DAGBLAD VOOR Nationaalsocialisme aan de macht. Zware verliezen voor bolsjewisten bij Pogrebitsjtsje. In 1 week 10 divisies infanterie en verscheidene pantserkorpsen uiteengeslagen. Nieuws in 't kort. Oproep. Alcm. Victrix-W. F. C. 1-1. Sinaasappelen. Uitreiking nieuwe distributiestamkaarten. STAD EN OMGEVING. Waarschuwing. Heiloo. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.T. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche éditle: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3330 - Red. 3330. Giro 187294. DINSDAG 1 FEBRUARI 1944. ALKMAARSCHE-EDITIE. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 26, 2 pagina s. Prijs der gewone advertenties in deze éditie min. f 1.40, elke m-M. meei f 0.10. Tarieven voor de gebeele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 2.10, voor het geheele Rijk f 2.63. Losse nummers 5 eent. ii. HET volk, soortverbonden door bloeds- en familiebetrekkingen, is als his torisch gegroeide gemeenschap de grondslag, het grondfeit van de men- gchelijke samenleving naar nationaal- socialistische opvattingen. De orde en ontplooiing van de volksgemeenschap is het hoogste doel. Vandaar dat nationaal socialisme ook veelvuldig met .volksch socialisme" wordt aangeduid. Scheppen de arbeid is de grondwaarde van de economische orde: Recht op arbeid en plicht tot arbeid, arbe^dseer en arbeids bescherming zijn verdere fundamenten van deze orde. Arbeid en arbeidsbe scherming worden geregeld door een serie oerbeginselen, wier naleving niet overgelaten wordt aan de naastenliefde, de moreele verantwoordelijkheid, die ieder mensch door zijn levensbeschou wing of door zijn kerkelijke gezindheid beleeft of beoogt te beleven, doch in de praktijk min of meer ontduikt, doch zij zijn in wetten vastgelegd met bindende kracht voor elkeen, die tot deze v°l£s~ gemeenschap behoort en die aan het proces van scheppenden arbeid deel neemt. Deze wetten hebben tot onder werp de leiding van economische bedrij ven, scheidsgerecht bij geschillen, tarief- wetten, een bedrijfsordewet ter regeling van de arbeidsverhoudingen, het sociale eerbeginsel ter beteugeling van mis bruiken, zooals uitbuiting en verklappen van fabrieksgeheimen. Voorts vloeien hieruit voort een zeer vergaande ont slagregeling, die aan de grens van een ontslagverbod ligt, ongevallenwetten, werktijdenregeling, ziekteverzekering, bescherming voor ouderdom en invalidi teit, regeling van den arbeidsinzet zoo dat zich niemand door luiheid of welke hoedanigheid ook aan productieven ar beid kan onttrekken en tenslotte samen bundeling van alle werkenden in één organisatie. o ZELFBESTUUR van het door den staat planmatig „geleide" of beter nog „gerichte" economische leven door mid del van beroepsorganisaties, de olicht- binding van eigenaar en ondernemer te genover de geheele gemeenschap, de instandhouding van een gezond boeren bedrijf, dat zoowel door het liberalisme als door het marxisme in hun overschat ting van de industrialisatie verwaar loosd werd, doch dat door zijn levens middelenproductie een soliede basis van een gezonde gemeenschap kan en moet verschaffen, het opvangen van sociale spanningen tusschen ondernemers en arbeiders in een overkoepelingsorgani satie van beiden, waardoor voorwaarden voor een arbeidsvrede verkregen wor den, dat alleen zijn verdere bouwstee- nen van een harmonische maatschappij, zooals het nationaalsocialisme die_ na streeft en ten deele reeds in de jaren 1933 tot 1939 in Duitschland kon ver wezenlijken. Doordat het~ nationaalsocialisme krachtens een rechtvaardige arbeidsver- deeling in ieder lid van een volk, iede- ren volksgenoot, het bewustzijn van ver antwoordelijkheid en offervaardigheid ten opzichte van de gemeenschap kweekt, grondvest het nationale of volk- sche socialisme de volksorde op een so cialisme van feitelijke gegevens, van