(OMA ifaocf. DAGBLAD VOOR 11 ;ram ;iNG Het bolsjewisme als idee. Sovjet-offensief over front van 1300 k.m. Harde sirijd verwacht aan den rand van de Pripet-moerassen. Nieuws in 't kort. Verduister van 17.8.45 u. Ciano e.a. terechtgesteld. Sovjets vallen bij Kertsj aan. Harde gevechten op diverse deelen van het front. 123 Amerikaansche vliegtuigen neergeschoten. Nieuw luchtbeschermings signaal te Berlijn. Sovjet-Unie wenscht haar eigen weg te gaan. STAD EN OMGEVING Zaidscharwoude. Castricnm. Tweede uitkeering Winterhulp Jeugdig bonnenzwendelaar bestraft. H eiloo. Limmen. Koedijk. Schoorl. Langedijk. Nieuwe Niedorp. II 1 I li MEEN r waarde besteedt or 3POEDER tlflinie en met wat 2—1. de ondankbare Spgekomen scheids- |n, heeft zijn niet niet slecht vol- Adema, Alkmaar, fd; politiek redac- ïen Haag (HAMA); [Broersen te Hoorn, fd; kunst, letteren P. van den Aard- jrt J. Werkman te feuren: Alkmaar, D. Den Helder, A. C. W.-Friesland, Jac. Kennemerland, J. ik; Zaanstreek, W. [an; Schagen, corr. pv.-rubriek W. Ra- Zaan; voor de lus, Alkmaar. uur door den ÏREPUBLIEK ad 75 cent, zaal van de [ftelijk, vanaf Jecretaris, van vele V.U.-ers pnservatorium bnr. schaatsen, |olIander, Wes- nen. uitschulftafe! Itafel f 20, eik. [2 stoelen f 10* Laat 227 A. w. bontkraag, ^ukband, rechts kl. m., f 4. lat 44. Jaarzen, fl. m. luiswaard. filthoed, f 10 met schraag 3rouwerstr. 18 f 20. Dom- It 59. idikantje, w.- prijs f 25. Een kabardine ja" |f 55. Gerb. veg. Schoor', afvoer, f 20. 2 bloemtafel- B. Botteman- regenpijpen, Dr. Schaep- jdikant m. pr. Éoebeh. en n.- 1 200. Schoen, |nkamer, f io. pdegracht llfi. 35. Westef, Oudorp. bekl. f 60, Jveeren matr. pn, Dijkgraaf- 67.50, zeild.- ■velink, Baan- I 25 en sluier- |lamp f 15 en 35. Adres: LGP. d. sportsch., st. Spoed! auplein 2. Iderwagen, o. leiligland 45. 1. op gummi- pr. N. Oude- veg 138—210, Jurken, 1, so pt Oud-Ber- |Pm moet pri- |eboom, Eike- Vttte, Schou- vuurduvel, W. Beek- |60. ■en, h. maat. 1 Veej-str. 108. v. d. Mast, ■lap. Toumé, Ie. Buisman, |>udorp. uche karpet; [rei. Stipkes, dansplaten. brtstraat 81. |tjas. Br. m. ]s, van Eijk, pl huis, Am- ft. z. d.-over- J. Nijenhuis, ■eiloo. 1, v. Ift. 11- jpderen, Mid- j-Hugowaard. Jbrapauds, of laf el; studie, idegr. 89. 41-42-43 en IC. Kuiper, |rke, Straat- lentje, moet [Gerb. Min- pchoorl. 3Ias. Rijks- |d (N.-H.). [jchelpiip m. Laat 104. Uitgave; Dagblad voor Noord-Holland N.V, Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche éditie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. WOENSDAG 12 JANUARI 1944, "ALKMAARSCHE-EDITIE. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 9, 2 pagina's. Prjjs der gewone advertenties in deze editie min. f 1.40, elke m.M. meer f 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 2.10, voor het geheele Ryk f 2 63. Losse nummers 5 cent. II. HET bolsjewisme is, ook de marx isten en wat daarbij geestelijk leentjebuur speelt, erkennen dat de laatste of een van de laatste conse quenties van de zege van de rede, de ratio. Zij vierde in de Fransche revolu tie triomfen en doorliep een ontwik kelingsgang van liberalisme, kapitalis me, sociaaldemocratie, communisme, bolsjewisme, anarchisme. Al deze -is men hebben een karakteristiek ken merk gemeen. Hun kleinste gemeene deeler is het door de radio als ideaal geziene wereldkarakter van elke in- fichting, die in een dezer -ismen zijn ,uctor intellectualis bezit. Dat geldt voor wereldmarkt, wereldeconomie, wereldcrisis, wereldbroederschap, we reldbond, of wat ook. Het karakteristieke kenmerk van het nationaalsocialistische gedachtegoed is het volksche karakter. Dit heeft de re lativiteit van de ratio als overschat element onderkend en doet de onder drukte geestelijke, zielkundige „impon derabilia" tot hun gerechtvaardigde gelding komen, zooals deze impondera bilia bewust of onbewust en als leven de werkelijkheid of als wensch en gtreven voortleven in de saamhoorig- heid van nationale, aan bloed en bo dem gebonden gemeenschap, en en zoo als zij voortleven in de gezonde be houdzucht aan de historisch gegroeide moraal en levensbeschouwing. In de erkenning van de hoogere waarden de- zer imponderabilia schuilt ook een wij ze levenservaring. De loslating van de basis heeft immers te vaak reeds tot volslagen ontworteling en ontredde ring van het maatschappelijke leven geleid. Het leven is nu eenmaal niet enkel materie en