Als over 90 dagen de invasie komt DAGBLAD VOOR De Prawda over „vredesonderhandelingen" Dr. Göbbels in Das Reich: Duiischland op alle fronien geheel voorbereid. Over 90 dagen. Verduister van 17.15-8.30 u. Von Manstein nam afdoende tegenmaatregelen. Van Witebsk tot Leningrad vergeefsche Sovjet-aanvallen. Roode Leger een halt toegeroepen Stalin ontketent zenuwenoorlog. Nieuws in 't kort. STAD EN OMGEVING. Beemster. Winkel. Nieuwe Niedorp. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche édltle: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3330 - Red. 3330. Giro 187294. DONDERDAG 20 JANUARI 1944. ALKMAARSCHE-EDITIE. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 16, 2 pagina's. Prfls der gewone advertenties In deie éditie min. f 1.40, elke m.M. meer f 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 2.10, voor het geheele Rfök f 2.63. Losse nummers 5 cent. C J D '11 I kringen ramen zelfs een half millioen, enorm risico voor ae Dritten. alleen voor de Amerikanen, om ook Onder het opschrift „in 90 da gen" publiceert rijksminister dr. Göbbels in „pas Reich" een arti kel, waarin hij o.a. zegt: Omtrent de kwestie eener komen de invasie zijn reeds zooveel ver moedens opgesteld, dat wij niet de eerzucht hebben daaraan een nieuw vermoeden toe te voegen. Voor het grootste deel zijn zij af komstig van den vijand zelf, die daarmede klaarblijkelijk de be doeling heeft ons nerveus te ma ken en op een dwaalspoor te bren gen. Wij behoeven er niet op te wijzen, dat hij daarmede geen suc ces zal hebben. Het zou in de hoog ste mate onverantwoordelijk zijn, wanneer de Duitsche oorlogslei ding zich louter op de veronderstel ling, dat de vijand ons wil dupee ren, niet zou voorbereiden op een invasie. Dat zij komt nemen wij zonder meer aan. Het interesseert ons daarbij min der wanneer en waar zij plaats zal vinden, want wij verwachten haar voor ieder slechts denkbaar tijdstip, op iedere plaats van Europa waar Duit sche troepen staan en Engelschen en Amerikanen kunnen landen. Bij onze berekeningen speelt heelemaal geen rol, dat de vijand in het westen zich in zijn oorlogvoering tot dusverre op pijnlijke wijze heeft onttrokken aan ieder risico van eenigen omvang. In dit geval veronderstellen wij veilig heidshalve, dat hij zelfs het grootste risico zal aanvaarden. Wij kunnen dus door een invasie, wanneer en waar zij ook moge plaatsvinden, op gee nerlei wijze meer verrast worden. Wij zijn overal en te allen tijde er op voorbereid. Waartoe dus het geschreeuw in Lon den en Wahington? De vijand aan den westelijken kant weet even goed als wij, dat de invasie, ten minste wat de Sovjets daaronder verstaan, nl. een groot op gezette onderneming in het westen ter ontlasting yan het bolsjewistische front, het meest riskante avontuur is. dat de Anglo-Amerikaansche oorlog voering hoe dan ook op zich kan ne men, dat Engeland en de Vereenigde Staten alles daarmede op één kaart zetten en den oorlog zeer snel zullen verliezen wanneer zij den slag niet binnenhalen. Wij behoeven er nauwelijks op te wijzen, dat wij in dit opzicht onze be rekeningen omtrent het verdere ver loop van den oorlog natuurlijk mede gecalculeerd hebben, dat men ons bij een poging tot oprichting van het tweede front, derhalve niet onvoor bereid, maar in de hoogste mate voor bereid zal vinden. Hier ligt bij wijze van spreken een snijpunt van den oorlog. Engeland en de Ver. Staten worden met de invasie gedwongen tot een onderneming, die, wanneer zij mis lukt, een totale verandering van het algemeene oorlogsbeeld te onzen gun ste met zich mede zou brengen. De Engelschen lieten niets onbe proefd om de Amerikanen te bewegen tot een grootere deelneming aan de voor de onderneming ter beschikking te stellen troepencontingenten. maar wij laten ons eerst door de feiten er van overtuigen, dat Roosevelt daar van 73% voor zijn rekening zal nemen, terwijl de Engelschen er van af zou den komen met de resteerende 27%. Maar wanneer dit al waar mocht zijn, men kan ook bij deze berekening voor spellen, dat beide kanten verscheidene honderdduizenden mannen aan verlie zen zullen moeten opofferen, toonaan- aangevende Amerikaansche militaire DE SCHREIERSTOREN TE AMSTER- DAM. Ook voor het behoud van deze Nederlandsche Cultuurwaarden strij den onze Vrijwilligers GL/H/P m KEURINGEN. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander, in den leef tijd van 17—45 jaar, kan zich aanmelden, ten einde gekeurd te worden voor: de Waffen-SS, SS-wachtbataljon in Amers foort, Landstorm Nederland, Kriegsmari- ne en de Germaansche SS in Nederland. Tijdens de keuringen worden alle in lichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Personen, tusschen 19—30 jaar, die aan- meldingsplfchtig ztfn voor de tewerkstel ling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan leder worden, die na minstens een Jaar dienst tijd zijn geschiktheid voor de officiers opleiding heeft bewezen. Zijn schoolop leiding is niet doorslaggevend Beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, prestatie. 21.1.44 9—12.00 Assen, Concert huis a. d. Vaart, 15—18.00 uur Groningen. Heerstr. 46; 22.1.44 9—12.00 uur Leeuwar den, Huize Schaaf, Breedste; 23.1 44 9—14.00 Amsterdam, Dam 4; 24.1.44 9— 13.00 uur Utrecht, N V -huis. Oudegracht 245; 25.1 44 9—14.00 uur Amersfoort, Pol Durchgangslager, Leusderweg; 26.1.44 9— 14 00 uur Den Haag, Dierentuin, Benoor- denhoutscheweg. maar met onze troepen te kunnen ko men tot een strijd op leven en dood. En dan begint het risico pas goed! Men gelooft toch niet dat wij al les op de ééne kaart gezet hebben den vijand niet aan land te laten komen? Mogelijk dat hij zelfs hier en daar een bruggehoofd kan vor men. Maar dan zal hij zich niet,op de Siciliaansche kust bevinden, waar hem slechts geschutloopen aanstaarden, maar soldaten, wijd in den omtrek niet te ontdekken waren. De Duitschers zullen schie ten en wel zoo, dat ook de vijand spoedig zal merken, dat hij om zijn leven strijdt. De Duitsche soldaten zullen toonen tegen de luchtterreur opgewassen te zijn. Men zal overigens bij een invasie den Duitschen luchtafweer ontmoeten, die den vijand gemakkelijk zou kun nen berooven van het bezit van het beslissende deel van zijn bombarde mentswapen in het algemeen. Britsche misrekening. Noch door den stoot tegen het zg. zach te onderlijf van Europa, noch dooy het op langen termijn voorbereide afval len van Italië, noch door de luchtter reur of het zenuw-offensief tegen het Duitsche volk is een oorlogsbeslissing, of iets wat er ook maar bij benadering op lijkt, tot stand gebracht. „De invasie mag niet mislukken". Op dezen ondertoon is op het oogen- blik de geheele openbare meening in Engeland ingesteld. Men is zich aan den kant van den vijand dus volstrekt bewust van den ernst, die deze ont worpen onderneming omringt en ver heelt ook geenszins meer de te ver wachten zware verliezen. Engeland is gevangen. Engeland heeft dezen oorlog z.g. we gens Danzig doen ontbranden en kan niet meer terug. Het is gevangen in zijn eigen net van intriges en moet de schuld betalen, die het zich op den hals heeft gehaald. Wat heeft het aan te voeren als voordeel voor de vooruitzichten van de ontworpen invasie? Dat het reeds een generalissimus heeft, die boven dien nog een Amerikaan is? Heeft de ze militaire successen te toonen, die de hem door de vijandelijke pers zoo kwistig verleende lauwerkransen kun nen rechtvaardigen? Geenszins. Hij heeft slechts overwonnen aan de peri ferie, toen onze troepen geen munitie of geen wapens meer hadden en hij zijn bommen zonder gevaar op hen kon laten neerregenen. Dat zal in het westen anders zijn. Daar moet hij zich, evenals zijn soldaten, man tegen man plaat sen en strijden in het aangezicht van een tegenstander, die zijn land verdedigt en bovendien