EN". ERT T JE DAGBLAD VOOR Verbeten worsteling ten zuiden van Leningrad Japan en Duitschlandonverbrekelijk geheel. M. Viool. Orgel. Neerlands bloeidagen. Bolsjewisten verloren reeds 40.000 dooden. Offensief bij Leningrad. D1STRIBUTIENIEUWS. Taptemelkpoeder in plaats van taptemelk. Het aantal slachtoffers in San Juan. Nieuws in 't kort. STAD EN OMGEVING Tojo sprak in den Rijksdag. Verduister van 17.15-8.30 u. Burgemeesters ontslagen. ingevallen zullen In =ren der verlichting waarmee in den In het bijzonder re- toenemen. en en vluchtheu- Februarl a.a. ver- aatsen tusschen de niyke halten moe- en het einde der geven worden met ichting op den rij en witte strepen, 2 genoemde maat- gebreld worden tot dus ook tot die, e gebruikt worden, ook aanwezige be- orden verwijderd, met vrij druk tram- e vluchtheuvels aan- behouden kunnen ing hiervoor komen n. Middelburg, Rot- Delft. Leiden, Haar- trecht, Heerlen, Sit- iem, Groningen. er rekening mede rtaan niet meer de de trottoirs als ■ams gebruikt moe- |HT SCHAGEN. 1944. jere) f 1000—f 1400; 25 8 tijdkoeien f 1000— -ale; 1 graskalf f 425; n, 17 vette schapen, vette varkens cen- 1 p. kg.; 17 kippen N. Adema, Alkmaar, and; politiek redao 3, den Haag (HAMA); Broersen te Hoorn, and; kunst, letteren P. van den Aard- aort J. Werkman te ws: D. A. Klomp te adv.-rubriek W. Ra de Zaan; voor de Bus, Alkmaar. avonds 8 uur BUTE inbegrepen. g en Muziek- irt. leden 20 jaar te bezoeken, ieders verge- rkrijging van ingestraat 98. istname ats g •Ainlmurrv irs worden :RLAHD ■en, kunnen te worden in arbeids voor onge- en Hfl. 43.- ïg, ligging, ng. 9, Den Haag 18-22. re lessen In Ned. itsch, Engelsch a id. Vraagt gratis isb. Toussaintstr. IEVUE n muziek 'ebruari 1944. idvoorstelling aateurs. Dudorp 59. havenstr. 5. ILING. imilie zal Mak. ANUARI a.s. en gedeelte van een ngen in het hee- erdam (Telefoon ameublementen, er mooie wortel- ;n andere tapij- orcelein (waarbij en H. P. Koek- ;zit: goed onder- ;oud, zilver, va- van 10 tot 4 u. roote Kunst- en tgesteld op 1 en aie inzendingen Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche éditie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 Red. 3330. Giro 187294. ZATERDAG 22 JANUARI 1944. ALKMAARSCHE-EDITIE. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 18, 4 pagina's. Prijs der gewone advertenties in deze éditie min. f 1.40, elke m.M. meer f 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 12.10, voor het geheele Rijk f 2.63. Losse nnmmers 5 cent. DE uitlating in het blad van j.l. Za terdag op deze plaats „Sedert de ontwikkeling van de moderne tech niek nieuwe vormen van productie en verkeer, een algeheele industrialisatie en mechanisatie geschapen heeft, kent Nederland geen betere en gezondere bloeidagen dan van 1873 tot 1914, toen Duitschland opbloeide en het Midden- Europa goed ging", heeft den toorn van een ancniemen briefschrijver, die zich „een West-Friesehen ouden boer" noemt, opgewekt. Hij schrijft „Ik durf te zeggen, dat schrijver er geheel naast zit. Van 1873 tot tachtig ging alles zeer goed. Na 80 ging alles langzaam naar beneden tot 18981899, toen begon de algemeene toestand zich weer heel langzaam te herstellen. Van 1891 tot en met 1896 was alles zoo goed als waar. deloos. Kaas f 17 tot 20 per 50 Kg, bo ter 30 a 35 cent per pond. Ik kocht mais voor f 2.9,5 per 75 Kg. en gerst f 2.95 per 65 Kg. Een boerenarbeider verdiende f 6 a f 7 per week en u hoeft niet te denken dat de boeren het be ter hadden. Vele boerderijen moesten worden verkocht. Ook het land was weinig waard f 400 tot f 1500 per H.A. naar ligging en kwaliteit. Nu vraag ik eens. Waar kwam deze groote inzin king door? Kwam deze ook door de ontwikkeling der techniek en de uit breiding van het verkeer?" o SCHRIJVER roert hier een probleem van zeer algemeene strekking aan, dat juist in deze dagen van economi sche heroriënteering het verlaten van het liberalisme met zijn wereld markt naar een nationaal gebonden of volksche economie alle gemoederen ernstig bezighoudt. Het liberalisme heeft naast zijn kwade eigenschappen een gezonde prikkel tot benutting van' den bodem, van werkkrachten en tech nische mogelijkheden. Dat het hier te lande ingang vond, was noodzakelijk, al had men hei niet moeten overdrijven