Naar de bladen mel den, wérden zij op weg naar de ge troffen wijken door een vijandelijken bom gedood. Het door de Geallieerden bij herha ling geuite dreigement is thans bewaar heid: ook Rome is het doelwit van een luchtaanval geworden. De gewiekte verdelgers hebben boven de Eeuwige Stad gecirkeld en over het aloude cen trum van Kuituur en Geloof hun bom menlast uitgeworpen. Zoover is het dus thans met de menschheid gekomen. En men dient zich wel met diepe en ontroerde be zorgdheid af te vragen wat nu nog heilig en veilig gebleven zal zijn voor de barbaarsche vernieling. Voor ons, Nederlanders,' valt de ramp, die een gedeelte van Amsterdam Zaterdag beschoren geweest is, tot in het merg van ons lichaam te bejam meren en wij staan met een brok in de keel en vol afschuw voor den oor log aan de baar der gevallenen. Maar de ganse he beschaafde we reld aanschouwt met afgrijzen het lot, dat Rome bedreigt en ten deele reeds getroffen heeft. Want Rome is niet slechts de hoofdstad van Italië; het is, als grootsch historisch en religieus brandpunt, het bezit van ons allen. Eenmaal zong een groot Nederlandsch dichter: „Rome, o dezen dag heb ik Uw schoon begrepen, Uw schoon, dat eeuwig lokt, Waarheen de zwakste zieken nog hun sterven sleepen, Zonder een woord dat wrokt". Waarlijk, hóé ook het standpunt is, dat men in het huidige wereldconflict inneemt,' thans moet «'.echts één vraag het redelijk verstand en het oprecht gevoel beheerschen: wélke mentaliteit heeft den aanval op Rome goedgekeurd en tot uitvoer doen brengen! Vlammen lekken in Rome ten hemel. Maar zij walmen duisternis! VERDUISTER GOED. Deze week van 22.15—5.15 nnr. Maan op 23.44, onder 10.47 uur. 24 Juli: Laatste kwartier. MEER HOLLANDSCHE KERK DIENSTEN IN BERLIJN. BERLIJN, 19 Juli. Daar thans in Berlijn en naaste omgeving omstreeks 35.008 Nederlanders werkzaam zijn, heeft men zich genoodzaakt gezien het aan tal Nederlandsche kerkdiensten uit te breiden. Er worden Nederlandsche gods dienstoefeningen gehouden in Berlijr.- Centrum, Spandau, Lichtenberg en Rei- r.ickendorf, benevens in Potsdam en Köpenick. BESLUITEN BURGEMEESTER. De burgemeester van Alkmaar heeft de volgende besluiten genomen: a. tot verleening van overheidsbijdra gen aan G. J. Groot alhier ten behoeve van de verbétering van de arbeiderswo ningen Grensstraat 12 en Zeglis 41; b. tot verhuring aan het Rijk ten be hoeve van den technischen dienst van 't Evacuatiebureau „Noord-Holland" van twee bovefiachterkamertjes van het per ceel Doelenstraat 30a, alhier, voor een huurprijs van f 390 per jaar. BRUG AFGESLOTEN. De directeur der gemeentewerken van Alkmaar maakt bekend, dat de Rooto- renbrug op Donderdag 22, Vrijdag 23 en Zaterdag 24 Juli 1943 voor rij- en voetverkeer zal zijn afgesloten. GESLAAGD. Voor het op 28, 29 en 30 Juni j.l. houden examen slaagden voor het tijkdiploma Boekhouden van de va-n Leeraren in Boekhouden Ae heeren W, Schipper te Koedijk en C. Asjes al hier. Voor het examen leeraar in de prac- tische vakken banketbakkerij, gehou den te Amsterdam, slaagde de heer J, J. P. Pels alhier. BESMETTELIJKE ZIEKTEN. In de week van 4 tot en met lo' Juli deden zich in deze gemeente 4 gevallen van roodvonk en 6 diphtheriegevallen voor. v Bevorderingen van de le naar de 2e klaSse: Smeden en bankwerkers: J. J. v. d. Aakster, W. J. Abbo, J. H. R. Asjes, J. C. Bakker, F. Bas, G. J. Bekker, G. J. Blokker, P. Bos-Fyssen, P. Breed, Ch. de Bruijn, J. Bruin, M. J. Burgers, L. Buis, M. Dekker, Dirkmaat, H. J. v. Dooren, A. Eikenaar, G. Bleeker, N. W. Gij zen, Th. M. Hemels, H. J. Heesterbeek, J. W. Hoeben, J. M. H. Houben, R. J. Houwing, C. de