- Utrecht DAGBLAD VOOR limax ITGEDABTi Sovjet-offensief breidt zich nog steeds uit. Bolsjewistische doorbraakpogingen mislukt. De eereronde der Heldersche kampioenen. Het bolsjewisme als idee. Roode leger wil op korien iermijn beslissing forceeren. Geheele froni weldra in vuur en vlam? Nieuws in 't kort. Drie zwaartepunten. Taaie Duitsche tegenstand. Duiische luchtwapen grijpt krachiig in. Graaf Ciano ter dood veroordeeld. Bekendmaking. Uitreiking nieuwe rijvergun ningen enz. Verduister van 17.8.45 u. Iste klasse, electr#» lonteurs, leerlinf- ^teurs in in Holland, voor en landbouwinstal- |rige inlichtingen aan r M. van Gent, Rid- *1100. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voor dam C 9. Burean Alkmaarsche éditie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. DINSDAG H JANUARI 1044. ALKMAARSCHE-EDITIE. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang; No. 8, 2 pagina's. Prfts der gewone advertenties in dear éditie min. f 1.40, elke m.M. meei f 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 2.10, voor het geheele Rjjk f 2.63. Losse1 nummers 5 cent. DTEURS, ische Installaties op >rieken en/of land- kunnende omgaan. rige inlichtingen on- ielsdrukkerij G. M. srk. lende gebeurtenissen tijdperk werden istrijden en de ge- bij de thans tot het [de automatieks, het een winkelhuis ta ^iet schakers volgela- :et ledental van de ^ns 35. Ten aanzien is de secretaris zeer wat het vereeni- aangezien er zeer het schaken he le gedeelte was hier- (ïen heeft tot slui- ;enieten van hetgeen in op velerlei gebied Het was een sobere [toch is zij uitstekend Uzelf vooral niets wijs te maken, langst óók ln distributiezakent Ij. N. Adema, Alkmaar, Rand; politiek redac- den Haag (HAMA); Broersen te Hoorn, jland; kunst, letteren H. P. van den Aard- (sport J. Werkman te icteuren: Alkmaar, D. ,ar; Den Helder. A. C. |aar; W.-Friesland, Jac. >n; Kenneraerland, J. frwijk: Zaanstreek, W. ptzaan; Schagen, corr. paar. adv.-rubriek W. Ra de Zaan; voor de Bus, Alkmaar. |AN LEUSDEN, Leusden. ËLAER VAN |omm.), De Bilt. [JK, Nieuwersluis. JCK, A'dam. bij Duurstede. Iden a deposito. laan 10. B'wijk. E RUYTER. Mag vriezen ledagt-jchaaben Mag dooien edagt- speelgoed >f gereedschappen tj dat wil, wanoctt 6i) poet, BF^r «ttk afc een pt&rd t'orden straks... geef n Climax I Gimax op rfjn bordje ziet geen speelgoed Zóó heerlijk is dit zon- >ofde ha Vermont! Ale ien beeft, moet U goed aan Climax, want dit ha vermom met eiwft kmine Bj. Voor au te vermout PEREN DOET VERKOOPBJb i. p ROPAGANDISTISCH moge het wel- r kom zijn, het bolsjewisme als in carnatie van onderwereld, misbaksels en bruut _jweld te verzinnebeelden. Dit neemt toch niet weg, dat het bols jewisme in diepste wezen een krachti ge en niet te onderschatten geestelijke idee is, die met militair geweld alléén niet te keeren is, doch die veeleer door een krachtigere idee overwonnen moet worden. Dit klinkt grot, doch men moet de zaak scherp stellen om het gevaar niet te onderschatten, dat van meer dan één zijde het voortbestaan van Europa bedreigt. Het is niet de eerste maal, dat de geschiedenis een soortgelijken ideeën strijd, op ongeveer gelijke wijze in een geduchte militaire macht samengevat, Europa en de geheele menschheid aan dient. De revolutionnaire idéé van het liberalisme, die in 1789 het eerst in de werkelijkheid baan brak en vervolgens door Napoleon een militair machtsap paraat verkreeg, werd op de slagvel den van Leipzig en Waterloo militair volkomen verpletterd. Toch beleefde de wereld het feit, dat de idéé van het liberalisme op de puinhoopen nieuw le ven ontving en langs nieuwe vormen en gestalten en met andere wapenen dertig jaren later in geheel Europa burgerrecht had verkregen. De reac- ttonnaire machten hadden ln 1814 en 1815 militair weliswaar gezegevierd, geestelijk hadden ze den strijd, omdat ze enkel