DAGBLAD VOOR Sovjet-offensief tusschen Leningrad en llmenmeer in volle ontwikkeling. Verd. Vroegop legt nieuwe verklaringen af. Succesvolle Duitsche aanvallen bij Sjasjkof en Pogrebisjtsje. Gevechten in Kertsj. Vier mannen door trein gedood. Britsch wapendepot in Griekenland ontdekt. Fseudo-Garibaldi ontmaskerd. Nieuws in 't kort. „Alles voor het Lijkenhuis". Clandestiene verkoop van bonuons. Minder duikboot-successen doch toenemende luchtmacht-resultaten. DISTRIBUTIENIEUWS. Na-uitreiking Kerstrantsoenen Hij bekent, zich schuldig gemaakt te hebben aan oplichting voor een bedrag van f 8000.— Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. DONDERDAG 27 JANUARI 1944 ALKMAARSCHE-EDITIE. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 22, 2 pagina's Prijs der gewone advertenties in deze editie min. f 1.40, elke m.Mt. meer f 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 2.10, voor het geheele Rjjk f 2.63. Losse nummers 5 cent. Britsche aanvallen bij Cassino afgeslagen. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 26 Jan. (DNB) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Bij Kertsj werden sterke aanvallen der bolsjewisten afgeslagen. In een penetratieplek wordt 'nog verbitterd gestreden. Ten noordwesten van Kirowograd mislukten alle doorbraakpogingen der bolsjewisten in hevige gevechten. 42 vijandelijke pantserwagens werden stukgeschoten. In het gebied ten zuidwesten van Sjasjkof en ten zuidwesten van Pogrebisjtsje drongen onze troepen, door talrijke gevechts- en slag vliegtuigen ondersteund, in weer wil van den taaien vijandelijken tegenstand, diep in en door de vij andelijke stellingen heen; in hevi ge tankgevechten werden 203 vij andelijke pantserwagens en 102 stukken geschut vernietigd of buit gemaakt, waarvan alleen 61 pant serwagens door één regiment zwa re pantserwagens. Tusschen Pripet en Berezina nam de gevechtsactiviteit gisteren iets af. Ver scheidene plaatselijke aanvallen der bolsjewisten mislukten. Ten noorden van het llmenmeer en in het gebied ten zuiden van Lenin grad duurt de verbitterde worsteling nog voort. Talrijke bolsjewistische pantserwagens werden stukgeschoten. In de gevechten ten zuiden van Lenin grad heeft zich de Oost-Pruisische elf de infanteriedivisie onder bevel van luitenant-generaal Burdach door een voorbeeldige houding bijzonder onder scheiden. Op 25 Januari werden aan het geheele Oostelijke front 328 vijan delijke pantserwagens vernietigd. Aan het Zuid-Italiaansche front viel de vijand, na krachtige voor bereiding door de artillerie, in ver scheidene sectoren bij Cassino en ten noordoosten daarvan onze hoog testellingen aan. Hij werd, op een plaatselijke penetratie na, bloedig afgeslagen. In het landingshoofd van Nettuno mislukten verken- nfngsaanvallen van den vijand. Groote gevechten zijn daar nog niet geleverd. Duitsche slagvliegtuigen plaatsten voor Anzio bomtreffers op twee vij andelijke schepen van middelbare grootte; aangenomen kan worden, dat deze vernietigd zijn. Bovendien wer den vijandelijke landingsbooten en auto's in scheervlucht met bommen en mitrailleurvuur aangevallen. Enkele Britsche storingsvliegtuigen wierpen in den afgeloopen nacht luk raak bommen neer in het West-Duit- sche grensgebied. Zooals uit de jongste weermacht- berichten valt op te maken, is het Sovjet-Russische'1 offensief tusschen Leningrad en het llmenmeer in volle ontwikkeling gekomen en het is naar aanleiding daarvan, dat de militaire medewerker van het D.N. B., Martin Hallensleben, het vol gende overzicht geeft over den strijd aan het Oostfront, waarin we duidelijk het fundamenteele prin cipe van den Duitschen afweer zien belicht. Hallensleben schrijft dan: De noordelijke sector van het Ooste lijke front toont op het oogenblik het gewone beeld van bolsjewistische groote ondernemingen. Met een nieuwe concentratie van massa's troepen en materiaal tracht de Sovjet-Russische leiding thans