DAGBLAD VOOR ,.A ETS. Duitsche stellingen in zware afweer- gevechten gehandhaafd. De sirijd in hei Oosien en Zuiden. [RIN rE, Ie danseres. Alkmaar. lart LDERT [gracht 231. 'lef. 2451 ICHTER? I 2 50 en 3f~. Iruari, dagelijks (uur). fe. De Landwachi. Bruggehoofd Nikopol oniruimd. Nieuws in 't kort. Verduister van 17.458.- u. „Finlands antwoord". De Geallieerden kunnen niet snel oprukken naar Rome. Diensttijd Landstorm verlengd. STAD EN OMGEVING. Inenting tegen diphtherie en roodvonk. Oadkarspel. &4'-iS lunning (PÏM 16}. Itdistrlbutiebureau. tengevolge van koperverblndln- lir der bovenver- igen, die geldig |.s„ heelt verlengd |ht en C-HDB. .van de bewijzen lartaal 1943 ls ver. li voor aanbieding li Maart 1944 voor sche producenten, pureau voor Ijzer ten tn het bulten- Jvoor bewijzen van laai 1944. waarvoor lgent dezer dagen I contingentbeheer- It op 23 Mei 1944 Indelaren en op 31 hg bij de Neder- en bij het Rijks- I Staal voor bestel- Ind. Een uitzonde- lewijzen van over- kwartalen, welke fg geldig blijven. Adema, Alkmaar, kj politiek redac- t, Adam (HAMA); roersen te Hoorn, ld; kunst,, letteren 1 p van den Aard- {rt J Werkman te fe: D. A. Klomp te pv .-rubriek W. Ra- £e Zaan; voor de lus. Alkmaar. fereischt. Bit blad. (digend succes ele herhaling in GADESCOV. lavotte (Gossec), lümerei (Schu ld kind (Schu- iiumann), Wals iDans (Dvorak), 1 Farucca-Torera |n inbegrepen, jari van 23 u. \LF 8. Ivoorstelling van; loMEDIANTEN" en vroolijkheid VUL SARAUW. |gr. >an 11—1 uur. Vlgemeen nd |n (behalve de ensdag 9 Febr. lancing van Ir. mxedema leidende Kunst |i) f n. |eizoen 1943/44: f. J. van Balen. pap a 3.50 DE LANGE, pngestraat 53. in de a.s. zomer |aat, wend U dan vindingen voor staan ons ten |lon is dagelijks van 1.30-5.30 en gevorderd <eel jl.15 TJXJR (alen hnk v. d. Moer d. Moer, Fie |s Oster en Piet Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.T Alkmaar - Voordam C9. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. DONDERDAG 1« FEBRUARI 1944. ALKKAABSCHE-EDITIE. NOORD-HOLLAND 146« Jaargang, No. 34, 2 pagina's. Prijs der gewone advertenties In deze editie min. 1.40, elke m.m. meer ƒ0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cent. IJIT de oproepen voor de Land- wacht ia gebleken, dat het voorbe reidende werk zijn beslag heeft gekre gen. Volgens de onlangs verschenen officiëele publicatie heeft men de in— deeling van de „Landwacht" in een beroeps- en een hulpdienst kunnen vaststellen. Het beroepskader zal ge heel in vasten dienst treden en een alleszins behoorlijke sociale positie erkend zien. Dit staande gedeelte zal in de onderscheidene provincies geka zerneerd worden. Zoowel de leden van den beroepsdienst als van den hulp dienst die slechts gedeeltelijk, n.l. enkel wat hun vrijen tijd betreft, in dienst van de Landwacht treden zul len een grondige politioneele opleiding ontvangen. Een eri ander opdat zeker heid verkregen wordt, dat allen de bil verordening van den Rijkscommissaris en nader, bij beschikking van den com missaris-generaal voor de Veiligheid, geregelde taak en bevoegdheid naar behooren kunnen vervullen. Uitdrukkelijk is nog eens omschre ven, dat deze taak en bevoegdheid zui ver van politioneelen aard zijn. In af wijking van den Landstorm Nederland, die militaire opleiding met herhalings oefeningen, enz. ontvangt en derhalve ook een militaire functie zal vervullen, is de Landwacht een politioneele for matie. Haar taak is ondersteuning van de normale politie, waar deze voor de opdracht komt te staan, de orde en rust van de Nederlandsche bevolking te handhaven. Daartoe krijgen de leden van de Landwacht naast practische op leiding ook gedegen onderricht in de voor politieorganen noodzakelijke wets- kennis. o r)E Landwacht is echter geen ver- lengstuk van de gewone politie in dien zin, dat zij als hulppolitie fungeert. Zoowel de Rijkscommissaris in zijn ver ordening van den 13den November van verleden jaar als later de commissaris- generaal voor de Veiligheid hebben de taak van de Landwacht nauwkeurig omschreven met: bescherming van het leven en goed van nationaalsocialisten en van de ordelievende bevolking, be strijding van politieke moordenaars en saboteurs en beveiliging van de voed selvoorziening en van openbare inrich tingen tegen overvallen en sabotage. Hierdoor treedt het eigen en -bijzon dere politioneele karakter van de Land wacht duidelijk op den voorgrond. Het is een gewapende nationaalsocialisti- sche beschermingsorganisatie