MUSSOLINI AFGETREDEN Nieuwe oproep voor krijgsgevangenen DAGBLAD VOOR Voor hen, die zich nog niet meldden als krijgsgevangenen. lAaarschalk Badoglio iot zijn opvolger benoemd. ZEEPDISTRI8UTIE. Aanvalsadie der Sovjets aan de Donetz verzwakt. HOUTEN MEUBELEN SLECHTS OP VERGUNNING VERKRIJGBAAR. Stadsjeugd naar den boer. Lévensloop van Badoglio. Militaire loopbaan van ruim 50 jaar BEKENDMAKING. BEKENDMAKING. Oproepdata 2 6 Augustus. FOKVEEDAG TE HOORN AFGELAST. Uitgave: pagblad voor Noord-Holland Alkmaar - Voordam C 9. N.V. Bureau Alkmaarsche éditie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. MAANDAG 20 JULI 1943. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 145e Jaargang, No. 171, 2 pagina's. Prijs der gewone advertenties In deze éditie 0.10 per m.M.; min. 14 m.M. 1.40. elke 3 Y, m.M. meer J 0.35. Tarieven voor de gebeele oplage op aanvraag. Abonnementsprijs èer 3 maanden voor Alkmaar 2.10. voor het gebeele Rijk 2 63. Losse nrs. 5 cti. ROME, 26 Juli. (D.N.B.) Mussolini is afgetreden. De koning-keizer heeft maarschalk Pietro Badoglio tot zijn opvolger benoemd. Een oproep van jden Maarschalk. De nieuwe chef dér Italiaansche regeering, maarschalk Badoglio, heeft onmiddellijk na de aanvaar ding van zijn functie een oproep uit gevaardigd, waarin hij zegt: „Op bevel van den Koning en Keizer neem ik de militaire regee ring van het land met alle volmach ten op mij. De oorlog wordt voort gezet. Italië is zwaar getroffen in zijn overvallen provinciën, in zijn verwoeste steden, blijft echter fth naijverig bewaker van zijn duizend jarige tradities trouw aan het g«" geven woord. Aan 't einde van zijn proclamatie tot het Italiaapsche volk zegt Badoglio: „Sluit de gelederen om den Koning «n Keizer, het levende voorbeeld van het vaderland, het voorbeeld voor ons allen. De opdracht, die ik heb ontvangen, is duidelijk en welomlijnd. Zij zal nauw gezet ten uitvoer worden gelegd. En wie zich mocht inbeelden, dat hij een normale ontwikkeling kan onderbreken, of wie mocht trachten de openbare orde te verstoren, zal meedoogenloos getrof fen worden. Leve Italië, leve de Ko ning!" Proclamatie van Victor Emanuel. Koning Victor Emanuel heeft gis teravond door de radio een procla matie uitgegeven, waarin het vol gende tot het Italiaansche volk wordt gezegd: „Italianen. In dit plechtige uur voor het moederland moet een ieder de plaats van zijn plicht, vang ztfn verantwoordelijkheid en van zijn strrjdpost innemen. Geen enkele afwijking van dezen plicht kan wor den geduld. Geen enkele beschul diging kan worden toegelaten. Alle Italianen zijn zich bewust van de ernstige wonden, die den heiligen bodem van het moederland hebben opengereten. De dapperheid van zijn gewapende macht en de vastbera denheid van al zijn burgers zullen den weg naar herstel weer vinden. Heden meer dan ooit ben ik on verbrekelijk verbonden met u in onwrikbaar vertrouwen in de on sterfelijkheid van ons land". Deze proclamatie was ondertee kend door Victor Emanuel $n ge contrasigneerd door Badoglio. Wegens ziekte afgetreden. Berlijn 26 Juli. (A.N.P.) Volgens hier ontvangen berichten heeft 't Italiaansche telegraafagent- schap Stefani verklaard, dat de wij ziging in de Italiaansche regeering, naar men gelooft, moet worden toe geschreven aan den gezondheidstoe stand van Mussolini, die al eenigen tijd ziek is. Zeep voor artsen enz. en zeep voor personen, die vuilen ar beid verrichten. Met Ingang van 1 Augustus 1943 ko men kappers, practiseerende