\bod. - J DAGBLAD VOOR Talrijke sovjet-aanvallenafgeslagen. ING-s I I I I Reichsführer S.S. Himmler in Nederland. u. 30 >1. ter? I De Reichsführer aan het woord. De stem der SS. Verduister van 17.458.- u. Levendige gevechtsactiviteit aan het Italiaansctie front. Nieuws in 't kort. STAD EN OMGEVING Vereeniging "Oud Alkmaar. minste 1, op 15 p 1 Juli 1944 *5 leverd. Het aan- wordt berekend 10 Januari 1944 eenden (hanen De pluimveehou- den provincialen leveringskaart, leveren eieren in bezit hebben ontslaat den den leverings die geen leve- )ben, moeten de gen. Op de leve- angewezen ver- hem ontvangen iuimveehoudeT is oor de juiste in- op de kaarten. (Slag wegens klei- ippen of eenden ermeld, ernstig® moeten door d® 14 dagen na ont- kaart schriftelijk den Plaatselijken ?ze bezwaren ge- kan namens 't gedeeltelijk ont- ngsplicht worden gedurende de le- omstandigheden van de levering ïmogelijk maken, het intreden van •n verzoekschrift ke ontheffing bij Auhouder worden jdig ontheffing 1* ioet aan den ge worden voldaan, s ingebrachte be- ngsplicht kunne® rd. Pluimveehou» n leveringsplicht van f 1 per niet- Jedrijf schap ver- vens hun pluim- het Bedrijfschap Adema, Alkmaar, politiek redao- A'dam (HAMAK •oersen te Hoorn, kunst, letteren van den Aard- J. Werkman te O. A. Klomp te r.-rubriek W. Ra- Zaan; voor de Alkmaar. jderijen. EN EURO- O. te H., J afkomstig |te Amster- STAAND Perzische Ir Keur Zondag 13 Irzonden en 99 3. MOER, fcEL met DHAN DE ION in de 7.15 uur bureaustoel |f 5. A. Visser, Broek op Lon- |8xl05 en 2 ha- I. Muilen, Wes- Jloo. 15. H. Holman, |h. mt. 39 i 15, |straat 12. a.n. dicht fiets- Id.hoed f 10; 2 Lappen f 5 per Walingsdijk len, w.v 1 met I 10, f 30; baby- li. Tol, Spoor- pbed f 45; 1- f 50; mooie |f 10. Mej. Hoo- Insstraat 78. Jantel met ca- f 50; d.grijze I f 50. Weymer, 60. J. Ros, lafel f 30; gr. I eiken lijst f30; 2-pers. ledik. Zaterdag: Vonk, ^endijk 190. Ten Hake, |2, na 7 uur. Is f 15; d.bl. o, 40 f 15. Mevr. ■laan 8, Heiloo. |1 van kajuit- 1 W. v. d. Berg, Jin ultst. staat, (pingstraat 16. 25 mooie pl. fegenpijpen, wa- V. Brand, Wes- J Heiloo. li. 2-pers. f 70; ld je f 10. J. |ikkade.-21. fkan manteltje Berg, Spoor- nantel mt. 46, linis, Houtmans- Vonk, Emma- Ji. f 75. Koene, laat 15. 1, rose bekl., Ikentjes, samen Imet mutsje f 15, Inaarmansl. 109. ■t. 39 f 10; zw. f 20; Bordeaux 10. Harzing, It 13. lie velourshoed leden, tot 16 jr. 17.50. Bos, Hof- llage h.sch. mt. J. glacé' d.hand- '11 pr. d.sch. h. 1 J. v. Ammers, Jleiloo. Iger, gr. model, |l50. Overdijk, hoed, h. model loven, Hekelstr. doos. compleet Holleweg 20B, Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsehe editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Eed. 3330. Giro 187294. ZATERDAG 12 FEBRUARI 1314. AT.KlT 4 ARSj DHE-EDXX1E, NOORD-HOLLAN1D 146e Jaargang, No. 36, 4 pagina's. Prijs der gewone advertenties in deze editie min. 1.40, elke m.m. meer ƒ31.10. Tarieven voor dé geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het èeheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cent. Germanische Leistungsrunen uitgereikt. Plechtigheid te Avegoor. 