ster) inde V.S.V. laat zich verrassen door D.H.C. L N,V. DAGBLAD VOO ibock De winterslag in het Oosten. i zal de LADING )RGING )en Haag, opend zijn 1.30—15.30 uur). )LLAND Zware gevechten in verscheidene front-sectoren. Duiische troepen handhaafden hun stellingen. Roosevelt's boodschap aan het Congres. De Groote Koogsche geklopt door W.F.C. Verduister van 17.15-8.30 u. Nieuws in 't kort. VOETBALUITSLAGEN. STAD EN OMGEVING. ekaartja Uw ren! lijk, maar toestan» noch d« >Xame om- 3 brengen. tiekaartje bevolking ODE KRUIS I. te Alkmaar nsttreding. blad. ooruitbetallny. agen f io. Kort wland 32. rubberlaarzen» 15, Overdijfcf tje f 5, 1 tule ïima, Houtman* rapr., p. stuit I m. eiken lijst 25, 1 parapluie* f 7.50. Beima» 18. el met kachel* Scheepbouwer Alkmaar, eiken rand f 45» schragen f 3d, t f 18. Voor 17 orgens, .Hartong iderstr. 4. leeren voetbal* 10. C. Koning, ras. f 20. v. Veen, lsstr. 7. ig z. g. a. tic Hoornsche Ka* >urs, o. kwal* Ir., mt. 47, f 7ui ingstr. 6 uur. ^sandalen f 3.50J mt. 35—36, fl. Ie Landdw.stiv kookkacheltje. ih. bloemvaatje nden en ooren ekerstraat 18. /os f 20; 1 zw^ Kuijper, Ly* kmaar. van het geïlk erna en Thea* 25, '27, '28 en band. A. Post- >urgl. 27, Ber- sportsch. en jch., mt. 39 en pr. De Cock, m. 220 v., f 125. dorp er weg 21 E, divan) £45. De ade 30a. AAQP. or meisje 5 vermaakt kan sen, Overdie- 25. X 2«/s. P. g. St. 125 of Vogelenzang fl. m. zeiljum* vest gr. m., r. L. Tromp, fhterweg 340. pkamerkleedjes. te-weg 62. 14 of 16 el en ng 8Vi M, moet r. Leeuwangh, I.pantalon, 1 p. of 40. F. Lod- jorburgwal 350, aschketel 1. g. Cerkplein 7 (2 inderwagen. G* enweg B 18, apon, m. 42-44. traatweg A 307 ch. m 43 en 1 net spiraal. J. 126. rompleet voor Scholten, Mo rgen. el 9x6 c.M. >udegracht 259, kleed. D. de iweg - 264, St. vloerkleed en Br. m. pr. a. Landdw.str. 25. schoenen m. 37 s Halsst -aat 2. pmachL' es en line. Klün- rnt ÏSK Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche éditie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. MAANDAG 17 JANUARI 1944, ALKM^AKSCHE-EDITIE. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 13, 2 pagina's Prijs der gewone advertenties in deie éditie min. f 1.46, elke m.M. meer f 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 2.10? voor het geheele Rijk f2.63. Losse nummers 5 cent. Veel oorlogstuig op de Sovjets veroverd. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER. 16 Jan. (DNB) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Ten noorden van Kertsj en aan het bruggehoofd van Nikopol stortten de herhaalde hevige aanvallen van de Sovjets in ons afweervuur ineen. Ten noordwesten van Kirowograd viel de vijand met sterke infanterie- en pant serstrijdkrachten opnieuw aan. Hij werd in verbitterde gevechten opge vangen. Een penetratieplek uit de laatste gevechtsdagen werd in een te genaanval gesloten. In het gebied ten oosten van Sjasjkof veroorzaakte een eigen verrassend ondernomen aanval den vijand bijzonder zware verliezen. Verscheidene ontöastingsaanvallen der bolsjewieken werden afgelagen. Ten zuidwesten van Pogrebisjtsje won de eigen tegenaanval, ondanks taai vijandelijk verzet, weer ter rein. In de gevechten ten westen van Berditsjef verloor de vijand de twee laatste dagen 116 stukken geschut, tal rijke vrachtauto's, pantserwagens en ander oorlogstuig. Uit het gebied ten westen van Nowograd-Wolynsk enten westen van Sarny wordt melding ge maakt van levendige plaatselijke ge vechtsactiviteit. In het strijdgebied ten westen van Retsjiza sloegen onze troe pen de over de Pripet opgedrongen Sov jet-aanvalsgroepen in een tegenaanval terug. Ten westen van Kritsjef mis lukten aanvallen van de bolsjewieken Ten zuidoosten van Witebsk vielen de Sovjets herhaaldelijk met sterke strijd krachten aan. Een penetratie werd na het stukschieten van 27 vijandelijke tanks afgegrendeld. Ten noordwesten en noorden van Newel, alsmede ten noorden van het Ilmenmeer, zetten de bolsjewie ken hun aanvallen voort. Op eeni- ge plaatsen drong de vijand binnen en werd in een tegenaanval weer teruggeworpen. Ten zuiden van Le ningrad gingen de Sovjets, door tanks en slagvliegers gesteund, tot den aanval over. Zij werden afge slagen. In