t DAGBLAD VOOR Argentinië door zware aardbeving geteisterd. Steeds nieuwe Sovjetaanvallen over 't geheele front. Duiische legerleiding was voorbereid op Noordelijk offensief. Nieuwe faze in den strijd. Gevechien bij Oranienbaum. 11 Duizenden dooden in het verwoeste San Juan. Poolsche verklaring door Moskou onaanvaardbaar geacht. Teleurstelling in Geallieerde kringen. Verduister van 17.15-8.30 u. Nieuws in 't kort. Drastische verlaging van den rundveeprijs aangekondigd. STAD EN OMGEVING I Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche éditie: Voordam G 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 Red. 3330. Giro 187294. DINSDAG 18 JANUARI 1944 ALKMAAKSCHE-EDITIE. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 14, 2 pagina's. Prjjs der gewone advertenties in de«« éditie min. f 1.40, elke m-M. meer f 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. AbonnementsprxJs per 3 maanden voor Alkmaar f 3-10, voor het geheele Rük f 2.63. Losse nummers 5 cent. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 17 Jan. (DNB) Het op perbevel der weermacht maakt bekend: Ten noordoosten va-i Kertsj en ten noordwesten van Kirowograd zetten de bolsjewisten hun felle aanvallen voort. Formaties van het leger en de Waffen-SS hebben al le doorbraakpogingen verijdeld en de beide laatste dagen 81 vijande lijke tanks stukgeschoten. Ten wes ten van Resjitza zetten de bolsje wieken, na felle voorbereiding door artillerie, met sterke strijdkrachten den aanval in. In - zware, wisselval lige gevechen handhaafden onze troepen hun stellingen. Eenige pe netraties werden opgeheven of af gegrendeld. Ten zuidoosten van Witebsk zijn hernieuwde aanvallen der bolsjewisten gestrand op den taaien weerstand van onze troepen. Ten noordwesten en noorden van Newel heeft de vijand nieuwe forma ties in den strijd geworpen. Zijn ge durende den geheelen dag ondernomen aanvallen stortten onder zware ver liezen voor hem ineen. Ten noorden van het Ilmenmeer, in het gebied ten zuiden van Leningrad en ten zuiden van Oranienbaum, heb ben de bolsjewieken met toenemende felheid aangevallen. Hun doorbraak pogingen werden ook hier in verbit terde gevechten verijdeld en daarbij zijn alleen ten zuiden van Oranienbaum 26 Sovjet-Russische tanks vernield. Aan het Zuid-Italiaansche front ver minderde de gevechtsactiviteit in den sector ten westen en noordwesten van Cervaro tijdelijk. Plaatselijke aanval len van den vijand werden afgeslagen. Ben aanval van Amerikaansche bommenwerpers is op 16 Januari ge richt op Zuid-Duitsch gebied. In Kla- genfurt ontstond schade aan gebou wen en gingen menschenlevens verlo ren. Door luchtverdedigingsstrijdkrach ten werden bij dezen aanval evenals boven het Italiaansche gebied 18 vij andelijke vliegtuigen, voor het mee- rendeel bommenwerpers, neergescho ten. Duitsche duikbooten hebben in het noorden van den Atlantischen Oceaan, op de Middellandsche Zee en op de Zwarte Zee vijf schepen met een in houd van 36.500 brt._ drie torpedoboot- jagers en twee duikbooten tot zinken gebracht. Drie andere schepen wer den getorpedeerd en twee vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. De ANP-correspondent te Berlijn meldde Maandag: De toestand in de centrale en zuide lijke sectoren van het Oostelijke front heeft gedurende de laatste dagen be trekkelijk weinig verandering onder gaan. Opmerkelijk zijn slechts de ver sterkte Duitsche tegenaanvallen in het gebied van Prohibitsje, terwijl aan den anderen kant de bolsjewisten wei nig terrein gewonnen hebben, ook op de punten, waar zij tot voor kort nog steeds verder naar het westen op drongen. Nieuwe