's-GRAVENHAGE, 11 Febr. Van bevoegde zijde deqlt men ons mede: Uit handen van den Reichsführer- SS hebben dezer dagen 95 SS-mau- nen, voor het grootste deel leden van de Germaansche-SS in Nederland, in het SS-opleidingskamp Avegoor bij Arnhem de Germanische Leistungs' rune ontvangen, die verleden jaar door den Reichsführer-SS is inge steld. Deze Nederiandsche en Duit- sche SS-mannen zijn in dubbel op zicht onderscheiden: zij zijn de eer ste mannen van de Germaansche SS, die de Leistungsrune dragen, en zij hebben deze als getuigenis van bun soldatesk-sportieve vorming en we reldbeschouwing "van den Reichsfüh rer-SS zelf ontvangen. Zoo zijn zij een voorbeeld geworden voor veie duizenden SS-mannen in de Ger maansche landen, die evenals zij aan de veelzijdige eischen voldoen, die voor het verwerven van de Leistungs rune gesteld worden, en niet slechts op het terrein van de „Wehrsport" liggen, doch ook op het gebied der natlonaalsocialistische wereldbeschou wing. De aanwezigheid van den Reichsfüh rer-SS en het feit. dat de Leistungs rune voor de eerste maal werd uitge reikt, drukten hun stempel op de plechtigheid in Avegoor, waarvan het hoogtepunt werd gevormd door de re de van den Reichsführer-SS. De stem mingsvolle sporthal in Avegoor, een bewijs, dat de oud-GeTmaansche bouw kunst de tijden overleeft, was de' plaats waar honderden SS-mannen voor den Reichsführer op het uur van de uit reiking stonden aangetreden. Talrijke eeregasten. Aan 't hoofd van de talrijke eeregasten bevonden zich de Rijkscommissaris, Rijksminster dr. Seyss-Inquart, de Lei der, SS-Obergruppenfühïer und Gene raal der Waffen-SS Berger, chef van het SS-Haupta-mt; verder waren aan wezig: SS-Gruppenführer und Gene- ralleutnant der Waffen-SS Demel- huber, SS-Brigadeführer und General- kommissar für Verwaltung und Justiz dr. Wimmer, de Leiter van het Arbeits- bereich der N.S.D.A.P in Nederland en Generalkommissar Z. B. V. Rit- terbusch. Gesandter ..dr. Bene, Regie- rungsprasident Piesbergen, General- major der Polizei und SS-Brigade führer Mascus. SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei Naumann, de Directeur-Generaal der Nederiand sche Politie prof. dr. Schrieke, SS- Standartenführer Feldmeyer, de plaats vervangend Leider van de N.S.B. Van Geelkerken, de president van de Ne deriandsche Bank mr. |tost van Ton ningen, de commandant der» W.A. mr. een daarbij behoorende voorbereiding meebrengen. Zij is de poging, de indi- vidueele prestatie tot de prestatie van "de gemeenschap op te heffen en daar mede het diepe begrip voor de waarde der gemeenschapsgedachte te wekken en in de gemeenschappelijke prestatie practisch te doen beleven. De gedachte van de strijdbare prestatie beheerscht zoowel de individueele prestatie als die van de groep. Lichamelijke vaardigheid, weerbare geest en vreugde tot den strijd stempe len den drager van deze Leistungsrune tot een weerbaren Germaanschen man. In den uiterlijken vorm van deze Leistungsrune, in het Germaansche zonnerad en in de Runen der SS komt deze nationaalsocialistische prestatie- wil op symbolische wijze tot uitdruk king, als ook - een zinrijke verbinding en een zinrijke uitdrukking van de grondgedachten van dé Schutz-Staffel: eer en trouw, plichtsvervulling en on- vermoeiden, opgewekten strijd te .allen tijde voor Führer, Volk en Rijk. Officieren en onderofficierelf der SS, politieke leiders, Germaansch-Neder- landsche en Germaansch-Düitsche SS- mannen, leden van de Duitsche en Ne deriandsche politie zijn de eerste ge gadigden voor deze door u, Reichs führer, ingestelde Rune. Deze mannen staan thans voor u, Reichsführer, om uit uw hand deze onderscheiding te ontvangen. Wij zijn er allen trots op, dat wij dit oogenblik in uw aanwezig heid in de door ons gebouwde sport en exercitiehal mogen beleven. Ik ver zoek u, Reichsführer, ons toe te spre ken en de Leistungsrune aan de man nen uit te reiken." Na de rede van den SS-Obergruppen- führer Rauter sprak de Reichsführer- SS: „Drie en half jaar geleden werd het