een sector zijn de ge vechten met binnengedrongen vij andelijke gevechtsgroepen nog aan den gang. In het gebied van Oraniënbaum zijn ook gisteren alle aanvallen der Sovjets mislukt. Op 1-5 Januari werden aan het Oos telijk front 72 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Aan Duitsche zijde gin gen drie toestellen verloren. In Italië. Aan het Zuid-Italiaansche front wer den de sterke vijandelijke aanvallen in den sector ten noorden van Cervaro na harden strijd afgeslagen. Om een penetratieplek wordt nog verbitterd gestreden. Bij de hevige gevechten in het gebied ten noordwesten van Mig- nano beëft het 2e bataljon van het pantsergrenadierregiment 15 onder ka pitein Meitzel, alsmede het 2e batal jon van het pantsergrenadierregiment 71 onder kapitein Schneider zich bij zonder onderscheiden. Beide bataljons zijn afkomstig uit Hessen-Thüringen. Eenige Duitsche vliegtuigen hebben gisteren in de avonduren doelen in zuid-oost Engeland aangevallen. Duitsche slagvliegers hebben op 14 Januari aan het Zuid-Italiaansche front in een ve'rrassenden aanval een groote benzine-opslagplaats der Ame- rikaansche troepen bij Venafro in brand geworpen Ook eenige barakken met materiaal gingen door de bommen in vlammen op. Het luchtdoelgeschut heeft in het frontgebied twee Ameri- kaansche bommenwerpers neergescho ten en drie andere vliegtuigen be schadigd. Het weermachtbericht van Zaterdag luidt als volgt: UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 15 Jan. (D.N.B.) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Ten N.O. van Kertsj bij het brugge hoofd van Nikopol en ten Z.W. van Dn.iepropetrowsk zijn sterke bolsjewis tische aanvallen mislukt. Daarbij wer den 46 vijandelijke tanks stukgescho ten. Ten N.W. van Kirowograd evenals in het gebied ten O. en Z. van Sjasjkof hebben onze troepen de bolsjewisten in tegenaanvallen teruggeworpen, ter wijl vijandelijke aanvallen vruchteloos bleven. Ten Z.W. van Progrebisjtsje hebben onze tegenaanvallen verdere vorderin gen gemaakt. 15 vijandelijke tanks en 23 kanonnen werden hier vernietigd. Ten W. van Berditsjef hebben for maties der Waffen-SS in tegenaanval 2 vijandelijke regimenten uiteengesla gen en den bo^c«^^v^,TÏ'-1'<l", zware, bloe dige verliezen toegebracht. In het gebied ten W. van Nowograd- Wolynsk en ten W. van Sarny duurt de sterke druk van den vijand voort. In het gevechtsgebied ten W. van Rezjitza zijn herhaalde aanvallen der bolsjewieken afgeweerd en naar voren gedrongen vijandelijke gevechtstroepen in tegenaanvallen teruggeworpen. Bij Witebsk zijn hernieuwde, met steun van tanks en slagvliegers uitge voerde doorbraakpogingen van den vij and mislukt. Plaatselijke penetraties werden afgegrendeld. Ten N.W. en ten N. van Newel even als ten N. van het Ilmenmeer en in het gebied van Oraniënbaum hebben de bolsjewieken met vrij sterke krach ten aangevallen. Zij werden in harde gevechten afgeweerd. ment heeft in de afweergevechten in het gebied van Kirowograd zijn vijf tigste vijandelijke tank stukgeschoten, ten. Aan het Z.-Italiaansche front. Aan het Z.-Italiaansche front hebben onze troepen zich na zware gevechten, die voor den vijand bijzonder groote verliezen hebben opgeleverd, in den sector van Cervaro op voorbereide stel lingen enkele kilometers naar het wes-» ten gedistancieerd. De krachtig opdrin gende vijand werd bij hernieuwde aan vallen afgeslagen. Aan het overige front verliep de dag rustig. Terreuraanval. Sterke formaties Britsche bommen werpers zijn in den afgeloopen nacht naar midden-Duitschland gevlrr> On ze luchtverdedigingsstrijdkrachten ver hinderden echter de uitvoering van een geconcentreerden aanval. De vijand wierp blindelings bommen op eenige plaatsen. Volgens nog onvolledige be richten zijn 40 bommenwerpers neer geschoten. 