in het Noorden door te breken. In beweeglijke oorlogvoering opereeren de Duitchers ook hier weer tegen den massalen stormloop van den vijand. Zij wijken uit, waar het doel matig schijnt, en ontnemen aldus op nieuw de beslissende kracht aarï eiken stoot. De slag in het geheele gebied tusschen llmenmeer en Leningrad ver toont geen factoren, die op eenigerlei In den nacht van Maandag op Dins dag is te Nootdorp (Z.Hj een ernstig spoorwegongeval gebeurd, dat aan vier personen het leven heeft gekost. Op de lijn Den Haag-Utrecht was een ploeg arbeiders bezig uit een- kolen - trein van de spoorwegen kolen te los sen. Tegen half één zou de trein verder rijden naar Gouda en de losploeg be gaf zich naar den voor haar bestemden wagon achter aan den trein. Zij liepen daarbij op de rails van de spoorbaan voor de richting Utrecht-Den Haag, toen plotseling een uit Utrecht komen de personentrein in volle vaart nader de. Drie van de zeven mannen wisten zich nog juist te redden door zich tegen den kolentrein te drukken, doch de vier anderen werden door den trein gegrepen en gedood. Het waren de opzichter van der Hoek uit Voorburg, öe ploegbaas Wikkes en twee arbeiders uit Zuidpias onder Gouda. De lijken zijn naar St. Antoniushoeve te Voorburg overgebracht. HET NOODEINDEXAMEN. 's-GRAVENHAGE, 26 Jan. - Ten vervolge op een vorigen omzendbrief inzake het noodeindexamen heeft de secretaris-generaal van het departe ment van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming aan directeuren en rectoren van daarvoor in aanmerking komende scholen medegedeeld, dat het getuigschrift met betrekking tot het noodeindexamen mede' dient te worden uitgereikt aan die leerlingen, die met goed gevolg hebben deelgenomen aan bet in December 1943 gehouden onder zoek, indien is gebleken, dat zij het onderwijs als leerling ten gevolge van ■tewerkstelling als arbeidskracht in Nederland niet verder kunnen volgen, aan wel hun studie aan een Nederland sche universiteit of hoogeschooJL vóór bet einde van het schooljaar 1943/1944 zullen aanvangen. wijze afwijken van wat men in de af geloopen maanden tijdens de'gevechten in alle andere frontsectoren meemaak te. Gevaar voor de Sovjets. Er schuilen in dit gevechtsgebied voor den aanvaller grootere gevaren dan in de gevechtssectoren van de zuidelijker frontdeelen Dat ligt aan den aard van het gëbied. De Duitsche diensten achter het front beschikken in het Noorden over het beste wegen- en spoorwegnet. Nergens aan het ge heele oostelijke front liggen de ravi- tailleeringswegen der Duitschers zoo gunstig voor een elastische oorlogvoe ring als juist in dit gebied, dat de bolsjewisten met alle geweld willen forceeren. Het massale gebruik van artillerie, op een wijze als tot nu toe in dezen oorlog nog niet is gebeurd, laat de gevolgtrekking toe, dat de bolsjewisten van tevoren zich bewust waren van de kracht van het Duitsche afweersysteem. Alleen door het mas sale gebruik van zware en de zwaarste artillerie is het hun gelukt met de punten van hun sterkste wigconcen traties de eerste linie der Duitsche stellingen in te drukken. Bij nader in zien zijn dit echter stellingen, die de Duitschers reeds moeten hebben ont ruimd, toen zij den totalen toestand inzagen. Opnieuw laat de Duitsche ma noeuvre het fundamenteele princi pe van den Duitschen afweer zien: elke stootkracht van den vijand af te slijten en tevens het eigen po tentieel te sparen. Het behouden of opgeven van terrein speelt hierbij slechts in zooverre een rol, als het dit principe op de doelmatigste wij ze dient. Men zal rekening moe ten houden met een verdere elas tische oorlogvoering der Duitschers, hoewel zich reeds thans, zij het dan ook tot dusver nog slechts in grove trekken, de verder gaande be doelingen van de Duitsche troepen- leiding beginnen af te teekerfen. Nog voor korten tijd waren de cen trale en de zuidelijke frontsectoren ge vechtsterreinen van den eersten rang. Wat