Jong, Th. B. v. d. Kamer, D. Klinkhamer, V. Koning, P. A. Koger, J. C. Kossen, C. v. Kraanen, J. N. Mek ken, G. Poelstra, C. Beers, A. A. de Munk, J. N. Praat, P. Schaap, C. Swart, D. Terol, D. C. Vader, D. M. v. d. Veer, C. H. Vogelspoel, H. B. v. Weenen, W. G. Th. v. Well, A. v. d. Welle, D. J. Witte, P. L. de Wildt, P. de Winter, Th. Zonne veld, N. A. Zoontjes, D. Zwart, H. Vlot en M Wijker. Niet bevorderd 20 leerlingeh. Motorijtuig- en rijwielherstellers: J. Boo- de, J. J. Dam, G. M. Erkamp, G. FoL kertsma, J. Hakkaart, L. v. d. Hooff, A. Moes, C. N. Mul, J. D. Luyt, A. G. Dek ker, J. D. Derksen, C. J. J Verhaart, J. Plevier, H. Rood, G. Slot, C. Stet, H, v d. Struik, C. Thoes, J. J. Vasbinder, G. H. Viset, J. A. J. Witte, P. Witteveen, J. B. Zits en ,C. Wester. Niet bevorderd 10 leerlingen. Electriciens: J. Baesjou, G. P.» de Boer, P. de Boer, A. N. Bruin, L. Bijwaard, W. N. v. Diepen, J. v. Dijk, M. Doets, J. P. Ho' enier, C. de Jong, J. P. de Jong, V'. Breeuwer, A. L. de Muynk,* P. Admiraal, W, van Bprkum, C. P. Botman, J. Kat,- G. S. Kok, J. Keesman, N. C. Koning, 'R. Kraakman, C. M. van Miero, C. Pauw, K. Pelgrim, -G. W. v d. Pol, D. A. v. Putten, J. P. Reik te- ar, S. D. Schuitemaker, B. Th. Ster ken, L. A. J v. Tol, J. Visser, H. A. J. G. Pijr>enburg, H. M. Vosse en F. P. Schop. Niet bevorderd 12 leerlingen •Timmerlieden: J. J. v. Aakster, G. L, Baltus. J. P. J. M. Besteman, P. Bijwaard, N. J. Bleeker, A. Bolten, C. Brouwer, N. Buis. N. E. Duin, H. v. Gelderen, J. J. Haakman* J* G. Hazebelt, S. Hoitinga, N. J. Honig, J. Horio, C. E. Hoöijberg, M. Mooij, K. v. d. Hoven, J. Kroon, J. de Leeuw, G. P. Louring, C. J. Mak, N. Nierop, J. G. v. d. Oord, W. J. Faftne- keet. J. Papa, J. Potveer, C. Schot, D. Th. Schouten, S. Stet, Th. F. B Tesselaar, P. Th. Venheker, C. M. Vogelaar, C. J. Win ter, ,t. Wittebrood, H. ZWaag, A. Zwaan n tc. Moeijes. Niet bevorderd 12 leer lingen. Metselaars: G. Bolten,-A. de Graaff; C. Ooijevaar en J. M/ Stroómer. Niet bevor derd 3 leerlingen*. Meubelmakers: H. P. Bakkum, H. J. Dölle, W. P. C. Duncker, H. M. Klever laan, J. H. Pekelharing, G. Ai v. Roode en P. Dekker. Niet bevorderd 2 leer lingen. Schilders: C. P. N. Apeldoorn, H. v. d. Beid, P. J. Gilles, B. S. Th. C. HÖppener, H. M. Kuipers, H. J. Möhring, P. C. Schil der, K. èchoorstra, A. P. Smit, S. P. Knuist, "P. Slagter en A. J. Swan. Niet he- vorderd 2 leerlingen. Kleermakers: G. Groen, F. Harms, K. Kooij, A. M. Lambrechts, C. W. Lijn- bach, A. Mantel, M. H. A. v. d. Meer, A. G. Michels, H. Mooij, L, J. Pander, J. Schipper, K. Selhorst, G. Spek, G. J. Staps, J. M. v. Veen, G. Winkel, M. S. Brons de Ridder. Niet bevorderd 5 leer lingen. AGENDA. Bioscopen. Alle theaters eiken avond voorstelling 7.30 u.; Zondags doorloopend van 2 u. af* Woensdag 2.30 u. matinée. Cinema-Theater: Meisje ontvoerd (rom.) 18 jaar. Alkm. Bioscoop-Theater: De groote wed strijd (sport). Alle leeft. Victoria-Theater: Mevrouw de Secre taresse (comedie). 14 j. Harmonie-Theater: Maske in Blau (ope rettefilm). 