14 andere toestellen heeft de vijand overdag verlogen boven de bezette wes telijke gebieden. Duitsche vliegtuigverliezen. Het opperbevel der weermacht maakt bekend: Teneinde den indruk der voortdu rend zware verliezen, die de Ame- rikaansche terreurvliegers by hun aanvallen op de Duitsche 1 evolking lijden, bij het Amerikaansche pu bliek te verzachten, geeft het Ame rikaansche luchtwapen voortdurend sterk overdreven getallen ten aan zien van het aantal neergeschoten Duitsche jagers. Zoo beweren de Amerikanen by hun aanvallen op 14 October 1943 op Schweinfurt 104, op 11 December 1943 op Embden 138 en op 11 Januari 1944 in midden- Duitschland 152, dus tezamen 394 a Duitsche jagers te hebben neerge schoten. De feitelijke verliezen daar entegen bedragen 98 Duitsche vlieg tuigen. Meer dan een derde dv.' be manningen kon met valschermen neerspringen en bleef ongedeerd. Sterk verzet tegen de gevoerde politiek. GENèVE. 15 Jan. (DNB) Over de reactie op Roosevelt's boodschap aan het cqngres schrijft de „Daily Express", dat Roosevelt's wensch omtrent een wet op den nationalen dienstplicht tot een openlijke revolte heeft geleid en dat thans zelfs de meerderheid Ier parlementsleden tegen Roosevelt is. De meerderheid wenscht mch den dienst plicht noch de andere voorstellen in Roosevelt's boodschap, want men voelt dat zij niets anders zijn dan geraffi neerde verkiezingstrucs, en dat hij, wanneer men zijn verlangens inwilligt, onvoorwaardelijk herkozen zal worden. De loyale aanhangers van de New Deal hullen zich in een verlegen stil zwijgen. Nieuwe of hoogere belastin gen worden volkomen afgewezen. Het boerenblok heeft zich ronduit tegen Roosevelt's stelsel verklaard en ook zijn wensch, hem te machtigen de deel neming van de soldaten aan de groote verkiezingen in November te organi- seeren, is- op koele afwijzing gestuit. Men ziet de boodschap als een zeer on behouwen aankondiging, dat hij zich voor de vierde maal candidaat wil stellen. Recordzege van Hollandia. OP JAPANSCHE LUCHTAANVAL NIEUW GUINEA TOKIO, 16 Jan. (DNB) Het Kei- zerlüke hoofdkwartier meldde Zondag middag, dat de Japansche legerlucht- macht op 15 Januari een grooten, ver rassenden aanval heeft gedaan op vij andelijke steunpunten op Nieuw Gui nea nabij Finchhaven. De startbanen der vliegvelden in de plaatsen Mabzab. Marawabi en Tembi werden zwaar be schadigd. Bovendien schoten de Ja pansche aanvallers in luchtgevechten zes vijandelijke machines omlaag en yernielden nog 34 toestellen op den beganen grond. Alle Japansche vlieg tuigen zijn van deze onderneming be houden teruggekeerd. Sovjettroepen probeeren een doorbraak v in de Noordelijke stellingen. BERLIJN 16 Jan. (D.N.B.) De groo te winterslag in het oosten is thans tengevolge van het stagneeren van het bolsjewistische offensief in den Z. en centralen sector, zooals verwacht werd, overgeslagen op het noorden van het front, aldus de militaire correspondent van het D.N.B., Martin Hallensleben. Hij schrijft: Deze nieuwe phase van den slag wl te verwachten en is hier reeds verscheidene malen aangeduid als in den loop der ontwikkeling liggend. Aaneezien de nieuwe sector tot dusver relatief rustig bleef en zich hier steeds meer een dreigend gevaar voor het to taal der operaties der bolsjewieken be gon af te teekenen, moest de bolsjewis tische leiding zich vroeg of laat in de noodzakelijkheid geplaatst zien een ein de te maken aan dezen toestand. Van Duitsche zijde is men daarop reeds lan gen tijd ingesteld. Afgewacht moet nog worden, hoe de bolsjewieken tot uitvoering van hun plan overgaan, dat ten doel heeft den doorbraak door de Duitsche stellingen nu in het noorden af te dwingen. Wanneer men zich voor oogen houdt, dat in de nieuwe gevechtsgebieder, waarmede de winterslag thans is uitge breid, de Duitschers over goed uitge ruste troepen in goed opgebouwde stel lingen beschikken, zal wel kunnen aannemen, dat de bolsjewieken hier op een der hardste noten van den Duit- schen afweer zullen bijten. Hun nieuwe aanvalsactie is op 2 plaatsen ingezet: 1. In het gebied ten N.W. van het Ilmenmeer in de richting van No- wogorod, waar zy trachten een door braak tot stand te brengen, en 2. Uit het gebied van Oraniën baum, met als eerste zichtbare doel hier de Duitsche strydkrachten te binden. Als totaaldoel van de thans begonnen operaties in het noorden zal men wel de grens der Oostzee landen moeten aannemen. In Duitsche militaire kringen is men echter t.a.v. de voor de bolsjewieken bestaande vooruitzichten zeer sceptisch. Deze scepsis is niet alleen gegrond op het feit, dat het noordelijke offensief op den