faze in den slag. Een nieuwe faze in den winterslag is in het noorden ontstaan. De Sovjet- Russen hebben hier op twee punten, namelijk bij Oranienbaum en ten noordwesten van het Ilmenmeer, een offensief ontketend, dat de gewoon te getrouw door zwaar artillerie vuur werd ingeleid, waarna pantser strijdkrachten met ondersteuning van luchtstrijdkrachten en gevolgd door de infanterie de Duitsche stellingen be stormden. evenwel, volgens de Duit sche mededeelingen, tot dusver zon der resultaat. HET RAADHUIS TE DELFT. - Ook voor Het behoud van deze Neder- landsche Cultuurwaarden strijden onze Vrijwilligers GL/H/P ra keuringen. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander, in den leef tijd van 17—45 jaar, kan zich aanmelden, ten einde gekeurd te worden voor: de Waffen-SS, SS-wachtbataljon in Amers foort, Landstorm Nederland, Kriegsmari- ne en de Germaansche SS in Nederland. Tijdens de keuringen worden alle in lichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Personen, tusschen 1930 jaar, die aan- meldingsplichtig zUn voor de tewerkstel ling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan leder worden, die na minstens een Jaar dienst tijd zijn geschiktheid voor de officiers opleiding heeft bewezen. Zijn schoolop leiding is niet doorslaggevend Beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, prestatie. 19.1.44 9—12.00 uur Venlo, Deutsches Haus, Egmondstr 16. 15—18.00 uur Arnhem. Café Royal; 20.1.44 12.00 uur Hengelo, café Modern. Spoor straat 18. 15—18.00 uur Zwolle, Hotel Gij- tenbeek; 21.1.44 9—12.00 Assen, Concert huis a. d. Vaart, 15—18.00 uur Groningen. Heerstr. 46; 22.1.44 9—12.00 uur Leeuwar den, Huize Schaaf. Breedstr.; 23.1.44 14.00 Amsterdam, Dam 4; 24.1.44 9— 13.00 uur Utrecht, N V -huis, Oudegracht 245; 25.1 44 9—14.00 uur Amersfoort, Pol purchgangslager, Leusderweg; 26.1.44 9— 14 00 uur Den Haag, Dierentuin. Benoor- aenhoutscheweg. Men wijst er in militaire krin gen van de Rijkshoofdstad op, dat men dit offensief reeds lang ver wacht heeft, daar de Sovjet-Rus sen al een half jaar geleden be gonnen met het concentreeren van vrij sterke strijdkrachten bij het bruggenhoofd van Oranienbaum, in het gebied van Leningrad en bij het Ilmenmeer. Dat er terstond van Duitsche zijde de noodige te genmaatregelen genomen zijn, spreekt wel vanzelf De Duitsche troepen werden aanmerkelijk ver sterkt. Het uitblijven van het bolsjewistische offensief houdt, volgens Duitsche meening, nauw verband met het voor Russische verhoudingen zachte win terweer. De stellingen der Duitsche troepen liggen namelijk voor en in uitgestrekte moerasgebieden, die van het Peipusmeer tot Leningrad loopen en die ook een deel van het gevechts terrein bij het Ilmenmeer .beslaan. De ze moerassen nu kunnen -met zware wapens eerst ,/fan overschreden wor den, als het gedurende veertien dagen ongeveer twinf.ig graden vriest. Dit is tot dusver nog'! niet het geval geweest, zoodat de bolsjewisten door de weers omstandigheden gedwongen werden hun plannen tplkeps weer op te schor ten. Dat zij tnans tot den aanval zijn overgegaan was te voorzien geweest. Het verloopvan de gevechten in de andere sectoren dwingt hen er toe, een poging aan te wenden ook in het "noor den van het jont de Duitsche troepen aan te vallen, om zoodoende de offen sieve taak van meer naar het zuiden strijdende legëfs te verlichten. Van Duitsche zijde verklaart men evenwel, dat de in he$ noorden gedetacheerde Duitsche troepen volkomen frisch zijn en dat zij ook niet zijn verzwakt, door de gebeurtenissen in het zuiden en midden. De reserves, die hier wor den gebruikt, komen