D N| Roman van Dokter neater DAGBLAD VOOR BI Hernieuwde Sovjet-aanvallen afgeslagen. m, naar het est Claes; UININCKX. \AR. voorstelling, fin 2 uur af. 2.30 UUR: e. Heiloq NGKLASSE EVE 0 JAGER, ER MEULEN, Van kat of hond gebeten „Hier W.A." J UTRECHT. 13 Jan. - In de W A - |itzending „Hier W.A." op Zaterdag- pond 15 Januari a.s. van 18.45—18.55 iIJr, over den zender Hilversum 1, zal |et hoofd van de afdeeling Vorming (n Voorlichting van de W.A., banlei- |er J. J, van der Hout. spreken over Pet onderwerp „Gij zijt de duizend laar voor U en de duizend jaar na U". De stem der S.S. Verduister van 17.8.45 u. BEKENDMAKING. Aanvallen en taaie tegenstand onzer troepen brachten den bolsjewisten zware verliezen. De slag in het oosten raast verder. Stormloop der bolsjewisten van Kertsj tot Newel. Göbbels in „Das Reich De nieuwe ordening der continenten. Drijfveer der anti-Europeesche macht is het persoonlijk egoïsme. Postkantoor te Purmerend overvaller De groote luchtslag van STAD EN OMGEVING. Alkmaarsche oplichters voor het Hof. Een der getuigen wankelde.. lte van deze partij, di« goed van oude samen- werd ontdekt bij een eden. Daarvóór waren ken een jaar lang oi>- in het schuurtje van ldaar, die in den waan de doozen en pakken fabriek bevatten. De waren in de fabriek cteur der fabriek G. E. junct-duecteur H. Nie- *ens het achterhouden or den inspecteur voor ,ing te Leeuwarden te- )eze hield er rekening j goederen, die aan het louden, van aanzienlij- en legde den directeur en den adjunct-direc- idian werden de kousen urd verklaard, zoodat ■riiikking van den bona- rijn gesteld, op de kou- Dubliek kunnen worden ÜBLICATIE VAN HET AP VOOR VEE EN LEESCH. varkens stopgezet, de hooge prijzen voor varkens zullen m. i. v. Januari tot nader aan- ;eleidebiljetten voor var. rorden afgegeven, geleidebiljetten worden oodzakelijk vervoer van ien dekbeer en terug, ibeeren. mestcontracten wordt :ns gestaakt. Varkensverordening 1942 ot het voorhanden of in van varkens boven 25 et bedrijfschap voor vee Ifing verleend gedurende ren vermelde maatrege- ijrv Tj. N. Adema, Alkmaar, I enland; politiek redac- ius, den Haag (HAMA); Jac. Broer sen te Hoorn, 1 lenland; kunst, letteren i H. P. van den Aard- sport J. Werkman to I en Omgeving: D. A, J de adv.-rubriek W. Ra» n de Zaan; voor de T. Bus, Alkmaar. Januari. litemaker. Muziek: Ar co, no-party vervuld )anza mét zang en erkrijgbaar aan de IIOIIOIIOIlOll HEILOO. 5 Zaterdag 15 Jan. rt :erd programma. nuziek. iting inbegrepen. aan de zaal. Q Z3IIOIIOI1QI1C1 onsulent, tegen belastingaan- anslag overeenkom- i, kunnen bezwaren Telefoon 4593 VÏNL. OF \'RL. ENDE litzichten. Br. no. T CL-.2M29. an eines Arztes) recht Schoenhals ïilla Hom ia Andergast noodlot van een nden dokter, die ord op zich neemt ijn vrouw te be nen. sterk dramatisch :t, waarin evenwel e humor niet ont- •film 14 jaar Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche éditie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. VRIJDAG 14 JANUARI 1944. ALKMAARSCHE-EDITIE. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 11, 2 pagina's. Prijs der gewone advertenties in deze éditie min. f 1.40, elke m.M. meet f 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprys per 3 maanden voor Alkmaar f 2-10, voor het geheele Ryk f 2.63. Losse nummers 5 cent. i. EEN lezer schrijft, dat hij „met be langstelling" de artikelen op deze plaats leest, doch dat zij hem „als al het ja-knikkend andere geschrijf slechts matig overtuigen". Vrijmoedig schrijft hij: „Hoe men de zaak ook keert en draait, het komt er toch op neer, dat vrij Nederlanders aan het einde van den oorlog de sigaar zijn. Wanneer Duitschland mocht winnen dat moet nog gebeuren! dan heeft Nederland niets meer te vertellen! Wanneer En geland en Amerika winnen en dus ook I de Sovjets, hebben we ook niets meer i in de melk te brokken. Dat het ons goed zou gaan, wanneer de Sovjets j jouden winnen, belief ik niet te geloo- l'ven. Dat neem ik wel van u aan, het- 1 geen u schrijft, dat Europa met huid en haar aan de bolsjewiki is over- I geleverd, wanneer de Duitsche troepen I niet zouden standhouden. Maar dat neemt niet weg. dat het in den grond der zaak voor ons toch hetzelfde is, of we nu door de kat of door den hond I gebeten worden. Bloeden