eersten dag nergens krachtig 18 Januari. Zon op 8.42, o. 16.59. Maan op 0.26, O. 12.09 16.32 L. K. aan den dag is getreden, dat alle bols jewistische aanvallen door de Duit schers volstrekt afgeslagen konden worden en alleen plaatselijke penetra ties in de Duitsche stellingen werden bereikt Over het geheel krijgt men den indruk, dat de Duitsche leiding op langen termijn voorbereidingen heeft getroffen tegen alle eventualiteiten in deze gebieden. De bolsjewieken zullen zeer zeker spoedig inzien, dat zij zich zullen vergissen, wanneer zij «-"dooven dat de Duitschers het noordelijk front ten gunste van de tot dusver op den voorgrond der gevechten staande ande re frontsectoren verzwakt hebben-. RANTSOENBONNEN BRAND STOFFEN BLIJVEN GELDIG. 's-GRAVENHAGE, 15 Jan. Ten einde misverstand te voorkomen, wordr de aandacht erop gevestigd, dat de rantsoenbonnen voor brandstoffen met het opschrift „73 een e brandstoffen", gedrukt op een groenen achtergrond, niet door nieuwe rantsoenbonnen vervangén worden.' Deze bonnen, als mede alle andere rantsoenbonnen voor brandstoffen, blijven dus geldig. DE AANKOOP VAN AUTO- GLNERATOREN. 's-GRAVENHAGE. 15 Jan. D aandacht van betrokkenen worit erop gevestigd dat het geen nut neeft koop contracten af sluiten alvorens men de zekerheid heeft, dat men van een Rijksinspecteur van het verkeer en van het Bureau Generatoren en Tankgas een vergunning zal ontvangen. De generatoren worden toegewezen naar de urgentie der behoefte, zooals de bevoegde autoriteiten die vaststel len. JA, WAAROM EIGENLIJK NIET? Inderdaad, waarom zou je eigenlijk óók niet ééns naar zoo'n weersportkamp in Duitschland gaan? Honderden jongens zijn je reeds vóór geweest en thans be staat wederom voor iederen Nederland- schen jongen van 16—18 jaar de gelegen heid zich aan te melden. Een maand, ge vuld met sport, veldwerk, klein-kaliber- schieten en als er sneeuw is skiën is niet te versmaden. Gehard en sterk zul je terugkomen! Daarom, hak den knoop door en meld je aan bij het aanmeldingsbureau. Konings laan 9, Utrecht, of aan één der navol gende adressen: Maastricht, Vrijthof 25;° Goes, Violen straat 44; Groningen, Groote Markt 24; Assen, Rolderstraat 45; Den Haag, Nas- sauplein 6; Rotterdam, Eendrachtsweg 35; Eindhoven, Keizersgracht 9; Hengelo, Drienerstraat 6; Amsterdam, Willems parkweg 186; Leeuwarden, Emmakade 48. POLITIEK WEEKPRAATJE. 's-GRAVENHAGE, 15 Jan. Het politiek weekpraatje van Max Blok zijl za] Maandag 17 Januari 1944 om 18.45 worden gehouden over Hilversum 1. De Titel van dit praatje is: „Men kan er amen op zeggen". Een vruchtbaar gezin. Uit Savoie wordt gemeld, dat in den omtrek van Chamberry een vierling is geboren. De moeder is 23 jaar en heeft nu reeds ze ven kinderen ter wereld gebracht. De vader is 22 jaar. De pas geborenen zijn meisjes en verkeeren in goede gezond heid. Schepen in de haven van Gibraltar. Naar van de grens van Gibraltar gemeld wordt, bevonden zich Vrijdag in de ha ven en de baai van Gibraltar ongeveer ^0, deels met oorlogsmateriaal geladen geallieerde vrachtschepen, voorts een slagschip, een kruiser, zeven torpedoboot- jagers, verscheidene corvetten en eenige kleinere oorlogsschepen. Bommen op Noord-Frankrijk. Het Anglo-Amerikaansche luchtwapen heeft Vrijdagmiddag 3 plaatsen In het Departe ment Seine Inférieure aangevallen. Eén der dorpen werd bijzonder zwaar getrof fen, hier viel een aanzienlijk aantal slachtoffers onder de burgerbevolking. In een andere gemeente viel een bom op een school en maakte gewonden onder de kinderen. Voorzichtig met projectielen. Toen eenige jongens te Hattem een vuurtje stookten, had één hunner de onvoor zichtigheid een scherpe patroon in den vuurgloed te werpen. Het zoontje van den heer K. wilde snel het vuur uit trappen, doch op hetzelfde oogenblik ontplofte de patroon en werd hij ernstig gewond. Zorg voor ons volk. In de laatste week van het vorige jaar is voor onze minder bedeelde volksgenooten, buiten alle collectes om, een bedrag van niet minder dan f 55.565,72 bijeengebracht. Kokende melk over het lichaam. Het 5-jarigv zoontje van de familie S. te Al phen trok in een onbewaakt oogenblik een pot kokende melk om. Het knaapje liep hierbij