niet uit de noor delijke sectoren. De aldaar staande troepen zijn geheel onveranderd ge bleven en hebben geen strijdkrachten aan de legers van Von Mapstein, be hoeven af te staan. Voorts verwacht men niet meer ook al moet men natuurlijk nog met deze mogelijkheid rekening houden dat nog een strenge winter zal komen' Hieruit volgt dus, dat de bolsjewisten een groote hindernis in het moerasge bied zullen hebben, daar dit voor zwa re pantserstrijdkrachten en voor zwa re artillerie ontoegankelijk fis. Doch ook al zou de winter toch nog intre den, dan zouden de bolsjewistische troepen slechts een korten tijd ter. be schikking hebben, om hun plannen ten uitvoer te leggen Over. vier tot zes weken moet men namelijk reeds weer rekening houden met de "eerste dooidagen in dit gebied. Dr. Max Eu we speelde Zaterdagmid dag te Heiloo een simultaanwedstrijd ter gelegenheid van het 10-jarig be staan dér Heiloosche schaakvereeni- ging „Oppositie"'. Van de 30 gespeelde partijen werden er 26 door den meester gewonnen. POSTVERKEER MET DUITSCHLAND GEWIJZIGD. Ten hoogste 2 brieven per maand. Het opperbevel van de Weermacht heeft de geldende regeling voor het postverkeer uit Duitschland naar het niet-vijandelijke buitenland, dus ook naar Nederland, met een verordening aangevuld. In het niet-zakelijke verkeer mogen in het vervolg ten hoogste 2 brieven per maand verzonden worden. Deze brieven mogen niet meer dan 2 kant jes schrift bevatten. Ieder kantje van den brief moet den volledigen naam en het volledige adres van den afzen der bevatten. Het aantal briefkaarten, dat verzon den mag worden, is echter aan geen beperking onderhevig. Wij vestigen er hier de aandacht op, dat alleen blan co briefkaarten, dus geen ansichtkaar ten verzonden mogen worden Voortaan moet de afzender boven dien een contrólekaart voor het bui- tenlandsche briefverkeer (Kontrole- Karte für den auslandischen Briefver- kehr) overleggen. Deze kaarten zullen op aanvraag door de politie-instanties uitgereikt worden aan alle personen boven de 16 jaar, die in Duitschland wonen. Door het afkondigen van dezen maat regel kunnen de Nederlandsche arbei ders in Duitschland dus voortaan niet meer dan 2 brieven per maand naar Nederland verzenden. BUENOS AIRES, 17 Jan. (DNB) Zaterdagavond zijn enkele dee- len van Argentinië door een zware aardbeving geteisterd. Geheel Ar gentinië is diep onder den indruk van deze aardbevingsramp, die San Juan, de hoofdstad der gelijk namige provincie, voor het groot ste,^, deel''heeft verwoest. Volgens' een officieele mededeeling is 90°/o van de huizen der stad; vernield, waaronder het gouvernementsge bouw,* de kathedraal en talrijke' andere kerken. Tweeduizend ge-, wonden zijn reeds met speciale treinen vervoerd naar Mendoza, het centrum der hulpactie. j San Juan werd Zaterdag tusschen 20.45 en 20.55 uur geschokt door drie bevingen die elk ongeveer één minuut duurden en steeds heftiger werdeh. Het werd volkomen donker en de stra ten vertoonden scheuren. Weldra bra ken de eerste branden uit. Doordat de kazerne betrekkelijk weinig schade had geleden, kon de regimentscomman dant onverwijld de eerste hulp orgé- niseeren. Intusschen zijn op de plei nen der sta& geïmproviseerde hospi talen ingericht, waar'de weinige dok ters, die niet gewond zijn, bovenmen- STOCKHOLM, 17 Jan. (DNB) In antwoord op de verklaring, die de Poolsche regeering te Londen op 15 Januari heeft afgelegd, is het Sovjet bureau Tass gemachtigd te verklaren: 1. In de Poolsche verklaring is de kwestie van de erkenning der Curzon- lijn als grens tusschen de Sovjet-Unie en Polen handig vermeden en yolko- men