houding, daden en van zorgvuldig om schreven wetten, uit een hooger begin sel afgeleid. Er wordt niet meer be loofd dan hetgeen in het bestek van de maatschappelijke mogelijkheden ver wezenlijkt kan worden, met erkenning van de menschelijke verlangens, rechten en plichten. Elkeen kan binnen zijn door capaciteiten aangewezen gebied de ver beteringen aanbrengen die het groote doel van elke gemeenschap de door organisatie en werkverdeeling nage streefde verhooging van welvaart en voorspoed voor het geheel en vandaar voor elkeen naderbij halen. o tt O LKSCH socialisme is echter meer dan een sociaal en economisch be grip. Zijn kern ligt in de voorstelling, dat het volk, de gemeenschap van volks- genooten, van hoogere waarde is dan de enkeling of de staat (d.w.z. staat ge zien als politiek machtsapparaat). Het nationaalsocialisme ziet in het volk een levende gemeenschap, als het ware een als een levend wezend geaard organis me, dat als eerste bouwstoffen bloed en geschiedenis heeft en dat samengehou den wordt door het gemeenschapsbe- wustzijn der enkelingen, die krachtens een op deze bouwstoffen steunend saamhoorigheidsbesef verplicht zijn met al hun krachten deze levende gemeen schap, dit levend organisme, te dienen Vandaar luidt ook zijn hoogste wet: al gemeen belang gaat vóór eigenbelang. Eerst komt het belang van de gemee - schap, van allen, dan eerst het per soonlijk belang, zoodat het nimmer strijdig met het algemeen belang kan Zijn. In den strijd van den alledag, zooals toe diep onder het parlementaire sy steem hebben leeren kennen, gold als hoogste devies: verrijdt u zelf; eerst ik, dan de rest. Het liberalisme, waarin het parlementarisme wortelt, kende als hoogste gebod de individueele bevoor rechting, die het als het ware tot een nieuwe natuurwet had verheven. Op grond van die maatschappelijke ver houdingen was men licht geneigd, over zooveel gemeenschapspathos alge meen belang voor eigenbelang de schouders op te halen. Hx\.MA. bevorderingen bij de duïtsche weermacht. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER. 31 Jan. De Führer heeft de volgende bevorderingen afgekon digd: Tot Generaloberst werden bevor derd: de chef van den staf van de weermachtsleiding, generaal der ar tillerie Jodl, de chef van den genera- len staf van het leger, generaal der infanterie Zeitzler, de opperbevelheb ber van een leger, generaal der pio niers Jaenecke en de opperbevelhebber yan een leger, generaal der infanterie Weiss. rijkspostspaarbank. Geen rentebüschrqvingen in Februari. s-GRAVENHAGE, 29 Jan. Gedu rende de maand Februari mogen dit spaarbankboekjes niet ter ren- xeöuschrijving worden ingezonden. In strijd hiermede ontvangen boekjes n*et behandeld; eventueel ge- b enS4. teruëz^nding geschiedt met groote vertraging. Bommen op Brunswijk- Maagdenburg,. Berlijn en West-Duitschland. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 31 Jan. (D.N.B.) Het op perbevel van de weermacht deelt mede: Ten Zuidwesten van Dnjeprope- trowsk gingen de bolsjewisten met verscheidene divisies infanterie, door pantserwagens en slagvliegtuigen on dersteund, tot den aanval over. Zij werden tot op een penetratie na, waar op een tegenaanval wordt ondernomen, met zware verliezen afgeslagen. Terwijl ten Noordwesten van Kiro- wograd talrijke vijandelijke aanvallen werden afgeslagen, duren ten zuid westen van Tsjerkassy en ten Zuid oosten van Belaja-Zerkow de zware gevechten met opdringende vijandelij ke gevechtsgroepen voort. Door aan vallen van onze pantserformaties le den de bolsjewisten zware verliezen. Bij de aanvalsgevechten in het gebied ten Zuiden van Pogre bitsjtsje van 24 tot 30 Januari 1944 sloegen troepen van het leger en de Waffen-SS onder bevel van den generaal der pantsertroepen Huber, doeltreffend gesteund door formaties van de luchtmacht, meer dan tien