DAGBLAD VOOR „Waan yan den dag?" DE SLAG OM BERLIJN. «f. Verloop van het Russische winteroffensief In 19 weken werden 13 grooie luchiaanvailen ondernomen. H( Zware verliezen der bolsjewieken bij Sjitomir. Verduister v. 16.45-8.45 u. Roode Krui Kinderlegitimatiekaart Nieuws in 't kort. De Nieuwjaarsrede van Mussert. Terreuraanval op Kiel. STAD EN OMGEVING. Hei zwaartepunt bij Sjiiomir. De landbouw in 1943. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V, Alkmaar - Voordam C 8. Bureau All»maarscbe éditie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320, - Red. 3330. Giro 187294. WOENSDAG S JANUARI 1944. ALKMAARSCHE-EDIT1E. NOORD-HOLLAND 146e Jaargans, No. 3» 2 pagina's. Prjjs der gewone advertenties in deze éditie min. f 1.40, elke m.M. meer f 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprys per 3 maanden voor Alkmaar f 2.10, voor het geheele Rijk f 2.63. Losse nummers 5 cent. DEVENTER ord van den i a n verze- slechts mo- medewerking, rs, den Raad 5l mocht on- eente-genees- nd personeel arbeid in het dheid en het ij ook aan de lagen zorgde d van Hens- er een per* wrekers, dank cadeaux, niet allemaal ver bevolking in de kolfbaan een cabaret gdroeg. Adema, Alk- and; politiek s, den Haag; sen te Hoorn, unst, letteren in den Aard- Werkman te Alkmaar, D< Helder, A. C. 'riesland, Jac. ïemerland, J. aanstreek, W. 'Chagen, corr. Driek W. Ra- in; voor de .lkmaar. kinnen) g van 27—28 is. Eén ide een .939, en i DKW, II (Slot). (Van onzen politieken redacteur.) HET laat te laat gekomen in zicht van Van Klef fens is niets anders dan een bevestiging van helt beginsel van ruimtepolitiek, zooals Duitschland deze bij zijn overwin ning in de alsdan gevormde Europee- sche éénheid denkt te voeren. Van Kleffens ziet echter hoe kan het ook anders van uit Londen de partners verkeerd. De omvang en de aard van die ruimten kunnen uiteraard slechts organisch tot stand komen, met als uit sluitend geldige maatstaven: geogra fische ligging, verkeerstechnische mo gelijkheden, economische vervlechting politieke (ras- en bloedverwante) saam- hoorigheid en cultureele verbonden heid, zooals die uit een natuurlijk groeiproces van eeuwen uit de be staande Europeesche gegevens raar voren komen. Niet de westelijke kuststaten zijn aanhangsel van het eiland Engeland en van het duizenden kilometers verwil derde Amerika, Canada, Zuid-Afrika en Australië. Engeland is daarentegen een aanhangsel van Europa, een uit- looper daarvan, die zich jarenlang door een intusschen echter ook verouderde verkeerstechnische mogelijkheid zelf standig en tot een invloedrijke over macht heeft kunnen ontwikkelen. Do minium maris is een overwonnen be gr p Engeland is nauwelijks meer een eiland te noemen. Deze oorlog heeft onomstootelijk bewezen, dat Engeland zelfs met behulp der westelijke kust staten te zwak was, zich tegen Duitsch land staande te houden. Zonder tus- schenkomst van den oorlog met de Sovjet-Unie en de hulp van de V. S zou Duit-chland Engeland reeds lang overwonnen hebben. Het mag met re den betwijfeld worden, of Engeland en de V. S. tezamen, zonder de Sovjet- Unie, in staat zijn Duitschland de baas te worden. loo. :eur, en AT. taling f 55. •g B 9, - hekweri Kanaali etspomp. Groen,' it. f 25; f 15; bl. Woer- an 72. d. bekl. de Wit, 1 lerhoed- st. Bur- ;tr. 11. ritssl. in f 20; De Wit, shorten, raat 13. 12 en 1. M. Zut- d. Hel- r. Won- zwaard. Hof- fOE zouden Engeland en de V. S. L zich echter kunnen verdedigen tegen een Soviet-maeht. die naar Van Klef fens' visie wel Duitschland kan over winnen en daardoor automatisch bet overgroote deel van Europa zal beheer- schen? Een Sovjet-macht zou bij zulk een overwinning niet de handen in den schoot leggen. Zij zou zich, met zooveel technische en andere hulp middelen vergroot, militair opnieuw toerusten om bestand te kunnen zijn tegen den reeds zoo vaak van Anglo- Amerikaansche zijde aangekondigden Derden Wereldoorlog. Meenen soms Van Kleffens en zij, die zooals hij denken, dat de sociaal ontvankelijke Midden- en West-Europeesche arbeiders zich na een Soviet-overwinning en een Duitsche nederlaag vol vertrouwen in de armen van Britsche en Amerikaan- sche kapitalisten en sjacheraars zullen werpen? Emigranten groeien van de psyche van hun volk af. Dat bewezen de Bourbons, die in hun ballingschap nuts