van de Beweging en wat officieel tot de com petentie van de Beweging als uitslui tende draagster van den politieken wil van het Nederlandsche volk is ver klaard. Dat aan zulk een formatie dringend behoefte bestaat, hebben de veelvuldige overvallen op post- en distributiekan toren en de gebeurtenissen om de jaarswisseling o.a. in Groningen en Leiden overduidelijk bewezen. De Landwacht is niet opgericht, omdat de bestaande politieorganen in hun taak te kort geschoten zouden zijn. De Ne derlandsche politie heeft zich trouw en vol plichtsbetrachting ten overstaan van land en volk van haar taak gekwe ten. In de huidige bewogen tijdsom standigheden met hun uitzonderlijk karakter van lasten en plichten voor enkeling en gemeenschap is het be staande politieapparaat ondanks alle duidelijk betoonde en gewaardeerde loyaliteit niet machtig genoeg, tegen de voor Nederlandsche begrippen onge kend duistere praktijken van saboteurs en moordenaars afdoende op te treden Ondanks alle politioneele voorzorgs maatregelen zijn herhaaldelijk feiten voorgevallen, die de noodzakelijke rust in dit land in hooge mate verstoren en alle ordel'ievenden ernstfg Verontrus ten. De systematisch toegepaste ter reur van een kleine minderheid, die ir. een van overzee en door communisten kunstmatig gekweekte en opgehitste politieke onderwereld is ontaard, Ioki begrijpelijke, maar eigengerechtigde reacties, tegenmaatregelen en tegen- terreur uit. Alle weldenkende Neder landers, die van orde en rust houden en men kan met stelligheid aan nemen dat dit 90°/o der bevolking is! keuren' in alle nuchterheid en ernst deze toegespitste verhoudingen af. Al te goed wordt beseft, dat hierdoor het geheele raderwerk van een behoorlijk functionneerend maatschappelijk leven op een hellend vlak dreigt te glijden en desorganiseeren zal. o flM zoowel terreur als tegenterreur u doeltreffend tegen te gaan en ook preventief te bestrijden is de Land wacht opgericht. Zij komt niet tegen over het bestaande politie-apparaat ie staan, doch zal met dit samenwerken in het werkelijke belang van de over- groote meerderheid van het Nederland sche volk. Leden uit de W.A., de SS, de P.O. en den Jeugdstorm, die daar toe krachtens lichamelijke geschikt heid, ontwikkeling en laeftijd_ in aan merking komen, zullen, hetzij in den beroepsdienst, hetzij in den hulpdienst, opgenomen worden. Van allen wordt verwacht, dat zij in het besef van hun verantwoordelijkheid ten opzichte van land en volk tot de Landwacht toe treden en dat zij bij de toekomstige vervulling van hun taak disciplinair handelen in den hierboven geschet- sten geest. HAMA. kaderopleiding germaansche landdienst. Eeuwen geleden trokken Nederlani- I sche boeren en handelaars naar het Oosten en vestigden zich in de steden of bouwden zich boerenhoeven, steden sis Danzig en Marienwerder laten nog heden den Nederlandschen invloed in hun bouwstijl herkennen. Ook nu trekken weer jonge pioniers Baar het Oosten. In Danzig en Bromberg kan men hen I 'n 't blauwe Jeugdstorm-hemd ontmoe- I ten. In totaal bevinden zich reed® 500 I Nederlandsche jongens en meisjes in leen Germaanschen Landdienst, om het 1 boerenwerk weer te leeren. Later zul- 1 len zij zich eigen hoeven bouwen en Imede den grondslag leggen vpor een Itieuwen Germaanschen boerenstand in |4eze gebieden. De jongens en meisjes |t'in ondergebracht in kampen onder |Nederlandsche leiding. Over enkele weken begint de oplei- liing van kampleiders(sters) voor den |Germaanschen Landdienst. Zij, die meenen hiervoor geschikt te Iziinkunnen zich voor opleiding aan leiden. Leeftijd 1825 jaar. Aanmelden bij-: Germaansche Landdienst, Utrecht. Koningslaan 9. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 9 Febr. (DNB). Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Vervuld van een voorbeeldigen strijdgeest, sloegen onze troepen in zware afweergevechten bij Niko pol, ten westen van Tsjerkassy, ten oosten van Sjasjkof, ten zuiden van de Berezina, ten zuiden en ten westen van het Ilmenmeer, alsmede in het gebied van Loega sterke bolsjewistische aanvallen en door braakpogingen, nadat plaatselijke penetraties waren opgeheven of afgegrendeld, af. Het bruggehoofd van Nikopol werd na een zorgvuldige vernieling van alle militaire en voor de eco nomische oorlogvoering belangrijke installaties volgens bevel ontruimd. Ten oosten van Sjasjkof werden bij den afweer en bij tegenaanvallen 58 vijandelijke pantserwagens vernietigd. Ten