moeten we [toch.. En niet te zuinig ook!", aldus I de pessimistische slotbeschouwing van den inzender, uit wiens brief de voor- |r.aamste passages weergegeven werden. o GAARNE geven we toe, dat het pro bleem, dat in deze dagen vele ge- moederen ernstig bezig houdt, niet J gemakkelijk is. We hebben ons nimmer I te zeer aan de illusie vastgeklampt, dat [ons schrijven voor de nationaai-socia- |listisdhe conceptie van het nieuwe [Europa direct elkeen zal overtuigen. Wanneer men zelf een overtuiging be- I Zit, is het niet aanstonds voor de hand [liggend, da't men met dezelfde argu- [menten, waarmee de eigen overtuiging [geleidelijk en ook niet zonder inner- llijken strijd gevormd is, ook anderen tot die opvatting kan brengen. Het nieuwe ontmoet steeds en overal tegenstand, 1 die feller is naarmate het nieuwe zich [onstuimiger aandient. De argumenten, I die voor den een gelden, hebben niet dezelfde kracht van overtuiging voor |den ander. Het streven van den jour nalist moet nu juist zijn, de overtui- [gingskracht zijner voorlichting op een I dergelijke breede basis op te bouwen I dat practisch al zijn lezers daardoor |bereikt kunnen worden. Dat is geen |werk van enkele artikelen, doch van Iveken, maanden. Stemmen uit den ■lezerskring, ook wanneer zij totaal af- Iwijzend zijn, kunnen daarbij zeer be liangrijk en nuttig zijn. We zitten allen [aan het zelfde koord te trekken, om [gezamenlijk zooveel mogelijk te redden. [Het doel van den overtuigingswil van |den journalist is er nu eenmaal op [gericht, zijn lezers naar eer en gewe iten, zoo openhartig als de tijdsomstan- ldigheden dit toelaten, omtrent het Iwereldgebeuren voor te lichten. Tegen- largumenten ten aanzien van het be- [toogde blijken veelvuldig voos van in- Ihoud te zijn of waarheden van giste llen. Toen Galileï beweerde, dat niet Ide zon, doch de aarde draaide, was dit |een waarheid. Iedereen kent zijn lot! o fEEL onwaarheid is over de taak van den journalist in het huidige Itijdsbestek in Nederland in omloop. [Pok het schrijven van den hier bedoel den lezer getuigt ervan. Er wordt aï Hs grif beweerd, dat journalisten op [vandaag slechts de meening van 'del autoriteiten napraten en dat z{j alïes. wat zij schrijven, tevoren aan éen cen- jsuur moeten voorleggen. Dat if,, voir ftornen waanzin en in strijd, met de Baarheid en den werkelijken gang van |zaken. Er zijn enkele onderwerpen waarover een journalist in oorlogstijd piet vrijelijk mag schrijven en waarbij [censuur voorgeschreven is. Dit zijn ihema's van militairen of economischer: jaard, met welke publicaties de. vijand [iin voordeel zou kunnen doen. Dat echter geen nieuwigheid. Zulke lichtlijnen golden ook in oorlogstijd Vóór 10 Mei hier in het land. Zij gel- pen evenzeer elders, waar ook. In het pemoeratische Frankrijk bestond tij pens dezen ooriog een algeheele voor- fensuur, evenals gedeeltelijk in Enge land en Amerika. In Duitschland en pok thans zelfs in de bezette gebieden pchter niet. Van de journalisten, die steeds naar beslissing van de direc- l'es op sleutelposities zijn geplaatst, wordt zooveel verantwoordelijkheid en Inzicht in het tijdsgebeuren verwacht, pat zij. door volgens hun overtuiging Daar eer en geweten te schrijven, geen pokken maken, niet opruien, enz. Het is vanzelfsprekend en moet elk een duidelijk zijn, dat geen sterveling net normale hersenen het in zijn hoofd paalt, thans nog opwekkende artike len te schrijven voor politieke par ijen, groepeeringen er persoonlijk heden, die het bij het verkeerde eind pebben gehad. Want dat is waarh 1, Baarvan niets af te dingen valt dat c'ke Nederlandsche partij vóór 10 Mei feefaald heeft. Colijn, De Geer, Van peffens, Deckers, Albarda of wie ook lebben de verhoudingen schromelijk pis beoordeeld. J Men moet er hun redevoeringen maar pns op naslaan! Noch Engeland, noch (Amerika en zeker niet de Sovjet-Unie (enken er ook maar een fractie van Pen seconde aan. Nederland een glimp fan illusie te geven, dat de oude toe- Panden weer zullen terugkeeren. Men Jwet zich uit die. verouderde en vast geroeste begrippen kunnen losweeken. HAMA. J Luistert op Zondag 16 Januari van P30 tot 11.45 uur over den zender fblversum 1 op golflengte 415 meter [aar de stem der SS. onderwerp: Ber lijn 1944 115 Jan.: Zon op 8.45, onder 16.54. ^aau onder 11.12, op 22.15 De Höhere S.S.