nog een re kening heeft te vereffenen voor zijn vernielde haardsteden en zijn door de vijandelijke Iuchthunnen ver moorde vrouwen en kinderen. Daar zou dan blijken of generaal Eisen hower terecht zijn naam draagt. Aan Duitsche zijde zullen tegenover hem legeraanvoerders strijden, die in het westen reeds eenmaal hebben ge zegevierd en de Engelschen in een meelijwekkenden toestand over het Kanaal hebben teruggejaagd. Boven hen allen echter staat een FüHRER, die in 1940 Frankrijk in 6 weken ter aarde wierp en thans op nieuw gedrongen wordt op een van ouds bekend slagveld, dat hij thans met zijn soldaten moet verdedigen. Wij houden er niet van te pochen met onze kansen en overwinningen te vieren vóór zij bevochten zijn, maar wij kunnen Churchill toch de vermi- ning meegeven op zijn weg: „monnik- je, je gaat een zwaren gang". Voor al de moeders, vrouwen en kinderen van zijn land moeten dit vernemen, opdat later geen twijfel kan blijven bestaan, wien zij met den vinger aan wijzen en wie de schuldige is aan hun nameloos leed. „Over 90 dagen gaat het er op los", schreeuwen de joden in Londen. Zij loopen daarbij geenerlei gevaar, want van hen zal niemand er bij zijn, wan neer de Engelsche booten de Atlan tische kust naderen en de Duitsche kanonnen hun vuurmuil zullen openen. Zij zitten dan thuis, schrijven met de eene hand vlammende hoofdartikelen en strijken met de andere dikke divi denden pp. Hun kan, dat denken zij tenminste, niets gebeuren. Wanneer de Engelschen overwinnen dan hebben zij gelijk gekregen, worden zij terugge slagen, dan hopen zij op een doorbraak van de Sovjets en zullen bliksemsnel overgaan naar de bolsjewistische zijde. Alleen de Duitschers mogen volgens hun berekening niet tot een succes ko men, omdat het dan met hen gedaan is. Wat gaat het Engelsche volk hun aan? Zij zijn in dit volk precies zoo vaderlandsloos als ieder ander. Wat zou dus in ernst voor bezwaar gemaakt kunnen worden van joodsch standpunt tegen een Engelsch-Amerikaanschen massamoord in het westen? Het schijnt dus onvermijdelijk te zijn, dat de menschheid de bittere kelk van dezen oorlog tot het einde toe ledigt. Duitschland ziet de komende ontwik keling met gelaten rust tegemoet. Wij hebben alles gedaan wat maar gedaan kon worden, om er tegen opgewassen te zijn. Bovendien strijden wij om ons leven. Deze overtuiging was en is en blijft steeds de beste en betrouwbaar ste bondgenoot. 21 Jan.: Zon op 8.39 u., onder 17.04 u. Maan op 4.01 u„ onder 13.26 u. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 19 Jan. (DNB) Het op perbevel der weermacht deelt mede: Op het bruggehoofd Nikopol en ten noordwesten van Kirowograd hadden ook gisteren vrij zwakke Sovjetaanvallen geen resultaat. In den tegenaanval werd een penetra tie uit de laatste gevechtsdagen ge sloten. In het gebied van Sjasjkof en Pogrebisjtse en ten zuidwesten van Nowograd-Wolynsk mislukten verscheidene vijandelijke aanvallen. Ten westen van Retsjitza duren de zware gevechten met onverminderde hevigheid voort. Ten noordwesten en ten noorden van Newel herhaalden de bolsje wisten hun aanvallen. Zij werden afgeslsgen. Een penetratie werd in den tegenaanval na harden strijd teniet gedaan. Ten noorden van het Ilmenmeer, ten zuiden van Leningrad en ten zuiden van Oranienbaum zetten de bolsjewis ten hun doorbraakpogingen met toe nemende hevigheid voort. Zij werden in verbitterde gevechten afgeslagen of opgevangen. In de gevechten in den zuidelijken sector van het oostelijke front heeft zich de Silezische 320ste divisie infan terie onder bevel van luitenant-gene raal Postel bijzonder onderscheiden. Aan het Zuid-Italiaansche front ging de vijand oostelijk van de Golf van Gaeta na krachtige artillerievoorberei ding met verscheidene divisies over tot den aanval op onzen westelijken vleu gel. De strijd is daar in vollen gang. De ANP-correspondent te Berlijn meldt: Van Duitsche