zuiden van de Berezina, waar de bolsjewisten met formaties strafgevan- genen aanvielen, werden nog 15 andere gevechtswagens stuk geschoten. In het gebied van Witebsk beperk ten de bolsjewisten zich na de zware verliezen der afgeloopen dagen tot en kele zwakke aanvallen, die in het ge concentreerde vuur afgeslagen wer den. Bij de zware afweergevechten tus- schen Pripet en Berezina hebben zich de onder bevel van den generaal der artillerie Weidling strijdende 36ste en 134ste infanterie-divisies, aangevoerd door de dragers van het eikenloof ko lonel Conrady en luitenant-generaal Schlemmer, schitterend gehouden. DE STRIJD BIJ NETTUNO. In het landingshoofd van Nettuno werden onze stellingen in weerwil van den hardnekkige» Britschen tegenstand verscheidene kilometers vooruit geschoven en 700 gevan genen gemaakt. Sterke door pant serwagens en scheepsartillerie ge steunde vijandelijke tegenaanval len werden afgeslagen. De gevechten zijn nog aan den gang. Onze luchtmacht stelde vijandelijke batterijen bij Aprilia door voltreffers buiten gevecht, vernielde verscheidene opslagplaatsen van materiaal en ver nietigde zes vijandelijke vliegtuigen. Vijandelijke ontschepingen in het lan dingshoofd werden door slagvliegtui gen en zware batterijen doeltreffend bestookt. Een meisje van den Nederlandschen Arbeidsdienst is den boer behulpzaam bij het melken der koeien CNF/NAD/v. d Werf/Pa* m Nieuwe hoofdredacteur Nat. Dagblad. - Naar wij vernemen, is door den Leider der N. S. B. de hoofdredactie van het Nat. Dagblad opgedragen aan den heer M. Zwiers, die met ingang van heden zijn nieuwe functie heeft aanvaard. Terreuraanvallen op Frascati, Orte en Viterbo. De Anglo-Amerikaansche luchtmacht heeft in de omgeving van Ro me opnieuw zware terreuraanvallen on dernomen op de steden Frascati, Orte en Viterbo, alsmede op een aantal kleine plaatsen. De bevolking leed deels zeer zware verliezen. De schade aan woonhui zen en openbare gebouwen is aanzienlijk. Bij den luchtaanval op de stad Florence is ook de bekende kunstenares Lina Ca- vallieri gedood. Een schrijfmaniak? Dinsdagnacht is te Amsterdam een inbraak ge pleegd In een pakhuis op den Oude schans. Niet minder dan 250.000 ansicht kaarten zijn er ontvreerhd, ter waarde van circa f 6500. Door het verwijderen van een rooster zijn dieven een parfumeriefabriek in de Plantage Middenlaan binnengekomen. Zij hebben er voor ongeveer f 15.000 aan par fumerieën e.d. gestolen. Botsing kostte voerman het leven. Maandagavond heeft onder de spöor- wegtunnel aan den Vleutenscheweg te Utrecht een ernstige botsing plaats gehad tusschen 'n auto en een met 'n paard be spannen wagen, tengevolge waarvan de voerman van den wagen, de 40-1arige H H. de Graaf, van den bok werd geslin gerd, waarna hij nog een trap van het paard kreeg. Met ernstige verwondingen werd hij naar 't acad. ziekenhuis overge bracht, waar hij zonder bij kennis te zijn gekomen, is overleden. Noodlottig ongeval. Doordat het paard schrok en opzij sprong, geraakte de echtgenoote van den heer De Graaf, on derwijzer aan de he1*vormde school te Doornspijk, ter hoogte van het schoolge bouw aan den Dorpsweg, onder een wa gen, welke met kunstmest was geladen. Zwaar gewond werd mevrouw De Graaf naar Zwolle overgebracht, waar zij aan de gevolgen van het ongeval is overle den. Yvette Guilbert overleden. Te Aix en Provence is overleden Yvette Guilbert, die als diseuse over de geheele wereld hare triomfen heeft gevierd, vooral als vertolkster van het Fransche chanson. Ook in ons land is zij nog betrekkelijk kort geleden opgetreden. RADIOPRAATJE MAX BLOKZIJL. 's-GRAVENHAGE, 9 Febr. In de serie Brandende Kwesties zal Max Blokzijl Donderdag over Hilversum I om 10.45 uur zijn praatje houden onder den titel „Een beslissend jaar". 11 Febr.: Zon op 8.06, onder 17.43. Maan onder 9.17, op 20.05- Het Znid'Italiaansche front. Aan het Zuidelijke front leefden de gevechten in den sector van Cassino Meterelle weer op. Talrijke vijandelijke aanvallen bleven hier tevergeefs. Terreuraanval. Formaties Amerikaansche vliegtuigen ondernamen op 8 Februari des mid dags opnieuw een terreuraanval op plaatsen in West-Duitsehland, in het bijzonder werden woonwijken der stad Frankfort am Main zwaar ge troffen. De bevolking leed verliezen. Strijdkrachten der luchtverdediging vernietigden ondanks de ongunstige voorwaarden voor den afweer 31 vij andelijke vliegtuigen, voor het mee- rendeel viermotorige bommenwerpers. In