ratio. Verre vandaar. Dit uit ervaring gekregen inzicht heeft het liberalisme doen veroordeelen, na dat het eenmaal zijn nochtans noodza kelijke historische roeping had vol bracht. o— HET nationaalsocialisme heeft op zijn beurt een even groote historische taak, althans voor Europa, te vervul len, doordat het dit gemis, dit falen van het liberalisme en zijn ontaardin gen weer nivelleert. Het onderscheidt bovendien de noodzakelijke grens van economische ontwikkeling, waar het kapitalisme in zijn tegendeel als 'n lo gische consequentie der rationeele ont wikkeling moet omslaan. Het erkent tevens het gevaar van sociale spannin gen, die het gevolg van de economi sche ontwikkeling zijn. Dien omme zwaai mag men intusschen in alle nuchterheid ook met betrekking tot de uitgesproken kapitalistische landen, zooals Engeland en de Vereen. Staten, verwachten. Van sociale vrede, econo mische welvaart en evenwicht is men daar nog mijlen ver verwijderd. Veel eer brengt de oorlog daar een versnel de beslissing iederen dag naderbij. Hetgeen niet zeggen wil, dat ^ien daarop als politieke en militaire fac tor mag rekenen. - K. Qt— HET nationaalsocialisme weet, met name in Duitschland. uit de prak tijk, dat de catastrophe-theorie van het marxisme onjuist is. Ook de sociaal democratie heeft dat in haar beste da gen moeten erkennen. Voordat in aan sluiting op de hoogkapitalistische pe riode van decadentie het verwachte aardsch paradijs van boeren en arbei ders aanbreken kan, is een dermate schrigbarend intermezzo van maat schappelijk verval met werkloosheid, stakingen, ellende, burgeroorlog enz. opgeroepen, dat onder invloed van re- actionnair machtsgeweld en reaction- naire tegenstroomingen, die immnrs over de machtsmiddelen van den ouden staat beschikken, hoogstens- een sfeer van het „bijna" bereikt wordt. Dat beteekent, dat de ovérgang van een liberalistisch-kapitalistische maatschap pij naar een geordende socialistische gemeenschap vertraagd of telkens uit gesteld wordt of partij remise blijft. Met de slotsom, dat intusschen een on schatbaar arsenaal van cultureele geestelijke en materieele waarden ver loren gaat of niet tot zijn- recht komt, afgezien van alle ellende, die breede volksgroepen te dulden krijgen. —o HET zou in het kader van de door het liberalisme zoo hoog geprezen rede liggen, dat de socialistische ge meenschap consequent overeenkomstig de economische ontwikkeling zonder revolutie, doch veeleer volgens evolu- tionnairen weg ontstaan zou. Dat is niet gebeurd, gebeurt niet, en zal ner gens gebeuren, omdat het bezit van macht en kapitaal zoo slerv het ziele- leven van het bezittend individu be- heerscht. dat het daarvan niet zonder slag of stoot afstand doet. Het zal zich veeleer tegen dit afstand doen instinct matig met alle machtsmiddelen of lis ten verzetten, hetgeen 'ook telkens ge schiedt is. Zelfs waar langs zuiver democratischen of parlementairen weg de arbeiders eertijds uitsluitend dragers der nieuwe socialistische ge meenschap gewaand de macht van den staat veroverd' hebben, daar nog zal vroeg of laat een aanvankelijke minderheid, wanneer zij het pleit langs democratischen weg verloren heeft, met andere middelen b.v. door geweld, burgeroorlog of hoe dan ook, trachten die macht te heroveren. Dat is de wij ze les van Spanje en Frankrijk. HAMA. Amerikaansche vrouwen weigeren. Het gebrek aan vrouwen voor het Ame- rikaansche leger wordt op. 5i/2 millioen geschat. Ondanks alle pogingen is men er tot dusverre nog niet in geslaagd 60000 vrouwen bij elkaar te brengen. De leider van het vrouwencorps heeft hier uit de conclusie getrokken, dat dit ge brek alleen door dwangmaatregelen zal kunnen worden opgeheven. (C.D.) Sardinië wordt roerig. Evenals op Si cilië is thans ook op het eiland Sardinië, zoowel in steden als dorpen, een toene mende weerstand te bespeuren van de bevolking tegen de Anglo-Amerikaansche bezettingstroepen (C.D.) Staking in Australische kolenmijnen. In 17 Australische kolenmijnen is na drie dagen arbeidsvrede opnieuw een mijn- werkersstaking uitgebroken. waardoor de productie van steenkool nog ernstiger wordt benadeeld dan door de stakingen ln September j.l. (C.D.) Arbeider onder Ijzeren olaten gedood. Maandagavond is 'n arbeider, die ineen opslagplaats van ijzer op de Prinsen gracht te Amsterdam bezig was een plaat ijzer te bewerken, bédolven onder 10 zwarè ijzeren