leerden. Dat mag men ook ver wachten van ons actueel ere personen, blijkens de jongste uitlatingen van Van Kleffens. Het partnerschap van de V. S. vormt een hoofdstuk voor z'ch. Waar haalt Van Kleffens het optimisme vandaan, te veronderstellen, dat de V. S. jaren lang een millioenenmacht aan troepen op de been zullen houden om dit brug- gehoofd van staten te verdedigen? Wie gouden deze millioenén manschappen oeten onderhöüden? De westelijke Eten? Een nieuwsoortige koloniale olitiek? Ditmaal van Amerika versus jcuropa? Wat aanlokkelijke vooruit- lichten biedt ons de heer Van Klef fens! Wat te denken overigens over pe bondgenooten der Sovjets in Enge- pnd en de V. S., wier getal en sterk- door een jarenlange kortzichtige ;so- fiale verwaarloozingspolitiek reeds met broe'kasaanmoediging zijn gevormd en 'die na e„n Sovjet-overwinning nog hoogere vlucht zullen nemen, al of niet onder behoud van de „Interna tionale"? o DE ruimtepolitiek dit thans alge meen aanvaarde beginsel kan en mag niet anders dan van de kern, het hart van Europa uitgaan. Gewis zal er nog veel bedisseld en zullen nog diverse garanties vastgelegd moeten worden. De wil tot" reëele samenwer king met behoud van nationaal eigen- leveri voor iederen deelgenoot is er. Dien wil dient men uit te bouwen en s.Q]ied door eigen aandeelen te verste vigen. De ruimtepolitiek der Europee sche éénheid baseert zich op inwoner tal, bodemgesteldheid en -opbrengst, geestelijke en materieele cultuur. Euro pa moet een éénheid en zelfstandig kunnen zijn, niet dank zij tien millioen Amerikanen, Canadeezen, Austral.ërs, Zuid-Afrikaners en negers, doch uit eigen kracht, n et alleen militair, doch ook economisch en cultureel. Politiek moge de kunst van het mo gelijke zijn, van wat van geval tot ge val uitvoerbaar en geboden is. De po litiek van Van Kleffens lijkt veeleer op één van val tot val! Zijn enkele dagen geleden gegeven richtlijnen voor een toekomstig Nederland als Britsch- Amerikaansch bruggehoofd verdienen met heel wat meer recht een gering schattend „waan-van-den-dag", dan hf in 1940 hoog van den teren meen de te mogen verkondigen over het be ginsel van ruimtepolitiek, dat hij he den weliswaar reeds aanvaard heeft, maar alsnog verkeerd in toepassing f brengt. De slag om Berlijn wordt door de Britsche luchtmacht met onverminder de hevigheid ook in het nieuwe jaar voortgezet. De eerste twee dagen van 1944 brachten eveneens luchtaanvallen op de Rijkshoofdstad, die weliswaar, zoowel wat het aantal opereeren Ie bombardementsvliegtuigen, als het to taal gewicht aan neergeworpen bommen aanging, hoogstens half zoo zwaar wa ren als die van 22 November en' 29 Dec. (de zwaarste die Berlijn ooit le verduren heeft gehad), doch die niette min nog ernstig genoeg waren en dan ook van bevoegde zijde als „middel zwaar" betiteld worden. De slag om Berlijn duurt nu precies negentien weken, in welken tijd er der tien groote luchtaanvallen hebben plaats gevonden, namelijk op 23 Augus tus, 1 en 3 September, 18, 22, 23 en 27 November, 2, 16, 24 en 29 December en 1 en 2 Januari. De autoriteiten spe len allerminst verstoppertje met de Berlijnsche bevolking Integendeel door middel van talrijke proclamaties, die niet al-een in de bladen verschij nen, doch ook in het openbaar wor den aangeplakt, maakt men de Berlij- ners opmerkzaam op de ernstige geva ren, waaraan niet alleen hun persoon maar ook hun bezit bloot staat. Men geeft honderden raadgevingen om deze gevaren zooveel mogelijk te vermin deren, terwijl men zich vooral op het nationale bewustzijn beroept om het moreel te versterken Het moreel der Berlijnsche bevolking is goed en be reidt den militairen en burgerlijken autoriteiten ongetwijfeld minder zor gen dan de leniging van den nood welke natuurlijk met den dag grooter wordt. Het probleem der levensmid delenvoorziening is schitterend opge lost Over het geheel genomen kan men alles krijgen, waarop de distributie kaarten recht geven. Het onderbrengen van de dakloozen brengt ook minder moeilijkheden met zich mede, dan blij kens de bij voorbaat genomen maat regelen zelfs van officieele zijde werd verwacht. Men stond vrij sceptisch tegenover het gevaar. Toen dr. Göbbels den 2en Augustus zijn proclamatie publiceerde om alle Berlijnsche kinderen en niet-werkende vrouwen te evacueeren, stond