den afgeloopen nacht wierpen en kele vijandelijke vliegtuigen bommen neer op West- en Noordwest-Duitsch- land. STOCKHOLM, 9 Febr. (DNB). Se- dert gisterenochtend is Moskou geheel onverwacht in de pers en de radio met alle middelen der Sovjetpropaganda een grooten aanval begonnen op Fin land. Nadat reeds gisteren de pers een desbetreffende aanwijzing had ontvan gen met nauwkeurig aangegeven on derwerpen, waarbij ook „De Prawda" en „De Iswestija" zeer scherpe agres sieve artikelen publiceerden, wordt deze Sovjet-veldtocht tegen Finland thans met onverminderde hevigheid voortgezet. De geheele ochtenduitzen ding van de Moskousche radio was ge vuld met uitlatingen over het Karelo- Finsche probleem. Vooral echter is het „De Prawda", die thans den Finnen in den scherpsten vorm 'de zwaarste verwijten maakt. In het artikel, dat als opschrift draagt „Wij zullen de Finsche indringers dwingen zich van Sovjet grondgebied weg te scheren," wordt o.a. gezegd: de bolsjewisten hebben niets vergeten, noch de z.g. Finsche instructeurs bij den opmarsch der Duitschers, noch de Finsche vrijwilligers. Het uur van de vernietiging der Finnen, zoo wordt tenslotte in dit artikel gezegd, nadert. BERLIJN, 9 Febr. (DNB). Onder het opschrift „Finlands antwoord" wijdt „De Berliner Börsenzeitung" een arti kel aan de politieke agitatie-manoeu vres, die thans door Moskou, Londen en Washington met assistentie van eenige ijverige Zweedsche 'daden wor den ondernomen om den weerstands- wil van Finland te breken Ook in Finland, aldus het blad, moet men thans ervaren, dat men door drei gementen en bomterreur den weer- standswil slechts versterkt. De aanval, door 200 Sovjet-vliegtui gen op Helsinki ondernomen, heeft weliswaar geleid tot de vernieling van woonhuizen en cultuurmonumenten, maar het antwoord was een eendrach tige strijdroep van het Finsche volk. Niettemin heeft de Amerikaansche minister van buitenlandsche zaken zijn best gedaan om de Sovjets bij hun terreurondernemingen en persdreige menten tegen Finland te helpen. De woordvoerder van het Finsche gezant schap te Washington heeft daarop ech ter verklaard, dat de houding van Fin land onveranderd blijft, en zelfs als Helsinki met den grond gelijk zou wor den gemaakt, zou het volk niet capi- tuleeren. Andere taal, aldus de „Börsenzei tung", hebben wij van onze Finsche wapenbroeders niet verwacht. Zij we ten evenzeer als wij. dat in deze wor steling op leven en dood slechts de standvastige de overwinning behaalt. DERTIENJARIGE JONGEN VERMOORDDE ZIJN VADER. Knaap leed aan vervolgingspsychose. Op 11 Januari j.l. werd in de Atjeh- straat 44 te Rotterdam de 57-jarige kantoorbediende J. J. de Jong met zware verwondingen aan het hoofd op de trap gevonden. Hij overleed korten tijd na de opneming in het ziekenhuis Coolsingel. Het 13-jarig zoontje, met wien de man alleen thuis was geweest, vertelde, dat zijn vader de trap af was geloopen omdat eenige mannen hem te spreken vroegen. Zoodra de deur was opengetrokken, snelden twee gemas kerde mannen naar boven, die, nadat zij eerst den kantoorbediende bewuste loos hadden geslagen, de huiskamer binnendrongen, het licht uitdraaiden en den knaap geblindoekt in 'n alkoof drongen. Zij hadden in de kast naar geld gezocht, maar dit niet gevonden en zij verdwenen even snel als zij ge komen waren. De politie vond het ver- haai nogal fantastisch, maar achtte voorloopig geen termen aanwezig in een andere richting te zoeken. Ver schillende sporen werden gevolgd, maar zij liepen tenslotte alle dood. De staatsrecherche ging er nu toe over in een andere richting te zoeken. Ver schillende getuigenverklaringen klop ten namelijk niet met het verhaal van den 13-jarige, die hierop aan een streng verhoor werd onderworpen. Al spoedig trok hij zijn eerste verhaal in, maar deed het voorkomen alsof zijn vader van de trap was gevallen. Dr. Hulst, die de sectie had verricht, achtte dit evenwel uitgesloten. Tenslotte heeft de jongen eindelijk bekend, zelf zijn vader te hebben neergeslagen. Volgens verklaringen van moeder en zuster leed de jongen den laatsten tijd aan vervolgingspsychose. Hij beeldde zich in, dat er 's avonds in het donker een man op de trap zat. Dien avond heb ben jongens uit de buurt vermoedelijk aan de bel getrokken, zooals wel meer voorkwam. De vader is daarop naar beneden gegaan en het- zoontje, dat onmiddellijk dacht aan den geheimzin- nigen man. heeft uit een kastje een schoenmakershamer gegrepen, is daar mee de donkere trap afgeslopen, zag vervolgens een schim, die wel eens de bewuste indringer kon zijn en heeft met volle kracht een slag met den ha mer gegeven. Pas nadat hij hoorde kermen realiseerde hij zich, dat het zijn vader was. Toen heeft hij, ver moedelijk uit angst, eerst de buiten deur gesloten en heeft ten slotte den hamer weer op zijn plaats gelegd. Verdacht van doodslag, is de jongen voor den Officier van Justitie geleid. ZORG VOOR UW VOLK. Bijna twintig hulpposten „Moeder en Kind" geopend. 