genegeerd, hetgeen slechts kan worden uitgelegd als een afwijzing der Curzon-lijn. 2. Ten aanzien van het voorstel der Poolsche regeering, tot het aanknoopen van officieele onderhandelingen tus schen haar en de Sovjet-regeering, is de laatste van meening, dat een derge lijk voorstel misleiding der openbare meening beoogt, aangezien het gemak kelijk te begrijpen is, dat de Sovjet- Unie niet in staat is officieele onder handelingen te openen met een regee ring, waarmede de diplomatieke be trekkingen verbroken zijn. Sovjet kringen wenschen er aan te herinne ren, dat de diplomatieke betrekkingen met de Poolsche regeering verbroken zijn op grond van een fout van deze regeering, n.l. wegens haar actieve deelneming aan de anti-Sovjet-cam- pagne der Duitschers, in verband met de z.g. moorden in Katyn. 3. Volgens de meening van Sovjet kringen bewijzen de bovenvermelde omstandigheden opnieuw, dat de hui dige Poolsche regeering niet den wensch koestert, goede buurbetrekkin- gen met de Sovjets tot stand te bren gen. Het eenig mogelijke standpunt Van Poolsche zijde wordt gezegd, dat de verklaring gebaseerd is op het „eenig mogelijke standpunt van het recht en van de moraal" en dat zij tevens de openbare behandeling van de tusschen Polen en de Sovjet-Unie hangende kwesties afsluit, doch de deur openhoudt voor diplomatieke be sprekingen. met inschakeling van Lon den en Washington. De Poolsche krin gen verklaren ook, dat Londen en Washington zich bereid verklaard heb ben, zich in verdere besprekingen te laten inschakelen, aangenomen dat de ze niet door pers of radio gestoord zouden worden. Verder wijzen de Poolsche kringen er op. dat met den derden zin van de verklaring ongeveer de helft van het gebied van de Pool sche republiek en elf millioen Pool sche onderdanen bedoeld .zijn. Ook hechten zij er waarde aan te verkla ren, dat voor zoover „besprekingen van vier" tot stand zullen komen alle vraagstukken ter sprake gebracht zul len worden en niet slechts de grens kwestie. Verder wordt er op gewezen, dat de Poolsche „regeering" te Lon den de eenige rechtmatige autoriteit is en blijft, die in naam van het Pool sche volk handelt. Teleurstelling gewekt. Reuter's diplomatieke correspondent, Randall Neale, verklaart, dat het Sov jet-Russische antwoord op de Fool- sche voorstellen in kringen der gealli eerden en niet het minste in Britsche kringen, groote teleurstelling heeft veroorzaakt wegens zijn negatieven aard. Poolsche kringen hebben reeds verklaard „het zeer ernstig te betreu ren". In hoeverre de teleurstelling ge rechtvaardigd zal zijn hangt echter af van den meerderen of minderen defi nitieven aard van het Sovjet-Russische antwoord. In dit opzicht kunnen de Polen zelf niets ondernemen, daar zij geen contact met de Sovjet-Russische regeering hebben. Het blijft derhalve aan de Britsche regeering en aan die der Vereen. Staten overgelaten ophel dering aan de Sovjet-regeering te vra gen. wanneer deze niet door Moskou spontaan wordt aangeboden. Derhal ve zal waarschijnlijk een gedachtewis seling tusschen Londen, Washington en Moskou aan een verdere ontwikke ling van den toestand voorafgaan. De meening van Berlijn. Het antwoord van Moskou heeft in Berlijnsche politieke kringen geen ver rassing gewekt, aangezien het over het algemeen verwacht werd. Dit of ficieele Sovjet-Russische standpunt be vestigt slechts het al lang bekend feit, dat het Kremlin de Poolsche uitgewe ken regeering als nietbestaande be schouwt, aangezien naar den wensch van Moskou alleen een door Moskou te vormen bolsjewistisch regieme een sa menwerking met Sovjet-Rusland mo gelijk maakt. Wanneer