deeling hton-trekking DAGBLAD VOOR ii Hevige acties aan Oostelijk front. Hoe Amsterdam het leed lenigde. eet 't niet! IJ-KANTOOR OUD TE. m Landing in Noorwegen mislukt. Na den Amerikaanschen luchtaanval. Keuringen voor de WaHen S.S. het Legioen en de Landwacht. Alles eir iedereen paraat. Enna en Caltanisetta ontruimd. d STAD EN OMGEVING De stijgende lijn. sumenten zijn per kg., per IgOfl e*i: Andijvie f 9,50, 13 ct.; Sa- roen) 19,50, 13 ct.; Roode kool Spitskool 18,50, 12 ct.; Witte 11 ct.; Bloemkool: srt. IA bo- over den kop gemeten, 117,50, I van 22-27 cm, idem, f 14.00 18 van 18-22 cm, idem, 111,00, 14 van 12-18 cm, idem, 18,00 10 zonder lol: srt. I ben. 50 gr. ewasschen 1 17,00 22 ct.; srt II r. p. st., id. 111,50, 15 ct.; Bos- g. peen per bos (25 st.) 111,50, biet 18,50, 11 ct.; Radijs 14,50, lderij 1 4,00 6 ct.; Peterselie en 0, 7 ct.; Kropsla: minstens 2 st. 13,50, 5 ct.; van 1.7-2 kg. 3,00, 5. ct.; Sla (dunsel, snij- li0,50, 14 ct.; Spinazie (blad) idem (struik) 112,00, 16 ct.; mers: I vanaf 500 gr, p. sji. II van 450-500 gr. p. st. 19,50, an 350-450 gr. p. st. 17,00 9 ct.; kommers: srt. IA vanal 850 gr. 20 ct.; srt. I van 700-850 gr. 16 ct.; srt. II van 600-700 gr. 14 ct.; srt III van 500-600 gr. 10 ct.;Komkommerstek 110,50, ien en sjalotten 17,00 9 ct.; ,00, -39 ct.; Aubergines 111,50, s f 153,00, 1 1,83, Peulen 119,50, rabi: I boven 7 cm. middell. II van 5-7 cm. middell. 15,50, erwten: (Rijs en Krombek) Overige soorten 116,00, 21 n: I 1 32,00, 40 Ct., II 121,00, 13,00, 17 Ct., IV 19,50, 12 Ct., I en II stippel 113,00, 17 ct., ppel 15,50, 8 ct,; Vroege aard en 28 mm. 19,50, 11 Ct., 15-20 7 ct.; Ramanas 113,00, 17 ct.; ,00, 17 ct.; Postelein 117,00, 22 s) 7 bossen per kg. 16,50, 9 zonder lol 19,50, 12 ct.; Tuin- 0, 13 ct.; Tomaten I, II, III en ct.; idem bonken 1 22,00, 29 iel en gescheurde 115,00, 19 en (snij-, spek- en princes- 3 ct.; Stamboonen, witte zon- 26,00, 34 ct.; Overige ♦soorten fdred., kunst en wetenschap- d Aardweg, Alkmaar; chef J. N Adema, Alkmaar; bui-* Broersen, Hoorn; binnen* on Alkmaar: D. A. Klomp; htb. J. Werkman, Alkmaar, uren: Den Helder A. C. van Alkmaar; Schagen: A. Eriks nnemerland J. Belterman te Zaanstreek W. J. Harwijn# West-Friesland Jac. Groot Adv. J. Visser te Den OORUITGANG ooruitgang spreekt uit e zoo juist gepublf- erde cijfers over het oekjaar 1942 van ,,De entrale Arbeiders Le- nsverzekering Mij' ooruitgang van bet rzekerd kapitaal met eer dan 19.000.000 ldenvooruitgang van t aantal verzekerden et ruim 72.000. Kort- i: de balans over 1942 ■weer een beeld van t groote vertrouwen t Werkend Neder, nd in beleid en streven lelt van DE CENTRALE solide - coulant zekert Werkend Nederland nitraat 28 Gravenjrage GUSTUS a.i. verkrijgbaar bij: aar Houttii 9. 94 - Giro 234743. ustrie in Noord- ndiensttreding tijd 18-22 jaar. ingen en foto te es Gzn., West- B.S. 50. toor „Holland". vestigen wij er vanaf Maandag 2 gesloten is voor waarin velen met n, die bij inschrij- kantoor te willen eting met een ge- e van hun werk- ij konden maken, atie te komen met contact kunnen omen, melden wij ing den wensch te riefwisseling door e partij in contact heden ook gedu- al voortgang zul- en voor NIEUWE lijk aangevraagde legenheid is, zul- an weer normaal ersoonlijk tot ons eer van 26 uur van 25 uur en ordt ook alle eor- eling genomen, bij ons ingeschre- reiding van de tot eeds twee maan- n die wij konden len rustig een en n vrij langen tijd n niets meer van nog, dat het in nveranderd is. EMIDDELINGS- IRALENGRACHT van 25 en van ag van 26 uur. T). 128 dagbladen. Uitgave: pagblad voor Noord-Holland N.Y. Alkmaar - Voordam C 9. gnrcan Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 333 Giro 187294. DONDERDAG Kt PÖU Sm 2ULKMAARSCHE EDITIE. NOORD-I 145e Jaargang. No 168. 2 nazina's. Prijs der gewone advertenties In deie éditte 0.10 per m.M.; min. 14 m-M. f 1.40, elke 3 V, m.M. meer 0.S5. Tarieven voor de gebeele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10. voor het gebeele Rijk 2 63. Losse nrs. 5 ets. Uit het Hoofdkwartier van den Führer. 