- und Polizeiführer maakt bekend: Het Polizei-Standgericht In Den Haag heeft op 6 Januari j.l. den agent van politie Jan van Herwijnen, den wachtmeester der marechaussee Her- manus Kok. den waker Krijn Vreug- cienhil en het lid van den ordedienst Jan Ludema wegens verschillende da den van sabotage in den zin van par. 1 der verordening op de bescherming van de orde van 1943 wegens het on geoorloofd bezit van wapenen en deel neming aan een gehe'me organisatie, ter dood veroordeeld. De beklaagden hebben op 22 Juni 1943 een overval gepleegd op den ar beidsbeurs in Den Helder. Drie van de daders hadden daarbij geladen vuur wapens bij zich. De in de arbeidsbeurs te Den Helder op wacht staande politie agent verweerde zich energiek. De voorts bij den aanslag betrokken poli- tie-agent Zwinderman werd door den wacht doodgeschoten. Zwinaerman was de anvoer- der van de bende. De beklaagden, met 'itzondering van beklaagde Kok, die alleen betrokken was bij den overval van 22 Juni 1943, hadden ook nog an dere daden van sabotage gepleegd. In Maart 1943 hadden zij op het station in Den Helder een wagon met veevoer in brand gestoken. Voorts hadden zij in Mei 1943 getracht een aanslag te plegen op het raadhuis in Den Helder. Ook hier hadden zij, evenals bij den aan slag op 22 Juni 1943, het doel carto- theekkaarten betreffende de tewerkstel ling in Duitschland te vernietigen Ten slotte hadden de beklaagden ook nog in een gebouw der N.S.B. een brand ge sticht, waarbij propagandamateriaal wer.d vernietigd. De doodstaf is na onderzoek der gra- tiekwestie aan de veroordeelden op 7 Jan. j.l. voltrokken met uitzondering van beklaagde Van Herwijnen, tegen wien nog een afzonderlijk proces loopt De Höhere S.S.- und Polizeiführer maakt bekend: Het Polizeistandgericht in Den Haag heeft op 6 Januari j.l. den Nederland- schen onderdaan Johannes Adrianus Joseph Verleum ter dood veroordeeld. Het Rijksmuseum van oudheden te Leiden beschikt over uitgebreide werkplaatsen voor het4 leveren van nauwkeurige copieën van voorwerpen uit het museüm aan andere instel lingen De laatste hand wordt gelegd aan het model van een boerderij uit het begin van onze jaartelling CNF/v. Rhijn/Pax ir» Verleum was een der leidende leden van een terreur-organisatie. Hij be hoorde tot den kring der daders van den moordaanslag op luit.-generaal Seyffardt. De overige personen, die bij deze daad betrokken waren, werden door het Polizeistandgericht te Am sterdam reeds op 30 September 1943 gevonnist. Het onderzoek wees uit, dat Verleum die zijn moordopdrachten v. d. Joodsche communisten Katan en dr. Kastijn in ontvangst had genomen, ook den vroegeren minister van landbouw Posthuma en den vaandrig der politie Postma op gemeene wijze had dood geschoten, terwijl hij een leidende rol gespeeld heeft bij den moordaanslag op het echtpaar Reydon en voor den moordaanslag op den commissaris van politie Van Dijk in Nijmegen de vuur wapens geleverd had. Met Verleum is een van de gevaar lijkste terroristen gevonnist, die zon der meer toegaf, dat hij nog meer moorden zou hebben gepleegd, wan neer hij daartoe opdracht zou hebben gekregen. Het vonnis is na onderzoek van de gratiekwestie in de vroege ochtenduren van 7 Januari 1944 voltrokken. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER. 13 Jan. (DNB). - Het opper bevel der weermacht maakt bekend: Ten noordoosten van Kertsj zijn hernieuwde sterke aanvallen van de bolsjewieken mislukt. Tegen het bruggehoofd van Ni kopol heeft de vijand na felle voorbereiding door artillerie op een smal front den aanval geopend. In verbitterde gevechten, die den geheelen dag voortduurden, be vochten onze troepen een volledig afweersucces. Bij de voortzetting van hun aan vallen ten zuidwesten van Dnje- propetrowsk werden de bolsjewie ken weer bloedig afgeslagen. Ten westen van Kirowograd zijn gis teren opnieuw met sterke infanterie- en pantserstrijdkrachten ondernomen bolsjewistische aanvallen begonnen. Zij werden in tegenaanval en na af grendeling van eenige penetraties af geweerd. Ten zuidwesten van Tsjer- )tassy bleven plaatselijke aanvallen der bolsjewieken zonder succes. De eigen tegenaanvallen in het ge bied van Pogrebistje hebben ook gis teren