dagblad voor ing 1943. ater Nowgorod en Minturno in handen van den vijand. TERIJ n béétje srkeerd im der Tobis |ALSERf IR ian van /oorstelling. uur af, UUR: Bij tegenaanvallen plaatsen heroverd. De str" in Zuid-Italié Voorbereiding van 'de invasie. De stem der S.S. Poolsche stappen in Washington? Twee formaties bommenwerpers vlogen naar Berlijn. Schijnmanoeuvres der aanvallers mislukten. DE NIEUWE BONNEN. Nieuws in 't kort. Verduister van 17.15-8.30 u. STAD EN_OMGEVING PREDIKBEURTEN. :n ton voor volk. 18 Jan. Het ie Winterhulp het treden, is volkomen leken, want de col- ïbundeltjes is een den. dat in de eerste ind aan giften, bui- in. een bedrag van gebracht voor on- volksgenooten. som is een bedrag tvangen aan giften rd gulden bij alle U. door het geheele i-eneens nog willen minder bedeelde ermeld, dat het gi- l.N. is 5553. spreekt voor eugd. in. In het n.v, gisteravond de be- Max Blokzijl voor en meisjes, waar» cent niet behoorde iocialistische Bewe- hield een korte in- irin hij er in het dat de jeugd dap- t zijn, ondanks alle welke haar daarbij zooals geestelijke ouders of leeraren n. Ook thans werd erstroomd met vra- ist uiteenloopenden e officieele samen- ;r Blokzijl zich nog persoonlijk contact ntal jongemensche*. DER VER. STATE», nsche cüfers, waar- hlanrt toegeeft, dat n, hebben de Ver. >nblik 9.800.000 man waarvan 3.385.000 en 1.500.000 b« de 9.000 man hiervan het gebied der SN. naarsche Ver» andel, maken rwisseling van ng van defini- dt opengesteld V. N.V. PARI 1944 [400.— 1854, 4450. B. 1190.5380. 5543 2324 2366 3905 3960 5283 5286 6305 6500 8143 8366 9798 9814 I 11340 11378 i 12631 12715 14220 14281 |l 15601 15646 17043 17102 18838 18868 i 19952 20153 I 21004 21150 1371 4027 5304 8582 8630 10099 11388 12777 14285 15927 17219 19211 20328 21173 net een prU® «tfn ngsltfsten ist en kost als U bjjna paart Ge uw [valt licht te np onnoodig Ider vaak en kunt U nog ren. Ier kolen Ig 18 jaar. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 8. Bureau Alkmaarsche éditie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330, Giro 187290. VRIJDAG 21 JANUARI 1944. ALKMAARSCHE-EDITIE. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang. No. 17, 2 pagina's. Prij» der gewone advertenties in deze éditie min. f 1.40, elke m.M. meei f 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f2.10, voor het geheele Rijk f 2.63. Losse nummers 5 cent. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 20 Jan. (DNB) Het op perbevel der weermacht maakt bekend: Van het zuidelijke deel van het Oostelijke front wordt slechts plaatselijke gevechtsbedrijvigheid gemeld. In het gebied van Shasjkof en ten zuiden van Polonoje hebben onze troepen in tegenaanval eenige plaatsen heroverd. Daarbij werd een tijdelijk ingesloten dapper strij dende steunpuntbemanning ontzet. Ten westen van Resjitza duuit de zware worsteling voort. In on ze stellingen binnengedrongen vij andelijke gevechtsgroepen werden in verbitterde gevechten terugge worpen. Bij Witebsk, ten noordwesten en noorden van Newel zijn slechts gevechtshandelingen van plaatse lijke beteekenis voorgekomen. Ten noorden van het Ilmenmeer, ten zuiden van Leningrad en ten zuiden van Oranienbaum duren de zware afweergevechten voort. Bin nen het bestek van een plaatselijk beperkte rechttrekking van het front is de stad Nowgorod ont ruimd. In het westelijke deel van het Zuid- Italiaansche front zet de vijand zijn krachtige, door artillerie en slagvlie- geTS ondersteunde aanvallen voort. Na harden strijd ging de» volkomen ver woeste stad Minturno verloren. Alle overige aanvallen evenals vijandelijke pogingen om den Garigliano over te steken werden afgeslagen. In den cen~ tralen sector werd een vijandelijk ten tenkamp overvallen en vernietigd. De vijand leed daarbij zware, bloedige verliezen. Gevangenen werden binnen gebracht Aan de kust van het Kanaal h *bben batterüen verdragend geschut der ma rine in Dover, Deal, Fckestone en Ramsgate doelen beschoten In den tijd van 1 tot 20 Januari heb ben zeestrijdkrachten, boordafweerge- schut van handelsschepen en afweer geschut der marine 38 