Poolsch-Sovjet-Russische conflict 7^ rr - DAGBLAD VOOR in nieuw stadium. De nationale arbeidsplicht in de Vereenigde Staten. Verduister van 17.15-8.30 u. Nieuws in 't kort. Sovjettroepen verloren Maandag 214 tanks. Opening Hulppost Moeder en Kind. LIET AMBTENAAR ZICH OMKOOPEN? Een halve eeuw geleden stierf Piet Paaltjens. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarscbe édltle: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. WOENSDAG 19 JANUARI 1944. ALKMAARSCHE-EDITIE, NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 15, 2 pagina's Prijs der gewone advertenties In deie éditie min. 11.40, elke m.M. meer f 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 2.10, voor het geheele R\jk f 2.63. Losse nummers 5 cent. Schim van nieuwe marionetten-regeering duikt op! Moskou staat op onder- handsche regeling. De strijd tusschen de Poolsche re geering te Londen en het Kremlin is door een officieele verklaring van het Sovjetpersbureau Tass van den 17en Jan. in een nieuw stadium getreden, aldus de C.D. In deze ver klaring geeft Moskou met nog groo- tere duidelijkheid te verstaan dan tot dusverre reeds het geval was: ten eerste, dat het de Poolsch-Sov jet-Russische kwestie onder vier oogen wil regelen en niet, zooals de Poolsche regeering te Londen had voorgesteld, met medewerking van Engeland en de Vereenigde Staten, die de Polen het liefst als scheids rechters zagen optreden, en ten tweede, dat het in principe eigen lijk heelemaal niet bereid is te on derhandelen met de Poolsche regee ring te Londen en dat het de voorkeur geeft aan een accoord met het (communistische) Poolsche re- geerings-comité, dat onder de lei ding van Wanda Wassilewska in de Sovjet-Unie gevormd is. De Sovjets zouden er geen bezwaar tegen hebben, wanneer de als gezegd communistische voorloopige Poolsche re geering te Moskou min of meer gede mocratiseerd werd, door haar met ver tegenwoordigers van socialistische en boerenorganisaties uit te breiden tot een „Foolsch Nationaal Bevrijdings comité." Oorsprong van het conflict. Zooals men zich herinnert, dateert het Poolsch-Sovjet-Russische conflict uit de dagen, dat bij Katyn in de om geving van Smolensk door de Duit- schers massagraven werden bloot ge legd met de lijken van naar schatting 12000 Poolsche officieren, waarvan er circa 4000 konden worden geïdentifi ceerd. De Poolsche regeering te Lon den achtte dit een goede gelegenheid om kracht bij 'e zetten aan de talrijke verzoeken om inlichtingen over het lot van de Polen, die in de Sovjet-Unie waren verdwenen, welke zij reeds tot Moskou had gericht. Te dien einde maakte zij het Internationale Roode Kruis te Genève opmerkzaam op de Duitsche publicaties over Khtyn en vroeg een onpartijdig onderhoek. Het Internationale Roode Kruis stelde zich op het standpunt, dat het aan dit ver zoek niet kon voldoen. In de kwestie Katyn hadden alleen Duitschland en de Poolsche regeering te Londen een beroep gedaan op het Internationale Roode Kruis en de Sov- jet-Unie als derde geïnteresseerde partij niet. Hierbij kwam overigens nog de technische moeilijkheid, dat de Sovjet-Unie geen lid is van het Inter nationale Roode Kruis. De Poolsche regeering te Lon den had in verband met de uiterst scherpe reactie te Moskou reeds spoedig naar Genève getelegrafeerd, dat zij haar verzoek om een onpar tijdig onderzoek introk. Het Kremlin heeft, gelijk bekend, de zaak Katyn afgedaan met de mede- deeling, dat, als er te Katyn massa graven met lijken van Poolsche offi cieren waren gevonden, deze Poolsche officieren door de Duitschers ver moord en te Katyn begraven moesten zijn. Met de Poolsche regeering te Lon den, die