bolsjewistische divisies in fanterie en verscheidene pantser korpsen uiteen. De bolsjewisten verloren in deze periode 6500 ge vangenen en meer dan 8000 doo- den. 700 Pantserwagens en stuk ken stormgeschut, 680 stukken ge schut, 340 pantsergeweren, ver scheidene honderden huto's, alsme de talrijke andere wapens en ander oorlogstuig werden vernietigd of buitgemaakt. De Westfaalsche 16de pantserdivisie onder bevel van generaalmajoor Back en een onder bevel van luitenantkolo nel Baeke staand zwaar pantserregi ment hebben zich hier bijzonder on derscheiden. Tusschen Pripjet en Beresina werden ook gisteren alle bosjewistische door braakpogingen in hevige gevechten af geslagen; enkele plaatselijke penetra ties werden afgegrendeld. Tusschen Umenmeer en de Finsche Golf konden de bolsjewisten ondanks plaatselijke afweersuccessen van onze troepen in verscheidene ctoren op nieuw terrein veroveren. De zware afweergevechten in dit gebied duren riïë'tönWi'ffifnderde hevigheid voort. Onderofficier Herbert Müller van een Vrouwenleger in Thailand. De Thai- landsche regeering heeft Zondagavond via den omroep de bijzonderheden bekend gemaakt omtrent een vrijwillig vrouwen- leger, dat binnenkort gevormd zal wor den. Het leger zal bestaan uit vrouwen van 18 tot 25 jaar. De diensttijd zal drie jaar bedragen. Scholieren speelden met projectiel. Drie leerlingen van de Ulo-school te Scheemda, die een projectiel hadden ge vonden, wierpen dit tegen den muur van die school, met het gevolg, dat het pro jectiel ontplofte, waardoor tal van scho lieren licht werden gewond. De jongens zelf liepen ernstige verwondingen op. Op landmijn getrapt. De 18-jarige De Weert uit Borgvliet, die niettegenstaande herhaalde waarschuwingen en de duidelijk waarneembare borden „verboden toe gang" zich in de bosschen had gewaagd, had daarbij het ongeluk op een landmijn te trappen, waarbij hem een voet werd afgerukt, terwijl hij nog andere ver wondingen opliep. De jongeman is naar het Algemeen Burgergasthuis te Bergen op Zoom overgebracht. Zijn toestand is zorgwekkend. Twist met doodelijken afloop. Bij een twist te Haarlem heeft de 20-jarige bakker D. K. den 30-jarigen los werk man H. V. D. zoodanig tegen den grónd geslagen, dat spoedig daarop de dood intrad. K. is inmiddels gearresteerd. zware pantserafdeeling schoot tijdens deze gevechten met zijn Tijger 25 bols jewistische pantserwagens stuk. De strijd in Zuid-Italië. In Zuid-Italië ging de vijand van het landingshoofd van Nettuno uit met sterke infanterie- en pantserstrijd krachten tot den aanval naar het Noorden en Noordoosten over. Tegelij kertijd voerde hij aan het Zuidelijke front zijn aanvallen, in het bijzonder in het gebied Minturno-Cassino, tot groote hevigheid op. De successen van deze krachtsinspanning van den vijand waren gering, des te grooter echter zijn verliezen. Verscheidene penetr - ties in ons voornaamste gevechtster rein werden door vastberaden tegen aanvallen opgeruimd, op andere plaat sen wordt nog gestreden. Meer dan 900 gevangenen vielen in de handen van onze troepen. Luchtaanvallen op onze vliegvelden in Noord-Italië kostten den vijand 18 vliegtuigen, die door on ze jagers en luchtdoelartillerie war den neergeschoten. Nieuwe terreuraanvallen. Op 30 Januari des ochtends drongen Amerikaansche bommenwerpers tot boven het gebied Brunswijk-Maagden- burg door. Door bommen ontstonden op enkele plaatsen schade en geringe verliezen onder de bevolking. In weer wil van de moeilijke omstandigheden voor den afweer werden in hew ge luchtgevechten 26 vijandelijke vlieg tuigen, voor het meerendeel viermo torige bommenwerpers, neergeschoten. Zondagavond vielen de Britsche ter- reurbommenwerpers uitgestrekte ge bieden van de Duitsche hoofdstad aan, waardoor zware schade ontstond in woonwijken, aan cultuurmonumenten, sociale instellingen en openbare