f DAGBLAD VOOR Nationaalsocialisme aan de macht. Hevige gevechten ten Z.W. en Westen van Nowograd-Wolijnsk. Bij Nettuno zette de vijand zijn sterke aanvallen voort. Van het Oostelijk front. Rijkscommissaris bij de „De Ruytercantate". Nieuws in 't kort. STAD EN OMGEVING De Alkmaarsche berooving op 10 November. VERLOREN t- T y Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche édftie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. WOENSDAG 2 FEBRUARI 1944. ALKMAARSCHE-EDITIE. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 27, 2 pagina's. Pr\js der gewone advertenties in deze éditie min. f 1.40, elke m.M. meer f 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 2.10, voor het geheele Rijk 12.63. Losse nummers 5 cent. in. KORTELINGS uitte een briefschrij ver uit christelijke kringen de op merking, dat hij het merkwaardig vond, dat zich aan het begin van iedere tijdswende de gemeenschapsgedachte verdiept en verstevigt, dat plotseling menschen, die zich voordien om hun evennaaste niet of nauwelijks bekom merden, nu op eenmaal van algemeen belang e.d. gaan spreken. Dit is heele- maal niets merkwaardigs, doch een al leszins natuurlijke roepstem van volk en enkelingen in nood. als het bestaan door nieuwe omstandigheden bedreigd wordt. Het is vast te stellen, dat naarmate een maatschappij voorspoediger leeft, de gemeenschapsbanden steeds losser worden. Individualisme, uitleving van de persoonlijke vrijheid, neemt hand over hand toe, naarmate breedere kringen van een gemeenschap van welvaart kunnen profiteeren. Wanneer échter tegenspoed optreedt, in den vorm van natuurrampen of economi sche crises, wordt men zich plotseling bewust, dat de eenige vorm voor de gemeenschap, om moeilijkheden te bo ven te komen is: de gemeenschappe lijke organisatie en werkverdeeling vanuit een centraal punt. De toenemende complicaties van het maatsdhappelijk leven en de specialiseering en werkverdeeling om een zoo hoog mogelijk rendement van productie te verkrijgen, noodzakelijk om het in den loop der eeuwen sterk aangegroeide zielenaantal der bevol king in het leven te houden, leggen den enkeling van een gemeenschap den plicht op, steeds meer de banden van een straffe organisatie aan te halen en het' individualisme minder armslag te geven dan het vroeger in de zooveel minder gecompliceerde samenleving genoot. Er bestaat in die omstandighe den maar één nadeel dat is de al- geheele ondergang; en één voordeel aller behoud. De nieuwe oriënteering brengt voor een klein aantal enkelingen misschien nadeelen mee. doch deze nadeelen val- ien ruimschoots weg tegenover de groote voordeelen, die de geheele ge meenschap ten goede komen. Door een bewust gevoerde gemeenschapspolitiek worden de mogelijkheden geschapen, dat elkeen menschwaardig zal kunnen leven, met belooning en vandaar een hoogere mate van welstand naar de mate van zijn persoonlijke prestaties. De stand van de maatschappelijke ont wikkeling is zoodanig geworden, dat niemand zich meer afzonderen kan. Elk individu op vandaag is op de ge meenschap, op de organisatie van alle enkelingen op grond van een sterke gemeenschapsgedachte, aangewezen. o EVENALS Sparta ten opzichte van Athene, evenals Rome ten opzich te van Griekenland, evenals de eerste Christenen ten opzichte van het deca dente Rome, heeft het nationaalsocia lisme de gemeenschapsgedachte nieuw leven ingeblazen. Het zal daardoor de oude wereld, die door versplintering, tweedracht en topzwaar individualisme tot onmacht en louter haatuitbarsting gedoemd is, overwinnen. Het bezit een verlossende wilsgedachte op grond van een juiste erkenning van de maatschappelijke verhoudingen. Zonder een sterke, bewust geschraag de gemeenschapsorganisatie verliest het Avondland het pleit aan den ande ren kant tegenover het bolsjewistische Rusland, dat de gemeenschap een al- lesoverheerschende rol laat spelen, doch daarbij tevens alle individualiteit van gelijk welke uiting onderdrukt of niet tot haar recht laat komen. Het nationaalsocialisme houdt maat in de verhoudingen en doses. Het ap pelleert aan het gezonde verstand, dat eenerzijds het voortbestaan