LEVEN HG L ITER 'A'S DAGBLAD VOOR Vijandelijke concentraties bij Nettuno uiteengeslagen. De Geallieerden en het Poolsche vraagstuk. )ER. regisseur gisch lot Ier Lucht. ïAPIT, Nieuwe doorbraakpogingen der Sovjets verijdeld. 300 Sovjet-tanks vernietigd. Na de landing bij Nettuno. Nieuws in 't kort. Britsche verliezen. De Stem der SS. Eikenloof met de zwaarden. Luchtgevechten boven Zuid-Frankrijk. Na dertig jaar bericht. Dr. Göbbels Slechts Duitschland kan Europa redden van het bolsjewisme. Argentinië verbreekt diplomatieke betrekkingen met Spilmogendheden. Verliespost voor Engeland grooier dan voor Duitschland. Liberia verklaart den oorlog. Verduister van 17.30-8.30 u. STAD EN OMGEVING. Valsche tabakskaarten. Ontslag zonder vergunning verboden. maar waarschijn- eid van of gebrek speciale" voedsel- orlogvoering. Het is heeft het wets- üpplementair crediet ig ten bedrage van iet komende begroo- aangenomen. lawine bedolven. de Hongaarsche Le- thy-spits bij Borsa is door een lawine ven. 15 Sklloopen ïen. De 14-jarige Ger- het oversteken van te Koog aan de seerende auto, be ef, gegrepen. Hij is komen verwondingen PUBLICATIE, ijzer en staal, e circulaire no. 779 enen, waarin de de er schadevergoeding de verordening her- verklaarde materia- :maakt. Zij, die voor oeding in aanmer- circulaire tot heden rangen, kunnen haar zer, Lange Houtstr. ïg ijzer en staal. van de op 18 Ja- aatscourant gepubll- de ijzer- en staal- 1 zijn producenten in ijzer, staal of er of staal verplicht uit hun voorraad te or den besteller gel- bewijzen van ©ver worden overgelegd. N. Adema, Alkmaar, nd; politiek redac» us, A'dam (HAMA)J Broersen te Hoorn, md; kunst, letteren P« van den Aard- ort J. Werkman te ,vs: D. A. Klomp te adv.-rubriek W, Ra de Zaan; voor de Bus, Alkmaar. eben lang) Pessely Gottschalk ndergast edenis van 'n Iden vele din- Ide band des pigen te ver- 18 Jaar Jann, luur af. latinée. ptelling. I» pingen van 5 10 Febr. op OEFFELT, Brie donatie- jschap |te Den Haag. waarde der nds 8 uur in |n introducé's. I aangevraagd te Alkmaar. IEENING 191» IG 28 JAN. 1944 18634; 7400.— I, 2440. 3116, 9717, |7G, 10296, 12170, 396 408 658 1366 1410 I486 I 1810 2081 2211 3152 3201 3207 i 4108 4330 5212 5219 5551 1 6297 6338 6377 I 7068 7128 7176 7697 8058 6113 B 9113 9191 9201 >9854 10024 10084 J1534 11541 11550 [2200 12237 12320 12968 12975 13010 §3704 13709 13711 14278 14285 14331 ■5050 15071 16075 ■5780 15821 15896 ■6571 18658 16731 ■7160 17227 17252 ■7688 17751 17804 T8684 18697 18703 J9441 19524 19605 [0579 20588 20603 10878 20950 2097» 1 20803 moet etjó premie l te+fcnteaj Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau ALkmaarsche éditie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. VRIJDAG 28 JANUARI 1944 ALKMAARSCHE-EDITIE. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 23, 2 pagina's PrQs der gewone advertenties in deze éditie min. 11.40, elke m.M. meer f 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar (2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cent. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FtiHRER, 27 Jan. - Het opper bevel van de weermacht maakt bekend. Bij Kertsj sloegen onze troepen, door de eigen artillerie schitterend gesteund, sterke aanvallen der bolsjewisten af. Ook in het gebied ten zuidwesten van Tsjerkassy wer den hevige, met sterke infanterie- en pantserformaties uitgevoerde vijandelijke aanvallen in verbitter de gevechten afgeslagen of opge vangen. Ten zuidoosten van Belaja Zer- kof ging de vijand met verschei dene divisies, door pantserwagens gesteund, tot den aanval over. Zijn doorbraakpogingen werden, nadat 82 vijandelijke pantserwagens wa ren stukgeschoten, verijdeld. Om een penetratieplek wordt nog ge streden. In het gebied ten zuidwesten van Sjasjkof en ten zuidwesten van Pogre- bisjtsje maakten onze aanvallen na af weer van krachtige vijandelijke tegen aanvallen nieuwe vorderingen. Alleen in den sector van één legercorps wer den 66 bolsjewistische pantserwagens, 99 stukken geschut, alsmede talrijke andere wapens vernietigd of buitge maakt. Tusschen Pripet en Berezina ont stonden opnieuw zware gevechten, waarin