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten Over den toestand aan het Zuid-Tta- Uaansche front schrijft de militaire corespondent van het DNB. Martin Hallensleben: Terwijl de voornaamste gevechten van deze maand in den tijd van 5 tot 16 Januari zich afspeelden in het gebied ten noordwesten van Mignano en ten noordwesten van Ver nafro met het doel om hèt belangrüke Bastion Cassino te veroveren viel het vijfde leger op 18 Januari ten oosten van de Golf van Gaeta met verschei dene divisies na een lange zorgvuldige voorbereiding de Duitsche stellingen aan. De Amerikanen slaagden er in na bloedige en zware gevechten het door de Duitsche troepen ontruimde piaatsie Minturno te bezetten. Aan den Garigliano moesten de Amerikanen ondanks het concentreeren van alle technische wapens ook hier weer iede re duimbreedte grond met de zwaar ste bloedige offers betalen Dit feit INVASIE OP KOMST? Nieuwe voorspelling van Churchill. S.P.T. verneemt uit Londen: Nog voor medio Maart zal de wereld getuige kunnen zijn van de grootste militaire onderneming die ooit in de geschiedenis is vermeld", heeft Churchill gistermiddag tegen een af gevaardigde gezegd, toen deze hem tijdens een pauze tusschen de debatten van het Lagerhuis vroeg hoe het wel met de invasie stond. In militaire zoowel als in politieke kringen hecht men aan deze uitlating van den premier veel waarde De ge beurtenissen op Sicilië heeft de mi nister-president immers ook op een dergelijke wijze aangekondigd, aldus brengt men hier in herinnering, en wel met de woorden: „Voor de blade ren van de hoornen vallen, zullen be langrijke militaire acties plaats heb ben". Geallieerden zouden duizenden spoorwegwagens meebrengen, „Het laatste stadium der voorbereid selen voor de invasie op het Europee- srh continent is ingetreden. Bijna alle Geallieerde militaire autoriteiten bevinden zich in het Geallieerde hoofdkwartier," zoo meldt de „Exchan ge Telegraph" volgens de „Westf Lztg". Zoowel Engelsche als Ameri- kaansche bladen bevatten bijzonderhe den over deze toebereidselen. Zoo zou den de Geallieerden het plan hebben, om bij hun invasie duizenden spoor- wegwasons mee te bTengen. die in' de Ver. Staten in onderdeelen werden vervaardigd, in een reusachtige mon tagehal in Engeland ineengezet zijn en op eenige groote stations werden on dergebracht. Amerikaansche specialis ten zouden ze monteeren. Zij zetten een spoorwagon in 50 minuten tiids in 11 verschillende arbeidshandelingen aan den loopenden band' in elkaar. Men spreekt vooral van goederenwagons, maar ook van koelwater- en hospitaal wagons. De levering der locomotieven is eveneens door de Ver. Staten ge schied. Voorts zouden talrijke maatregelen zijn genomen voor een vlot verloop der operaties op Engelschen bodem Een keurkorps van politieofficieren is aangesteld als verbindingsofficieren tusschen militaire en civiele autoritei ten om er voor te zorgen, dat een feil- looze uitvoering der troepen- en trans, portbewegingen kort vóór en tijdens den dag der eerste invasiegolf wordt gewaarborgd. Luistert op Zondag 23 Januari van 11.30 tot 11.45 uur over den zender Hilversum 1, op golflengte van 415 m, naar de stem der S.S. Er wordt ge sproken over het onderwerp: S.S.-oor lngsverslaggevers berichten. kan ook de eigenlijke reden zijn voor de aflossing in grooten omvang van de gevechtstroepen van het vijfde leger. Britsche contingenten komen in den laatsten tijd in de stellingen der Ame rikanen. Van Duitsche zijde rekent men op grond van voortdurende waar neming van de groote vijandelijke voor bereidingen op een uitbreiding en inten- siveering van de krijgsoperaties en wel zoowel in het gebied van de westkust alsook in het gebied dat vlak voor Cassino gelegen is. De jongste storm loop op dezen sector was de negende aanvalsgolf sedert de ontruiming van Napels op 2 October 1943. Hieruit blijkt hoe sterk de verdedigingskracht der Duitschers, hoewel numeriek in de minderheid, ook hier is, want in vijf tien weken van strijd is de vijand er slechts in geslaagd het front in totaal 30 kilometer naar het noorden te ver schuiven. GENèVE, 20 Jan. (Jnterinf.) Vol gens berichten, die