ge bouwen. De bevolking leed verliezen. Volgens tot dusver ontvangen rappor ten werden 44 vijandelijke bommen werpers vernietigd. Enkele storings vliegtuigen wierpen bommen neer in West-Duitschland. Succesvolle aanval op convooi. Het vijandelijke ravitailleerings- verkeer, in het bijzonder een in de Noordelijke IJszee naar Moermansk varend. zeer krachtig beschermd convooi, werd door onze duikbooten met succes aangevallen. Vijf sche pen met een inhoud van 32000 brt., tien torpedojagers en convooivaar- tuigen, alsmede drie landingsbooten werden tot zinken gebracht, drie vliegtuigen werden neergeschoten. Aangenomen kan worden, dat ande re getroffen torpedojagers, waarvan het zinken niet meer kon worden waargenomen, vernietigd zijn. Bij de S.S.-P.K. (S.S.-Propagandakom- panie) kunnen eenige: Wortberichter (ver slaggevers), Bildberichter (fotografen), Filmberichter (cameramannen), Rundfunk- sprecher (radiosprekers), Zeichner (tee kenaars en Maler (schilders) geplaatst worden, die, na hun militaire opleiding genoten te hebben aan de verschillende sectoren van het front zullen worden in gezet om het Nederlandsche volk een beeld te geven van den strijd om de vrij heid van Europa. Tevens kunnen bij de S.S.-P.K. technici geplaatst worden zoo als fotolaboranten, filmoperateurs, chauf feurs etc. Zij, die hiervoor In aanmer king wenschen te komen, dienen zich zoo spoedig mogelijk schriftelijk of persoon lijk te melden bij de S.S.-Standarte Kurt Eggert, Kommando Den Haag, Stations weg 139. Meer dan 125 mille voor ons volk. In de derde week van dit jaar is door onze eigen volksgenooten voor onze min der bedeelden weer een bedrag van meer dan één ton bijeengebracht buiten alle collecten om. Aan giften en enkele cen ten tot bedragen van duizenden guldens ls in die periode de mooie som van niet minder dan f 125.388,59 bijeengebracht. Gevaarlijke experimenten. Te Haarlem waren twee 15-jarige jongens in een schuur aan het experimenteeren met chemische 'stoffen. Bij een ontploffing, welke zich hierbij voordeed, werd de 15- jarige J. M. van Wansem gedood, terwijl de andere knaap ernstig werd gewond. KAN W.PC. TOO-t MET HET GEL'JKE SPEL DIK TEVREDEN 2UN Jy alhoewel alcmarja in de eerste helpt door het OOG \an ob naald kroop.... want als doelman verweR, niet met magische kracht een keiwarden Bal „op" de lat had gewerkt, zoo dat ho wonoerl'jk Stil bleep ligsen-.» en kleine willv (alcm.) het v0- andeloke doel n«t in het lucht RUIM had gezocht, dan ZOU ©nsetwufelo v. wierjnge-n HET NIET BO 20N EENIGE SCHUIVER HEBBEN GELATÊN.'' dat er met magische- begrippen werd gewerktbeweee overigens. wel een a,i nifdlisrr uit wou gaan,(v/elbn sjalew rtptb^merkt he6bcn) maar aja een dronken matroos langs de l'jn eéiloe..^. f*--- VOOR PERSONEN VAN 4 TOT EN MET 13 JAAR. 's-GRAVENHAGE. 31 Januari. Voor personen van 4 tot en met 13 jaar zullen op bon Reserve C 15 500 gram sinaasappelen worden beschikbaar gesteld. Het publiek dient dezen bon vooraf bij zijn leverancier in te leveren en wel vóór 6 Februari 1944. De leveran ciers zijn verplicht desgewenscht een ontvangstbewijs af te leveren. Aflevering der sinaasappelen aan het publiek zal van 7 Februari af geschieden. Met nadruk wordt er op gewezen, dat slechts zij, die bon Reserve C 15 vóór 6 Februari bij hun leverancier hebben ingeleverd, voor het verkrijgen van sinaasap pelen in aanmerking komen. Na genoemden datum worden deze bonnen onder geen beding meer aangenomen. 