onze troepen hun stellingen handhaafden en 26 vijandelijke pant serwagens stukschoten. Ten noordwesten van het Ilmenmeer en in het gebied ten zuiden van Le ningrad leverden onze troepen nog steeds een zwaren afweerstrijd tegen overmachtige strijdkrachten. De bolsje wisten verloren gisteren aan het ooste lijke front 305 pantserwagens. In het hooge noorden maakten eigen stoottroepen in de sectoren Kands- laksja en Moermansk gevangenen en buit. De strjjd in Italië. In den westelijken sector van het Zuid-Italiaansehe front houdt de vijan delijke druk aan. Verscheidene over geringe breedte ondernomen aanvallen van den vijand mislukten. In den ooste lijken sector bleven alle vijandelijke verkenningsaanvallen zonder succes. Ten zuiden van Rome probeerde de vijand tevergeefs zijn landings- hoofd te vergrooten. Zijn concen traties werden uiteengeslagen, aan vallen met een sterkte van ver scheidene bataljons afgeslagen. Er werden gevangenen van verschei dene Engelsche en Amerjkaansche formaties gemaakt, 7 pantserwagens werden stukgeschoten. De landings plaatsen liggen onder het storings- vuur van verdragende artillerie. De luchtmacht bestookte dag en nacht de vijandelijke landïngsvloot voor Anzio met gevechts-, torpedo- en slagvliegtuigen. Zij plaatste treffers op 2 kruisers. 4 torpedojagers, 12 transport- en koop vaardijschepen met een inhoud van 47.000 brt., alsmede op 6 vrij groote landingsbooten. Aangenomen kan wor den, dat een deel van deze schepen vernietigd is. In de haveninstallaties van Anzio ontstonden na bomtreffers branden en vernielingen. Over den toestand op het oorlogs- tooneel in Zuid-Italië schrijft de mili taire correspondent van het D.N.B., Martin Hallensleben: De Anglo-Amerikaansche landmgs- operatie bij Nettuno en Anzio heeft tot nu toe een eigenaardig verloop geno- mem Terwijl de vijandelijke landings acties bij Dieppe, St. Nazaire, op Kreta en vooral op Sicilië onmiddellijk^ tot dramatische gevechten leidden, zijn er sedert het begin van de operatie bg Nettuno reeds meer dan honderd uren verloopen, zonder dat het tot een bot sing tusschen de wederzijdsche strijd krachten, dus tot een slag, is gekomen. Vijf dagen zijn er sedert de eerste nach telijke ontscheping van Britsche en 'Arr-^ikaansche strijdkrachten in het gel/ied ten zuiden van Rome verloo pen. En nog steeds heeft de vorming van het Engelsch-Amerikaansche brug gehoofd geen invloed uitgeoefend op de gevechtspositie aan het voorste Ita- liaansche front. Dit feit wijst op twee dingen, ten eerste, dat degebeurtenis sen geenszins voor den vijand volgens programma verloopen en dat dus de ontwikkeling van het bruggehoofd zeer Diefstallen de Technische Hooge- school. In December j.l. werd, gelijk wij toen meldden, te Delft gearresteerd ir. H. W. L. B., functionnaris aan de Technische Hoogeschool aldaar, wegens verduistering van steenkolen. Aanvanke lijk werd B. op vrije voeten gesteld, maar thans is hij opnieuw gearresteerd, omdat het onderzoek heel wat aan het licht bracht. Geconstateerd is, dat B. over de jaren 1942—1943 in totaal 149 ton steenkolen verduisterde en voorts vijf electromotoren, twee transformatoren ter waarde van 1500 gulden, een hoeveelheid hout, 400 liter benzine en 9000 gulden aan geld. Arrestaties in Britsch-IndiB. Op den Indischen onafhankelijkheidsdag zijn in verschillende deelen van Britsch-Indië, naar de Britsche berichtendienst meldt, mee»* dan 200 personen, onder wie ook vrouwen, gearresteerd. De gearresteerden poogden bijeenkomsten te houden ter ge legenheid van den onafhankelijkheidsdag De Gaulle vreesde een aanslag. Ter gelegenheid van een onlangs plaats ge had hebbend bezoek van De Gaulle aan Dakar, zijn aldaar talrijke arrestaties verricht. Men brengt deze in verband met diens viees voor een aanslag op zijn le ven. Gelijk men zich zal herinneren was het generaal De Gaulle, die twee jaar ge'eden, bij een ^nislukte landingspoging °P dit West-Afrikaansche Fransche mari nesteunpunt, het bevel gaf de stad Dakar, haar haven en vliegvelden van zee uit onder vuur te nemen, waarbij talrijke «ransche militairen, benevens zeer vele mheemsche en Fransche burgers het