21 Juli Het opnerbevel van de weermacht maakt bekend: Aan den Mioes en den midden- loon van den Donetz nrobeerde de viiand ook sisteren met sterke in fanterie- en nantserstriidkrachten ons afweerfront tevergeefs te door breken. Hevize viiandeliike aan vallen en stormloonen wisselden met eizen tegenaanvallen af. De gevechten duren voort. Ook in het gebied van Orel werd vooral ten Oosten en Noorden van de stad de zware afweerslag voort gezet. In het Zuidelijke deel van dezen frontsector werden over een breed front ondernomen aanvallen van de Soviets bloedig afgeslagen, nlaatseliike wiggen werden afge grendeld. Gisteren vernietigden onze troepen 133 Soviet-Dantserwagens. In dentud van 5 tot. 19 Juli werden m de felle aanvals- en afweergevechten aan het Oosteliike front 45.172 gevangenen gemaakt, terwiil 4.827 pantserwagens door formaties van het leger- van de Waffen-SS en door luchtdoelartille- rie van Re luchtmacht .kapotgescho ten en verscheidene honderden an dere Soviet-nantserwagens door vlie gende formaties van de luchtmacht werden vernietigd. Bovendien wer den 2201 stukken geschut alsmede 1080 granaatwerpers buitgemaakt of vernietigd In denzelfden tiid werden 2344 Sovietvliegtuigen omlaag ge schoten. On de Zwarte zee bracht een Duit- sche duikboot een vrachtschip van 2000 brt. tot zinken en in de baai van Kroonstad werd door kustbatternen van de marine een sleep in brand geschoten. Verwacht kan worden, dat de inleen vernietigd is. LANDINGSPOGING IN NOORWEGEN. Onder de bescherming van dichten mist ondernam de viiand in den nacht van 19 on 2(1 Jnli met vrii sterke strijdkrachten een landings poging aan de kust van Noordeliik Noorwegen bii Vardö. In het ter stond losbarstende ^reconcentree,-de vuur van alle ter verdediging van de kust ongestelde eenheden van het leger, de marine en de lucht macht. stortte de landingsactie van den viiand volkomen ineen. De viiand moest zich onder verliezen in den dichten mist terugtrekken. In den Westelijken sector van het Piciliaansche front voerden Duitsch-' Italiaansche gevechtsgroepen, onge hinderd door den viiand. de bevolen bewegingen volgens de plannen uit. In den OostcUiken sector werden tal rijke aanvallen van Britsche treeften, afgeslagen en wedden nlaatseliike wiggen in onverwiüden tegenaanval uit den weg geruimd In den striid tegen de viiandeliike transDortvToot werden 90k gisteren weer go°de resultaten behaald. Bii den reeds zemelden aanval van een formatie zware Duitsche gevechts vliegtuigen od Malta in den nacht v. 19 on 20 Juli werden inrichtingen der haven La Valetta in brand gewor pen en werden bomtrp'fers geniaalst on 7 groote viiandeliike transport,- schenen, waarvan er minstens 2 als vernietigd beschouwd kunnen wor den. Een Duitsche formatie motnrtome- dobooten ondernam een narhteliike actie tesen de door den viiand bezet te haven van Bvracuse en bracht in een verrasseriden aanval 9 tnroedc- iaeers en een srhio van 30(19 brt tot zinken. Een and»r groot schio werd door tornedotreffers zwaar bescha digd. Hoogtepunt in Sovjet-offensief nog niet bereikt. De correspondent van het A. N. P. te Berlirn schriift: De gigantische aanvallen met Dant serwaeens. welke de bolsiewisten eenige dagen geleden in de sectoren ten O. van Orel ten Z. van Soechi- nitsii begonnen ziin geliiktiidig met offensieve handelingen aan de Cen trale Donetz. bii Lissitsiansk en aan het Mioesfront. worden nog steeds met. onverminderde hevigheid voort gezet. men kan zelfs niet aan den indruk ontkomen, dat het hoostenuni in het Bolsiewistische offensief nog niet bereikt is. De Bolsiewisten brengen nog steeds geweldige massa's materiaal in den slag, Ten koste van alles, aldus ver luidt het in militaire kringen te Ber liin. trachten zii od verschillende punten door te breken en wel ten O van Orel en ten Z. van Soechinitsii alwaar ook het zwaartepunt van den striid ligt. Het materiaal, dat door de roode troepen gebruikt wordt, bestaat