r DAGBLAD VOO „Waan van den dag'7 Drie nieuwjaarswenschen voor het Nederlandsche volk. O Bekendmaking. Verduister v. 16.45-8.45 u. STAD EN OMGEVING. Verbod voor jeugdige personen om na Zonsonder gang buiten te zijn. LAFFE SLUIPMOORD TE GRONINGEN. Aanvallen der bolsjewieken bij Witebsk mislukt. Heïloo. te k°men Noordscharwoade. Castricum. Bergen. Heer-Hugowaard. Schoorl. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V, Alkmaar - Voor dam C 8. Bureau Alkmaarsche éditie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 Red. 3330. Giro 137294. J DINSDAG I JANUARI 1944. ALKMAAHSCHE-EDITIR. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 2, 2 pagina's. Prijs der gewone advertenties in deze éditie min. 11.40, elke m.M. meei f 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f2.10, voor het geheele Rijk 12.63. Losse nummers 5 cent. (Van onzen politieken redacteur' I VAN KLEFFENS heeft in een voor Radio Oranje vanuit Lalden de toekomstige positie van Ned^land na een geallieerde overwinning om schreven. Hij erkent daarin, dat Po litiek van neutraliteit, zooals di* in de vooroorlogsche jaren (door her;) werd nagestreefd, muisdood is. „Nec'srland", zoo zegt hij woordelijk, „kan zich op grond van de gewapende machtsver houdingen in de wereld en de uiteraard gebrekkige Nederlandsche militaire macht niet meer icoleeren". #ij zet uit een, dat Nederland weliswaar niet in het Britsche gemeenebest moet op gaan, doch dat het een nsiiwe samen werking met Engeland en 4e Ver. Sta ten dient te zoeken, zooa.s deze door de noodzakelijkheden vs-i militairen aard wqrdt voorgeschreven. Volgens zijn opvattingen dient Federland een bruggehoofd van de Britsche en Ame- rikaansche partners te gorden! Het proefballonnetje ran maarschalk Smuts heeft zijn werV wel verricht! Maar niettemin doen d;ze erkenningen en uitlatingen „vreemd" aan uit den mond van een man, die op 8 Novem ber 1939 in de Tweede Kamer verklaar de, dat „onze zelfstandigheid door ons zelf verdedigd en beschermd dient te worden" en dat het Nederlandsche volk „de vrijheid, om zeif eigen zaken te regelen, als het hoogste gebod be schouwt". In zijn j Memorie van Ant woord aan de Eers e Kamer nopens de Begrooting van 1910 onderstreepte hij de gevoerde zelfstandigheidspolitiek en op 25 Januari 1910 verdedigde hij in de Eerste Kamer met klem 's lands Onzijdigheid, waarbij hij de formule uitkoos „eigen erf in eigen hand." Bij dezelfde gelegenheid zeide hij: „Geen groote mogendheid kan zich veroorloo- ven, ons gebi in andere handen te j zien vallen." ivens waarschuwde hij er tegen „zith niet op sleeptouw te laten nemen ioor den waan-van-den- dag" (nl. de militaire en economische ruimtepolitiek,. tieke i /ER op sleeptouw-nemen gesproken - nog enkel dank zij de hulpvaar digheid van maarschalk Smuts is de voor Radio Oranje uitgesproken erken ning van Van Kleffens slechts een schamele vrucht van een bijna vier jarig verblijf in Engeland. Waar blij ven immers de economische, sociale en cultureele gezichtspunten, die in het kader der ruimtepolitiek elk voor Zich belangrijke wezenstrekken van zelfstandigheid, of wat daarvan over blijft, ui maken en die inmiddels reeds in het n^tionaal-socialistische concept van het nieuwe Europa een bevredigen de oplossing hebben gevonden? De aanvaarding van het ruimtebeginsel beteeke^t tevens een erkenning en een loslaterg' van zijn foutieve militair-poli landpunt, dat aan zijn vooroor- politiek ten grondslag lag. ontwikkeling van de tecbnie-c, der genschap en vooral van het verkeer n' bovendien de economische vervlech- Ingen maken het nu eenmaal voor een fUinen staat onmogelijk, in strikte af- Ejdigheid en neutraliteit zijn isolement J-ol te ho-uden. Vliegtuigen en motoren f heboen dit oude landpunt, hoe eer- i biedwaardig en idyllisch ook, volkomen overwonnen. Een bufferstaat is een po litiek fossiel, nademaal in Roosevelts brein zelfs wereldzeeën nauwelijks be scherming meer bieden. o Pj E in 1940 gedane uitlating van Van Kleffens, dat geen groote mogend heid zich veroorloven kan, het