reactionnair-conservatief wa ren, verloren. De burger nam geleide lijk bezit van den staat en zijn libera le geesteshouding drukte voortaan den stempel op de geheele Europeesche ge meenschap. k~~Q EEN soortgelijke ervaring deed zich in Duitschland voor. Toen daar in 1918 het communisme het hoofd opstak, heele gebieden overspoelde en onder' zijn macht, in de handen van opstan delingen bracht, slaagden de inderhaast gevormde nationalistische vrijcorpsen er weliswaar in, de communistische beweging militair volkomen te ver nietigen. Als geestelijke macht bleef het communisme echter bestaan en het vertegenwoordigde tot 1933 zelfs een zoodanige macht, dat Duitschland even goed communistisch als natio- naal-socialistisoh had kunnen worden, indien het niet een krachtiger idee als tegenstander gevonden had. De vrij corpsen van 1918'19 misten juist deze idee. Hun ontbrak een nieuwe con structieve politieke en vooral een noodzakelijke sociale gedachte, die kans had het communisme geestelijk te overwinnen. De overwinnende idee kwam eerst door de ontwikkeling van het nationaal-socialisme, dat- in 1933 moreel en effectief het bin •cc '^ndsrhe communisme versloeg, zoodat in 1939 geen communisme meer tot uiting kwam, toen Duitschland voor zijn strijd om het bestaan kwam te staan. Deze historische narallellen houden een wijze les voor het huidige oogen- blik in. Het is voor Europa niet vol doende, dat Duitschland met. zijn bond- genooten het militante bolsiewisme verslaat. Europa dient ook zelf een nieuwe constructieve ordeningsgedach te, een nieuwe politieke, economische en vooral sociale idee naar voren te brengen, die voldoende levenskracht bezit, het bolsjewisme ook geestelijk te overwinnen. o GESTELD het geval eens, dat de ontwikkeling van den oprlóg de niet louter denkbeeldige situatie schiep, dat Duitschland wel zijn eigen gebied tegen een bolsjewistischën stortvloed zou kunnen beschermen, doch dat .het niet meer in staat zou zijn, eenzelfde militaire verantwoording voor de rest van Europa te dragen. In dat geval zou het bolsjewisme zich zeèr makke lijk over de toch reeds gcoerforeerde Scandinaafsche landen en over de eth- nologisch piet minder kwetsbare Bal kanvolken verbreiden. De. nieuwbak ken maarschalk Tito; Moskou's afge zanten Wysiinskï en Bogomolov eh voorts Maisky en Litwinof, als vérte- genwoordigers van Stalin in het geïn- teralliëerde comité voor Europa, doen intusschen reeds ijverig hun best de geestelijke penetratie van de bolsje wistische gedachte in Europa grondig; voor te bereiden. Het fascisme in Italië heeft zijn gees telijke en militaire onmacht genoeg zaam gedemonstreerd. Spanje is niet minder een hoogst bedenkelijke scha kel als gevolg van de nog al te leven dige reminiscenties van den burger oorlog, die er toch eigenlijk ook niet zonder reden was. Frankrijk kreunt nog steeds onder de hypotheek van 't volksfront, dat hoofdzakelijk door com munistische agitatie geschapen was. Europa zou, gezien deze niet bijster op timistische vogelvlucht, in een ontwik keling van enkele jaren, misschien zelfs van maanden of wellicht van weken één groote heksenketel vormen, waarvoor overigens maarschalk Smuts ook beducht is Op den duür zou dan zelfs geen anti-bolsjewistisch Duitsch land als een idyllisch eiland onaange tast overeind kunnen blijven staan. HAMA. Australië's verliezen. Volgens een verklaring, van deh Australischen minis ter van Oorlog, Forde, heeft Australië sinds het begin van den oorlog 55.890 m m verloren, van wie 3152 officieren. De zwaarste verliezen werden in Noord- Afrika geleden. (C.D.) Anti-semietische betoogingen In New- York. Volgens United Press hebben den laatsten tijd in NéW-York verschei dene anti-Joodsche demonstraties plaats gehad en werden ook op synagogen al daar „hatelijke opschriften" aangebracht (C.D.) In Amerika niet op zijn plaats. De 26-jarige