artsen, tandartsen, dierenartsen, medische stu denten. vroedvrouwen, verloskundigen, wijkverpleegsters, gediplomeerde ba kers, gediplomeerde kraamverzorgsters en veeverloskundigen voor een periode van 3 maanden in aanmerking voor een extra-rantsoen zeep. Personen, die zgn. „vuilen arbeid" verrichten, komen met ingang van de zen datum voor e.en tijdyak van twee maanden in aanmerking voor een extra rantsoen zeep en/of was chpoeder'. ge diplomeerde bakers, gediplomeerde kraamverzorgsters en veeverloskundi gen ontvangen in den vervolge iedere drie maanden deze rantsoenbonnen voor eenheidszeep. Belanghebbenden worden verwezen naar de publicatie van den distributie- dienst hunner gemeente van inwoning. Terreuraanval op Hamburg. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 25 Juli (D.N.B.). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Aan het bruggenhoofd van den Koe- ban en aan het front van <}en Mioes mislukten verscheidene plaatselijke aanvallen van den vijand, die ten dee- !e in tegenaanvallen werden afgesla-, gen Aan den midden-Donetz verzwak te de aanvalsactie van de Sovjets merk baar. Sterke infanterie- en pantser- strijdkrachten van de Sovjets probeer den wederom tevergeefs de doorbraak in het gebied van Bjelgorod te forcee- ren. In het gevechtsgebied van Orel hielden de wisselvallige gevechten aan. De Sovjets werden op verscheidene plaatsen in succesvolle tegenaanvallen verdreven. Plaatselijke wiggen werden afgegrendeld. Ten zuiden van het La- dogameer stortten ook gisteren weer alle met vrij sterke strijdkrachten uit gevoerde aanvallen onder bijzonder zware verliezen van den vijand ineen. De Sovjets verloren in de gevechten van gisteren 125 pantserwagens. Bij de jongste gevechten aan het Mioesfront heeft zich de Rijnsch-West- faalsche 16e divisie pantsergrenadiers bijzonder onderscheiden. Op Sicilië vonden gisteren slechts plaatselijk begrensde gevechtshandelin gen plaats, zonder dat de vijand succes-^ sen kon behalen.Formaties jagers en torpedovliegtuigen" van de luchtmacht grepen in de gevechten te land in. Luchtdoelartillerïe schoot in de Straat van Messina een vijandelijke motortor pedoboot in brand. Voor de Nederlandsche kust ontston den in den afgeloopen nacht opnieuw verscheidene gevechten 'tusschen de be wakingsstrijdkrachten van een Duitsch convooi en Britsche motortorpedobooten. Een der motortorpedobooten werd tot zinken gebracht, 5 andere booten wer den in brand geschoten en verscheidene beschadigd. Een eigen vaartuig ging verloren. Deelen der bemanning konden gered worden. In de wateren van het hooge noor den sloegen Duitsche jagers in de och tenduren van heden een aanval van vijandelijke luchtstrijdkrachten op een eigen convooi af. Van de aanvallende 35 vijandelijke vliegtuigen werden er 17, waaronder 11 bommenwerpers, neerge schoten. Door overdag ondernomen aanvallen door Voord-Amerikaansche bommen werpers op Noorsch gebied leed de be volking aanzienlijke verliezen aan doo- den en gewonden. Vooral in Dronthjem ontstond groote schade aan gebouwen in woonwijken. Een sterke formatie Britsche bommen werpers ondernam in den afgeloopen nacht een terreuraanval op de stad Hamburg, waardoor zware verliezen ontstonden onder, de bevolking en groo te verwoestingen aan woonwijken, cuh tuurmonumenten en openbare gebou wen. Strijdkrachten der luchtverdedl ging schoten volgeps de voorloopige be richten in het Noord-West-Duitsche kustgebied en in het gebied van Noor' wegen 17 der aanvallende bommen