menig een daar vrij sceptisch tegenover. Thans verheugt iedere man, die zijn vrouw en kinderen in veiligheid weet, zich over zijn indertijd genomen besluit, om aan den oproep van dr. Göbbels gehoor te geven. Natuurlijk hebben velen hun kinderen bij zich gehouden De evacuatie geschiedde namelijk zon der eenigen dwang. Nu het werkelijk ernst is geworden, heeft vrijwel iedere Berlijner de mogelijkheid aangegrepen om alsnog zijn vrouw en kinderen te evacueeren. Het Roode Kruis heeft, nog vóór de slag om Berlijn begon, van elke woning afzonderlijk een nauw keurige lijst opgemaakt met het aan tal personen, dat er in werkelijkheid woont (geëvacueerde gezinsleden war den uiteraard niet meegeteld) en het aantal personen, dat er in geval van nood kan worden ondergebracht Heeft nu een nieuwe aanval wederom dui zenden en duizenden van have en goed beroofd, dan stopt men niet dadelijk deze gedupeerden in woningen, waar nog plaats voor eenige medebewoners is, doch n er laat eerst het eigen ini tiatief zijn gang gaan Op deze manier vindt een belangrijk percentage 20 tot 30 pCt. een onderdak bij vrienden, kennissen of familieleden. Er bestaan ook talrijke overeenkom sten als: word jij uitgebomd, dan kom je" naar mij, word ik uitgebomd. dan kóm ik naar jou. Intusschen zet ik Klijns- i.g.st. •aat 8. iscoop, Mink s- ioor-lv Door het Noord-Hollandsch Tooneet werd te Groningen de eerste op voering gegeven van „Jonlcvrouwe de la Seiglière". Willy Groenendaal *n Jan C. de Vos In een der scènes CNF/Stevens/Pax m Opnieuw 6 torpedobootjagers tot zinken gebracht UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 4 Jan. (DNB). Het opperbevel der weermacht maakt be kend: In het zuidelijk deel van het Ooste lijke front, tot ten zuiden van Kief, is de dag bij plaatselijke gevechtsacti viteit over het algemeen rustig ver- loopen. In het gevechtsgebied van Sjito mir blijven de bolsjewieken verder aanvallen met sterke strijdkrachten. Zij leden door de taaie afweer en de tegenaanvallen vol élan onzer troepen zware verliezen. Een vrij groot aantal bolsjewistische tanks werd daarbij vernietigd. Bij Witebsk werden opnieuw onder nomen vijandelijke aanvallen afge weerd. Ten N.W. van de stad drongen Duitsche jagers ondanks taaien tegen stand en verscheidene met steun van tanks ondernomen vijandelijke tegen aanvallen verder op. Ten N.W. van Nevel sloegen onze troepen bolsjewistische aanvallen af. Van het Zuid-Italiaansche front wor den geen bijzondere gebeurtenissen ge- meld. In het gebied van de Middellandsche Zee en de bezette Westelijke gebieden zijn gisteren bij luchtgevechten en door afweergeschut 16 Britsch-Amerikaan- sche vliegtuigen neergeschoten. Eén Duitsch jachttoestel wordt vermist- In den afgeloopen nacht zijn eenige vijandelijke storingsvliegtuigen naar West-Duitschland gevlogen Bij de voortzetting harer aan vallen op vijandelijke beveijigings- strijdkrachten op den Atlantischen Oceaatf hebben onze duikbooten opnieuw 6 torpedobootjagers tot zin ken gebracht. Daarmede heeft de Britsch-Amerikaansche vloot in de laatste tien dagen door duikbooten in totaal 21 torpedobootjagers ver loren. Donderdag 6 Januari 1944. Zon op 8.51 uur, onder 16.41 uur. Maan onder 4.36 uur, op 14.16 uur. de helft van mijn spullen in jouw kel der en ik neem de zorg op mij voor de helft van jouw spullen. Er komt een grens aan het overhevelen. Het ligt voor de hand, dat, hoe meer woningen er verdwijnen, hoe grooter het gemiddeld aantal gedupeerden per alsnog beschikbare woonruimte wordt, terwijl bovendien het aantal gedupeer den steeds meer stijgt en het aantal beschikbare woningen steeds meer daalt. In zeer moeilijke omstandigheden verkeeren tenslotte degenen, wier wo ning nog staat, maar „doorgeblazen" is. Deze nieuwe uitdrukking wil zeg gen, dat ontploffende luchtmijnen of zware bommen niet alleen de ruiten, maar bovendien meestal ook nog de raamkozijnen en de deuren hebben weggerukt, terwijl dikwijls ook de scheidingsmuren tusschen de verschil lende kamers geheel weggeslagen of opengereten zijn. Reparatie is thans practisch onmogelijk. Men spijkert dus de venstergaten zoo goed mogelijk dicht, als het kan met hout, hetgeen toch niet verhindert, dat de tocht aan alle kanten naar binnen komt, terwijl verwarming zinloos is geworden. Het dak, dat voor luchtdruk nog