en een gezond evenwicht ten opzichte van den kndbouw en de menschelijke ar- beidskr: chten tot stand moeten bren gen. Na 1848 kon het liberalisme hier gematigd doorbreken en daarna de eerste periode van stijgenden groei voor het nationale leven inleiden. Dat deel van Europa, waar Nederland door zijn ligging een natuurlijk afzetgebied nad. voornamelijk Duitschland en Midden- Europa, kwam eerst na den Fransch- Duitschen oorlog van 1870 tot ontwik keling en tot hoogeren maatschappelij ken bloei met een stijging van levens standaard en behoeften. De eerste merkbare golf van voorspoed kwam over ons land in 1873. De vooruitgang hield aan, zooals ook de inzender opmerkt tot 1880 voor den Nederlandschen land bouw. Voor industrie en handel duur- de de bloei echter tot 1893, toen de eerste wereldcrisis hier te lande merk bare gevolgen teweegbracht. Dat ver waarloost de „West-Friesche boer". In die jaren was de algemeene in- en uit voer van productiemiddelen van tien tot bijna 30 milliard Kg. en van 1 tot bijna 3 milliard gulden gestegen. Ne derland werd daardoor het derde han- dclsland van het Europeesche vaste land. o— TT OOR den landbouw was de toestand v inderdaad veel ongunstiger. Men dient echter niet uit het oog te verlie zen, dat zich juist in die jaren de groo ie ommezwaai voltrok, die ons land van een overwegend agrarisch tot een in de eerste plaats handelsland veran derde. Dat het den Nederlandschen landbouw zoo slecht ging, was een ge volg van de ontwikkeling van het reu zenbedrijf en den agrarischen roof bouw in Amerika, waardoor landbouw producten, in monoculturen geteeld, in nimmer gekende massa's en tegen ui terst lage prijzen op de wereldmarkt werden gegooid,, waarbij o.a. ook Neder- 1 landsche handelaars grove winsten maakten. Nederland was op die we- reldmarkt ingeschakeld. De handel [profiteerde hiervan uiteraard het meest. De Nederlandsche landbouwers wer den min of meer van deze omstandig heid de dupe, omdat ze niet modern genoeg geoutilleerd waren en niet met dezelfde technische hulpmiddelen en groote oppervlakten, goedkoope ar- beidskrachten (negers op farmen!) als ginds konden werden. In het buiten land, met name in Engeland, België en Duitschland, sloeg men in die jaren reeds een gematigd protectionistischen koers in. Daar werden de landbouw en zijn producten met invoerrechten e.d. beschermd. De Nederlandsche regee ring, die het liberalisme, den vrijen han- del op de wereldmarkt, overdreef, i bleef aan haar koers vasthouden. De belangen van de veelal kleine boeren werden daardoor opgeofferd aan de belangen der kapitaalbezitters en on dernemers. Uit die periode dateeren de groote vermogens der Nederland sche millionnairs, van wie er op van daag nog steeds 861 over zijn. De ont wikkeling van techniek en' verkeer tvas indirect de schuld van den slech ten toestand der landbouwers. Dit was echter niet noodig geweest, indien de Nederlandsche regeering tijdig de ba kens verzet had, toen het getij verliep Eerst in 1898 kwam een algeheele nieuwe bloeiperiode die onderbro ken door kleinere conjuctuurschomme- lingen tot 1914 aanhield. HAMA. Het Weermachtbericht. „BALLAST WEG". Teekening Erik Scherl/C.N-F. Fax, HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 21 Jan. Het opperbe vel der weermacht maakt bekend: Ten noordoosten van Kertsj zijn door tanks gesteunde aanvallen der Sovjets uiteengeslagen. Een duikbootjager heeft op de Zwarte Zee een vijandelijke duik boot tot zinken gebracht. In het gebied van Shasjkoff heb ben onze troepen verscheidene vij andelijke aanvallen in taaie ge vechten afgeslagen. Zij vernielden 28 bolsjewistische tanks en zui verden in tegenaanval eenige plaat sen van den vijand. Ten westen van Resjitza zijn ook gisteren herhaalde sterke aanvallen van de bolsjewieken mislukt. In onoverzichtelijk met struikgewas begroeid terrein is een doorgebro ken vijandelijke gevechtsgroep ver nietigd. In den sedert 13 December 1943 voortdurenden grooten afweerslag in het gebied van Witebsk hebben onze onder het opperbevel van kol.-generaal Reinhardt staande troepen de door de bolsjewieken met gebruikmaking van ruim 50 divisies infanterie en talrijke tankformaties nagestreefde operatie ve doorbraak door ons front in har de gevechten verijdeld en den vijand uiterst zware verliezen toegebracht. Tot 18 Januari 1944 verloren de bols jewieken in dezen frontsector ruim 40.000 dooden. Het aantal gewonden bedraagt een veelvoud daarvan. 