zijde meent men de laatste dagen een zekere consolidatie van den toestand aan het Oostelijke front te kunnen vaststellen. Een ont spanning van de situatie wil men hier in nochtans niet zien, daar men reke ning houdt met de mogelijkheid, dat wellicht binnenkort de Sovjet-Rus sische aanvallen op volle sterkte her vat zullen worden. Op het oogenblik is de situatie zoo, dat de aanvallen van het Roode Leger die in elk geval nog zeer hevig zijn, nauwelijks tot terreinwinst leiden daar op alle punten, waar de Russen een zwaartepunt hadden gevormd, de Duit sche verdedigingsmaatregelen hun uit werking vertoonen. Het is echter aan te nemen, dat de bolsjewisten overeen komstig hun gebruikelijke tactiek in- tusschen weer voorbereidingen treffen om nieuwe zwaartepunten te vormen, waar zij met de superioriteit hunner massa nieuwe bressen in het front zullen trachten te slaan. Het in de Duitsche bladen tot uiting gebrachte standpunt is, dat, zelfs indien het Roode Leger aan vankelijk hierbij succes zou heb ben, dit in het huidige stadium, nu de oorlog met rassche schreden de beslissende phaze tegemoet gaat, van minder beteekenis is dan de instandhouding van de gevechts kracht van den Duitschen soldaat. Betoogd wordt, dat thans de stra tegie van de ruimte toegepast wordt en dat het weliswaar smartelijk, doch voor den afloop van den oor log niet beslissend is. Een andere strategie is, gezien het feit, dat de overigens uitstekend geschoolde en gespecialiseerde Duitsche soldaat tegen een geweldige overmacht moet vechten, niet mogelijk. De stabilisatie van den toestand komt het sterkst tot uiting in de groote Dnjeprbocht waar de door Von Man stein genomen tegenmaatregelen,o o.a. de van het zuiden uit ondernomen te genaanvallen, het Roode Leger een halt hebben toegeroepen. Echter ook de pogingen van den tegenstander in het penetratiegebied ten westen van Kief, dat in het zuiden de plaatsen Bjelaja Zerkow en Berditsjew, in het westen Nowograd Wolynsk en Sarny en in het noorden Mosyr omvat, stuiten op toe genomen tegenstand der Duitschers, hoewel vooral in het westen, d.w.z. bij Sarny, de Russen nog sterken druk blijven uitoefenen. Sterke verdedigingslinies. In de noordelijke sectoren, d.w.z. van Witebsk tot Leningrad hebben de Duitschers tot dusver met succes aan de aanvallen van de Sovjet-Russen het hoofd kunnen bieden. In het bijzonder in de moerassige gebieden tusschen het Ladoga- en het Ilmenmeer hebben de Duitschers ruimschoots tijd gehad, met het oog op de te verwachten aanvallen sterke verdedigingslinies in te richten, die aan Duitsche zijde de verwachting wettigen, dat zij aan alle aanvallen weerstand zullen bieden. Hierbij komt, dat het uitblijven van een sterke vorst de ontplooiing van een grootscheepsch Sovjet-Russisch offensief tegenhoudt. De Russische legerleiding heeft waar- waarschijnlijk niet langer willen wach ten en er, met het oog op de beperk ten tijd, die nog tot het invallen van den dooi rest, de voorkeur aan gege ven, met de sterke strijdkrachten, die zij voor het winteroffensief geconcen treerd had, reeds thans tot den aanval over te gaan, zij het dan ook met be perkter doelen. INLEVERING VAN OUDE SPOOR BOEKJES. In dezen tijd van papierschaarschte zien de Nederlandsche Spoorwegen zich genoodzaakt hun toevlucht te ne- meiï tot een maatregel, waarvoor zij reeds thans de medewerking van het reizende publiek inroepen. Bij het verschijnen van den volgen den reisgids zal men n.l. slechts dan een nieuw spoorboekje kunnen koo- pen, als men een oud inlevert. HOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ. f15.000: 16968 f 1.000: 12247 14511 19231 f 400: 1854 4459 11212 12135 19771 f 200: 4397 5119 13441 17456 f 100: 5380 5549 10809 12229 15839 18876 20675 21946 17746 „Dat Rome niet op een dag gebouwd werd, kan er nog mee door, maar dat ze het zoo ver Noordelijk hebben opgericht, Is gemeen I" Teekening