ia n bod. DAGBLAD VOOR Nederlanders gaan oerwoud ontsluiten. Samenkomst tusschen Hitler en Mussolini. KOOPEN bu CLOEEÏ Bolsjewisten zetten offensief in over geheele front. Het bombardement op Rome. Keuringen voor de Waffen S.S. het Ugioen en de Landwacht. De bon voor vervangings middelen. POLITIEKE MOORD IN ROTTERDAM. 10.000 galden belooning. STAD EN OMGEVING EEN NIEUWE BEDRIJFSKEUKEN. Veronischuldiging uitgesloten. KOPPENMARSCHEN. [aarsehe wandelsportvereeni- laskoppen bestaat dezer da» r en ter gelegenheid daar» :ij een jubileummarsch uit» voor alle leden van den pn onderatdeellng N.H.W.B. Juli zullen de wandelaar» leriheid gesteld worden een e maken in de omgeving ir, waarbij de start in den zal zijn. Zij, die den tocht ontvangen een zeer specia- |beIooning. ijving sluit Donderdag a.g. tariaat Fnidsen 50 te -4.1k- 1AMPIOENSCHAPPEN OP J EN 1 AUGUSTUS. ïmmissie van de Ned. Wiel- heeft beslist, dat de lankampioenschappen thans ■den verreden op Za- ili en Zondag 1 Augustus, irdamsche Stadion. voor dien dag vastgestel- len zijn afgelast. [kampioenschap van iST-FRïESLAND. 'an den te Hoorn gespeelden ti het kampioenschap van Ind is thans als volgt: [Langedijk 13 pnt. uit 9 p. in, Wervetshoof, 11 pnt. uit !,avestein, Alkmaar, 11 pnt. Peereboom, Sint Pancras, 5. Joh. Huitema, Langedijk, p. 6. J. Schuit, Alkmaar, 7 P. Zwuup, Hoogkurspel, 6 8. H. Kruider, Alkmaar, 6 9. Jb. v. d. Welle Jr., Lan- uit 8 p. 10. F. Kunst, Sint it. uit 8 p. 11. J. Smit, Berk» tit 6 p. Juli zal de laatste ronde teld, zoodat dan de speler» worden, die zich kunnen iven voor het provinciaal ip van Noord-Holland. o by vr ornltbetaling. |ren city bag 60, don» d.mantel, geh. gev., t. wollen stof om te aken 15. Metsch, laintstraat 20. neemb. boet L 320, 1 H 200 50, vogel- L 1.00 B 45 H 1.20 gegalv. tank 100 L. 0. G. J. Groot, Inge praat 4. fianzaag 7.50, 1 fiets- 2. G. J. Groot, Inge praat 4. pre steunzolen m. koper 45, merk The Cannti- 1/ 20, electr. theelichtje oer, stekker, 220 volt ;0. Metsch, Toussaint- 20. na tennisracket, één: |n bespeeld compl. m. i5. Var. Maarsse- Eembrandstraat 70. gensschoenen, m. 27, f. 12, gevr. Idem m. Te koojS fietsmandje 1. Sikkens, J. H, Scha- aat 7. gedragen heerencost., 48 35. Meisjesmantel, stof, lengte 55 cm. eeman, Asterstraat 12. p.n. divan met pluche en bijpassend tafel- 135. Moeijes, Slem- 12, Heiloo. |ie blauwe damesbad- 20. v. Rietschoten, huizerlaan L 72 A, tiofoon met 14 platen iklndergramofoon met ten 15. J. Schouw, itraat 29. Na 6 uur. fenfiets met massieve a, prijs 45. J. Renc- lanonkelstraat 22. Itelpakje, m. 42-43, bl., 40. F. Bakker, K. geerstraat 2. i.n. heerenrjjwiel z. b. partijtje G A draad L. Klooster, Kruseman fcweg 18. |rdeon 12 bassen 225. ril. Akersloot. i.g.st.z. lage gelakte Ischoenen, m. 43 18. ima, M. Wiegmanweg Vgen. ie eikenh. pathéfoon platen 75. Speur, Inlaan 20. iiapon, m. 38 6, bl. 6. Gevr. een japon, [-42. Nierop, Vennetje, icras. taande schemerlamp japon, m. 38-40 15, |el, m. 38-40 25, alles Smiers, Uitenbosch- 12, uaill. kolenfornuis m. Il75. de Ruiter, Snaar» ]tan 143. ndfl. 10 L. 2.50, 1 |umvat met kraan, 60 7.50 plus 20 M. dms- 12.50. G. J. Groot, Jidstraat 4. It met gegalv. pl. ijzer 64 H 75 5, 1 heg- fer 3.50. G. J. Groot, Idstraat 4. .a.n. gewasschen bed- 20, 1 nette gew. deken |utopefl (Nother) 4, 1 nolen 5. Jimmink, nstraat 12 box jnet vloer tins, Lindegracht 19. geschilderd uitschuif |rek 6, beste kamer- 10, zwarte zomer- o. kw. 15. Mevr. toningsweg 81. Woens- 17 van 2.305 uur. ouderwetsche heeren- \.f 14, buffet 30, ^uffetloopers 2.50. Mies, Koningsweg 81. lag 21/7 van 2.305 u. elpaard l.g.st. 10. ierg, Noordervaart d. Omval. kastje 35, eikenh. -ttafeltje, 1. model 1 p. knappe hooge d.- ■n 10. D. Klomp, .icht, van 25 uur. tinderled., gr. m., met en zeegr.matr. 30, aimach., uitst. st. f 25. |r. broekenpers 7.50. Leeuw, Z. Kerken- Limmen. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bnrean Alkmaarsche «ditie: Voordam C 9,- Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. WOENSDAG 21 JULI 1943 ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang No. 167. 