hoofdzakeliik uit producten der eigen industrie. De rol van het Britsche en Amerikaansche materiaal is van on der mschikt belang Volgens Duitsche schattingen hebben de Bolsiewisten ongeveer 50 pet van het bii Orel in den slag gebrachte materiaal verlo ren. Bii Soechinitsii bedroegen de verliezen volgens dezelfde waarne mers ongeveer 30 pet. Men verklaart te Berliin. dat deze verliezen 00 den duur zelfs voor de Bolsiewisten cata- strnphaal moeten worden, daar men niet kan aannemen, dat zii ondanks den hoogen stand van de productie cijfers. niet snel tot uitputung van de voorraden zouden kunnen leiden. Over den striid aan de Centrale Donetz wordt bekend gemaakt dat de Bolsiewisten er niet in geslaagd ziin op den westeliiken oever van de rivier vasten voet te kriiven. Deze gevechten, alsmede die bii Lissit siansk. worden in tot oordeele be voegde kringen te Berliin als zuivere onluchtingsoffensieven gekwalificeerd die niet vergeleken kunnen worden met het geweld van den striid tus- schen Orel en Bielgorord. De ontmoeting tusschen Führer en Duce, Naar van officieele Italiaansche ziide wordt verklaard heeft het. korte communiaué over de ontmoeting tus schen den Duce en den Führer. waar in medegedeeld werd. dat uitsluitend militaire kwesties besproken werden, alle Drooagandamanoeuvres van den viiand te niet gedaan. Het zeeft edn duideliik antwoord od de Angelsak sische pogingen om voor zuiver poli tieke doeleinden te speculeeren met de aan den gang ziinde militaire ope raties. De standvastige hou,line van het Duitsche en het Italiaansche volk tegenover de terreuraanvallen van den viiand bewiist overigens dat deze ooging vergeefs is De rtaliaansche bevolking en vooral de inwonefe van Rome hebben evenals de bevolking van Duitschland getoond den wil tot tegenstand en striid te bezitten. Tijdens de ontmoeting van Duce en Führer werd de militaire toe stand aan de oorlogstooneelen van de Middellandsche Zee en aan het Russische front, waar de viiandeliike massa's hun aanvallen on het ver dedigingsfront van EuroDa ontke tenen. in al ziin bijzonderheden en ontwikkelingen besnroken. De beide staatslieden hebben in hun hoedanigheid van oDDerste bevel hebbers van de strijdkrachten der snilmogendheden beraadslaagd over de maatregelen, die met het oog od de aan beide fronten gaande ziinde gevechten noodzakelijk ziin Deze beide fronten worden door de snilmosendheden beschouwd als van elkander afhankeiiik en voor het lot van alle Euroneesche volken van vi taal belang On grond van een rea listisch en objectief onderzoek van den toestand werd tot zoodanige te genmaatregelen besloten Bij de voortgezette opruimings werkzaamheden in Amsterdam-Noord zijn weder enkele lijken .geborgen, waardoor het aantal dooden als ge volg van den Amerikaanschen ter- reuraanval op Amsterdam-Noord, is gestegen tot 133. De stoffelijke resten zijn alle over gebracht naar een kerkgebouw in het centrum der stad, waar de identificatie plaats had. Woensdag en Donderdag a.s. worden de slachtoffers ter. aarde besteld op verschillende begraafplaat sen in de höófdstad, o.a. op de Noor der-Begraafplaats, Zorgvlied, St. Bar bara en Vredenhof. De meeste slachtoffers vielen in een blok huizen, waarin een apo theek en een dokterswoning geves tigd waren. De geneesheer hield-juist spreekuur, enkele tientallen patiën ten bevonden zich in de wachtka mer, toen het perceel een voltreffer kreeg. 