werpers omlaag. Bij de vruchtelooze aanvalspoglngen van vijandelijke luchtstrijdkrachten op Kreta werden in totaal 21 vijandelijke vliegtuigen .hoven het eiland neerge schoten. De luchtaanval op Hamburg, Tijdens den zwaren terreuraanval der Engelschen op Hamburgsche woonwij ken in den nacht van Zaterdag op Zondag zijn alle ziekenhuizen ernstig beschadigd. De oude, eerbiedwaardige Nikolai-kerk, een Gothisch bouwwerk is uitgebrand. De St. Georgskerk werd geheel vernield Palermo ontruimd. Het 1155ste communiqué van het Ita liaansche hoofdkwartier van Zondag luidt: De toegenomen druk van sterke mas sa's vijandelijke gepknserde strijd krachten op Sicilië heeft een nieuwe opstelling der 'spiltroepen en bijgevolg de ontruiming van de stad Palermo noodzakelijk gemaakt. Langs het g'e- heele front zijn de Italiaansche en Duit sche afdeelingen in een hevigen strijd gewikkeld. De vijandelijke luchtmacht bestookte op intensieve wijze de kusten van Sici lië en Calabrië tusschen Kaap Peloro en Villa San Giovanni. 5 vijandelijke vliegtuigen werden vernield. Ook te Sa lerno, op Ventotene en vanochtend te Bologna hebben luchtaanvallen schade en slachtoffers in nog niet vastgestelden omvang veroorzaakt. De Rijkscommissaris, Rijksminister dr. Seyss-Inquart, bezocht eenige kampen van den Nederlandschen Vrouwelijken Arbeidsdienst. Onze foto toont de begroeting door een Nederlandtch Arbeidsmeisje SS Biidber. Fritz Stapf-Pu Dè secr.-gen. van het Departement van Handel, Nijverheid en scheepvaart maakt bekend, dat voortaan alle on gebruikte, al dan niet gestoffeerde houten meubelen onder dé dictributie vallen. Een uitzondering hierop vormen de bureaumeubèlen, waaronder te ver staan zijn bureaux, schrijftafels, schrijfmachinetafels, karthoteekkasten en -laden en registerkasten, voor den aankoop waarvan dus geen vergun ning noodig is. Degene, die ten genoege van den'dis- tributiedienst kan aantoorien, dat het aanschaffen van houten meubelen voor hem noodzakelijk Js, waarbij in het bij zonder gedacht wordt aan gevallen van a.s. huwelijk, eerste inrichting en verities -anders dan door oorlogsgeweld van -bij den plaatselijken distributie- dienst een aanvraagformulier tot het verkrijgen van een vergunning beko men. In het algemeen moeten de aan te schaffen houten meubelen tot het strikt noodzakelijke worden beperkt; de ge heel© inrichting mag niet meer om vatten dan slaapkamermeubelen (per gezinslid één bed), en een eetkamer. Slechts in. bijzondere gevallen kunnen bovendien nog andere meubelen worden verstrekt, - Het aaövragon van vergun ningen. Aanvragen moeten als regel bij dep distributiedienst op naam van het hoofd van het gezin worden Ingediend slechts in het geval van een a.s huwe lijk door de a.s. echtgenoote, terwijl de a.s. echtgenoot mede het aanvraagfor mulier onderteekent. Bij het indienen moet steeds de verklaring van onder trouw, waarop de vermoedelijke datum van het huwelijk staat vermeld, worden overgelegd. Alleen personen, die na hun huwelijk een zelfstandige, huishouding gaan voeren, komen voor een vergun ning in aanmerking. Zoowel gezinnen als alleenstaande personen, die een zelfstandige huishou ding gaan voeren, kunnen een aanvrage voor een vergunning voor houten meu beien indienen. Hierbij dienen voldoen de bewijzen (b.v. een huurcontract) te worden getoond, dat een dergelijk huishouding floor hen wordt opgezet. Ter vervanging van andere dan "dooi* oorlogsgeweld, b.v. door brand, verlo ren gegane houten meubelen, kan