le ven verloren. ®it jaar geen whiskey. Naar de Brit- Bche berichtendienst uit Washington *ne-dt, heeft het Amerikaansche bureau oor oorlogsproductie Donderdag officieel oekend gemaakt, dat in 1944 in de Ver. X**? Seen nieuwe whiskey meer wordt I distiiieerd. gevoelig wordt geremd, ten tweede, dat de reactie van generaal-veldmaarschalk Kesselring niet in de verwachte rich ting gaat. Zeker, de Duitsche leiding heeft den vijand tijd gelaten zich te versterken. Blijkbaar wil zij de Duitsche troepen niet den strijd laten aanvaarden onder omstandigheden, die de vijand wenscht. en die er tenslotte op zouden neerko men, dat de Duitsche troepen binnen de draagwijdte van de zware artillerie der oorlogsschepen zouden worden ge dwongen. Kesselring schijnt er eerst de voorkeur aan gegeven te hebben een ijzeren ring te leggen rond het brugge hoofd Nettuno-Anzio, en wel van goedbeschermde posities uit. Het ziet er naar uit alsof hij het gebied van het bruggehoofd van den vijand met zoo veel mpgelijk landingsmanschappen er. ravitailleeringsmateriaal gevuld w*1 hebben. Zijn verreikende arm, de luchtmacht, grijpt intusschen naar de verbindingszenuw van de flankonder neming van den vijand. Het ingrijpen van verdragende Duitsche artillerie bewijst bovendien, hoe zeer Kesselrins rekening heeft gehouden met een vijandelijke onderneming in dit gebied Want vandaag 'of morgen kan geschut van zwaar en van het zwaarste kalibei in een terrein als dit niet geïnstalleerd worden. Ook kan uit het gebruik juist van bijzondere Duitsche batterijen ge concludeerd worden, dat men hier zekere ervaringen van voorafgaand? soortgelijke omstandigheden ten nutte heeft gemaakt. De in het bruggehoofd door de An- glo-Amerikanen tot nu toe bijeenge brachte strijdkrachten poogden Woens dag in de richting van Littoria naar het zuiden een sterken druk uit te oefenen, doch werden door de Duitsche storingsformaties hard aangepakt en energiek teruggeworpen. Slag om Cassino In den westelijken sector van het voorste Zuid-Italiaansche front duurt de slag om Cassino voort. De vijande lijke strijdkrachten ondernamen Woens dag een aanval ten zuiden van Cassi no. Zij werden daarbij door de Duit- schers zwaar geteisterd. Niet anders verging het den A^glo-Amerikanen op den westelijken oever van de Rapido. welken de Duitschers volkomen van den vijand konden zuiveren. De toe stand doet duidelijk zien, dat tot op heden nog geen samenwerking tot stand is gekomen tusschen de En gelsch-Amerikaansche troepen in den westelijken sector van het front met die in het gebied van Nettuno-Anzio, het geen ten gunste van Kesselring spreekt' en allerlei verrassingen voor de ko mende dagen belooft. De aanvallen der Duitsche formatie? gevechts- en torpedovliegers op het landingshoofd en de in de bocht van Anzio liggende oorlogs- en transport- vloot der geallieerden zijn, naar het D.N.B. verneemt', in den loop van 26 Januari en in den nacht op 27 Januari door de slechte weersomstandigheden die op het oogenblik in Zuid-Italië heerschen, aanzienlijk bemoeilijkt. Toch hebben de Duitsche formaties de Brit sche vloot weer zware verliezen toe gebracht. De in het weermachtbericht van Donderdag als getroffen gemelde 12 geallieerde koopvaarders met een totale tonnage van 47.000 ton zijn voor het grootste deel zoo zwaar beschadigd, dat zij op zijn minst voor de thans aan den gang zijnde operaties uitvallen, zoo zij al niet geheel verloren zijn. Door de beschadiging van nog twee kruisers en vier torpedobootjagers leed de Britsche oorlogsvloot nieuwe verliezen, terwijl reeds zes van dergelijke oorlogseen heden uitgeschakeld konden worden. Met de successen van Woensdag der Duitsche vliegers is het vijandelijke scheepsverlies gestegen tot rond 150.000 brt. Na den luchtslag op 11 Januari boven Noordwest Duitschland. Deze echt vliegers schoten onder leiding van Lt. K. negen vler-motorige Amerikaansche terreur bommenwerpers neer. Lt. K. bracht er twee ten val. Links Lt. W., die er een neerschoot en daarna met zijn valscherm naar beneden sprong, daar zijn machine zwaar beschadigd was PK Rothkopf/PBZ/R/P m Luistert op Zondag 30 Januari van 11.30 tot 