vorderingen gemaakt. Hierbij werden - 20 Sovjet-Russische tanks stukgeschoten. Ten westen- van Berditsjef zijn ver scheidene 'aanvallen der bolsjewieken mislukt. In tegenaanval werden 19 vijandelijke tanks en 17 stukken ge schut vernietigd. In het gebied ten westen van Novo- grad-Wolyns en ten westen van §arny staan:, onze troepen in harden strijd met opdringende vijandelijke strijd krachten. Taaie tegenstand. De bolsjewieken hebben ook in den afgeloopen dag hun felle aanvallen ten westen van Resjitza voortgezet. Zware gevechten zijn aan den gang. Bij Witebsk zijn hernieuwde, met het zwaartepunt ten noordwesten der stad uitgevoerde doorbraakpogingen der bolsjewisten gestuit op den taaien te genstand onzer troepen. In dit gebied hebben de bolsjewieken 42 tanks ver loren. Ten noordwesten van Newel zijn vrij sterke aanvallen van bolsjewistische infanterie- en pantserstrijdkrachten onder afgrendeling van eenige pene traties en na het stukschieten van 14 vijandelijke tanks afgeslagen. Het luchtwapen heeft met sterke formaties gevephtsvliegers en slag- vliegtuigen ingegrepen in de harde afwéergevechten bij Kirowograd. Berditsjef en Witebsk. Vijftig vij andelijke vliegtuigen werden neer geschoten. SS-Unterstumführer Wittmann, van een SS-pantserdivisie heeft op 9 Jan. met zijn tijgertank aan het Oostfront zijn 66ste vijandelijke tank stukge schoten. Het front in Italië. In het westelijke deel van het Zuid- Italiaansche front heeft de vijand zijn aanvallen uitgebreid tot den sector ten noorden van Venafro. Na sterke voorbereiding door artillerie uitge voerde aanvallen op onze heuvelstel lingen werden met zware verliezen voor den vijand afgeweerd. Twee plaatse lijke penetraties werden afgegrendeld. Van den uitersten westelijken vleugel worden voorpostengevechten aan de Carigliano, van den oostelijken vleu gel een succesvolle eigen stoottroep actie gemeld. De laatste sluier der Duitsche legerleiding niet weggenomen. Aan het Oostelijke front duurt de stormloop der bolsjewieken op de Duit sche stellingen van Kertsj tot Newel onverminderd voort, zoo schrijft Mar tin Hallensleben, de militaire corres pondent van het DNB. Onafgebroken, zoo vervolgt hij, raast de slag in het Oosten verder over een frontbreedte als tot dusver nog op geen enkel tijd stip van den DuitschRussischen oor log viel waar te nemen. De vaste wil om door te breken eenerzijds en de vaste wil om weerstand te bieden an derzijds, zijn de kenteekenen van alle gevechten. Het ligt in den aard van dergelijke conflicten, dat de aanval lende partner bij een dergelijke hard nekkigheid van verdediging zijn wil om door te breken slechts kan handha ven, wanneer hij aan menschen en ma- teriaal ook datgene in den strijd werpt, wat hij uit voorzorg voor latere gebeur tenissen had willen reserveeren. De strijdmethode van de Duitschers dwingt de Sovjet-leiding, haar* reserves zoo sterk te gebruiken, dat de vraag niet ongerechtvaardigd schijnt, welke gevol gen dit winteroffensief zal hebben, wanneer de Sovjets aan het einde daarvan slechts weer voor w' sten aan gebied staan, maar overigens opnieuw ledig en zonder beslissing uit den slag treden. Deze vraag stellen, beteekent wel niet, den laatsten sluier van de be doelingen der opperste Duitsche leger leiding wegnemen, doch beteekent wel het motief aan te geven van bepaalde Duitsche bewegingen. Von Mansteins taktiek, Wat reeds vaak vermoed werd, is in middels in de laatste dagen tot een feit geworden nl., dat de divisies van veldmaarschalk von Manstein door een even stoutmoedige als succesvolle ma noeuvre de Sovjet-legerleiding tot zet ten dwingt, die niet in haar plannen passen. Op het oogenblik zijn de bols je wieken alleen nög in opmarsch bij Sarny. Het geheele front laat een in druk achter van een mislukt offensief plan als gevolg van de Duitsche "-egen- aanvallen en wel juist op de plaatsen, die strategisch voor het succes van het offensief doorslaggevend zijn. De Duit sche tegenstand is overal sterk, vooral waar hij elastisch ondernomen wordt en naar het westen resp. noorden en zuiden uitwijkt. Het zou een misleiding zijn aan te nemen, dat een uitwijkbe- weging van vrij grooten omvang een teeken van inferioriteit is van dengene, die haar onderneemt. Het is een oud strategisch