Amerikaansche staatsburger Ro bert Lowell, die aan den oproep voor de inlijving bij het Amerikaansche leger op grond van gewetensbezwaren geen gevolg had gegeven, daar hij het bombardeeren van geheele steden niet kon billijken. Is volgens de „Washington Post" tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld. (C.D.) Arbeidsdienst op Java. Met ingang van 1 Maart a.s. zal door het Japansche militaire bestuur op Java een arbeids dienst worden ingevoerd. (C.D.) Zweden protesteert te Londen. Reu ter meldt, dat de Zweedsche gezant te Londen bij de Brltsche regeering gepro testeerd heeft tegen de schending van het Zweedsche souvereine gebied door Brit- si-he vliegtuigen op 4 Januari J.l, Drie zwaartepunten bij den aanval. Het winteroffensief der Sovjets houdt nog steeds in volle hevigheid rolt enhre,Hrgebi,ed.' Waar het af- ken' alt* n°S ononderhro- »,?£"hr» Duitsche luchtverken- ning heeft uitgemaakt, dat er in ver- ti°at isnde sec.,01'*n aanzienlijke concen- 'a va" Sovjet-troepen en mafe- «fleirt.mt Staan' om het "ffensief w J? over de volle breedte van m.„w hS! ,k front te ontplooien, „5C Duitsche weermachtbericht beweefne.h8 isf6" "elding van Sovjet- i dle er op lulden, dat het Roode leger daartoe thans reeds wil overgaan. rf„at,!.rdag vernam "en in Berlijn, dat in ee£ V"idag de temperatuur aan ?r?ot gedeelte van het front snel ge- ricn S !f ifn j het den daaroP volgen- da£,hard gevroren had. Het viel Zon dag echter nog niet te constateeren of de Russische winter nu in zijn volle ge strengheid dreigt in te vallen, dan wel. of het een verschijnsel van voorbijgaan- "cn aarci is. Beslissing nadert. Ofschoon men zich in Berlijn in be voegde kringen ook thans nog zeer ge reserveerd toont, staan er toch analyses van den strijd ter beschikking, die be reids een goeden kijk geven op de al- gemeene taktiek van het Roode hoofd- en waaruit in groote lUnen kan worden afgeleid, welke houding het Duit sche opperbevel hiertegenover zal aan- nemen. Duitsche militaire sprekers leggen G1i nJ..nadruk op, dat het huidige winteroffensief de Duitsche zienswijze inzake het cardinale belang van den strijd in de Sov1et-Unie ten volle bevestigt. Duitschland heeft zich steeds op het standpunt gesteld, dat de tweede wereldoorlog wordt beslist aan het Oostelijk front, en het oogen blik, waarop deze beslissing gaat vallen, schijnt te naderen Slaagt de Duitsche weermacht er in bolsjewistischën stormloop defini- ïïr te slaan» dan kunnen ook de westersche democratieën Dui+schlands positie niet meer belagen. Veronder stelt men daarentegen een oogenblik dat de toeleg der Sovjets om de Duit sche strijdkrachten te vernietigen, zou lukken, dan behoeft het geen betoog, dat Moskou dit niet te danken zou heb ben aan de beperkte hoeveelheden wa penen. levensmiddelen en grondstoffen die het uit Engeland en Amerika heef* ontvangen, noch aan de enorme pro paganda, welke momenteel met de komende invasie en de opricht'ng van een tweede front wordt gemaakt. Geheele front in vuur en vlam? Zelfs voor het Oostelijk front enormo hoeveelheden menschen en materiaal, die de Sovjets in het yuur zenden, de wijze waarop zij schier dagelijks in nieuwe sectoren op smaller of breeder front nieuwe zwaartepunten vormen, de con- van troebën en wapenen, die praetisch overal vallèn waar te nemen, en die duidelijk aantóonen, dat ook in ?e sectoren, waar nu nog een betrek kelijke rust heerscht, weldra tot den aanval zal worden overgegaan. Dit alles bewiist, dat het Roode leger op korten termijn, koste wat kost, een beslissing wil forceeren. Stalin, zoo verklaart men openlijk te Berlijn, heeft alles op één kaart gezet om de DuUsche wpprmaebt fp vernie*'- gen. Bij de geweldige afmetingen, die de strijd reeds heeft aangenomen, en in de komende dagen en weken beslist nog verder zal aannemen, kan men niet meer zeggen, dat de Sovjets benaalde