het gezinshoofd bij den distributiedienst een aanvrage om een vergunning in dienen De persdienst van den Landstand deelt mede: Als resultaat van het bericht over de stadsjeugd, die zich als oogsthulp bij den boer kan inzetten, kunnen wij thans mededeelen. dat deze actie als volko men geslaïgd kan worden beschouwd en nieuwe aanmeldingen bij de afdee- ling landjeugd, Kortenaerkade 9 te 's-Gravenhage, niet meer kunnen wor den ingewacht. Boeren, die een of meer jeugdige hul pen in hun bedrijf kunnen gebruiken, kunnen zich wenden tot de afdeeling. landjeugd van den Nederlandschen' Landstand, Kortenaerkade 9 te 's-Gra venhage, telefoon 116408, VERDUISTER GOED. Deze week van 225.30 uur. Heden: Maan op 1.47, onder 16.52 uur. Morgen: Maan op 2.16, onder 17.56 uur. 1 Aug.: nieuwe maan. 2, 3, 5 of 6 Aug. opkomen. Nadat met de thans geldende bekendmaking van den Weermacht- befehlshaber in den Niederlanden de leden van alle troepenonder- deelen der voormalige Nederlandsche Weermacht en van alle van deze in de jaren 1939 en 1940 gevormde formaties opgeroepen zijn tot melding en terugvoering in krggsgevangenschap, wordt hiermede een laatste oproeping tot aanmelding uitgevaardigd aan al die personen, die zich wegens onbekendheid met hun juiste vredesonderdeel of op grond van redenen van gezondheid of beroep of ingevolge andere feitelijke verhindering niet gemeld hebben. Deze personen moeten zich in het "Wehrmachtslager, Amersfoort, Zonne bloemstraat, telkens tusschen 8 en 12 uur melden als volgt: i Degenen die geboren zijn in 1924— 915 (inb.) A t.m. L op 2 Aug. '43. Degenen die geboren zijn in 19241915 (inb.) M t.m. Z op 3 Aug. '43, Degenen die geboren zijn in 1914—^1904 (inb.) A t.m. L op 5 Aug. '43. Degenen die geboren zijn in 19141904 (inb.) M t.m. Z op-6 Aug. '43. Er wordt nogmaals de nadruk op gelegd, dat ook diegenen, die van te rugvoering in krijgsgevangenschap vrijgesteld zijn, t.w. de houders van z.g. „Freistellungsbescheinigungen" niet vrijgesteld zijn van aanmel dingsplicht en dat de aan den Wehrmachtbefehlshaber in den Nieder landen of aan een ander Duitsch Bureau toegezonden- doktersverklaringen geen erkende reden van verontschuldiging vormen. Vrijgesteld van dezen meldingsplicht zijn slechts: 1. Personen, die zich op 25 Mei 1943 „im Arbeitseinsatz" in Duitsch- land of in door de Duitsche Weermacht bezette gebieden buiten Nederland bevonden, 2. de van terugvoering in krijgsgevangenschap vrijgestelde personen, die de Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden met een uitdrukke lijke goedkeuring aan hun werkgeveys vrijgesteld heeft van aanmeldings plicht, 3. personen, die door een bijzonder schrijven van den Wehrmachtbe fehlshaber in den Niederlanden van aanmelding en terugvoering in krijgsgevangenschap voorloopig vrijgesteld zijn. V o o r 7 Augustus 1943 mpet dus ieder lid van de voormalige Neder landsche weermacht, die in Mei 1940 in werkelijken militairen dienst was, zich op grond van de bekendmaking van den Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden omtrent terugvoering in krijgsgevangenschap van den 29sten April 1943 aangemeld hebben. Degene, die ook aan deze laatste aanmaning tot aanmelding geen gehoor ge'eft, wordt ter verantwoording geroepen en moet met de reeds bekend gemaakte strafmaatregelen rekening houden. De aandacht wordt erop gevestigd dat een aantal leden van de voor- malige Nederlandsche weermacht, die opzettelijk of zonder gegronde verontschuldiging hun