Neder- andsche gebied in andere handen te ■•'«en vallen, geldt echter bij een even- ueele geallieerde overwinning, waarop dj hoopt, evenzeer voor de Sovjet- Unie, indien die buiten de westelijke kuststaten (met name Frankrijk, Bel- ?iië en Nederland) Europa zou beheer- ;chen, hetgeen Van Kleffens tusschen le regels door voorzichtig te verstaan leeft. De west-Europeesche staten louden dan ten opzichte van Sovjet- Europa want op dien status komt de rest van Europa neer! een soort- lelijke positie innemen als het Engel- ?che bruggehoofd Calais lange jaren tot 1558) ten opzichte van Frankrijk leeft vervuld. Zoo min als deze positie jp den duur te handhaven was, als ge volg van de voortschrijding van de techniek, enz., zoo zou evenmin een Britsch-Amerikaansch bruggehoofd van staten ten opzichte van Sovjet-Europa te handhaven zijn, waarbij in dit laat ste geval nog hoogst belangrijke, eco nomische en cultureele en zeer zeker ook sociale factoren een rol spelen, hoezeer Van Kleffens die ook verzwijgt of over het hoofd ziet. (Slot volgt.) Nieuwjaarsreceptie bij den Rijkscommissaris De Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandsche gebieden. Rijksminister dr Seyss-lnquart, ontving op Nieuwjaarsdag vertegenwoordigers der Weermacht en zijn naaste medewerkers Stapf/Reynhoudt/Pax m Het SS-Ersatzkommando Niederlande deelt mede: Met ingang van 15 Januari 1944 is het wederom mogelijk als lulpzustér tot het Duitsche Roode Kruis toe te tre den. V Aan alle Nederlandsche meisjes in den leeftijd van 2030 jaar, die de Duitsche taal begrijpen, wordt hier mede gelegenheid geboden actief in lazaretten, ziekenhuizen of soortgelijke instellingen werkzaam te zijn. Men kan zich melden hij: SS-Ersatzkommando Niederlande, Korte Vijverberg 5, Den Haag. Neben- stelle Amsterdam, Dam 4. Nebenstelle Groningen. Heerestraat 46. Nebenstelle Alkmaar, Langestraat 56. Nebenstelle Heerlen, Saroleastraat 25. Nebenstelle Enschedé, Hengeloschestraat 30. DE FUHRER WENSCHT GELUK. Bij de wisseling des jaars heeft de Führer den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gehuedj Rijks minister ds. Seyss-lnquart, het vol gende telegram gezonden' Hoofdkwartier van den Führer, 31 Dec. - „Ontvangt op den drempel van het nieuwe jaar mijn hartelijkste ge- lukwenschen voor uw verantwoorde lijke werkzaamheid, evenals voor uw welzijn." (w. g.) Adolf Hitler. Woensdag 5 Januari 19444. Zon op 8.51 uur, onder 16.40 uur. Maan onder 3.26 uur, op 13.47 uur. De Leider heeft op 1 Januari een Nieuwjaarsrede gehouden, waaraan het volgende ontleend is: Het oude jaar is van ons heen ge gaan; het jaar 1944 heeft zijn intrede gedaan. In Augustus zal het 30 jaren geleden zijn, dat het oude Europa op hield te bestaan. Toen brak de eerste wereldoorlog uit. Van 1919—1939 was er de tusschenpoos van 20 jaren, van uiterst felle bewogenheid van het in nerlijk leven der meeste Europeesche volkeren, gevolgd door den tweeden wereldoorlog, die woedt. Is er nog iemand die denkt, dat het Europa van 1914 nog terug zal komen? Zeker niet. Bewust of onbewust begrijpt een ieder, dat we leven in een tijdperk, waarin een wereldrevolutie zich voltrekt. De geheele menschelijke samenleving ver andert van structuur. Is éen mensch, of zijn eenige menschen verantwoorde lijk daarvoor, dat deze wereldrevolu tie plaats vindt? Ja, meenden in 1914 eenvoudige zielen, die dachten wijs te zijn, zij zeiden Kaiser Wilhelm was de schuld. Hoe is het mogelijk zoo kortzichtig te zijn. Een wereldrevolutie voltrekt zich naar Gods wil, dien wij bijna nimmer kunnen doorgronden en waapnaar wij nog altijd zoekende zijn, gedreven door den wensch, om in den strijd tus schen de goede en de kwade machten te staan aan de zijde -an de goede Aan deze wereldrevolutie ontkomt geen enkel volk. Van 1914 tot 1918 waren wij geheel passief, neutraal ncemde men dat. De Volkenbond van Genève werd in 1920 gesticht om de wereldrevolutie tegen te houden. Wij herinneren ons van 1920 tot enmet 1935 het-hosannah voor den thans in elkaar gezakten Volkenbond. En nu zijn wij actief be trokken