11.45 over den zender Hil versum 1 op golflengte 415 meter naar de stem der SS. Onderwerp: De 30ste Januari, HET ZITPROBLEEM IN DE AMSTERDAMSCHE TRAM. De directie van de Amsterdamsche gemeentetram heeft maatregelen geno men tegen het euvel van jeugdige pas sagiers, die in een vollen tramwagen weigeren, hun zitplaats ten behoeve van ouderen af te staan. Met ingang v^n morgen zijn perso-, nen beneden den leeftijd van 21 jaar verplicht, wanneer er gebrek aan zit plaatsen is, aan ernstig invaliden en oudere personen hun zitplaats af te staan. Geen katholieke jeugdactie meer. Op verlangen van den Sovjet-vertegen- woordiger Wysjinski heeft maarschalk Badoglio bevolen, dat in het door de geallieerden bezette Italiaansche gebied de katholieke actie onder de Italiaansche jeugd moet worden ontbonden. De ka tholieke actie was destijds, op grond van het verdrag van Lateranen, gesloten tus schen Mussolini en het Vaticaan, in het leven geroepen en had zich tot een ster ke organisatie ontwikkeld. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 27 Jan. De Führer heeft kolonel Majo Hermann, inspec teur van de Duitsche luchtverdediging, als 43sten soldaat van de Duitsche weermacht, het eikenloof met de zwaarden, behoorende bij het ridder kruis van het IJzeren Kruis, verleend Kolonel Hermann is de ontwerper van nieuwe methodex. voor het optre den der nacht jagers tegen de Britsche terreurbommenwerpers. Door zijn zeer snel beproefd gebleken taktiek werden den vijandelijken formaties den laat- sten tijd aanzienlijke verliezen toege bracht. Donderdagmiddag zijn vijandelijke formaties viermotorige toestellen naar Zuid-Frankrijk gevlogen. Duitsche ja gers verwikkelden de machines in fel le luchtgevechten. Volgens tot dusver ontvangen berichten zijn door jagers en afweergeschut tien der aanvallende toestellen, waarbij verscheidene vier motorige bommenwerpers, neergescho ten. VAN DE NOORDKAAP TOT AAN DE EGEISCHE ZEE. Overal waar in de groote uitgestrekt heden van Europa de Duitsche soldaat zich bevindt, bevindt zich ook in een of anderen vorm het Duitsche Roode Kruis. Uw hulp kan overal gebruikt worden, jonge vrouw uit Holland, als pleegzuster zult u veel kunnen doëti tot verlichting van de taak van het D.R.K. Meldt u daarom, jonge Neder- landsche vrouw, bij het SS-Ersatzkom- mando Niederlande, Den Haag, Korte Vijverberg 5. Een zekere Therese Reinhold heeft dezer dagen uit Litzmann- stadt bericht gekregen van haar man, Emil Reinhold, die in Decem ber 1914 gewond in Russische krijgsgevangenschap was geraakt en van wien men had moeten aan nemen, dat hij dood was, aangezien men sedert 1915 niets meer van hem gehoord had. Pas na zijn terugkeer wil Rein hold vertellen over zijn leven in de Sovjet-Unie en hoe hij door Duit sche soldaten teruggebracht is. Uit zijn brieven blijkt alleen, dat hij ongetrouwd is gebleven. Mevrouw Reinhold, die 62 jaar is en even eens niet opnieuw getrouwd is, is thans grootmoeder. Haar kleinkin deren zijn even oud als haar drie kinderen waren, toen haar man in 1914 de wapenen opnam. Engeland en Amerika kunnen niets doen In „Das Reich" noemt Rijksminister dr. Göbbels het Poolsch—Sovjet-Rus sische conflict en de houding van Engeland daarbij een voorbeeld, waar uit ieder moet leeren, wat er in cn met Europa zou gebeuren, indien de Duitsche weermacht niet aan zijn grenzen op wacht stond. Als de geschiedenis nog eens tot Augustus 1939 teruggedraaid zou kun nen worden, aldus Göbbels, zojiden de Polen met hun tegenwoordige er varingen ons waarschijnlijk de sleutels van Dantzig in plechtigen optocht op een gouden presenteerblad komen brengen. i Dr. Göbbels geeft nogmaals een fover- zieht van de ontwikkeling van het Poolsch—Sovjet-Russische conflict, van 't feit af, dat Engeland den tweeden we reldoorlog ontketende zoogenaamd om te verhinderen, dat de Duitsche stad Dantzig tot het Rijk zou terugkeeren tot aan den huidigen toestand, nu Mos kou voor de plutocratische diplomatie belangrijker is dan een stel Poolsche nietsnutten. Het is meer dan tragi-komisch, aldus vervolgt hij, dat het volk, dat in dezen oorlog het éérst door de Britsche hulp beloften verlokt