's-GRAVENHAGE, 29 Jan. Het oudste van de distributiebescheiden, welke thans in gebruik zijn, is de dis tributiestamkaart. De uitreiking van deze kaart is als een der eerste distri butiewerkzaamheden in September 1939 ter hand genomen. Alle vakjes hebben thans reeds een bestemming gehad, zoodat de distribu tiestamkaart volledig opgebruikt is. Zelfs hebben de distributiediensten zich in bepaalde gevallen moeten behelpen met het stellen van aanteekeningen óp den rand der kaart. Binnenkort zullen nu nieuwe distri butiestamkaarten met bijbehoorende in legvellen worden uitgereikt. De dis tributiediensten zullen voor het afha len hiervan oproepingskaarten aan de betrokkenen zenden. Deze kaarten moeten, in blokletters of in duidelijk handschrift, worden ingevuld en op den dag van oproeping tezamen met het persoonsbewijs en de oude distributie stamkaart door den opgeroepene per soonlijk aan den distributiedienst wor den voorgelegd. Slechts zieken, invali den en ouden van dagen kunnen een ander schriftelijk machtigen. Nadere inlichtingen hieromtrent verstrekt de plaatselijke distributiedienst. Voor per sonen beneden vijftien jaar kunnen de ouders of verzorgers de distributie stamkaart en het Inlegvel afhalen. Niet alleen de nieuwe distributie stamkaart en het daarbij behoorende inlegvel zullen zorgvuldig bewaard moeten worden, doch dit geldt ook voor de oude stamkaart en bijbehoorend in legvel. Dit houdt verband met verschil lende verstrekkingen zooals van schoe nenbonnen, rijwielbanden enz., welke uitsluitend uit de kaart blijken en waarmede bij nieuwe verstrekking re kening moet worden gehouden. Indien de oude stamkaart niet meer kan wor den overgelegd, vervalt alle aanspraak op de verstrekking op de hier bedoel de bonnen en vergunningen. Aangezien vooral in de groote ge meenten de uitreiking der nieuwe dis tributiestamkaarten eenigen tijd in be slag zal nemen, zal, zooals reeds is gepubliceerd, worden overgegaan tot de verstrekking van een vervolgblad voor het inlegvel dat thans bij de oude stamkaart in gebruik is. BONAANWIJZING SMEER MIDDELEN. 's-GRAVENHAGE. 31 Jan. Van 1 Febr. tot en met 31 Juli 1944 geven de met „Periode D" gemerkte bonnen voor smeermiddelen recht op het koo- pen van het op den bon aangegeven aantal eenheden smeerolie. De loopen- de bonnen „Periode C" zijn geldig tot en met 31 Maart a.s. BONAANWIJZING HONDEN- EN KATTENBROOD. Van 1 tot en met 29 Februari 1944 worden op bon no. 22 van de voeder- kaart voor hondenbrood (groep K) heden hondenbrood beschikbaar gestel 1 als op den bon voor de afgeloopen pe riode. Op bon no. 22 van de voeder- kaart voor hondenbrood (groek K) wordt voor vermelde periode 1kg. kattenbrood beschikbaar gesteld. Na 29 Februari 1944 is bon no. "1 ongeldig. Het is gedurende de laatste dagen herhaaldelijk voorgekomen, dat door de jeugd aan de in de parken der gemeente Alkmaar opgeslagen bouw materialen en aan de zich aldaar bevindende graafwerken vernielingen en beschadigingen werden aange richt. De Burgemeester van Alkmaar richt bij deze een ernstige waar schuwing tot de inwoners dezer ge meente, daar bij herhaling van deze vernielingen of beschadigingen de respectievelijke ouders of opvoeders der betrokken jeugdige personen aan sprakelijk zullen worden gesteld. Alkmaar, 1 Februari 1944. De Burgemester, voornoemd, B. A. v. d. SLUIJS. BRUTAAL GEVAL VAN INSLUIPING. Wederom heeft zich een geval van insluiping voorgedaan, waaruit blijkt, dat men bij het afsluiten van zijn huis niet nauwkeurig genoeg te werk kan gaan. Ditmaal werden in den afgeloopen nacht bij de wed. H. in de Stations straat een wintermantel en een grijze mötorjekker van den kapstok gestolen. DIEFSTAL VAN EEN HOND. De loonarbeider D. T. te Alkmaar had zich Maandag voor den politie rechter te verantwoorden wegens dief stal van een hond op 7 Oct., welken hond hij later had verkocht. Verdachte was niet verschenen en werd veroordeeld tot f 30 of 15 d. VERDUISTERING. De 19-jarige J. K., boerenknecht te Oudorp, had op 19 Januari, tijdens de hooivordering, ten nadeele van den heer Leeuwenkamp een vijftal balen hooi ontvreemd. Verdachte zeide dat hij geld noodig had om te trouwen. Inmiddels was hij reeds weer gescheiden. Het bleek, dat