's-GRAVENHAGE, 8 Febr. De laatste dagen zijn in het geheele land weer een aantal hulpposten „Moeder en Kind" van den Nederlandschen Volksdienst geopend. Zoo heeft de provincie Drente er vier van deze pos ten, waarin moeders op alle mogelijke manieren met raad en daad terzijde worden gestaan, bij gekregen, n.l. te Klazienaveen, Annèn. Emmer-Compas- cuum en Zwartemeer. In totaal telt de provincie thans 17 hulpposten. Bo vendien zijn hulpposten geopend in Amsterdam, Den Haag, Heerlen en Ge leen. Behalve deze hulpposten zijn er in zeven plaatsen van ons land stations diensten van den N.V.D.: in Nijmegen, Arnhem, Zutphen, Apeldoorn, Boxtel, Den Bosch en Utrecht. Te Enschedé maken thans meer dan duizend kinderen gebruik van de schoolvoeding van den Volksdienst. Tenslottekan hieraan worden toe gevoegd. dsft onze volksgenooten in de laatste week van Januari buiten alle collecten om een bedrag van 56.391,04 bijeen hebben gebracht voor onze minder bedeelde volksgenooten. Het Gironummer van W.H.N. is 5 5 5 3. BERLIJN, 9 Febr. - De ANP-corres- pondent meldt; Het ziet er naar uit, dat de Sovjet- Russische legerleiding thans met ver hoogde krachtsinspanning streeft naar verdrijving van de Duitsche strijd krachten, die nog in de bocht van den Dnjepr, ongeveer 500 k.m. achter de het verst naar het W. doorgedrongen bolsjewistische voorhoeden, standhou den Onder den druk der naar het Z. gerichte aanvallen hebben de Duit schers thans Nikopol en het daartegen over gelegen bruggehoofd op den lin ker Dnjeproever ontruimd, daar an ders het gevaar eener omsingeling te groot zou zijn geworden. De Sovjet- Russen blijven hevigen druk uit oefenen in de richting van Chersin en Nikolajef. Ook op den noordcl'iken vleugel van het uitgestrekte gevechtsge- bied in de Dnjeprbocht, ongeveer by Kirowograd, zetten de bolsje wisten hun hevige aanvallen voort. De strijd is nog in volien gang. Vooral op den Z.-vleugel ondervin den de operaties grooten hinder van het dooiweer, als gevolg waarvan de wegen in modderpoelen zijn herscha pen. Deze omstandigheid, een abnor maal verschijnsel zoo vroeg in het jaar, beteekent natuurlijk niet alleen voor de Duitschers een nadeel, doch evenzeer voor de bolsjewisten, die hun eavalerievoorhoeden niet dan met groote moeilijk' eden door I. .t zware materiaal kunnen doen volgen. In de andere sectoren van het front hebben zich geen nieuwe gezichtspun ten voorgedaan. Tur en het Ilmen meer en de Finsche Golf is een ver flauwen van den strijd te constateeren, die voor een deel een gevolg is van hergroepeeringen, vooral aan Duitsche zijde. Bij Narwa hebben de Sovjet- Russen weliswaar pogingen gedaan de rivier van denzelfden naam over te steken, doch zij zijn teruggeworpen op clen Oostpliiken oever. ROMEINEN HOOREN DE KANONSCHOTEN. Naar Europapress van zijn corres pondent te Rome verneemt, wordt er thans niet ver van Rome gestreden. Per auto kan men vanuit de Eeuwige Stad het front in een half uur tijd be reiken. De kanonschoten kunnen door de bewoners van Rome duidelijk ge hoord worden. Auto's van het Roode Kruis doorkruisen de 4faten. De bevol king blijft kalm, aldus 'vejrmeldt Volk en Staat.- De strijd by Nettuno. Omtrent het verloop van den strijd in Italië toont men zich in Duitsche militaire kringen uiterst voldaan, met name over de gevechten in het lan dingsgebied van Nettuno. Men stelt in het licht, dat de tegenmaatregelen na de landing, waartoe het Duitsche op perbevel zich den tijd heeft gegund, daartoe in staat gesteld door het feit, dat de geallieerden het niet hebben aangedurfd zonder voorafgaande ver sterking van het bruggehoofd tot ver dere aanvallen over te gaan, niet al leen de Anglo-Amerikaansche lan dingstroepen tot stilstand heeft ge doemd, doch hen zelfs in een meer be narde positie heeft gebracht, vooral nu van Duitsche zijde verdragend geschut in stelling is gebracht. Zoo, aldus ver klaart men hier, heeft men den opzet der geallieerden, snel naar Rome op te rukken en, wat waarschijnlijk het hoofddoel was, de Duitsche troepen aan het zuidelijke front in den rug aan te vallen, kunnen verijdelen. 