gevoe liger blijkt te zijn dan het glas der vensters, geeft den regen en de natte sneeuw vrijen toegang. Overigens ver^ heugt men zich nog over dit griepweer, want een normale Berlijnsche winter met 15—20 graden vorst zou onder deze omstandigheden tot een catastrofe lei den. Met een perfide methodiek zijn de Engelschen, die tot dusver hun slagen in millioenen brandbommen zochten, er geleidelijk toe overgegaan, meer en meer brisantbommen af te werpen. De Berlijnsche bevolking wordt op een harde proef gesteld. Iedere waar nemer moet echter verklaren, dat zij zich kranig houdt. De nervositeit, welke een begrijpelijke reactie was. vooral op de weergaloos zware slagen van 22 en 23 November, neemt eerder af dan toe, terwijl doch duidelijk ge noeg blijkt dat het de bedoeling is, de Duitsche hoofdstad met den grond ge lijk te maken. Joen hel luchtalarm werd Wat de thuisweg versperd... Waar zou 't kind toch terecht zijn gekomen Kinderlegitimatie foor de hope dei natie Verlost ouders van angstige droomen. Onder* of «oogden, «raagt «oor Uw k Inderen tol.15 jaar een kinderlegitimatiekaart aan. AanvraagformaliereB verkrijgbaar by i Hoofden «an scholen. Gemeentesecretarieën (afd. Bevolking). Afdeelingsbesturen «an het Ned. Roode Krui*. Prijs f O.IO Minvermogenden kosteloos. Doodelük ongeval. Gisteren was de 64-jarige mevrouw T. B., wonende aan de Keizer Ottostraat te Bussum, bezig met hel ophangen van de wasch op zolder. Plotseling brak de drooglijn, de oude da me struikelde hierover en viel voorover de trap af. Zij was op slag dood. Door de tram overreden. Op de Zui- derparklaan, ter hoogte van de Escamp- laan te Den Haag, is gisteravond de 59- jarige mevr. H J. M. B.—R., vermoedelijk doordat zij van de rijdende tram stapte; door een wagen van lijn L overreden op slag gedood Burgemeester van Sidl Beill Abbes ge arresteerd. Door de bolsjewisten is de burgemeester van de Noord-Afrikaansche stad Sidi Beili Abbes met twintig van zijn medewerkers gearresteerd, onder het voorwendsel, dat zij in het geheim sym pathiseerden met maarschalk Pétain. Thans is tot burgemeester benoemd de jood Losbonne Onlusten in Zuid-Afrika. Tijdens de Kerstdagen hebben er in Johannesburg in Zuid-Afrika ernstige onlusten plaats ge had De bevolking demonstreerde tegen de politiek der regering en werd door ruw politiegeweld in bedwang gehouden Het kwam tot botsingen. Enkele personen werden hierbij gedood, terwijl de mate rieele schade groot was. De musicus Leo Ruygrok overleden. Te Hilversum is op 54-jarigen leeftijd overleden de musicus Leo Ruygrok, een begaafd componist van muzikale werken Kolonel Kooymans naar het Oostfront. De kolonel der staatspolitie P. J. Kooy mans uit Nijmegen vertrekt over enkele dagen ten tweeden male vrijwillig naar 't Oostfront. In de gister gepubliceerde Nieuw jaarsrede van den Leider is een ver minking ontstaan in de laatste alinea, betreffende den eersten wensch. Deze moet als volgt luiden: Gelukkig dat de laatste maanden van het afgeloopen jaar bleek, dat meer en meer volksgenooten dit enorm gevaar gaan beseffen. Zij zien nu, waarom duizenden en duizenden van onze beste jonge mannen zich hebben ingezet in den strijd tegen het bolsje wisme. Honderden van hen hebben hun leven gegeven, zijn gebleven op de onmetelijke velden van Rusland. Zij gingen om hun vaderland te ver dedigen,"" om mede te helpen de Euro peesche beschaving, cultuur en gods dienst te behouden tegen de alles ver nietigende bolsjewistische horden. Mogen in vdit nieuwe jaar velen, zeer velen hun voorbeeld volgen, zoo dat naast de al bestaande Nederland- sche pantser-grenadierregimenten Ge neraal Seyffardt en De Ruyter. nieuwe regimenten zullen kunnen worden op gesteld. Het is wanbegrip, waardoor nog velen, worden teruggehouden. BERLIJN, 4 Jan. (DNB In de middaguren van den virrden Januari hebben formaties Amerikaansche bom menwerpers een terreuraanval onder nomen op de stad Kiel. Naar het DNB verneemt, vond de aanval plaats bij een zeer sterke bewolking van uit een hoogte van 7000 tot 9000 M. De woon wijken en dé" universiteitswij k werJen door talrijke brand- en fosforbrand- bommen ernstig getroffen. Ook het historische stedelijke slot liep zeer zware schade op door brandbommen. Volgens de tot nu toe beschikbare rap porten werdén door de afweer der