29 Lijken werden onder het puin vandaan gebaald. In de aan grenzende apotheek zochten tal van arbeiders, die er de voorkeur aan gaven hier te schuilen inplaats van in den nabijzijnden schuilkelder, dek king. De meesten hunner vonden hier den dood, de anderen werden allen zwaar of licht gewond. In het politiebureau, dat een vol treffer kreeg, werden behalve twee agenten, ook twee arrestanten gedood. Bij het zien van de ruïnes moet men zich er nog over verwonderen dat het aantal slachtoffers niet veel grooter is. Zeeü veel is echter te danken aan de eminente hulpverleening. Enkele mi- nuteh np den aanval waren reeds hon derden mannen, vrouwen en meisjes aan het werk. Terstond begonnen zij met het ruimen van puin en zij moch ten erin slagen, velen uit de inge storte perceelen in veiligheid te bren gen. Zélfs nog in de avonduren kon een geheel gezin levend onder de puin- hoopen vandaan worden gehaald. Het werk van de 500 vrijwillige le den van den luchtbeschermingsdienst heeft dan ook een buitengewoon goe den indruk gemaakt De activiteit van den geneeskundig gen dienst viel mede zeer te roemen. Deze dienst vopd onmiddellijk een voorbeeldigen steun in de medewerking van den eersten hulpdienst van een particuliere maatschappij. Honderden menschen, die lichte verwondingen had den opgeloopen, werden hier geholpen Meer dan duizend personen zetten zich nog denzelfden en den volgenden dag in voor het verleenen van hulp. Be halve de vrijwilligers van den 'lucht- Het s.S.-Brsatzkommando Niederlande deelt mede: Nederlandera van arisch bloed, ln den leeftijd van 17-45 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ont wikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemd^ adressen vervoegen, teneinde gekeurd te worden. Bij de onderzoekingen worden ook alle gevraagde Inlichtingen verstrekt met be trekking tot de verzorging der familie leden, duur der opleiding^ extra levens middelen voor de familieleden enz. De aandacht wordt er op gevestigd, dat voor de vrijwilligers, die om bepaalde redenen in Nederland moeten blijven, de mogelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Nederland of bij het Wachtbataljon in Amersfoort Tijdens de7n keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansche S.S. in Nederland willen toetreden. Personen tusschen 18-35 Jaar, die aan- meldingsplichting zijn voor den Arbeids inzet kunnen zich eveneens op een der keur'ngsdagen aanmelden en worden ge durende hun verbintenis van den Ar beidsinzet vrijgesteld. 23.7.43, 9-14.00 uur: Amsterdam, Dam 4. 24.7.43, 9-13.00 uur: Utrecht, N.V.-Huls, Oude Gracht 245. 25.7.43, 9-14.00 uur: Amersfoort, Pol. Durch- gangslager. Leusderweg. 26.7.43, 9-14.00 uur: Den Haag, Café Den Hout, Bezuidenhoutscheweg. Bij onze Vrijwilligers. Voorzien van i.imiggenmaslcers" trekken de jongens voorzichtig door het moeras den vijand tegemoet SS PK.Fritieh.0-H4> sa beschermingsdienst, werkte de G.G. en G.D. met 200 doktoren, verplegers, ver- Dleegsters e.a. vele uren achtereen. De Technisch Noodhulp uit Amsterdam kreeg assistentie o.m. uit Zaandam, Edam en Monnikendam. De politie was met 150 man dag en nacht in touw, en 100 man uit de werkverruiming traden zeer actief op. Daarnevens werkten onderscheidene technische diensten met zeer veel personeel en waren 60 W A.-mannen in actie. „In den nood leert men zijn vrien den kennen". Ook bij de ramp, welke Amsterdam-Noord Zaterdag j.l. heeft getroffen, is dit spreekwoord opnie&v bewaarheid, zooals de stedelijke direc teur van den Nederlandschen Volks- dienst, de heer L. Dekker, in een on derhoud voor de pers uiteenzette. Zoo kon bijv. reeds een uur na de ramo een vrijwillige koeriersdienst worden ingesteld, die met de talrijke bood schappen de telefoon in het getrof fen stadsdeel functionneerde niet meer werd belast. Zoodoende kon men dien ochtend beginnen met de uitrei king van dc z.g. schsdekaarten aan de getroffenen, waarop deze de warme en broodmaaltijden konden krijgen De verstrekking van maaltijden Reeds Zaterdagsmiddags was het centrale hulpbureau van den N.V.D geheel ingericht en had men in sa menwerking met den "luchtbescher mingsdienst een volledig overzicht opgemaakt van de getroffen perceelen, zoodat, toen men 's Zondags met de uitreiking der schadekaarten begon, reeds over de noodïgste gegevens be schikte Des Zaterdags waren de maaltijden zonder meer verstrekt aan ieder, die zich daarvoor kwam melden Dat deze verstrekking van maaltijden niet eenvoudig was, blijkt wel uit de cijfers: niet alleen moesten alle dak- loozen aan eten worden geholpen, plus de ongeveer 