gebieden willen „bevriiden". En zelfs niet. dat zil het Duitsche front in tweeën wil- l^nj4.sr>, sen' of dat benaalde groepen Duitsche strijdkrachten willen omsinge len en vervolgens uitschakelen. Het Sovjet-Russische opperbevel, dat aan den eenen kant weet, dat de hui dige spanning in het binnenland der Sovjet-Unie niet eeuwig kan worden voJ gouden en dat er hoogstwaar schijnlijk aan den anderen kant ook van overtuigd is. dat de Duitsche weer macht thans voldoende verzwakt is, om den grooten slag te wagen, heeft alle .Gn waPeben. waarover het beschikt, ineens 1n den striid gew«">r. E2L ™et *een ander doel, dan z«n tegenstander eenvoudig onder den voet te loooen. rfS!Ze"de °Penf' artigheid waarmede IHke 1S„tZWar!n !trUd aan het Ooste- 5Ij vooravond van Kerstmis den dag waarop hij werd ontketend - steeds heeft besnroken. zegt deütt Borlijn. dat men er niet aan en wanennn st?rm'oop van menschen en wapenen, die dag en nacht bijna on. beukt1^6" *tegeï het Duit<5che front WPten' ÏHeinperen 3tten °°k maar tE Gedurende de 2 1/2 Jaar, dat de oorlog iet i1e duurt, heeft de sov? h ïe soldaat voldoende geleerd der waarrn!rtem!ken .t0t een teëenstan- 1 geenszins te spotten valt Ongetwijfeld heeft iedere Duitsche sol- ritnrh.f gevoel- da' hij verreweg supi- rieur is, maar de massa's menschen en maPhentevuurietadgee S°VietS meed°ogenloos net vuur jagen, vormen ten slotte een riteif dat* met ind1vid"eele superio- nteit niet valt op te lossen. Ook thans: elastische verdediging. Er valt daarom op te rekenen rmn hoort men ln bevoegde Duitsche militai re kringen, dat het Duitsche oppSbevel weer zal overgaan tot de taktiek, waar mede het sinds November 1942 in de Sovjet-Unie steeds succes heeft ge had, n.l. die der elastische verdediging: hardnekkig verdedigen en kort, dus krachtig, tegenaanvallen eenerzij ds, wat den aanstormenden bolsjewisten nog steeds de zwaarste verliezen heeft op geleverd; en soepel uitwijken aan den anderen kant, om in elk geval te voor komen, dat er Duitsche strijdkrachten werkelijk onder den voet zouden worden geloopen. Verliezen aan elitetroepen en wapenen vooral tanks, vliegtuigen en artillerie geleidelijk binnendringen in een gebied der „verschroeide aarde", met alle daaraan verbonden transport moeilijkheden, en ten slotte de toenemen de lengte der bevooradingswegen moe ten er dan vanzelf toe leiden, dat het Roode Leger buiten adem raakt. Er valt nauwelijks aan te twijfelen, of de felheid van het Sovjet-Russissche offensief met de massa's menschen en wapenen, waarmede nu wordt ge opereerd, zou er toe kunnen leiden, dat de taktiek der elastische verdedi ging opnieuw tengevolge zal hebben, dat de Duitsche weermacht in groo ten omvang gebied prijsgeeft, doch daarover maakt men zich te Berlijn thans evenmin zorgen als tijdens het winteroffensief van 1942/'43 en .het zomeroffensief van 1943. De inzet van den strijd, zoo zegt men te Berlijn, vormt immers niet het eindelooze Sovjet-Russische gebied,- maar de uit schakeling van het Roode Leger. Het meest opmerkelijke in de ontwik keling der laatste dagen is wel, dat de strijdkrachten van generaal Patoetin, die in den sector Kief opereeren, niet langer het leeuwenaandeel hebben in den for- midabelen veldslag, welken zich mo menteel afspeelt, maar dat ook de actie der troepen van generaal Bagramyan in den sector Newel is toegenomen, terwiji generaal Rokosofski in den sector Kiro- wograd-Kriwoirog een offensief heeft ontketend, dat in felheid dat van gen.e- raal Patoetin niet slechts evenaart, maar bij tijd en wijle zelfs schijnt te overtref fen. De Sovjets hebben drie zwaartepunten gevormd waarvan dat in het centrum, waar aanzienlijke terreinwinst kon wor den geboekt, ongetwijfeld het belangrijk ste is. Van evengroot belang is intusschen het tweede zwaartepunt in het zuiden, dat het stadium eener versterking der zuidelijke