regiment „Westland" in het leven ge roepen. Ongeveer drie jaar geleden be gon de zware worsteling in het Oosten. Ter zelf der tijd werd het toenmalige Nederiandsche Legioen opgericht. Het regiment „Westland" trad in het kader van de divisie „Wiking" voor den eer sten keer voor den strijd aan in dien tijd Drie jaar geleden was menige zaak moeilijker dan op het oogenblik. Moei lijker, want wij Duitschers en Neder landers wisten wel van elkaar af, maar wij kenden elkaar te weinig. Veel wat de een deed, was voor den ander nieuw; wij begrepen elkaar niet. Toen destijds de eerste vrijwilligers in het verband van de Waffen-SS dienst namen en dienst deden, viel de ze eerste tijd aan menigeen, dat weet ieder van jullie ouden, al heel zwaar, zwaar zooals de eerste recrutentijd nu De Reichsföhrer Holnrlch Himmler, tijdensdeeerste Germaansche Leistungsrune hi Avegoor hh BÜdber. Fritz/Stapf/Pax m Zondervan, de leider van het N.A.F. Woudenberg. Aan den ingang van het SS-oplei dingskamp was de Reichsführer-SS ontvangen door den commandant van 't kamp, SS-Sturmbannführer dr. Bren- del, waarna hij langs ^het front van een eerecompagnie was geschreden. De plechtigheid in de sporthal werd geopend door fanfareklanken van een muziekkorps der "Waffen-SS. In liede ren en in woorden van een spreker kwamen geest en ideën van de SS tot uitdrukking. TOESPRAAK SS-OBERGRUPPEN- FüHRER RAUTER. Toen nam SS-Obergruppenführer Rauter het woord voor de volgende toespraak: „Onze toegewijde groet geldt in de eerste plaats u Reichsführer, die on danks de vele plichten toch nog tijd hebt gevonden een bezoek te brengen aan de Germaansche Nederlanden. Wij gfbeten ook u, mijheer de Rijksminis ter, als Rijkscommissaris voor de be zette Nederiandsche gebieden en u, Leider, als leider van de Nationaal socialistische Beweging in Nederland, en alle eeregasten, die met ons deze plechtigheid in onzen kring meemaken. Voor de eerste maal zal heden de Reichsführer-SS de door hem ingestel de en door het SS-Hauptamt uitgevoer de Leistungsrune uitreiken. Het Is voor ons, die hier in dit Germaansch Neder iandsche gebied mogen werken, een zeer bijzonderè onderscheiding, Reichs führer, dat u voor het eerst de Ger manische Leistungsrune hier In Ave goor verleent, in Avegoor, dit Ger- maansch-soldateske en nationaalsocia listische opvoedingscentrum, dat ons allen in dit gebied zoo na aan het hart ligt. Een plaats- van lichaamsoefenin gen en weerbaarheidsgeest die onder het commando van SS-Sturmbann führer dr. Brendel de laatste jaren middelpunt van den Germaanschen SS- arbeid in de Germaansche Nederlanden was. Avegoor ls voor alle Germaan sche SS-mannen, of zij aan de fronten staan of Sjn het vaderland vertoeven, tot een begrip geworden. Harde, maar mooie uren hebben al deze mannen, die het kamp hebben bezocht, hier doorgebracht. De Germaansche .Leis tungsrune is het eerste prestatie-insig ne, dat ook buiten het eigenlijke Duit sche gebied verworven kan worden door mannen van Dultsch en verwant bloed, die de nationaalsocialistische Wereldbeschouwing, den nieuwen tijd bi de nieuwe orde in het Germaansche levensgebied belijden en de daarbij be- boorende lichamelijke voorwaarden ec eenmaal is. Sinds deze drie jaar is een groote spanne tijds voorbij gegaan, die ia onze gemeenschappelijke Germaan sche ontwikkeling meer telt dan slechts een tijdsduur van ,drie keer twaalf maanden. Thans is uit het Legioen Ne derland geworden de SS-Grenadier- Brigade „Nederland". Het regiment „Westland" heeft de eene roemruchte bladzijde na de andere in zijn geschie denis