verdachte er nogal op los leefde. De econ. rechter, mr. Alblas, veroor deelden hem Maandag wegens verduis tering tot 6 weken met de bepaling dat binnen drie weken een gratieverzoek kan worden ingediend. De officier, mr. de Bruyes Tack, had 4 weken geëisebt. ROLLEN LINOLEUM GESTOLEN. Van de Priorij van de paters Domi nicanen, die jaren geleden werd ont ruimd en waarvan de goederen in een magazijn te Alkmaar werden opgesla gen, hebben dieven een groot aantal rollen linoleum, verschillende houtbe werkingen, drijfriemen en 50 m. tuin slang gestolen. INGEREKEND. Zaterdagavond heeft de politie twee inwoners van Warmenhuizen, die in kennelijken staat van dronkenschap verkeerden en het in de omgeving van het station eenige burgers zeer lastig maakten, naar het politie-bureau over gebracht en ter ontnuchtering inge sloten. CLANDESTIEN SLACHTEN. In samenwerking met de marechaussee te Heerhugowaard is door den economi- schen dienst van de politie te Alkmaar de slager L. Commandeur te Heerhugo waard gearresteerd. Bij hem werd n.l. aangetroffen een hoeveelheid ongestem peld vleesch, afkomstig van een fraudu leuze slachting. Het onderzoek wordt voortgezet. BANKSTEL IN BESLAG GENOMEN. Bij den heer P., Bisschop Bottemanne- straat alhier is door den economischen dienst een bankstel in beslag genomen, dat door hem tegen te hoogen prijs was gekocht en te koop aangeboden. FRAUDULEUZE RADIO-AANSLUITINGEN. Door de politie zijn, onder assistentie van 2 ambtenaren van den Rijks Radio- Distributiedienst, twee frauduleuze radio-aansluitingen ontdekt. Tegen dergelijke personen zal zeer streng worden opgetreden, aangezien deze aansluitingen veel storing verwekken. Door die storingen komen klachten uit verschillende wijken, die het de con trole steeds mogelijk maken, die frau duleuze aansluitingen op te sporen, hetgeen achter veel arbeid vordert. Tegen de beide personen is proces verbaal opgemaakt. GOEDEREN VAN HUIZE VOORHOUT ONTVREEMD. Van Huize Voorhout, dat in 1940 ont ruimd werd, werden de inventaris en 't meubilair elders in de gemeente opge slagen. Verschillende goederen (linnen goederen en een groot aantal baddoe ken) zijn daar ontvreemd. De dieven hebben zich door middel van braak toe gang verschaft. De inbraak geschiedde in den nacht van Vrijdag op Zaterdag. GASDIEFSTAL. Voor den Alkm. politierechter, mr. Alblas, hadden zich Maandag drie ver dachten te verantwoorden wegens po ging tot gasdiefstal en wegens gasdief- stal. De wed. L. vertelde, dat een man. die haar toevallig bezocht en dien zij niet kende, de clandestiene aansluiting tot stand had gebracht. De fitter was gekomen vóór zij het gas had kunnen betrekken en ze verzekerde, dat het nooit .weer zou gebeuren. Vonnis f 40 of 25 dagen. De Alkmaarsche melkslijter k. R., .,1K d n die eveneens voor een .dergelijk ..ftii. paui Niessin» solo-pianist terecht stond, zeide, dat hij warm wa- g peelde met het orkest ter noodig had om zijn melkbussen te reinigen. Later had hij een grootere toewijzing gekregen. Wanneer dit eer der was gekeurd, zou hij nooit tot zijn handeling zijn gekomen. De Off. van Justitie, mr. de Brueys Tack, was van oordeel, dat de geheele distributie in 't honderd loopt, wan neer tegen deze eigengereidheid niet wordt opgetreden en hij vorderde 2 weken gevangenisstraf. De rechter maakte er f 75 boete of 1 maand hechtenis van. De Alkmaarsche chauffeur m. s., dis insgelijks voor clandestien gasverbruik terecht stond en te zijner verdediging aanvoerde, dat hij een paar maal rant- scenverhooging had aangevraagd met het oog op den gezondheidstoestand van zijn kind, welke aanvraag was ge weigerd, kwam er minder goed af. Overeenkomstig den eisch kreeg hij 2 weken gevangenisstraf. TE LAAT OP STRAAT. Diverse jeugdige personen zijn Zater dag- en Zondagavond door de politie van de straat gehaald en moesten door