Poolsche emigran tenkringen via betrouwbare vertrou wenslieden in Engeland hebben ont vangen, heeft de z-g. Poolsche emi- granten-regeering in Londen onder den indruk van de voornemens der Sovjet- Unie om groote deelen van Polen te annexeeren, aan haar „ambassadeur" in Washington Ciechanowski. opdracht gegeven van de Amerikaansche regee ring het staken der leen- en pachtle- veranties aan de Sovjet-Unie te eischen met de motiveering dat men de Sov jets, wier optreden tegen Polen prac- tisch en volkenrechtelijk gelijk staat met een overval op een geallieerd land, op die manier er toe zou kunnen bren gen om in de Poolsch-Russische grens kwestie van toon te veranderen. Naar verluidt heeft Ciechanowski reeds een desbetreffende demarche bij Cordell Huil ondernomen. Over het antwoord van de Amerikaansche regeering is nog niets bekend geworden! Wat Churchill zal trachten. United Press meldt uit Londen: Churchill zal thans persoonlijk trachten het Poolsche conflict bij te leggen. Naar verluidt, zullen van nu af de gebruikelijke diplomatieke ge dachtewisseling" door brieven en te lefoongesprekken tusschen hem, Roo sevelt en Stalin aangevuld worden. De Daily Herald vraagt in een arti kel over het Poolsch-Russische con flict: „In hoeverre zijn wij eigenlijk .vereenigd", met uitzondering van het feit, dat wij op het oogenblik een ge- meenschappelijken vijand bestrijden?" Het blad eischt vervolgens nieuwe po gingen om een werkelijke politieke eensgezindheid onder de geallieerden in iédere richting en bij iedere kv/es- tfë tê berèlkën. Het blad voegt hieraan toe: „Wij hebbèn het stadium, waar in pijnlijke vraagstukkèn gemakzuch tig genegeerd konden worden, reeds lang achter ons". Bij de Waalsche Vrijwilligers aan het Oostelijk front. Zij aan zij met kameraden uit bijna alle landen van Europa strijden ook Waalsche Vrij* williger* in het Oosten tegen het Bolsjewistische wereldgevaar. Een granaatwerper wordt in stelling ge» bracht PK Hruschka/Sch/CNF/P m MIDDAG VOOR FAMILIE VAN FRONTSTRIJDERS De NS.V.O. organiseerde Woensdag voor vrouwen en familieleden van frontstrijders een specialen middag in de voor dit doel met vlaggen en bloe men versierde zaal van Concordia te Bussum. Hier hield o.a. Max Blokzijl een re de. Het was de eerste maal, dat deze sprak voor de N-S.V.O. Spr. ging eeni ge schreden terug in de geschiedenis en schetste de ontwikkeling van Enge land als „roofstaat", die er voor zorgt, dat Europa niet grooter en sterker wordt. Het is hierin geslaagd, dank zij de, verdeeldheid in Europa, totdat Adolf Hitler kwam. Spr. gaf een uit eenzetting van het ware nationaal-so- cialisme dat Hitier bracht, waardoor Duitschland weer omhoog kwam, het geen voor Engeland aanleiding was den oorlog van thans te ontketenen. Hij besprak vervolgens het bolsjewisme, dat een bedreiging vormt voor Europa. Hoe de oorlog ook afloopt, aldus spr., het nationaal-socialisme komt er in elk geval. We krijgen de nationaal-so- cialistische opbouwgedachte, waarbij ieder meer moet geven dan hij terug krijgt. Tot slot richtte spreker woor den tot de vrouwen en wees erop, dat zij in ieder geval Nederlanders moe ten blijven. En laten wij onze mannen, als zij terugkomen, iets aanbieden waarvoor wij ons niet behoeven i schamen. De middag werd besloten met een eenpansmaaltijd. HOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ. 1500— 5011. - 1000.— 13296 13795 15027 19836. 400.— 3992 9357 19422. 200.— 7917 9455 18339. f 100.— 1861 3102 6939 8745 9362 17380 21819. Bloedroode wolken BERLIJN, 20 Jan. (DNB). - In de avonduren van den 20sten Januari vond wederom een terreuraanval op Berlijn plaats. Van Duitsche zijde was bij de heerschend? weers omstandigheden rekening gehouden met de komst van vrij sterke for maties, zoodat de luchtverdediging van begin af aan met goede uitwer king kon optreden. Het aantal der neergeschoten vijandelijke bom menwerpers staat op het oogenblik nog niet rast. Nader wordt gemeld: Tüdens den terreuraanval op de Rijks hoofdstad in de avonduren van den 20sten Januari, waarbij schade in woonwijken werd aangericht, wer den, naar het DNB verneemt, reeds