platen, welke waren omgevallen Toen men hem van den last bevrijd had, was de man reeds overleden. Duitsche troepen vechten in alle windstreken. Het Duitsche weermachtbericht van Maandag, dat beduidend uitvoeriger is dan de laatste dagen het geval was, en dat belangrijke bijzonderheden be vat omtrent de wijzigingen, die het Oostelijk front in d§ zeventien dagen, welke het winteroffensief der Sovjets nu duurt, heeft ondergaan, laat dui delijk doorschemeren, dat de druk, welke het Roode leger op de Duit sche stellingen uitoefent, nog onver minderd aanhoudt, en eerder toe- dan afneemt. Het eerste Oekrainsche leger onder generaal Watoetin, dat den dag voor Kerstmis in den sector Kiëf op een breedte van nauwelijks vijftig k.m. aan viel, heeft hier geleidelijk een front ge vormd van 360 k.m. Het tweede Oe krainsche leger, onder generaal Konjef. dat aanvankelijk slechts de zuide lijke flank van den door generaal Wa toetin gevormden, vrij diep naar het westen vooruitspringende saillant scheen te willen versterken, doch daar na eensklaps naar het zuiden afboog, kennelijk met het. doel om het gros der strijdkrachten van generaal-veldmaar- schalk Von Manstein in de groote bocht van den Dnjepr in te sluiten, heeft intusschen een frontbreedte van circa 500 k.m. bereikt. Telt men hier de fronten van generaal Bagramyan in het noorden en generaal Rokosowski ln het zuiden bij. dan speelt zich het winter offensief der Sovjets momenteel af over een front van ongeveer 1300 k.m. Roode leger heeft rand Pripet-moerassen bereikt. Sinds eenige dagen was de opmarsch der Sovjet-Russische colonnes op ongeveer 80 k.m ten westen van de vroegere Poolsch- Sovj et-Russische grens voor Sarny en Rowno tot staan gekomen. Maandag meldde het Duitsche weer- machtber'cht. dat er ten westen van s»r- ny welke stad aan de spoorlijn Wilna Lemberg ligt en nog steeds in Duitsche handen is en ten oosten van het be langrijke kruispunt Rowno gevechten had den plaats gehad met vijandelijke pa trouilles. Deze mededeeling van het Duitsche weermachtsbericht had uiter aard nog betrekking op de situatie van Zondag. Tn Berliinsche militaire kringen verklaarde men. dat generaal Watoetin in dezen sector Maandagmorgen het offen sief heeft hervat. Nu het roode leger den rand der Pripet-moerassen heeft bereikt en het een vrii langdurige pauze heeft gemaakt, kennelijk om de ravitailleering te organiseeren. kunnen hier harde ge vechten worden verwacht, temeer omdat reeds een week geleden is medegedeeld, dat ook de Duitsche troeoen verster kingen hebben ontvangen. Het belang rijkste front blüft echter dat, waaraan het tweede Oekrainsche leger naar het zuiden blijft oprukken. Navolgings-manoeuvre? Van Duitsche militaire zijde merkt men op, dat generaal Konjef hier klaarblijke lijk het operatieve plan van het Duitsche opperbevel gedurende het Duitsche zo- méroffensief van 1942 wil navolgen. De Duitsohe striidkrachten drongen toen van Koersk overrompelend op naar Woro- nesk. van welke stad uit zij echter niet verder naar het westen ODrukten, doch verrassend scherp naar het zuiden atbo- gen. Het gevolg van deze manoeuvre was dat heel het Sovjet-Russische zuidfront ineenstortte en de opmarsch naar Sta lingrad en tot ver op den Kaukasus in een verbluffend snel temno kon plaats vinden De bolsjewisten hebben zich thans meester gemaakt van de scharnierstelling Berditstef en ziin eveneens scherp naar het zuiden afgebogen. Ongeveer 50 ki lometer ten zuid-oosten van Berditslef trachten zit vla Pogrebitsl. waar zit blij kens het Duitsche weermachtbericht nog niét tot staan konden worden gebracht, op te rukken naar Winnitza. Ten zuid westen van Kirowograd richt generaal Konjef zware aanvallen in de richting Nowo-Oekraina. Uit deze bpweging valt af te leiden, dat het voorloonige strategische doel der Sov jets de Boeg is. welke rivier zji. koste wat kost, zoo snoedig mogelilk willen bereiken, teneinde den Dultschers te be letten. de laatste hand te leggen aan de versterking van deze gunstige natuurlijke steTHne. In het noorden is de situatie vrijwel onveranderd gebleven. Sinds twee da gen hebben de Sovjets een offensief ontketend bij Retsjitza, klaarblijkelijk met het doel de noordelijke flank Olewsk-Sarny, Rowno—Wograd-Wo- - lynsk te versterken, nu het eer ste Oekrainsche leger ziin stormloop naar het westen heeft hervat. Tot dus verre hebben de Sovjets bij Retsjitza