voor enkele dagen nog domeinen der bolsjewistische offensieve kracht schenen, en dit misschien morgen reeds weer zullen doen, laat thans een op vallende Duitsche activiteit zien. Voor namelijk in het gebied ten zuiden van Kief maken de Duitsche zuiverings operaties voortgang, waarbij de bols jewisten naar verhouding groote ver liezen op den koop toe moeten nemen. Op het oogenblik is ten oosten van Winnitza en ten zuidwesten van Po grebisjtsje een rVrij ..groote-- aarxvals- operatie aan den gang en wel. hetgeen opvallend is, eveneens met aanzienlij ken steun van artillerie en krachtig gebruik van vliegtuigformaties. De Duitsche aanval heeft snel terrein ge wonnen. Over de operaties en haar doel bewaren de Duitsche militairen het stilzwijgen. Men vergist zich echter waarschijnlijk niet, wanneer men aan neemt, dat het hier meer een plaatse lijke onderneming is. Ook aan het landingshoofd van Kertsj is de slag weder in vollen gang. De bolsjewisten brachten versterking na versterking in den strijd. Met steun van pantserafdeelingen en met hulp van krachtige formaties slagvliegtui gen pogen zij hun uitgangsterrein in het havengebied uit te breiden. Deelen van de stad Kertsj zijn daardoor reeds tot gevechtsgebied geworden, doch de Duitsche afweer is zoo intensief, dat de bolsjewisten voor iederen duim gronds zeer zware offers aan bloed en mate rieel zullen moeten brengen. EIKENLOOF MET ZWAARDEN. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 26 Jan. (DNB) De Führer heeft het eikenloof met de zwaarden, behoorende bij het ridder kruis van het IJzeren Kruis verleend aan majoor Erich Barenfanger, batal jonscommandant bij een regiment gre nadiers, als 45sten soldaat der Duitsche weermacht. In de Grieksche bergen hebben de Duitsche troepen een' verborgen Britsch wapendepot ontdekt ten dienste der communistische benden. Men werd op dit depot opmerkzaam gemaakt, door dat Britsche vliegtuigen 's nachts daarboven cirkelden met het doel oor logsmateriaal af te werpen. Nadat de wachtposten door de Duit sche soldaten overrompeld en buiten gevecht gesteld waren, kon men de hand leggen op vier machinegeweren, twee granaatwerpers, talrijke geweren en een voorraad ammunitie. In de om geving spoorde men verder nog tachtig parachutes op, die 's nachts waren af geworpen, waaraan groote hoeveelhe den springstoffen, lonten en helsche machines bevestigd waren. In een nabij gelegen kloof vond men een ravitailleeringskamp met levens middelen, kleeding- en uitrustings stukken, benevens 96 groote springstof reservoirs en meer dan 600 mijnen, die voor het vernielen van spoorwegen en bruggen bestemd waren. ROME, 26 Jan. (CD) In Italië is een kleinzoon van den vermaarden vrijheidsstrijder Garibaldi gearresteerd, die zich „generaal Garibaldi" noemde, en sinds meer dan dertig jaar, zoowel in eigen vaderland als in Zuid-Ame- rika den naam van Giuseppe Garibal di heeft misbruikt voor persoonlijke doeleinden. Zijn -arrestatie volgde, toen gebleken was,- dat hij pogingen in het werk had gesteld, om een anti-fascis- tischen Garibaldi-tröep op te richten. De famile Garibaldi heeft het optre den van dezen pseudo-generaal open lijk veroordeeld. Meisje onder hooi gestikt. Te Stap horst is bij het spelen de 10-jarige Jantje Boss, onder een vallenden stapel hooi te recht gekomen. Toen -het meisje uit haar nételige positie werd bevrijd, bleek het reeds te zijn gestikt. Groote postzegeldiefstal. De grootste postzegeldiefstal, die tot dusver in Zwe den is voorgekomen, is gepleegd bij een inbraak in een postzegelhandel te Stock holm. De buit van de inbrekers beliep een waarde van 50.000 kronen. Door electrischen stroom gedood. Gistermiddag is de 46-jarige mw. Mos- tertv. d. Torren te Amsterdam, doordat door een fout in de leiding de waschlijn onder stroom stond, bij het ophangen van de wasch op slag «gedood. Tracht anderen en Uzelf vooral niets wijs te maken. Eerltfk duurt het