Groot Brittannië en de Ver Staten ondanks hun duidelijke verbin tenis jegens Moskou in Teheran naar buiten de mogelijkheid van een compro mis tuschen de Sovjet-Unie en Polen in het vooruitzicht hebben gesteld, wordt dat gemotiveerd door de voor hen zoo pijnlijke garantiebeloften en het Atlantic Charter. Zij voelen zich gedwongen te zoeken naar een uitweg uit deze voor hen zoo onaangename situatie, teneinde daardoor het odium van den komenden breu1- op anderen te laden. "Woensdag 19 Januari. Zon op 8.41, O. 17 01. Maan op 1.36. o. 12.30 Prof. dr. H. Th. Obbink wordt 75 jaar. Den 23sten Januari a.s zal de bekende oud-hoogleeraar prof dr. H. Th. Obbink te Utrecht den 75-jarigen leeftijd berei ken. Resten van Vikingschip gevonden. In de omgeving van Koldingen in Denemar ken zijn de resten gevonden van een Vi kingschip De kiel van het schip bleek ^ienst te doen als koepel van een end grafgewelf. Andere deel en van het schip werden in graven In de nabijheid aan getroffen Men hoopt voldoende materiaal te verzamelen, om het schip te kunnen reconstrueeren De schilder W. H. Singer Jr. overleden. Het Nederlandsche Roode Kruis bericht dat de bekende kunstschilder W H. Sin ger Jrvroeger woonachtig te Blaricum. op 9 Januari op den leeftijd van 75 jaar na een korstondig lijden onverwacht te Olden in Noorwegen is overleden. Beëediging van leerling-verpleegsters van het Roode-Kruis. Zondagochtend is in het Deutsche Theater in Den Haag de plechtige beëediging voltrokken van de vrouwelijke leerling-verpleegsters van het DuiUohe Beoda Kruis w Nsdsr-Und, schelijke prestaties verrichten. Trei nen met medicamenten, kleeding, de kens en tenten zijn aangekomen. Uit Buenos Aires begaven zich dokters en verpleegsters per vliegtuig naar de geteisterde stad. De regeering heeft een nationalen rouwdag gelast en president Ramirez heeft een grootscheepsche inzameling geopend. Als een luchtaanval. De aardbeving kwam over de stad als een groote luchtaanval waarop niemand was voorbereid. De muren der huizen stortten m en begroeven alles onder zich. Uit het duister steeg overal het gekerm der gewonden op De soldaten konden een paniek ver hinderen en rustig werden de eerste hulpmaatregelen genomen. De dakloo- zen werden zooveel mogelijk onderge.- bracht in groote tentenkampen op de pleinen. Doordat de spoorwegen bij de stad vernield waren en ook de wegen groote spleten vertoonden, kon men van buiten-af bijna geen hulp verlee- nen. Slechts onder de grootste moei lijkheden konden auto's uit Mendoza de stad bereiken. De bevolking is kalm en gelaten. Het nauwkeurig aantal dooden valt ïog •niet op te geven, daar de puinhoopen nog niet opgeruimd konden worden Tot dusver zijn 500 lijken geborgen, 900 personen werden zwaar en 4000 licht gewond. De autoriteiten hebben reeds energieke maatregelen genomen om epidemieën te voorkomen en de le vensmiddelenvoorziening en de medi- j*che hulp te waarborgen. 's-GRAVENHAGE, 17 Jan. Er zijn op korten termijn van over- heidszijde maatregelen te verwach ten, om de prijzen van het rundvee drastisch te verlagen. Aangezien de handel in rundvee momenteel in hoofdzaak wordt beheerscht door speculatieve overwegingen, kan overheidsingrijpen niet langer uit blijven. HOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ F 100.000: 10908 F 10.000: 13435 F 2.000: 21233 F 1.000: 7579 F 400: 9528 F 200: 9009 11606 13348 F 100: 3192 4720 6155 16733 18052 20805 19153 18117 PROBEBETRIEB des Luftschutz-Alarmgerats (Sirenen) fin- det am Donnerstag, den 20. Januar 1944 in der Zeit zwischen 14 und 16 Uhr statt. Es wird der lange Dauerton (Entwar- nungssignal) e