is, ook het eerst den dank van de firma Engeland de prak tijk ondervindt. Het resultaat is voor Engeland en dé Vereenigde Staten meer dan beschamend. De Polen moesten niét alleen zonder te genspraak Katyn slikken, zij zien zich zelfs gedwongen zich aan het bolsjewis me over te leveren en daarbij nog van de Engelsche en Amerikaansche pers grofheden in ontvangst te nemen, die moeilijk kunnen worden opgevat als dankbetuigingen voor het bloed, door hen in September 1939 geofferd. De Londen- sche bladen raden hun eenstemmig aan, den Sovjets ter wille te zijn. De naïeve illusie, dat het Kremlin zich door Engelschen en Amerikanen naar de school der politieke moraal zou laten brengen, is nu in rook opgegaan, aldus vervolgt de minister. De bolsjewisten schijnen op het oogenblik te willen pro- beeren, hoeveel oorvijgen en trappen zij hun westelijken bondgenooten mogen ge ven, alvorens zij met een zacht woord tot de orde worden geroepen. Te Washing ton heeft men hun als het ware een vrij brief gegeven door de openlijke verkla ring, dat niets de Vereenigde Staten in dezen oorlog van de Sovjets kan schei den. Zoo iets laten de bolsjewisten zich geen tweemaal zeggen. De minister herinnert aan de Engelsche belofte, dat >de Polen door Oost-Pruisen en Silezië schadeloos gesteld zouden worden, als zij aan de territoriale Sov- jeteischen tegemoet zouden komen, waarbij de Engelschen met elegant hand- Zweden behartigt de Argentijnsche belangen. De president van Argentinië, ge neraal Ramirez, heeft Woensdag middag over alle Argentijnsche zenders een toespraak gericht tot het Argentijnsche volk, waarin hij mededeelde, dat Argentinië de di plomatieke betrekkingen met Duitschland en Japan had verbro ken. Naar aanleiding hiervan heeft de Duitsche minister van buiten- landsche zaken Von Ribbentrop Donderdag een onderhoud toege staan aan een vertegenwoordiger van het DNB en zijn zienswijze uit eengezet. Reeds sedert jaren heeft de Ameri kaansche regeering getracht. Argen tinië te bewegen de diplomatieke be trekkingen met de Spilmogendheden te verbreken, aldus de minister. Zij heeft hierbij geen middel, geen afper sing onbeproefd gelaten. De regeering- Ramirez is thans voor dezen druk be zweken en heeft de souvereiniteit van het land prijsgegeven voor de Ameri kaansche „welwillendheid". Het motief, dat men in Buenos Aires voor het ver breken der betrekkingen opgeeft, d.w.z. het zoogenaamde deelnemen van leden der Duitsche ambassade aan een spi- onnage-affaire, is geheel onwaar. Dit motief is volkomen onjuist. Het is al leen een nieuw bewijs voor het feit, dat de Argentijnsche regeering niet meer vrij is in haar eigen beslissingen, doch dat de traditioneele vriendschap tus schen het Duitsche en Argentijnsche volk ten offer gevallen is aan de on scrupuleuze en duistere methoden van Washington. Duitschland verliest door het ver breden der betrekkingen met Argen tinië practisch mets, noch voor zijn oorlogvoering, noch voor zijn belan gen na den oorlog. De werkelijke ver liezer bij dit diplomatieke optreden is Engeland. Engeland heeft in den loop van den oorlog langzamerhand reeds het grootste deel van zijn belangen in Midden- en Zuid-Amerika moeten op offeren aan den Amerikaanschen bondgenoot. Het zal nu ook definitief zijn positie in Argentinië verliezen, waar het zich tot dusver nog tegen het ongebreidelde opdringen van het Ame rikaansche kapitaal heeft schrap gezet. Want na de opgedane ervaringen zal het iederen zakenman in de city thans wel duidelijk zijn, dat nu ook in Ar gentinië de dollar weldra het pond zal verdringen en dat daardoor de hier ge ïnvesteerde 800 millioen pond sterling van Engelsche spaarders verloren zul- 'en gaan. In feite beteekent dus de huidige onderwerping van Argentinië aan Washington niets anders, dan dat Engeland het laatste restje van zijn Amerikaansche positie moet liquidee ren. Men kan zich derhalve de ware gevoelens van de Engelsche spaarders voorstellen, die de verklaring van Eden hebben gehoord, waarin hij zijn vol doening uitsprak over de gebeurtenis sen in Argentinië en waarin hij de automatisch komende liquidatie van het laatste Britsche bezit in