langst óók In distributiezaken! MEXICO VERBREEKT DE BETREKKINGEN MET BOLIVIA. MADRID, 26 Jan. (DNB). Naar uit Mexico wordt gemeld, heeft de Mexi- caansche minister van buitenlandsche zaken medegedeeld, dat Mexico de di plomatieke betrekkingen met de nieu we Boliviaansche regeering heeft ver broken. Op den Britschen krijgsgevangene R. Taylor, die o.a. in Voor-Indië heeft dienst gedaan, heeft men een aantal amateur-foto's aangetroffen, die een schril beeld geven van de toestanden in het Indische hongersnoodgebied. Eén foto, waarop Taylor het veel zeggende opschrift „Alles voor het lij- kerhuis" had aangebracht, toont ge arresteerde Indiërs, omgeven door Brit sche bajonetten. Op een andere foto ziet men een vrachtwagen, die tot bovenaan gevuld is met lijken van Indische mannen en vrouwen. Door de Berlijnsche pers worden de ze opnamen met zeer scherpe bijschrif ten gepubliceerd. Het verbruik van op toewijzingen verkregen distributiegoederen moet verantwoord worden. Dat daar tevens een mogelijkheid tot contröle ligt, die niet ongebruikt wordt gelaten, heeft een suikerwerkfabriek te Zaandam on dervonden. De onderneming in kwestie heeft aanzienlijke partijen bonbons (tegen te hooge prijzen bovendien) ver kocht zonder deze te verantwoorden aan de indertijd met de zorg voor de ze materie belaste Nederlandsche Meelcentrale. Dat voor de vervaardi ging der bonbons deels gebruik werd gemaakt van „zwart" verkregen mate riaal, heeft de ontdekking van de frau duleuze handelingen niet kunnen voor komen. Onlangs heeft de tuchtrechter te Haarlem zich met de onderhavige zaak bezig gehouden. Het feit. dat het be wuste bedrijf, als gevolg van de con centratie van bedrijven, reeds is ge sloten, zal wellicht de oorzaak zijn, dat de leiding er met de naar verhou ding milde geldboete van f 2000 is af gekomen. „WAAR BLIJVEN ZE?" Max Blokzijl spreekt hedenavond in de serie Brandende Kwesties over Hil versum I om 18.45 over: „Waar blij ven ze?" SOVJETUNIE WEIGERT AMERIKAANSCHE BEMIDDELING. De Sovjet-Russische regeering heeft het aanbod der Amerikaansche regee ring tot bemiddeling in het Sovjet- Russisch-Poolsche geschil, volgens een te Washington gepubliceerde officieele mededeeling, van de hand gewezen, zoo meldt Reuter. Tegenmaatregelen bij vijand en eigen weermacht. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt: Vele Duitsche bladen publicee- ren de laatste dagen van de hand van marinedeskundigen artikelen over den tegenwoordigen stand van den duik bootoorlog, De schrijvers, onder wie schout-bij-nacht von Brüninghaus en schout-bij-nacht Gadoa, constateeren, dat de oorlog ter zee thans in hoofd zaak wordt gevoerd tegen de ravitail- leeringsweger der Geallieerden. Dt heeft zijn oorzaak gevonden in de ont wikkeling van den oorlog in het alge meen. De Geallieerden zijn namelijk gedwongen Europa van overzee te na deren en aan te vallen. Toen de duik- booten nog geregeld haar groote suc cessen behaalden, bleek al spoedig, dat de vijandelijke verdedigingsmaatregelen betrekkelijk primitief waren. Wilden de Geallieerden dus hun plannen ten uitvoer leggen en Europa inderdaad aanvallen, dan moesten zij eerst voor betere verdediging hunner conyooien zorgdragen. Schout-bij-nacht von Brüninghaus schrijft dan: De heele wereld weet, dat de oorlog van duikbooten tegen de vij andelijke koopvaardijschepen om reeds vaak genoemde redenen den laatsten tijd aan een zekeren teruggang onder hevig is, die echter voor een deel door de-stijgende successen van de lucht macht weer wordt goedgemaakt. Dit was vooral het geval in de Midde!