1203 Vija'ndelijke tanks en 349 stukken ge schut werden vernietigd of buitge maakt. Ten noorden van Newel zetten de bolsjewieken hun aanvallen geduren de den geheelen dag voort. Onze troe pen handhaafden hun stellingen er. schoten een groot aantal vijandelijke lanks stuk. Ten noorden van het Bmenmeer en ten zuidwesten van Leningrad ble ven talrijke vijandelijke aanvallen op onze nieuwe stellingen in de recht getrokken fro.ntsectoren zonder succes. Harde strijd in Italië Aan het zuid-Italiaansr.'ie front heeft de met overmachtige strijdkrachten *en zuidwesten van Castelforte tanvallende vijand na harde gevechten een penetra tie tot stand gebracht. Tn systematisch ondernomen tegenaanvallen werd hij op zijn uitgangsstellingen teruggewor pen. In een tweede penet.ratieplek ten noordwesten van Minturno wordt nog gestreden. In den avond van 20 Januari hebben Britsche bommenwerpers opnieuw een terreuraanval gericht op het stedelijk gebied van Berlijn welke door de af weer niet tot aaneengesloten effect kwam. Er ontstonden verliezen aan personen en schade aan woongebou wen, vooral in arbeiderswijken. On danks moeilijke afweeromstandigheden werden volgens tot dusver ontvangen berichten 38 Britsche bommenwerpers neergeschoten. Eenige vijandelijke vliegtuigen hebben bommen neerge worpen in West-Duitschland. Boven de bezette westelijke gebieden en voor de Noorsche kust verloor de vijand nog 11 vliegtuigen, waarvan 6 door boordafweergeschut der marine. Duitsche batterijen verdragend ge schut beschoten in den afgeloopen nacht opnieuw doelen aan de Engel- sche Kanaalkust. In Deal werden bran den waargenomen. De Berlijnsche A.N.P.-correspondent meldt: Aan het Oostelijke front heeft zich het beeld sedert de tweede helft der vorige week ingrijpend gewijzigd, in zooverre, dat de gevechten in het Zuiden op den achtergrond zijn geraakt ten opzichte van die in het Noorden, Weliswaar wordt ook in de zuidelijke sectoren nog verwoed gevochten, doch vooral in de bocht van den Dnjepr hebben de Sovjet-Russische aanvallen aanzienlijk aan hevigheid verloren. De Duitsche tegenaanvallen duren voort en hebben tot de verovering van eenige plaatsen geleid. Het zwaartepunt der Sovjet-Rus sische aanvallen ligt op het oogen- blik in het noorden, en wel ten westen van Resjitza, waar een ver beten worsteling gaande is, die de Duitschers op een harde proef stelt, en voorts in dat deel van het front, dat maandenlang slechts het tooneel van gevechten van plaatse lijken aard is geweest, namelijk tus schen Ilmenmeer en Ladogameer. De aanvallen van het roode leger con- centreeren zich zoowel ten noorden van het Ilmenmeer, waar de Duitschers Nowgorod hebben moeten ontruimen als ten zuiden van Leningrad, alsmede van het tegenover de eilandvesting Kroonstad aan de Oostzee gelegen Ora- nienbaum, dat sinds 1941 als een en clave in het door de Duitschers bezette gebied lag. Het ligt voor de hand, dat( het eersto doel der Sovjet-Russische legerleiding is de vereeniging van de strijdkrachten, die eensdeels uit Ora- nienbaum, anderdeels uit Leningrad op rukken, waarna de aanvallen gezamen lijk worden voortgezet. Opmerkelijk is het groote aandeel, dat aan Sovjet-Rus sische zijde de artillerie in de gevech ten heeft, dit te meer, daar het roode leger hier zijn aanvallen onderneemt van een betrekkelijk klein gebied uit, dat tot dusver slechts door enkele we gen verbinding had met het Sovjet- Russische achterland. Het roode leger heeft, zooals gewoon lijk, zijn aanvallen weder met zulk een massale concentratie van strijdkrachten ondernomen, dat de Duitsche verde diging tot het prijsgeven van eenig ter rein werd gedwongen. De strijd is evenwel nog in vollen gang en vandaag wenschte men zich dan ook van Duit sche zijde over den afloop nog niet uit te laten. Het feit, dat Moskou aanvan kelijk ontkend heeft, dat het hier een grootscheeps offensief betreft, iets wat van Duitsche zijde terstond is gemeld, zou er op kunnen wijzen, dat de Sov jet-Russische legerleiding eerst het verloop heeft willen afwachten. Pas na- dat de