Amerika nog als een succes der Britsche diplo matie moest voorstellen. Washington juicht! Uit Washington wordt gemeld, dat het bericht van de verbreking der be trekkingen van Argentinië met de Spilmogendheden door de leden van het Amerikaansche Congres geestdriftig ontvangen is. In diplomatieke kringen wordt de gebeurtenis in hoofdzaak als een triomf voor minister Huil be schouwd, die ..een jarenlange hardnek kigheid" heeft getoond in de betrek kingen van de Ver. Staten met Argen tinië. Japansche indruk. De diplomatieke correspondent van Domei wijst er ten aanzien van het verbreken der betrekkingen tusschen Argentinië en de Spilmogendheden op, dat Argentinië er, reeds één keer zeer dicht aan toe was om onder druk der Amerikanen zijn neutraliteit op te ge ven. Misschien waren het niet in de laatste plaats de belangentegenstel lingen van Amerika en Engeland met betrekking tot Argentinië, die het dit land mogelijk maakten zich nog zoo lang ondanks de Amerikaansche in triges als neutraal land te handhaven, doch ook de Engelschen hebben zich thans aan de Amerikaansche machts politiek ondergeschikt moeten maken Onder den dwang dezer feiten zag Ar gentinië ten slotte geen andere moge lijkheid dan zich te schikken naar den druk van de Amerikanen en hun dol- larpolitiek. Hoewel Japan deze ont wikkeling diep betreurt, heeft het toch sympathie voor het Argentijnsche volk en zijn regeering, die zich ongetwijfeld met alle middelen heeft verzet tegen dezen druk van Amerikanen en Engel schen. Zweden zal Argentijnsche be langen behartigen. In antwoord op een vraag van het agentschap T.T. naar aanleiding van een Reuterbericht uit Buenos Aires, heeft het Zweedsche ministerie van buitenlardsche zaken bevestigd, dat reeds een verzoek van Argentinië is ontvangen de Argentijnsche belangen in Duitschland en Japan te behartigen. De zaak wordt op de gebruikelijke wijze behandeld, doch er is tot nu toe nog geen beslissing genomen. Argentijnsche volk timide. De te Buenos Aires verschijnende Cabilo schrijft in een hoofdartikel over de laatste politieke ontwikkeling, dat geen bijzonderheden zijn medegedeeld over het politieke onderzoek, dat tot den onverwachten stap heeft geleid. Er valt geen geestdrift onder de be volking op te merken, er is integendeel een algemeene neerslachtigheid over het feit, dat men de neutraliteitspoli tiek, die de trotsch van Argeniaië was, heef laten vallen. Volgens een Reuterbericht zou de regeering van Liberia den oorlog heb ben verklaard aan de Spil. gebaar het volkomen bijkomstige feit negeerden, dat zoowel datgene, wat het Kremlin voorloopig verlangt, als dat, waarmede de Polen schadeloos gesteld zouden worden, in Duitsch bezit is. Den hemel zij daarvoor dank, ook voor de En gelschen en Polen, want was dat niet het geval, dan zouden zij niets meer hebben om over te debatteeren en voor hun goede raadgevingen hoogstens een trap na krijgen. Duitschland kan Europa redden. Wij herhalen onze stelling, aldus de mi nister, dat er slechts één mogendheid is, die Europa van bolsjewiseering en chaos kan redden, en dat is Duitschland. Enge land en de Vereenigde Staten kunnen het niet en zij willen het zelfs niet in ernst. Zij hebben geen verantwoordelijkheidsge voel tegenover ons continent. Zij jagen slechts egoïstische belangen na. De bols jewisten daarentegen weten wat zij wil len. Zij zullen stap voor stap met* hun plannen te voorschijn komen, al naar gelang dat zij gelooven ze binnen afzien- baren tijd te kunnen verwezenlijken. De staten, die telkens als slachtoffer worden uitgekozen, kunnen van Londen en Wash ington slechts dezelfde frazen en ij dele beloften verwachten, waarmede thans de Polen worden afgescheept. Van hulp of militair ingrijpen der Anglo-Amerikahen zal wijd en zijd niet het geringste te ontdekken zijn. Waar zouden zij ook de macht vandaan moeten halen? Wij echter,, aldus besluit dr. Göbbels, hebben jegens Europa een plicht te ver vullen, die zoowel ons2eif als alle Euïo- peesche volken betreft. CSf deze dat wil len inzien, is daarbij volkomen onbelang rijk. Het oude Europa was ziek tot in het merg. Het moet de lijdensschool van dezen oorlog