i n m a 1 (eine Minute) zu hören sein. Findet der Probebetrieb aus besonderen Gründen nicht statt, so erfolgt neue Bekanntgabe. Der Ortliche Luftschutzleiter, B. A. VAN DER SLTJIJS. PROEFALARM. Op Donderdag 20 Januari 1944 zullen de luchtbeschermingssirenes tusschen 14 en 16 uur bij wijze van proef in werking worden gesteld. Daarbij zal het signaal ..luchtalarm ge ëindigd" (één minuut gelijkmatige toon) gegeven worden. Voor het geval deze proefneming om bijzondere redenen niet zou doorgaan, volgt voor het eerstvolgende proefalarm een nieuwe bekendmaking. De Burgemeester, plaatselijk luchtbescherming! eider, B. A. VAN DER SLUIJS. 50-JARTG BESTAAN HANDELM a ATSCH APPIJ P. A. JACOBSE. 28 Januari a.s zal het 50 jaar geleden zijn, dat de Handelmaatschappij P. A. Jacobse te Alkmaar werd opgericht. Dit levensmiddelenbedrijf is wel een levend bewijs van hetgeen er door een dracht, energie en vakmanschap in een menschenleeftijd bereikt kan worden. De heer P. A Jacobse toch kwam op 12-jarigen leeftijd als loopjongen in de kruidenierszaak „De Groene Klok" van den heer Borsies aan den Zijdam in dienst. Daarna ontving hij zijn op leiding in de oudste grossierderij in koloniale waren van den heer v. d Bosch aan de Breedstraat. Hier ver wierf hij zich een groote vakbekwaam heid en toen de zaak van den heer v d. Bosch werd opgeheven, vestigde de heer Jacobse zich zelfstandig. Hij smaakte de voldoening zijn grossier derij steeds in omvang te zien toene men. Men ontmoette zijn bekende groote vrachtauto's in geheel N H. Toen hij in 1919 stierf, wist hij, dat zijn drie zoons in hechte samenwer king en met noeste vlijt de zaak zou den voortzetten. Thans heeft het bedrijf aan de Laaf de beschikking over twee pakhuizen. Voorts is een groot pakhuis aan de Koorstraat in gebruik en cok de voormalige huidenzout.erij van den heer Bak aan de Noorderkade. Tn 1939 werd een terrein aan de condensfa briek aan den Helderschenweg aan gekocht, om daar het geheele bedrijf in een groot te stichten pand onder te brengen. De oorlog verhinderde aan deze plannen uitvoering te geven, maar als echte Hollanders hebben de fir manten het plan nog geenszins los ge laten en hopen zij het na den oorlog te kunnen uitvoeren. Hoewel de tijdsomstandigheden ook dit bedrijf vele moeilijkheden heeft gebracht (voor een deel moest zelfs de paardentractie weer worden inge voerd) vindt men ook thans nog de be kende vrachtauto's, nu voorzien van gasgeneratoren, nog op alle wegen in de provincie en is dit bêdrijf uitge groeid tot een def girootste op dit ge bied in N.H. 28 Januari wordt van 2 tot 4 uur m „Het Gulden Vlies" ter eere van het jubileum een receptie gehouden. VALSCHE TABAKSBONNEN. Gisteren maakten wij gewag van het in omloop zijn van valsche tabaksbon nen, waarbij tevens sprake was van de arrestatie van vier personen, w.o. een zekere C. Hoed. Teneinde misverstand te voorkomen, deelen wij mede, dat deze arrestant niets met de bekende firma gebr. Hoed van het Scharloo te maken heeft, waar van twee eveneens den naam C. Hoed hebben, UITVOERING GYMNASTIEK- VEREENIGING „DE HALTER". De rij der traditioneele turnuitvoe- ringen, welke ieder jaar op dezen tijd onze aandacht komen vragen, werd Zaterdagavond door de „De Halter" geopend met een uitvoering, welke in alle opzichten bijzonder geslaagd mag worden genoemd. Echter willen wij op deze plaats niet nalaten, om, naast het constateeren van dit suc ces, eveneens vast te stellen, dat het onze Alkmaarsche turnvereenigingen niet makkelijk wordt gemaakt. Alkmaar beschikt over een aantal goed uitgeruste turnlokalen, waarvan er echter enkele aan bun oorspronke lijk doel zijn onttrokken. Niet alleen in het belang van onze turnvereeni gingen, doch zeker en wellicht in hoofdzaak in het belang van de BLEU EENIGE- DUIZENDEN/ VAREN „OOGGETUIGE.'