tegen de hardnekkige Duitsche verde diging geen succes van beteekenis be haald en op sensationeele wijzigingen in den toestand valt hier voorloopig wel nauwelijks te rekenen, dit in verband met het onoverzichtelijke, moerassige terrein. Hevige strijd Ook ten zuiden van Mogilew, bij Po- proisk, is er ondanks de zware bolsjewis tische aanvallen weinig veranderd. Bii Witebsk probeeren de Sovjets volgens bun beproefde methode de Duitsche strijdkrachten uiteen te rukken door ge regeld het zwaartepunt van hun aanval len te verleggen. Viel Zaterdag de co lonne, die van het noordwesten uit de stad tracht in te sluiten, verwoed aan, Zondag was het de beurt aan de colon ne, die uit. zuidoostelijke richting op- 13 Jan.: Zon op 8.47, onder 16.51. IVIaan onder 10.26, op 20.06. DE GEGARANDEERD DEMOCRATISCHE EIEREN VAN ROOSEVELT. Uitgebroed onder de zon van Zuid- Italië. Teekening Knabe/Orbis/Holand Pax. rukt, om te trachten door de Duitsche stellingen heen te breken. Maandagmor gen viel de colonne tn het noordwesten weer aan, terwijl in den loop van den dag de colonne in het zuidoosten even eens het offensief hervatte, zoodat de strijd hier thans een groote hevigheid heeft bereikt. In bevoegde Duitsche kringen concen treert men, ook zonder de beteekenis van den strijd aan de overige sectoren van het oostelijk front te onderschatten, zijn aandacht onveranderd in de eerste plaats op het front Berditsjef-Pogrebitsi (Win nitza) Bielala Zerkof-Tserkassy ((Smela)- Kirowograd (Nowo-Oekraina)-Kriwoirog- Nikopol. De moderne beweeglijke oorlogvoering maakt het natuurlijk onmogelijk, hier een front in den vroeger gebruikelijken zin van het woord te vormen. Aan beide zijden vindt men geen ononderbroken systeem van versterkingen, doch slechts dikwijls vrij ver üiteenliggende steunpunten. Het grillige verloop van het front is er de oorzaak van, dat de Duit sche troeuen in de verschillende secto ren ln alle windstreken vechten. Zij vechten tegen bolsjewistische striidkrach ten, die hier uit het noorden, daar uit het oosten, maar vaak ook uit het westen en zelfs uit het zuiden aanvallen. By deze constellatie komt het er voor de Duitsche legerleiding op aan onder alle omstandigheden te voorko men, dat hardnekkige tegenstand en onverwachte tegenaanvallen tot het afsnyden en vernietigen van Duitsche strijdkrachten leiden. Hiertoe zijn voort durend frontcorrecties noodig, die in sommige gevallen ook een zekeren omvang zullen hebben. Wat den alge- meenen toestand betreft blijft men te Beriyn nog steeds zeer gereserveerd. Wel wyst men er op, dat er in alle sectoren sprake is van hevige Duit sche tegenaanvallen, die in vele ge vallen een bevredigend verloop heb ben. Een scène met Elise Hoomans en Johan Elsensohn uit het blijspel .George Dandln" van Molière, waar van Zaterdag a s in den Stadsschouw burg te Amsterdam de eerste op voering zal worden gegeven Stapf/Reynhoudt/Pax m De laatste uren der veroordeelden. Radio Rome deelt inzake de terecht stelling van de ter dood veroordeelde leden van den Grooten Fascistischen Raad mede, dat twee priesters den geheelen nacht bij de veroordeelden hebben doorgebracht om hen op hun naderend einde voor te bereiden. Vroeg in den ochtend werden de veroordeel den uit hun kerker „Dei Scalzi" ge haald en naar de plaats der terecht stelling overgebracht. Hier baden de beide priesters met de veroordeelden een laatste gebed, waarna de terecht stelling werd voltrokken. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 11 Januari (DNB). Het opperbevel der weermacht deelt mede: Van uit het vijandelijke brugge- hoofd ten noordoosten van Kertsj is gisteren de verwachte Sovjet- Russische aanval begonnen. De ge vechten zijn nog aan den gang. Ons luchtwapen heeft ingegrepen in de ze •gevechten en 2 vijandelijke lan dingsbooten vernietigd. Kustbatte- rijen der marine hebben bolsjewis tische troepenonderkomens op het schiereiland Taman in brand ge schoten. Ten zuidwesten van Dnjeprope- trowsk heeft de vijand met ver scheidene divisies, gesteund door artillerie en slagvliegers, op 'n smal front aangevallen. Hij werd in har de gevechten door tegenaanvallen opgevangen. 