in de eerste negen minuten van den aanval alleen boven twee dis tricten van Berlijn tien vijandelijke viermotorige bommenwerpers neer geschoten. In de wijdere omgevincr van Berlijn zijn tot nu toe nog elf vernielde groote bommenwerpers gevon^n. Berlijn was voorbereid In de vroege avonduren van Don derdag pleegde de Engelsche lucht macht haar veertienden zwaren lucht aanval op de Rijkshoofdstad sinds den 23sten Augustus de slag om Ber lijn begon. Thans kort na het bombardement terwijl de vijande lijke vliegtuigen zich nog op de thuisvlucht bevinden, is het natuur lijk moeilijk, uitvoerige informaties te verkriigen. aldus de C.D. Het bloedroode schijnsel dat zich vooral in het Oosten en Zuidoosten van de stad. maar verder ook in het Westen tegen de lucht afsteekt als he<- décor van een Chineesch schimmenspel, duidt er echter op, dat er zware branden woeden. De aanval kwam niet onverwacht. Het dagelijksch communiqué over de situatie in de lucht, dat door het op perbevel der weermacht wordt gepu bliceerd, behelsde reeds sinds eenige dagen de stereotiepe mededeeling, dat de atmosferische toestand gunstig was voor den tegenstander. Dit beteekent, dat in Engeland de weersomstandig heden goed zijn, zoowel om te starten als om te landen, terwijl het minstens boven een groot gedeelte van het Duitsche territorium en de bezette ge bieden in het Westen zwaar bewolkt is De Engelschen hebben kennelijk veel moeite gedaan om door schijnma noeuvres op groote schaal den Duit- schen luchtafweer, in casu de nacht jagers, om den tuin te leiden Dit is voor hen van het grootste belang, daar de nachtjagers slechts een beperkte actieradius hebben, zoodat zij, wan neer zij zich laten verleiden om te vroeg op te stijgen of een verkeerde positie te kiezen, den geconcentreerden aanval nauwelijks kunnen verhinde ren. Twee formaties bommenwerpers. Het eerste bericht, dat binnenkwam, sprak over twee sterke formaties bom menwerpers, waarvan er één uit het westen koers zette naar Hannover, ter wijl de tweede uit het noordwesten met nog niet controleerbare bestem ming boven Schwerin vloog. De eerste formatie viel Hannover niet aan, doch draaide naar het zuidoosten af. Di rect na dit bericht gingen te Berlijn de sirenes, echter niet voor het verwachte alarm, maar voor de waarschuwing te gen luchtgvaar. Intusschen schijnen de beide formaties zich echter in het ge bied van den Oder te hebben vereenigd, want de mededeeling, dat voor Ber lijn L. 21 de laatste faze van voor alarm was gegeven, werd vrijwel onmiddellijk gevolgd door het gehuil der sirenes. Dit was nauwelijks ver stomd toen het zware luchtdoelgeschut begon te vuren. Door het enorme ge weld der explosies maakt dit wel groo ten indruk, maar desondanks heeft een 'dergelijke kanonnade weinig om het lijf, daar het zware luchtdoelgeschut uitsluitend wordt gebruikt tegen de snelle, lichte Mosquito's, die in den regel te hoog vliegen voor het overige afweergeschut. Dit vuren van het zware luchtdoel geschut duurde zoo lang, dat het ge- heeT den indruk begon te maken van een aanval van storingsvliegtuigen, ter wijl de eigenlijke raid ergens anders plaats vond. Overal zag men sigaret ten gloeien van menschen, die de kel ders reeds hadden verlaten in afwach ting van het signaal „alles veilig". Doch toen begon eensklaps de eigen lijke aanval. Wolken bloedrood gekleurd.... Reeds een der eerste aanvallers scheen neergehaald te worden, want onder oorverdoovend lawaai kwam er iets naar beneden, dat met een ge weldigen klap op de aarde verpletterd werd, zonder dat er een explosie en daarop het ineenstorten van gebouwen weerklonk. Minutenlang waren de laaghangende wolken, waaruit een fij ne motregen viel. bloedrood gekleurd. Dan minderde de gloed zienderoogen. De schijnmanoeuvres der aanvallende bommenwerpers hadden klaarblijkelijk niet het gewenschte resultaat opge leverd, want het afweergeschut trad tijdens den eigenlijken aanval nauwe lijks in werking en de nacht jagers wa ren duidelijk hoorbaar tusschen het zware geronk der overvliegende bom menwerpers. De zoeklichten vereenig- den zich tot machtige stralenbundels, die loodrecht in de zwarte wolken massa's boorden en deze doorzichtig maakten als albast. De bommenwer pers werden op die manier, zooals de soldaat het uitdrukt, den nachtjagers „op een tafelkleed geserveerd". De bedoeling van het verlichten der wolken is namelijk, dat de hoogvlie gende nachtjagers de schaduwen der bommenwerpers tegen het witte wol kendek duidelijk genoeg zien afsteken om ze te kunnen aanvallen. Deze aanval duurde, evenals de der tien vorige, ongeveer een half uur. (Uitknippen en bewaren.) Van 23 Januari t.e.m. 5 Februari. Brood: 05 A en 06 A elk 4 rants. 