van een min of meer beperkte mate van indi- vidueele vrijheid noodzakelijk acht, doch anderzijds den ten overstaan van een dreigende catastrophe instinctma tig opgewelden drang naar vereeniging en aaneensluiting leidt en met de in stand gehouden rechten van een indi- vidueele vrijheid harmonisch tot overeenstemming brengt Het nieuwe beginsel, dat in het volk- sche socialisme opgesloten ligt. is de meest ideëele vorm van socialisme. Het spaart het goede en vult dit aan met nieuwe, zij het ook in zich oer oude levensrechten van de mensche- lijke samenleving- Het reikt moreel heel wat verder dan het marxisme, dat zich in een overheersching van arbei dersbelangen vergaapte en dat zijn door haat en nijd opgezwiepte verlangens liet zwijmelen in koortsdroomen van een alles vernietigende catastrophe. o Doelstelling van de krachtige gemeenschapsgedachte van het, na tionaalsocialisme is: te voorkomen, dat door een te sterke individualisee- rihg de gemeenschap tot een willekeu rige optelsom van losse enkelingen uit eenvalt, die elkaar met de meest ge raffineerde middelen van den in den loop der eeuwen door techniek en ma chines verfijnden menschelijken geest bestrijden, zoodat de eene mensch een wolf voor den anderen is. Op grond van zijn sterke gemeen schapsgedachte won het Christendom het pleit over het heidendom en de geest van twijfel en negatie, die in de nadagen van het Romeinsche keizer rijk allen voorspoed en veredeling lam- legde. Door haar sterkere gemeen schapsgedachte won de Reformatie in deze contreien het pleit over de Room- sche kerk, die ontaard was en zich eerst door het stichten van nieuwe kloosterorden, hechtere organisatie en 'een strengere tucht uitvloeisel van krachtigen gemeenschapszin kon herstellen. De gemeenschapsgedachte was ook de groote drijfveer voor de Fransche revolutie, tot uitdrukking komend in haar tendenzen van gelijkheid en broe derschap. De overdreven vrijheid, die tevens een wezenskenmerk van deze machtige tijdstrooming was. leidde de geboorte van het liberalisme in. dat cmstreeks 1830—1840 overal in Europa baan brak. De vrijheid schoot uiteinde lijk haar noodzakelijke taak voorbij, toen ze den grondslag der maatschappij, de bundeling der enkelingen in een discipli naire gemeenschap, ondermijnde en al dus gevaarlijk werd vóór het voort bestaan der samenleving zelf. HAMA. Ter gelegenheid der herdenking van het elfde jaar der machtsovername door den Führer had Zondag in het Concertgebouw te Amsterdam een groote bijeenkomst plaats. Een overzicht van de zaal, die gevuld was met leden der Partij en Weermacht A. Stapf/Pax m In Januari 31 koopvaardij schepen tot zinkerrgebrqcht, HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 1 Febr. (D-N.B.) Het op perbevel van de weermacht deelt mede: Aan het bruggehoofd van Nikopol en ten Zuidwesten van Dnjepropetrowsk mislukten sterke doorbraakpogingen der bolsjewisten, 81 Vijandelijke pant serwagens werden stukgeschoten. Ten Noordwesten van Kirowograd werden ook gisteren alle vijandelijke aanvallen afgeslagen. Door een nieu wen aanval van onze pantserformaties leden de bolsjewisten opnieuw zware verliezen. Ten Zuidwesten van Tsjer- kassy en ten Zuidoosten van Belaja Zerkof sloegen onze troepen dikwijls in tegenaanval talrijke aanvallen der bolsjewisten af. Ten Zuiden van Pogrebitsjtsje wer den bij de zuivering van het in de voorgaande dagen veroverde terrein tal rijke gevangenen gemaakt en een aan tal vijandelijke pantserwagens stukge schoten. Ten Zuidwesten en ten Westen van Nowograd-Wolynsk zijn hevi ge gevechten met vrij sterke vijan delijke strijdkrachten gaande, die in enkele sectoren terrein konden veroveren. Terwijl ten Zuiden van Pripjet aan vallen van Duitsche formaties in weer wil van taaien vijandelijken tegenstand en buitengewone terreinmoeilijkheden tot diep in de vijandelijke linies voer den, bleven tusschen Pripjet en Bere zina bij afnemende gevechtsactiviteit vrij zwakke bolsjewistische aanvallen zonder succes. Ten Noordwesten van Witebsk en ten Noorden van Newel viel de vijand, door pantserwagens en sïagvliegtuigen ondersteund, herhaal delijk doch tevergeefs