middel, de overmacht in aantal, waarvan de massa altijd star is, te ontbinden door de beweging op zich zelf. Van dit middel schijnen de Duit schers zich voortreffelijk te bedienen De Duitsche leiding wil kennelijk vol ledige vrijheid van handelen behouden, door de vijandelijke inspanning en daarmede de vijandelijke aanvallende Gemaskerde mannen bonden het personeel. Maandagavond hebben een aantal gemaskerden een roofoverval gepleegd op het postkantoor te Purmerend. Tegen half negen hield daar een auto stil, waaruit een zevental met revol vers gewapende mannen .kwam. die door een dienstingang binnendrongen. Het op dit tijdstip aanwezige per soneel drie kantoorambtenaren en drie leden van den telefoondienst - werd met de wapens bedreigd. Zij wer den gebonden en de mannen namen dadelijk alle maatregelen om te voor komen, dat buitenstaanders iets van den overval zouden bemerken. Voor een waarde van ruim 22.000 aan bankpapier en diverse pakken met distributiebescheiden, welke op het postkantoor ter verzending gereed la gen, werden meegenomen. Alles ging zoo stil in zijn werk, dat de directeur die zich boven de dienstvertrekken bevond, eerst van den overval hoorde, toen de daders reeds in hun auto waren verdwenen. Engeland meent te leiden, maar wordt geleid. De twintigste eeuw staat in het tee ken van de nieuwe ordening der con tinenten, zoo schrijft Rijksminister 'r. Göbbels in het jongste nummer van „Das Reich". De vraag luidt dus. of Europa zijn eenheid uit eigen kracht en zoodoende in zijn eigen vpordeel zal hervinden, of dat deze ëenheid door anti-Europeesche machten in haar voordeel zal worden opgedron gen. De drijfveer van deze anti Europeesche machten is daarbij bijna uitsuitend het persoonlij qe egoïsme. Europa zou, zoo schrijft de minister, gemakkelijk is staat zijn, uit eigen continentale kracht een zelfstandig én vrij leven te leiden. Dit echter moet juist door dezen oorlog verhinderd worden. De politieke krachten, die eigenlijk de ijverigste partijgenooten van Duitschland moesten zijn op zijn weg naar de nieuwe ordening van Eu ropa, zijn veeleer zijn verbitterdste tegenstanders, en desondanks zullen zij den loop der geschiedenis niet kunnen tegenhouden. O f ons continent vindt door den strijd van het Duitsche Rijk om zijn voortbestaan een nieuwen vorm, o f het zal na dezen oorlog nog slechts een speelbal zijn in de handen van een Europa-vreemde of zelfs van anti-Europeesche machten. Het Duit sche Rijk kan derhalve in zijn strijd voor het leven van ons werelddeel waarlijk de domineerende Europeesche mogendheid genoemd worden. Zouden wij dezen strijd opgeven of zelfs ver liezen. dan zou hierdoor ook het lót van Europa bezegeld zijn. „De Amerikaansche eeuw". Hetgeen men in de Vereenigde Staten de Amerikaansche eeuw noemt, is niets anders dan de aanspraak der Ver. Sta ten op het voogdijschap over de gehee le wereld. Het bolsjewisme gaat in theorie en praktijken denzelfden weg, alleen met andere voorteekens. Enge land wordt door deze twee in hun be rekeningen buiten beschouwing gela ten en is veroordeeld tot het spelen van een zeer ondergeschikte rol. 'De heerschappij over de geheele wereld gaat via de beheersching van Europa, deze echter wordt verkregen via de militaire nederlaag van Duitschland. Duitschland en Japan Duitschland speelt in Europa dezelf de rol, die Japan in Oost-Azië speelt. Beide rijn wachters over de continen tale onschendbaarheid van de hun toe vertrouwde gebieden en of nu de in deze gebieden levende volken dit willen inzien of niet, zij kunnen alleen nog onder hun militaire bescherming een eigen natie naai leven leiden. Want zoowel een Amerikaansche als een bolsjewistische infiltratie van ons con tinent zou automatisch datgene doen ophouden te bestaan, wat wij met het begrip Europeesch omschrijven. De minister verklaart dan nog eens, dat Engeland in deze prognose nauwelijks behoeft te werden ge noemd. Het handhaaftde oude stelling van de Europeesche even- wichtspolitiek, zonder te willen inzien, dat deze allang door de ontwikkeling achterhaald is. Enge land meent te leiden, maar het wordt zelf gei rid. De ontwikkeling heeft de ideeënwe reld van Engeland allang achter zich gelaten. Het faalt niet alleen door zijn eigen totaal gebrek aan politiek in