55 vijandelijke tanks werden hierbij stukgeschoten. Ten noordwesten van Kirowo- grad hebben onze troepen herhaal de aanvallen der bolsjewieken uit eengeslagen en in tegenaanval ver scheidene verloren gegane plaatsen heroverd. Bij den afweer van vijandelijke aan vallen ten zuidoosten van Pogrebisjtsje zijn in verbitterde gevechten 2 bolsje wistische bataillons vernietigd. Ten zuidwesten van de stad hebben onze troepen opgerukte vijandelijke ge vechtsgroepen ondanks hardnekkigen tegenstand teruggeworpen. In deze ge vechten werden alleen al in het ressort van één infanteriedivisie '1 bolsjewis tische tanks en 19 kanonnen vernietigd. In het gebied ten westen van Ber- ditsjef bleven vrij zwakke aanvallen der bolsjewisten zonder succes. Om Samy is ook gisteren gestreden. Ten westen van Resjitza hebben onze formaties in zware gevechten na afgrendeling van plaatselijke penetraties haar stellingen gehand haafd tegenover den op breed front met superieure strijdkrachten aan vallenden vijand. In het gebied van Witebsk zijn her nieuwde doorbraakpogingen der bols jewieken mislukt. Concentraties van den vijand werden door geconcenfreerd artiller.evuur uiteengeslagen Bij de gevechten in het gebied van Kirowograd heeft de Brandenburgsche derde pantserdivisie onder leiding,, van generaal-majoor Bayerlein zich bijzon der onderscheiden. Verbitterde strijd in Italië In Zuid-Italië is ook gisteren weer in den sector ten westen van Venafro verbitterd gestreden. Alle aanvallen van den vijand misluk ten, deels werden zij in strijd op korten afstand uiteengeslagen. Een plaatselyke penetratie by Cervaro is afgegrendeld. In den middelsten en den oo?1elijken frontsector zijn geen belangrijke ge vechtshandelingen voorgekomen Aanval op convooi. Duitsche torpedovliegtuigen hebben in de avondschemering van 10 Januari aan de Algerijnsche kust een' vijande lijk ravitailleeringsconvooi aangevallen en treffers geplaatst op 5 schepen met een tonnage van 32.000 ton. Waargeno men werd hoe een transportschip van 8000 ton zonk, het is waarschijnlijk, dat nog andere schepen vernietigd zijn Luchtaanvallen. In de middaguren van 10 Januari en in den afgeloopen nacht hebben Britsch -Amerikaansche bommenwerpers ter- reuraanvallen ondernomen op het ste delijk gebied van Sofia. Door DuitsJtie en Bulgaarsche luchtverdedigingsstrijd krachten werden volgens tot dusver ontvangen berichten 13 vijandelijke toestellen neergeschoten, waarbij ver scheidene viermotorige bommenwer pers. Het is waarschijnlijk, dat nog 9 vijandelijke vliegtuigen zijn vernield. In den afgeloopen nacht hebben af zonderlijke Britsche storingsvliegtuigen boven het westelijke en noordelijke Rijksgebied gevlogen. EXTRA BERICHT. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 11 Januari (DNB). Het opperbevel van de weer macht deelt mede; In de vroege ochtenduren van den llden Januari hebben Ameri kaansche bommenwerpers eenige plaatsen in Midden-Duitschland aangevallen. Door den onmiddellijk begonnen Duitschen afweer konden de aanvallen niet geconcentreerd ten uitvoer gelegd worden. Daar entegen werden volgens de tot nu toe reeds beschikbare nog onvolle dige rapporten door Duitsche ja gers, jachtkruisers en batterijen luchtdoelartillerie boven het Rijks gebied en de bezette gebieden in het westen 123 Amerikaansche vliegtuigen, in hoofdzaak viermo torige bommenwerpers, neergescho ten. Tegenover het buitengewoon groote verlies van den vijand aan vliegtuigen en bemanningen staat volgens de tot nu toe ontvangen rapporten het verlies van de be manningen van twee Duitsche jachtvliegtuigen. Nog zeven beman ningen worden vermist. De luchtbeschermingsautoriteiten in dè Rijkshoofdstad hebben er toe beslo ten, een „voorloopig-veilig"-signaal in te voeren, dat gegeven wordt zoodra de massa der vijandelijke vliegtuigen zich op den aftocht bevindt. Weliswaar bestaat er dan nog eenig gevaar voor incidenteel vallen van bommen doch hiertegenover staat het voordeel, dat men spoediger het verkeers- en ar beidsleven kan hervatten en op groote schaal de gevolgen van de luchtter- reur kan bestrijden. DE VERKLARING VAN MOSKOU. Naar „Stockholms Tidningen" meldt, heeft de verklaring van Moskou over de Poolsche oostgrens in diplomatieke kringen te Washington geen verrassing, maar door haar eenzijdig karakter wel een zeker opzien gewekt. Men ziet in de verklaring een duidelijke aanwij zing, dat de Sovjet-Unie haar eigen weg wenscht te gaan, niet alleen bij de regeling der grenskwesties met Polen, maar ook bij die betreffende de Baltische landen, Finland en R o e m e r» i In verschillende Amerikaansche kringen gelooft