aanmeldingsplicht niet nagekomen zijn, reeds ge arresteerd en naar „Wehrmachtgefangnisse" overgebracht zijn, waar zij hun vonnis afwachten. Op grond van de op 29 April 1943 in de dagbladpers gepubliceerde bekendmaking van den Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden betreffende terugvoering in krijgsgevangenschap van de voormalige Nederlandsche weermacht, worden bij deze voor aanmelding opge roepen: Het dienstplichtige en reservepersoneel beneden den rang van officier van de onderstaande regimenten en van alle in de jaren 1939"en 1940 door deze regimenten opgestelde formaties, voor zoover het in Mei 1940 in werkelijken militairen dienst was. Zij moeten zich melden, telkens tusschen 8 en 12 uur: In de Waterlookazerne, Amersfoort: 1. De dienstplichtigen van het 2e Regiment Wielrijders en zijn oorlogsformaties op 2 Augustus 1943. 2. De dienstplichtigen van het corps Pontonniers en Torpedisten en zjjn oorlogsformaties op 3 en 4 Augustus 1943; 3. De dienstplichtigen van het 7e Regiment Veldartillerie en zijn oorlogsiormatios op 5 Augustus 1843. v 4. De dienstplichtigen van het 2e Regiment Luchtdoelartillerie en zijn oorlogsformaties op 6 Augustus 1943. Bij de aanmelding moeten worden overgelegd het persoonsbewijs, de distributiestamkaart met inlegvel en, voor zoover mogelijk, militaire identiteitspapieren. Degenen, waaronder ook begrepen de in Duitschland werkende „grensgangers", voor wie een „Bescheinigung" (verklaring van onmis baarheid) afgegeven is, moeten dit bewijs bij hun werkgever of bij de instantie, die hun belangen behartigt, opvragen ep bij de aanmelding toonen. Na de melding moet de bescheinigung" zoo spoedig mogelijk weder aan den werkgever resp. de instantie, die de belangen behartigt, worden teruggegeven. De werkgevers zijn verplicht degenen, die zich moeten melden, daarvoor in de gelegenheid te stellen en hun het loon (salaris) gedurende den verzuimden tijd uit te betalen. De Ned. Spoorwegen verleenen aan alle voor de aanmelding opge roepen personen vrij vervoer derde klas. Degenen, die tot aanmelding verplicht zijn, moeten zich hiervoor vervoegen aan» de loketten, c.q. bij den stationschef van het station van vertrek. K LE E D I N G. Voor zooveel mogelijk uniform, anders bnrgerklee- ding. Dringend wordt aangeraden daagsche en Zondagsche kleeren,- wollen dekens, ondergoed en extra schoeisel, alsmede eetgerei mede te brengen. De gezamenlijke bagage mag niet meer bedragen dan twee normale bandkoffers. Van aanmelding zijn vrijgesteld personen, die zich op 25 Mei 1943 voor den „Arbeitseinsatz" in Dnitschland of in de door de Dnitsche weermacht bezette gebieden buiten Nederland bevinden. Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van den Wehrmacht befehlshaber in den Niederlanden of zich op andere wijze aan de terugvoering in krijgsgevangenschap tracht te onttrekken, moet reke nen op de strengste maatregelen. Dit geldt ook voor personen, die de betrokkenen bij dergelijke pogingen steunen. GROOT VELDHEER. Maarschalk Badoglio, thans on voller van Benito Mussolini. Ita- liaansch minister-president. heeft een ruim 50-jarige militaire loonbaan achter den rug, gedu rende welken, tiid hii niet alleen heel de ontwikkelingsgeschiede nis van het "vroegere Italië van vóór den marsch naar Rome als ook van het - fascistisch Italië heeft meegemaakt, maar ook deelgenomen aan al de oorlogen, waarin Italië vanaf den eersten Abessiinschen oorlog in 1896 tot op heden is verwikkeld geweest, zoodat