2 pagina's Prils der gewone advertenties In deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40, elke 3% m.M. meer f 0.35. Tarieven voor de geheele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor bet geheele Rijk 2.63. Losse nrs. 5 ets. Duitsche troepen beheerschen situatie volkomen. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 20- Juli. Het opper bevel der weermacht deelt mede: „De^ stormloop der Bolsjewisten tegen 'het Oostelijke front strandde ook gisteren op den succesvollen af weer onzer door de luchtmacht voortreffelijk gesteunde troepen, die daarbij opnieuw 562 pantserwagens kapotschoten. Op het Koebanbruggenhoofd strandden verscheidene vijandelijke aanvallen op de heuvelstelling ten Westen van Krymskaja. Voor een deel werden reeds de gereedstaande vijandelijke troepen uiteengeslagen. Met nieuwe versterkingen herhaal de de vjjand zijn heftige doorbraak- aanvallen aan de Mioes en aan de Midden-Donetz. Zij werden in zware en heen-en-weer golvende gevechten afgeslagen. Terwijl van het gebied ten Noorden van Bjelgorod slechts plaatselijk be grensde, gedeeltelijke aanvallen van den vyand gemeld worden, duren de zware afweergevechten in het ge- vechtsgebied van Orel voort. Door krachtige tegenaanvallen werden de Bolsjewisten op eenige plaatsen te ruggeworpen. Op andere plaatsen brachten onze troepen in verbitterde gevechten den aanval van sterke vij andelijke infanterie- en gepantserde strijdkrachten tot staan. Op Sicilië werden talrijke aanvallen Van sterke vijandelijke infanterie- en gepantserde strijdkrachten in zware ge vechten én in samenwerking met Duitsche luchtstrijdkrachten voor de gevechten op korten afstand afgeslagen. De Duitsche en Italiaansche lucht macht zette haar aanvallen op de transportvloot van den vijand ook gis teren met goed gevolg voort. Bij deze aanvallen Werd onder meer een vijan delijk vrachtschip van meer dan 10.000 ton door bommen tot zinken gebracht. In den afgeloopen nacht hebben Duit sche gevechtsvliegtuigen Malta aange vallen". Zwaartepunt benoorden Orel. Aan heb geheele front, van Krymskaja in den Koeban tot aan Leningrad, zijn de Bolsjewisten thans tot een offensief yan geweldigen omvang overgegaan. 'Aanvankelijk schijnt het volgens Duit sche waarnemingen in de bedoeling der Bolsjewisten gelegen te hebben, naar Kiew op te rukken en de Oekraine te heroveren. De Duitsche aanval, die eenige weken geleden werd uitge voerd en midden in de massa's der Bolsjewistische legers tusschen Orel en Bjelgorod drong, heeft dit plan even wel verijdeld, zoodat het opperbevel der Roode troepen thans gedwongen is het zwaartepunt van den strijd benoorden Orel te leggen en te trachten van hier uit de naar het Zuiden en Oosten op gerukte Duitsche troepen te omsinge len. Het over een zeer breed front ge dachte zomeroffensief heeft hierdoor een gehéel ander karakter gekregen. Uit een strategie der agressie ontstond voor de Bolsjewisten een strategie der zelfverdédiging en van het zelfbehoud. Benoorden Orel, Waar het terrein vrijwel onbegaanbaar is door de vele regens en de ondoordringbare bosschen en moerassen, hebben de Bolsjewisten het zwaartepunt van hun tegenaanval gelegd. Onafgebroken werden en worden hier nieuwe menschenmassa's in den strijd geworpen, slechts op twee plaatsen PROFESSOREN GAAN HEEN. Bij besluit van den Sècr.-Generaal van het Dep. van Opvoeding, Weten schap en Kuituurbescherming is met ingang van den dag. waarop ziin op volger ziin ambt zal aanvaarden, aan dr. C. G N. de Vooys op ziin ver zoek eervol ontslag verleend als hoog leeraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht en is met ingang van 1 Sep tember 1943 aan prof. E. J. Vossnack op ziin verzoek eervol ontslag ver leend als hoogleeraar aan de Tech nische Hoogeschool te Delft. VERDUISTER GOED. Deze week' van 22.155.15 nar. Morgen: maan op 0.09, onder 12.05 u 24 Juli: Laatste kwartier. slaagden de bolsjewisten er in de Duit sche stellingen te doorbreken en zoo doende een eenigszins