's-GRAVENHAGE, 9 Febr. Op voorstel van den Höheren SS-und Poli- zeiführer en in overleg met den Leider der Nationaal-Socialistische Beweging in de Nederlanden den heer ir. Mus- sert, heeft de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied bij bestuursvoorschrift van 17 Januari 1944 op grond der 24e Verordening, af levering 8, van 12 Maart 1943, art. 3. alinea 3, en art. 6 der 70e Verordening, aflevering 21. van 27 Juli 1943, art. 1, alinea 3, en art. 2, alsmede op grond van de 103e Verordening van 16 October 1943, art. 1 bepaald, dat met het oog op verdere opleiding in nieuwe wa pens, de diensttijd van de in Septem ber en October 1943 opgeroepen en niet voor den duur van den oorlog verplichte recruten van den „Land storm Nederland" met zes weken ver lengd wordt; voorts, dat alle reservis ten, die in den „Landstorm Neder land" resp. in de vroegere „Landwacht Niederlande" gediend hebben, op 15 Februari 1944 om bovenvermélde rede nen voor vier weken worden opge roepen. Het SS-Ersatzkommando Niederlande heeft van den Höheren SS- und Foli- zeiführer opdracht ontvangen, ter stond met de oproepingen te beginnen. INSTALLATIE VAN DEN BURGE MEESTER VAN HILVERSUM. Ter gelegenheid van de installatie van den nieuwen burgemeester van Hilversum, den heer J. H. G. Fijn, tot heden burgemeester van Egmond aan Zee en waarn.-burgemeester van Bergen (N.-H.) zullen. Zaterdag 12 Februari de volgende feestelijkheden plaats vinden: nadat het politie-muziekgezelschap in de vroege middaguren een marsch door de gemeente heeft gemaakt, vindt te 3 uur de officieele installatie plaats in de trouwzaal van hotel Gooiland, waarna een défilé van den Nationalen Jeugdstorm volgt. Hieraan wordt me degewerkt door het muziekcorps ^van den" Jeugdstorm uit Haarlem. Van 4 uur af zal er vervolgens gelegenheid zijn in hotel Gooiland den burgemees ter geluk te wenschen. Des avonds wordt in de „Karseboom" aan de Groest een kameraadschapsavond ge houden van den Kring Gooi van de N.S.B. Vanwege den Schoolartsendienst Alk maar, Heiloo en Limmen zal zoo spoe dig mogelijk een aanvang worden ge maakt met het doen inenten van de leerlingen van alle scholen in boven genoemde gemeenten tegen diphtherie en roodvonk, voor zooveel de besturen cber scholen hiertegen althans geen be zwaar maken. Zooals vanzelf spreekt, gebeurt deze inenting niet als de ouders, voogden of verzorgers der leerlingen tegen deze inenting om de een of andere reden bezwaar hebben. Verwacht mag echter worden, dat zij het groote nut der in enting zullen inzien. Zooals bekend mag worden verondersteld, is het aan tal gevallen van diphtherie de laatste maanden in Alkmaar en omgeving vrij groot. Personen van vrijwel alle leef tijden moeten hun tol aan deze ernsti ge, levensgevaarlijke ziekte, betalen. Door een eenvoudige, totaal ongevaar lijke bewerking, heeft de onvatbaarma- king, of althans een zeer verminderde vatbaarheid, plaats. Deze onvatbaar- making geschiedt door met een tus- schenpooze van een of twee weken driemaal een kleine hoeveelheid voor behoedende vloeistof ondershuids in te spuiten. De onvatbaarheid (verminder de vatbaarheid) treedt ongeveer 3 maanden na de laatste inspuiting op en duurt ongeveer 3 jaar. Daarna is een herhaling van deze bewerking noodig om opnieuw immuniteit te verkrijgen. Nadeelige gevolgen of litteekens treden na de inspuiting niet op; in enkele ge vallen ten hoogste wat pijn, roodheid en zwelling om de prikplaats, gepaard gaande met lichte temperatuursverhoo- ging, alles van voorbijgaanden aard. Met grooten nadruk moge hier dan ook nog eens in het bijzonder gewezen worden op het vooral in deze tijden niet genoeg te waardeeren voordeel, dat deze voorbehoedende inenting aan de kinderen iti verband met-hun licha melijke gesteldheid en htm weerstands vermogen biedt. Binnenkort zullen aan de leerlingen der verschillende onderwijsinrichtingen te Alkmaar, Heiloo en Limmen formu lieren worden verstrekt, waarop de ouders, voogden of verzorgers moeten invullen of zij hun kind(eren) tegen diphtherie en roodvonk wenschen te doen inenten. Het is te hopen, dat de zen het groote nut der inenting zullen inzien en spontaan hun medewerking daartoe zullen verleenen. Hiermede zijn echter nog niet die personen bereikt, die hetzij nog niet, hetzij niet meer een