luchtdóelartillerie en door formaties Duitsche jagers 18 viermotorige-Ame rikaansche -bommenwerpers neerge schoten. Het is echter mogelijk, dat dit aantal nog stijgt. HET GULDEN VLIES. Een huwelijk onder Lodewjjk XV. Het had ook een huwelijk kunnen zijn onder den voorganger of den opvol ger van den ietwat beruchten minnaar van madame de Pompadour. Waarom de oude Dumas juist den vijftienden Lode- wijk op deze wijze heeft willen verheer lijken, zal wel te eeuwigen dage des schrijvers geheim of, zoo men wil, een gril van het lot blijven. Hoe het ook zij in dit wanneer het met tuchtigen, vluchtigen toets gespeeld wordt ook voor onze dagen nog wel bekoorlijke stuk van veel galanterie, veel dwaasheid en veel onbesuisderi moed en edelen opofferingszin is de heer Dumas niet op zijn slechtst. Och, men neemt van dit blijspel, dat de macht van de jalouzie tot ruggegraat heeft, nu niet overmatig veel mee naar huis en over twee dagen zal men vergeten zijn waar het eigenlijk precies om ging, maar in het gunstigste geval zal iets van de sfeer'' blijven han gen zooals men in dè herinnering de glimp van een lieve menuet of van een teeder clavecimbelspel kan bewaren. Zie het heele gebeuren, het gracieuse nijgen, het soms flonkerende woordenspel, de verholen angstjes en glimlachjes, des noods als een zeepbel, waarin wat kleu ren deinen en die enkele tellen een ver lustiging voor het oog is. Totdat zij uit- éénspat en gij door een vestiaire, waar weinig beschaafde menschen, die van de achttiende-eeuwsche Fransche hoffelijk heid, welke zij zoojuist beleefden, maar een schijntje opstaken, U Uw laatste paar heele schoenen kapot maken en Uzelf blauw van ergernis dringen. Is de vertooning, die Het Residentietoo- neel gisterenavond in Het Gulden Vlies gaf, zoo luchtig en speelsch geweest? Was het, alles bij elkaar genomen, een teere. glanzende zeepbel, die den blik voor een paar momenten verrukt? In menigerlei opzicht: ja! Maar hoe zou het heele stuk bekoorlijker geworden zijn wanneer' het gespeeld ware in een passende omlijsting Men houde mij tengoede, maar ik vind. dat de graaf van Candale, van wien ons verteld wordt, dat hij zooveel honderd duizenden te verteren en nögeéns zooveel honderdduizenden te wachten heeft, ta melijk poovertjes geïnstalleerd was. Dat had rijker, weeldiger gekund. Maar het spel zelf liep als een driftig beekje: geen hiaten, geen vertraging en de langdradigheidjes, die het stuk heeft, werden met vaart onschadelijk gemaakt Paul Steenbergen was een uitmuntend edelman, die met zwier zijn mantel liet zwaaien; hij was vol van die vlotte, vleiende conversatie, die den ervaren minnaar moet eigen zijn. Zijn tegenspeel ster, Ank van der Moer, speelde met be vallige ingetogenheid en liet telkens lof waardig doorschemeren toch eigenlijk nog maar een simpel meisje te zijn, dat kers- versch van de kloosterschool in het hu welijksbootje gestapt was. Jan Retèl gaf den chevalier met parmante bravoure Fleurig en geestig, met een oogenspel en een mimiek, die aan haar vroegere loop baan bij de operette herinnerden, speelden Mimi Boesnach de kamenier. De oom van Piet Bron, een oude landedelman, beli chaamde de tegenstelling met het verfijn de Parijsche leven; hij bracht in stem en gebaren de ongebolsterdheïd ten tooneele van de akkers, waar tusschen hij zijn le ven sleet. Misschien zelfs een tikje tè veel want hij deed af en toe denken aan een Napoleontisch grenadier, die een enkele keer de veldflesch te veel aanspreekt. Een uitverkochte zaal heeft de voorstel ling met genoegen gevolgd en aan het slot spélers en speelsters zeer toegejuicht. H. P.-VAN DEN AARDWEG kAZEN GESTOLEN. Van den vrachtrijder Plomper uit Ber gen zijn gister uit den expeditiewagen 2 kazen gestolen. HET VERBOD VOOR JEUGDIGE PERSONEN OM NA ZONSONDERGANG BUITEN TE ZIJN. In verband met de gisteren gepubliceer de voorschriften van den burgemeester inzake het verbod voor jeugdige personen om na zonsondergang buiten te zijn, dee- len wij thans nog het een en ander mede. Onze beschouwing heeft gister een on gelukkig plaatsje gekregen. Zij was na melijk ter zetterij voor een onderdeel van de bekendmaking van den burgemeester aangezien en aan diens voorschriften vast gekoppeld, zoodat er tusschen den offi- cieelen tekst en onze zienswijze geen af scheiding was gemaakt. Inmiddels