men heel de krijgsgeschie denis van Italië in ziin levensloop vindt weerspiegeld. Petro Badóelio werd geboren te Grazzano Monferrato in de provincie Alessandria in Noord-Italië. Reeds op 17-jarigen leeftijd was Ba doglio in militairen dienst getreden. Hij bezocht de militaire academie te Turijn, welke hij in 1890 als luitenant der artillerie verliet. Als zoodanig streed hij mee in Afrika, toen de Italia nen in 1896 in den slag bij Adoea de nederlaag leden tegen de Abessijnen. Vervolgens nam hij in 1911'12 deel aan den Libyschen oorlog en wist in dezen veldtocht bij Zansar een belang rijk militair succes op de Turken te be halen, waardoor men in hoogere krin gen opmerkzaam werd gemaakt op zijn miitaire talenten, zoodat hij bij keuze tot majoor werd bevorderd. In den vorigen wereldoorlog toonde Badoglio als chef van den staf van de 4e divisie zijn bijzondere militaire ga ven in Augustus 1916 tegen het Oosten- rijksche leger door de verovering van den berg Sabotini, als gevolg waarvan hij toen pas 45 jaar oud met de benoeming tot generaal-majoor werd onderscheiden. Nadat hij in dien oorlog nog eenige hooge commando's had be kleed, leidde hij in Nóvember Ï918 de onderhandelingen, welke .voerden tot don wapenstilstand van Villa Grusti. Nadien werd hii ad interim belast met het bevel over de geheele land macht om in November 1919 te worden benoemd tot chef van den generalen staf van het leger. Na met een diplo matiek© zending naar ïloemenië te zijn belast, werd vervolgens in 1921 aan Badoglio een speciale missie opgedra gen naar de Vereenigde Staten; drie jaar later werd hij benoemd tot gezant te Rio de Janeiro in Brazilië. Toen inmiddels het fascisme in Italië aan het bewind was gekomen, fcreeg Badoglio in 1926 als chef van den ge neralen 'staf en als maarschalk op dracht om de Italiaansche legerleiding te reorganiseeren, terwijl in 1927 alle strijdkrachten, zoowel die te land als te water en in de lucht, onder zijn bevelen werden gesteld. Met groote be kwaamheid en taaie energie wist hij zich van zijn nieuwe taak te kwijten. Het jaar daarop werd hij benoemd tot gouverneur-generaal van Lybië, in wel ke functie hij in 1933 werd vervangeii door Balbo, Inmiddels was hij in 1928 door den koning als Markies van Sabo» tino in den adelstand verheven. Na vervolgens weder als hoofd van den vgeneralen staf in Italië te zijn op getreden, verving Badoglio op 16 No vember 1934 (d.i. zeven weken na hei begin van den Abessijnschen oorlog) De Bono als opperbevelhebber der Italiaansche troepen in Oost-Afrika en werd hij tevens benoemd tot opper- commissaris aldaar. Met succes - wist hij de militaire operaties, waaraan, ook zijn twee zonen {zijn zoon Paolo sneuvelde op 30 April als luitenant van het luchtwapen) deelnamen, al daar te leiden en zoo trok hij vijf maanden later aan het hoofd van zijn zegevierende troepen Addis Abeba binnen, waarna hij tot onderkoning van Abessmië werd benoemd. Zgn rol in dezen oorlog. Op 14 Juni van hetzelfde jaar ech ter werd Badoglio in deze kwaliteit opgevolgd door Graziani, waarna hij (intusschen vereerd met den titel van hertog van Addis Abeba) weder de functie bekleedde als chef van den generalen staf der geheéle Italiaansche weermacht, als hoedanig hij de voor bereidingen trof voor Italië's deelne-* ming aan den huidigen oorlog. Men kent het verloop van dezen oor log, welke Badoglio 6 December 1940 j.l. deel verzoeken van zijn functie als chef van den generalen staf te worden ont heven, in