aanvallen eenige dagen aan den gang waren, zijn de Russen er toe overgegaan, hier van een nieuw offen- sier te spreken. VERBETERING VAN DE BONNEN- LIJST. In de bonnenlijst (periode 23 Jan. tot en met 5 Febr.) leze men in plaats van de woorden „Bak- en Braadvet" „Rundvet". Bon 06 A Boter geeft dus recht op het koopen van een half rant soen rundvet. TOELICHTING BONNENLIJST. Voor personen van 0 t.m. 20 jaar wordt op bon „Boter 08A" 125 gram margarine beschikbaar gesteld. Deze bon heeft een geldigheidsduur van 23 Januari t.m. 4 Maart 1944. Op bon „Algemeen 029" kan van 23 Ja nuari t.m. 5 Februari 1944 uitsluitend 100 gram 20 plus of magere kaas worden ge leverd. LAAGSTE NUMMER DER AARDAPPELBONNEN. Alleen eerste week der periode geldig. Zooals bekend zijn alle bonnen voor voedingsmiddelen gedurende veertien da gen geldig. Voor aardappelen worden voor een periode van veertien dagen twee bonnummers bekend gemaakt. Daar in de praktijk is gebleken, dat in de laat ste week van deze veertien dagen meer aardappelen gekocht werden dan in de eerste week, hetgeen, moeilijkheden met den aanvoer medebracht, is thans be paald, dat in het vervolg het laagste der aangewezen bonnummers slechts gedu rende de eerste week geldig zal zijn. Op bonnen, welke dit nummer dragen, zal men dus in de tweede week geen aardappelen kunnen betrekken Voor de periode van 23 Januari tot 6 Februari is daarom bepaald, dat de bonnen aard appelen 05" en „toeslag 05" slechts tot en met 29 Januari 1944 geldig zijn. VERPLICHT RUNDVET OP BON „BOTER 06A". Van 23 Januari tot en met 4 Maart 1944 is op bon „Boter 06" uitsluitend rundvet verkrijgbaar. Per bon zal men 100 gram rundvet kunnen koopen. Te dien einde moet men bon „Boter 06A" vooraf bij zijn slager inleveren, desgewenscht tegen ontvangstbewijs en wel in het tijdvak van Zaterdag 22 Januari tot en met Zaterdag Januari a.s. De aflevering door den slager aan het publiek mag eerst van S Februari af geschieden. Zij, die gedurende genoemd tijdvak hun bon niet bij hun slager inleveren, kunnen hierop geen rundvet verkrijgen. Schippers en woonwagenbewoners, die niet in staat zijn geweest hun bonnen tij dig in te leveren, kunnen deze bij den dlstributiedienst ter plaatse, waar zij zich bevinden, tegen rantsoenbonnen voor vet" inwisselen. De aandacht wordt er in het bijzonder op gevestigd, dat in afwijking van voor gaande regelingen, op dezen bon geen margarine mag worden afgeleverd, zoo dat de bonnen „Boter 06A" waardeloos worden, indien men deze niet voor vet inlevert. KAARSEN VOOR STAL- EN VOERTUIGVERLICHTING, 'S-GRAVENHAGE, 22 Jan. Gebruikers van kaarsen voor stalver- lichting en verlichting van voertuigen, kunnen de aanvragen voor de derde pe riode van het seizoen 1943—''44 loopende van 1 Februari tot en met 31 Maart 1944 bij den dlstributiedienst in de komende weken indienen op formulier MD 33302 (voor stalverlichting) en MD 333—03 (voor voertuigverli'chting). De distributiediensten maken plaats en tijd van indiening na der bekend. Zij, die voor de eerste of tweede periode reeds een aanvraagformu lier invulden, behoeven dit thans niet op nieuw te doen, doch kunnen de bonnen voor de derde periode zonder meer af halen. De bovengenoemde rantsoenbon nen, waarop vermeld staat „een rantsoen kaarsen", zijn voor onbepaalden tijd gel dig en geven elk recht op het koopen van één pak a 300 gram kaarsen. Met na druk wordt er de aandacht op gevestigd, dat voor verlichting van auto's, carriers, bakfietsen en gewone fietsen geen kaar sen zullen worden verstrekt. Het taptemelk-walspoeder, dat het vo rig jaar als taptemelk is verstrekt, zal dezen winter niet als taptemelk, maar droog in zakjes gedistribueerd worden. Daartoe ontvangen de taptemelkverbrui- kers in het consumptiemelkgebied in het westen des lands met ingang van 23 Ja nuari 1944 voorloopig op hun bonnen niet 1 3/4 liter taptemelk, maar 11/4 liter .tap temelk en 50 gram taptemelk-walspoeder. Deze hoeveelheid walspoeder komt over een met ruim 1/2 liter taptemelk. Onder dit gebied worden verstaan de ge meenten in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht voor zoover de verbruiksprijs van taptemelk 9 of 10 ct. per liter bedraagt. Het walspoeder is verpakt in pakjes van 200 en 300 gram, overeenkomend