zal de oplettende lezer dit wel begrepen hebben en eveneens, dat wij niet schreven. Hat de verordenin" g'een „Amerikaansche" maar „geen Alkmaar- sche" uitvinding is. Wij willen er in verband met ons ge stelde vragen nog op ingaan, dat het den betrokkenen verboden is zich in den tijd, dat de zon vóór 19 uur ondergaat, na 6 uur op straat te bevinden, maar dat dit niet inhoudt dat hij of zij ook niet vóór zonsopgang buiten mag zijn. Thans komt de zon ongeveer te 8.50 uur op en wan neer het uitgaansverbod tot zonsopgang van kracht zou zijn, zouden dus alle schooltijden later gesteld moeten worden. De toestand is zóó, dat de betrokkenen na 6 uur binnen moeten zijn. maar desgewenscht b v. om 4 uur des nachts weer buiten mogen loopen. Wij vermeldde dat ni" niet 20-,iarisen zich na zonsondergang op straat zouden kunnen begeven in gezelschap van een volwassene Deze volwassene moet even wel opvoeder zijn in den zin van art. 8 van het Besluit van de Secretarissen-Ge neraal van de Departementen van Justitie en van Opvoeding, Wetenschap en Ku1- 1 uurbescherming van 6 Nov. 1942 betref fende bescherming van de jeugd. Daarin wordt aangegeven, dat als op voeder wordt beschouwd degene, die de zorg heeft voor de opvoeding en het on derwijs van jeugdige personen of dege nen. die door de oudere +iid°liik o* bii voortduring als hun vertegenwoordigers zhh aan geweren tv* ir»a+-:-e, point natuur lijk in geval de kinderen zich niet thuis bevinden. Verzoeken om vrijstelling der gegeven voorschriften moeten met redenen om kleed bij den burgemeester worden in* gediend. HANDELSREGISTER. Nieuwe inschrijvingen: Alkmaar: G. Cijs, Kennemerstraatweg 91, tandtechnisch laboratorium. St. Pancras: J. van Kampen, Van der Vijzellaan 220c, makelaar in huisraad, in boedels en onroerende goederen. Andere wijzigingen: Alkmaar: Nationale Verzekerings So ciëteit, Stationsweg 56, verplaatst naar Amsterdam-G, Keizersgracht 197. A. Bart, Pr. Hendrikstraat 1, winkelier in melk enz., overgegaan aan P. Abercrom- bie. N.V. Handelmaatschappij „Thima", v.h. Spanjaard in liq., Koorstraat 17 eri 19, pianohandel enz., liquidatie beëindigd. Langedijk: Schrieken's Assurantiekan toor,. Dorpsstraat A 316, toegetr. venn. Limmen: P. Min, Oosterzijweg 4, han del in meststoffen enz., rechtsvorm gewij zigd. Öudorp: P. Reus, Heerenweg A 17a, melkhandel, overgegaan aan L. Reus. Sint-Pancras: Jb. Kooy Zn. N.V. in liq., Bovenweg 291, de afd. brandstoffen- handel wordt voortgezet door C. Kooy Jac.zn. Opheffingen: Hensbroek: Jb. Koning, Wijk A no. 71, radio- en radio-art. enz. Gedeponeerde stukken: Alkmaar: N.V. Ambrosine- en Honing- zoetfabriek v.h. P. J. Boom in liq., reke ning en verantwoording ingediend." N.V. Handelmaatschappij „Thima", v.h. Span jaard in liq., rekening en verantwoording ingediend. De bewegingen van generaal Patoetin. BERLIJN, 4 Jan. (CD). In be- voegde Duitsche kringen onthoudt men zich van elke prognose omtrent het verdere verloop van het Russische winteroffensief. Men acht het nog të vroeg om reeds thans op de vooruitzichten van het Oostelijk front dieper in te gaan; zon der te verheimelijken, dat de situatie in verband met de enorme krachten, welke de Sovjets in het vuur brengen ernstig is, geeft men aan den anderen kant te verstaan, dat "men over het verloop van den strijd in het algemeen tevreden is. daar het Roode leger ner gens een werkelijke doorbraak van het Duitsche front gelukt is. Men twijfelt er in deze kringen geenszins aan of het zal den Duitschen troepen ook ditmaal weer mogelijk zijn, den stormloop der Sovjets op te vangen en ten slotte tot staan te brengen. Slechts één zwaartepunt. Verreweg de belangrijkste mededee- ling in het iegerbericht van Maandag is, dat er aan het Oostelijke front op het oogenblik slechts één zwaartepunt ligt, namelijk bij Sjitomir. Het offen sief. dat generaal Rokosowski aan den vooravond van het nieuwe jaar ontke tende en dat zijn zwaartepunt had bij Nikopol, is verzwakt tot plaatselijke gevechten De Russen hadden zeer zware aanvallen ondernomen, die na een trommelvuur van eenige dagen in zetten en sterk uit de lucht werden on dersteund. terwijl zij op de noordelijke flank van dit front ten zuidwesten van Dnjepropetrowsk aanzienlijke reserves naar voren zonden. Bij Nikopol heb ben deze aanvallen geen succes van