zicht, maar vooral door het volslagen ontbreken van sociaal inzicht. Enge> land, zoo schrijft dr. Göbbels, heeft het geloof in zichzelf verloren. Het kan alleen nog vernielen. Rijper door eeuwige lessen. Het Duitsche volk is zich in tegen stelling tot zijn vijanden volkomen be wust van de geheele draagwijdte van de komende historische beslissingen. Het geeft zich niet aan illusies over Juist het afgeloopen jaar heeft het Duitsche volk geleerd om den oorlog zonder vrees in het strenge gelaat te zien. zijn smarten en beproevingen te aanvaarden, zijn gevaren in te zien en te doorstaan en vooral om door zijn eeuwige lessen rijper te worden en te groeien. Wien zou het kunnen verba zen, dat het Duitsche volk de overwin ning moeilijk wordt gemaakt? Een we reld verandert haar aanschijn niet zonder smarten hierbij te ondergaan en zonder wonden en lidteekens op te loopen. .Zij vormen thans onze smart, zij zullen echter in een latere toe komst onze trots zijn." Geweldige krachtsontplooiing der Duitsche jagers. Volgens een bericht van United Press uit Londen geven uitgebreide rapporten van de Amerikaansche Luchtsteunpun- ten thans een beeld van den grooten luchtslag, die Dinsdag boven Duitsch land tusschen Amerikaansche en Duit sche vliegtuigen zich heeft afgespeeld Volgens de uitlatingen van alle piloten hebben de Duitsche jagers aangevallen met een kracht, zooals men tot dusver nog niet had beleefd. De Duitsche ja gers hadden den bommenwerpers de volle laag gegeven en daaraan zijn vooral de betrekkelijk groot? Ameri kaansche verliezen toe te schrijven Len der teruggekeerde Amerikaansche vliegers heeft verklaard, dat niemand in ernst geloofd heeft, van dezen tocht te zullen terugkeeren. Sommige jagers waren, vurend uit alle loopen, de Ame rikaansche bommenwerpers tot op 25 meter genaderd, kracht eerst eens te laten doodloopen. In dien zin moeten ook de Duitsche tegenaanvallen gezien worden. De loop der gebeurtenissen zal de bolsje^' eken nog diep inprenten, dat men van de Duitschers weliswaar veel kan leeren, maar dat men voorbeelden niet met nut kan nabootsen, wanneer men ze handhaaft als een drukraam. HOUDT DEN DIEF. Gisteravond werd de omgeving van het Waagplein opgeschrikt door den kreet „Houdt den dief". Op dat oogen blik bevond de hoofdwachtmeester Stor zich op den hoek Magdalena- straat—Houttil en zag hij van de Mient twee burgers een manspersoon naar het Waagplein achterna zetten ,en kon hij nog zien. dat de achtervervolgde een pakje bij zich had. Onmiddellijk trok de politieman om het Waagge bouw heen en constateerde hij, dat de burgers met den achtervolgde aan het worstelen waren. De dief wist zich lós te rukken, doch een van de burgers, de 23-jarige Arie Bakker uit de Land- straat besprong hem opnieuw. Op dat moment greep de hoofdwachtmeester in en was de dief spoedig geboeid en naar het bureau overgebracht. Inmid dels waren aan 't bureau de antiquair De Kov'er en zijn echtgenoote uit de Houttil verschenen, die mededeelden, dat zij met den dief een paar dagen onderhandeld hadden over den ver koop van een aantal gouden en zil veren sieraden tot een bedrag van 6291,Het gekochte was netjes in gepakt en op het moment, dat de koo- per kwasie zijn portefeuille voor den dag haalde (de onderhandelingen had den boven in de woonkamer plaats gehad), wierp hij de echtgenoote op zij en rende met het pakje de trap af, in zijn vaart nog een antiek wandbord verbrijzelende. De man rende hem na, met het bovenstaande gevolg. Bij fouilleering op het bureau, bleek de onguur uitziende dief de 24-jari- ge J. Doorn uit de Zijpe, geen cent op zak te hebben. Het is verbijsterend hoe de antiquair met een dergelijk iemand, dien hij niet kende, zondêr 'n cent op hem gezien te hebben, over zulk een omvangrijke transactie in onderhand ling was getreden. De dief had voorts aan zijn linker kuit een riem beves tigd met een leege scheede. Het ver moeden rees, dat hierin een dolkm:s had gezeten en inderdaad werd op de plaats van de worsteling een lang dolk mes gevonden. Voor de burgers is het ongetwijfeld een geluk, dat de politie zoo spoedig ter plaatse was, want de vent moet het in zijn hand hebben ge had om er een misdadig gebruik van te maken. Een nader onderzoek bracht aan het licht, dat de dader een