men, dat binnenkort een dergelijke verkla ring kan worden verwacht ten aan zien van deze landen. Het laatste woord? De Londensche correspondenten der Stockholmsche bladen melden, dat de Sovjet-verklaring over Polen in Enge land wordt beschouwd als het laatste woord der Sovjet-Unie in de grens kwestie. De openbare meening is, aldus „Stockholms Tidningen", het er over eens, dat de Polen thans het grensvoor- stel der Sovjet-Unie moeten aannemen. De uitgeweken Poolsche regeering te Londen heeft de keuze tusschen het aanvaarden van Stalins voorstel en uitgeschakeld te worden. Men gelooft te- Londen, dat Moskou bij afwijzing van zijn voorstellen openlijk een com munistisch Polen met een regeering naar zijn wensch zou oprichten. In de Poolsche communistische organisatie te Moskou zijn er, zoo zegt men, ge schikte candidaten voor een dergelijke regeering. RADIOPRAATJE MAX BLOKZIJL. Max Blokzijl spreekt in de serie1 Brandende Kwesties op Donderdag 13 Januari 1944 over Hilversum I om 18.45 uur. De titel van dit praatje is: „Jonge harten". 50 JAAR IN FUNCTIE. Vrijdag a.s. herdenkt de bijna 80-jarige heer C. J. Velzeboer, Laat 209, alhier, den dag waarop hij vóór 50 jaar in dienst trad bij de Naaml. Venn. Ned. Bakkerij Centrale te Amsterdam, als vertegenwoor diger in ons gewest. Dank zij zijn recht schapenheid ep zijn goed humeur ver wierf de heer Velzeboer, wien men zijn jaren niet aanziet, de achting van velen in zijn rayon. Vrijdag zal het hem stel lig niet aan belangstelling ontbreken. LIEDERENAVOND LAURENS BOGTMAN. Vrijdag a.s. geeft de bekende bas-bari ton Laurens Bogtman, in samenwerking met de heeren Nico Akkerman en Corn. Jonker, een historischen liederenavond in het Gulden Vlies. Men krijgt dan in een 20-tal uitgezochte liederen een overzicht te hooren van al wat op dit gebied is gecomponeerd. De pianobegeleiding is in handen van den heer Nico Akkerman. De heer Jonker zal een korte inleiding en van alle liederen een beknopte en popu laire verklaring geven. Wij twijfelen er niet aan, gezien de bekendheid van de drie medewerkers, dat er veel belang stelling voor dezen avond zal bestaan. INSCHRIJVINGEN IN HET HANDELS REGISTER VAN 3—11 JANUARI 1944. Wuzigingen: Alkmaar; Th. Kuiper, Laat 74, groot- en kleinhandel in groenten enz., de afd. kleinhandel is overgegaan aan H. Nieuw- hof. A. C. Meijer, Langestraat 56, win kelier in visch, overgegaan aan R. Go- vers. Fa. A. Brasser, eig. J. J. Westra, Laat 128, manufacturenhandel, overge gaan aan Wed. C. Westraop ten Berg. Castricum: C. Vendel, Torenstraat 2, re paratie-inrichting jute zakken, verplaatst naar Wormer, op den Ringdijk. Langedijk: A. Mettes, Prinsegracht B 182, Zuid-Scharwoude, tuinbouwbedrijf, rechtsvorm gewijzigd. C. ter Hofstede, Dorpsstraat A 24, schildersbedrijf enz., overgegaan aan Wed. A. C. ter Hofstede van Raamsdonk. Opheffingen: Alkmaar: Het Landbouwkant. „Noord- Holland" in liq, Schermerweg 27, handel in kunstmest enz. C. Kaandorp, Fnid- sen 68, melkslijter. De Rijp: J. Maarse, Tuinbuurt 423 a, handel in boomen, planten en bloemen, DIERENBESCHERMING. Sinds 1 Januari zwerft in de omge ving van de Krugerstraat een donker Cypersch poesje (witte borst, witte pooten). Van wien is het lichte bruine hodje, dat in Alkmaar al eenige dagen zwerft? Adres Inspecteur: C. Verwer, Baan- straat, Alkmaar. AGENDA. Bioscopen, Eiken avond 7.30 uur voorstelling (Har monie-Theater Donderdag 13 Jan. niet). Zondag doorl. van 2 uur af. Woensdag 2.30 uur matinee. Victoria-Theater: Puck speelt comedie (hum.) 18 jaar. Cinema-Theater: Vliegende Jeugd (film v. jeugdige zweefvliegers), alle leeft, Alkm. Bioscoop-Theater: Frau Sixta „(rom.) alle leeftijden. Harmonie-Theater: Operette (muz. film), 14 jaar (geprolongeerd). Woensdag 12 Januari. Gulden Vlies, 7 uur, Filmavond N.R.V., Wintersport. Biljartwedstrijd. De uitslag van den tusschen de biljarters van de Sociëteiten „Op Maat" en „Vriendenkring" gehouden wedstrijd was, dat „Op Maat" 107 ver- liesbeurten en ,-,Vriendenkring" 29 ver- liesbeurten noteerde. De einduitslag van de twee gehouden wedstrijden uit en thuis is: „Op Maat" 216 verliesbeurten en „Vriendenkring" 42, zoodat laatstge noemde een flinke overwinning heeft be haald. Zilveren dienstjubileum. Op 3 Febr a.s. herdenkt de heer J. Peys den dag waarop hij vóór 25 jaar werd aangesteld als kantoorbediende bij het Provinciaal Ziekenhuis „Duin en