aan. In de nog voortdurende zware afweergevechten tusschen het Ilmenmeer en de Finsche Golfdrongen de bolsjewisten in ver schillende sectoren verder door. Onze gevechtsgroepen boden verbitterden te genstand en brachten den bolsjewisten steeds weer, in het bijzonder bij plaat selijke tegenaanvallen, zware ver liezen toe. Het tweede bataljon van het regiment grenadiers 132 onder be vel van kapitein Neubert heeft zich in deze gevechten bijzonder onderschei den. In Zuid-Italië namen de gevech ten als gevolg van de van beide zijden in den strijd geworpen nieu we strijdkrachten in hevigheid toe. Bij Nettuno zette de vijand zijn sterke aanvallen naar het Noorden Bolsjewisten vormen een derde zwaartepunt btf Rowno. BERLIJN, 1 Febr. - De A. N. P.- correspondent meldt: Nadat het bolsjewistische winteroffen sief zich geruimen tijd op twee zwaarte punten, namelijk tusschen het Ilmenmeer en de Finsche Golf en bij Tsjerkassy ge concentreerd had, heeft het zich in de afgeloopen achtenveertig uur, zooals trouwens van Duitsche militaire zijde niet anders verwacht werd, ook nog tot een derde zwaartepunt uitgebreid. Een zwaartepunt, dat door zijn strate gische ligging van het allerhoogste be lang voor het verdere verloop van de operaties aan het Oostelijke front zal zijn. De Sovjet-Russen zijn thans name lijk ook in het verst naar het Westen liggende deel van het Oostelijke front, bij Rowno, weer tot den aan val op de Duitsche stellingen overge gaan, waarbij zij zooals gebruikelijk wederom, gebruik hebben gemaakt van hun zware artillerie, die een zwaar trommelvuur op de verdedi gingslinies van de Duitsche troepen opende en urenlang onderhield. Hierna volgde stormaanval op storm aanval, waarbij tanks en gevechts vliegtuigen een groote rol speelden. Daar de gèvechten nog in vollen gang zijn en men zich nog geen karakte- riseerend beeld van den toestand kan vormen, onthoudt men zich van Duit sche zijde vooralsnog van verdere com mentaren. Men wijst er evenwel op, dat de puitsche tegenstand zeer sterk is. Het front in het Noorden. Aan het front in het Noorden spelen zich nog steeds groote gevechten af. De Sovjet-Russen dringen langzaam op en wel ten Westen van Nowgorod en bij Loega. Zij zijn volgens de laatste be richten Narva, de eerste Estlandsche stad aan hun opmarschroute, dicht genaderd. In aansluiting op hun offensief van Dnjepropetrowsk hebben de bolsje wisten- een frontalen aanval ondernomen op de Duitsche stellingen van het aan den Dnjepr gelegen bruggenhoofd Ni kopol, welke evenwel zonder resultaat is gebleven. In de overige sectoren van het ooste lijke front heerschte. afgezien van en kele kleinere operaties, betrekkelijke rust. Van Duitsche zijde houdt men echter rekening met de mogelijkheid, dat de Sovjet-Russen ook bij Witebsk binnen afzienbaren tijd weer tot grootere aan vallen zulleji Qvergaan, daar bier weder om troepenconcentraties zijn waarge nomen. en Noordoosten voort. Zijn door braakpogingen stortten in zware gevechten bloedig ineen. Aan het Zuidelijke front in het gebied van Minturno-Castelforte beperkte de vijand zich als gevolg van zijn zware verliezen van gisteren tot plaatse lijke aanvallen. Terwijl de Monte Juga na harden strijd opnieuw verloren ging, werden bij Cassino sterke aanvallen afgeslagen en ten Westen van San Elia verschei dene hoogten in een tegenaanval her overd. Aan de Adriatische kust stortte een door pantserwagens ondersteunde aanval van den vijand in het gecon centreerde afweervuur ineen. Op 31 Januari des ochtends hebben Duitsche motortorpedobooten aan de Engelsche kust van een krachtig be schermd convooi 2 schepen met een in houd van 5500 brt. en een bewakings vaartuig tot zinken gebracht. De strijd tegen de ravi- tailleeringsvloot. In den strijd tegen de Britsch-Ame- rikaansche ravitailleeringsvloot heb ben marine en luchtmacht in de maand Januari 31 koopvaardijschepen meteen inhoud van 178.000 brt. tot zinken ge bracht. 51 andere schepen met een in houd van 249.000 brt. werden door bom- en torpedotreffers zóó zwaar be schadigd, dat aangenomen kan wor den, dat vele dezer schepen verloren zijn gegaan. Aan vijandelijke oorlogs schepen werden 28 torpedojagers, 4 duikbooten, 2 bewakingsvaartuigen en 10 landingsvaartuigen tot zinken ge bracht. 