zich „in dienst van de Duit sche gruwelpropaganda" had gesteld, verbrak Moskou voorts de diploma tieke betrekkingen. De Polen zoeken nieuw contact. Het feit, dat het Roode Leger de vroegere Poolsch-Sovj et-Russische grens overschreed, was dan voor de Poolsche regeering te Londen aanlei ding om het nog eens te probeeren. Zij publiceerde een verklaring over onder- grondsche organisaties in Polen, die gereed stonden om een guerilla tegen de Duitsche weermacht te beginnen en wier leiders op bevel van de Pool sche regeering te Londen tot nauwe samenwerking met de Sovjets zouden overgaan. Dit bevel werd echter, on danks de hoffelijke formuleering. re soluut afhankelijk gemaakt van het herstel der diplomatieke betrekkin gen tusschen de Sovjet-Unie en de Poolsche regeering te Londen. Het Sovjet-Russische antwoord liet niet lang op zich wachten. Het behels- OOK VOOR JOU.... Ook voor jou, Nederlandsche jongen van 1618 jaar, bestaat de mogelijkheid een maand door te brengen in een weer- sportkamp in Duitschland. Meer dan tien kampen zijn thans reeds gehouden en al le zijn volkomen geslaagd. Aarzel daarom niet langer en grijp de kans, die ook jou geboden wordt! Iedere jongen van 1618 Jaar kan zich voor het volgende weersportkamp mel den bij het adres Koningslaan 9, Utrecht, oi aan een der navolgende adressen: Maastricht, Vrijthof 25: Goes, Violen straat 44; Groningen, Groote Markt 24; Assen, Rolderstraat 45; Den Haag, Nas- saupiein 6; Rotterdam, Eendrachtsweg 35; kindhoven, Keizersgracht 9; Hengelo, 1 brienerstraat 6; Amsterdam, Willems- terkweg 186; Leeuwarden, Emmakade 48. de, dat de oude Poolsch-Sovj et-Rus- sische grens, die de Sovjet-Unie eigen lijk nooit erkend en in de moeilijke dagen van het begin der revolutie ge dwongen aanvaard had. niet kon wor den hersteld, omdat daardoor Oekrai- ners en Wit-Russen in de Poolsche re publiek werden opgenomen, terwijl zij in elk opzicht tot de Sovjet-Unie be- hooren. Op diplomatiek ongetwijfeld niet onhandige wijze trachtte Molotof Engeland schaakmat te zetten, door voor te stellen, dat de Poolsche oost grens in de toekomst zou samenvallen met de Curzonlinie van 1919, een grens dus, die niet door Russische verove ringszucht, maar door een bekenden Engelschen staatsman was uitgestip peld. Voor de Polen te Londen was dit ongetwijfeld een groote teleurstel ling. De Curzon-linie ontneemt in het noorden Polen de gebieden, om welke het in een permanent conflict met Li- tauen heeft geleefd. In het zuiden wordt o.a. de stad Lemberg met wijde omge ving bij de Sovjet-Unie gevoegd. Polen mogen zich schadeloos stellen Molotof sprak verder in zijn aange haalde verklaring openlijk uit. wat in de Sovjet-Unie reeds sinds langen tijd officieus wordt gezegd. namelijk dat Polen zich voor de territoriale ver liezen, welke het. door de Sovjet-Rus sische eischen te aanvaarden, zou lijden, schadeloos kan stellen. door in het westen de gebieden te annexeeren, die gfeleidelijk onder Duitsche souvereini- teit zijn geraakt, maar eens deel uit maakten „van den machtigen Pool- schen staat, die zich uitstrekte van de Oostzee tot de Zwarte zee". Dat wil dus zeggen, dat de Sovjet-Unie uitge strekte gebieden, op zijr. minst oost en west Pruisen en Silezië, misschien ook nog Saksen bij Polen gevoegd wil zien. Bovendien wekt Molotof de Polen op om zich aan te sluiten bij het Tsje- chisch-Sovjet-Russisch verdrag, dat Benesj pas te Moskou heeft ondertee kend en dat de Sovjet-Unie vèrgaan- den invloeu op zijn verdragspartner verzekert. De Poolsche regeering te Londen, heeft daarna getracht om de Sov jets te verleiden tot het openen van onderhandelingen. niet onder vier oogen, maar