kritieke situatie te forceeren. Een onmiddellijk volgen de Duitsche tegenaanval bracht het verloren terrein weer in Duitsche han den, terwijl de tweede doorbraak werd opgevangen en in het kruisvuur van de zware Duitsche artillerie kwam te liggen, zoodat de doorgebroken bolsje wistische troepen geen gelegenheid had den de bres te vergrocten In militaire kringen verklaart men, dat de Duitsche troepen de situativolkomen beheerschen. Men dementeert voorts te Berlijn, dat Orel of het wegennet rond Orel binnen het bereik- van het front is gekomen. De stad en haar omge ving liggen nog ver achter het slag veld. Barbaarsche daad. Het Internationale Informatiebureau te Berlijn is in staat den naam mede te deelen van den man, die het plan ont worpen heeft voor den terreuraanval op de Eeuwige Stad en die het bevel heeft gevoerd bij het bombardement, dat in de Duitsche hoofdstad de meest barbaarsche daad van dezen oorlog wordt genoemd. Deze moderne hero- stratos is de Amerikaan James Montague, opperbevelhebber van de Anglo-Ameri- kaansche luchtstrijdkrachten in het ge bied van de Middellandsche Zee, de zelfde officier, die indertijd den ter reuraanval op Tokio heeft gevlogen. In de Italiaansche pers wordt uit drukking gegeven aan de verontwaar diging van Italië en de geheele be schaafde wereld over Be schandelijke aanvallen der Amerikanen. Aangezien de aanval, naar de Popoio di Roma schrijft, bij vol daglicht op een zonni- gen Julidag is ondernomen, was het den vijand niet mogelijk zijn doel te missen. Hij heeft ook alles getroffen, wat hij wilde: het kerkhof, de poli kliniek, het universiteitsgebouw, zie kenhuizen, weldadigheidsinstellingen en vooral de basiliek San Lorenzo. Geheel Manhattan en al zijn wolken krabbers, de heele Vereenigde Staten en hun steden, fabrieken en havens kunnen zich in schoonheid niet met deze kerk meten. De indruk op het Vaticaan. Van officieele Vaticaansche zijde wordt medegedeeld, dat het bombar dement op Rome een buitengewoon diepen indruk heeft gemaakt, aange zien tot dusver nog steeds de hoop be stond, dét Rome voor een bombarde ment gespaard zou blijven. Op instructie van den Paus zijn voor de eerstvolgende dagqn alle openbare en particuliere audiënties afgezegd, ook de gebruikelijke Woensdags audiënties. Blijkens het Italiaansche weer- «lachtbericht bedraagt het tot dusver vastgestelde aantal slachtoffers der burgerbevolking 166 dooden en 1659 gewonden. De Paus oVer den bomaanval. Naar Stefani meldt, heeft de Paus aan den aartsbisschop van Turijn, kardinaal Fossati, verklaard dien hij gistermiddag in audiëntie heeft ontvangen dat het bombardement op Rome een der ..gruwelijkste erva ringen van ziin leven" is geweest. In een officieele bekendmaking vermeldt de Osservatore Romano als reden vóór het afzeggen der groote Woensdagaudiëntie bij den Paus de „tegenwoordige omstandigheden en de noodzakeliikheid. massale bijeen komsten te vermijden, die met ge vaar voor de deelnemers gepaard zou den kunnen gaan". Naar de Messagero meldt, is bii den EngelschAmerikaanschen terreur aanval op Rome ook het graf der ouders van den Paus door vijande liike bommen verwoest. Bevolking van Rome verlaat de stad. Wegens het hevige bombardement van Rome hebben duizenden gezin nen. vooral uit de armere volkskrin gen. Rome gister in noordelijke en Oostelijke richting verlaten. De pers deed opnieuw een beroep op de open bare meening. dat alle personen, die niet wegens dienst- of beroepsrede- nen genoodzaakt ziin te Rome te blij ven. de stad verlaten. Van de ziidg der autoriteiten worden alle noodza kelijke faciliteiten verleend. Vrijwilligers Ned. Arbeids dienst naar Oost-Europa, STEENWIJK. 19 Juli. Ruim 500 mannen van den Nederlandschen Arbeidsdienst, voor het meerendeel behoorende tot de in het eerste half jaar 1943 geoefenden. hebben zich vrii willig verbonden voor een ver blijf van drie a vier maanden in het oosten van Europa om als N.A.D.