- landsche Zee. De schrijvers constateeren dan, dat de tegenmaatregelen van den vijand Duitschland eveneens tot tegenmaat regelen hebben gedwongen. De duik boot moet worden verbeterd en wel zoo, dat de eventueele verliezen in een gunstige verhouding tot de behaalde resultaten staan. Anderzijds schenkt het echter weer voldoening, zoo meent DOLLEMAN STAK TWEE MENSCHEN DOOD. Politieman schoot hem neer. Zaterdagmidag heeft zich aan de Ham te Kerkrade een drama afge speeld, dat thans reeds aan drie per sonen het leven heeft gekost, meldde de Limb. Koerier. Zekere P. B., die een verhouding Had gehad met vrouw N„ aan de Hammij nstraat, drong haar woning binnen. Hij bracht haar ver schillende messteken toe, tengevolge waarvan de vrouw bloedend in elkaar zakte. De dader heeft vervolgens zijn broer H. B. en diens vriend W., die de vrouw wilden gaan helpen, aange vallen. Hij bracht zijn broer niet min der dan 10 messteken toe en deze zakte op dep weg bloedend in elkaar. W. werd ernstig aan den pols en aan het linkerbeen gewond. De dader was hiermee nog niet uitgeraasd. Hij be gaf zich nu naar den molen van En gelen, waarheen inmiddels zekere vrouw P. was gegaan met de bedoe ling, de politie telefonisch te waar schuwen. Ook deze vrouw heeft hij neergestoken. De molenaar kwam op het hooren van het lawaai in zijn molen toeloopen. Hij werd bedreigd en nam de vlucht. Het dienstmeisje van den molenaar was minder gelukkig. Zij kwam, onbewust van do gebeurtenis sen, binnenloopen en kreeg twee vrij diepe steekwonden, een in de borst en een in den schouder. De dader begaf zich vervolgens naar de woning van de Vrouw van zijn broer, die stervende op den weg lag. Deze vrouw, die al iets van het ge beurde gehoord had en angst had voor haar zwager, sprong uit het raam. De man is daarop gevlucht. De poli tie, die inmiddels gealarmeerd was, had verschilende wegen afgezet, maar slaagde er aanvankelijk niet in hem te vinden. Een der gewonden liet uit het zieken huis weten, dat hij een rechercheur wilde spreken en een rechercheur ging er heen. Hij trof in de gang van het ziekenhuis den dader aan. Voordat de rechercheur kans had. iets te doen, zag hij, dat P. B.. de hand in den broekzak stak. De rechercheur greep den arm vast. Maar B. rukte zich los en kwam met het mes hoog opge heven op den rechercheur af. De re chercheur sommeerde hem. de handen omhoog te houden, maar B. voldeed daar niet aan en kwam dreigend op den rechercheur af. Deze ging enkele pasen achteruit en trok tegelijkertijd zijn dienstrevolver. Daarmee loste hij een schot op B„ dat echter niet af doende was, want B. bleef op hem af komen. Het tweede schot trof den dader in het hoofd. Hij is Zondagmid dag aan deze wonde overleden. Over>e«dèn zijn nu: H. B.,' de vrouw N. en de dader zelf. men, dat de Anglo-Amerikaansche scheepvaart, van een zuiver militair standpunt bezien, weinig voordeelen heeft van een duikbootbestrijding. Wel iswaar zijn hun convooien minder ge havend, als zij in hun havens binnen loopen, maar anderzijds blijft de nood zakelijkheid van een sterke verdedi ging bestaan, waarin thans de torpedo jagers een belangrijke rol spelen. Deze snelle schepen zijn met de vliegtuigen de grootste vijanden van de duikboot. Dat de duikboottactiek zich in dit op zicht heeft gewijzigd, blijkt uit het feit, dat alleen reeds in het jaar 1943 zestig Engelsche torpedojagers werden getor pedeerd. Uit de commentaren blijkt voorts, dat men in de oorlogvoerende landen steeds meer waarde gaat hechten aan het gebruik van het vliegtuig in den oorlog ter zee. De groote actieradius der moderne machines heeft dit voor deel meegebracht. Juist een land" als Duitschland dat niet over een s'agvloot van formaat beschikt, heeft dit wapen met stijgend succes toegepast, zooals wordt bewezen door de scheepsverlie- zen der Geallieerden voor de Algerijn- sche kust en bij hun diverse landings operaties in het Middellandsche-Zee- gebied. Aanvragen petroleum voor kook- doeleinden voor het seizoen 1944-'45. 