met ruim 2 resp. ruim 3 liter taptemelk. Om trent den prijs, welke voor het poeder zal gelden, zal nog een nadere mededee- ling in de dagbladen volgen. Op de zak jes komt een gebruiksaanwijzing voor, waarnaar kortheidshalve verwezen wordt. Bij het bereiden van pap, vla, pudding, pannekoeken, stamppot, groenten, sausen enz. bewijst taptemelkpoeder uitstekende diensten, maar de huisvrouw moet niet trachten er taptemelk van te maken. Wat in een behoorlijk ingerichte melkin richting al niet mogelijk is. n.l. het ge heel oplossen van walspoeder, gelukt in de huishouding zeker niet. Voor de kof fie gebruike men dus de taptemelk, die men naast het walspoeder van zijn melk- handelaar ontvangt. Het voorlichtingsbureau van den voe dingsraad verstrekt met recepten in de bladen nog nadere aanwijzingen voor 't gebruik van het poeder. Levert de taptemelkbonnen tijdig in. In verband met bovenstaand bericht wordt er op gewezen, dat het noodzake lijk is, ten einde een vlotte voorziening te kunnen waarborgen, dat de consumen ten de melkbonnen bij hun melkleveran- ciers inleveren, zoodra de desbetreffende bonnen bekend zijn gemaakt. De tapte melkbonnen zijn evenals de bonnen voor gestandaardiseerde melk z.g. bestelbon nen, waarop de melkleveranclers bevoor raad worden. Men stelle de melkbonnen voor de geheele 14-daagsche periode ter stond na bekendmaking aan de melkleve ranclers ter hand. Deze zullen dan gedu rende die periode in staat zijn de hoe veelheid waarop de consumenten recht hebben, regelmatig af te leveren. BUENOS AIRES, 21 Jan, (D.N.B.) Het aantal slachtoffers van de aard beving te San Juan neemt voortdurend toe. De jongste officieele publicatie maakt gewag van 4300 slachtoffers. Tevens maken de observatoria melding van het feit dat na de aardbeving he vige stormen, noodweer en wolkbreu ken in de zone van de Cordilleras in Argentinië, Chili en Bolivia zijn ont staan. Ook hier is het epicentrum de Aconcaqua (7000 meter), zooals bekend de hoogste berg van Amerika, weer in werking getreden. Ook in het centrale gebied van Chili worden voortdurend talrijke schokken waargenomen. Ook de zee aan de kust van den Stillen Oceaan was zeer roerig. Zelfs het meer naar het noorden gelegen Colum bia is eveneens door een aardbeving geteisterd. De korte en hevige schok ken waren vooral aan de westkust duidelijk voelbaar. Er zijn echter geen slachtoffers ontstaan. Ook materieele schade ontstond niet. Twee lüken opgehaald. Eenige uren na elkaar zij in de Rotte ter hoogte van de Noorderbrug twee lijken drijvende ge vonden, n.l. van de 65-jarige mej. C. Ver nel en den 35-jarigen C. Wondergem. Beiden werden sedert Kerstmis vermist. Gevaarlijk spel kostte jongen het leven. Donderdagmiddag te ongeveer vijf uur waren te Amsterdam eenige jongens aan het spelen met ledige goederenwagons. Daarbij geraakte op een gegeven moment een 12-jarige jongen met zijn hoofd be kneld tusschen de buffers van twee wa gens, waardoor dit vrijwel geheel verbrij zeld werd. Vrouw in brand geraakt. Mevrouw M. R. aan den Lange Brinkweg te Soest is, terwijl zij met behulp van een kan petroleum de kachel aanmaakte, daarbij in brand geraakt. Met zware brandwon den moest zij naar het ziekenhuis wor den overgebracht, waar zij inmiddels aan de gevolgen is overleden. BESLUITEN BURGEMEESTER. De burgemeester van Alkmaar heeft de volgende besluiten genomen: a. tot, toekenning van een subsidie van f 100, resp. f20 per dag tot een maximum van 14 dagen aan de Alkmaarsche IJs club, resp. de IJsclub „Omval" voor het in goede orde brengen en houden, even tueel, van ijsbanen door ingezetenen te gen het plaatselijk loon; b. tot verpachting van een aantal lan delijke eigendommen' der gemeente. DROEVIG ONGEVAL. Terwijl de ouders uit waren, kreeg dezer dagen een tweejarig kindje een pan kokende melk, die op de kachel was gezet en door het stoeien van de andere kinderen van de kachel was geraakt, over het lichaam. Met brand wonden oveijdekt moest de arme kleine naar het ziekenhuis worden gebracht, waar het aan de gevolgen overleed. Voor de ouders, die op deze droevige wijze hun lieveling moeten missen, was dit wel een zeer dure les. VOLKSTUINEN. Ons bericht in het no. van gister over de overdracht van de exploitatie van volkstuinen