® VAK| DEN 5TR.0D NN.IRC.— V<-F.C. DOELMAN KLOKKEME'JER.WERD, TEGEN/ VERWACHTING .TWEE MAAL GETROFFEN/ W-OKKEMEUE-R. ENI alzoo kreeg K.F.c. z'n EERSTE. Bittere pil te •slik.k.en/. Zondagmiddag speelde W.F.C. te Wormerveer tegen K.F.C., welke wed strijd door W.F.C. met 2—1 werd gewonnen. Het was de eerste nede la-g I van K.F.C. Onze teekenaar was atuurlijk aanwezig om zijn indrukken in beeld tg brengen, 1 lichaamsopvoeding, willen wij op deze plaats den wensch uitspreken, dat zeer spoedig de turnlokalen we derom ten dienste van de vereenigin- gen (en scholen) komen staan. Het was een stampvolle Harmoniezaal, die de verrichtingen van de Halter-leden heeft aanschouwd. In zijn openingswoord sprak voorzitter Reurslag een bijzonder woord van welkom tot het bestuur van den Alkmaarschen Turnkring, dat, juist in deze moeilijke tijden, steeds gereed is de vereeniging met raad en daad ter zijde te staan. De opening wes zeer vlot. Door een poort, ter weerszijden waaryan een dame en heer, torsende een halter met Alk maarsche burcht, marcheerden de me dewerkenden het tooneel op, waarna, na de vaandelgroet en het Bondslied met de afwerking van het programma werd be gonnen. Een gymnastiekprogramma, bestaande uit 19 nummers, af te werken in zulk een korten tijd, is een opgaaf, die èn van den leider èn van de leden de volle me dewerking vraagt. En laten we diretc ver klaren, dat leider K. Boot den gang er weer goed in had. Afgewisseld door en kele cabaretnummers, gebracht door het duo Van Laar en Marian welke mede werking ten zeerste werd gewaardeerd werd alles in snel tempo afgewerkt. Het eerste nummer paard-dames begon ietwat stroef, werd later echter béter. De vrije oefening van de dames was goed. Een pittige oefening met vele variaties, hoewel ons de knotsoefeningen het meest hebben bekoord. Vooral het laatste num mer vlak voor bet slot, was prima. De rek- en brugoefeningen werden goed verwerkt en verkregen dan ook een wel verdiend applaus. De heeren-bezetting ls zwak; een kwaal, die meerdere vereenigingen ken nen, doch hetgeen de heeren brachten, stond op een goed peil. Het nummer hoogrek wij zouden bijna zeggen „het nummer" van Veldstra en Volkers vormde wederom het hoogtepunt, doch ook aan ringen en brug werd zeer goed gewerkt. Met een nummer paardsprong besloten de heeren het programma en te vens de uitvoering, waarna aan het slot de heer Reurslag allen dank bracht, die aan dezen geslaagden avond hadden medegewerkt. Deze Halter-wapenschouw heeft ons inderdaad den indruk gegeven, dat men ook in deze vereeniging niet stil zit, doch ondanks de hierboven ver melde moeilijkheden voortgaat. En misschien moge het momenteel aan de prestaties eenigszins afbreuk doen, laat men toch vooral beseffen, dat juist in moeilijkheden een vereeniging groot kan worden. „Groot" in deze beteekenis dat er hechte banden worden gesmeed, ban den, die onverbreekbaar zijn en waaruit men steeds weer den moed zal putten voort te gaan. Wij zien dan ook vol ver trouwen de a.s opvoering van de Halter revue „Dat moet je gaan zien" tegemoet. ROOSMARIJNTJE EN DE SNEEUWKONINGIN. Kindervoorstelling. Het Ned. Jeugdtooneel onder leiding van Rie Beyer gaf Zondagmiddag voor een uitverkochte zaal in het Galden Vlies een opvoering van bovengenoemd wïntersprookje. Het was ais geheel een goed verzorgde kindervoorstelling, die zeker op de jeugd cn ook op de aanwezige ouderen een uit stekenden indruk zal