geschreven en levert juist thans in het kader van zijn oude divisie „Wiking" een bijzonder zwaren strijd, evenals de brigade „Nederland". Veel echter onderging in deze jaren wijzi ging in ons zeiven. Uit de Nederland-^ sche vrijwilligers zijn Nederiandsche SS-führer geworden, die zelf hun com pagnieën en bataljons aanvoeren. Uit de mannen die eens door ons werden opgeleid, 'is het Germaansch-Itffeder- landsche Führer- en Unterführercorps ontstaan, dat juist in het efgeloopen halve jaar zijn taak daarin vond, jon ge Germaansche vrijwilligers uit alle Germaansche stammen op te voeden tot den strijd. Aldus ls het en aldus willen wij het allen eensgezind. Mis schien zou nu deze of gene willen vra gen: is het wel. juist, dat in een tijd dat een deel van onze kameraden in de Brigade Nederland 'zelfs den zwaar- sten strijd van zijn leven vecht aah de uiterste noordpunt van het Duitsche Oostelijke front, het andere dee! echter hier in een plechtig uur bijeen is ge komen voor een sportinsigne? Ik beaam dit. Het is juist, dat wij hier thuis voor dit plechtige uur bijeen zijn gekomen. Ik heb in volle overtuiging, onder steund door mijn naasten medewerker op dit terrein, den SS-Obergruppen führer Berger, die stichtingsoorkonde voor de Germanische Leistungsrune opgesteld en onderteekënd, Welke be- teekenis moeten wij nu aan dit -insig ne hechten? De beteekenis van hetr insigne. Dit insigne, onze SS-rune op het teeken van het zonnerad, het teeken van de SS-divisie „Wiking", moet de beteekenis hebben, dat wij het voor beeld geven en in het levenimmer de besten door het beste trachten te ver werven. Propaganda zou hier misplaatst wezen. In de groote Germaansche ruimte zullen Germaansche volken slechts dan den weg tot elkaar vinden, als het eene hart wordt gevonden door een ander. Wanneer wij gedachten uit spreken, die wegen wijzen en richting geven, dan kunnen deze harten haar alleen eensgezind beamen, omdat zij xafi felesd De Leistungsrune moet één der prestatieproeven en één der opvoe dingsmiddelen zqn op den gemeen- schappelijken weg, menschen te win nen door gemeenschappelijken stryd voor gemeenschappelijke ide alen. Voor u, Duitschers, Nederlanders, Noren, Vlamingen, voor u allen, Ger manen, voor u echter moet het zelfop voeding en harden wezen, het verdie nen van—déze Leistungsrune. Zij moet niet gemakkelijk te verwerven zijn. De voorwaarden zijn streng. Juist u, mijn Nederiandsche kameraden, zult krachtens de geërfde waarde van uw bloed hiervoor een gr^Dt begrip too- nen. Zoöals uw voorvaderen, uw va ders en voor een deel gij zelf stuk voor stuk uw ^dierbaar land op de zee bevochten hebt, zoo weet gij ook, dat reeds een half jaar lediggang den on dergang kan beteekenen van een stuk aarde.' dat anders een bloeiende tuin kan zijn Zoo behoort gij op dit gebied van de opvoeding de Leistungsrune niet van vandaag of morgen te berei ken, maar in lange weken en maan den haar voor u te veroveren. De pres tatie moet door den man op zichzelf bevochten worden en de Rune moet u er toe verplichten niet stil te staan, maar verder te werken. Zij moet ook het bewijs van*een soort gemeenschap pelijke prestatie van ons Germaansche volk zijn-, deze Rune, die het eerste 'gemeenschappelijke Germaansche in signe is. Hard wezen! Zij moet u ook aansporen hard te wezen, daar de strijd op deze wereld om het -bestaan van ons ras, om üet bestaan van ons Rij^ meedoogenloos is. Gij moet u al vroeg er aan wennen een deugd te beoefenen, die ik u, mijn SS-mannen, bijzonder op het hart druk en die gij niet moogt vergeten. Gij, die