doorloopen om zichzelf te rug te vinden. Dat kost veel goed en bloed. Maar wie telt de offers, als het doel zoo verheven is? Wij althans zullen op den dag van onze overwinning kun nen beweren, dat wij geen offers ge schuwd hebben. De ziekelijke maatschap- pijvorm der burgerlijke plutocratie en de daarmede verbonden Joodsche democratie zijn rijp voor de ineenstorting en het bolsjewisme heeft, althans voor onze Europeesche samenleving, geen aanspraak op de opvolging. Derhalve zullen wij Duitschers wel geroepen zijn voor die op volging. Wij gelooven, dat wij spoedig weer de situatie volkomen meester zul len zijn, n.l. ais de vijandelijke machts middelen niet meer toereikend zullen zijn om den natuurlijken gang van zaken te gen te houden. Het beeld van den oorlog kan in één slag veranderen. Dan zullen wij weer voor het uur van onze hoogste vuurproef staan. Nog nooit in onze nationaal-socialistische geschiedenis heb ben wij zulk een vuurproef niet door staan. 29 Jan.: Zon op 8.29 u„ onder 17.18 u. Maan op 10.41 u„ onder 22.38 u. GESLAAGD. Maandag slaagden te Utrecht voor 't examen vakbekwaamheid Consumptie IJsbereidingbedrijf 1943 afgenomen door de Ondervakgroep Consumptie IJsbereiding, de heeren N. C. Kamp en H. de Vries Jr., beiden alhier. Voor <ie Associatie voor practijkexa- mens slaagden voor Nederl. Handels- corr.: mej. R. Kes en de heer A. J. de Boer, beiden alhier. Voor Boekhouden: mej. J. Verweel te Stompetoren, de heer A. Jïoogvorst te Alkmaar en de heer J. G. Glas te Broek op Langendijk. Voor de Vereen, v. Leeraren in Boek houden en Handelscorr. slaagden: voor Nederlandsehe Handelscorrespondentie: de dames R. Kes en J. v. Peursen, bei den te Alkmaar, en de heeren M. H. Jansen en A. J. de Boer, alhier. Voor Duitsche Handelscorr.: de da mes J. v. Keulen1, N. v. d. Kwast en mej. M. C. Rempt,vallen te Alkmaar, mej. C. Geertsma te Heiloo en de heer P. Hofstra te Alkmaar. Voor Engelsche Handelscorr.: mej M, Wamelink en mej. C. de Jong té Alkmaar en de heer J. W. Beukers te Heiloo Voor Boekhouden: mej. J. Verweel te Stompetoren, de heer A. Henneman te Alkmaar en de heer J. G. Glas te Broek op Langendijk. PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN. Voor bovengenoemd diploma slaagden voor de Vereen, van Leeraren mej. A. van Dieren, mej. T. Segerius en de heer J. J. van Dijk, allen alhier, ter wijl laatstgenoemde eveneens slaagde voor de Associatie voor Fractijk- examens. BONTE AVOND VREUGDE BK ARBEID. Voor dezen avond van Vreugde en Arbeid was gisteren ln de Harmonie zeer groote belangstelling. Het te onder leiding van Herman Diederlchs een uitstekende oatepannlngs&vond gewor den vol aiwtefceiing en tempo. De lei der van Vreugde en Arbeid, dé heer H. v. Daatselaar, sprak een openings woord. Rudl West zorgde als confcreu- Ruim een week geleden ontdekte de Alkmaarsche politie, dat er in deze stad valsche tabakskaarten in omloop waren en dat meerdere win keliers de dupe van deze falsificatie waren geworden. Het gelukte haar eenige handela ren in deze vaTkche kaarten op te sporen en te arresteeren. Terzelfdertijd werden ook in Am sterdam op verschillende punten tabakskaarten te koop aangeboden en ook deze bleken valsch te zijn. De Amsterdamsche politie was al even gelukkig als de Alkmaarsche en ook zij kon twee hoofd- en een twintig onderverkoopers arrestee ren. Het onderzoek wees uit, dat de kaarten afkomstig waren van den Amsterdammer K. en den Zaan dammer G. Het verdere onderzoek, dat geza menlijk door de Amsterdamsche en Alkmaarsche recherche ingesteld werd bracht aan het licht, dat de valsche kaarten afkomstig waren uit Brussel, waar twee mannen, broers van K. en G., alsmede een clichémaker en een tusschenpersoon werden gearresteerd. Hiermede was het geheele fcomplot achterhaald. Er waren ruim duizend kaarten gedrukt en meer dan 400 reeds in den handel gebracht, speciaal 1* Amsterdam en A'kmaar. AMSTERDAM, 27 Jan. De centrale persdienst van het Nederlandsehe Ar beidsfront schrijft ons: In aansluiting op de van ambtelij ke zijde gedane publicatie omtrent de verordening betreffende de beperking ten aanzien van het veranderen van betrekking, is