met deelneming van En geland en de Ver. Staten. Dit geschied de den 15en Januari. Slechts twee dagen later antwoordde Moskou met een booze verklaring van Tass, dat de Poolsche regeering te Londen in haar antwoord de Curzon-linie zelfs niet heeft genoemd en dat zij het voorstel der Sovjet-Uhie diéffaartgkande dus kennelijk van de hand heeft gewezen. Van rechtstreeksche onderhandelingen kan geen sprake zijn, daar de Sovjet- Unie de diplomatieke betrekkingen met de Poolsche regeering te Londen heeft afgebroken. Wat Moskou's wensch is. In Zondagsbladen van Moskou is een voorstel verschenen van een zekeren Penjik. die zichzelf als voorzitter van een Amerikaansche vereeniging voor vriendschap met Polen aandient. Hij wil een „Poolsch nationaal bevrij dingscomité" als voorloopige Poolsche regeering in het leven roepen. Maandagavond laat is te Washing ton medegedeeld, dat de regeering der Ver. Staten thans de regeling der Sov- jet-Russisch-Poolsche kwestie ter hand zal nemen. Of Roosevelt en Cordell Huil dit maal meer succes zullen hebben dan op de conferenties van Teheran en Moskou? STOCKHOLM. 18 Jan. (DNB). De commissie voor militaire zaken van het'Amerikaansche huis van afgevaar digden heeft, naar de Britsche berich tendienst meldt, de bespreking van de door Roosevelt verlangde wet tot in voering van den nationalen arbeids dienstplicht voor onbepaalden tijd ver daagd. De voorzitter der commissie heeft verklaard, dat besloten is dit wetsontwerp „hangende" te houden, daar op het oogenblik nog andere ont wikkelingen hangende zijn. RADIOPRAATJE MAX BLOKZIJL. In de serie Brandende Kwesties spreekt Max Blokzijl op Donderdag 20 Januari 1944 over Hilversum 1 om 18.45 uur over: „Om eer. hoekje mee luisteren". EXTRA ZEEP VOOR KAPPERS, ARTSEN, VUILEN ARBEID, ENZ. 's-GRAVENHAGE. 18 Jan. In den vervolge zullen kappers, practiseeren- de artsen, tandartsen, dierenartsen, nr.ediscne studenten, vroedvrouwen verloskundigen en personen, werk zaam in genees- en verbandmiddelen industrie telkenmale voor het tijdvak van drie distributieperioden in plaats van drie maanden voor ex tra rantsoenen zeep in aanmerking komen. Zij zullen derhalve ditmaal voor het tijdvak van 23 Januari tot en met 15 April a.s. extra rantsoenen zeep ont vangen. Zij moeten hiertoe uiterlijk 22 Januari a.s. een aanvraagformulier bij de distributiediensten afhalen, dat zij in de week van 23 tot en met 29 Januari a.s. wederom moeten inleve ren. Voorts zullen in den vervolge personen, die zoogenaamde vuilen ar beid verrichten, telkenmale voor een tijdvak van twee distributieperioden een extra rantsoen zeep en waschpoe- der ontvangen. Deze personen komen derhalve ditmaal voor de periode van 24 Januari tot en met 18 Maart a.s. voor extra rantsoenen in aanmerking. Zij moeten uiterlijk 22 Januari a.s. een aanvraagformulier afhalen bij de dis tributiediensten. In de week van 23, tot en met 29 Januari a.s. moeten zij: dit formulier wederom inleveren. Be langhebbenden worden voorts verwe zen naar de publicatie van de distri butiediensten. HOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ F 100.000: 10908 F 10.000: 13435 F 2.000 21233 F 1-000: 7579 F 400: 9528: F 200: 9009 11606 13348 16733 19153 F 100: 3192 4720 6155 18052 18117 20805 20 Jan,: Zon op 8.40 u., onder 17.02 n. Maan op 2.47 u., onder 12.55 u. 435.000 schapen by steppenbrand omge komen. Naar de Britsche berichten dienst uit Melbourne meldt, zijn als ge volg van den grooten steppenbrand in de omgeving van Melbourne meer dan 435.000 schapen omgekomen. Landbouwer door stier gedood. Een 41-jarige landbouwer te Gapinge, die Za terdag door een stier werd aangevallen