in de wereldrevolutie of wij dit willen of niet. Die activiteit is al begonnen in 1935 toen onze regeering als eerste in Genève sancties eisch e tegen Italië. Daarna door deel te ne men aan de economische omsingeling van Duitschland door den uitvoer van groenten, vruchten, boter, enz. naar Duitschland onmogelijk te maken en voor een appel en een ei onze boter naar Engeland te brengen (een kwartje per pond). Vele millioenen kilogram' men voedsel werden vernietigd en de groote meerderheid van ons volk kon mijn waarschuwing niet verstaan door het heidensch lawaai, dat tegen mij werd gemaakt. In 1940 kwam het onvermijdelijke, omdat onze kust niet tegen Engeland en Amerika verdedigd was. Het is jammerlijk te moeten bedenken, da ook mijn herhaaldelijke waarschuwin gen daartegen van 19351940 in den wind werden geslagen. Het was toch zoo duidelijk, dat als de kust met ver dedigd werd, de Duitschers op een gegeven oogenblik moesten komen om het zelf te doen. Nu begrijpen wij allemaal, dat als de Duitschers hier aan de kust niet zulke sterke verde digingswerken gemaakt hadden, de Em gelschen en Amerikanen hier gelan» zouzijn zijn, in plaats van in Zuid-Italie en, indien zij nog niet geland waren, hier zouden landen in de naaste toe komst. „En wat dan nog?" vragen ve len. „Dan gaan immers»de Duitschers direct' op de vlucht, dan zijn wij weer vrij!" Zeker is, dat als de door de En- gelschen en Amerikanen in het wes ten voorgenomen invasie plaats zou vinden ons vaderland het strijdtooneel zou worden en daardoor zou worden verwoest. Juist in ons laaggelegen land zou de oorlogvoering onze bevolking uitermate zwaar treffen, en het zou een ontzettende ramp zijn voor ons allen. Dc eerste wensch. En hiermede ben ik dan gekomen tot den eersten van de drie wenschen, die ik op dezen Nieuwjaarsdag voor ons volk wil uitspreken. Deze wensch luidt: Moge ons vaderland gespaard blij ven voor een Engelsch-Amenkaan- sche invasie, die ons land tot oor- logstooneel zou maken, onze en dorpen zou verwoesten en dood en verderf over ons volk zou bren gen. Maar in dit jaar dreigt ons nog een tweede gevaar, nog erger dan het hier boven genoemde: het Bolsjewistische. Toen de Duitsche legers aan de Wol- ga stonden leek dit gevaar zoo ver af, dat velen het niet achtten. Maar de zelfde legers, die de Poolsche weer macht in 18 Jagen vernietigden, die de Engelschen bij Duinkerken in zee wierpen, die de Fransche legers in zes weken tot overgave dwongen, diezelf de legers staan nu 21/» jaar in strijd met den Sovjet-Russischen kolos Vele millioenen bolsjewieken heeft Stalin geofferd; meerdere millioenen men- schenlevens is hij bereid te offeren om zijn doel te bereiken. Zooals de Brit sche veldmaarschalk» Smuts het uit drukte: de Sovjet-Russiscne kolos zal voortschrijden over Europa. (Wanneer de Duitsche weermacht den dam in het oosten niet zou kunnen houden, zullen de bolsjewisten geheel Europa overstroomen. Het is dwaas heid te denken, dat een westelijk strookje van Europa daarvan -er- schoond zou blijven, zooals velen het nog doen, die gelooven, dat Engeland en Amerika dit blijvend zouden kun nen beletten. Gelukkig dat de laatste maanden van het afgeloopen jaar bleek dat meer en meer volksgenooten dit enorm gevaar gaan beseffen. Zij zien nu, waarom duizenden en duizenden van onze bes te jonge mannen zich hebben ingezet in den strijd tegen het bolsjewisme Honderden van hen hebben hun leven gegeven, zijn gebleven op de onmete lijke velden van Rusland. Mogen in dit nieuwe jaar velen, zeer velen hun voorbeeld volgen, zoodat naast de a! bestaande Nederlandsche pantser-gre nadierregimenten Generaal Seyffardt De Ruyter nieuwe regimenten zullen kunnen worden opgesteld. Het is wan begrip waardoor nog velen worden te ruggehouden. De tweede wensch Mijn tweede wensch voor ons volk is dan deze: Moge de dam in het oosten, ge vormd door de Duitsche weer macht, de verbondenen en de vrij willigers, in de komende maanden zoo sterk blijken te zijn, dat de met millioenenlegers aanstormende bols jewisten en hun door Amerika ge