gemaakt hebben. Het stuk is door Rie Beyer met vaardi ge hand bewerkt naar een oud gegeven. Er ging zeker opvoedende waarde van uit, omdat de grondidee is, dat je nim mer mag vergeten, de menschen, die goed voor je geweest zijn. Roosmarijntje. het pleegkind van den ketellapper, bleek later een prinses te zijn, maar zij vergat haar pleegouders niet. en was ook de edele sneeuwkoning in zeer dankbaar. De goede uiterlijke verzorging viel op en het spel mocht in alle opzichten ge zien worden Nina Bergsma was een lie ve, sympathieke Roosmarijntje, terwijl Emmy van Swoll uitstekend was als de Sneeuwkornnein Verder een aardig ge typeerde Bittina van Erna v. d. Beek (die ook het wintervrouwtje speelde), een kranige marskramer en prins van Ad Noyons en een goede zigeunerin van Rie Beyer. De kok en zijn helper (Jos. Lies- ting en Cor Wittschge) zorgden v. grap pige afwisseling en mogen ook als ketel- lapper en Hannes genoemd. Minny van Ollefen zag men met veel genoegen als de moeder. Een kindervoorstelling, die een zeer goede aanteekening verdient. G. C. van Gulik. ATV ONTWAAKT. Waar liefde woont Zaterdagavond gaf de Alkm. Too- neelvereeniging „Ontwaakt" in het Gulden Vlies voor een uitverkochte zaal haar eerste donateursuitvoering in dit seizoen. Opgevoerd werd Spijk- man's tooneelspel „Waar liefde woont" een stuk, dat naar wij meenen zeven jaar geleden ook al eens door „Ont waakt" is opgevoerd. Het publiek heeft de geschiedenis van den blinden vis- scher Wolters en zijn kleindochter Lena, die niet met een visscher wil trouwen, doch liever den volontair Herman Vermeer volgt, met groote aandacht gevolgd. Zij keert echter be rouwvol bij haar vader terug, een ver zoening volgt en ook met Hendrik zal het wel in orde komen. Het stuk werd over het geheel zeer aannemelijk ver tolkt. Mevr. Kiewit als vrouw Janse en de heer D. van Leyen als Arie Harmse traden bijzonder op den voor grond. Hun samenspel en typeering waren heed goed. Ook de heer J. Teeu- wen als Wolters speelde zeer verdien stelijk. Verdér mogen nog genoemd worden mevr. Wiedenhof als Lena, de heer G. Oud als Hendrik en de heer N. Kuiper als Herman en verder de heeren P. Bruin. J. Koppes en H. van Leyn als ds. Waanders, Gerrit en Pe ters. Een dankbaar applaus van het ge heel meelevend publiek klonk na ieder bedrijf. Vóór den aanvang sprak de heer Schats namens „Onswaakt" een harte lijk woord van welkom en vond te vens gelegenheid te wijzen op het 10- jarig bestaan der vereeniging in Mei a.s. Voor de herdenking daarvan ziin reeds bijzondere maatregelen getroffen. Zaterdag a.s. zal „Ontwaakt" het stuk „Waar liefde woon|...." nog maals oDvoeren. G. C. v. Gulik BURGERLIJKE STAND. Geboren: Roelof P.. z. v. P. Dalen- berg en A. Groot. Adrianus, z. v. A. van Lienen en A. W. Peek. Maria C. J., d. v. A. Swinkels en G. A. Kaan dorp. Frederik E. A„ z. v. F. de Goede en E. J. Voortwist. Maria M., d. v. P. den Otter en D. Rietbergen. Johan nes B., z. v. C. Bakker, gesch. van G. J. van der Flier Cornelis P. M., z. v. J. Orij en A. Th. Mooij. Maria G„ d. v. N. N. Woestenburg en B. Tiebie. Franciscus, z. v. H. van der Klein en G. Pluijmers. Anna C d. v. C. Th. Zuur bier en C. Roet. Arie J„ z. v. A. van Twuijver en H. Pilon. Ondertrouwd Cornells Berkhou wer en Marie E. Fischer. Getrouwd Willem Snekes en Ca- tharina A. J. van Baars. Douwe Brijer en Trijntje Helder. Petrus Stam en Janna Barelts. Overleden: Elly Richardson, 4 m. Klaas Broertjes, wedr. van J. Veeter, 77 j. Maart je Evers. wed. van D. Oostwouder, 81 j. Muus Speur, geh. m G. Paarlberg, 74 J. X

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1