behoeft eenige aanvulling. Men leze: Het betreft hier de tuintjes aan den Bergerweg, den Hoeverweg, de Dr. Schaepmankade, het complex aan het Zeglis bij de kalkovens der firma Stoel en het complex tusschen de Reiniging en den Heilooërdijk, dat voorheen in gebruik was bij de vereen, voor ontwikkeling en ontspanning van werkloozen. VOOR BEROEP BEDANKT. Ds. van der Linden te Ooltgensplaat heeft bedankt voor het beroep naar de Geref. kerk te Alkmaar (tweede predi kantsplaats). SCHOOLMELK VOORZIENING. Op Woensdag 26 Januari 1944 zal de schoolmelkvoorziening te Alkmaar wor den hervat op de scholen, die hierbij vóór de Kerstvacantie waren betrokken. TOKIO. 21 Jan. (DNB). Minister- President Tojo zeide in zijn Rijksdag rede o.a. nog, dat de vijand, ondanks zeer zware verliezen en tegenslagen zijn ravitailleeringsbases als gevolg van zijn materieele overmacht en dank zij het feit, dat hij er in geslaagd is de Japansche verbindingen ter zee voor een deel af te snijden, naar voren heeft kunnen verplaatsen. De Japan sche frontsoldaten hebben den vijand echter aanzienlijke verliezen toege bracht, waarover de leiders der Ver. Staten en Engeland hun volken opzet telijk In het onzekere laten. De Japansche krachtsinspanningen voor den oorlog zijn in elk opzicht verhoogd. De minimumleeftijd is ver laagd: In het bijzonder is de gevechts kracht van de luchtmacht versterkt en de vliegtuigproductie is sedert een jaar met meer dan het dubbele verhoogd. De oprichting van het ministerie voor bewapening biedt de garantie, dat el ke industrie op uiterste kracht werkt. De vijand is derhalve gedwongen om te probeeren een snelle beslissing te verkrijgen. De levensmiddelenvoorziening, zoo zeide Tojo verder, is eveneens een be langrijke voorwaarde voor de eind overwinning. De autarkie is volgens zorgvuldig uitgewerkte plannen nog steeds beter geworden. Dank zij de sa menwerking met Mandsjoekwo bestaat er geen reden meer voor voedselzor- gen. De beteekenis van de levensmid delenvraagstukken is reeds tijdens den eersten wereldoorlog in Europa geble ken. Ook in dezen oorlog moet men er op voorbereid zijn, dat de moeilijk heden nog grooter en ernstiger wor den. Zoodra de wederzijdsche uitput ting begint, zal diegene verliezen, wiens geloof aan de overwinning ge schokt is. De geestelijke kracht van het Japansche volk van honderd mil- lioen zal de overwinning der recht vaardigheid waarborgen. De Groot-Aziatische conferentie van November 1943 is een belangrijke ge beurtenis geweest voor den opbouw van een welvaartssfeer in Oost-Azië. Vervolgens betuigde Tojo zijn deel neming met het lot van de bevolking van die Groot-Aziatische gebieden, lie slachtoffer is geworden van de „niets ontziende bombardementen" der Ang- lo-Amerikanen. Japan zal den moord DE AMSTERDAMSCHE POORT TE HAARLEM. Ook voor het behoud van deze Nederlandsche Cultuurwaarden strijden onze Vrijwilligers GL/H/P m KEURINGEN. Ret SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander, in den leef- t(jd van 17—45 Jaar, kan zich aanmelden, ten einde gekeurd te worden voor: de Waffen-SS, SS-wachtbataljon in Amers foort, Landstorm Nederland, Kriegsmari- ne en de Germaansche SS in Nederland. Tijdens de keuringen worden alle in- lichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Personen, tusschen 19—30 jaar, die aan- meldingspllchtlg zijn voor de tewerkstel- ling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier ln de Waffen-SS kan leder worden, die na minstens een jaar dienst- tijd zijn geschiktheid voor de officiers- opleiding heeft bewezen. Zijn schoolop leiding is niet doorslaggevend Beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, prestatie. 23.1.44 9—14.00 Amsterdam. Dam 4; 24.1.44 9— 13.00 uur Utrecht, N.V.