Bock/Orbis/Holland/Pax rei EDEN OVER HET POOLSCHE VRAAGSTUK. Volgens Reuter heeft de Britsche mi nister van buitenlandsche zaken, Eden, vandaag in het Lagerhuis ten aanzien van den Sovjet-Poolschen toestand ver klaard: „Het is onze wensch, een vriend schappelijke regeling tusschen belde lan den tot stand te brengen en een suc ces zou van de grootste beteekenis voor de toekomst van Europa zijn. Wij zijn niet zonder hoop, dat een gunstige op lossing bereikt kan worden." VERHOOGING PREMIE VOOR LAND EN TUINBOUWONGEVALLEN- VERZEKERING. Bij besluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van Sociale Zaken is voor de bij de Raden van Arbeid aam gesloten werkgevers het premietarief der land- en tuinbouwongevallenverzekering met ingang van 1 Juli 1943 met 10 pet. verhoogd. Dit brengt met zich mede, dat reeds over het tweede halfjaar van 1943 de premie voor deze verzekering zal worden berekend naar een tarief, waarbij deze premie per f 1000 uitbetaald loon en per eenheid van gevarencijfer niet meer f 0.90 zal bedragen doch f 1. Von Ribbentrop zou onderhandelen Een correspondent van de Praw da, het officieuze Russische blad, heeft dezer dagen meegedeeld, dat op het oogenblik in één der Iberi sche landen een geheime ontmoe ting zou plaats vinden waaraan o.a. Von Ribbentrob, de Duitsche minister van buitenlandsche zaken, zou deelnemen. De besprekingen zouden vermoe delijk, aldus de Prawda-correspon- dent te Cairo, niet zonder resultaat verloopen. Te Londen is men over een en ander natuurlijk zeer verbaasd en men vraagt zich daar af, hoe een dergelijk onjuist en oncontroleer baar bericht in een officieus Rus sisch blad kan verschijnen. Volgens den correspondent te Londen van Svenska Dagbladet zou den Brit- schen zaakgelastigde in Moskou last zijn gegeven Molotow, den Sovjet volkscommissaris voor buitenlandsche aangelegenheden, om opheldering te vragen inzake dit bericht in de Praw da, dat spreekt over Engelsch-Duitsche vredesonderhandelingen. Van officieele zijde zijn te Moskou ondertusschen nog geen mededeelingen inzake dit in cident verschenen. Washington levert op de gebeurte nis nog geen commentaar. Men wijst er op. dat het bericht, dat Maandag in de Prawda heeft gestaan, 12 Januari is gedateerd, vermoedelijk als gevolg van den tijd, noodig om van Caïro naar Moskou te komen. Het kan ook zijn, dat men in Moskou eenige dagen heeft gewacht met de publicatie, om dat men 'niet zeker wist wat de gevol gen er van zouden zijn. Hierbij komt nog dat de berichtgeving van de Praw da uiterst streng is en dat dit blad altijd sterk gekant is tegen het publi- ceeren van berichten, waarvan de authenticiteit niet vast staat. S.P.T. meldt uit Berlijn, dat het be richt van de Prawda, dat naar deze correspondent meedeelt, afkomstig is uit kringen van Grieksche en Servische emigranten te Caïro, den lachlust der policiti te Berlijn aangenaam heeft ge prikkeld. Men verklaart dat Moskou geërgerd moet zijn om een derge lijk bericht te gebruiken voor de bin- nenlandsche propaganda en neemt aan. dat deze ergernis waarschijnlijk zou zijn veroorzaakt, doordat Engeland en Ame rika de Polen te snel hebben gepre zen om hun houding in het Poolsch- Russisch grensgeschil. Zwaar geschut tegen Engeland. In Berlijnsche politieke kringen be schouwt men het door Reuter intus- schen tegengesproken bericht over z. g. vredesonderhandelingen tusschen Duitschland en Engeland niet zonder vermaak. Ten aanzien van de vraag, wat den Sovjets eigenlijk aanleiding kan hebben gegeven zoo zwaar ge schut tegen de Engelschen in het veld te brengen, komt men in de Wilhelm strasse tot de conclusie, dat het Stalin blijkbaar niet van pas komt. dat de ondubbelzinnige besluiten van Teheran thans in zekere mate weer vertraging ondervinden van Anglo-Amerikaansche zijde. Op brutale wijze heeft Stalin, al dus zegt men in Berlijn, nu de ma noeuvre op touw gezet met de