flank Belaja-Zerkof-Berditsjef- Siitomir-Nowograd-Wolvnsk-Olewsk r^eds lang overschreden heeft en hetwelk thans duidelijk den vorm aanneemt van een stoot naar het zuiden, die geen ander doel kan hebben dan de Duitsche strijd krachten in de bocht van den Dnjepr terug te dringen op de kust van de Zwarte Zee en zoo mogelijk in te sluiten en te vernietigen. Van het derde zwaartepunt in het noorden is nog niet veel méér te zeg gen dan dat de druk der bolsjewisten er is toegenomen. Berditsjef ontruimd. Het middelste zwaartepunt Is als ge zegd het belangrijkste. De Sovjets drin gen hier in den sector Sjitomir sinds drie dagen niet verder op; daarentegen vallen zij bij Berditsjef, welke stad thans, naar men te Berlijn verklaart, geheel door de Duitsche troepen is ontruimd, zoowel in westelijke als in zuidelijke richting verwoed aan. Bij Nowograd-Wolynsk schijnt het Roo de Leger uitsluitend van Olewsk uit ver der op te rukken. Het oefent thans zwa- ren druk uit op Rokitno, den laatsten hinderpaal op den weg naar Sarny, 'n sta tion aan de spoorlijn Wilna-Lemberg. Op het oogenblik is de actie van de kolon- ne, die den autoweg naar Rowno, het punt waar de spoorlijnen Wilna-Lemberg en Kief-Warschau elkaar kruisen, schijnt te willen volgen, verflauwd. De tegenstand der Duitsche krachten, die weliswaar elastisch uitweken, maar nergens uiteen werden geslagen, neemt geleidelijk toe en zal nog aanzienlijk sterker worden, redenen die Patoetin dwingen om niet alleen nieuw materiaal maar ook reserves naar voren te bren gen. Meer naar het zuiden moet het front in den sector BerditsjefBelaia-Zerkof als beslissend worden beschouwd. De stootrichting van Berditslef uit gaat voornamelijk naar het zuiden van Bela- ja-Zerkof uit naar het zuidwesten. In het noorden schijnt generaal Bag ramyan niet goed raad te weten met den taaien tegenstand der Duitsche strijd krachten en vooral met hun felle tegen aanvallen, die hem herhaaldelijk weer uit pas veroverd terrein terugdringen. Eerst marcheerde hij met circa drie, la ter met vier colonnes op Witèbsk af. Daarna trachtte hij om Witebsk heen te trekken, kennelijk om deze stad in te sluiten en zoo tot capitulatie te dwingen. Nu richtte hij zijn aandacht op het meer westelijk gelegen Polosik, sneed tot twee keer toe de spoorlijn tusschen deze stad en Witebsk door, doch moest zich tel kens weer laten terugslaan. Nog noordelijker in den sector Newel vinden slechts gevechten van plaatselijk belang plaats. De Sovjets streven hier naar het bezit van het belangrijke spoor wegstation Novo-Sokolniki, ten westen van Welikiie Loeki. In Duitsche militaire kringen geeft men te verstaan,, dat het Roode Leger onge twijfeld alles in het werk zal stellen om een beslissing te forceeren Te dien einde zal het ongetwijfeld alle beschikbare krachten aanwenden, zoodat niet alleen met een aanzienlijke uitbreiding van het operatiëterrein, maar ook met een voor- loopig nog steeds toenemende felheid van den striid te rekenen is. Activiteit aan Italiaansche front HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 10 Jan. (DNB). - Het opper bevel der weermacht maakt bekend: Ten westen van Otsjakof ls een bolsjewistische landingspoging door eenheden der marine verijdrld. In het gebied van Kirowograd wer den sterke vijandelijke aanvallen af geweerd en de bolsjewisten in succes volle tegenaanvallen teruggeworpen. Ten zuiden en zuidwesten van Po- grebistsje zijn harde, wisselvallige -ge vechten met den verder oprukkenden vijand aan den gang. Een tijdelijk ver loren gegane plaats werd in een tegen aanval heroverd en daarbij werd een bolsjewistisch bataillon vernietigd. De vijand heeft zware, hloedige verliezen geleden en 17 kanonnen verloren. De laatste dagen heeft zich bij de gevechten in dit gebied de 17de pant serdivisie onder leiding van generaal- majoor von der Meden door stand