05 B en 06 F elk 1 rants. Beschuit: 05 en 06 elk 1 rants, be schuit, brood of gebak. Bloem: 025 en 026 elk 1 rants, bloem, brood of gebak. Peulvruchten: 027 250 gr. Vermicelli: 028 100 gr. Gort: D 09 reserve 250 gr. Rijst of gort: E 09 reserve 250 gr. Boter: 05A: rants, boter. 05 B: V2 rants, margarine. 06 A: K rants, bak- en braadvet. 08 K rants, margarine. Kaas: 029 100 gr. 20 of magere kaas. Melk 05 en 06 (13/4 1.) Taptemelk 05 en 06 (1 3/4 1.) Vleesch: 05 A en 06 A 1 rants. 05 B en 06 B 1/4 rants. Aardappelen: 05 en 06 2 kg. 05 en 06 toeslag 1 kg. Suiker: 030 5Ö0 gr. Jam: 031 250 gr. Koffiesurrogaat: 032 250 gr. Versnaperingen: 05 100 gr. suiker werk. Tabak: 05 en 06 1 rants, sigaren, ta bak of Sigaretten. Eenheidstoiletzeep: 033 1 rants. Waschpoeder: 034 1 rants, en C10, D 10 en E 10 reserve 1 rants. Toiletzeep: E 11 reserve 1 rants. Op deze bonnen mag reeds op 22 Jan. worden gekocht, uitgezonderd vleesch en aardappelen. Alle bon nen zijn 14 dagen geldig uitgezon derd 06 A en 08 A boter t-e.m. 4 Maart en zeep- en waschpoeder t.e.m. 19 Febr. DE NIEUWE BONNEN. Peulvruchten en boter. Extra rundvet. 's-GRAVENHAGE, 21 Jan. Voor de komende veertiendaagsche pediode zijn de, bonnen 05 en 06 aangewezen voor het koopen van de gebruikelijke rantsoenen brood, beschuit, melk, tap temelk, vleesch. aardappelen en tabak (naar keuze). Van de bonnen Algemeen zijn geldig verklaard* 025 en 026 voor bloem; 027 voor 250 gram peulvruchten; 028 voor vermicplli: 029 voor 20 plus of magere kaas; 030 voor suiker: 031 voor jam: 032 voor koffiesurrogaat; 033 voor één heidstoiletzeep en 034 voor waschpoe der. De kinderen tot 14 jaar krijgen waschpoeder op de bonnen C10, D10 en E10 Reserve en de kinderen van 0 en 1 jaar toiletzeep op bon Ell Reserve. Deze laatstbedoelde kinderen krijgen voorts 250 gram rijst of gort op bon E09 Reserve, terwijl voor de kinderen van 2 en 3 jaar 250 gram gort is toe gewezen op bon D09 Reserve. Van de versnaperingenbonnen kan men op 05 suikerwerken koopen. Tenslotte wordt van de boterbonnen op 05A eén half rantsoen feótër bê- schikbaar gesteld en op 05B een half rantëoen margarine, tèrwiil als z.g. in- haalrantsoen op bon 06A een half rant soen .rundvet kan worden gekocht en als extra-bón voor de kinderen bene den 21 jaar is aangewezen de boterbon 08A voor het koopen van een half rantsoen margarine. De boterbonnen 06A en 08A blijven geldig tot 5 Maart en de zeepbonnen tot 20 Februari. Voor de vermicelli zal op 20 Febr. een nieuwe bon worden aangewezen, voor koffiesurrogaat op 5 Maart en voor scheerzeep op 30 April. UITREIKING NIEUWE BONKAARTEN EN INLEGVELLEN. De plaatselijke distrihutiédiensten rei ken van 24 Januari tot en met 19 Febr. a.S. tegen overlegging van de stamkaart en tegen in-ontvangst-neming van den linkerbovenhoek van het inlegvel bon kaarten - vóór voedingsmiddelen, alsmede nieuwe inlegvellen uit. Uitgereikt worden aan houders van een inlegvel KI of r.l een bonkaart KA 403 en een inlegvel Kl-V., aan houders van een inlegvel K2 of L2 een bonkaart KB 403 en een inlegvel K2V., aan houders van een inlegvel K3 of L3 een bonkaart KC 403 en een inlegvel K3—V., aan hou ders van een inlegvel K4 of L4 een bon kaart KD 403 en een inlegvel K4V of een bonkaart KE—403 en een inlegvel K4V. naar gelang zij geboren zijn tus schen 20 Februari 1940 en 21 Februari 1942 dan wel na 21 Februari 1942. Voorts rei ken de diensten in bepaalde gebieden groentekaarten voor de 4e, 5e en 6e pe riode van 1944 uit. Zij, die geboren zijn tusschen 23 Jan. en 31 Febr. van de jaren 1923. 