en met zware verwondingen naar het zie kenhuis te Middelburg werd vervoerd, is daar aan de gevolgen overleden. Mr. dr. J. van Gelein Vitringa 70 Jaar. Vrijdag a.s. zal mr. dr. J. van Gelein Vitringa, oud-raadsheer In den Hoogen Raad, 70 jaar worden. Doodeiyk ongeluk te Zeist. Toen Maandagavond de Zeistertram ter hoogte van het Rond vaart verminderde, meen de het 22-jarig meisje B. A. van der L. er reeds af te kunnen springen. Zij kwam met een van haar beenen onder den volgwagen terecht en werd zoo ernstig gewond, dat zij naar het Stads- en Aca demisch Ziekenhuis te Utrecht moest worden overgebracht, waar zij in den loop van dezen nacht is overleden. SECTOR ROKITNO VAN HET OOSTFRONT. ROKITN "^vPins'k- uk» Jilli PRIyPJE/ n i j j Kowel Luzkf i rnyi Rjetschiz.a Mosyr E-'R ASSEN Rok it'no Owrutsch 1/ewsk Dubn fiowno 'Ostrog *Kremenez IOO km BERDIT - iKorosteny Npwograd-^£%ysl iWotynskyj^y <S\SHITOMIR +R.olonnoie) f(4402) llonnojt ÏHEWt Kaart van Pelt. BETREKKELIJKE RUST AAN HET ITALIAANSCHE FRONT. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 18 Jan. DNB) Het opperbevel der weermacht maakt be kend: Ten noordoosten van Kertsj en ten noordwesten van Kirowograd zijn hernieuwde aanvallen "der bols jewieken mislukt. In het gebied van Sjasjkof hebben onze troepen in taaien strijd verscheidene plaat sen genomen. Felle tegenaanvallen van den vijand werden met vernieling van 26 vijande lijke tanks afgeweerd. Ten westen van Resjitza zetten de bolsjewieken hun aanvallen met ster ke strijdkrachten voort. Zij werden in zware gevechten afgeslagen en eenige penetraties werden opgeheven of af gegrendeld. Ten noordwesten en noorden van Newel verminderde de gevechtsacti viteit van den vijand tijdelijk. Plaat selijke aanvallen der bolsjewieken bleven vruchteloos. Ten noorden van het Ilmenmeer werden de tijdens den geheelen dag aanhoudende zware vijandelij ke aanvallen in verbitterde gevech ten opgevangen en talrijke bolsje wistische tanks stukgeschoten. Ten zuiden van Leningrad en ten zuiden van Oranienbaum misluk ten ook gisteren alle doorbraakpo gingen van de bolsjewieken. De vijand verloor in dezen frontsee- tor 91 tanks. Bij de afweergevechten in den zui delijken sector van het Oostelijke front heeft zich de Beiersche 10e divisie pantsergrenadiers onder leiding van den luitenant-generaal Schmidt door onwrikbare standvastigheid schitterend onderscheiden. Aan het geheele Oostedijke front zijn gisteren 214 bolsjewistische tanks stukgeschoten. Aan het Zuid-Italiaansche front ver liep de dag. bij wederzijdsche activi teit der stoottroepen en verscheidene vruchtelooze aanvallen van den vijand op den uitersten linkervleugel, rustig. STAD EN_OMGEVING Dievenbende en buit gevat. Gezien de aangerichte ravage, stond het" voor de Alkmaarsche recherche vast. dat de inbraken in den nacht van Zaterdag en Zondag in een twaalftal spoorwegwagons te Alkmaar niet door één of twee personen kon zijn ge schied, doch het werk van een bende moest zijn. Ijverig speuren leidde naar het alleenstaande perceel van J. Kos aan de Wognumsche buurt. Gisteren avond werd daar nl. een druk geloop waargenomen, dat den indruk van een geheime samenkomst maakte. De uit gezette post alarmeerde de politie, die met 12 man het huis omsingelde en met de revolvers in de vuist de wo ning binnendrong. Daar trof men een tiental personen, die totaal verrast werden, temidden van den buit, beraad slagende over het transport en de ver deeling. De kamer was letterlijk afgeladen met zakken schoenen, textielgoederen en levensmiddelen. Het gezelschap, be staande uit vijf Amsterdamsche zware jongens en drie dames, benevens den heer Kos, werden