leverde enorme strijdmiddelen er niet doorheen *'omen, waardoor Europa van het bolsjewisme gered zal worden. Voor deze redding op hel kantje af zullen eens alle volkeren van Europa dankbaar zijn aan allen, die daaraan mede hielpen, bovenal aan den man op wiens schouders God de geweldige verantwoordelijkheid heeft gel'gd Europa te behoedén voor den onder gang in het bolsjewisme: Adolf Hitler Mijn derde Nieuwjaarswensch is moeilijker onder woorden te brengen, omdat ons gemoedsleven daarbij sterk is betrokken. Kerstmis 1943 is voor zoovelen van ons volk een droeve Kerstmis ge weest. In tienduizenden gezinnen was er een leegte, omdat er plaatsen open waren, die men zoo gaarne ge vuld had willen zien. En zeker kun nen wij er van zijn, dat bij alle volks genooten, buiten 's lands grenzen, te .and of ter zee, op Kerstavond een wensch overheerschte: volgende Kerst mis thuis te zijn. En hun wensch is de onze. Een hoogst ernstig en uiterst moei- lijk jaar is begonnen. Een jaar, dat zonder twijfel veel leed ,en ellende over millioenen zal brengen.- Ik demc speciaal aan onze volksgenooten, die in Duitschland te werk zijn gesteld en waaronder er zoovelen zijn, die nog niet kunnen inzien, dat dit een nood zaak is, de onvermijdelijke tegenweer tegen de millioenen Aziatische en Amerikaansche arbeiders, die dag en nacht oorlogstuig maken, waarmede Europa vernietigd moet worden. Het is nog maar kort .geleden, dat ik den vurigen wensch uitsprak, dat de Nederlandsche arbeider in Duitschland zich zoo correct zou gedragen als de Duitsche soldaat in Nederland. Ouders, vrouwen, verwanten van hen die werken in Duitschland. spoort in Uw brieven Uw zonen en mannen aan, dat zij dit zullen doèn, dat zij nimmer vergeten mogen, dat zij ons volk vertegenwoordigen. Dau kan het niet anders of de Ne^ derlander zal straks in het buitenland gerespecteerd worden. Van den Korps führer der N.S.K.K. ontving ik dezer dagen een brief, waarin in het Ne- derlandsch vertaald deze zin voor kwam: Het zal U groote genoegdoe ning zijn van mij te hoor en, dat Uw mannen zich steeds en overal onberis pelijk gedragen hebben ?n dat de lei ders der betreffende eenheden zich steeds waardeerend over de houding en den inzet van Uw mannen uiten." Een ieder zal begrijpen, dat ik nu denk in het bijzonder aan al mijn ka meraden aan het front, in de hospita len en aan het thuisfront, die weder om een moeilijk jaar achter den rug hebben. Het is zoo betreurenswaard, dat ons volk ook in deze moeilijke tijden nog niet eendrachtig staat. Het is moeilijk te zien naar een toe komst, die zooveel beter is en ons al len trekt. Uit de worsteling van he den ontstaat een nieuw Europa, een vast verbond van vrije volkeren; in dit verbond een herboren Nederlandsch volk, gelouterd docr het leed, in een dracht en harmonie werkend aan zijn tcekomst, in godsvertrouwen gedragen door den wil om gerechtigheid te be trachten. De derde wensch. Als derde wensch voor het Neder landsche volk spreek ik uit. Dat Kerstmis 1944 het Nederland sche volk vereenigd zal zien, dat allen, die nu ver weg ztjn, weer tot hunne gezinnen in hun eigen huis zijn teruggekeerd en dat wij dan allen met moed en vertrouwen de tc komst tegemoet zullen zien, wetc t dat wij staan aan den vooravond van een nieuwe periode in ons volksbestaan, een periode, die een geweldigen opbloei te zien zal geven van onze nationale waar den, omdat wij ons bekend zullen leeftijdsgrens op 20 jaar bepaald. Hêl Burgemeester van Alkmaar, als Politiegezagsdrager, gelet op artikel I van het Besluit van de Secretarissen Generaal van de Departementen van Justitie en van Opvoeding, Weten schap 'en Kuituurbescherming van 6 November 1942 betreffende Bescher ming van de Jeugd (Verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche gebied nr. 132/1942), juncto art. 21 lid 1 der Verordening Organisatie Politie BEPAALT: Artikel 1. Het is aan jeugdige personen bene' den den leeftijd van 20 jaren verboden zich buiten op te houden: a. na zonsondergang; b. na 18 uur, wanneer het tijdstip van zonsondergang