1930 en 1940 dienen hun inlegvel te ruilen vóór zij hun bonkaart in ontvangst nemen. Men kan zijn kaarten uitsluitend afha len bij den distributiedienst der gemeen te, waar men in het bevolkingsregister is ingeschreven. Een uitzondering wordt gemaakt voor schippers, woonwagenbe woners (voor zoover zij zijn oogenomen in het centraal bevolkingsregister), gede tacheerde marechaussée's. de vaste bevol- kng van kostscholen, e.d en voor hen, die tengevolge van oorlogsomstandïghe- den tijdelijk elders verblijven. Bij de uitreiking der kaarten wordt de linkerbovenhoek van het oude inlegvel verwijderd. Het oude inlegvel moet ook na de uitreiking zorgvuldig bewaard wor den. Voorts wordt rechts naast het vak je „S 3" van de stamkaart een kruis ge plaatst. Bij de uitreiking van bonkaar ten voor bijzonderen arbeid, welke even eens gedurende dit tijdvak plaats vindt, wordt rechts naast het vakje „S 3" een aanteekening geplaatst. Men ga terstond bii ontvangst der kaar ten na, of men alle bescheiden, waarop men recht heeft, ontvangen heeft. La tere reclames worden niet in behande ling genomen. WEER BATTERIJEN. Blijkens een officieele mededeeling van den directeur van het Bureau voor de Metal en verwerkende Industrie, kunnen zij, aan wie batterijen zijn toe- gewèzen, rich thans weder tot hun le verancier wenden ter bekoming van de hun toegewezen batterijen. Leveranties van batterijen, gedaan op grond van koopvergunningen, voorzien van het stempel „speciale toewijzing", mogen niet worden herhaald. PETROLEUM VOOR VERLICHTING. Van 22 Januari tot en met 8 Februari 1944 geeft elk van de bonnen „52 verlich ting" en „53 verlichting" van de bonkaart ,.S 121" recht op het koopen van één li ter petroleum. De geldigheidsduur der bonnen „50 verlichting" en „51 verlich ting" der bonkaart „S 121" en der bon nen „64 verlichting" der bonkaart „S 221" is verlengd tot en met 8 Februari 'a.s. „HIER W.A." In de W.A.-uitzending „Hier W.A." op Zaterdagavond 22 Januari a.s. van 18.45— 18.55 uur over den zender Hilversum 1 zal kompaan Johan Raatgever spreken over het onderwerp: „Aan de toekomst denken". ONEERLIJKE POSTBESTELLER GEARRESTEERD. Eenigen tijd geleden werd aan de achterzijde van het Centraal Station te Amsterdam een aqtetasch gevonden, welke circa 50 brievei alle geadres seerd aan en verzonden door verschil lende personen bevatte. De tasch werd in handen gesteld van de recher cheurs. die speciaal belast zijn met postdiefstallen en deze namen daarop de bestellers van den overkant van het IJ eens bijzonder onder de loupe. Te gen een hunner rees bijzondere ver denking en daarom werd hij extra ge controleerd. Zoo werd de beambte, toen hij gisterochtend vroeg uit den nachtdienst thuiskwam bij zijn wonins opgewacht door een rechercheur. De besteller reed met een grooten zak var. de posterijen op zijn fiets en op de vraae hoe dit kwam, gaf hij ten antwoord, dat het een zak voor Landsmeer was, die niet met den auto was meegegaan en welke de besteller daarom straks daarheen zou brengen. Inderdaad was er een label met den plaatsnaam ..Landsmeer" aan den zak bevestigd, maar de rechercheur die uiteraard goed met den gang van zaken bij de posterijen op de hoogte is ver trouwde het zaakje toch niet en nam den postbeambte mej naar een poli tiepost. Bij opening bleek de postzak 128 brieven en 40 pakjes te bevatten, die geen van allen voor Landsmeer waren bestemd. In den loop van den ochtend heeft de besteller op het hoofdbureau waar heen hij intusschen was overgebracht bekend, de stukken te hebben ach tergehouden, met de bedoeling, zich den inhoud voor zoover van waarde toe te eigenen. Ook de verduiste ring van de in de actetasch gevonden brieven heeft de man toegegeven Een der Iraa ist© dorpsraadhuizen in óns land is ongetwijfeld dal van de gemeente Graft.'Dit raadhuis is ont worpen en gebouwd door den be kenden architect en molenbouwer Leeghwater, die ook de plannen tot het droogmaken van de Beemster ontwierp CNF/Kuioer/Pa* m ZIEKENGELD BIJ OPNAME IN EEN ZIEKENHUIS. Tot dusver werd, wanneer niet-kost- winners voor rekening van een alge meen ziekenfonds in een ziekenhuis werden