vastigheid en kranig uitgevoerde tegenaanvallen bijzonder onderschei den. Ten zuiden en westen van Berditsjef hebben onze troepen voor een deel in tegenaanval felle aanvallen der bols jewieken uiteengeslagen en 31 vijan delijk tanks vernield. Het Duitsche luchtwapen heeft herhaaldelijk met sterke strijd krachten op de zwaartepunten in gegrepen in de gevechten op den grond en concentraties en opeen- hoopingen van tanks van den vij and doeltreffend met bommen be stookt. Bij de bestrijding van het bolsjewistische ravitailleeringsver- keer werden 5 materiaaltreinen vernield, acht andere treinen be schadigd. In het randgebied der Pripët-moe- rassen is het tot plaatselijke gevechten gekomen met vijandelijke verkennings strijdkrachten ten westen van Nowo- grad Wolynsk en Sarny. Ten westen van Resjitza zetten de bolsjewieken hun aanvallen voort. In zware gevechten zijn ook gisteren alle doorbraakpogingen van de bolsjewie ken mislukt. Plaatselijke penetraties werden afgegrendeld. Ten zuidoosten van Witebsk hebben onze troepen hernieuwde krachtige aanvallen van den vijand afgeslagen. Het gisteren voor het ressort van een corpssector gemelde aantal van 57 vernielde tanks is gestegen tot 71. In dênzelfden corpssector zijn gisteren opnieuw 87 bolsjewistische tanks ver nield. Ten noordwesten van Witebsk heb ben de bolsjewieken herhaaldelijk zon der succes aangevallen. Bij de zuive ring van een boschgebied is een vrij Sterke gevechtsgroep van den vijand vernietigd. Het Saksische .grenadiersregiment 456 o.l.v. lt.-kol. Sacher heeft zich hier bij de gevechten der laatste dagen bijzon der onderscheiden. Het front in Italië. In den westelijken sector van het zuid-Italiaansche front zijn verschei dene plaatselijke aanvallen van den vijand in ons geconcentreerd artillerie vuur ineengestort. Aan het overige front verliep de dag bij succesvolle eigen bedrijvigheid van stoottroepen rustig. In de eerste ochtenduren van 9 Jan. hebben Duitsche gevechtsvliegtuigen scheepsdpelen voor de noordkust van Cyrenaica aangevallen. Op 4 koop vaarders van middelbare grootte wer den verscheidene voltreffers gerplaatst. Aangenomen kan worden dat twee van deze schepen vernietigd zijn. Een eigen vliegtuig ging verloren. Sinds 8 Januari heeft in het kasteel Vecchio in Verona voor het bijzondere gerechtshof het proces plaats gehad tegen de onderteekenaars van de door Grandi opgestelde motie voor de ver gadering van den Grooten Fascisti- schen Raad, die geleid heeft tot de bekende gebeurtenissen van den 25en Juli 1943. Met uitzondering van Cia- nettl. die 30 jaren tuchthuis kreeg, zijn alle beklaagden ter dood veroor deeld. Van de 18 doodvonnissen zijn er 13 uitgesproken in afwezigheid van de beklaagden. De vijf aanwezige ter dood veroordeelden zijn: Mussolini's schoonzoon Ciano, de Bono, Marinelli, Pareschi en Gotthardi. Het SS-Ersatzkommando Niederlande deelt mede: Met ingang van 15 Januari 1944 is het wederom mogelijk als oulpzuster tot het Duitsche Roode Kruis toe te tre den. Aan alle Nederlandsche meisjes in den leeftijd van 2030 jaar, die de Duitsche taal begrijpen, wordt hier mede gelegenheid geboden actief in lazaretten, ziekenhuizen of soortgelijke instellingen werkzaam te zijn. Men kan zich melden bij: SS-Ersatzkommando Niederlande, Korte Vijverberg 5, Den Haag. Neben- stelle Amsterdam, Dam 4. Nebenstelle Groningen. Heerestraat 46. Nebenstelle Alkmaar, Langestraat 56. Nebenstelle Heerlen, Saroleastraat 25. Nebenstelle Enschedé, Hengeloschestraat 30. De secr.