ernstige brandwonden op. Slachtoffer van de duisternis. Za terdagavond is de heer Van B., fabri kant, wonende te Dongen, onder Ooster hout, ter hoogte van het z.g. Zwaaigat, door den mist misleid met zijn rijwiel in het kanaal gereden en verdronken. Doodelijk verkeersongeval. Op den Kanaalweg onder Weurt werd het 14-ja- rig meisje H. W. door een auto overre den. Het meisje kreeg een beenbreuk en een zware hersenschudding en is giste ren in het Canisiusziekenhuis te Nijme gen overleden. De leiders in de beide westelijke af- deelingen hebben geen nadeelige gevol gen ondervonden van hun jongste ne derlagen: Volewijckers en VUC wonnen beide en nog wel met zeer duidelijke cijfers, zoodat men thans wel kan re kenen op nieuwe kampioenen in het I westen. Daarentegen heeft VSV haar aanhang 'ernstig teleurgesteld door 'n groote ne derlaag tegen een der zwakkere zusjes, zoodat VSV's tweede plaats thans reeds ernstig gevaar loopt. Tenslotte zorgde WFC voor een ver rassing door KFC te kloppen. Voor de spanning is het jammer, dat de Koog sche zoo'n grooten voorsprong heeft. De Volewijckers trokken naar Sparta, dat zich zoo goed verweerde, dat de Am sterdammers met de rust met 1—2 ach ter stonden. Na de rust domineerden de Volewijckers en brachten den stand op 6—2 en pas daarna kon Sparta nog eens het net vinden. Xerxes veroverde achter Hermes de derde plaats dank zij een fraaie 41-over- winning op EDO, dat na een goed begin geleidelijk afzakt. HBS daarentegen werkt zich wat verder van de onderste plaats af door een nuttige zege op DFC, dat met 32 geklopt werd. De onderste plaats blijft gereserveerd voor de Storm vogels die het ADO weliswaar lastig maakten, nochtans met 3—5 verloren. In district II had VUC geen moeite met Emma. dat over alle linies zwakker was. Wel verdedigde de Emma-achterhoe- de zich goed, zoodat de rust slechts met een 01-achterstand kwam, doch in de tweede helft kwam de Haagsche voor hoede los en doelpuntte nog drie keer. Met VSV was het heelemaal mis. Niet in het veld, waar VSV zeker niet de min dere was, doch voor het doel. Een kwar tier na de rust had VSV den gelijkma ker gescoord en toen zag het er voor DHC even slecht uit, maar toen het on verwachts 2—1 werd voor de Delftena ren, kregen deze moed en maakten VSV met 51 in! Ajax, dat blijkbaar aan zijn eindspurt bezig is, versloeg Haarlem met 5—2 en bezet nu de tweede plaats, echter met vier punten achterstand, zoodat de Am sterdammers vermoedelijk wel voor een te moeilijke taak zijn komen te staan. De ingelaschte wedstrijd Blauw-Wit—RFC werd door de thuisclub met 1—0 gewon nen. In het oosten wordt de spanning- groo- ter. Go Ahead wist het in Wageningen slechts tot een gelijk spel te brengen overigens geen slecht resultaat! ter wijl Heracles de Ensch. Boys met 5—2 klopte, zoodat de achterstand van Hera cles tot 1 punt is gereduceerd. De overige clubs hebben geen enkele kans meer. In het Zuiden is de strijd belangwek kender. Longa, dat verleden week de leiding veroverd had. kon deze behouden dank zij een 3—1-overwinning op MVV, dat nu op de vierde plaats staat. Willem II echter staat er relatief nog beter voor met één verliespunt minder. Deze Tilbur- gers klontén Spekholzerheide met 5—1 en maken dus een goede kans, om hun ti tel te prolongeeren! Maar ook Maurits, dat met 51 van Noad won, telt nog mee,- evenals Eindhoven, dat haar stad- genooten de Spechten met 62 overwon. NAC won met 7—0 van Roermond en is ook nog steeds niet uitgeschakeld. We geven dezen interessanten stand hier nog even weer: Longa Willem 2 Eindhoven MVV Maurits BW PSV NAC NOAD De Spechten Spekholzerheide Roermond In het noorde wat moeite om Sneek er orlder te hou den. Wel wist Heerenveen een 41 voor sprong te verkrijgen in de tweede helft, doch Sneek gaf zich niet gewonnen en liep in tot 4—3. Verder kwamen de wes telijke Friezen echter niet. Achilles liet zich thuis door GVAV kloppen met 0—3 en Be Quick verloor op eigen veld met 01 van Veendam. KFC geklopt! In de 2e klasse A zorgde WFC voor een verrassing. Het sterke KFC, dat onge naakbaar aan den kop ging, werd met een 1—2-nederlaag naar huis gestuurd. Deze nederlaag deert KFC echter niet, zoodat in de situatie weinig