paar dagen hier. ter stede in een burgerho telletje had vertoefd. IDENTITEITSBEWIJZEN. Deze week is het voor het laatst dat identiteitsbewijzen van het Roode Kruis des middags aan het stadhuis kunnen watden afgehaald. Vanaf Maandag a s. zal de uitreiking dus op de gewone kantooruren van 914 uur geschieden. GESLAAGD. Bij het examen voor het Centraal Bu reau voor stenografie en machineschrij- ven, gehóuden op 12 Januari te Am sterdam, slaagde mej. G. Middelbeek te Heiloo voor stenografie Fransche taal (met lof). Ongeveer een jaar geleden heeft de Alkmaarsche rechtbank de gerucht makende oplichtingszaak-Geelen be handeld, waarbij de drie verdachten Geelen, Hoogakker en Vroegop tot langdurige vrijheidsstraffen werden veroordeeld. De drie verdachten waren van dit vonnis in hooger beroep gegaan en eenige maanden geleden werd een aanvang gemaakt met de behandeling in hooger beroep door het Gerechts hof te Amsterdam, dat gepresideerd werd door mr. Fruin. Echter, deze behandeling moest spoedig opnieuw worden uitgesteld wegens ziekte van den procureur-ge neraal, zoodat thans eindelijk Don derdag de voorzetting plaats vond, waarbij mr. Versteeg als procureur- generaal fungeerde. De lezer weet, wa^ir alles om draait. Een Haarlemsche- jood, Sch. genaamd,- zou in de gelegenheid gesteld worden om naar Zwitserland tê vluchten, waar bij de drie bovengenoemde Alkmaar- ders voor het geheele transport zouden zorgen De kosten liepen in de duizen den en Sch. betaalde allereerst 1000 gulden als een soort waarborg, terwijl hij, toen de vlucht zou plaats vinden, een tweede deel van de som uitbetaal de, groot ongeveer 8000 gulden. Op het critieke oogenblik echter werd de „leider van het trnasport" gearres teerd" en het geld „in beslag genomen". Spoedig bleek, dat de arrestatie gefin geerd was en dat Sch. de dupe was ge worden van een zeer geratiónneerde op lichtingsaffaire. De vraag was nu allereerst, waar de eerste duizend gulden gebleven waren en wat er gebeurd was met de 8000 gulden. Hebben de verdachten deze sommen verdeeld? Welk deel heeft elk van hen er dan van gehad? Of.... zijn die 8000 gulden nimmer in handen ge weest van een van de verdachten? Helaas, de kroongetuige Sch. is nim mer ter terechtzitting verschenen, zoo dat men moest volstaan met zijn ver klaringen. destijds afgelegd voor de po litie. Korte herdenking. De Alkmaarsche politie heeft inder tijd voortreffelijk werk geleverd in deze zaak en speciaal de toenmalige recher cheur-agent Hogeweg heeft een groot aandeel gehad in het vooronderzoek. Hogeweg is echter twee weken gele den plotseling overleden en het was mr. Fruin, die bij den aanvang der zitting dezen politieman met enkele woorden herdacht, er op wijzende, dat hij geval len was door de hand van een laffen sluipmoordenaar. De zaak-Hoogakker werd vervolgens in snel U.npo even doorgenomen, doch evenmin als de vorige maal kwam er iets belangrijks naar voren, dat een nieuw licht op de zaak zelf zou kun nen werpen. De verdachte, die oor spronkelijk drie jaar gevangenisstraf had gekregen, hoorde thans een gevan genisstraf van 21/* jaar tegen zich eischen met aftrek van het geheele voorarrest. Hoogakker werd, zooals men zich zal herinneren, er van beschuldigd, den Haarlemmer te hebben opgelicht voor 1000 gulden. De tweede verdachte, Vroegop, was door de Alkmaarsche rechtbank ver oordeeld tot drie jaar gevangenisstraf wegens oplichting van denzelfden Haar lemmer voor een bedrag van pl.m. 8000 gulden. Evenals in Alkmaar ontkende Vroeg op alle schuld. Hij zou nooit in Haar lem zijn geweest en zou Sch. nimmer gezien hebben. Bezwarend voor hem was echter, dat Sch. indertijd een persoonsbeschrijving van den man gegeven had, die bij hem in huis geweest was en aan wien hij de 8000 gulden had uitbetaald. En deze beschrijving klopte angstig nauwkeurig met den persoon Vroegop. Daar stond dan tegenover de verklaring van mevr. Sch., die bij een confrontatie Vroegop liet herkende. Bepaald critiek werd het echter voor Vroegop, toen mevr. van Geelen als getuige gehoord werd. Weliswaar be gon ze evenals in Alkmaar haar oor spronkelijke verklaringen te herroe pen, maar toen zoowel mr. Fruin als de procureur-generaal haar op de be- teekenis van den eed hadden gewe zen en op de eventueele gevolgen van meineed, toen kwam er na lan ge aarzeling uit." Toen de zaak dreig de mis te gaan, is Vroegop bij me gekomen en heeft gezegd: „Zoolang ik (Vroegop) niet gearresteerd ben, loopt jouw man geen gevaar, omdat niet hij, maar ik het geld in ontvangst heb genomen". Op verzoek van Vroegop ben ik later naar Hijmans gegaan om dezen te verzoeken, voor de politie te ver klaren, dat hij van niets zou weten. Hoewel deze verklaring voor verdach te Vroegop wel zeer bezwarend meest zijn, bleef verdachte zijn onschuld vol houden. 