naar het bureau ge transporteerd, terwijl per vrachtauto de gestolen goederen volgden. Uit het ingestelde voorloopige onder zoek bleek, dat men te doen had met een bende, die landelijk opereerden en in verschillende provincies zich aan inbraken had schuldig gemaakt. Vast kwam te staan dat ook twee reeds eer der gepleegde spoorwegdiefstallen te Alkmaar op rekening van de bende moeten worden geschreven. Het was gebruikelijk, dat de buit overgebracht werd naar Kos, waar hij eenige dagen bleef. K. kreeg voor elke transactie een paar honderd gulden. In het huis, dat van onder tot boven onderzocht werd, kwamen uit alle hoe ken van diefstal afkomstige goederen te voorschijn. Ook trok het" de aan dacht dat een der „dames" een japon droeg, waarvan de stof gelijk was aan die van een gestolen coupon. Haar be wering dat ze die van haar man heeft gekregen, zal onderzocht worden. De daders hebben allen een tamelijk zwaar strafregister. De kans bestaat dat door deze arrestatie de spoorweg diefstalen in Alkmaar zijn beëindigd. De recherche heeft hier buitengewoon mooi werk verricht. Het komt zeker zelden voor, dat men gelijktijdig de dievenbende en den buit te pakken krijgt. Gistermiddag werd in de van Tey- lingenzaal van Hotel Proot, in een kleinen kring, waaronder ook de bur gemeester der stad Alkmaar, de Hulp post „Moeder en Kind" geopend. De heer Querner, provinciaal lei der van den Volksdienst in Noord-Hol land vertelde een en ander uit de ont wikkelingsgeschiedenis van Winter hulp tot den Algemeenen Bijstand van den N.V.D. De taak van Winterhulp, aldus spr., was tot dusver de minder bedeelde volksgenooten door een moeilijken tijd heen te helpen. Beter echter is het, wanneer wij de menschen voor goed uit de zorgen kunnen halen. Hiertoe is de N.V.D. in het leven geroepen. Zijn arbeid zal Winterhulp nog eens overbodig maken, want de mooiste hulp is de hulp zonder geld. Spreker wees daarbij op Moederuitzending en Kinderuitzending. Deze instituten ma ken reeds veel opgang en het is alleen jammer, dat thans de oorlogsomstan digheden het sociale werk zoo moei lijk maken. Wanneer de moeder in een De 33-jarige ambtenaar van het Ge westelijke Arbeidsbureau S. P. had zich Dinsdag voor de arrondissements rechtbank te verantwoorden voor de beschuldiging, dat hij van den 23-jari- gen slager R. Peereboom te H.-Hugo- waard vleesch had aangenomen, onder belofte, dat deze dan niet naar Duitsch land zou worden uitgezonden. Vóór eenige weken was deze zaak voor onbepaalden tijd aangehouden, omdat R. Peereboom, die als getuige moest worden gehoord, in de gevan genis te Scheveningen vertoefde. In die zitting had de broer van Peereboom verklaard, dat hij op verzoek van zijn broer, den slager, aan verdachte een pakje vleesch had bezorgd en daarvoor noch geld noch bonnen had ontvan gen. De slager, die ditmaal was versche nen, verklaarde dat verdachte hem om streeks 20 Mei 1942 bezocht had en hem toen had medegedeeld, dat iemand aan een collega van hem f 1000.had gebo den, als hij er voor zorgde, dat deze niet naar Duitschland werd uitgezon den. Getuige kwam met verdachte over een, dat hij hem eenige malen vleesch zou bezorgen zonder betaling en dat verdachte van zijn kant zou zorgen, dat getuige niet naar Duitschland zou worden gezonden. Een paar maal had hij aan verdachte vleesch verstrekt en éénmaal had hij aan zijn broer voor verdachte een pakje vleesch meegege ven. Dit alles, gebeurde vóór Juni, want in Juni werd getuige's slagerij gesloten. Verdachte zeide, dat hij vóór Juni nimmer in H.