-huis. Oudegracht 245; 25.1.44 9—14.00 uur Amersfoort, Pol. Durchgangslager, Leusderweg; 26.1.44 O— 14 90 uur Den Haag, Dierentuin, Benoor- denhoutschewes. op onschuldige vrouwen en kinderen eerlang vergelden. Onder leiding van Soebhas Chandra Bose maken, zoo verklaarde Tojo, in- tusschen de voorbereidingen voor de bevrijding van Indië voortdurend vor deringen en binnen niet al te langen tijd zal de vlag van de voorloopige In dische nationale regeering over Indië waaien. Met betrekking tot den strijd van Duitschland verklaarde Tojo ten slot te, dat hij begrip heeft voor de moei lijkheden, waarvoor Dui;schland ge plaatst is. Het Duitsche moreel is na het overwinnen van deze moeilijkheden nog sterker geworden en de Duitsche weermacht is gereed den vijand den beslissende» slag toe te brengen. Japan en Duitschland zijn ais een ondeelbaar geheel door de banden van het weder zijdsche geloof aan een nieuwe we reldorde met elkaar vereenigd. Hun verbond is door den ernst van den oor logstoestand alleen nog sterker ge worden. Tezamen zal men de Ver. Staten en Engeland in het westen en in het oosten verslaan. Tojo sprak in zijn rede vooral over de „verraderlijke houditrg" der regee ring te Tsjoengking, die een werke lijke pacificatie van Oost-Azië verhin dert. Het resultaat der besprekingen te Cairo noemde hij zinneloos. Rede van Sjigemitsoe De minster van buitenlandsche za ken, SjigemitSoe. wees op de ongebro ken en onwrikbare houding der Japan sche bevolking tegenover de vijandelij ke wereld en verklaarde, dat de Ver. Staten en Engeland reeds ademnood hebben, ofschoon zij pas in contact ko men met de buitenste muren van de „vesting Groot Oost-Azië". Op de conferenties in Moskou, Cairo en Te heran echter is slechts verwarring aan den dag getreden. Tot dusverre hebben de vijanden in Oost-Azië maar een paar „nietige eilandjes" veroverd, waarbij zij echter zeer veel schepen en vooral troepen hebben verloren. Tenslotte wees de minister op de nieuwe ordening in Groot Oost-Azië en' op de vernieuwing van het nationale China, van Mandsjoekwo, Thailand, Birma en de Philippijnen. Het proces van het zelstandig worden van Voor- Indië onder leiding van Bose maakt steeds grootere vorderingen. Daaruit blijkt, dat het hooge doel van een Groot Oost-Aziatisch blok zich steeds verder ontwikkelt. Dit zelfvertrouwen is de zekerste waarborg voor de eindover winning. BLOKZIJL OVER „BINNEN NEGENTIG DAGEN". Het politiek weekpraatje van Max Blokziil op Maandag 24 Januari 1944 over Hilversum 1 om 18.45 uur heeft als titel: „Binnen negentig dagen?" HET NAGESLACHT EERT EEN ZEEHELD. •s-GRAVENHAGE, 21 Jan. Chat ham De Nederlanders zetten voet aan wal in Engeland, paniek brak los in Engelands hoofdstad. Welke Neder lander kent niet den zegetocht van Mi- chiel fl Ruyter naar Chatham en alle andere historische overwinningen? De Nationale Jeugdstorm zal de eerst volgende weken in het kader der W.A. Frontzorgactie 1943/'44 in enkele groo te steden van ons land voorstellingen geven van de „De Ruytercantate", uiting gevend aan zijn waardeering voor de verrichtingen van den groot sten zeeheld aller tijden. Zoo eert het nageslacht een held, in wiens geest thans duizenden Nederlandsche jon gens, die aan de fronten strijden, le ven. De „De Ruytercantate" zal worden opgevöerd in Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Breda, Amsterdam en Gro ningen. Ieder rechtgeaard Nederlander zal kunnen genieten van dit werk, dat een stuk voorbije geschiedenis in onze herinnering terugroept en een aanspo ring voor ons zal zijn om opnieuw alle krachten in te spannen voor den bloei en opkomst van een herboren Neder land. Maandag 24 Jan. 1944. Zón op 8.35, o. 17.09. Maan op 7.30, O. 15.52. MUSSERT BEZOEKT ALKMAAR. De Leider Mussert bracht hedenmid dag een bezoek aan Alkmaar. Om drie uur werd er in het Wapen van Heems kerk een kringappèl gehouden, waarna een bezoek aan het bankwartier werd gebracht. Na een bezoek aan mevrouw Melgert Schuurman, wier zoon aan het Oostfront is gesneuveld, vertrok de Leider weer naar Utrecht. Ter eere van het bezoek wapperde de Prinsen vlag van de officieele gebouwen. GOUDEN HUWELIJKSFEEST. Het echtpaar L. Jansen, Geesterweg la, alhier, herdacht gisteren het feit, waarop het voor 50 jaar ln den echt werd verbonden. De beide echtelieden tellen ieder 76 levensjaren. De heer Jansen werd in Beverwijk geboren, zijn echtgenoot© in Den Beemsfer. Ze ge nieten beiden nog een goede gezond- hid. Reeds op 9-jarigen leeftijd trok de heer Jansen naar Alkmaar. Op jeug digen leeftijd kwam hij in den fruit handel en vestigde zich in een fruit en groentezaak aan den Kooltuin, welke zaak hij door noeste vlijt tot een gros sierderij wist op te werken. Hierna stichtte hij een spaarzegelkas. De