beteekenis gehad. Bij Dnjepropetrowsk slaagde het Roode leger er blijkens het Duitsche Iegerbericht in. hier en daar de Duitsche stellingen binnen, te dringen. In den sector Witebsk. In den sector Witebsk is het offen sief, dat generaal Bagramyan hier op den vooravond van Kerstmis ontketen de, eveneens voorshands vastgeloopen. Ook over dit gedeelte van het front meldt het Duitsche Iegerbericht slechts plaatselijke gevechten. De Duitsche troepen gunden zich Intusschen geen verademing, doch ondernamen met succes een tegenaanval tegen Russi sche 'eenheden, die de Duitsche stel lingen waren binnengedrongen. Het Roode leger .streeft er hier (gelijk be kend) naar om' in plaats van een fron talen aanval op Witebsk te riskeeren, deze stad met behulp van vier leger- colonnès in te sluiten, om vervolgens door te stooten naar het belangrijke spoorwegkruispunt Polosjk, aan de voormalige. Poolsche grens Volgens een commentaar op het Duitsche Iegerbericht zijn de Duitsche troepen er in geslaagd, de spoorlijn van Witebsk naar Polosjk, die reeds tweemaal door de Russen doorsneden was, weer geheel in handen te krijgen De strijd bij Sjitomir. Het zwaartepunt van den strijd ligt, als gézegd, bij Sjitomir, dat wil zeg gen: aan het driehonderd kilometer lange front, waar generaal Patoetin tot iederen prijs met een enorme ovei macht aan menschen en materiaal pro beert door te breken, of althans het Duitsdhe front zoover in te drukken, dat de rechtstreeksche verbinding tus schen de noordelijke en de zuidelijke flank doorbroken wordt. Patoetin heeft wederom zijn stootricht ng veranderd. Oorspronkelijk concentreerde hij het zwaartepunt van" zijn offensief op het noordwesten. De Duitsche troepen we ken uit en gaven Korosten op. Dan rukte hij hard in westelijke richting op, waarna de Duitsche troepen op nieuw uitweken en Sjitomir opgaven. Nu concentreerde Patoetin zijn aanval op het zuidwesten, namelijk in de rich ting Berditsjef, doch ditmaal weken de Duitsche troepen niet uit, vingen den stoot op en wisten zelfs door een tegenaanval het Roode leger uit oor spronkelijk verloren gebied terug te dringen. Even plotseling heeft Patoe tin thans zijn aanval op Berditsjef op gegeven, om opnieuw in noordweste lijke richting te dringen. De Duitsche troepen, die dezen nieu wen aanval nog niet tot staan hebben gebracht, leverden harde, verbitterde gevechten. De Rijkslandbouwconsulent te Alk maar, de heer G. Lienescn, schrijft ons: Hoewel het jaar 1943 behoort tot de oorlogsjaren, zal toch de landbouw er met een zekere voldoening aan terug kunnen denken. Vooral de tegenstel ling met 1942 was opvallend als we slechts denken aan het groote verschil in weersomstandigheden in beide ja ren. Met dit verschil is dan ook groo- tendeels te verklaren het go-de ver loop der werkzaamheden in 1943. Ons gewest heeft zich in den loop van het afgeloopen jaar weer meer gespecialiseerd in de richting van se lectieteelt van akkerbouwproducten en deT oppervlakte pootaardappelen begint respectabele afmetingen aan te nemen. De oppervlakte bouwland is nu op de daarvoor geschikte gronden dusda nig uitgebreid, dat het landschap er merkbaar door is veranderd. Alleen de laagveenstreeken toonen nu nog het beeld van de eindelooze weilan^.com- plexen. Indien we in korte trekken nagaan hoe het verloop van 1943 is geweest voor de landgebruikers in onze pro vincie, dan zijn de meest kenmerkende punten de gunstige voorjaar-szaden en de schitterende oogstmogelijkheden. Hoewel het aantal beschikbare ar beidskrachten steeds kleiner is gewor den, bleek het toch mogelijk alle oogst- producten op tijd binnen te halen. Dat zooiets in dezen tijd een buitengewoon gunstig iets is geweest, behoeft ook voor den stedeling geen nadere toelich ting. Het voornaamste gewas is hier nog steeds het gras, ondanks het feit, dat er in de oorlogsjaren reeds een 15.000 MAX BLOKZIJL SPREEKT. In de serie brandende kwesties zal Max Blokzijl op Donderdag 6 Januari over Hilversum 1 om 18.45 uur zijn praatje houden, waarvan de titel is: ,Het schijnt zoo onbelangrijk". CARAMELDRANK VOOR KINDEREN Reservebonnen vóór-inlevering bij den detaillist. 