- Oostkorps belangrijk voorbereidend werk te verrichten ten behoeve eener groote kolonisatie in het onder Duitsch bestuur staande gebied ten zuidoosten van Bialvstok. Onder leiding van den arbeidslei- der H. J. Pot aanvaarden deze vijf honderd Nederlandsche jongeman nen Dinsdag 20 dezer de reis naar hun tijdelijke bestemming. Zij zul len daar werken in drie afdeelingen. te Bialowitz. Ciechanowiec en Kles- chele. elke afdeeling onder leiding van een onderhopman van den N.A.- D.. terwiil de staf van hun corps te Bielsk zal zetelen. In deze streken zullen voor de ontsluiting van het Bialystocksche oerwoud en voor de reguleering van twee rivieren be langrijke werkzaamheden worden verricht. Na hun oefeningstiid te hebben doorgebracht in de kampen van den N.A.D. nabij Baarn en Amersfoort, vertoefden de Arbeidsmannen de laatste twee weken in de kampen van Steenwiikerdiep en omgeving, en heden. Maandag, waren zij te half 12 voor een korte afscheidsplech- tigheid in korpsverband opgesteld op het Steenwiiksche marktplein, waar de Nederlandsche driekleur tezamen met de hakenkruisvlag vroolijk wap perde te midden van de in open car- révorm aan'getreden drie afdeelingen. „gewapend" met de blanke schop en begeleid door het N.A.D.-staforkest onder leiding van hopman Leistikow. welk orkest marschmuziek deed hoo- hen De commandant van den Ned. Ar beidsdienst. L. A. C. de Bock. inspec teerde vervolgens de opgestelde af deelingen en richtte zich tot het Oostkorps met een toespraak, waar in hij o.a. zeide: Gi.i staat voor uw vertrek naar het Oostland aangetreden, waarheen gij morgen uw reis zult aanvaarden. Het is geen plezierreisje, maar e'en reis voor belangriik werk. dat gii gaat ondernemen, ter voorbereiding van de komst dergenen, die zich daar zul len vestigen en die dit kolonisatie werk zullen voortzetten. Gii zult daar in N.A.D.-verband uw taak verrich ten en ik verwacht van u allen, dat gii de beteekenis hiervan steeds zult beseffen. Door gedrag. houding, tuchtgevoel en werkprestatie zult gii toonen. waartoe de N.A.D. in staat is. Wanneer uw taak Is volbracht^ dan hopen wij met voldoening te mogen aanschouwen wat daar als resultaat van uw gezamenliiken arbeid tot stand zal ziin gekomen. General-Arbeitsführer Bethmann sprak hierna de Nederlandsche ar beidskameraden toe. Deze dag is als een mijlpaal* in de geschiedenis uwer jonge formaties te beschouwen. Gij zult na een langdu rige pauze het werk voortzetten, dat honderden jaren geleden uw landge- nooterf in het oosten van Europa wa ren begonnen Gii ziit in den besten zin .des woords de ionge zonen van het Nederlandsche volk. die de ge dachte der Oostlandkolonisatie in practiik brengen. Het zal uw taak ziin. met uw ionge kracht en met uw ieugdig idealisme het groote werk te beginnen, dat gezamenliik Europa in het oosten nog voor zich heeft. Ik wensch u bii dit werk succes en na de volbrenging van uw taak een ge zonden terugkeer in uw mooie Ne derlandsche vaderland. Arbeidsleider Pot dankte den com mandant en den General-Arbeits führer voor de gesproken woorden. Met het verzoek van Arbeidsleider Pot om een driewerf hoera op het Nederlandsche volk en op ons vader land uit te brengen, stemden alle aanwezigen oo spontane wiize in. Het staforkest speelde hierop het Wilhelmus, waarmede de plechtig heid werd beëindigd. Voor hun vertrek naar het Oosten werden Maandag de 500 Nederlandsche Arbeidsmannen op de markt te Steenwijk toegesproken door den Generaal- Arbeltsführer Bethman en den commandant van den Nederlandschen Arbeidsdienst, Generaal-Arbeidsleider L. A. C. de Bock. Tijdens de inspectie der manschappen door den Generaal-Arbeitsführer.Bethman en de» commandant van den N.A.D., Generaal-Arbeidsieider L. A. G. de Boek CNF-Ï. Zeiilemaker-Pax m x i Bil onze Vrijwilligers. Stram in de houding tijdens hel morgenappèl SS pk Nfquille-o-h-p m ®t.et S.s.