-generaal van het Dep. van Waterstaat maakt bekend, dat in het tijd vak van 15 Januari—15 Februari a.s. nieuwe rijvergunningen en herkennings- teekens voor motorrijtuigen zullen wor- denen uitgereikt. Na 15 Februari 1944 zal het niet meer toegestaan zijn, de thans bestaande ver gunningen en herkenningsteekens als gel dige documenten te bezigen bij het ge bruik van een motorrijtuig. Deze vergun ningen moeten worden bewaard en de herkenningsteekens moeten op de mo torrijtuigen bevestigd blijven, totdat deze door den Rijksinspecteur van het Ver keer worden opgevraagd. Er wordt nogmaals op gewezen, dat streng de hand gehouden zal worden aan een zoo zuinig en doelmatig mogelijk ge bruik van de nog beschikbare voorraden brandstoffen, banden en andere materia len. De voorwaarden, daartoe door den Rijksinspecteur van het Verkeer aan de vergunning verbonden, moeten strikt worden nageleefd. Het bovenstaande geldt niet voor de rijvergunningen en herkenningsteekens, welke vanwege den Rijksinspecteur van het Verkeer belast met de uitgifte van Bijzondere Vergunningen, Kromme Nieu we Gracht, Utrecht, woeden uitgereikt. PETROLEUM VOOR KOOKDOELEINDEN. Van 12 Januari tot en met 8 Febru ari 1944 geeft elk der met „17 genum merde bonnen van de bonkaart U 215 voor kookdoeleinden recht op het koo- pen van één liter petroleum. 12 Jan.: Zon op 8.48, onder 16.50 u. Maan onder 9.56 op 19.02 u. RAADHUIS TE LEIDEN Ook voor bet behoud van deze Nederlandsche cultuurwaarden strijden onze vrijwil ligers GL/H/P m KEURINGEN. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander, in den leef tijd van 17—45 jaar, kan zich aanmelden, ten einde gekeurd te worden voor: de Waffen-SS, SS-wachtbataljon in Amers foort, Landstorm Nederland, Krlegsmari- ne en de Germaansche SS in Nederland. Tijdens de keuringen worden alle in lichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, ex,tra levensmiddelen etc. Personen, tusschen 19—30 jaar, die aan- meldingsplichtig zjjn voor de tewerkstel ling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na minstens een Jaar dienst tijd zijn geschiktheid voor de officiers opleiding heeft bewezen. Zijn schoolop leiding is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, prestatie. 17.1.44 9—14.00 uur Rotterdam, Deutsche Oberschule, Westerlaan 2; 18.1.44 912.00 uur Breda, Restaurant Modern, Markt; 15—18.00 uur. Den Bosch, Hotel NOord- Brabant, Markt 45; 19.1.44 9—12.00 uur Venlo, Deutsches Haus, Egmondstr. 16, 15—18.00 Uur Arnhem, Café Royal: 20.1.44 912.00 uur Hengelo, café Modern, Spoor straat 18. 15—18.00 uur Zwolle, Hotel Gij- tenbeek; 21.1.44 9—12.00 Assen, Concert huis a. d. Vaart, 15—18.00 uur Groningen, Heerstr. 46; 22.1.44 912.00 uur Leeuwar den, Huize Schaaf, Breedstr.; 23.1.44 9—14.00 Amsterdam, Dam 4; 24.1.44 9— 13.00 uur Utrecht, N.V.-huis, Oudegracht 245, 25.1 44 9—14.00 uur Amersfoort, Pol. Durchgangslager, Leusderweg; 26.1.44 9— 14.00 uur Den Haag, Dierentuin, Benoor- denhoutscheweg. Roode Kruis Kinder legitimatiekaart 't Roode Kruis geeft het kind Zóó als het leven begint Een bewgsje ter legitimatie. Zoo raakt baby nooit zoek Want dat spreekt als een boek Bij een vlucht of een evacuatie. Onder» of voogden, vraagt voor Uw kindeca* tot 15 jaar een kinderlegitimatiekaart aam. AuTTaagformalleren Verkrijgbaar bjj i Roofden van scholen. Gemeentesecretarieën (afd. Bevolking), Afdeelingsbesturen vaa het Ned. Roode Kruis. Prijs f O.IO Minvermogenden kosteloos. STAD EN OMGEVING. DE VERORDENING WORDT STRENG TOEGEPAST. Met het oog op het gering aantal agenten voor het uitoefenen van de controle zijn er, die denken, dat het met de verordening, waarbij het aan jeugdige personen beneden 20 jaar ver boden ii, zich na zonsondergang op straat te bevinden, zoo'n vaart niet zal loopen. Zij, die zoo denken, vergissen zich. De verordening zal streng wor den toegepast. Door 'de politie is reeds egen een aantal personen beneden den ceftijd van 20 jaar procesverbaal op gemaakt wegens het zich na 18 uur bui ten bevinden, welke personen niet in het bezit waren van een door den com mandant der gemeentepolitie afgegeven ontheffing. Men oordeele niet te licht vaardig over deze overtreding, want de rechter is bevoegd straffen op te