valt vóór 19 uur; c. na 21 uur, wanneer het tijdstip van zonsondergang valt na 21 uur. Artikel 2. Het in artikel 1 gestelde verbod is niet van toepassing op den jeugdigen persoon, a. die zich in gezelschap bevindt van een opvoeder, in den zin van art van het Besluit van de Secretarissen- Generaal van de Departementen van Justitie en van Opvoeding, Weten schap er Kuituurbescherming van 6 November 1942 betreffende bescher ming van de Jeugd (Verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche gebied nr. 132/1942); b. die bij zich draagt een te zijner name gestelde schriftelijke ontheffing, afgegeven door of vanwege den Bur gemeester. en deze aan iederen opspo rings-ambtenaar op diens eerste vor dering toont; f 10.000 belooning. De Höhere S.S.-und Polizei führer maakt bekend: Op 31 December 1943 is in Gro ningen de Nederlandsche eerste lui tenant der politie, Anne Jannet tl zlnga. door een terrorist op den openbaren weg van achteren neer geschoten. Elzinga was een voorbeeldig poli- tie-ambtenaar, die zich onderscheidde door een grooten dienstijver en on voorwaardelijke toewijding. Als boetemaatregel voor dezen laf- fen moordaanslag is in de stad Gro ningen het uur, waarop niemand zich meer op straat mag bevinden, ver vroegd tot 21 uur, en het sluiten van de openbare lokalm tot 20 uur. De maatregel blijft tot nader order van kracht. Bovendien zijn 50 als anti-Duitsch bekende personen in de stad Gro ningen gearresteerd. Vijf andere pér- sonen verzetten zich tegen de voor genomen arrestatie of trachtten te vluchten en werden daarbij neerge schoten. De bevolking wordt uitgenoodigd mede te werken aan de opsporing van den moordenaar van Elzinga Voor aanwijzingen, d.e leidon tot arrestatie van den dader, wordt een belooning van 10.000 gulden uitge loofd. Aanwijzingen van dezen aard worden door iedere Duitsche of Nederlandsche politie-instantie in ontvangst genomen. Terreuraanvallen op Berlijn voortgezet. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 3 Jan. (DNB). Het opperbevel der weermacht maakt be kend: Aan het bruggenhoofd van Nikopol en ten zuidwesten van Dnjepropetrowsk verminderde de gevechtsaciviteit gis teren. vrij zwakke vijandelijke aanval len mislukten. Ten zuiden en zuidoosten van Sji- tomir zijn sterke aanvallen der bolsjewieken in harde gevechten met vernieling van talrijke tanks afgeweerd, ten westen der stad omsingelingspogingen verijdeld. Verder ten noordwesten staan onze troepen in zwaren strijd met vijande lijke aanvalsgroepen. Bij Witebsk zijn sterke plaatselijke aanvallen der bolsjewieken in verbit terde gevechten mislukt. Een eigen aanval wierp den tijdelijk in onze stel lingen binnengedrongen vijand ondanks verbeten weerstand na afweer van verscheidene tegenaanvallen weer terug. Aan de rest van het Oostelijke front werden bij deels hevige sneeuw jacht slechts gevechten van plaatse lijke beteekenis geleverd. Aan het Zuid-Italiaansche front ver liep de dag rustig. Bij een nachtelij ken aanval van zware Duitsche ge vechtsvliegtuigen op het vijandelijke ravitailleeringssteunpunt Augusta wer den een vrachtschip van middelbare grootte en materiaalopslagplaatsen in brand geworpen en haveninstallaties vernield. De Britsche terreurbommenwerpers zetten in den afgeloopen nacht onder dekking van wolken hun aanvallen op verscheidene woonwijken der Rijkshoofdstad voort, bovendien vie len enkele bommen op eenige plaat sen in West-Duitschland. Nachtjagers en afweergeschut van het luchtwa- pen hebben voor-oover tot dusver is vastgesteld. 