deze Rune thans zult dragen en gij anderen, die haar eerst nogN verdienen zult; dat is het inzicht, dat het heele leven uit strijd „bestaat iets anders vindt ge niet. Niet in de natuur, in de wereld varf pjahten en dieren, en eerst heelemaal niet in de wereld van de menschen. Wee hem, die niet strij der wil zijn, wee het volk, dat niet bereid is zijn leven in te zetten, niet te offeren en niet te strijden. De an-' dere deugd, waarop deze Rune u moet wijzen, is de deugd van de volharding, van de gestadigheid, de deugd om nooit te buigen, om hard te wezen en trouw eh te weten, dat iedere strijd moet worden gewonnen, wanneer de mensch, wanneer het volk niet ver saagt. Met deze deugden, waarmede ons Germaansch volk groot geworden is, zal het ook groot blijven. Met de vermaning aan u: gij dient als dragers van deze-jRunen deze deugden te beoe fenen en de anderen ér toe op te voe den, verleen ik aan u, de eerste vijf en negentig mannen, thans de Ger manische Leistungsrune." De plechtige overhandiging. Nadat hij zijn toespraak geëjjidigd had, overhandigde de Reichsführer-SS elk der voor hem aangetreden 95 Führer en mannen der Waffen-SS der Germaansche-SS in Nederland en van dé Duitsche en Nederiandsche po litie de Germanische Leistungsrune, elk naar gelang van de persoonlijke prestatie in zilver of brons. Zooals de Leistungsrune zelf symbool is van de groote Germaansche gemeenschap, zoo was de eerste uitreiking daarvan ge lijktijdig aan Nederiandsche en Duit sche mannen een getuigenis van het groeien van de Rijksgedachte. KEURINGEN. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander, ln den leeftijd van 17—45 jaar, kan zich aan melden, teneinde gekeurd te worden voor: de Waffen-SS, SS-wachtbataljon in Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegsmarine en de Germaansche SS in Nederland. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van fa milieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Personen, tusschen 18—30 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor de te werkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrij gesteld. KADEROPLEIDIMC-- LANI lli'-tENST. Eeuwen geleder i t rokken Nederiand sche boeren en bundelaars naar het Oosten en vestig dim. zich in de steden of bouwden zich 'boerenhoeven, steden als Danzig en M arrïenwerder laten nog heden den Nede rlandschen invloed in hun bouwstijl he> rkennen. Ook nu trekken weer jonge pioniers naar het Oosten. t In Danzig en Broi Uberg kan men hen in 't blauwe Jeugdst iorm-hemd ontmoe ten. In totaal bevin< len zich reeds 500 Nederiandsche jo«g€ ns en meisjes in den Germaanschen t »anddienst, om het boerenwerk weer te leeren. Later zul len zij zich eigen j Roeven bouwen en mede den grondste leggen vpor een OUD - HOLLANDSCH PORSELEIN 'in d« Oud heidskamer te-Zaandijk. Ook voor het, behoud van deze Nederiandsche cultuurwaarden strij den orze Vrijwilligers GL/H/Pm Officier in de Waffen-SS kan leder worden, die na minstens een jaar dienst tijd zijn geschiktheid voor de officiers opleiding heeft bewezen. Zijn schoolop leiding is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, prestatie. 14 Febr. 914 uur, Rotterdam, Deutsche Oberschule, Westerlaan 2; 15 Febr. 9—12 uur Breda, Restaurant Modern, Markt; 1518 uur, Den Bosch, Hotel Noord-Bra bant, Markt 45; 16 Febr. 9—12 uur Venlo, Deutsehes Haus, Egmondstraat 16; 1518 uur .Arnhem, Café Royal; 17 Febr. 9—12 uur, Hengelo, café Modern, Spoorstraat 18; 15—18 uur, Zwolle, hotel Geijtenbèek; 18 Febr. 9—12 uur,. Assen, Concerthuis a d. Vaart; 15—18 uur. Groningen, Heere straat 46; 19 Febr. 912 uur, Leeuwarden, Huize Schaaf, Breestraat; 20 Febr. 914 uur, Amsterdam, Dam 4; \21 Febj 9—13 uur, Ütrecht, N.V. Huis, Oudegracht 245; 22 Febr., 914 uur, Amersfoort, Pol Durchgangslager, Leusderweg; 23 Febr., 9—14 uur, Den Haag, gebouw Amicitia, Westeinde 15. Luistert op Zondag 13 Februari var- 11.30—11.45 uur over den zender Hil versum t, op golflengte. 