Bosch". Voor de tweede uitkeering van Winterhulp is de gelegenheid tot aanvragen thans opengesteld Aan vragen kunnen worden gericht tot de birurtschapshoofdet) en kantoren van Winterhulp Nederland tot en met 31 Januari a.s Na dezen datum *al er beslist geen gelegenheid meer zijn aan vragen in te dienen. Zij, die reeds voor de eerste uitkee ring een aanvraag tot WHN gericht hebben, behoeven thans voor de twee de uitkeering n let een nieuw ver zoek in te dienen, daar deze eerste aanvrage voor de tweede uitkeering weer automatisch door Winterhulp be handeld wordt. Verzocht wordt de aanvrage met het oog op een spoedige uitkeering zoo tijdig mogelijk in te dienen. Met na druk zij er nogmaals op gewezen, dat alle verzoeken, die na 31 Januari ont vangen, beslist terzijde gelegd zullen moeten worden. De Officier van Justitie bij de Haag- sche rechtbank eischte gister een iaar gevangenisstraf, door te brengen in een jeuggevangenis, tegen den 18- iarigen bediende G. K. te 's-Graven- hage, die voor een broodfabriek een kist met distributiebonnen moest af leveren aan het distributiebureau, doch de scharnieren van de kist los maakte en er 20.000 bonnen uithaalde, welke voor 400 gulden te gelde werden gemaakt. De uitspraak is 25 Januari. BEWAART VOORAL HET INLEGVEL VAN DE DISTIBUTIE-ST AMK A ART Zonder inlevering van het oude, wordt geen nieuwe verstrekt. 's-GRAVENHAGE, 12 Jan. Bij de eerstvolgende uitreiking van bonkaar ten, welke in het tijdvak van 23 Jan. tot en met 19 Febr. zal geschieden, wordt tevens een vervolgblad van het thans in gebruik zijnde Inlegvel uit gereikt. Ter verkrijging zoowel van de nieuwe bonkaart als van het vervolg blad voor het Inlegvel, dient het over gebleven deel van het nu gebruikte Inlegvel te worden ingeleverd. Het restant van dit Inlegvel, ook al zitten h:er geen bonnen meer aan, dient dus zorgvuldig te worden bewaard. DE INHOUD VAN AANGETEEKENDE STUKKEN TOT 200 GRAM. Aangeteekende zendingen in het binnen- landsch verkeer, al of niet met aange geven geldswaarde, mits niet zwaarder Man 200 gram, mogen weer als voorheen ook andere zaken dan uitsluitend beschei den en op papier, perkament of andere soortgelijke stoffen gestelde mededeelin- gen of berichten bevatten. Deze toewijzing treedt 12 Januari in werking. De overige onlangs gepubliceerde beper kingen blijven van kracht. Vrooiyke Kunstavond voor „Het Nut". Maandagavond trad het kunstenaars echtpaar Dogi Rugani en Frits Bouwmees ter voor het Nutsdepartement Heiloo op in „De Rustende Jager". De vele aanwezigen hebben allen geno ten van het spel der beide artisten en het hun niet-laten ontbreken aan applaus dat bij verschillende tafereelen zelfs aan groeide tot een ovatie. Van de gespeelde schetsen sloegen vooral in „Kaarten zeggen de waarheid" en het hoofdzakelijk door Dogi Rugani ten tooneele gebrachte „Meneer, wij wil len trouwen". Frits Bouwmeester die haar in de verschillende schetsen terzijde stond oogstte veel succes met zijn voordracht Fredfrik". Met de sollicitatiegrap „To ny wil aan het tooneel" werd deze zeer goede avond van vroolijke kleinkunst met een groote ,,K", besloten. Ds. Bloemhoff sprak een kort slotwoord en riep den gevierden artisten een tot weerziens toe. Verkeersongeluk. Maandagavond, te omstreeks 6 uur reed de bejaarde vracht rijder D. Bakker langs den Rijksstraatweg onder de gemeente Limmen, toen op ze ker moment een kleine luxe auto op hem aanreed, met gevolg, dat de waeen zwaar werd beschadigd en de vrachtrijder met een lichte hersenschudding op den weg terecht kwam. De luxe auto werd even eens zwaar beschadigd, terwijl de bestuur der een wond ooiiep aan een zijner tee- nen. De oorzaak der botsing is waar schijnlijk toe te schrijven aan een tegen ligger. Dokter Van Otsen verrichtte eerste hulp. Ontwikkelingscursus voor tuinders. Ook hier ter plaatse zullen ontwikkelings cursussen worden gegeven voor tuinders, aanvangende op Dinsdag 25 Januari a.s., in de zaal van café De Swart. Burgerlijke Stand over de maand De cember 1943. - Geboren: Jacob, z. v. A. Dikkeboom en A. Ruijter. Andrles H., z. v. W. Visser en A. Schong. Jo hannes B. C., z. v. C. Bos en M. W. van. Kessel. Cornelis N., z. v. N. M. Dekker en M Dekker. Ondertrouwd: M. C. v. d. Velden en P. W. Bakker. Getrouwd: J. de Rooij en J. M. v. d. Peet. M. C. v. d. Velden en P. W. Bakker. Overleden: Teunis Danenberg, oud 81 jaren, weduwn. van