's-GRAVENHAGE, 27 Jan. Zij, die voor het seizoen 1944-'45 voor petro leum voor kookdoeleinden in aanmer king wenschen te komen, kunnen hun aanvragen van 31 Januari tot en met 5 Februari 1944 bij den plaatselijken distributiedienst op de aanvraagformu lieren MD 323-03 (voor gezinshoofden) en MD 323-04 (voor alleenstaanden) in dienen. Behoudens in gevallen van evacuatie en nieuwe vestiging, komen slechts zij in aanmerking voor een kookkaart U 403 voor het seizoen 1944 -'45, die in het stookseizoen 1943-'44 in het bezit waren van een kookkaart U 215 en geen gebruik kunnen maken van vaste brandstoffen. Schippers en schippersknechten die nen zich eveneens ter verkrijging van petroleum tot de distributiediensten te wenden op de gebruikelijke wijze na overlegging van het bevrachtingsboek je, dan wel van een verklaring van den bevrachtingscommissaris. Petro leum wordt alleen verstrekt aan schip pers, die al of niet met hun gezin aan boord wonen, alsmede aan schippers knechten, die wel met hun gezin aan boord wonen, wanneer het niet moge lijk is door middel van vaste brand stoffen te koken, doordat zij niet in het bezit zijn van fornuis of kooktoe- stel en zij bovendien ook gedurende het seizoen 1943-'44 petroleumverbrui- kers zijn geweest. Hiertoe dienen zij het aanvraagformulier MD 323-03 res pectievelijk MD 323-04 bij den distri butiedienst in te dienen. De distribu tiedienst zal den betrokkene vervol gens mededeelen, wanneer en waar hij de petroleumkaart kan afhalen-, bij den distributiedienst, waar hij ligplaats heeft. 's-GRAVENHAGE. 26 Jan. In aan- sluiting op vroegere publicaties wordt thans medegedeeld, dat ook de onder staande categorieën personen alsnog voor het met Kerstmis beschikbaar gesteld extra-rantsoen raapolie, stroop en versnaperingen in aanmerking ko men. Deze personen zullen, voor zoo ver zij omstreeks Kerstmis gedurende een wees oflanger hier te lande ver toefden, twee bonnen voor een half rantsoen margarine, één bon voor een rantsoen jam en één bon voor een rantsoen versnaperingen ontvangen. Zij zelf of hun naaste familieleden moe ten zich hiertoe vóór 6 Februari a.s. bij den plaatselijken distributiedienst melden. Bedoelde categorieën personen zijn de volgende: le. Weekgrensgangers, voor zoover zij hun distributiebescheiden vóór of op 28 October jj. bij den distributie dienst hebben ingeleverd en derhalve niet in het bezit waren van de vóór- inleveringsbonnen „Algemeen 706". „Algemeen 707" en „Algemeen 708"; 2e. Nederlanders, die in het Oosten (Rusland, Polen enz.) werkzaam zijn, voor zoover zij hun distributiebeschei den vóór of op 28 October j.l. hebben ingeleverd. Bovendien moeten deze In een Finschen frontsector. In de gedeeltelijk or.herbergzame streken van het Finsche front wordt voor het transport van proviand en munitie een gelijksoortig sledespan, zooals dit ook in de moerassige streken van Finland gebruikt wordt, benut PK Roivainen/O/H/P m Alkmaarsche oplichters-affaire. Geelen noemt zich geheel onschuldig. Het Amsterdamsche Hof, dat Woens dag zijn behandeling van de bekende Alkmaarsche oplichtingsaffaire voort zette, heeft plotseling, een eind moe ten teruggrijpen in de verhooren, om dat de verdachte Vroegop op zijn ver klaringen, afgelegd èn voor de Alk maarsche rechtbank èn voor het Am sterdamsche Hof, terugkwam en nu een „volledige bekentenis" aflegde! Twee weken geleden, toen zijn zaak was afgedaan en procureur-generaal en verdediger het woord hadden gevoerd, kreeg de verdachte het laatste woord en huilende stotterde hij: „Ik ben on schuldig...." Nu, op dezen derden zittingsdag, vertelde hij, dat hij inderdaad den Haarlemschen Jood voor 8000 gulden had opgelicht en de som met zijn mede-verdachte Geelen had gedeeld! De president, mr. Fruin, begon daarom deze zitting met een nieuw verhoor van Vroegop. De „bekentenis" kwam echter minder vlot dan verwacht mocht worden en op belangrijke punten zweeg Vroegop of gaf tegenstrijdige verklaringen. Ten slótte kwam alles neer op het volgende: Edelmoedige oplichters. Het plan om Joden weg te werken, zou oorspronkelijk van Hoogakker zijn uitge gaan, maar uit het verhaal van Hoog akker had verdachte de conclusie ge trokken, dat de zaak niet in orde was -en dar -had verdachte ook aan Geelen ge zegd. „Wij vonden het allebei gemeen en wilden er niets mee te maken hebben," zei Vroegop, die verder opmerkte, dat al les in scène was gezet, om Joden op te lichten. En tóch gingen beiden zich met de zaak bemoeien. Dat kwam, omdat Hoogakker Geelen in zijn macht had, zei verdachte Vroegop vertelde toen weer, hoe in Haarlem de Jood Sch. was gevonden, die graag naar Zwitserland wilde en daar f 27000.