-Hugowaard is geweest De 23-jarige C. Peereboom, destijds ambtenaar v;an het Gewestelijk Ar beidsbureau, verklaarde, dat hij, op grond van ingekomen klachten, een on derzoek had ingesteld en van den sla ger R. Peereboom, die wel een naam genoot is, maar geen familie, had ver nomen, dat hij aan verdachte vleesch had gegeven, onder belofte, dat deze niet naar Duitschland moest. Mevrouw De Hart—Bakker, op v.er- zoek van den verdediger gehoord, liet een EÈnder geluid hooren. Zij vertelde, dat haar zoon op het Arbeidsbureau werkte en haar verteld had, dat daar tegen verdachte door Nden getuige C. Peereboom een politieke hetze was op gezet om hem weg te werken. C. Pee reboom zou, met klachten tegen ver dachte, naar den directeur-generaal gaan, die geen NSB-er was en wel zou ingrijpen. Zij had nog gezegd, dat zij dit van een kameraad niet begreep, omdat zij meende dat ook getuige C. Peere- boom met de NSB sympathiseerde, maar haar zoon had toen gezegd: Pee reboom doet maar „alsof". Getuige had toen verdachte gewaarschuwd tegen den laster tegen hem. Zij vertelde ook nog, Eenmaal verdween hij tusschen twee biljarten. Het is vandaag 19 Januari juist een halve eeuw geleden, dat een Ne derlandsche dominee, wien het leven allesbehalve uitsluitend rozen geschon ken had, op nog vrij jeugdigen leef tijd stierf. Die dominee stond in de Registers van den Burgerlijken Stand ingeschreven als Frangois Haver- schmidt, zoon van een eerzaam apo theker. Hij droeg ook nog twee andere, onofficieele namen, en onder deze Piet Paaltjens namelijk is hij min of meer een beroemdheid geworden, laten we zeggen: een kleine beroemd heid. Deze Piet Paaltjens. van wien een zekere legende wil. dat hij op een kwaden middag tusschen twee biljar ten in de Leidsche Studentensociëteit voor altijd zoekraakte, is een merk waardige verschijning in de Nederland sche Letterkunde. Hij is geen gewel dige figuur, en toch zou men hem voor geen geld van de wereld willen mis sen. Nu minder dan ooit. Piet Paaltjens is èen man. wiens hart als het ware trilde op de minste zuchtjes van het leven; hij was een romanticus, een sentimenteele. die zich weg van de wereld wilde droo- men maar er was toch óók weer iets in zijn ziel, geërfd van een Friesche moeder, dat die droomerij, dat senti menteele bestreed, en Piet Paaltjens bestreed ze met het wapen van den spot. met zelfspot en met spot over de men schen en het geheele leven. Hij legde om zijn hart het metalen pantser van het sarcasme, maar door dit pantser heen kunnen goede ooren toch den klop van het bewogen en ontdane bloed beluisteren. De gedichten van Piet Paaltjens ver schenen oorspronkelijk in enkele jaar gangen van den Leidschen Studenten almanak en zij zouden daar misschien te eeuwigen dage begraven zijn geble ven, wanneer Van Vloten de voor naamste ervan niet opgenomen had in zijn bundel „Nederlands dicht en ondicht". Een jaar of wat daarna ver schenen Paaltjens' gedichten volledig onder den titel „Snikken en Grimlach jes" en dit boekje beleefde sindsdien vele herdrukken. Ik mis helaas de ruimte U veel te citeeren, hoe gaarne ik het ook doen zou. Daarom bepaal ik mij tot enkele regels. Luister: Daar waren eens drie vrienden, Drie studentjes in lust en in nood. Zij sprongen zoo moedig de wereld in, En de wereld trapte ze dood! Hoort U onder deze schijnbare luch tigheid den diepen ernst en den groo ten weemoed? Zooeven zei ik, dat men nu minder dan ooit Piet Paaltjens uit onze litera tuur zou willen missen. Want hij her leeft in velen onzer hedendaagsche dichters, die voo'r hun leed over leven en wereld naar het tegengif van den spot hebben gegrepen. Schreef niet één der moderne jongeren: Ik ben tot tranen toe bekommerd. Want ik kan nu nooit weer naar den [lommerd, Omdat mijn heele