opgenomen, ten behoeve van het ziekenfonds tweederde van het h jn ingevolge de ziektewet toekomende ziekengeld ingehouden. Aangezien de ze bepaling met betrekking tot ver schillende groepen verzekerden prac- tische bezwaren, bleek op te leveren, heeft de commissaris belast met Let toezicht op de ziekenfondsen, in het algemeen belang van een gelijke be handeling der verzekerden, aan de al- gemeene ziekenfondsen verzocht om, te beginnen met de opnemingen, die na 16 Januari 1944 zijn aangevangen, geen pogingen meer te doen om twee derde van het ziekengeld te incassee- ren. Ook de verplicht verzekerden, die geen kostwinner zijn, blijven dus voortaan, evenals zulks ten aanzien van de kostwiners het geval is, bij op neming in een ziekenhuis in het vol ledig genot van het hun krachtens de ziektewet toekomende riekengeld. BESTRIJDING ALCOHOLISME. Blijkens een mededeeling van den Se cretaris-Generaal van het Departement van Sociale Zaken moeten vereenigingen, die zich de bestrijding van het alcoholis me ten doel stellen, alsook consultatie- bureaux enz., wanneer zij in 1939 subsidie ontvingen en ook gedurende 1944 hier voor in aanmerking willen komen, hun verzoek hiertoe vóór 1 Maart a.s. in dienen. NA DE AAP DBEVING IN SAN JUAN. BUENOS AIRES, 20 Jan. (DNB). - Naar de buitengewone verslaggever van de „Nacion" uit San Juan meldt, zijn daar tot nu toe 3500 lijken ver brand. Het aantal dooden is echter nog zeer veel hooger, daar nog altijd lijken van onder de puinhoopen te voorschijn gebracht worden. Bovendien zijn ook vele slachtoffers door hun familiele den begraven. Naar de onderstaatssecretaris voor Arbeid en Volkswelvaart heeft mede gedeeld, zijn tot nu toe 25 millioen pesos aan giften ontvangen. Peron leidt zelf de inzameling en zal ook zelf op straat en op de sportvelden collec teeren. DoodelUke val van ladder. De 53-ja- rige J. Arends, wonende in de Woldstraat te Meppel, wilde een lamp aan het pla fond bevestigen. Hij viel van de ladder en was op slag dood. Lijk gevonden. Woensdagmiddag is uit de Kostverlorenvaart te Amsterdam het" lijk opgehaald van een 61-jarigen man, die vermoedelijk tijdens de duister nis te water was geraakt. Het lijk is naar het Westergasthuis gebracht. 104-jarige overleden. In den leeftijd van 104 jaar en zeven maanden is te Die ren overleden mej. M Stenfert. beter be kend onder den naam tante Mieke. De overledene heeft tot op den laat sten dag een goede gezondheid genoten Zaterdag 22 Jan. 1944. Zon op 8.38, o. 17.06. Maan op 5.14, o. 14.03. KERKCONCERT. A.s. Dinsdag zal de organist Feike Asma met medewerking van den be roemden Nederlandschen violist Louis Zimmermann n de Kapelkerk een kerk- concert geven. Het programma vermeldt voor orgel een Suite in ouden stijl, gecomponeerd door den blinden organist C. J. Bute; voor viool en orgel de Sonate No. 2 in A-dur van J. S Bach; voor orgel, Prae- ludium en Fuga Gique van J. S. Bach; voor viool en orgel Sonate No. 4 in A-dur van G. F. Handel; met tot be sluit het bekende vierde orgelconcert in F van G. F. Handel. R.H.B.S. TE ALKMAAR. Bij beschikking van den Secretaris— Generaal van het Departement van Op voeding, Wetenschap en Kuituurbescher ming is tijdelijk benoemd tot leeraar aan de R.H.B.S. te Alkmaar J. J. Hooybergh, wonende te Enkhuizen en is aan mevr. C. Keus, op haar verzoek, eervol ontslag verleend als leerares aan de R.H.B.S. t© Alkmaar. DE SPOORWEGDIEFSTALLEN. Het hoofd van de Spoorwegrecherehe heeft de Alkmaarsche politie gecom^ plimenteerd met de arrestatie van de Amsterdamsche dievenbende. Reeds maanden had de Spoorwegrecherche achter de bende aangezeten. Uit het onderzoek is komen vast te staan, dat bet gezelschap omvangrijke spoorweg diefstallen te Hoensbroek, Gouda «ft Beverwijk heeft gepleegd, terwijl zooals wij reeds mededeelden, driemaal te Alkmaar opereerde. De Alkmaarsche recherche heeft de laatste maanden trouwens meerder® groote successen geboekt. DE WAAG EN DE OMGEVING. Reeds eenige dagen zijn ambtenaren van Rijksmonumentenzorg bezig het Waaggebouw en de panden in de om geving horizontaal en vetricaal te meten en in beeld te brengen. Naar wij