3 kruisers, 6 torpedojagers en 25 landingsvaartuigen werden zóó zwaar beschadigd, dat aangenomen kan worden, dat ook een deel van deze schepen v verloren is gegaan Boven de bezette gebieden in het Westen en het Duitschê Rijksge bied werden In de afgeloopen maand 8G6 Br'tsch-Amerikaansche vliegtuigen neergeschoten. waar van 665 vliegtuigen, voor het mee- rendeel viermotorige bommenwer pers. bij terreuraanvallen op het Duitsche Rijksgebied Zaterdagmiddag werd in het gebouw voor K. en W. te 's-Gravenhage in het kader van de frontzorgactie een gala uitvoering gegeven van de „De Ruyter cantate". De Rijkscommissaris rijks minister dr. Seyss-Inquart en vele an dere Duitsche en Nederlandsche auto riteiten waren aanwezig. Voor het gebouw stonden eere-for- maties van Jeugdstorm en W.A, opge steld, die den genoodigden een waar dige ontvangst bereidden. Op het sober, doch stijlvol versierde podium nam een portret van Michiel Adriaansz. de Ruyter, dat duidelijk tegen een vlekkeloos witten achter grond afstak en werd gedrapeerd door vlaggen van den Jeugdstorm, een eere plaats in. Voor deze beeltenis van „Bestevaer" had een Jeugdstormkoor uit de streken Rotterdam, 's-Graven hage en Amsterdam, dat ongeveer 600 man telde, plaats genomen, terwijl ook een groot symphonie-orkest, dat de begeleiding verzorgde, hier een plaats had gevonden. Het geheel stond onder leiding van opperkompaan Walter Janssens. Eerst werd een klein voorprogram ma afgewerkt, waarna de „De Ruyter cantate" ten gehoore werd gebracht. Met het zingen van het zesde couplet van het Wilhelmus werd de uitvoering besloten. Negervliegers in Italië. -Van een vooruitgeschoven luchtbasis In Italië meldt een Amerikaansch correspondent, dat de 99ste luchtdivisie, die deel uit maakt van het 12de Amerikaansche lucht- corps, uitsluitend uit negers bestaat. Turksche stad door aardbeving ver nield. Een aardbeving van 50 secon den heeft de Turksche stad Gerede, die 25.000 inwoners heeft,' vernield. De aard schokken werden in geheel Turkije waar genomen. Er is nog niets bekend over het aantal slachtoffers. Japanners in het buitenland, (cd). Volgens officieele Japansche cijfers be vinden zich 550.000 Japansche onderdanen in het vijandelijke buitenland. Daarvan wonen er 120.000 in de Ver. Staten, 300 in Groot-Brittannië, 2100 in Indië, 3400 in Australië, 160.000 op Hawaiï, 23000 in Ca nada en 210.000 in Brazilië. Zware straf voor berucht Ossenaar. Het Bossche gerechtshof heeft vandaag uitspraak gedaan in de zaak tegen den Ossenaar P. L. van B., die vroeger deel heeft uitgemaakt van de beruchte Ossche bende en reeds talrijke malen is veroor deeld. Van B. was door de Bossche recht bank wegens een serie inbraken, in den zomer van het vorige jaar gepleegd, tot 3 jaar gevangenisstraf veroordeeld, tegen welk vonnis hij hooger beroep had aan- geteekend. Het Hof heeft hem echter thans conform den eisch van den advo caat-generaal tot dezelfde straf veroor deeld. Nationaal-Socialistische leeszaal? In het Kringhuis der N. S. B. te Haar lem is een leeszaal geopend, waar de jeugd in boek en geschrift kfjinis kan nemen van het Nationaal-Socialisme, zijn ideeën en stellingen. ALLES OF NIETS. Het Gulden Vlies. Waarom de Deensche schrijver Paul Sarauw dit stuk „Peter de Groote" ge noemd heeft, mag een raadsel genoemd worden. Wanneer hij het ironisch be doelde, is de kleine Magda, die dezen grooten Peter tot man krijgt, niet te benijden, en als hij het niet ironisch be doeld heeft, vind ik haar al evenmin te benijden. Want de heer Peter Engel, wien te eenen male alle warmte en alle begrip ontbrak, en die als een mario net over het töoneel ging, heeft den geheelen avond nog geen seconde mijn sympathie kunnen winnen. En ook aan zijn vrienden, die op zijn flat sandwiches en champagne komen genieten, was smaak noch heerlijkheid. Nee. de ver wachtingen bleven geruimen tijd on der peil. Pas aan het slot van het eerste be drijf, tóen Lizzy Valesco (Magda Schulz), die overigens tegen de moei