3000 heipers van allerlei diensten, maar daarbij voegden zich nog duizenden die niet meer over gas konden beschikken Daarbij kwam, dat de centrale keuken in Noord eveneens was verwoest, zoodat de aanvoer van het eten uit het centrum moest ge schieden Gelukkig kwam Zondagochtend een groote veldkeuken van het Rijksbureau voor Voedselvoorziening in Oorlogstijd in Oostzaan aan, die daar 10.000 por ties voor haar rekening nam. De overige 10.000 15.000 porties werden verzorgd door den Gemeentelijken Centralen Dienst voor de Levensmid delen voorziening. Ook de samenwerking met de ove rige betrokken Rijks- en Gemeente diensten laat trouwens niets te wen- schen ovejr Andere organisaties, die hulp verleenen op sociaal terrein, zoo als de N.S.V O en de Jeugdstorm, heb ben zich vriiwillig ondergeschakeld bü den NrV.D.. d'e dan ook op dit terrein de leiding heeft. Zeer dankbaar was de heer Dekker ook voor de vele spontane aanbiedin gen van winkeliers, groote firma's en fabrikanten, die allerlei goederen aan den N.V.D. hebben aangeboden. Collecte op komst De Volksdienst is bezig met de orga nisatie van een groote collecte in de hoofdstad, welke nog aan het einde van deze, of anders begin volgende week zal worden gehouden. Het spreekt natuurlijlf vanzelf, dat acties ten bate van den N.V.D. van harte welkom zijn. Zoo hebben zich reeds enkele groote bedrijven* opgege ven, waarvan het personeel enkele we ken een uur loon zal afstaan aan den Volksdienst, ten bate van de getrof fenen, welk bedrag dan door de direc ties zal worden verdubbeld. Het Italiaansche weermachtbericht meldt o.m.: „In den centralen sector van het front op Sicilië hebben de Spil- troepen na hevige gevechten Cal tanisetta en Enna ontruimd en nieuwe stellingen betrokken. Van 10 tot 20 Juli werden 228 vijan delijke pantserwagens vernield en een honderdtal beschadigd, terwijl de vija'nd talrijke andere bij de landings operaties heeft verloren. Toestellen van ons vijfde regiment slagvliegers hebben een stoutmoedigen aanval op de haven van Augusta gedaan, waar bij zij een groot koopvaardijschip en een transportschip ernstig troffen. Zware Duitsche bommenwerpers heb ben in den nacht van 20 .Juli de ha ven van Malta aangevallen, zij trof fen havenwerken en zeven koopvaar- dijscheoen. waarvan er twee als ge zonken kunnen worden beschouwd. Duitsche torpedomotorbooten hebben in de wateren van Sicilië twee tor pedojagers en een stoomschip van 3.0C9 ton tot zinken gebracht en een koopvaardijschip van middelbare grootte met torpedo's getroffen, alle torpedomotorbooten keerden op haar basis terug. De gevechten op Sicilië. Od Sicilië is de nosing van den viiand de vlakte van Catania aan de westziide te overvleugelen en daarbii de in het gebied van Enna staande Duitsch-Italiaansche eenheden te om singelen door de schitterende tacti sche manoeuvre van de soiltroeoen mislukt. Dat Enna daarbii werd ont ruimd lag in het plan van de bewe gingen om zich van den viiand los te maken en zal den viiand wel niet het door hem verwachte voordeel bren gen Intusschen gaan de gevechten om Catania met onverminderde he vigheid voort. Duitsch-Italiaansche tegenaanvallen verhinderden ieder ODeratief succes van den viiand Zii dwongen dezen oonieuw niet onaan zienlijke striidkrachten aan te voe ren. Luchtmacht en marine zorgen ervoor, dat de aderlating van de Britsche marine- en koopvaardiiton- nage onafgebroken voortgaat. PLUNDERING VAN DISTRIBUTIEKANTOREN. Scherpe maatregel aangekondigd Officieel wordt medegedeeld: In een der distributiekantoren van het land zijn, zooals reeds ge meld, misdadige elementen binnen gedrongen, die bereikten, dat de ambtenaren ter plaatse de plunde ring van het kantoor toelieten zonder tegenstand te bieden. Daar bij is een zeker aantal levensmid delenbonnen gestolen. Uit bet-onderzoek is gebleken, dat enkele ambtenaren in strijd met hun jdicht zonder tegenstand te bieden de indringers in bun mis dadige bezigheid niet hebben ge hinderd. Zij zijn daarop in hechtenis