verandering komt. Alcmaria en West-Frisia speelden een matige party voetbal die met blanco stand eindigde. Intusschen veroverden beide ploegen zoodoende een nuttig punt JD.e ingevoegde wedstrijd Santpoort RCH werd door de Haarlemmers met 42 gewonnen, zoodat RCH nu ook wel een veilige positie Inneemt. Derde klassers. In de derde klasse A leverden Zaandijk en QSC een grooten slag, welke door Zaandijk met 4—0 gewonnen werd. De kampioenskansen van QSC loopen nu groot gevaar. Voor een verrassing zorgde HRC, dat het sterke KW met 2—0 klopte. In 3 B speelde DTS geliik tegen Scho ten (22), terwijl de beide resteerende wedstrijden. HalfwegHFC en TYBB— Bloemendaal door de thuisclubs werden gewonnen, resp. met 10 en 42. Een record-zege behaalde Hollandia, dat bezoek had van de Meer Met niet min der dan 18—0 werden de Amsterdammer? geklopt en het is alleen maar jammer, dat door een paar zwakke wedstrijden Hollandia's kansen verdwenen zijn. De voorhoede althans had zeker recht op promotie! TOG, de a.s. kampioen, liet zich' niet verrassen en klopte WMS met 18 10 3 5 23 36—32 17 7 8 2 22 36—23 17 9 2 6 20 43—31 17 7 6 4 20 35—23 17 9 2 6 20 43—35 17 8 3 6 19 43—27 17 9 1 7 19 42—37 17 8 2 7 18 42—28 18 6 3 9 15 29—50 17 4 4 9 13 33—50 16 3 3 10 9 19—41 16 2 3 11 7 18—42 had Heerenveen heel 50, terwijl WA en de German gelijk speelden (22). Vierde klassers. In de 4e klasse A klopte Wieringer- waard het sterke Oudesluis met 40 en waar Texel en Watervogels de punten deelden (1—1), maakt Wieringerwaard een goede kans op de eerste plaats. Maar er wordt hier elke week zeer verrassend gespeeld, zoodat de titel vermoedelijk pas op 't laatste moment bekend zal zijn. In 4 B wist MFC nog juist van Spor ters te winnen (43), terwijl Always For ward een nederlaag leed tegen Sijbekar- spel. In 4 C speelden Vitesse en WB gelijk. AOD '20 had veel moeite met CSV, dat tenslotte met 2—3 geklopt werd, terwijl IEV met dezelfde cijfers USVU versloeg. Men zie verder de uitslagen. ALCMARIA—WEST FRISIA 0-0. Beide ploegen hebben een slechten wedstrijd gespeeld, die spoedig geheel vergeten zal worden Het rammelde overal, in alle linies, zij het met uit zondering van de beide verdedigin gen, die slechts enkele keeren voor een werkelijk moeilijk probleem stonden. Muskee was niet gevaarlijk en Schaaper was niet gevaarlijk en daardoor kwamen de doelwachters niet voor onoplosbare moeilijkheden te staan. Wil men een nadere uiteenzetting? Welnu. West-Frisia had in de eerste helft het beste van het spel. zonder nochtans in staat te zijn geweest, een doelpunt te maken. Alcmaria was na de rust sterker, in het eerste half uur zelfs overwegend sterker, maar ook haar voorhoede kon het doel slecht vinden. En pas de laatste 5 minuten kwam ook de Enkhuizer voorhoede weer opzetten en kreeg een enkel kansje, dat echter niet benut werd Wat Alcmaria betreft, haar voor hoede was buitengewoon slecht, doch de T C. kreeg een duidelijke aanwij zing: de vervanging van Venema in de tweede helft was een groote ver sterking. Terwijl Bakker als rechts- midden een zeer goede partij speel de en duidelijk demonstreerde, dat hii slechts middenspeler is Beide partijen veroverden een puntje, wat het belangrijkste was van den heel en wedstrijd. G^n der ploegen had de overwinning verdiend. DTS 1—SCHOTEN 1 2—2. DTS verschijnt met een invaller voor doelverdediger v. d. Hoven, waarvoor N. Jonkers staat opgesteld. Schoten is volledig. De eerste aanvallen zijn van DTS, maar de doelverdêdiger van Sch. is op zijn post. Langzamerhand werkt Schoten zich los en bij een goeden aanval weet de midvoor, na circa 10 minuten, met een goed en onhoudbaar schot bet eerste doelpunt te maken 0—1. DTS pakt daarna geweldig aan en ge regeld gaat het in uitstekende aanval len op het Schoten-doel af. De Sch.