inventaris Al daar is! Maar toen Piet Paaltjens niet meer bij machte was zijn ellende weg te spotten, ging hij over de grens, die ligt tusschen leven en dood. H. P. VAN DEN AARDWEG. mooie omgeving nieuwe krachten ver zamelt, neemt de gezinsverzorgster haar taak waar. Noord-Holland staat met het aantal van 80 verzorgsters bovenaan. Het is echter wenschelijk, dat zich nog meer vrouwen en meisjes aanmelden, zoo dat in breeden kring de noodzakelijke bijstand kan worden verleend. Heeft de moeder dus moeilijkheden en zijn er in haar gezin onaange naamheden. waarmede zij niet uit den weg kan, dan wil zij rustig met een sexe-genoote. daarover kunnen praten. Hiertoe werd de hulppost „Moeder en Kind" ingericht. De leiding van de hulppost is opge dragen aan Mevr. Badenhuizen, die ge toond heeft voor een dergelijke opga ve volkomen berekend te zijn. Bij een bezoek aan het gebouw, waar Mevrouw Badenhuizen haar voorlich- tenden en ondersteunenden arbeid zal verrichten, konden wij constateeren, dat hier met de huidige middelen, al les gedaan is. wat er gedaan kón wor den. Smaakvol en eenvoudig waren het bureau en de wachtkamer inge richt. Hier zullen de moeders zich zeker op hun gemak voelen en wij gelooven wel, dat Mevrouw Baden huizen hun v<|'trouwen tenvolle waard is. Ondanks de moeilijkheden, die than3 nog aan dit sociale werk in den weg worden gelegd, zal men in dezelfde richting voortgaan en het ligt in de bedoeling, de post in de toekomst nog uit te breiden door medische hulp aan wezig te stellen. Zóoals Mevrouw Badenhuizen ons me dedeelde, heeft de hulppost reeds groo ten toeloop, zoodat wel blijkt, dat in een noodzakelijke behoefte is voor zien. RIJWIELDIEFSTALLEN. Een handelsreiziger uit Deventer, die in het bezit was van een valschen pas en gister alhier een rijwiel ontvreemd de, kon worden geknipt. Een inwoner van de Nieuwpoori.3- laan, die gister zijn karretje voor een winkel in het Payglnp plaatste, moest ervaren, dat het werd gestolen, DIERENBESCHERMING. Sinds een week zwerft in de omgeving van de Rechte H. Bosschelaan, te Heiloo een jong hondje. Signalement: zwart, ruig, wit borstje, type fox-terrier. Ontvangen voor het té stichten dieren- asyl f 2.50 en van mej. G. f 20. van een zusje van den slager vernomen te hebben, dat deze kwaad op verdachte was, omdat hij naar Duitschland moest. De 64-jarige grondwerker D. Lam verklaarde, dat hij van verdachte eens een pakje vleesch had gekregen, omdat hij diens aardappelen had gerooid. Hij wist niet, waar het pakje vandaan kwam; het was door 'n jongen bij ver dachte gebracht. De verdachte: Maar u weet toch, dat mijn vrouw naar de kast ging om geld en bonnen te halen? Getuige: Dat weet ik niet. Verdachte: Maar u heeft mij toch wel hooren praten over geld en bonnen. Getuige: Dat weet ik niet. De 35-jarige adjunct-directeur van het Arbeidsbureau H. C. Boon, ver klaarde, dat verdachte bemiddelaar was van de afdeeling jeugd en voor de bui tengemeenten, met uitzondering van de metaal- en bouwbedrijven, adviseerde over de uitzending naar Duitschland. De beslissing lag bij de Duitsche instanties, maar zijn adviezen waren wel van door slaggevende beteekenis. Hoewel een drietal getuigen niet wa ren verschenen, zagen de verdediger, mr. Nieuwenhuis uit Haarlem, en de ver dachte van het verhooren van dezle getuigen af. Verdachte verklaarde nog, door den president, mr. Tuyl van Serooskerken ondervraagd, dat hij slechts éénmaal bij den slager Peereboom was geweest, nimmer vleesch van hem had^ gekregen en dat slechts éénmaal een' pakje bij hem was gebracht, waarvoor ERj 'geld en bonnen had gegeven, omdat hij het sneu vond den jongen er mee terug