A. Kager. Ca- tharina C. A., 3 j., d. v. J Rijs en E. Ver ver. Johanna Rijs, 90 j„ weduwe van T. Zentveld. Jacob, oud 12 dagen, z. v. A. Dikkeboom en A. Ruijter. T. Niemeijer, 62 j., weduwe van J Dekker. A. J. Krom, oud 18 j., z. v. W. Krom en T. Kroon. Loop der bevolking over het jaar 1943. Bevolking op 1 Januari 1943; 2670 inwo ners; in 1943 geboren behoorende tot de werkelijke bevolking: 83; in 1943 geves tigd behoorende tot de werkelijke bevol king: 366; totaal 3119. In 1943 overleden behoord hebbende tot de werkelijke be volking: 43; in 1943 vertrokken behoord hebbende tot de werkelijke bevolking: 201; bevolking op 31 December 1943: 2375; vermeerdering in 1943: 205 inwoners. Duo Wi-jo. - Zondagavond trad in Café Schuit het duo Wi-Jo op voor een goed bezette zaal. Het gevarieerd programma was heel goed verzorgd, eveneens de decors. De gezongen num mers waren beschaafd. Speciaal „Het slaapliedje," dat met groote aandacht werd aangehoord, werd zeer mooi weergegeven. Ook de verschillende schetsjes vielen in den smaak en als altijd werd weer hartelijk gelachen om Jo in zijn Westfriesche creatie. Al les tezamen wisten ze het publiek weer een aangenamen avond te bezor gen. Een ieder keerde voldaan huis waarts. „Algemeen Welzyn" vergadert. Het werk der N. en Z.-Holl. Redding-My." - De vereen. „Algemeen Welzijn" hield Maandagavond onder voorzitterschap van den heer Maars een ledenvergadering in „De Roode Leeuw". De goedgekeurde re kening sloot in ontvangsten en uitgaven met f 136.36 met een voordeelig saldo van f 71.971/2. De bibliotheek gaf alle re den tot tevredenheid: er waren dit jaar tweemaal zooveel boeken uitgeleend dan in het vorige jaar, nl. 2171 deelen In zijn slotwoord wekte de voorzitter de aan wezigen, voor zoover noodig, op om Al gemeen Welzijn te steunen door toe te treden als lid. Hierna volgde „Het werk der Noord en Zuidhollandsche Reddingmaatschappij" in woord en beeld". Er was voor deze film heel wat belangstelling. De heer J. G. Witpen gaf op onderhoudende wijze een kort overzicht van het verleden, van de tijden, dat een jaar met veel schip breuken voor de kustbewoners een goed jaar was, immers alles wat op het strand aandreef, beschouwden zij als hun eigen dom. Hij wees er op, hoe in 1824, nadat bij Huisduinen een schip was gestrand en de bemanning en tien te hulp gesnel de redders waren omgekomen, te Am sterdam de Noord- en Zuidhollandsche Reddingmaatschappij werd opgericht en in Rotterdam de Zuidhollandsche Redding- maatschappij. Op het witte doek maakten de aanwezigen verder kennis met ver schillende soorten reddingbooten (strand- reddingbooten, motorreddingbooten, zelf- richtende reddingbooten) en redding middelen (lijnwerptoestel, springnet, sleepzak om dwarszeeslaan tegen te gaan). Het laatste deel van de film was 't meest spannend gedeelte: een schip in nood, de boot vaart uit. Met angst en bewondering volgde een ieder de man nen, die met moed, volharding en doods verachting hun menschlievend werk ver richtten. De heer Witpen deed een be roep op de aanwezigen om daadwerkelijk deel te nemen aan dit reddingwerk door toe te treden als contribuant. Meer benzine en meer paarden. In de ten lokale van den heer P. Kramer gehouden jaarvergadering van den bond van loonploegers besloot men pogingen aan te wenden om de benzi netoewijzingen voor het vervoer per motorboot van de paarden naar het land verhoogd te krijgen. De contribu tie bleef gehandhaafd, de rekening sloot met een klein batig saldo. Aan gezien de loonploegers in deze om geving over te weinig paarden be schikken om het werk op tijd klaar te krijgen, zal men trachten meer paarden beschikbaar gesteld te krij gen. Een onderzoek hiernaar is reeds gaande. Benoeming. - De heer Jb. Kooy Czn. is herbenoemd als bestuurslid van den Niedorper Polder onder Oude- en N.- Niedorp. Moerbeek. - Zaterdagavond had in zaal v. d. Molen, de eerste Nutsuit- voering plaats. Toen voorzitter Mooii de bijeenkomst opende, was de zaal geheel bezet. Het bestuur had voor dezen avond uitgenoodigd ,,De Groote Beer" van St, Maarten en het mag ge zegd, deze keuze was heel goed. De aanwezigen hebben een buitengewoon mooien avond gehad en een luid ap plaus beloonde telkenmaal de spelers. Aan 't slot dankte de voorzitter de ar- tistpn en wenschte hun op hun ver dere tournee veel succes. i '1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1