's-GRAVENHAGE, 31 Dec. Het was aanvankelijk de bedoeling om ter vervanging van de cacao voor de kin deren van 014 jaar nog in den herfst een carameldrank in distributie te brengen. De voorbereiding heeft echter mede doordat hiervoor ook andere producten zijn ingeschakeld zooveel tijd gevorderd, dat aan dit voornemen eerst thans uitvoering kan worden ge geven. Op de hiervoor aan te wijzen bonnen zal een poeder verkrijgbaar worden gesteld, waaruit een naar caramel, ca cao of anijs smakende drank kan wor den bereid. Ter verkrijging van dit poeder moet het publiek de bonnen „Reserve C-5", „Reserve D-5 of „Re serve E-5" bij den detaillist gedurende het tijdvak van 1 tot en met 8 Januari vóórinleveren. De détaillist zal op basis vap de door hem ontvangen bon nen worden bevoorraad. 'Degene, die zijn bon niet vóórinlevert. kan er niet van verzekerd zijn, te zijner tijd het poeder te kunnen betrekken. De aflevering door den winkelier aan het publiek mag van 5 tot en met 19 Februari 1944 geschieden, waartoe een aparte afleveringsbon zal worden bekend gemaakt. De af te leveren hoe veelheid bedraagt 300 gram per bon. Het ligt in de bedoeling dit rantsoen eens per acht weken beschikbaar te stellen. De thans beschikbaar gestelde hoeveelheid is bestemd voor de periode van 26 December 1943 tot en met 19 Februari 1944. Ha. grasland zijn gescheurd. De op brengst van het grasgewas kon o\*er 1943 goed genoemd worden. Alleen de zware oude gronden lieten het in den drogen herfst wel eens zitten. Het hooi is vrij goed binnen gekomen en van behoorlijke kwaliteit. Wie zoo gelukkig is om naast dit hooi te kunnen beschik ken over voederbieten, maakt niet zoo'n slechte kans om goed door den winter te komen. Bij den akkerbouw verliep de graan oogst zeer goed Een grootere op brengst, van veel betere kwaliteit, was voor alle granen het resultaat. En dit ondanks een geringere bemesting en wat lichtere grondbewerking, de aard appelen werden voornamelijk geteeld voor de winning van pootgoed. Dei droogte heeft de opbrengst wat gedrukt, terwijl ook het tijdelijk tekort aan per soneel eenige spanning veroorzaakte. Het gebruik van z.g „oogstcolonnes" bleek hier echter een aardige tegemoet koming te vormen. Doordat op deze wijze de spits van de arbeidsbehoefte werd afgebeten, voorkwam men een te sterke stijging van het loonpeil bij al le aardappeltelers! Bij de peulvruchten viel eigenlijk het minst gunstige resultaat te boeken. De voetziekte en insectenbeschadiging vormden hier een belemmering voor een normalen oogst; vooral in de Wie- ringermeer viel het erwtenverschot erg tegen Het koolzaad en het blauwmaanzaad gaven goede oogsten. De uitzaai van den nieuwen oogst koolzaad is zeker gunstig beïnvloed door de resultaten van 1943. De handelsgewassen, zooals spinazie- zaad, raapzaad, bietenzaad e.d., deden het goed. Waar bij deze gewassen ook sprake is van zaadwinning van gese lecteerde producten, ligt ook dit in de lijn van vergrooting van de teelt van vuedelde producten. Dit is misschien van beteekenis voor onze toekomst; immers er bestaat gewoonlijk meer be hoefte aan geselecteerd zaaizaad dan aan ongekeurde reproductie-materialen. Bovendien gaat de landbouwkundige ontwikkeling steeds meer den weg op van den uitzaai van goedgekeurd poot- goed en zaaizaad en dit wordt nog ge stimuleerd door het feit, dat men an dere hulpmiddelen voor de landbouw- voortbrenging niet of niet voldoende kan krijgen. Het bovenstaande wekt den indruk, dat het een zeer voordeelig seizoen is geweest voor onze boeren. Uit een oogpunt van goederenvoortbrenging is dit ook wel zoo geweest. Gerekend naar de vastgestelde richtprijzen, krijgt men evenwel geen gunstig beeld. Vele onkosten zijn voor den boer aanzien lijk hooger geworden bij gelijkblijvende graanprijzen. Gaat men echter na hoe de positie is voor vele grasboeren, dan is' daiar het beeld veel slechter dan Dij de akkerbouwers. Vooral in de gebie den, waar de grond niet geschikt is voor bouwland, zijn de perspectieven voor de veehouders vrij somber. Het schitterende verloop van het weer, in groei- en oogstperiode, heeft niet gecamoufleerd op ons plat teland. Mochten deze omstandigheden in 1944 precies gelijk zijn aan die in 1943. dan valt daaruit te voorspellen, dat de oogstresultaten minder zullen zijn. Met gespannen verwachting i.ien we daarom tegemoet welke mogelijkheden de oorlog nog zal laten ain het land- bouwproductie-apparaat in 1944.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1