bedoe ling, onverwijld een nieuwe bevesti ging van de trouw der bondgenooten Engeland en Amerika tegenover Mos kou af te dwingen, hoe ook het Pool- sche vraagstuk door de Sovjets wordt opgelost. In weerwil van de duidelij ke ergernis, waaraan de Engelsche pers uiting geeft over dit ruwe ingrijpen van Stalin, zoo zegt men, is de reactie toch prompt in de door Stalin bevolen lijn gekomen. Harmonie verstoord? In een artikel voor het Argentijnsche blad Critica schrijft de Amerikaansche correspondent Kingsbury Smith, dat de verklaring van de Prawda over z.g. Duitsch-Engelsche vredesbesprekingen in de wereldpers zeer de aandacht heeft getrokken, alleen al door het feit, dat door deze verklaring wordt bewezen dat de veelgeprezen overeen stemming van Teheran slechts 'n groot opgezette bluf is. In officieele kringen te Washington, aldus Smith, is men verontwaardigd en teleurgesteld en gelooft men, dat de betrekkingen tus schen Engeland en het Kremlin nu zeer gespannen zullen worden. Moskou heeft de harmonie der onderlinge ge allieerde betrekkingen grondig ver stoord Russische zenuwenoorlog. De berichten van de Londensche en New Yorksche correspondenten der Stoekholmsche bladen weerspiegelden ook Woensdag de opwinding, die het valsche Prawdabeiicht heeft teweeg gebracht. Volgens Amerikaansche opvatting is, aldus Svenska Dagbladet, Stalin een zenuwoorlog tegen Engeland en Ame rika begonnen. In regeeringskringen te Washington beschouwt men het Praw- dabericht als een zeer ernstige aange legenheid. Het past goed in de serie maatregelen van de Sovjet-politiek, van het Sovjet-Tsjechische verdrag en de steunverleening aan de „Zuid-Sla vische" partisanen tot aan de terecht wijzing aan Willkie. Dit zijn naar Amerikaansche opvattingen alles maat regelen, die moeten worden uitgelegd als een waarschuwing aan Roosevelt en Churchill, zich niet te mengen in Sovjet-plannen in de Oostzee en Polen en op den Balkan. Volgens den New Yorkschen corres pondent van Dagens Nyheter wordt van deskundige zijde verklaard, dat het Prawdabericht wellicht moet wor den toegeschreven aan den wensch van Moskou, Engeland in de oogen van het Russische publiek te kleineeren voor het geval, dat Engeland zich ten aan zien van het grensconflict met Polen ernstig achter de uitgeweken Poolsche regeering zou plaatsen. HOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ. 's GRAVENHAGE, 20 Jan. 1500— 5011. 1000— 13296 13795 15027 19836. f 400— 3992 9357 19422. f 200— 7917 9455 18339. 100— 1861 3102 6939 8745 9362 17380 21819. Het klooster Monte Casslno beschoten. Tijdens de gevechtshandelingen aan het Zuid-Ttaliaansche front heeft artille rie van de geallieerden op 15 Januari het wereldberoemde klooster Monte Cassino onder gericht vuur genomen. De hierbij ontstane, schade is aanzienlijk. Vluchteling door politieman neergescho ten. Gister werd te Beek bij Nijmegen een 23-jarige jongeman op straat door een marechaussée aangehouden Hij nam ech ter de vlucht en na eenige waarschu wingsschoten te hebben gelost schoot de marechaussée op den vluchteling. Deze w§rd in den rug getroffen en zwaar gewond naar het ziekenhuis overgebracht waar hij eenige uren later is overleden. KERKNIEUWS. Evenals in alle andere classes der Ned, Herv. Kerk, zoo heeft zich ook in de classis Alkmaar een commissie gevormd voor kerkelijk overleg. Op de leden dezer commissie rust de taak, het werk van de „Gemeente-opbouw" in de classis ten uit voer te brengen en zoo aan de noodige hervorming der kerk bij te dragen. De toestand, zooals die zich hier en daar voordoet, mag niet langer voortduren en met vasten wil en ernstig geloof kan zulks gemakkelijk anders enbeter worden. De leden der bovengenoemde commissie zullen wel naar hun beste we ten en beschikbare krachten en tijd medewerken, om op deze manier den weg op te gaan, dien men behoort te gaan. De commissie bestaat uit gedelegeerden