onderwijsinrich ting (het betreft alleen de dagscholen) bezoeken. Dezen, dus zoowel jonge kin deren als volwassenen, mits ingezete nen van Alkmaar) worden eveneens in de gelegenheid gesteld zich te Alkmaar tegen diphtherie en roodvonk te doen inenten. Teneinde te weten hoeveel personen zich wenschen te doen inen ten -wordt de gelegenheid opengesteld zich voor inenting op te geven. Men zie hiervoor de in de courant van he den opgenomen advertentie. Later zal in de courant per adver tentie of anderszins worden bekend gemaakt dag en uur, waarop de inen ting zal plaats hebben. Vertrouwd mag worden, dat zeer ve len zich voor inenting zullen opgeven. EEN FLINKE JONGEN. Gistermorgen omstreeks het middag uur sprongen enkele kinderen, die uit school kwamen, op 'n leegen met paard bespannen wagen. Het paard schrikte hierdoor zoozeer, dat het op hol sloeg. De 11-jarige Bert van Dalen greep echter kordaat de teugels vast en bracht het paard tot staan. Ongetwij feld is door zijn kordaat optreden er ger voorkomen. ZWARTE HANDEL. Tegen twee personen is procesverbaal opgemaakt wegens koopen en verkoo- pen van sigaretten beven de maximum prijzen. De verkooper is in verzekerde bewaring gesteld. VIERWIELIGE AANHANGWAGEN TE VERKRIJGEN. De politie trof gisteravond in de Hof straat een vierwielige aanhangwagen met luchtbanden aan, die daar vermoe delijk door spelende kinderen, die er met den wagen vandoor waren gegaan, was achtergelaten. Inlichtingen worden aan het politiebureau verstrekt. HET LIED VAN DEN ARBEID IN DE BEELDENDE KUNST. De 3e Voordrachtavond van de „Maatschappij tot Nut van 't Alge meen" bestond uit een lezing met licht beelden van dr. R. Miedema uit Amersfoort over „Het lied van den arbeid in de beeldende kunst". Ondanks de koude (bij het betreden van de dan cing der Harmonie werd den bezoekers verzocht de jassen en mantels aan te houden, omdat de kolen voor de ver warming ontbraken) hebben de aanwe zigen zich verwarmd aan het gloed volle en geestdriftige betoog van den inleider, dat aansloot aan de eerste bladzijden uit den bijbel en aantoonde dat de arbeid een zware menschelijke gang is, die in de muziek het beste te beluisteren valt in de Symphonieën van Beethoven en „Das Lied von der Erde" van Gustav Mahler, in de beeld houwkunst machtig is weergegeven door Redon en in het gedicht „De Daad" van Adema van Scheltema zoo treffend wordt beschreven. De liefde voor den arbeid, die tevens i§ het lied van de liefde in de diepste beteekenis, als een onverbrekelijke samenhang van een donker zwaar en moeilijk gegeven en van 't lichtende en stralende, toon de dr, Miedema ons in de geelden van de schilderijen van Millet die, onder den invloed van de Fransche revolu tie de eerste is geweest, die den arbeid zag als object voo. zijn kunst, beelden piet geïdealiseerd doch zeer reëel; m werk van den Belgischen beeldhouwer Constantijn Meunier, die op 50-jarigen leeftijd op geniale wijze het mysterie van den arbeid onthulde en wiens meesterwerk 25 jaar na zijn dood in 1925 te Brussel werd geplaatst; in de beelden van Dupont, bekend om zijn mijnpaarden, die naar de slachtplaats worden geleid; in die van Kathe Col- witz, met haar wel tendentieel werk, doch dat gedragen wordt door een ster ke ontroering en open staat voor het religieuze. Ook in een enkel beeld van een Zwitsersche, een Russische en een jeugdige Oostenrijksche kunstenares kwam dit tot uiting. Na de pauze werd de liefde voor den arbeid getoond in beelden en werken van Vincent van Gogh, Jan Toorop, Breitner en van den vader van den spreker, die den Roterdamschen arbeid met liefde heeft gebeeldhouwd en wiens werk in Amerika meer bekend heid verwierf dan in Holland. De voorzitter, mr. Veendorp, bracht den onderhoudenden inleider dank voor het gebodene en uitte den wensch. dat Alkmaar weer eens spoedig door zijn lessen rijker kan worden. „ZWERVEN DOOR ZWITSERLAND.