31 viermotorige vijan delijke bommenwerpers vernield. Te middernacht hebben Duitsche vliegtuigen storingsaanvallen op Lon den ondernomen. hebben tot de Groote Germaansche en nog grootere Europeesche Ge meenschap, die de eenig mogelijke waarborg is voor de handhaving van de geestelijke en matericele waar den, die wij behoeven. Mogen deze drie wenschen vervuld worden tot heil van volk en vader land. Mijne Volksgenooten, veel heil en zegen ta het nieuwe jsar. c. die in geval van ziekte of ongeval, waarvan het ernstige karakter kan worden aangetoond, hulp tracht te vinden. Artikel 3. (1). De in artikel 2 onder b bedoelde schriftelijke ontheffing moet worden aangevraagd door een opvoeder a s bedoeld in artikel 2 onder a (2). Indien de aanvrage ten doel heett den betrokkene in de gelegenheid te stellen tot het volgen van onderwijs ot godsdienstrnderwijs, moet zij worden ingediend door het hoofd van een in richting van onderwijs. respectieve lijk door 'n predikant of 'n Roomsch- Katholiek geestelijke. Zij moet dan door een opvoeder voor „gezien ge- teekend worden. (3). De aanvrage wordt ingediend nu den Burgemeester of bij een door dezen aan te wijzen ambtenaar. Zn moet met redenen omkleed zijn (4). De ontheffing is slechts geldig, indien aan de voorwaarden, waaronder zij verleend is, voldaan wordt. (5). De Burgemeester is bevoegd, den geldigheidsduur der ontheffing te be perken. Hij kan verleende onthetnn- gen te allen tijde intrekken. Artikel 4. Deze beschikking treedt in werking, den dag, volgende op dien, waarop zij ter kennis van de bevolking is ge bracht. Men vindt in ons nummer van heden een publicatie met nadere toelichting, waarin de burgemeester bepaalt, dat zich na zonsondergang geen jeugdige personen beneden de 20 jaar op de openbare straat mogen bevinden. Wij begrijpen, dat deze voorschrif ten, die reeds morgen ingaan, v°or vele stadgenooten van zeer groote be teekenis zijn. Zij brengen b.v. plotse ling verandering in het bezoeken van filmvoorstellingen en uitvoeringen, die des avonds worden gegeven en voor personen beneden de 20 jaar toegan kelijk waren. Zij zullen bovendien vele plannen en afspraken verstoren van hen, die op het plotseling ingaan van dergelijke ingrijpende bepalingen allerminst had den gerekend. Wij hebben ons tot het stadhuis om nadere informaties gewend, waar men ons mededeelde, dat bepalingen als aeze geen Amerikaansche uitvinding zijn, maar reeds in diverse gemeenten worden toegepast en het gevolg zun van het overheidsstreven tot bescher ming van de jeugd. Het aantal ge u.eei-ten waarop dergel'jkc voorschri ten toepasselijk zijn, zal geleidelijk wor den uitgebreid en men beoogt m het algemeen een einde te maken aan de baldadigheid - en andere onge- wenschte toestanden welke den laatsten tijd in steeds ernstiger mate geconstateerd worden. Te betreuren, maar blijkbaar onver mijdelijk, is, dat de goeden het met de kwaden moeten ontgelden, daar ^.e grens tusschen bona fide personen en hen waarvoor de bepalingen ^Jiootc- zakelijk bestemd zijn, zeer moeilijk zal zijn te trekken. Uit de in dit nummer gegeven voor schriften kan men constateeren wan neer uitzonderingen kunnen worden toegestaan al is te verwachten dat men daarmede om de verordening niet tot een doode letter te maken niet vrijgevig zal zijn. In gevallen waarin men er prijs op stelt dat een nog niet 20-jarige na zonsondergang over straat kan gaan. bestaat natuurlijk altijd de mogelijk heid dat hij of zij door een volwassene wordt begeleid, waardoor men te allen tijde aan de bezwaren van deze voor schriften kan ontkomen. OVERTREDING DISTRIBUTIE VOORSCHRIFTEN. Wegens overtreding van distributie voorschriften zün weer een paar arrestaties verricht. WEER DE RIJWIELEN. Gisteravond is voor het perceel Nieuwesloot 63a een afgesloten rijwiel ontvreemd. Rijwielen die op slot staan, zijn dus ook al niet meer veilig. 25-JARIG JUBILEUM. Maandag 3 Januari herdacht aej>eer Schaaphok, wonende te Amsterdam den dag dat hij v66r 25 jaar in dienst trad als vertegenwoordiger bij de N-V. Holl. IJzermagazijn v.h. M. de Wild Alkmaar. Vergezeld van zijn familie en temidden van het geheele werd hij op het kantoor der N.V. aller eerst toegesproken door den oudsten directeur, den heer S. W. Arntz. Spre ker schetste hem als een .volijverig en toegewijd werker, een bij de olienten graag geziene persoonlijkheid en in ele gevallen huisvriend en bracht hem dank voor al hetgeen hij in deze 2d jaar voor de firma heeft verricht. Uit waar deering werd hem een sc1?»3/"! Tove.r; handigd van den kunstschilder J. de Leeuw, voorstellende