18 j. Diploma-uitreiking. Gediplomeerd werden de volgende leer lingen: x Afdeeling smeden en bankwerkehr^D. Bakker, C. A. Beentjes, A. v. d. Bijl, c. Blankendaal, J. Boekweg, N. J. Bur^n, c. Burgering, J. Bijwaard, K. v. -£>uin, G. H. J. de Gier, H. Gonggrijp, P. W. Groen, D. de Groot, Th. J. Grootjes, J. Groothui zen A. v. d. Heide, S. H. Hofstaetter, J. Janneman, J. Groot, H. Bakker, J. c. Franssen, W. J. Kaal, J. Kalteren, N. H. Kat, W. Kleijmeer, S. H, J. Kregel, A. Krul, J. J. Kuipers, J. Mensink, J. Mo us, G. J. Netten, J. A. Nuij, O. Nijdam, J. B. M. Ouwens, R. Prins, N. Quast, A. Roest, G. Rol, J. c. H. Smit, H. K. Roodenburg, H. Ruiter, P. J. J. v. Saaze, H. Schilder, H, v. d. Sluis, S. P. Spoelstra, J. stam mes, P. J. c. v. Straaten, S. N. Verbeek, M. Veuger, D. de Vries, G. Wezel, C. Wie- dijk, J. G. Wiese, J. C. v. Wonderen en A. v. Zweden. Niet gediplomeerd 9 leer lingen. De leerlingen D. de Groot en J. C. v. Wonderen ontvingen een len prijs en de leer'.ingen Th. J. Grootjes, G. Wezel en C. Wiedijk een 2en prijs. Afdeeling auto-, motor- en rijwieltech niek: J. Bakker, J. W. Berkhout, G. Blok, J. LI. de Boer, A. C. Boots, J. v. d. Busse, J. v. Dijk, K. S. Dusbada, D. de Groot, R. de Groot, J. Hakhof, N. Hooiberg, J. de Jong, P. J. Kok, Th. J. Koomen, J. N. Laarkamp, C. v. Langen, J. Kwak, H. J. Lansen, E. S. Meinsma, D. Meulenbelt, P. Meurs, Th. v. d. Molen, A. de Moor, J. j. Muleir/ H. H. Peeters, A. Ruiter, W. siek- man, H. v. d. Spoel, A. J. Stuifbergen, J. P. J. Timmer, J. VaderJ L. VisserT J. Westra* A. S. J. Zuurbier en Z. Olden- burger. Niet gediplomeerd 9 leerlingen. De leerling A. J. Stuifbergen ontving een len prijs. Afdeeling electrotechniek: G. Alma, A. Borjeson, A. IJ. de Bruijn, J. C. v. Dee- len, E. H, Dirks, J. Th. de Goede, H. N. de Graaf, J. Hellingman, C. L. Himmel- reich, A. v. Hoek, P. Hottentot, M. Hou- tenbos, M. G. Huiberts, J. de Jong, M. Koeman, F. J. de Kraker, C. Kramer, P. Kreb, A.» Faber, J. L. de Leeuw, K. v. Marie, E. v. Medenbach-De Rooij, J. Meerbeek, C. Meijssen, A. M. de Munnik, Th. J. de Munnik, F. W. Olifri, J. Schrijer, W. A. Schrijer, A. C. Sinnige, C. P. Tolle, P. v. Twuijver, H. Veenstra, D. Veerman, C. P. Vlaar, H. Volbeda, A. B. de Kloe en T. Kok. Niet gediplomeerd 3 leerlingen. De leerling J. Schrijer ontving een len prijs. Afdeeling timmeren: J. P. Admiraal, C. Blaauboer, J. P. v. Bommel, J. den Das, J. J. v. Diepen, C. J. de Graaf, B. M. de Groot» J. W. Haazelager, J. Hes, B. de Jong, C. P. Klaver, R. Kooij, J. Klaver, J. C. Kuijper, W. A. Molenaar, C. J. Mel- gers, C. Bakker, P. G. de Boer, C. Min, J. Naastepad, A. Pronk, J. v. Roeden, A.> Rusch, C. Stapel, P. Turkstra, W. A. v. Veen, J. c. Vink, D. A. Vollenga, W. de Vries, J. de Wit, A. F. Zeegers, P. C. Zuurbier en E. Zwaan. Niet gediplomeerd 9 leerlingen. Afdeeling metselen: C. J. Kaandorp, H. Lageweg, E. de Moor, H. J. Neuteböom én J. A. v. d. Tooren. Niet gediplomeerd 3 leerlingen. De leerling H. J. Neuteboom ontving een prijs. Afdeeling meubelmaken: F. C. Admi raal, C. Eriks, J. Knegt, P. A. v. d. Peet, N. Potveer, N. J. Prins, O. H. IJssels, C. A. Bommezij en N. Stam. De leerling P. A. v. d. Peet ontving een prijs Afdeeling schilderen: J. Blankendaal, J. Boersen, G. A. Dekker, S. Dekker, W. v. Öijk, J. Goedhart, Tj. Jelsma, H. v. Kal teren, H. Klinkhamer, A. H. Leek, P. A. v. Lieshout en J. D. A. Sik. De leerling H. Klinkhamer ontving een prijs. Afdeeling kleermaken: J. .Akkerman, A. v. d. Boom, A. den Das, M. Dekker, C. Hablch, A. G. W. Hoveling, W. G. Jaccbs, M. P. Klomp, J. Leusink, G. H. Olthof, C. M. M. v. d. Peet, J. Smit en M, Wehnes. Niet gediplomeerd 2 leer lingen. De leerlingen A. v. d.' Boom, M. P. Klomp en C. M. M. v. d. Peet' ontvingen èen prijs. Leeraar benoemd. - Bij beschikking yan den secretaris-generaal van het de partement van Opvoeding. Wetenschap en Kuituurbescherming is. met ingang van 1 September a.s. benoemd tot vast leeraar aan de Rijkstuinbouwscbopl tè Hoorn de heer L. Mallekote te Noord- Scharwoude,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1