** Nu het den reislustigen Nederlander niet mogelijk is, zijn vacantie buitens lands door te brengen, vergoedt de Ned. Reisvereeniging veel van dit gemis door haar lezingen en filmavonden. De actieve Alkmaarsche afdeeling blijft hierin niet achter en belegde, na den wintersport-avond (in Januari gehou den) gisteravond in 't Gulden Vlies weer 'n lezing, thans over bovenstaand onderwerp. De voorzitter, de heer Sietsma, ver welkomde den spreker, den heer J. Panman, directeur van het Centraal Bureau der NRV, die op geestige wijze memoreerde hoe goedkoop vroeger, dank zij den bemoeiingen van de Reis vereeniging, een buitenlandsche reis was. Waar toen dikwijls een keuze uit meer dan 100 uitstapjes werd geboden, was het niet zoo erg verwonderlijk, .dat men wel eens kieskeurig was bij het bepalen van zijn route. Wil de NRV na den oorlog weer gunstige condities voor haar leden verkrijgen, dan is het noodzakelijk, dat nog velen zich als lid aanmelden. De heer Panman begon hierna zijn zwerftocht door Zwitserland, welke aanschouwelijk werd gemaakt door een werkelijk schitterende serie gekleurde lichtbeelden. Op vlotte wijze vertelde spreker over hetgeen werd vertoond: het meer van Genève, de typische stad jes van de Jura, de verschillende be kende en ook de nog niet zoo druk be zochte sport- en touristencentra, de kleine maar stijlvolle hoofdstad Bern, het Italiaansch-aandoende Tessino en vele andere beelden volgden elkaar zoowel vóór als na de pauze in bonte rij op. Tijdens deze pauze, die gevuld werd met muziek op viool en piano, kon worden medegedeeld, dat zich 24 nieu we leden hadden aangemeld. „Zet Zwitserland boven aan de lijst van de landen, die u na den oorlog gaat bezoeken!" Aldus besloot de heer Panman zijn keurige en door de aan wezigen zeer gewaardeerde causerie, waarvoor hem door den heer Sietsma terecht hartelijk dank werd gebracht. DE ALKMAARSCHE BEROOVING. De rechtbank heeft vonnis gewezen tegen de drie Alkmaardens, die de vori ge week terecht hadden gestaan wegens de berooving van 4200 van den Ber- genschen groentenhandelaar J. H. op den avond van 10 November. Zooals men weet, slaagde de politie er in reeds denzelfden nacht het bedrag te achterhalen en de daders te arrestee ren. Het O.M. had tegen den hoofdda der, die door mr. dr. Buiskool was verdedigd, 8 maanden geëischt. Deze werd veroordeeld tot 10 weken. Tegen de beide andere verdachten, die door mr. Berkhouwer werden ver dedigd, had het O.M. ieder 3 maanden geëiischt. Zij werden ieder tot 100 boete veroordeeld. Bij de behandeling van de zaak was duidelijk naar voren gekomen, dat de beroofde wel sterk aanleiding had ge geven. De zaak tegen den 4en verdachte L., die onvindbaar was, werd de vorige week uitgesteld. AGENDA. Bioscopen. Eiken avond 7.30 voorstelling (Harmo- niet-Theater Donderdag geen voorstel ling). Cinema-Theater: Manége (circusfilm) 18 j. Alkm. Bioscoop-Theater: De Geluksvogel (kom.) alle leeftijden. Harmonie-Theater: De 3 Codona's (circus film) 18 jaar (geprolongeerd). Victoria-theaer: Germanin, strijders te gen den dood (rom. sens.) alle leeft. Donderdag 10 Fehr. 7.15 uur, Gulden Vlies, Abonnementsvoor stelling Amst. Tooneel: Afscheid. „Hulp ln Nood" verhoogt het maximum verzekerde bedrag. De ziekenkas „Hulp in Nood" hield Dinsdagavond in de zaal van den heer C. Jansen onder leiding van den heer G. IJff een vergadering. De rekening van den penningmeester, den heer H. de Geus, sloot op een totaal van f 1745,81, met een nadeelig saldo van f4,20. Het bezit der vereenigïng is thans f 2736,73, Er zijn 223 uitkeeringen aan 50 personen gedaan met 1241 ziekendagen. Aan ziekengeld werd f 1235,97 uitgekeerd. Het jaarverslag van den secretaris, den heer N. Ooyevaar, vermeldde, dat het jaar 1943 rustig is verloopen. Het leden tal der vereeniging is vrijwel gelijk ge bleven. Bij de bestuursverkiezing werd. de heer N. Ooyevaar herkozen. In de vacature C. van der Hoven werd de heer P. K. Volkers gekozen. Nadat het ver slag van de bondsvergadering was uitge bracht, werd de gelegenheid opengesteld om voorstellen te doen voor de algemee- ne bondsvergadering. Deze waren er niet. Er werd een zeer breedvoerige gedach- tenwisseling gevoerd over een eventueele verhooging van de uitkeering. Het maxi mum is thans f12.— per week. Verschil lende mogelijkheden en niet de vergeten de moeilijkheden werden aan alle kanten bezien. Het scheppen van de mogelijk heid om zich tegen hoogere uitkeeringen te verzekeren werd o.m. als een aan sporing beschouwd voor jonge menschen om zich niet bij particuliere maatschap pijen te verzekeren, maar zich bij de plaatselijke vereeniging aan te sluiten. Tenslotte besloot men de maximum-uit- keering op f20 per week vast te stellen. De leeftijdsgrens voor deze verhoogingen werd op 50 jaar vastgesteld; de contri butie bleef gehandhaafd op 21/2 cent per verzekerden gulden per week. Wanneer in den loop van het jaar de reserve be neden f 2000 daalt, zullen maatregelen ge nomen worden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1