te sturen. De president: Waarom hebt u dat van die f 1000.die een anderen ambenaar waren geboden, verteld? Verdachte: Zoo maar. De een praat over het weer, de ander over wat an ders. De Officier: Het is voor een ambte naar niet juist, zooiets te vertellen. Men kan er ook uit opmaken, dat u ook iets aangeboden wilde hebben. Verdachte: Men kiïn^het ook anders uitleggen. Als ze f 1006.geven, dan zouden ze bij mij wel met een pakje vleesch moeten aankomen. De President: Waarom werd u dat pakje vleesch gebracht? Verdachte- Dat weet ik niet. Ik heb het niet gevraagd. De President: Waarom vertelt Peere boom het dan? Verdachte: Ómdat hij kwaad is, dat ik zijn broer naar Duischland heb ge stuurd. De President: Zou hij daarvoor hier een meineed komen afleggen? Verdachte: Ja. absoluut. Daarvan ben ik overtuigd: De Officier van Justitie, mr. De Brueys Tack, ving zijn betoog aan met de opmerking, dat den laatsten tijd wel is gebleken, dat er aan het Arbeidsbu reau nog al wat ontbreekt. Het is be grijpelijk, dat menschen, die naar Duitschland moeten, probeeren daar aan te ontkomen, maar het is niet be grijpelijk, dat menschen, die een amb telijke functie hebben, zich laten om- koopen en voorspiegelen, dat zij op die uitzending een gunstigen invloed kun nen uitoefenen. Voor spr. staat het vast, dat verdach te dit op een ergerlijke manier heeft gedaan. Het praatje van de f 1000. wijst er op, dat hij de zaak wilde los maken. Verdachte zegt, dat hij geld en bonnen voor het pakje vleesch heeft gegeven, maar hij verklaart ook, dat hij niet wist, waarom het hem gezonden werd. Hoe wist hij clan, wat hij betalen moest? Spr. vond verdachtes verklaring zeer onlogisch en kon niet aannemen, dat de Peerebooms meineed hadden ge pleegd. Een misdrijf als dit vond spr. zeer ernstig, waarom hij 8 maanden gevangenisstraf vorderde. De verdediging. De verdediger, mr. Nieuwenhuis, concludeerde, dat de conclusie van den Officier onjuist was. Hij wees erop, dat de zaak aan het rollen is geraakt door dat de collega van verdachte G. Peere boom er op uit was gegaan, iets tegen verdachte te vinden. Verdachte is rots vast overtuigt, dat hij het slachtoffer is van een politieke hetze. Pleiter was van oordeel, dat daarom deze rechtbank niet bevoegd was en de zaak bij den Vre derechter thuis hoorde. Hij hoopte, dat de rechtbank in ieder geval tot vrij spraak zal concludeeren, omdat hier een politieke hetze op touw is gezet. Uitvoerig ging pleiter hierna op de getuigenverklaringen in, waarbij hij op merkte, dat getuige Boon niet de volle waarheid had gezegd. Eerst toch heet te het bezoek van den verdachte aan den slager in September te hebben plaats gehad. De slagerij werd echter in Juni gesloten en daarom heet het bezoek nu in de periode van April tot Juni te zijn gebeurd, maar vóór Sept. '42 is er geen ambtenaar van het Ge westelijk Arbeidsbureau op uit gestuurd voor de opsporing van arbeiders voor tewerkstelling in Duitschland. De ver klaringen van R. Peereboom kunnen niet juist zijn, omdat hij wist, dat hij als slager geen gevaar liep. 10 Sept. werd hij voorloopig afgekeurd, maar hij wist, dat dit voor vast was. Waar om zou hij dan nog eind Sept. vleesch aan verdachte geven? Aan het slot van zijn pleidooi bracht pl. nog het -. juridisch argument naar voren, dat, aannemende, dat het be zoek vóór Juni had plaats gehad, dit nooit in kwaliteit kon zijn geschied en men dan dus hoogstens met een geval van oplichting had te doen. Spr. concludeerde tot vrijspraak, met vastlegging, dat verdachte het ten las te gelegde niet heeft gepleegd. Uitspraak over een week. 0

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1