-Ersatzkomraando Niederlande oeelt niecie. N^r>anders van arisch bloed, In den leeinju van 17-45 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk 2q0WGj ais geestelijk goed ont wikkeld zijn en zlch geheej kunnen geven «aan de eischen,-die de opleiding hun stelt, Kunnen zich de genoemd^ adressen vervoegen, teneinde gekeurd te worden. Bij ae onderzoekingen worden ook alle inlichtingen verstrekt met be- trekkmg tot de verzorging der familie- •fi1', r der opleiding, extra levex^- m'dde1"" Vo^ de familieleden 'enz. - De aandacht wordt er op gevestigd, dat voor de vrijwilligers, die om bepaalde- redenen In Nederland moeten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Nederland of bij het Wachtbataljon in Amersfoort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansche S.S. in N°derland willen toetreden Personen tusschen 18-35 jaar, die aan- meldingsplichting zijn voor den Arbeids inzet kunnen zich eveneens op een der keur'ngsdagen aanmelden en worden ge durende hun verbintenis van den Ar beidsinzet vrijgesteld. 22.7.43, 9-12.00 uur: Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat. 23.7.43, 9-14.00 uur: Amsterdam, Dam 4. 24.7.43, 9-13.00 uur: Utrecht, N.V.-Huls, Oude Gracht 245. 25.7.43, 9-14.00 uur: Amersfoort, PoL Durch- gangslager, Leusderweg. 26.7 43, 9-14.00 uur: Den Haag, Café Den Hout, Bezuidenhoutscheweg. Militaire kwestie besproken. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 20 Juli. De Fiihrer en de Duce hebben op Maandag: 19 Juli in een stad in Noord-Italië een samenkomst gehad. Er werden militaire kwesties be sproken, De diplomatieke correspondent van het D.N.B. schrijft: Bij de nieuwe ontmoeting tusschen de leiders van de As is de militaire situatie aan een onderzoek onderwor pen, die voortvloeit uit den wanhopi- gen stormloop van geweldige Sovjet massa's op het Europeesche afweer- front in het Oosten en uit de landings poging van de Engelschen en Amerika nen in het gebied van de Middelland sche Zee. Wanneer in Duitsche politieke krin gen over twee essentieele fronten voor Europa gesproken wordt, komt daarbij niet alleen de beteekenis der aan den gang zijnde gevechten tot uiting, doch ook de innerlijke samenhang en tevens de lotsgemeenschap der aan deze fron ten opgestelde Europeesche naties. Op grond van een nuchter, zakelijk onder zoek van den toestand, waarbij de ont wikkeling in het gebied van de Mid dellandsche Zee wel op den voorgrond gestaan zal hebben, zullen de Führer en de Duce als militaire opperbevel hebbers van de Asmogendheden de door den stand van zaken geboden maat regelen overwogen en besloten hebben. Dat de maatregelen van militairen aard zijn, blijkt uit het communiqué, dat reeds daarom de aandacht verdient, omdat het de politieke combinaties van den vijand tot ongerijmdheid brengt. De laconieke mededeeling in het offi cieele communique over het militaire karakter van de ontmoeting Hitler-Mus- solini moet derhalve ook gelden als een nieuw bijzonder indrukwekkend ant woord op de Engelsch-Amerikaansche poging, "om uit militair optreden tegen Italiaansch gelsied politieke munt te willen slaan. Dat die poging tot mislukking ge doemd is. bewijst niet alleen de hou ding van het Italiaansche volk na den terreuraanval op Rome, doch zal ook blijken bij de uitwerking der besluiten, die de Führer en de Duce in het be sef van hun verantwoordelijkheid voor net lot van Eu-opa wel genomen zullen hebben. De opvatting in Berlynsche kringen. Het Iniern. Informatiebureau zegt, dat het communiqué over de ontmoe- ing van gisteren op Noord-Ttaliaan- chen bodem tusschen Führer en Duce n Berlijnsche politieke kringen de grootste verrassing heeft veroorzaakt, daar tevoren geen enkele aanwijzing voor een dergelijke ontmoeting bekend was geworden, al zou deze ontmoeting met het oog op de jongste militaire ge beurtenissen dan ook voor de hand hebben gelegen. Men wijst in Berlijn op de kortheid van het uitgegeven communiqué. Te Berlijn kan men dan ook wegens dit zuiver militair karakter van de ontmoeting geen nadere bij zonderheden over het verloop en de re- ultaten daarvan te weten komen. Men vergist zich echter wel niet, wanneer men aanneemt, dat deze besprekingen tèn doel hadden de maatregelen vast te stellen, die met het oog op den hui- digen militairen toestand in het Mid dellandsche Zeegebied vereischt schij nen en die