den Accijnstoren te Alkmaar met de nieuwe brug. Namens het personeel sprak de heer K Vellinga eenige waardeerende woor den tot den jubilaris onder het aanbie den van een salonlamp, terwijl de heer N de Blank uit naam van de vertegen woordigers en als vriend den heer Schaaphok roemde om zijn collegiali teit en hem dank bracht voor de on dervonden vriendschap. De heer Schaaphok dankte met eenige toepasselijke woorden voor de waar deerende toespraken en de mooie ca- deauz. Vervolgens werden er verver- schingen gepresenteerd en bleef jmen nog eenige oogenblikken gezellig bijeen. Het zal dezen populairen vertegen woordiger niet aan belangstelling ont broken hebben. Schaakvereeniging jubileert. - 19 Ja nuari zal het tien jaar geleden zijn, dat de schaakvereeniging „Oppositie werd opgericht. Het bestuur heeft ge meend dit feit te moeten herdenken en zal in Januari een simultaanparlij worden gespeeld door den bekenden schaakmeester dr. Max Euwe Wij ho pen binnenkort op een en ander terug Biljartwedstrijd. - Gedurende de Kerst- i Nieuwjaarsdagen werd in café „De Vriendschap" van den heer N. Jonker al hier een biljartwedstrijd gehouden op de vlotbrug Voor dezen wedstrijd bestond n groote belangstelling. De deelname was groot. Na zeer veel spannende partijep was de uitslag: le pr. P. Kraakman Sz 88 pt.; 2e pr. F. Bekker 84 pt.; 3e pr. De Muis 71 pt.; 4e pr. c. Kraakman Sz. 69 en 5e pr. P. Kraakman Cz, 67 pt. Tooneeluitvoering. De door LSVV ge organiseerde feestavond, op Zondag 2 Ja nuari, waarop voor de tweede maal het tooneelstuk „Variété" werd opgevoerd, mocht zich weer in een goede belang stelling verheugen. Het was wederom een mooie avond. C. M. Gomes, t - Op 58-jarigen leeftijd overleed te zijnen huize Vernéstraat 50 de heer C. M. Gomes. Vanaf de oprich ting van den Plaatselijken Luchtbescher mingsdienst heeft de overledene geheel belangloos zijn krachten hieraan gegeven. Hij stond bij een ieder, ook bij zijn su perieuren, hoog aangeschreven. Kleuterschool „Volksonderwijs". Maan dag werd de kleuterschool „Volksonder wijs", die gedurende den oorlog was stop gezet, opnieuw heropend in huize „Spoor- zicht" aan de-Breelaan. Een 34-tal leerlingen was ingeschreven. De heer Hogervorst opende, in plaats van den voorzitter, de heer Vermeulen, die wegens evacuatie niet aanwezig kon zijn, de school. Hij sprak dank uit aan het bestuur en vooral aan mevr. Kroon, die zich veel moeite had getroost tot de her opening en de inrichting van 't gebouw. Ook de gemeente werd dank gezegd voor de medewerking. Het aantal kleuters, dat terstond was ingeschreven, wees er op, dat, niettegenstaande vele inwoners ge- evacueerd zijn, toch behoefte aan de in stelling werd gevoeld. De school staat voor allen open. Het gebouw was keurig en gezellig ingericht, dank zij de mede werking van velen. De nieuwbenoemde onderwijzers, mej. Vennik, zegde dank voor de vele medewerking, die bij de in richting door haar was ondervonden. Zij hoopte, dat de school spoedig in bloei zou toenemen. Pt. Te ongeveer half tiep reikte de heer Jonker de prijzen met een toepasselijk woord uit, waarna men hoogst voldaan naar huis ging. In memorïam Pieter Haster. Het moet er toch wel een gezellige beweging ge weest zijn op 't oude raadhuis, thans tandartsvertrek, consultatiebureau zuige lingenzorg, en verder dienstbaar aan 101 doeleinden. Daar, waar eens de vroede vaderen vergaderden, waar In wijsheid besluiten genomen werden, waar een voorbijgegane generatie het wel en wee der gemeente overdacht en in handen nam, is en blijft het „het oude raadhuis". De uitvoerende mannen van den raad, die daar eens vergaderden, gingen allen: de burgemeesters Wonder en Van Sloo- ten; de wethouders Van der Oord en Ap pel; de gemeente-ontvanger Ploeger; de opzichter Aris Groot, ook zij zijn niet meer.... Bij hen allen de man, die stuk ken liet teekenen en boodschappen over bracht, de gemeente-veldwachter tevens gemeentebode Haster.... Gepensionneerd op 55-jarigen leeftijd bleef de oud-veldwachter tegenover het gemeentehuis wonen en verzorgde tot