lijkheden van haai zware rol niet al tijd opgewassen bleek, haar groote be lijdenis gaf en de eeuwige verlangens van het waarachtige vrouwenhart bloot legde, begon het er naar uit te zien, dat er van meer en beter sprake zou zijn dan alleen van een kwartet tamelijk vervelende lieden in smoking. En den geheelen verderen avond is naar mijn gevoelen deze Magda Schulz, die in den aanvang alles of niets wenscht van het leven en de liefde, de spil gebleven, waar het tooneelstuk om draaide. De heer Sarauw is, technisch ge sproken, geen geniaal of zeer talentvol, maar wèl een handig tooneelschrijver. Hij bedient zich soms van wat naïve middelen, en vooral de ontknooping, waarbij de moeder van Peter Engel in vijf minuten tijd van een „generaal" in een duif verandert, lijkt mij een ietsje te gewild. Maar zijn groote verdienste is, dat hij Magda Schulz in het derde bedrijf dan in 's hemelsnaam maar te vreden laat zijn met drie uurtjes liefde per week en alleen op Donderdag. Magda Schulz blijft, ook in haar ver driet en ontgoocheling, de „vrouw" bij uitnemendheid; de vrouw, die genoe gen neemt met een klein deel van dat gene wat zij eens vroeg en bereid is de lange rest van haar uren te kleuren met den droom van haar liefde. De Magda Schulz, zooals de Deensche schrijver ons die geteekend heeft, is steeds en overal van een aanbiddelijke vrouwelijkheid. Van Eva tot vandaag aan toe geeft elke vrouw, die eerlijk en geheel liefheeft, haar leven niet slechts een vorm, maar bovenal een „inhoud". Dat heeft Sarauw willen zeggen en Lizzy Valesco is er in geslaagd ons dat op ontroerende wijze duidelijk te ma ken, ook al haalde zij dan niet elk ver- eischt accent. Een diepe vreugde was het spel van Jules Verstraete als de vader-zeeman. Hier stond; stevig en stoer in zijn kunst en met de rust.van den zelfver zekerde, een groot too'neelspeler voor het voetlicht; feilloos in gebaar en mirniek. De Balder Svanemose, een imitatie Casanova, gelijk het programma hem noemt, van Johan Kaart, had doorloo pend de lachers op zijn hand. En laat ik U eerlijk mogen zeggen: ikzelf heb mij ook best met hem vermaakt. Maar het blijft toch altijd wat goedkoop. Kaart kan nu eenmaal niet afleeren om tegen de klucht aan te spelen. Bij Kaart moet de gijn altijd zoo dik zijn; het is bij hem steeds meer klucht dan blijspel wat in een klucht niet erg is. maar in een blijspel de noodzake lijke harmonie stuk slaat. Als klucht speler echter is hij onovertroffen. Een uitverkocht Gulden Vlies heeft van de voorstelling genoten. IL P. VAN DEN AARDWEG. ZILVEREN CAFéHOUDER. *t Was gisteren feest in de Gekroon de Valk, het bekende café van den heer K. Groot in de Pieterstraat. Feest, omdat de Valk 25 jaar lang gecom mandeerd werd door den tegenwoor- digen eigenaar. Op een Noordpooldag in 1919 kwam de fam. Groot het café in beslag ne men: een kleine, bescheiden inrichting, die weldra te klein bleek, zoodat na enkele jaren tot een verbouwing werd overgegaan. Als merkwaardigheid die- ne, dat door die verbouwing, waarbij de oppervlakte van het café verdubbeld werd, het bedrijf precies twee uur heeft stilgelegen! Klaas Groot en zijn trouwe ega had den dus gister een kwart eeuw hun klanten bediend en het spreekt vanzelf, dat die klanten de familie in de bloe metjes gezet hadden. Evenals trouwens de vischclub, de loterijclub en de wie lerclub, die hier hun domicile hebben. En met elkaar hebben ze een klein een voudig feestje gevierd en de fam. Groot nog vele jaren toegewenscht. KINDERZANGKLASSEN NED. VOLKSDIENST. Toen de buurtschapshoofden een op roep in dit blad plaatsten om een 30-tal kinderen bijeen te krijgen met de be doeling, dat deze onder leiding van den heer Jac. Jansen kerstliederen zouden instudeeren voor het door den Volks- dienst te houden kerstfeest, lag het niet in hun voorpemen, een vast kinderkoor op te richten. Op het kerstfeest hebben deze kinde ren echter zoo aardig gezongen, dat de aanwezige provinciale leider, de heer Qeurner, er veel voor voelde, op dit ge bied voort te gaan en vroeg hij den heer Jansen, blijvend de leiding op zich te nemen, Deze zegde dit toe en verbond zich, voor