- doelman weet echter, niet zonder ge luk evenwel, zijn doel schoon te hou den. DTS is nu overwegend sterker, wij noteeren harde schoten van de Vries en de Waard, waarvan enkele tegen paal en lat, maar succes blijft uit. In deze periode had de thuisclub zeker een flinken voorsprong verdiend, maar vrouwe Fortuna was niet aan haar zijde. Hoe DTS ook werkt, de stand blijft tot de rust 0—1.' Na de rust is het weer DTS, die aanvallend optreedt. Toch weet Scho ten zich weer los te maken en krijger* wij geruimen tijd een vrij gelijk op- gaanden strijd. Na circa 25 minuten krijgt Bakhuis den bal goed doorgegeven en met een goed schot is eindelijk de verdiende gelijkmaker gemaakt. DTS speelt voor wat ze waard is en ongeveer 10 min. vóór het einde maakt de Vries er 21 van. Schoten komt nu met het heele elftal naar voren en vlak voor het einde komt uit een schermutseling voor het doel de ge lijkmaker 22. Onder groote spanning van het tal rijke publiek fluit scheidrechter Oos terling, die goed voldeed, het einde. Een kleine overwinning van DTS zou de verhouding beter weergegeven hebben. UITSLAGEN. Voetbal. SchoorlLimmen 41; Schoorl 2Lim- men 2 0—5; VZV 2—DTS 4 4—10; DTS a— Alcm. b 51. Adsp.: DTS b-LSW a 2—1; Con Zelo a—DTS c 40. Handbal. Lycurgus—DTS 1—1; DTS 3—UDI 2 5—0. Zwemmen. FRAAIE D.A.W.-SUCCESSEN. Ter gelegenheid van haar 5-jarig bestaan organiseerde de Amsterdam- sche zwemvereeniging Z.A.R in het Sportfondsenbad West zwemwedstrij den! welke speciaal van belang wa ren voor de iongere zwemmers. Het aantal senioren-nummers was gering, doch desondanks leverden deze een verrassing op: Tonnv Biiland versloeg haar rivale Willv Haverlag op de 200 m schoolslag in 3 min. 2.7 sec. met flink verschil. Het AUcmaarsche DAW nam met 7 DISTRICT I Achilles—GVAV 0-3 Kennemers 2-WFC 2 3-1 Sparta—Volewijckers 3-6 HeerenveenSneek 4-3 AFC 3-VSV 2 1-4 StormvogelsADO 3-5 2e klasse A. Alcm. Victr. 2-EDO 2 3-3 EDO—Kerxes 1-4 WFC—KFC 2-1 Res. derde klasse A DFC—HBS 2-3 Alcm. Victrix KW 2-Alcm. Victr. 3 5-0 DISTRICT II West-Frisia 0-0 A'delft 2-Zaandijk 2 1-3 VUCEmma 4-0 SantpoortRCH 2-4 Al km. Bovs 2-ZFC 3 3-3 DHC-VSV 5-1 2e klasse B. AFD. NRD.-HOLLAND. Ajax—Haarlem 5-2 DWV—AFC 2-1 EI: BI. Wit—RFC 1-0 Vr.schaarHercules 3-1 HSV -Petten 1-0 DISTRICT III Derde klasse A. SchoorlLimmen 4-1 Tubantia—AGOVV 1-5 Zaandijk—OSC 4-0 Hockey. (Heeren). NECEnschede 2-3 HRC—KW 2-0 WESTEN Wageningen— Derde klasse B. HilversumAlkmaar 2-1 Go ahead 1-1 TI JBBBI oemendaal 4-2 LarenBe Fair 1-1 Ensch. Boys Halfweg— HFC 1-0 SCHC- -Amsterdam 1-7 Heracles 2-5 DTSSchoten 2-2 Dames: PEC—Quick 2-7 Vierde klasse A Tweede klasse C DISTRICT IV Wieringerwaard Hurley—Alkmaar 0-3 Maurits- -NOAD 5-1 Oudesluis o i Tf BDHC 4A'dam 3 2-1 Spekholzerheide Texel - \Vatervcgels 1-1 Andere uitslagen. Willem TT 1-5 Vierde klasse C Heeren: SpechtenEindhoven 2-6 Vitesse 1922—VVB 3-3 Alkmaar 2-Hermes 3-3 Longa- -MVV 3-1 ADO 1920—CSV 3-2 CHC-Alkmaar 3 2-1 RoermondNAC 0-7 IEV—USVU 3-2 Alkmaar 4-Alliance 3 6-1 DISTRICT V Res. tweede klasse A. Dames: Be QuickVeendam 0-1 Stormvogels 2-RCH 2 2-0 Zandv. 2-Alkmaar 2 0-1 zwemmers aan deze wedstrijden deel en behaalde eenige fraaie successen. Joke Boom zwom de 100 m rugslag voor het eerst in nationaal milieu. Haar tijd was 1.41,4. waarmee ze 3e in haar serie werd. Vervolgens zwom André Slikker d« 3 x 50 m wisselslag persoonlijk. Dit werd een daverend succes. Met één baan voorsprong werd hii eerste in den goeden tijd van 2.00.7. Anton van der Grient probeerde 't eens op de 200 m schoolslag, welk experiment geslaagd mag heeten: hii werd tweede in ziin serie in den goe den tijd van 3'.17.7 De 100 m borstcrawl nieuwelingen werd ook een DAW-overwinning. K. v d. Meer Mohr won in 1.11,8. Op de 100 m rugslag veroverde Slikker den derden priis door dezen afstand af te leggen in 1.17,8, waar mee hij zijn persoonlijk- en het kringrecord met 1.2 sec. verbeterde. Eerste en tweede werden resp. F. de Geest (kamp. van Ned. '43) en H. Maus (2e sank. Ned kamp. '43). Od de 100 m schoolslag dames werd DAW vertegenwoordigd d. Els Stor. die voor het eerst op een nationalen wedstrijd uitkwam. Ze werd derde in 1 min. 46.2 sec. Voor een 14-jarig meisie een uitstekende prestatie! Ook Ad Boxem verraste vriend en viiand door de 100 m borstcrawl iun. af te leggen in den goeden tiid van 1.08.6. waarmede hij den 3en prijs be haalde. De Sr 51) m wisselslag estafette dames leverde na een spannenden strijd een tweeden priis on. De tiid was 2.04. De zwemsters waren resp. •T. Boom. D van Os en T J. de Rover. Eerst werd HVGB en derde Het IJ. De trainers van DAW