het in de practijk noo- dig gebleken, nog op het volgende de aandacht te vestigen. Meermalen komt het voor, dat een dienstbetrekking wordt opgezegd, zon der dat hiervoor vooraf toestemming is verleend door het bevoegde gewes telijke arbeidsbureau; eerst daarna gaat men de vereischte toestemming aanvragen. Deze gang van zaken is ten eenen- male onjuist; immers volgens artikel 1 van de verordening is een opzeg ging zonder voorafgaande toestemming ongeldig. Deze toestemming wordt ook niet automatisch rechtsgeldig, indien later toestemming voor de opzegging wordt gegeven, zoodat bijvoorbeeld een werkgever, nadat de vereischte toe stemming is verkregen, de dienstbe trekking opnieuw en met inacht neming van den voorgeschreven op zeggingstermijn moet opzeggen om het dienstverband te kunn=n beëindigen. Indien hij dit verzuimt, kan de werk nemer aanspraak maken op doorbeta ling van zijn loon. Dit alles geldt 'uitsluitend voor een normale beëindiging der dienstbetrek king, immers, meent een der partijen een dringende reden in den zin der wet te hebben om de dienstbetrekking op staanden voet te beëindigen, dan kan men het arbeidsbureau verzoeken, achteraf in een gedane opzegging toe te stemmen. cier direct voor een goed contact tus schen artisten en publiek. Het bekende accordeon-duo De Pico's speelde vol temperament en bracht o.m. een zeer mooie Traviata-fantasie. Maar ook de andere nummers, zooals de Twee Fla mingo's (twee jongens met een guitaar) hadden een zeer groot succes. Ook de zusters Bosco, die buitengewone even- wichttoeren op het rijwiel verrichtten, verwierven aller bewondering. Een zeer goed danstrio n.l. Gloria, Ree en Resco verdiende het luide-applaus. Verbazing wekio het optreden van de wel zeer lenige dame Greta Boltini, die inder daad «en slangenlichaam bezat. Het Holborn-trio is hier wel bekend. Het -gaf ook nu weer een uitnemend num mer acrobatiek. En Flip en Flap mogen zeker niet vergeten worden. Voor een. passende muzikale begeleiding zorgde het orkest van Bert Klazema. Vermel ding verdient nog het fraaie cello-num mer (Berceuse) uitgevoerd door drie orkestleden. De eerste avond van Vreugde en Arbeid te Alkmaar in 1944 was een uitstekende inzet. CABARET-REVUE 'T MAG NIET HINDEREN. Bovengenoemde cabaret-revue werd gisteravond onder leiding van Carl Tobi, voor een vrij talrijk publiek met veel succes in het Gulden Vlies opge voerd. Het zeer goede en vlotte pro gramma had wel een uitverkochte zaal verdiend. Want de zeven medewerken den hebben de bezoekers eenige uren van prettige beschaafde ontspanning gebracht. Kees Pruis was ook nu weer de groo te motor. Hij kondigde de nummars op prettige wijze aan, speelde ln de ver schillende schetsen mee en trad zoowel voor als na de pauze op met liedjes uit zijn repertoire. Hij bezit nog steeds de gave het publiek voortdurend aan genaam bezig te houden. Na den pro loog, waarin alle medewerkenden wer den voorgesteld, volgde een aardige korte schets, waarna Katinka Kuster op uitstekende wijze eenige liedjes zong, waarbij zij zich zelf aan den vleugel begeleidde. Zjj is momenteel een zeer goede kracht van het cabaret. Ook Elly Westermeier is sedert haar vorige optreden in Alkmaar zeer voor uitgegaan en oogstte met haar goede liedjes een welverdiend applaus Bet ty van Loon speelde met Carl Tobi een leuke schets: Bankgeheimen. Bob Mann bleek een vaardig accordeonnist en zorgde in enkele nummers o.a. de finale voor goede begeleiding. Ook Frits van Westerloo, die zoowel El'.y Westermeier als Betty van Loon aan den vleugel begeleidde, mocht als zooda nig gehoord worden. Dat de liedjes van Kees Pruis, nieu we zoowel alB oude, ten zeerste Insloe gen bij het publiek, spreekt bijna van zelf. Hij brengt ze op een zeer humo ristische wijze en Katinka Kuster be geleidt met élan. De schets Spionnage, gespeeld door Carl Tobi en Kees Pruis had veel suooes. Het slot van het programmat De Straatzangers met vrooiijke Hedjes bij urgel en accordeon, waaraan allen me dewerkten, schonk veel voldoening en vormde een goed besluit van een ge slaagden aVo.öjl. g< Q, y. Gulik

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1