geno men en wachten thans op overbren ging naar het concentratiekamp te s-Hertogenboseh, Tevens is bepaald, dat in dit ge val en voortaan in elk eventueel volgend geval van dezen aard het betreffende distributiekantoor voor de geroofde bonnen geen andere krijgt. De bevolking zal het, naar gelang van het aantal gestolen bonnen, zonder levensmiddelen bonnen moeten doen. In verband met dit voorval verne men wij nog van bevoegde zijde: De levensmiddelenpositie in Neder land is aan de geheele bevolking be kend. De levensmiddelenbonnen, die worden uitgegeven, weerspiegelen in hun rantsoëneering den omvang van hetgeen met inspanning van alle krachten en in het belang yan alle Nederlanders uit den Nederlandschen bodem gewonnen kan worden. Als dus onverantwoordelijke elemen ten zich vergrijpen aan levensmiddë- lenbonnen of in anderen vorm aan de maatregelen tot rantsoeneering der levensmiddelen, welke zoo noodzake lijk zijn in het belang der geheele bevolking, dan verhinderen zij daar door de ordelijke voedselvoorziening der bevolking, die dan uitsluitend de schade daarvan heeft. Bovendien is de bezettende mogend heid vastbesloten, ter beveiliging van de levensnoodzakelijkheden, in het ver volg een bijzonder nauwkeurig onder zoek in te stellen naar de houding der ambtenaren op de plaats van het straf' bare feit, daar het de natuurlijke plicht van eiken ambtenaar weder om in het belang van het algemeen welzijn is, zich energiek en met succes te verzetten tegen iedere po ging tot sabotage. Waar ook maar de verdenking bestaat, dat ambtenaren in strijd met hun plicht handelen, zul len zij zooals in het onderhavige ge val naar een concentratiekamp wor den overgebracht. PAUSELIJK PROTEST TE WASHINGTON EN LONDEN. In toonaangevende Vaticaansche krineen wordt bevestigd, dat Daus Pius XII onmiddelliik na het bom bardement v. Rome een officieel Dro- test heeft gericht tot de regeeringen te Washington en Londen. De bood- schaD werd langs diplomatieken weg aan de beide regeeringen overhan digd. Een officieele publicatie van het protest van het Vaticaan wordt echter niet verwacht daar men eerst de antwoorden van de beide regee ringen wil afwachten. VERORDENING BETREFFENDE DE BEHANDELING VAN VIJANDE LIJK VERMOGEN. De hoofdgroep banken heeft van de Deutsche Revisions- uiad Treuhand- A G. te Arnhem een schriiven ont vangen. waarin wordt medegedeeld, dat er tegen een inschriiving oo de 3V2 Nederlandsche staatsleening '43 od grond van Vo. 26/40 en haar aan vullende verordeningen geen bezwa ren bestaan.Indien voor rekening van depots, welke aap deelneming aan een gedwongen leening onder worpen zouden ziin. moet worden in geschreven. dan moeten effecten uit zoodanige depots ter waarde van het benoodigde bedrag worden vervreemd. „HET VOLK EISCHT DADEN." 's-GRAVENHAGE. 22 Juli. Heden, avond om 18.45 uur spreekt Max Blok zijl, via Hilversum I. in de serie Bran dende Kwesties. De titel van dit praatje is: ..Het volk eischt daden". Rijkscommissaris, Rijksminister dr. Seyss-inquart CNF-J. Ze ilemnker-Pa* m Vandaag, 22 Juli, gedenkt de Rijks commissaris, Rijksminister dr. Seyss Inquart, zijn 51cn verjaardag, in verband waarmede wij hierboven een recente opname weergeven van zijn beeltenis. TABAKSKAARTEN. Voor het verkrijgen van nieuwe tabakskaarten moeten de lichamen van de oude kaarten worden inge leverd, uiteraard zonder reserve- of genummerde bonnen. Zij, die hun tabakskaarten niet meer bezitten, kunnen hun nieuwe tabakskaart ontvangen op een na der te bepalen uitreikdag. R.K. MULO-EXAMEN TE ALKMAAR. Voor het in het „Gulden Vlies" ge houden R.K. Mulo-examen, slaagden to'c op heden: W. Admiraal, P. Bakkum, N. Beukers, H. Bleij endaal, C. Drie huis, P. Goes, J. Stavenuiter, J. Schrickx, J. Bos, S. Broersen, P. Buijsman, M. Aulbers, J. Bernaert, J. Boon, Th. Verhagen, Th. Eisen, R. v. d. Werf, A. Persoon, E. Mooij, A. Pompe, M. Schraag, A. J. Haakman, P. Han- raads, B. C. H. Habich, H. D. A. Janssen, W. C. Keesom, J. A. Kuiiper, N