tevens geschikt zijn het ge meenschappelijke militaire succes van de spilmogendheden te waarborgen. Naar vernomen wordt, hebben tan de besprekingen de chefs van de wederzqdsche oppercommando's en uit den aard der zaak ook andere competente militaire persoonlijk- heden en deskundigen op het gebied - der gemeenschappelijke oorlogvoe ring van belde landen deelgenomen* Er behoeft, niet bijzonder op te wor den gewezen, dat ook deze ontmoeting in het teeken stond van de lotsgemeen schap van beide volken, en dat op nieuw de vastbeslotenheid tot uiting kwam, den strijd tot het zegevierende einde voort te zetten. Omtrent het bezoek verneemt men nog, dat de Führer zich Maandagoch tend met zijn intiemsten militairen staf per vliegtuig naar een Nóord-Itaiiaau- sche stad begaf, waar de Duce hem opwachtte en allerhartelijkst verwel komde. De besprekingen," die in een voor dit doel zeer geschikt gebouw in de nabijheid van deze stad werden ge voerd, duurden tot in den namiddag voort, waarna de Führer na een harte lijk afscheid van den Duce per vlieg tuig naar zijn hoofdkwartier terug- keérde. BRIEFWISSELING MET NEDER» LANDERS IN DUITSCHLAND 's-GRAVENHAGE, 21 Juli De persdienst van de PTT meldt: Verwanten van in Duitschland 'te werk gestelde Nederlanders zenden hun stukken veelal aangeteekend, vermoe delijk omdat zij meenen daarmede snel ler overkomst te bereiken. Het tegen deel is vaak echter waar, omdat de be trokken Duitsche kantoren overbelast worden. Aanbevolen wordt alledaagsche berichtenwisseling op gewone wijze te verzenden en aangeteekende verzending te beperken tot die stukken, welker in houd bijzondere behandeling inderdaad vordert. DE NIEUWE BOTERBON. 's-GRAVENHAGE. 21 Juli. Van Donderdag 22 Juli tot en met Maan dag 2 Augustus a.s. geven de bonnen „Boter 30A" en „30B Boter" elk recht op het koöpen van 125 gram boter. Uitknippen en bewaren. 's-GRAVENHAGE, 21 Juli. - Daar nog niet voldoende bekend blijkt te ziin, hoeveel gram oer bon men van de verschillende artikelen, welke verkriigbaar zijn tegen inlevering van een bon voor vervangingsmidde len, kan koooen. volgt hieronder nog maals een volledige opgave. Per bon kan men verkrijgen: 50 gr. bouillontabletten, bouillonkorrels, bouillonpoeder. bouillonpasta, ex tracttabletten, extractkorrels. ex- tractpoeder. exractpasta. soeppasta, soeparoma, spiisaroma. spijs- en soeparoma, of 50 gram bouillonblok jes of extractblokies. met dien ver stande, dat deze hoeveelheid in ma ximaal 12 blokjes verpakt mag zijn, of 100 gram soepblokjes, soeptablet ten, soepkorrels, soeppoeder, met dien verstande, dat deze hoeveelheid in maximaal vier blokjes, tabletten of nakies verpakt mag zijn, of 100 gr ge droogde soep of soep in drogen vorm. uitgezonderd vermicellisoep (deze is uitsluitend verkriigbaar op den voor vermicelli aangewezen bon), of 100 gr. jusblokjes. iustabletten. iuskor- rels. iuspoeder. met dien verstande, dat deze hoeveelheid in maximaal zeven blokjes, tabletten of pakjes verpakt mag ziin. of 100 gr. juspas- ta, of 125 gr. plantenextract, of 200 gr. pikante saus of ketchup, of 100 Sr. van die producten, welke ge bruikt kunnen worden ter vergroo ting van het olie-, vet- of botervo- lume. of ter vervanging van olie. vet. poter, botersaus of room. of 200 g>»am van die producten, welke gebruikt kunnen worden ter vervanging van wavonnaise. of 400 gr, van die pro ducten. welke gebruikt kunnen wor- -w van slasaus. Het verdient aanbeveling boven staande lijst uit te knippen en te be waren.. daar het wegens het groote aantal artikelen niet mogelijk is deze 'lijst telkenmale tegelijk met de bon- aanwiizingen te publiceeren. 's-GRAVENHAGE. 