leg gen van 3 maanden tuchtschool en/of f 500.boete, terwijl er bovendien aan opvoeders, die door onvoldoende toe zicht mede schuldig zijn, een hechtenis van 6 maanden en/of een geldboete van t' 500.kan worden c/pgelegd. Verleen de ontheffingen zijn „uitsluitend geld;g voor het doel, waarvoor ze worden ver strekt, Jeugdige personen, die vergun ning hebben om van school naar huis te gaan, mogen zieti dus niet in een ander stadsdeel bevinden. Persdnen in het bezit van een ontheffing die den leeftijd van 20 jaar bereiken, zijn ver plicht de aan hem verstrekte onthef fing aan de politie in te leveren. DIEFSTAL. In den levensmiddelenwinkel van de firma Zijlstra werd eei. bedrag van f 130.en een hoeveelheid levensnvd- delenbescheiden ontvreemd. Verdacht van dezen diefstal is de 32-jarige huis houdster V. uit de Overdiestraat al hier, aangehouden. WEER RIJWIELEN ONTVREEMD. Gister zijn alhier weer twee rijwie len gestolen en wel één voor een per ceel aan den Westerweg en één voor 2en perceel aan de Nassaulaan. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Antonia C., d. v. A. P. G. van Meeteren en S. Duijn. Jo hanna C., vl. v. H. Koeleman en C. van Baden. Johanna J., d. v. J. Schenk en W. van Eis. Marianne, d. v. H. Torenvlied en N. de Vries. Johan nes P., z. v. Johannes Brink en C. E. Beentjes. Heer-Hugowaardi Loop der bevolking 1943. De be volking dezer gemeente, die op 31 De cember 1942 uit 3003 m. en 2978 vr., totaal 5801 personen bestond, vermeer derde in het afgeloopen jaar door ge boorten met 114 m. en 83 vr., totaal 197 personen. De vermindering door overlijden bedroeg 27 m. en 15 vr„ to taal 42 personen. Vermeerdering 87 .n. en 68 vr. Er vestigden zich in de ge meente 183 m. en 221 vr. Het totaal uit de gemeente vertrokken personen bedroeg 85 m. en 113 vr. Vermeerde ring 98 m. en 108 vr. De totale ver meerdering bedroeg dus 185 m. en 176 vr., totaal 361 personen. Het voorloopig vastgestelde bevolkingscijfer op 31 December bedraagt dus 3188 m. en 2974 vr., totaal 6162 personen. Het aantal gesloten huwelijken be droeg 34; 4 kinderen werden leven loos aangegeven. Geboortecijfer: 33.96; sterftecijfer 7.07. Noordscharwoade. Kerkconcert. Het Zondag in de Ned. Herv. Kerk gegeven concert is uitstekend geslaagd. Men had zich voor dit eerste concert de medewerking verzekerd v^an het Haagsche Blaaskwintet, bestaande uit Jan Prins, fluit, Jaap Stotijn, hobo, Jaap van Opstal, klarinet, Louis Stotijn, fagot en Casparis van Leeuwen, hoorn. De belangstelling voor dit eerste kerk concert was matig. De kerk had te klein moeten zijn. Misschien dat men vreesde, dat het wel „te hoog" zou gaan, waar door sommigen weerhouden zullen zijn, dit concert te bezoeken. Die vrees be hoefde heelemaal niet te bestaan. Jaap Stotijn heeft op prettige, eenvoudige wijze de verschillende instrumenten en hun plaats ln het ensemble verklaard en telkens van de te spelen nummers voor af een duidelijke verklaring gegeven, waarbij hij steeds de aandacht vestigde op bijzonderheden in de composities, zoo dat de aanwezigen, ook al waren zij technisch niet zoo onderlegd, toch een genotvollen middag hebben gehad. Het is, z<?oals ds. Nell in zijn sluitingswoord zei- de: „Men behoeft de muziek niet heele maal t.e begrijpen om er van te kunnen genieten". Moge zijn wensch, dat een volgenden keer geen plaatsje onbezet zal zijn, in vervulling gaan. Het organiseeren van dergelijke concerten verdient zeer zeker aller waardeering. GEEN KOLEN MAAR WEL EEN BON. Dezer dagen werd een inwoner van Noord-Scharwoude op heeterdaad betrapt bij het ontvreemden van cokes van de terreinen van de gemeenschappelijke gas fabriek alhier. Hij had ongeveer 5 hl in een schuitje geladen, maar tot vervoeren kwam het niet. Het vaartuigje moest weer gelost worden en de man kreeg een bennetje.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1