van „Gemeente-opbouw" met dr. C. L, Tuinstra, predikant te Alkmaar, als voor zitter; ds. P. H. Kapteyn, predikant te Schagen, als vice-voorzitter en ds. F. Bo- beldijk, predikant te Groot-Schermer, als secretaris. Aan de commissie zullen leden met bijzondere opdrachten worden toe gevoegd, zooals b.v. voor kerk en zieken zorg,' welke ds. H. W. Bloemhoff, predi kant te Heiloo. op zich genomen heeft; verder toegevoegd worden „Kerk en Ge zinszorg", „Kerk en School". Zij, die werkzaamheden op zich nemen, betrek king hebbende op deze laatstgenoemde, zullen nog nader aangewezen worden. De gedelegeerden zullen zich ieder belasten met de zorg van een bepaald aantal ker kelijke gemeenten. Het ligt mede in de bedoeling, dat de kerkeraden van de on derscheiden gemeenten, wanneer zij met deze of geene moeilijkheid zitten, zich kunnen wenden om raad en daad tot deze gedelegeerden. PROPAGANDA-AVOND ZWEMMEN. Het Alkmaarsche D.A.W. had Dinsdag avond in het Gulden Vlies een propa- ganda-avond georganiseerd, waarvoor een buitengewoon groote belangstelling be stond: de groote zaal was vrijwel geheel gevuld» Het was daarom jammer, dat de avond ten deele mislukte; een lamp brandde door en een reservelamp was niet aanwezig. Het gevolg was, dat de hoofdfilm niet kon worden afgedraaid en de aanwezigen dus den hoofdschotel van 't menue misten! De organiseerende ver- eeniging treft hier geen blaam; zij stond voor een overmacht en deed nog alle moeite om in Alkmaar een nieuwe lamp of een ander projectie-apparaat op te sporen, doch tevergeefs. Als er van schuld sprake is, dan ligt deze bij de propa- gandacommissie van den N.Z. en R.B., die niet zorgde voor een reservelamp. De heer Boxem heeft allereerst als voorzitter van D.A.W. een kort woord gesproken over het zwemmen bij D.A.W. en er op gewezen, dat D.A.W. thans over eenige uitstekende instructeurs beschikt, zoodat de jongste successen op zwemwed strijden behaald, geen verrassing waren De heer Boon uit Amsterdam heeft vervolgens het nut van het zwemmen uit eengezet: het practische nut en het hy giënische nut. en ongetwijfeld hebben de aanwezigen kunnen leeren, hoe verstan dig het is, om te leeren zwemmen en om daarna regelmatig te blijven zwemmen. Vervolgens werden er twee films ge draaid, waaruit de aantrekkelijkheid van het water bleek (vooral voor de jeugd) en waaruit men leerde, hoe" noodzakelijk het is, dat overal zwembaden beschikbaar zijn voor de bevolking. Nadat de heer v. d. Griendt gewezen had op de Alkmaarsche overdekte en eveneens een propagandistisch woord over het zwemmen had gesproken, moest de bijeenkomst helaas gesloten worden. DE HUIDENZOUTERIJ VAN DE FA. BAK Ons bericht over het a.s. 50-jarig ju bileum van de fa. P. A. Jacobse vestigt den indruk, dat de huidenzouterij van de fa. A. Bak Co. niet meer in ge bruik Is. Dit is niet juist. De huiden- JB. STELLING MZ. Een der oprichters van de bloembol lenveiling „West-Friesland" te Boven- karspel, de secretaris Jb. Stelling Mz., is na een vijfentwintig-jarige ambts periode afgetreden. De heer Stelling it in tuinderskringen een zeer bekende en geziene persoonlijkheid. Mede door zijn werk is „West-Friesland" gewoi> den tot de grootste bollenveiling M den lande. zouterij is volkomen intact. De firma Bak heeft aan de firma Jacobse slechts een, parterre en een étage van haar wolpak huis afgestaan. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Cornelis J. M. z. v. Pie- ter van Langen en M. C. Punt. Enge- lina A. M. d. v. Andreas Duinmeijer en C. A. Buiter. Francina, d. v. Klaas Blankman en A. C. Elles. Petronella, d. v. Willem de Langen en J. Schotten. Gehuwd: Derk de Wit en Johanna Slippens. Arie Wolf en Geurtdiena van den Berg. Overleden: Pieter Jansen, gehuwd m. M. Jager, oud 47 j. Francina M. Wiering, oud 2 j. HANDELSREGISTER. Nieuwe inschrijvingen: Beemster: Coöp. Landbouwver. „Beem- ster, Purmer en Schermer" G.A., handel in zaaizaden enz. Hensbroek: Fa. Verdwaald Haak, veehoudersbedrijf enz. Bestuurswij zigingen Schoorl: Coöp. Zuivelfabriek „De Goede Verwachting" G.A. Andere wijzigingen: Alkmaar: P. Blom, Hoeverpad 52, tuin bouwbedrijf, rechtsvorm gewijzigd. Twentsche Bank N.V., wijziging volmacht v. d. heeren G. Schipper en H. Moltzer, alg. proc. kantoor Alkmaar. Bergen: P. Tielenburg, Loudelsweg 35, heerenkapper enz., verplaatst naar Leeu warden. Oldegaliëlaan 28. Langedijk: S. Bruin Pz., Dorpsstraat B 95, groentenexport, rechtsvorm gewijzigd. Limmen: Manuf.-handel „De Vlijt", Rijksstraatweg 117, overgegaan aan M. LuteZandbergen. Lezing Nutsdepartement. Het Is te begrijpen, dat een volksziel die min of meer gewond terneer ligt, reikt naar datgene waaraan zij zich weer kan opheffen. Het vermoe den rijst, dat iéts daarvan door de Ne derlandsche auteurs"1 is voorvoeld, ge tuige de vele boeken die de laatste ja ren zijn verschenen, waarin de groot heid van een klein voik tot uiting komt. En waar is Neêrlands grootheid het meest kenbaar? Het antwoord daar op is: de zee. Aldus de heer C. J. M. v. d. Hidde uit Maassluis, die Zondagmiddag voor het Departement Beemster der Mij tot Nut van het Algemeen de Nederland sche zeesleepvaart tot onderwerp van zijn lezing had gekozen. „Hollanders op het groote water". Schrijvers als Lunshof Norel, v. d. Geest, v. Schen- del en vele anderen hebben dit onder werp in hun werken behandeld en hebben getuigd van de grootheid van ons volk. Het was Jan de Hartog die een spe ciaal onderdeel van het Nederlandsche zeewezen als onderwerp van zijn boek heeft gekozen en wel de zeesleepvaart. „Hollands Glorie" is de suggestieve ti tel van Jan de Hartogs boek. 't Was gelijk wij al eerder uitvoerig bij een bijeenkomst te Hoorn hebben verslagen aanleiding om vele dingen onder de loupe te nemen en veel merk waardigs van de zee te vertellen. Het was een beste avond. Huishoudelijke voorlichting. De naai cursus, uitgaande van den Bond van Huis houdelijke Voorlichting ten Plattelande, is weder geëindigd. Door de verschillende dames was uit oud nieuw gemaakt en er was keurig w;erk bij. Een dankwoord door mevr. Nes, aan de leerares, mej. Liefhebber, gebracht, was dan ook op zijn plaats. Een tuinbouwcursus, eveneens uitgaand van genoemden bond, zal nu aanvangen. Een leeraar zal In zes lessen trachten bij te brengen, hoe men van een klein stuk je grond zoo veel mogelijk kan oogsten. Cabaret. Voor het Nut te Winkel trad Maandagavond op de heer Rik Boersema met zijn pianist, die de goed gevulde zaal eenige uren aangenaam bezig gehouden hebben met Hollandsche, Fransche en Duitsche chansons, welke zeer in den smaak vielen, zoodat deze uitvoering uit stekend geslaagd is. Politie. Verloren: een vulpen. Ver zoeke terug te bezorgen bij den heer F. A. Melchior te Winkel. „Het gaat goed". Zondagmiddag trad in zaal Kossen voor ons op de Bonte Avondgroep van de A.T.V. met de revue „Het gaat goed". Dit was voor de tweede maal, dat we deze groep in actie zagen en we mogen gerust zeggen, dat er voor uitgang in zit. De revue werd vlot ge speeld onder algeheele leiding van mej. Annie Zwanenburg. Haar broer, Nic. Zwa nenburg, die als conférencier de niet een voudige taak had het geheel aan elkaar te lijmen, toonde zich veelzijdig, want hij trad tevens op als zanger en danseur. De K.N.A.-meisjes onder leiding van mej. G. van Eeten, hebben een paar dan sen ten beste gegeven en de leidster zelf werd als soliste zeer gewaardeerd. Jam mer, dat bij de verschillende kleine schetsjes, die in de revue verwerkt wa ren, de rolkennis nogal eens wat te wen- schen overliet. Alles met elkaar genomen was het echter een zeer aardige revue en we kunnen ons geheel aansluiten bij de woorden van den heer Jb. van Zoonen, dat we met den titel konden instemmen,' n.l.: „Het gaat goed".

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1