hun respectieve ouders van het bureau worden afgehaald. Tegen de overtreders is procesverbaal opgemaakt. PRIJSOPDRIJVING. Tegen de Alkmaarsche groenteboeren J. de Jong, W. Admiraal en A. Tol is door den economischen dienst proces verbaal opgemaakt, wegens prijsopdrij ving van witlof. DE VEEVORDERING. Voor de levering aan de Centrale wer den heden 31 runderen, 7 schapen en 23 nuchtere kalveren aangevoerd. BEVORDERD. De heer E. G. Fluiter, hoofdwacht meester der marechaussee en waarne mend afdeelingscommandant, is bevor derd tot opper-luitenant. De heer Fluiter, die destijds opper wachtmeester van de Rijksveldwacht was, is een uitstekend politieman, die ons gewest door en d'or kent. DE NIEUWE KOERS IN DE NED. HERV. KERK. Op een Gemeente-avond, belegd van wege de Ver. v. Vrijz. Herv. „De Evan gelische Unie" alhier op Vrijdag 4 Febr. 's avonds 7.30 uur in de Kapel- kerk. zal door ds. Klein Wassink wor- sink worden gesproken over boven staand onderwerp. Er zal gelegenheid zijn tot het schriftelijk indienen van vragen. DIERENBESCHERMING. Verleden week is te Alkmaar zwer vend aangetroffen een klein hondje. Signalement: wit-bruine vlekken,-korte staart, pl.m. 4 maanden oud, teef. Ingekomen een bedrag van f 10 on der motto: Theorie en Praktijk. Ook dit bedrag zal bestemd worden voor het te stichten dierenasyl. Adres in specteur: C. Verwer, Baanstr., Alkm AGENDA. Bioscopen. Eiken avond 7.30 uur voorstelling (Har monie Donderdag geen voorstelling); Woensdag 2.30 uur Matinée; Zondags doorloopend van 2 uur af. Victoria-Theater, Lach dan Paljas (rom.), 18 jaar. Cinema-Theater, Romance (rom.) 18 jaar. Alkm. Bioscoop-Theater, Een leven lang (rom.), 18 jaar. Harmonie-Theater, De 3 Codona's (rom. circusfilm), 18 jaar. Woensdag 2 Febr. 7.15 uur, Gulden Vlies, Gezelschap Johan Kaart met Alles of Niets. Vrijdag 4 Febr. 7.15 uur, Gulden Vltes, Theo Uden Wlas- man en zijn orkew. DE VROME LEUGEN. Opvoering van „De Haghespelers". Het gezelschap ,,De Haghespelers" heeft Zondagavond in „Het Gulden Vlies" voor een zeer talrijk publiek met de opvoering van Jac. Bailings' successtuk „De Vrome Leugen", een uitstekende beurt gemaakt. Het stuk kwam in de plaats van Cor Hermus' tooneelspel „Moeder", dat wegens ziekte van Roosje Kohier niet kon doorgaan. „De Vrome Leugen" (ook wel geti teld Rond een half millioen of Liefde op een boerderij) bleek ook nu weer een stuk te zijn, dat. mits goed ge speeld, in alle opzichten in staat is het publiek ten volle te boeien. In het gezin van moeder Doka zag men een zeer goeden Winns, den blind geworden zoon. van Nico Steenbergen. Hij werd uitstekend ter zijde gestaan door Rie Wieland als zijn pleegzuster Lisje, die door haar vrome leugen zoo veel voor het levensgeluk van den blinde deed. Kor Kremer had de rol van moeder Doka van Roosje Kohier overgenomen en met veel succes. De meeste bijval gold echter - en volkomen verdiend Ko van Sprinkhuysen, die van den schapenboer Gieleken een zeer vlotte uitbeelding gaf en het tooneel geheel vulde. Verder zag men een zeer sym pathieken pastoor in Dirk Jansen en een paar prachtige typen van Lea Janse en Mien v. d. Lugt Melsert ale neef Joop en zijn dochter Nathalie. Vooral Leo Janse verdient een extra aanteekening. Wim Kouwenhoven had tenslotte de minst sympathieke rol, n.l van Bruno. Het dubbele huwelijk aan het slot werd door het publiek luide toege juicht. Men gunde Gieleken het ge luk, waarop hij veertig jaar gewacht "ac** G. C. van Gulik. Doornroosje. 's Middags gaf het gezelschap voor een uitverkochte zaal een kindervoor stelling van het sprookje „Doornroos je waarvan de jeugd weer opnieuw heeft genoten. H.O.V.