den door den Volksdienst te organiseeren kinderfeesten toepasselij ke liederen in te studeeren, doch tevens zangspelletjes in studie te nemen. Mochten er onder de kinder^ zijn, die roeping en aanleg voor muziek heb ben, zoo ligt het in de bedoeling van -den Volksdienst de ouders dezer kinde ren te zijner tijd met raad en daad (zoo noodig ook financieel) bij te staan. Voor plaats en tijd van de repetities verwijzen wij naar de in het nummer van gisteren voorkomende advertentie. Ten slotte vermeldden wij nog, dat de deelneming geheel kosteloos is. Elk kind, dat graag zingt, is welkom. ARRONDISSEMENTS RECHTBANK. Uitspraken. J. S. G., timmerman te Zevenhuizen, gelegenheid gegeven als bookmaker, eisch 2 maanden gevangenisstraf. Von nis 200,— óf 20 dagen. G. A., boerenknecht te Avenhorn, diefstal, eisch 5 maanden gevangenis straf. Vonnis 4 vmaanden in een bijzon dere strafgevangenis, met gratie-clau sule. T. S., landbouwer te Grootschermer, meineed. Eisch 1 jaar. Vonnis 9 maanden. Op 11 November maakten wij mel ding van het voor Alkmaar ongewone feit, dat door een viertal jeugdige per sonen een buitenman, die aan den rol was geraakt, beroofd was van een por tefeuille met 6000.Nog denzelfden nacht wist de politie de daders te ar resteeren en 4200.terug te bezor gen. Sindsdien bevindt de 28-jarige hoofddader J. K., chauffeur van be roep, zich in voorarrest. De drie ande ren werden reeds onmiddellijk op vrije voeten gesteld. Dinsdag hadden zij zich voor de Ar- rondisements Rechtbank te verantwoor den en al dadelijk bleek, dat men hier niet te doen had met wat men noemt jongens van de onderwereld, doch met door den drank lichtzinnig geworden jonge, menschen, die voor een plotse linge verleiding, die door de verdedi gers, Mr. Dr. Buiskool en Mr. Berk houwer, terecht uitlokking werd ge noemd, waren bezweken. Zoowel de president, Mr. Baron Tuyl van Serooskerken, als de officier, Mr. de Brueys Tack, gaven dan ook duidelijk blijk van hun afkeuring van het optre den van den Bergenschen groenten- kweeker J. H., waarvan bleek, dat hij reeds des morgens 10 uur in verschil lende cafe's was begonnen zijn geld aan rondjes voor borrels van 2.75 weg te smijten en daarmede tot 's avonds 10 uur was doorgegaan, steeds schermen de met zijn dikke portefeuille. J. H., als getuige gehoord, vertelde, dat hij, toen hij naar Alkmaar trok, in het bezit was van een bedrag van 6180.—. De president: „Er is nog al wat door gejaagd. U was flink beschonken." Get.: „Dat zeg ik niet, anders had ik niet direct naar het politiebureau kun nen gaan." De president: „Je hebt met het geld van den zwarten handel gesmeten." Get.: „Dat zeggen ze, maar moeten ze bewijzen. Het was geld, dat ik van mijn 13de jaar af met hard werken verdiend had." De president: „Met geld, dat je met hard werken verdiend hebt, spring je niet zoo om, dat je het aan alle kanten wegsmijt. Dat doen zwarte handelaren en meelij hebben wij met jou niet." Get.: „Dat hoeft ook niet, maar ik zeg de waarheid." De pres.: „Ik vraag je niets. Je hebt slechts te antwoorden. Hoeveel heb je verteerd?" Get.: „Dat kan ik niet zeggen. Een paar honderd gulden misschien." De verdachte J. K.: „In den korten tijd, waarin ik met hem in het café achter de Vischmarkt was, verteerde hij al 600." De pres. tot verdachte: „Ik heb geen meelij met den getuige, maar daaruit moet je niet afleiden, dat ik het met jou heb. Wat jij en je vriendjes deden is verkeerd." Het requisitoir. De officier Mr. de Brueys Tack, achtte het bewijs van het ten laste gelegde be wezen. Spr. kon moeilijk aannemen, dat het geld van getuige geld was, dat hij gedurende een arbeidzaam leven had opgespaard. Het zijn de zwarte han delaren, die geen waarde aan het geld hechten en op een dag een paar duizend gulden wegsmijten. Voor spreker staat vast, dat de ontbrekende 2000.