mogen met deze resultaten zeer zeker tevreden zijn Er hliikt zonneklaar uit. wat 'n goede training vermag. Degenen, die belang stellen in 'de zwem sport brengen we noff even de snortfilm van d°n Neder) Fwemhond ;n herinnering. TO^ze zoer intpreccnnfg film wordt as Dinsdag in 't Gu'den Vlies vertoond. Schaken. SCHAAKVEREENIGING „OPPOSITIE" JUBILEERT. Dr. M. Euwe speelt simultaan aan 30 borden, wint er 26, verliest er 3 en speelt één remise! Zaterdagmiddag was het in de kleine zaal van „De Rustende Jager" te Heiloo schaakfeest. Dertig koningen hadden hun legers opgesteld en 26 werden er door den grooten strateeg dr. Max Euwe geveld. Maar het was dan ock een bijzonderen dag. De schaakvereni ging „Oppositie" herdacht Zaterdag haar 10-jarig bestaan. De voorzitter der vereeniging, de heer H. P. Greuter, me moreerde in zijn openingswoord de voor de vereeniging ontstane moeilijk heden, maar kwam toch tot de slotsom, dat „Oppositie" met deze simultaan seance geen kwade keus heeft gedaan. Er bevond zich namelijk bij de deelne mers nog een dame, die weliswaar ver loor, maar toch tot de laatste groep uit vallers behoorde. Bravo, mevr. v. Hoolwerff! Alvorens dr. Euwe de partij begon complimenteerde hij „Oppositie" met haar jubileum. Onder de vele schaak vrienden uit Heiloo en omgeving uit Alkmaar waren er zeker wel acht of negen medespelenden merkten wij o.a. den heer Van Burken, bestuurder van den N. H Schaakbond. De organisator van dezen middag, de heer C. Mohr, die 's winters de door hem zoo geliefde zeilsport verwisselt voor het schaakbord, komt zeker een woord van lof toe voor de goede orga nisatie. De sterkste spelers uit Nrd.- hollandsch Noorderkwartier waren te genwoordig en brachten daardoor aan deze seance, die als steeds door den heer Euwe met veel ambitie en in snel tempo werd gespeeld, nog meer kleur. Van de drie gewonnen partijen meenen wij in het bijzonder de aandacht te moeten vestigen op die van den heer E. de Waal, die keurig partij gaf. Door een fout van dr, Euwe, welke hij sportief niet wilde herstellen, wist de heer D. Appel, die er zeker niet kwaad voor stond, damewinst te behalen en hier door de partij te winnen. Zeer onder houdend was de partij van den heer C. Boon, die in remise eindigde. De an dere gewonnen partij leek ons eenigs- zins onsportief en kinderachtig, toen er zich ten slotte meerderen met het zet ten der stukken gingen bemoeien en hun invloed lieten gelden. Het was een goede propagandamiddag voor de schaaksport in het algemeen en voor „Oppositie" in het bijzonder. VALSCHE TABAKSBONNEN. Zaterdag kwam de economische dienst van de politie te Alkmaar een .uitgebreiden handel in valsche tabaks- kaarten op het spoor. Deze kaarten zijn bijna niet van de echte te onder scheiden. Het papier van de echte is iets zwaarder en de groene ondergrond iets frisscher gedrukt. De valsche ta- bakskaarten zijn in beslag genomen bij de bekende Alkmaarders J. P. Beentjes, H. Th. Klaasen en A. Kor- ver, die ze, zonder te hebben geweten dat ze valsch waren, hadden gekocht van C. Hoed. De kaarten bleken af komstig te zijn van een zekeren Gorter uit Zaandam, die inmiddels door de Amsterdamsche politie is gearresteerd, omdat bij hem ook een partij werd gevonden. Hoewel Hoed de kaarten pas Don derdag uit Amsterdam had gehaald, waren toch bij enkele winkeliers ta baksartikelen op de bonnen afgegeven; bij één firma zelfs 120 rantsoenen. Bij een sigarenwinkelier werden voorts een 15-tal kaarten, die hij van boven staande personen had gekocht, in be slag genomen. De vier Alkmaarders zijn ter be schikking van de Sicherheitspolizei in gesloten. In de stad zijn nog enkele valsche kaarten in omloop en daarom zullen de winkeliers verstandig doen om de aangeboden kaarten nauwkeurig met een echte te vergelijken, want ook de winkelier wordt aansprakelijk gesteld voor de inlevering van valsche bonnen. INBRAAK In den nacht van Zaterdag op Zon dag is er ingebroken in het gebouw van de groenteveiling aan den Hel- derschën weg. Men had zich door het indrukken van een ruitje toegang ver schaft. Een hoeveelheid appelen en een klein bedrag aan geld werden ont vreemd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1