-CONCERT. Residentie-Orkest. Onder leiding van Marinus Adam had dit concert plaats voor een uitverkochte zaal in de „Harmonie". Als eerste num mer werd gespeeld „Ouverture Corio- lan van Beethoven. De orkestleden volgden, helaas, niet de intenties van den dirigent, zoodat het geheel slordig, en zonder emotie te voorschijn kwam. Daarna volgde het „Clarinetconcert" van Mozart. Solist was Jaap van Op stal. De solist heeft den aristocratischen geest van Mozart goed begrepen. Zijn toon en voordracht zijn zeer beschaafd, plus een heel soepele techniek. Het eerste deel bleef de solist tegenover het orkest te bescheiden, of de klank van het orkest te dik voor het ge geven timbre van het solo-instrument.. Het Anadatino was fijn en rustig, en in het derde deel was de een heid tusschen solist en orkest werke lijk goed. De bekende een concert van W. Andriessen. Een prachtig, gevoelvol stuk muziek, vooral voor het orkest, hoewel sterk onder den invloed van Grieg, Liszt en Bruch. Niessmg heeft een opmerkelijk eigen klankkleur, een speelmanier, die neigt naar het virtuoze, meer gedecideerd dan gevoelig. De beide solisten behaalden een groot succes met hun spel, zeer terecht wer den dirigent en orkest daarin betrok ken. Tot slot „Cyrano de Bergerac" van Wagenaar. Een gezond, muzikaal werk, door den dirigent met groote toewij ding gedirigeerd, dan door het orkest weergegeven. Jac. Jansen. geslaagd. Bij de examens voor het Centraal Bureau voor Stenografie „Groote" en Machmeschrijven, gehouden op 26 Januari te Alkmaar, slaagden: Voor Machinesehrijven de dames Ph. Scheffel, met een snelheid van 296 let- teraanslagen per minuut; T. de Vries, met 275; N. E. Vermeulen, met 272- G* Koster, met 237; A. M. Schreuder, met 254; R. v. Bommel, met 277; en N v d Wijngaard, met 198 aanslagen, allen woonachtig te Alkmaar. Vervolgens de dames A. v. d. Kommer, met 285' T Amels. met 242; D. v. Splunter. met 235; en G. Vrede, met 241 aanslagen, allen te Winkel. Mej. G N. Goet te Nieuwe Niedorp, met 250; mej. A Beers, te Heiloo, met 236; mej. S. Stam, te Heerhugowaard, met 217; mej. J. Klein Teeselink. te Noord-Schar- woude, met 244; J. H Kuipers, te St. Pancras, met 206; en mej. A. Th M. Punt, te Bergen, met 240 aanslagen. Verder de heeren C. W. Böttger, met 250; en J. v. d. Borden, met 257 aan- slagen, beiden te Alkmaar. Voor het diploma Nederlandsche Han delscorrespondentie voor de Associa tie slaagde mej. H. Loots, Alkmaar. Voor de Ver. v. Leeraren slaagden voor Nederlandsche Handelscorrespon dentie mej. J. de Waard, mej. H. Loots en mej. M. Borsten, te Langen- dijk en de heeren J Deurloo en J. Nu- man, te Alkmaar en D. Groot, te Bergen. Voor Engelsche Handelscorresponden tie slaagden; voor de Associatie de dames N. v. d. Bos en H. Woldendorp, beiden te Alkmaar. Voor Duitsche Handelscorresponden tie voor de Ver. v. Leeraren slaagden de dames R. Hemels. B. Witteman en M. Muller, te Alkmaar en mej. N. Kruiskamp, te Heiloo. Boekhouden: Rood, te Bergen. Voor het in December 1943 gehouden examen van de Ned. Associatie voor Praktijkexamens voor het Praktijk diploma Boekhouden slaagde o.a. de heer W. Mey, alhier. Verduistering van broodbonnen. De Fa. K., bakker alhier, kwam laatst tot de ontdekking, dat het met de door zijn broodbezorgers afgerekende aantal bon nen niet heelemaal In orde was. Hoewel hij de zaak eerst nog even aanzag, meende hij, dat nu de tijd toch gekomen was om in te grijpen. Bij het ingestelde onderzoek bleek namelijk, dat er brood- en beschuitrantsoenen waren verduisterd. In verband met deze verduistering zijn door de politie de gehuwde A. en de bei de ongehuwden De H. en K. gearresteerd. K., die inmiddels reeds heeft bekend aan De H. bonnen te hebben verkocht, is weer op vrije voeten gesteld. De beide andere verdachten bevinden zich echter nog in hechtenis. Geslaagd. Mej. J. H. Stuifbergen al hier slaagde te Alkmaar voor het examen algemeen handelscorrespondentie van de Ver, v* Leeraren en de Associatie.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1