C. Verver, G. A. Vertelman, P. Q. Vloot, J. J. Jak, A. I. M. Keijfcer, A. H. T. Koning, B. M. T. Coppen, J. A. Geels, M. C Grooff. J. T Hemels, M. M. Stolwijk, H. M. Th. Wiering, A. G. van Diepen, J. W. Dijkhof, D. W. Hau- wer, J. G. M. Hooijschuur. J. A. G. Meijer, S. Morsch, W. P. J. Pannekeet, H. R. Peters, A. C. A. Praat, J. Schoen, D. J. Woldendorp, J. T. Konijn, C. M. Laan, C. H. van Leeuwen, S. Luiken, C. M. van Os, H. J. Pieterse. E. C. Raven, C. E. Keys- per, A. C. Korver,. A. M. T Hoogen- bosch, H. A. van Maarschalkerweerd, A. C. Leering, A. Llmonard, A. M. van Loenhout, J. P. Manshanden. Afgewe zen 17 candidaten. D.A.W. POLO'DE! Woensdagavond speelden het D.A.W.- heeren- en dameszevental in het Zomerbad twee competitiewedstrijden. De vrij talrijke bezoekers troffen het in zooverre niet, dat zij de D.A.W.-heeren in slechten vorm zagen, terwijl het zevental bovendien met drie invallers moest uitkomen. En dat tegen H.V.G.B.. de sterke ploeg uit Haarlem. D.A.W. had dan ook niets in te brengen en verloor met 5—0. De dames deden het beter. Weliswaar namen de Kroosduikers tot twee keer toe de leiding, maar beide keeren wis ten de Alkmaarsche meisjes door goed opzwemmen gelijk te maken en ten slotte zeer verdiend te wijnen (3—2). Nog één punt, en de dames 'mogen zich kamoioen noemen! MEDEDEELINGEN PLAATSELIJKE DISTRIBUTIEDIENST. Ingebruikneming nieuw Distributiekantoor. Met ingang van Maandag 26 Juli a.s. zal het distributiekantoor, Ridderstraat buiten gebruik worden gesteld, en de dienst vandaar worden overgebracht naar het gerestaureerde gebouw Oudegracht 168. In verbapd met deze verhuizing wordt het publiek gewezen op het on derstaande: Openstelling kantoor. Het kantoor zal voor het publiek ge opend zijn op iederen werkdag, uitge zonderd des Zaterdags, van half negen tot half één. Des Zaterdags is het kan toor den geheelen dag gesloten. De loket ten zullen om één uur precies gesloten worden, zoodat men er zorg voor dient te dragen, op een zoodanig tijdstip aan wezig te zijn dat men voor deze sluiting geholpen is. Des middags is het kantoor voor het publiek gesloten. Van deze maatregelen zal niet worden afgeweken. Telefoonnummers. Het kantoor zal telefonisch aangesloten zijn onder de volgende nummers: 4435 Leider, Administratie, Afd. Schoe nen, Rijwielbanden, Textiel, Rantsoen- bennen en Bonkaarten. 2586 Plv. Leider en afd. Detaillisten en Grossiers. Spreekuur Leider. Het spreekuur van den /Leider zal wor den gehouden Vrijdags van drie tot vier uur. Dit spreekuur ls bedoeld om belang hebbenden, en hierbij wordt in het bij zonder gedaent aan den handèl, in de gelegenheid te stellen in persoonlijk con tact te komen met den Leider, en niet om hun. die iets behoeven van den dienst als bijv. schoenen, rijwielbanden, textiel vergunningen eet., gelegenheid te geven pogingen in hef werk te stellen, om der gelijke artikelen bij voorrrang te ver krijgen aangezien de toewijzing hief van toch zal plaats vinden in volgorde van binnenkomst dér aanvraagformulieren. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Catharina M. F., d. v, C. J. Mekken en Th. J. M. Möller. Margaretha M., d. v. N. Olbers en A. de Vries. Jannie C., d. v. J. L. Breetvelt en J. H. Tolman, Cornelia J. M., d# v. Ongetwijfeld is de strijd ter zee meer nog dan die te land aan een bepaalde wisselvalligheid onderhevig, wat zich zooals wij reeds eerder schreven gedurende de Juni-maand eenigermate ten gunste van de geallieerden heeft gedemonstreerd. Reeds bij die gelegen heid hebben wij er op gewezen, dat deze curve geen aanleiding kon zijn tot optimisme in het Anglo-Amerikaanschs kamp, daar de bordjes ieder oogenhdik weer zouden kunnen worden verhei- gen. Dit oogenblik schijnt thans reeds aangebroken, want de cijfers over de nog niet voleinde Juli-maand geven een dit ook weer voor de geallieer den bedenkelijke stijging te zien. De Engelsch-Amerikaansche landingsvloot voor Sicilië verloor reeds in de eerste vijf dagen minstens 52 schepen met te