— ver teerd zijn. Medelijden met getuige voelt ook spreker niet. Desondanks blijft het laakbaar, wat verdachten deden. De eisch tegen K. luidde 8 maanden. De zaak tegen L., die ondergedoken is, werd uitgesteld en tegen C. D. H. en J. H. D. ieder 3 maanden. Het ligt min of meer in den men schelijken aard besloten om de din gen te verliezen. Daar weten de effectengokkers een hartig woordje van més, te praten. Die verliezen kunnen tot alles leiden. Soms tot een faillissement en soms tot een huwe lijk. Zoo kan men veel dingen verliezen. Ik persoonlijk bijvoorbeeld heb mijn hoofd wel eens verloren, wan neer een halsstarrig inspecteur van de Belastingen niet wilde, zooals ik wilde en dientengevolge tusschen hem en mij een kleine woordenwis seling in het leven geroepen werd. Maar ik wist toch niet, dat er zóó sterk verloren kon worden als dit blijkens onderstaande advertentie uit het dagblad „De Telegraaf" van Maandag 1.1. onlangs het geval ge weest is: „Verloren 22 Jan., 's morgens in den trein van Rotterdam naar Am sterdam 1 kunstbeen. Allen, die in lichtingen of aanwijzingen kunnen verstrekken, worden verzocht enz." .Het interesseert mij hoe de ver liezer, bij het huidige gebrek aan taxi's en menschelijke hulpvaardig heid, thuis gekomen is. OVIDTUS. De verdedigers. De raadsman van den eersten ver dachte, Mr. Dr. Buiskool, ving zijn plei- 'dooi aan met de opmerking, dat zoowel de officier als de president het noodige over getuige gezegd hadden, waardoor de zaak naar juiste waarde was be licht. Volgens het strafrecht ontbreekt slechts de opzet van g:tuige tot uitlok king, maar wat hij deed staat wel zeer dicht bij uitlokking. Pleiter schetste verdachte als zeer ijverig, van goeden wil, maar behept met de verkeerde nei ging van een soort van branieschap. In deze zaak blijft overigens de man, die de zaak aan het rollen heeft gebracht, buiten schot. Pas 's avonds kwam ver dachte, die een goede betrekking had, bij het geval. Hij handelde onder den in vloed van drank, maar toonde toch een kameraadschappelijkheid door het geld met de anderen te deelen. Pleiter ver zocht een geringere strafmaat en in ieder geval aftrek van het voor arrest. Verdachte verklaarde nog, dat hij in derdaad voor de verleiding was bezwe ken, doch er ontzettend veel spijt van had. Alle dagen werkte hij van 's mor gens 6 tot 's avonds 8. Zijn vrouw zat in schulden en hij dacht er zoo af te komen. Met nadruk beloofde hij zijn bes^ te zullen doen en zich bij een geheel- onthoudersvereeniging te zullen aan sluiten. Mr. Berkhouwer oordeelde den getuige minstens zoo schuldig als de verdach ten. Uitvoerig teekende hij de verlei ding, waaraan getuige de verdachten had blootgesteld. Pleiters cliënten ble ven in het laatste café, na het vertrek van getuige, die nog verder op stap wilde, achter. Tien minuten later gin gen zij naar huis. Zij wonen in dezelf de buurt van K. dien zij tot hun noodlot weer ontmoetten en die hen mee naar zijn huis nam en hen 'n deel van den buit gaf. Voor zij ontnuchterd waren had de politie hen reeds te pakken. Voor de H. vroeg pleiter een voorlichtingsrapport en voor J. H. D., die veel spijt van het gebeurde had en tegen wien de officier om zijn beroep (koopman in ongere gelde goederen) een geestig requisitoir had gehouden, een lichtere straf, omdat nu eenmaal het beroep van koopman in ongeregelde goederen een gevaarlijk beroep is en hier geen sprake is van berooving. Uitspraak 8 Februari. AMBTENAAR VEROORDEELD. De rechtbank te Alkmaar heeft den ambtenaar van het Gewestelijk Ar beidsbureau P., tegen wien de Officier van Justitie 8 maanden gevangenisstraf had geëischt wegens het meermalen aannemen van pakjes vleesch, onder belofte, dat hij er voor zorg zou dragen, dat de broer van een slager te Heer hugowaard niet naar Duitschland zou worden gezonden, overeenkomstig den eisch veroordeeld. In haar vonnis verwierp de recht bank het verweer van den verdediger, mr. Nieuwenhuis, dat de rechtbank niet bevoegd was van de zaak kennis te nemen, omdat de ondergrond op poli tieke overwegingen berustte en dus bij den vrederechter thuis behoorde. NIEUW VERHAAL VAN DEN POT EN DEN KETEL. Er waren eens het is heusch nog niet zoo heel lang geleden! twee Alkmaarders, Jozef v. H. en Jan T geheeten, die samen naar Bergen gin gen op een donkeren avond en die daar samen een fiets verdonkeremaanden. Nee, zei Jan, ik deed het niet; ik wilde er zelfs niets mee te maken hebben. Maar