vernemen, werden dergelijke werkzaamheden reeds in een achttal plaatsen verricht. Rijksmonumentenzorg blijkt dus op alles voorbereid en doet het nooöige voor het behoud en hen eventueel herstel van de schoonheid van ons land. VOLKSTUINEN. Nu met 1 Jan. j.l. de huur van ver schillende door de gemeente geëxploi teerde complexen volkstuinen was af- geloopen, heeft de burgemeester de verdere exploitatie daarvan overge dragen aan de Vereeniging van Volks tuinders, die reeds een groot aantal volkstuinen beheert. Het betreft hier de tuintjes aan den Bergerweg, den Hoeverweg, de Dr. Schaepmankade en het complex aan het Zeglis bij den Kalkovensweg, hetwelk voorheen in. gebruik was bij de vereen, voor ont spanning van werkloozen. De voorwaarden, waarop de huurders tot dusver van de gemeente huurden, worden niet gewijzigd. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Catharina M., d. v. J. Mosch en S. Kleverlaan. Gerardus H., z. v. G. Th. Aerts en F. Lagarde. Ondertrouwd Harm Hollander en Hendrina Timmer. Hendrik Bootsma en Jannetje Mazereeuw. Willem van der Sluijs en Maria C. Hoogland. Arie Tromp en Barendje C. Jansen. Overleden: Cornelia Schouten, 55 jaar. VOOR ZONDAG 23 JAN. 1944. ALKMAAR. Kapelkerk, 9 uur, ds. Prins van Wijn gaarden; 10*30 uur, ds. Snethlage van Amsterdam (voor ds. Tuinstra); 3.30 uur, ds. Kleyne (H. Avondmaal). Rem. ger. gem„ 10.30 uur, ds. De Regt, em. pred. Luth. kerk (Oudegr.), 10.30 uur, ds. v. d. Woude van Dordrecht, verkiezing kerke- raadsleden. Doopsgezinde kerk, 10.30 uur, ds. Kuiper. Herst. Ap. Gem., Toussaintstr., 9.30 en 4 uur, dienst. Ned. Chr. Gem.schapsb. in W. en B., Woensdagavond 7.30 uur, de heer Van Oostveen „De openbaring van Johannes"; Zaterdag 4.30 uur, bidstond, Oudegr. 208. Vrije geref. gem., Doelenstr. 3, 10 u., „Jezus en onze verzoeking" en 4.30 uur, „Vloeken en zweren", ds. Ruys; Woens dag 2.30 uur St. Jacobstr. 22. Oud- Kath. kerk (in Luth. kerk, Oudegr.), 3 uur, H. Dienst. A.T.K.J., n.m. 4.30 uur, in de Rem. kerk (Fnidsen), ds. De Jong van Stompetoren. OMGEVING. BERGEN. Ruïne kerk, 10 uur, de heer Van Santen. Geref. kerk, 10 en 3.30 u„ ds. Van Minnen. Maranatba, 10.30 uur, de heer G. Chr. Dun van Alkmaar. BROEK OP LANGENDIJK. 10 uur (H. Avondm.) en 3 u. (dankz. H. Avondm.), ds. Koole. Ger. kerk, 10 en 3 uur, ds. Donner. Chr. ger. kerk, 10 en 3 uur, leesdienst. DIRKSHORN, 2.30 uur, ds. De Jong van Schoorl. DE RIJP, geen dienst. DRIEHUIZEN, geen dienst. EGMOND AAN ZEE, oud-kath. kerk, 10.30 uur, H. Dienst. EGMOND AAN DEN HOEF, 10.30 UUT, ds. Veenhuysen. GRAFT, 10 uur, ds. Kasteln. GROET, zie Schoorl. GROOTSCHERMER, 2 uur, ds. Bobeldijk HEILOO, 10 uur, ds. De Boer; 3 uur (Egm. dienst), ds. Roobol. Evang., 10 uur, ds. Dönszelmann van Amsterdam. Oud-kath. kerk (in 't Witte kerkje), v.m. 8 uur, H. Dienst. HENSBROEK. 10 uur, ds. v. d. Kreeke, onderwerp: „De gouden stad". LIMMEN, 2 uur, ds. Veenhuysen. N. NIEDORP, 2.30 uur, de heer Van Santen. NOORD-SCHARWOUDE, Geref. kerk, 10 en 3.30 uur. cand. mr. Mulder van Leiden. OOST-GRAFTDIJK, 2.30 U., ds. Loysen. OTERLEEK. zie Stompetoren. OUDKARSPEL, 2.30 uur, ds. Nell. OUDORP, 10.30 uur, ds. Loysen. SCHERMERHORN, geen dienst. SCHOORL, 10 uur, ds. De Jong. STOMPETOREN, 10 uur, ds. De Jong. URSEM. 10 uur, ds. Kastein. VEENHUTZEN, 10 uur, ds. De Mooy, daarna Zondagsschool. WARMENHUIZEN, 10.30 uur, ds. Prins van Wijngaarden van Alkmaar. ZUID-SCHAR WOUDE, geen dienst. ZUID-SCHERMER. 10 u„ ds. Bobeldiik. AGENDA. Bioscopen. Eiken avond 7.30 uur voorstelling (Har monie Zaterdag 22 en Donderdag 27 Jan. geen voorst.) Zondag doorloopend van 2 uur af, Woensdag 2.30 uur, Matinée. Cinema Theater, De Muilkorf (hum.) alle leeftijden. Alkm. Bioscoop Theater, Een meisje re geert (rom.) alle leeftijden. Harmonie Theater, Isabella (rom.), 18 jr. Victoria-Theater, Lach dan Paljas (rom.) 18 jaar. Zaterdag 22 Jan. 7 uur Gulden Vlies, A.T.V. Ontwaakt. Opvoering van Waar liefde woont. Zondag 23 Jan. Gulden Vlies, 2.30 uur, Gameln-Krontjong- en Hawaiïan-gezelschap Sinan—Laout. Gulden Vlies, 7.30 uur, Glastro's Mysterie revue.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1