zamen 300.000 bruto register ton. Dit is de eene zijde van de medaille, doch de anlere ziet er niet veel beter uit. „Wij kunnen den oorlog verliezen. wanneer de' vijand met zijn duikboot campagne tegen onze scheepvaart weer de overhand krijgt." Deze zin ontleende de „News Chronicle" aan een oproep, die door de Britsche admiraliteit aan de werfeigenaren en arbeiders in En geland en Ierland is gericht, waarbij kan worden aangeteekend, dat zich van 1 Januari tot 30 Juni niet minder dan 66 stakingen in de seheepsbouwindus- trie hebben voorgedaan, wat tamelijk alarmeerend mag worden genoemd. Hoe men de medaille ook keert, een gunstige zijde voor de geallieerden ver toont zij geenszins en het moet niet slechts aan het toeval worden geweten, dat juist op den dag van de landing op Sicilië door de regeeringen in Lon den en Washington openbaar bekend gemaakt is, dat in hun landen in het vervolg de berichtgeving aangaande de scheepvaartpositie absoluut verboden is. Zelfs ministers en kamerleden in de vijandelijke landen hebben een slot op den mond gekregen. Johannes J. G. Wagenaar en C. C. Over toom. Hendricus J., z. v. P. J. smole- naars en J. Thijssen. Cornells Th., z. V. C. J. Groenland en P. Lindeboom. Theodora G., d. v. G. H. Bolier en Th. M. van Hille. Jobina L. M., d. van P. Boots en M. J. Franse. Jacoba J., d. v. B. W. J. Teunissen en J. J. der Kinderen. Overleden: Lodewijk J. Vreden- burg, gehuwd m. A. Nat, oud 43 jaar. GEVONDEN VOORWERPEN. Politiebur.: portemonnai's met en zon der inhoud; divers'e sleutels en sleutel bossen; handschoenen en wanten; viool étui; mutsen; sokken; bril; dubbele fiets- tasch; damestasch met inhoud; kinder pet, geschiedenisboek (algemeene ge- schiedenisl; kinderhoedje; Westmeijse, •Corfstraat 39, armband; Van Aarle, Roe mer Visscherstraat 5, kinderportemop- naie; Kluft, Oudegracht 158, kinderporte- monnaie 'met inhoud; Schmidt, Houtweg 22, Zeeuwsch armbandje; Kaandorp. Nieuwpoortslaan 106, autoped; Smith, Van der Kaaystraat 15, wollen shawl; Bijl, Van Leeuwenhoekstraat 35, zak aardappe len; Groot, Stuartstraat 31a, kap van een mantel; Ket, K. van 't Veerstraat 33, zakje kunstmest; Westra, Pnidsen 82, paar ge breide heerenhandschoenen: De Goede, Eendrachtstraat 20, groote koperen moer; Lagas, Zijdam 7. heerenhandschoen; v. d. Pt', Westerweg 188, Heiloo, broche; Rus tenburg, Luttik Oudorp 73a, kinderwant; Hoed, Scharloo 12, portemonnaie, inhou dende sleutels en geld; llbrink, Zaagmo lenstraat 24, portemonnaie met inhoud; Amoureus, Kennemerstraatweg A 54, paar lage schoenen; Halier, Baanpad 28, hoek Overdiestraat, karpet; Hoppe, brugwach ter, Frieschebrug, kip; Schaaf, Wester hof,ie 24, gebit; Kramer, v. d. Helststraat 9, portemonnaie met Inhoud; De Betuwe, Heul 26, gebreide handschoen; Prins, Hoogstraat 16, ceintuur; Schoen, Nieuwe- sloot 23, boord; Halma, Magdalenastraat 12, portemonnaie met Inhoud; Koeleman, Landstraat 3, zwarte ceintuur; Van der Lans, Leeuwenbekstraat 34, schop; Grin, Van Leeuwenhoekstraat 16, polshorloge; Offenberg, Robert Owenstraat 2, dames armbandhorloge; Groot, Friescheweg E 6, Oudorp, wollen want; Te Boekhorst, Houthavenstraat 11, gouden vtrlovlngs- ring met initialen; Arends, Dr. Schaep- mankade 29, dameshandschoen; Mac.hiel- se, Laat 93, portemonnaie, inhoudende geld; postzegel en buskaartje; Van den Berg, Bergerweg (café „Rust Wat"), Ber gen, damesmantel; Schouten, Stations straat 66, gymschoen; Schotten, Zuidlaan 21, Bergen,- vulpen. Bij terugverkrijging der verloren voor werpen diént men hiervan onverwijld aan- gifte te doen aan het bureau van politie. AGENDA. Bioscopen. Alle theaters eiken avond voorstelling 7.30 u.; Zondags doorloopend van 2 u. af- Woensdag 2.30 u. matinée. Cinema-Theater: Meisje ontvoerd (rom.l 18 jaar. Alkm. Bioscoop-Theater: De groote wed strijd (sport). Alle leeft. Victoria-Theater: Mevrouw de Secre taresse (comedie). 14 J. Harmonie-Theater: Maske in Blau (ope rettefilm). IS J.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1