21 Juli. In de avonduren van 19 Juli 1943 tegen 23 uur werd in de Zes- tienhovenstraat in het noordelijk deel van Rotterdam de Nederland sche staatsburger Anthonius van der Waals, geboren op 11 October 1912 in Rotterdam, door verscheidene scho ten ernstig gewond. De gewonde is tijdens het vervoer naar het zieken huis aan zijn verwondingen bezwe ken. De daders wisten zonder herkend te ziin te ontkomen. Op den doode werd een persoonsbewijs gavonden, uitgeschreven ten name van Antoon de Wilde. Het vermoeden bestaat, dat het slachtoffer zich soms van den naam Antoon de Wilde bediend heeft. De bevolking wordt aangespoord om mede te werken aan het opspo ringswerk. Voor ter zake dienende aanwiizingen, die leiden tot het vin den van de daders, wordt een be looning van 10.000 gulden yitgeloofd. De leider van de Sicherheits- polizei en van de S.D. Rotter dam, w.g. WÖLK, SS-Sturmbannfiihrer. Reeds lang had hei Rijksbureau voor Voedselvoorziening in oorlogs tijd bezwaar tegen de huisvesting en inrichting van de Centrale Keu ken. Zooals men weet, werd de Cen trale Keuken door het vorige college van B. en W. gesticht, met steun van het Rijksbureau voor Voedselvoorzie ning in Oorlogstijd, om de menschen, die daaraan behoefde hadden, voor een matigen priis een maximum aan voedsel te verschaffen. Niet wetende, hoe lang de oorlogstoestand zou du ren werd de zaak provisorisch op gezet Aangezien de Centrale Keuken ook tot bedrijfskeuken bestemd werd, d.i. tot keuken voor personeel van bedrijven, waar zware arbeid ver richt wordt en die daarvoor toe stemming verkrijgen, werd het be zwaar van de onvoldoende outillage steeds sterker gevoeld. Tenslotte heeft het Rijksbureau de keuken afgekeurd en daarvoor een nieuwe huisvesting gevonden, in de moderne chocoladefabriek van de fa. Ringers aan de Noorderkade. Eergister is de nieuwe keuken, voorloonig nog als bedrijfskeuken. in gebruik gesteld. In enkele weken heeft de fa. Rin gers daarvoor de vormkamer. een modern lokaal van 40 x 14 M.. in het nieuwe gedeelte ingericht. Dit lo kaal is evenals de andere lokalen ih deze fabriek, waar voor het uitbreken van den oorlog met 500 personeel leden werd gewerkt, doch waar thans nog slechts 200 menschen werkzaam ziin. van een air condition voorzien. Daardoor is het mogelijk, des zomers koude en des winters warme lucht in te voeren. Het Rijksbureau verschafte de kookketels, elk van 500 liter, de ga mellen. de groentensnijmachines en de aardappelschilmachines. De firma Ringers bouwde de groo te bakken met spoelgoten. het maga ziin voor de ingrediënten en de op slagplaatsen en het wachtlokaal voor het nersoneel met kleedkasten enz. Alkmaar heeft thans voor de mas sale bereiding van eten een inrich ting. die andere plaatsen haar kun nen benijden. Door het beschikbaar stellen van haar overcomplete be- Sedert Zaterdag 1.1. is een nijver, een voudig deel der Amsterdamsche burge rij in diepen rouw gedompeld en alle andere oprechte Nederlanders rouwen mee. Ouders hebben^hun kinderen en kinderen hebben hun ouders verloren. De brute dood heeft huisgehouden op een wijze, zooals de Nederlandsche be volking dat van haar „bondgenooten" nog slechts hoogst zelden misschien wel nimmer, want de uitwerking der Amerikaansche schanddaad is nog niet in haar vollen omvang vastgesteld»kun nen worden beleefd heett. Een andere waardeering dan het woord „schanddaad" kan op dit moord- bedrijf niet toegepast worden. Zoo ooit de piloten maar in het blinde weg hun bommen uitwierpen, dan is dat wel hier gebeurd. Ooggetuigen men kan hen in de hoofdstad te kust en te keur ontmoeten hebben zonder tegen spraak vastgesteld, dat de Amerikanen van een enorme hoogte af.gemikt" hebben. Met bitterheid wordt allerwe gen het woord „mikken" in den mond genomen, want van een welbewust mikken op militaire of economische doelen is geen sprake geweest. Al wie in zijn leven wei eens gevlogen heeft, beseft dat op een dergelijke duizeling wekkende hoogte van het -bezonnen kie zen van een doel niet gesproken kan worden. B De vliegers, die Amsterdam Zaterdag geteisterd hebben, waren klaarblijkelijk allereerst op eigen veiligheid bedacht en daarom zochten zij de diepte der wolken. Zij hebben gegooid „op goed geluk" en van deze onwaardige han delwijze want een goed krijgsman richt zijn wapen niet naar het ongewis se zijn tallooze onschuldigen het weerlooze slachtoffer geworden. Dit houdt op vechten te zijn; dit is moor den. En zij, die daarover