welke kwaliteit hij werd op- geolgd door Ugo Cavallefo. Men heeft Badoglio wel eens als „we tenschappelijk militair" bestempeld, doch dit is slechts één zijde van zijn wezen. In zijn loopbaar heeft hij op eiken post, waarop zijn vaderland hem, riep, steeds datgei^ weten te bereiken, wat men van hem verwachtte. Van ziin naam ging steeds een hooge roep uit en zoo bezat Badoglio niet alleen: het volle vertrouwen van het Italiaan sche volk, maar ook de genegenheid van zijn soldaten. STAD EN OMGEVING ALKMAARSCHE HUISHOUD- EN INDUSTRIESCHOOL. Aan de Alkmaarsche Huishoud- en Industrieschool werd het getuigschrift van de Primaire Opleiding uitgereikt aan: M. C. de Boer, A. T. Bijl, C. Deugd. J. C. F. van Heems, J. C. Ket, H. Kokkes, W. Tr. B Machielse, W, Ch. van der Meyde. L. Storm, A. Zalm, E. Th. M. Venneker. allen te Alkmaar; C. J. Houtman, N. J. Laan, Tr. M. Ne- derveen, C. Pik te Bergen; M. Kapi tein te Zijpersluis; Fr. A. Melchior te Winkel; A. Selhorst en A. Sinjewel te Schoorl; Tr. J. Slot te N, Beemster; M. C. Smit en H. J. Verver te Heiloo, M. Twisker te Zuid-Scharwoude; E. van der Vliel te Heerhugowaard. Het getuigschrift van de Opl. Hulp in de Huishouding werd uitgereikt aan:. D. M. Janson, A. Koster, M. Loots, A. E. van Medenbach de Rooy, A. A. A. Meyer, G. Prins, G. de Waal, A. F. de Weerd. allen te Alkmaar; Tr. Dekker en J. W. G. de Leeuw te Schagen; M. G. H. J.' Hogensteyn te Castricum; L. M. Kuiters te Heerhugowaard; H. G. Michels te Bergen. Aan 4 leerlingen werden geen getuigschrift uitgereikt. 'Het getuigschrift van de Opl. Huis houdkundige werd uitgereikt aan: P. Eldermans, E. C. de Jager, P. A. Mies- sen, A. H. Tiemens, M. Visser, allen te Alkmaar; H. W. Bakker en S. Blokker te Bergen: J. C. van Herwijnen te St,. Pancras; Zw. v. d. Kaay en H. W. Zuurbier te Schoorl; I. M. Meurs te Heiloo. Het getuigschrift van de Opl. Kinder verzorgster werd uitgereikt aan: A. T. Appel. A. Spaans, M. Jimmink, T. Sie- ben allen te Alkmaar; K. Dalenberg te Schoorl; C. Voorthuyzen te Bergen; W. Kuiper te Dirkshorn: C. E. Stikkel te Limmen; M. A. Winkel te Hoorn. Af gewezen 1. Het getuigschrift van de Opl. Huis naaister werd uitgereikt aan: A. B Dekker te Oudorp. Afgewezen 1. Het getuigschrift Opl. Dienstbode werd uitgereikt aan: M. A. Bijtjes, C. M. Jok J. de Jonge, M. C. Min, W. G Noort, J. A. Oppedijk A. Schoonewil, C. J. Verveld, A. Meertens allen te Alk maar; C. den Das en G. Kooge te Ber gen; M. Dekker te Oudorp; A. Heyn te 0,. en N. Schermer; M. Kooy te St. Pan cras, C. Swager te Heiloo. Bevorderd van klasse I naar klasse TI van de Primaire Opl.: R. van Ark, A. Bakker, E. Beets, M Blaauboer, T. B'oerrihoff. A. Blom. S. Bood. I. Boers- ma. D. Braakman, T. Brakel, J. Bult, M. Buren, I. Bijl, B. van Dorth, S. van Dam, W. Hoogeweff, S. de Jong, M. .Tongmans, J. Kiewiet, G. Nes, N. Klerk, T. Kloosterboer, R. Koning. T. Körber, R. de Kort, A Kroes. N. Kui- oer, T. v d. Linden, R. Meerbeek, J. Meysen, G. Nieters, ,T. Nierop, M. Of- man, G. Ouwehand. I. pijeke, R. Rads- ma. C. Rus, Tr.Schot, D. Schrijver, ■T. Slob S. v. d. Struik, G. Swaan, A Uels, B Verver. G. de Visser, B. van Wezel. T. Wiegman. C. Zwgkman. A. de Vries, T Noort, G. Potma, J. Jobse. Niet bevorderd: 6. Bevorderd van de Ie naar de lie klas se van de Opl. Huishoudkundige; T. Amels, A. Gootjes, R. Haytema. B Hooeenboom, I. van de Kamer. M. Kop. L. Melch'or, A. van Riel, J. Spandaw L. van der Veer, J. Vroom. Bevorderd van de Te naar de lie klasse