den tijd, dat dit vanwege de krapte der ge- meentefinanciën niet meer ging, 't dage- lijksch kopje koffie en thee van het se- cretariepersoneel. Het Hoogheemraadschap nam hem in dienst als plaatselijk bode. Bij het pu bliek, dat boelhuizen en veilingen in den omtrek bezocht, was Haster de laatste ja ren als afslager voor verschillende nota rissen geen vreemde. De Hervormde Kerkvoogdij zag hem jarenlang in de bank der notabelen zit ten. Haster ging heen: onvermoeid naar lichaam, ongebroken van geest, het leven in dit sterke lichaam worstelde weken lang met den dood, zonder dat de blan ke klaarheid van den vrede in de ziel daalde; stoer, strak, forsch tot op het ruwe af, was dikwijls zijn wezen; in al den weerstand van een dusdanig karak ter .werd hij van het lévenstoonee] afge- stooten. En toch ook deze geest had levens- wijheid genoeg opgedaan, om thans tot ons te zeggen: „Knappen jul lie den boel daar nu maar verder op, jongensIk heb mijn plicht ge daan en deed ik het niet goeddan overdoen." Haster was een der personen die den overgang der gemeente van links naar uiterst rechts ten volle van dichtbij mee doormaakte. Star als uit ijzer gehouwen ligt de kop in de crematiekist. Men leest er nog met de 75 jaar pp af.... Zij gingen alien, die eens het oude rèaöhuis fleur en leven gaven. Sqhoorl't Gemengd Koor concerteert. Schoorl's Gemengd Koor gaf Zondag een uitvoering in „De Rustende Jager" met medewerking van Laurens Bogt- man, bas-bariton, Nico Akkerman, pia no en de tooneelvereeniging „Dë Scha kel" uit Heiloo. De belangstelling voor tieze uitvoering was groot; er bleef geen plaatsje onbezet. Niemand werd teleurgesteld in zijn hooge verwachtin gen. Ondanks de vele moeilijkheden, die een gevolg zijn van de tijdsomstan digheden, handhaafde het koor weer zijn oude reputatie. Onder leiding van zijn dirigent, den heer Corn. Jonker, bracht het koor een viertal werken ten gehoore. Het programma werd geopend met „Morgen" van Fr. Roeske en „Droomkind" van J. P. J. Wierts. Beide composities werden onder ademlooze stilte aangehoord en oogstten een warm applaus. Hierna volgde „Kerstnacht," door den componist Jac. Bonset opge dragen aan den directeur Corn. Jon ker. Dit werk ('t is nacht, wie kan er nu nog slapenvan Oost en West, uit al de hemelstreken staat op en komt....) beleefde op dezen dag zijn eerste uitvoering. Velen hopen <tp een herhaling. Het koor zong als laatste nummer „Middernacht". Dit door J. P. J. Wierts getoonzette gedicht van Louis Couperius voldeed zeer goed in deze zaal van „De Rustende Jager," die zich zoo bij uitstek leent voor zang. Een vrouwenkoor, gevormd door de dames leden van Schcorl's Gemengd Koor, had groot succes met een tweetal com posities van J. Bonset, „Droomevrouw, kom" en „Psalm 150" (dit laatste op gedragen aan het Koor). De bas-bariton Laurens Bogtman, aan den vleugel begeleid door Nico Akker man, vergastte het publiek op liederen van eigen en van vreemden bodem. Hij begon met een drietal liede-en van Schubert, „Der Wanderer,1' „An die M'-sik" en „Standchen," om later te vervolgen met „Cavatine" en „La Dan- za" van Rossini. De enthousiaste bij valsbetuigingen bewezen hoe het pu bliek het gebodene waardeerde.' Na de beide laatste nummers „Aan mijn Va derland" van Hol en „Lire Boulire" van „Röntgen groeide het applaus tot een ovatie en hield niet op voor de zan ger zich nog eens liet hooren en af- sehéid- nam met „Het leven," gedicht van G. Gezelle, getoonzet door R. Mengelberg. Hiermee was het concert geëindigd: alle medewerkenden kunnen met groote voldoening terugzien op de ze in alle opzichten geslaagde uitvoe ring. Na de pauze gaf de tooneelvereeni ging „De Schakel" uit Heiloo een op voering van een blijspel in 3 bedrijven van F. v. Schönthan en G. Kadelburg, getiteld „Meneer de Senator". Dit door Joh. Haus uit het Ti-itsch vertaalde blijspel, dat reeds ettelijke malen voor het voetlicht werd gebracht, viel bui tengewoon in den smaak. De spelers laten een prettige herinnering achter,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1