moe ders konden daar allerlei galanterie goederen, glas- en aardewerk en meu belen bekomen. De zaak, die over het geheele land werkte, nam een- groote vlucht, de heer Jansen breidde haar uit tot een grossierderij in deze artikelen- en vestigde die 25 jaar geleden in het voormalig hotel Wijnkamp aan de Paardenmarkt. Toen voor 18 jaar het bekende hotel „De Nachtegaal" aan den Geesterweg onder den hamer kwam, legde de heer Jansen daar beslag op en bracht daar zijn grossierderij onder. Zijn drie zoons zijn in de zaak werkzaam, zoo dat het voortbestaan van zijn levens werk verzekerd is. De receptie werd door een groot aantal relaties en vrienden bezocht, ter wijl zeer vele bloemstukken getuigden van het medeleven in breeden kring met dit gouden feest, dat het werkzaam leven- van twee Dlnke menschen be kroonde. OP HOL. Gistermiddag sloegen twee voor een wagen gespannen paarden aan den Westerweg op hol. Een van de twee voerlieden sloeg van den wa gen en werd overreden, zoodat hij naar het ziekenhuis moest worden gebracht. De wagen werd in Heiloo door mili tairen en burgers tot staan gebracht. DE DIEFSTAL IN DE HOUTTIL. De procureur van het Gerechtshof te Amsterdam heeft tegen mej. M., die door de rechtbank te Alkmaar tot S maanden gevangenisstraf was veroor deeld, wegens diefstal van 100 bij den antiquair de Rover in de Houttil, bevestiging van het vonnis, met aftrek van 2 maanden preventieve hechtenis geëischt. Ook voor het Hof hield de verdachte, die in alle instanties ont kend had, haar onschuld vol. De ge tuigenverklaringen leverden niets bij zonders op en waren gelijk aan die voor de rechtbank. Door de verklarin gen van den heer en mevrouw de Ro ver, die verzekerden, dat vóór het be zoek in de portefeuille 2400 aanwe zig was en na het bezoek 2300, achtte de procureur den diefstal wettig en overtuigend bewezen. Uitspraak over veertien dagen. DE ZWARTE HANDEL. De bakker H. Vijn uit Bergen had in de Wieringermeer niet minder dan 10 mud tarwe gekocht. Hij scheen hiervoor wel afnemers te hebben, want toen de controleurs eens een kijkje bij hem kwamen nemen, vonden zij van de heele partij nog 176 kilo De bakker had zich Vrijdag voor den economischen- rechter te verant woorden wegens het koopen van het graan en de Officier van Justitie vond het een enorme partij, waarvoor een boete van 1500 gulden of drie maanden een evenredige straf werd geoordeeld. Mr. Smal bepleitte clementie en voer de enkele verzachtende omstandighe den aan. De rechter was mild en maak te het vonnis 1000 gulden of drie maan den. NAGEKOMEN PREDIKBEURTEN voor Zondag 23 Januari. ALKMAAR, geref. kerk, 10 uur, ds. v. Meyenfeldt; 3.30 uur, ds. Idema (Held. Cateeh. Zondag 16), extra collecte. HEILOO, geref. kerk, 10 uur, ds. Ide ma. 3 uur, ds. Von Meyenfeldt (Zondag 4), extra collecte. BROEK OP LANGENDIJK, doopsgez. gem., 10 uur, cand. J. v. d. Winden, van Alkmaar. BOTERMARKT. Aangevoerd 20 stuks van 1/2 kg. Klein handelsprijs f 1.30 per 1/2 kg. Handel matig. Bij besluit van den Commissaris- Generaal voor bestuur en justitie van 7 Januari 1944 is, onmiddellijk ingaand, ontslagen: 1. G. D. Rehorst als burgemeester van Callantsoog. 2. H. Nolet als burgemeester van Harenkarspel en Warmenhuizen. 3. B. J. F. Sutman Meyer als burge meester vao Heer-Hugowaard. 4. J. A. Pesman als burgemeester van Koedijk. 5. P. H. Geirnaerdt als burgemeester van St. Jansteen. 6. Mr. dr. A, J, J. M. Mes als burge meester van Heinkenszand. 7. C. F. A. M. van Horsigh als bur gemeester van's Heerenhoek. 8. Mr. dr. C. J. M. A. van Rooy als burgemeester van Hontenisse. 9. F. A. Hendrikse als burgemeester van Vogelwaarde. 10. P. V. M. Vercauteren als bur gemeester van Clinge. 11. Jhr. mr. W. C. Sandberg tot Es- senburg als burgemeester van Krab- bendijke. 12. G. C. E. M. Dierick als burge meester van Koewacht en Overslag. Bij besluit van den secretaris-gene raal van het departement van binnen- iandsche zaken is A. F. van Goelst Meyer, op zijn verzoek, met ingang van 17 Januari 1944, als burgemeester van de gemeente Rossum eervol ont slagen. De voorloopig verlengde ambts periode van den burgemeester der ge meente Waalwijk E. C. J. Moonen is met ingang van 1 Febr. 1944 beëindigd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1