nog een an dere meening hebben, mogen zich voor oogen houden, dat morgen of overmor gen hun en hun kinderen eenzelfde lot beschorei kan zijn Er zullen straks stellig verontschul digingen komen. Nietwaar, een bom kan soms verkeerd vallen en men moet dat bij de goede bedoelingen maar op den koop toe nemen. Maar de ware Nederlanders zullen die verontschuldigingen niet eens in ontvangst nemen, laat staan aanvaar den. driifsruimte. heeft de fa. Ringers voorkomen, dat Alkmaar een duur gebouw moest zetten, wat. als de daarvoor benoodigde materialen be schikbaar worden gesteld, bovendien maanden arbeid zou hebben gevor derd Wie in deze inrichting het eten ziet bereiden, kan geen bezwaar meer hebben tegen 't nuttigen daarvan. Al les geschiedt machinaal en zelfs hy giënischer dan 't thuis klaar gemaakt kan worden. Een bezwaar is. dat al les als stamppot bereid wordt, doch dit gebeurt volgens voorschrift van het Rijksbureau om een maximum aan voedingsstoffen in het eten te behouden. De air condition wordt thans benut om de etensdampen te spuien, terwiil de gamellen waarin het eten getransporteerd wordt, te voren in een inrichting gedesinfec teerd worden. Momenteel wordt er gekookt voor 2500 man, doch de keuken heeft reeds thans een capaciteit voor 5000 menschen en is voor uitbreiding vat baar Ook het personeel van de fa briek ontvangt het eten van de be drijfskeuken. Voor het nuttigen daarvan ziin afzonderlijke lokalen voor het mannelijk en het vrpuwe- liik personeel ingericht. Voor de Centrale Keuken wordt het eten nog in de Oude Doelen be reid, maar verwacht kan worden, dat ons huidig stadsbstuur spoedig de noodige stappen zal doen om ook dit eten in de moderne en hygiënische keuken bereid te krijgen. Ook de ac- comodatie vordert dit trouwens. STEDELIJK MUSEUM. Egmond-verzameling. Tijde- delijk geopend. In de vacantiemaanden Juli en Augustus zal op de bovenzaal van het Stedelijk Museum, uitsluitend op Vrijdagen van 1012 en van 1416 uur. de Egmond-tentoonstelling. wel ke vorig iaar reeds zooveel belang stelling trok. ziin geopend. Het be treft de zeer bijzondere collectie van voorwerpen, die werd opgedolven ter plaatse van het v.m. Kasteel te Eg- mond aan den Hoef. aangevuld met oude schilderijen, kaarten en prenten betr. dit kasteel. Deze merkwaardige tentoonstelling is uitsluitend toegankelijk door den ingang naast den Stadhuistoren. 50 JAAR GETROUWD. Het echtpaar F. H. L. Dingerdis— Dingerdis. Ropjeskuil. alhier, vierde gisteren onder groote belangstelling den dag waarop het voor 50 jaar in den echt werd verbonden. De man is 72 en werd in Alkmaar, uit het be kende schoorsteenvegërsgeslacht Din gerdis geboren, waar hii in dienst van de firma Ringers vele jaren het vak van metselaar uitoefende. De vrouw is 73 i. en werd in Velsen geboren. Hun huwelijk werd met zes kinderen gezegend, waarvan 3 in le ven ziin. De feestdag ving aan met een H. Mis in de St. Josephkerk en werd verder in familiekring doorge bracht. Tal van bloemstukken en ge- lukwenschen getuigden van de be langstelling. die in breeden kring voor dit huwelijksfeest bestond. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Catharina P., d. v. Tjebbe de Groot en P. van Duin. Jozina H., d. v. Hendrik A. Cijsouw en H. Schel- tema. Elisabeth, d. v. Gerrit Descen- dre en L. van Wanrooij. Johanna H., d. v. Johannes C. Tolenaars en J. Verschoor. Olga B., d. v. Herman J. Bosman en M. D. c. van Gulik. Anneke A., d. v. Albert Doets en J. Zwaan. Petrus A. A., z. v. Ale Souverein en A. Barendsen. O idertrouwd: Willem Reek en Maria schot. Frederik Scheppers en Johanna Th. de Waard. Menze Wouda en Rinske J. Douma. Gerrit Strooker en Hendrika van Vugt. Jan Duin en Stjtjr Duinmeijer. Meindert Ruiter en Janna J. G., Rus. Jan J. Post en Cor nell; H. G. van Eldik Thieme. Gehuwd: Arie van Wieringen en Hen- riette E. van Apeldoorn. Adrianus J. Wittebrood en Wilheimina J. Kaandorp. Overleden: Antje Schenk, 70 jaar. Johannes Molenaar, geh. m. J van der Laan, 74 jaar. I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1