— voor over had. Hij vertelde op nieuw, hoe Hoogakker een borgstelling van f 1000.— ontvangen had van Sch. en hoe ten slotte Hoogakker door de twee andere verdachten werd uitgeschakeld. De pres.: Om den buit met je tweeën te deelen, nietwaar? Verdachte zweeg op deze vraag, doch vertelde even later, dat hij, ofschoon hij eerst niets van de zaak wilde weten, voor het geld bezweken was! Ten slotte kwam het einde van 't too- neelstuk. Vroegop trok naar Haarlem, vertelde Sch., dat hij over enkele uren per auto zou vertrekken en ontving f 8000.— in bankpapier! Met den trein van 7 uur 's avonds arriveerde Geelen, die op post ging staan bij het huis van Sch. en toen deze met Vroegop naar buiten kwam, werd Vr. gearresteerd, terwijl Sch. ijlings vluchtte. De eerstvolgende trein bracht Vroegop en Geelen weer naar Alkmaar. Geelen stapte in Heiloo uit, ar riveerde later op den avond bij Vroegop thuis, waar het geld netjes gedeeld werd en toen Toen kwamen beiden tot de conclusie, dat zij 'n smerigen streek hadden uitgehaald en dat de Jood geheel schadeloos gesteld moest -worden. Geelen gaf de 4000 gulden weer aan Vroegop en deze verstopte het in den grond. Want geen van beiden durf de het weer terug te brengen naar Sch.... Een paar dagen later wisselde Vroegop het „kleine geld" in, zoodat hij ten slotte een klein pakje had, inhoudende zeven biljetten van 1000 en twee van 500 gulden. Het pakje werd opnieuw begraven en nooit door de politie gevonden. Totdat nu Evenals de raadhuizen van de ge meenten De Rijp en Graft werd ook het hierboven afgebeelde raadhuis van Grootschermer door den be kenden architect en molenbouwer Leeghwater ontworpen en gebouwd CNF/Kulper/Pax m personen of hun familieleden een ver klaring van de N.V. Nederlandsche Oostbouw te 's-Gravenhage of een „Marschbefehl" of soortgelijk bewijs stuk overleggen, waaruit blijkt, dat zij omstreeks Kerstmis tenminste een week hier te lande verbleven; 3e. Jongens en meisjes van den Ger- maanschen Landdienst, voor zoover zij hun distributiebescheiden vóór of op 28 October j.l. hebben ingeleverd. De ze of hun familieleden moeten een ver klaring van het Stafkwartier van den Nationalen Jeugdstorm, af deeling Land dienst, overleggen, waaruit blijkt, dat zij omstreeks Kerstmis een week of langer hier te lande verblijf hielden. een dag of tien geleden Vroegop zijn „be kentenis" schriftelijk mededeelde aan den procureur-generaal en daarbij tevens de geheime bergplaats verklapte. Inderdaad vond men een pakje met ze ven biljetten van f 1000 en twee van f 500. Helaas, deze biljetten zijn thans waarde loos geworden Zie hier in 't kort het verhaal van Vroegop, maar het kostte twee uren voor dat we alles gehoord hadden. En het Hof was toen nog niet bevredigd, omdat het als 't ware voelde, dat Vroegop op be langrijke punten zweeg. En niet dan na heel veel aarzeling kwam het er uit, dat hij en Geelen samen de vlucht naar Zwit serland in scène hadden gezet. De procureur-generaal bleef bij het reeds gehouden requisitoir (3 jaar, ver minderd met aftrek van de preventieve hechtenis) en mr. Buiskool had ook niets toe te voegen aan zijn reeds gehouden pleidooi, zoodat de president de uitspraak bepaalde op 8 Februari a.s. Geelen vertelt! Na de pauze verscheen de vroegere ma rechaussee Geelen in de verdachtenbank en deze begon al direct te verklaren, dat hij zijn onschuld bleef volhouden, maar „dat hij nog wel het een en ander aan zijn verklaringen had toe te