'Het requisitoir. Mr. Versteeg, zijn requisitoir begin nend, wees er allereerst op, dat hier een Jood, die onder zeer moeilijke om standigheden leefde, financieel geplun derd moest worden, waarbij het zeer merkwaardig was, dat die plundering moest geschieden door menschen, die zich thuis voelden in den zwarten han del. Komende tot de feiten zelf, wees spr. op de -*e voornaamste getuigen in deze zaak: Hoogakke~* en mevr. Gee len. Hoogakker, de typische persoon met een-psvcu'>TT,tisclïen a-uie graag een mooiere rol wil spelen dan hij in werkelijkheid gespeeld heeft, die altijd zeer overdreven doet. Deze Hoogakker is slechts met 1000 gulden uit Haarlem terug gekomen, wat een tegenvaller was. Geelen was daar niet tevreden over en nam toen Vroeg op in den arm, tegelijkertijd Hoogak ker terzijde zettend. Hoogakker werd toen boos en in zijn boosheid vertelde hij aan anderen, wat er gebeurd was. Toen kwam Vroegop .bij Hoogakker, trachtende het conflict met Geelen weer-' bij te leggen, daarbij Hoogakker zelfs bang makende. Dat deed Vroegop, om dat hij zelf groot gevaar liep. Wat de getuige mevr. Geelen betreft, zij wist dat haar man groot gevaar liep, als zij volledig bekende. Daarom verzweeg zij ook, dat Vroegop bij haar geweest was met de mededeeling, dat haar man geen gevaar liep, zoolang Vroegop nog op vrije voeten was en dat niet haar man, doch Vroegop de 8000 gulden in ontvangst had genomen. Pas tijdens deze zitting kwam ze met haar verklaring, zooals zij die ook voor de Alkmaarsche politie had afgelegd, welke Verklaring voor Vroegop en voor haar eigen man bezwarend is. Tenslotte was er de persoons beschrijving van Sch. en de confron tatie met dezen. Spreker meende, dat de bewijzen overstelpend waren en vroeg bevesti ging van het Alkmaarsche vonnis wat de motiveering betrof en eischte een gevangenisstraf van drie jaar. vermin derd met een jaar voorarrest. Pleidooi van mr. Buiskool. Mr. dr. J. Buiskool weer er op, dat weliswaar de verklaringen van Sch. t.a.v. Vroegop zeer positief waren, maar dat de verklaringen van mevr. Sch. daar tegenover staan en deze dame herkende Vr. niet, ofschoon zij toch gelegenheid genoeg gehad moet hebben, om Vr. te leeren kennen. Zoo dat dus niet was komen vaststaan, dat inderdaad Vr. bij Sch. geweest is De verklaringen van mevr. Geelen waren inderdaad voor Vr. zeer bezwa rend, maar het Hof diende niet te vergeten, dat mevr. Geelen alles deed en doet, om haar man te ontlasten en dat de verhouding tusschen de fami lies Vr, en G. zeer vijandig is ge worden. De verklaringen van Hoogakker on der de loupe nemende, wees spr. er op, dat deze getuige ontzettend veel ge kletst heeft met de bedoeling, de schuld op anderen te werpen. Komende tot het andere punt, dat van belang was, n.l. de afdracht door Sch. van 8000 gulden, wees spreker er op, dat dit alleen door Sch. verklaard is. De vraag is echter of Sch. deze som gegeven heeft, nadat Vr. hem daartoe bewogen had. of dat Sch. reeds voordien tot de betaling daarvan be sloten had. Pleiter meende, dat het laatste het geval was en kwam daarom tot de conclusie, dat deze verdachte dan in elk geval slechts een onder geschikte rol had gespeeld. Mocht het Hof tot een veroordeeling komen dan verzocht pleiter er reke ning mee te willen 'houden, dat ver dachte reeds 16 maanden in voor arrest zit en dat hij slechts gebruikt is bij de laatste acte van het geheele oplichtingsplan. Aftrek van het geheele voorarrest zou daarom zeer wenschelijk zijn. Nadat Vroegop nogmaals zijn on schuld verklaard had, werd de uit spraak bepaald op Donderdag 27 Jan. De zitting werd daarop geschorst tot Woensdag 26 Januari. Dan komt Gee len als verdachte voor het Hof. '"K

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1