van de Ooi. Huisnaaisters: T. Aafjes. G. Stroolcef. A. van Viegen. Bevorderd van de Ie naar de He klassp van de Opl. Dienstbode: L. Mi- zee. B. Ofman, C. Pander. A. Schee- 'ings. A. Vasbinder Niet bevorderd: 9 Voor het le gedeelte van het examen voor Kinderverzorgster in koloniehui zen. gehouden te Haarlem, slaagden: M. Jimmink en T. Sieben te Alkmaar: W. Kuiper te Dirkshdm: J. C. Bakker te Bergen en M. A. Winkel te Hoorn. Afgewezen: 1. AANSLAG OP BULGAARSCH REGEERINGSCHEF. SOFIA, 26 Juli. (D. N. B.) Het mi nisterie van binnenlandsche zaken deelT mede, dat in den nacht van 22 op 23 Juli de plaatsvervangende regeerings- president van Plovdiv, Christof, door twee communisten is aangevallen. Er ontstond een schietpartij, waarbij Christof ernstig werd gewond. Kort daarop is hij aan zijn verwondingen bezweken. GESLAAGD. Voor het in Juni te Amsterdam ge houden Practijk-examen Ned. Handels- corr. slaagde mej. Marga J Westerhof alhier. Engelsch L. O. - Voor het te Utrecht gehouden examen Engeisch L. O. slaagde de heer M C. v. d. Klundert, alhier. R.K. MULO. Geëaxmineerd 18 candidaten. Ge slaagd: A. I. H. van Alphen, D: J. Boom, A. Bruin, G. van Es, W T. K Ouwens, A. A. M. Preyde, C. M'. Stam! C. T. Weel, C. T. Zwarthoed, C. C. Opdam, M. E. Seignette, A. A: J Spaans, A. W. M. Speet, P. G. Valke- nng. Afgewezen 4 candidaten. De examens zijn afgeloonen DE VEEVORDERING. Voor levering aau de Centrale werden heden 300 koeien, 40 kal veren en 7 schapen aangevoerd. Aangezien de vrije markt is opge heven, was verreweg de geheele aanvoer voor de slacht. Ons wordt medegedeeld, dat de provinciale fokveedae. welke zou worden gehouden ter gelegen heid van de iaarliiksche L.T.M.- tentoonstelling te Hoorn, voor dit laar m verband met het heer- schende mond- en klauwzeer en de moeilijkheden, welke zich voordoen in de veefokkerij, is af gelast. Heer-Hugow aard. Prijs gewonnen. Bij de windhon- aenrennen te Den Haag, georganiseerd door de 's-Gravenhaagsche Windhon den Renvéreeniging en gehouden op de baan aan den Bezuidenhoutschen- weg, behaalde de hond „Carra" van de gebr. De Geus alhier den eersten prijs. Een mooi su:ces. ALKMAAR, 24 Juli 1943 Botermarkt. Aanvoer 20 stuks van 1/2* K.G. Handel matig. Kleinhandelprijs per 1/2 K.G. J 1.30. GEHEIMZINNIGE VONDST. LAmN, 24 Juli. Maandag 19 Juli J.l. zagen eenige jongens, die op de heide Klein Zwitserland nabij Laren aan het spelen waren een slapendee vrouw liggen. Naast de vrouw lag een briefje, waarop geschreven stond ,niet wakker maken". De Jongens zijn toen doorgeloopen, doch hedenmc dus 12 dagen later, kwa men de- jongens .veer op de helde en za gen dezelfde vrouw op dezelfde plaats liggen. Haar lichaam was nu op verschillen de plaatsen door mieren en ongedierte aangetast. Het lichaam, dat eigenlijk al in staat van ontbinding verkeerde, verspreid de een onaangenamen reuk. Het is naar het Ziekenhuis te Laren overgebracht, waar Dr. Keeman, die de vrouw onderzocht tot zijn groote verwondering constateerde, da de vrouw nog leefde en dat haar lon gen nog normaal werkten. Zij kreunde nog, hetgeen ook hedenavond laat het ge val was. Men staat hier voor een groot raadsel. VERZEGELING VAN POSTPAKKETTEN MET AANGEGEVEN WAARDE. Alle postpakketten met aangegeven waarde moeten met ingang van 2 Augustus verzegeld worden. De uit zondering, die tot nu toe gold .voor pakketten beneden een bepaald bedrag, vervalt dus op 2 Augustus.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1943 | | pagina 1