voegen, nu de zaak deze wending had gekregen." Oorspronkelijk aldus de lezing van Geelen was er heelemaal geen plan de campagne gemaakt, zelfs niet, toen Hoog akker duidelijk verklaarde, dat hij Joden wilde oplichten. Dat vond verd. Geelen niet in den haak en daarom wilde hij niet meedoen. Ze lieten hem echter niet los en ten slotte is Geelen zelf met .een fantastisch plan gekomen: de vlucht per vliegmachi ne of de vlucht per auto. En dat dwaze plan geloofde Hoogakker! De president liet den verdachte toen rustig zijn verhaal doen en wij hoorden, hoe Hoogakker op zekeren dag met den Jood Sch. op de proppen kwam en Gee len verzocht naar Haarlem te gaan, om Sch. op te zoeken. Maar Geelen wilde dat niet, vond de zaak te gevaarlijk. Dat was ook de meening van Vroegop, met wien hij er over sprak. Echter, Geelen zat aan Hoogakker vast in verband met wat „zwarten handel" en zoo werd hij dus min of meer gedwongen, om toch mee te doen. Hij hield zich echter zoo veel mo gelijk buiten alles en hoorde pas later, dat Vroegop in Haarlem geweest was. Ook hoorde hij toen van Vroegop, dat Hoog akker al duizend gulden gekregen had. De president: Neen, Vroegop hoorde het van U! Verdachte: Beslist niet. President: Maar Vroegop ls toch op uw aandringen naar Haarlem gegaan? Verdachte: Neen, Ik weet er niets van en wilde er niets rrtee te maken hebben. President: U staat gemeen te liegen. U moest u schamen. Er komt geen waar woord over uw lippen. Verdachte ging daarop verder met zijn verhaal: hoe Vroegop een plan had ge maakt om den Jood op te lichten en hoe verd. de vlucht zou moeten belemmeren door een arrestatie. Op de nadrukkelijke vraag van den pre sident herhaalde Geelen, dat het plan van Vroegop was uitgegaan. We hoorden toen weer het geheele ver haal van de vlucht en de arrestatie, over het verdeelen van den buit en hoe ten slotte die buit weer vereenig'd werd, om dat èn Vroegop èn Geelen toen inzagen, dat zij verkeerd gehandeld hadden. Een paar dagen later zou Sch. het geld terug gekregen hebben, maar toen was de Haarlemmer verdwenen. De president: Een aardig verhaaltje, maar u zegt de waarheid heelemaal niet. De proc.-gen.: U wilde er niets mee te maken hebben en gooide daarom Hoog akker de deur uit. En U ging Vroegop helpen! Verdachte: Vroegop was een nette vent, Hoogakker niet! President: En die nette vent gapt 8000 gulden en Hoogakker maar 1000 Getuigenverhoor. Het Hof begon daarna met het getui genverhoor. Hoogakker begon met te ver klaren, dat het heele plan van Geelen was uitgegaan en dat hij de eerste dui zend gulden aan Geelen gegeven had. Ge tuige heeft nooit geweten, dat Vroegop in het complot kwam. Verdachte: Wat Hoogakker zegt, is ho peloos! Er ls niets van waar! Get. Vroegop vertelde vervolgens, dat hij met Hoogakker bij Geelen geweest is en dat daar door de twee anderen over een transport naar Zwitserland gesproken is. Later wilde Geelen Hoogakker uitscha kelen en hem er in hebben. Verdachte: De getuige is wel wat abuis. Getuige (nogmaals): Hoogakker moest uitgeschakeld worden. Veel nieuws kon deze getuige daarom ook niet meer vertellen, waarop de pre sident opmerkte, dat deze getuige niet meer weet wat waarheid en leugen is. Ook nadat de volgende getuigen, mevr. Hoogakker en mej. Ilbrink, bezwarende verklaringen hadden afgelegd, bleef ver dachte ontkennen. De president verdaagde toen de zitting tot Donderdag 10 Febr. a.s., des morgens om half elf. HOOGAKKER TOT 2 JAAR VEROORDEELD. Het Hof te Amsterdam wees heden vonnis tegen den Alkmaarschen winke lier, die met zijn beide mede-verdachten Vroegop en Geelen een Haarlemschen Jood had opgelicht. De procureur-generaal had 21/, jaar met aftrek geëischt terzake oplichting voor een bedrag van f 1000.—Het Hof veroordeelde verdachte tot een gevange nisstraf voor den tijd van 2 jaar met af trek van preventieve hechtenis vanaf 2 Maart j.l. I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1