Jozef nam het karretje weg bij een café en gaf het aan mij en omdat ik geen fiets had, ben ik er mee naar Alkmaar gereden. O nee, zei Jozef, ik moet niks hebben van fietsendiefstallen, want daar staat minstens een jaar op. Maar Jan gapte er een bij een café en reed er op weg naar Alkmaar. Ik zelf kwam daar pas anderhalf uur later en toen stond hij bij mijn huis mij op te wach ten. Hij wou den sleutel van mijn pak huis hebben, om de fiets op te bergen en die heb ik hem tenslotte gegeven. Maar ik zelf wilde er heelemaal niks mee te maken hebben. -r Hij liegt, zei Jan weer. Hij zag de fiets staan, ging er heen, ontdekte, dat er geen slot op was en nam haar mee. En toen ben ik er op weggereden naar Alkmaar. D'r is niks van waar, luidde het verhaal van Jozef. Jan heeft de fiets gestolen om de banden. Hij had zelf surrogaatbandjes om zijn fiets en wil de een paar goeie banden hebben. En in Alkmaar heeft hij de banden van de fiets gehaald, maar ze waren erg slecht en toen heeft hij geprobeerd, om ze te verkoopen. Nee,, interrumpeerde Jan, Jozef was gek op de banden, want die had surrogaatjes. En ik heb Jozef zelf de dynamo gegeven van de fiets. Dat is waar, bekende Jozef, maar dat ding heb ik weggegooid in het Vic- toriapark en hij bedoelde het Victorie park. Waarmee in elk geval bewez2n was, dat we hier met een Alkmaarder te doen hebben! De president liet de beide heeren maar eens ronduit spreken en de Offi cier wist er even later wel weg mee: volgens hem was T. de hoofdschuldige, die de fiets gestolen had en daarvoor eischte hij een jaar. Van H. had dè dynamo niet moeten aannemen en om hem in het vervolg wat voorzichtiger te doen worden, vroeg hij tegen hem drie maanden. Er waren ook twee verdedigers. Mr. Smal trad op voor Jozef en kon zich grootendeels vereenigen met het requi sitoir, al vroeg hij aftrek van de pre ventieve hechtenis. Mr. Berkhouwer kleedde Jozef nog eens uit, had het ook al over het Victoriapark en is dus ook een geboren Alkmaarder en was er van overtuigd, dat alles van Jozef was uitgegaan. Daarom vroeg hij voor Jan een veel lichtere straf. DUISTERE GESCHIEDENIS IN BERGEN. De jonge Bergenaar Gerrit Sch. werd er van beschuldigd, zijn patroon, den handelaar Hoeben, te hebben bestolen, herrit zou eenige keeren konijnen van ••ijn patroon uit de schuur hebben ge haald, geslacht en verkocht en het geld ten eigen bate hebben aangewend. Bo vendien zou hij twee keer een bedrag aan geld hebben verduisterd. Dat zag er dus leeliik uit voor den iongen knaap, die weliswaar een be kentenis aflegde, maar geen alledaag- sche bekentenis. Hij had inderdaad konijnen uit de schuur gehaald, hij had ze geslacht en verkocht ook en hij had r-r het geld voor in ontvangst genomen. Maar dat gebeurde herhaalde malen en ^ijn baas was er mee op de hoogte. Gerrit was dus min of meer zaakwaar nemer, die zoo nu en dan met zijn baas, die vaak afwezig was, afrekende. Ineens is het fout gegaan. De patroon beschuldigde Gerrit van diefstal en liet hem voor het gerecht komen Daar zat echter achter deze beschul diging een apart geschiedenisje. De baas was namelijk op zekeren dag in nreventieve hechtenis genomen voor een zwart handeltje en hij meende, dat Gerrit hem dat gelapt hadDus ont stond er ruzie met als gevolg, dat Ger rit thans op de mat stond. Maar waarom zou Gerrit zijn pa troon bestelen voor enkele guldens, vroeg mr. de Groot, die den jongeman verdedigde. Hij is meermalen voor zijn baas naar Amsterdam geweest en inde daar duizenden guldens voor hem. En altijd klopte alles precies. En mr. de Groot meende op verschillende gron den, dat zijn cliënt geen diefstal ge pleegd had en refereerde zich geheel aan het oordeel van de rechtbank. De Officier had intusschen zes maan den geëischt, terwijl hij vrijspraak had gevraagd voor de verduistering van 185 gulden, welke uit de huiskamer van Hoeben verdwenen waren. HANDELSREGISTER. Alkmaar: P. Vink PznM Lindenlaan 82, fabr. enz. van religieuze art. enz., rechts vorm gewijzigd. H. Nieuwhof, Laat 74, kleinhandel in groenten enz., overgegaan aan P. Nieuwhof.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1