415 m„ naar de stem der SS, onderwera: „De Reichsfüh®w-SS verleent de Germaan sche Leistungsrune". 13 Febr.: Zon op 8.03, onder 17.47 u Maan onder 9.56, op 22.16.» 14 Febr.: Zon op 8.01, onder 17.49 n. Maan onder 10.16, op 23.23. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN -FÜHRER, 11 Febr. (D.N.B.) - Het opperbevel van de weermacht deelt mede: De troepen van het Oostelijke front sloegen opnieuw talrijke ster ke aanvallen der bolsjewisten in het gebied ten westen van Nikopol en ten zniden van Kriwoirog, ten westen van Tsjerkassy, ten oosten van Sjasjkof, ten zuiden van de Berezina, hij Witebsk en in het ge bied tusschen Loega en het Peipus- meer in hevige gevechten, die in verscheidene sectoren nog voortdu ren, af. Plaatselijke penetraties werden In een tegenaanval opge ruimd. Bij succesvolle tegenaanval- len werden vijandelijke gevechts groepen uiteengeslagen en werd de vijand op verschillende plaat sen teruggeworpen. Ten zuiden van Pogrebitsjtsje werd een achter het front ingeslo ten bolsjewistische gevechtsgroep vernietigd. De vijand verloor 1200 gevangenen en 700 dooden alsmede talrijke wapens en ander oorlogstuig. In het gebied ten zuiden van de Pripet-moerassen sloegen 'troepen van een pantserdivisie in een verrassen den aanval een sterke bolsjewistische cavalerie-formatie uiteen. In den centralen sector van het fron* hebben zich de onder bevel van den generaal der infanterie Jordan strij dende Neder-Saksische 131ste infante riedivisie aangevoerd door generaa'- majoor "Weber en de Oost-Pruisische 206e infanteriedivisie, aangevoerd, door luitenant-generaal Hitter, bijzonder onderscheiden. HET GEBIED VAN APRILIA GEZUIVERD. In het Iandingshoofd van Nettnno werd, de zuivering van het gebied van Aprilia voortgezet; ook het station Aprilia werd veroverd. Vijandelijke aanvallen op de nieu we linies stortten in het geconcen treerde vuur van alle wapens ineen. Sedert het begin der landing ver loren de Amerikanen en Engelschen in het gebied van Nettuno meer dan 4.00C gevangenen en 98 pantserwagens. De landingsplaatsen van den vijand liggen onder het voortdurende vuur van Duit sche batterijen zwaar verdragend ge schut. DE STRIJD OM CASSINO. Aan het zuidelijke front heersch- te ten noordwesten van Cassino den geheelen dag een levendige gevechtsactiviteit. De vijand, die voor den derden keer in het noor delijke deel van Cassino was bin nengedrongen, werd in verbitterde gevechten van man tegen man door onze dappere pantsergrenadiers weer uit de ruïnes van de stad teruggeworpen. Een ten noordoos ten van Cassino verloren gegane heuvel werd in een tegenaanval heroverd* Aan het overige front ondernam de vijand alleen in den sector ten oosten van de Golf van Gaete vrij Bterke aanvallen op onze heuvelstellingen die deels door geconcentreerd vuur. deels in een - tegenaanval werden af geslagen. Beschermingsvaartuigen van een Dultsch convooi schoten in het zeege bied van Monaco van 8 aanvallende vijandelijke jachtbommenwerpers er 5 neer. Nog twee anderen verloor de Vijand in een luchtgevecht. Duitsche gevechtsvliegtuigen met groote actieradius hebben aan de oostkust van IJsland een vijandelijk tankschip van 8000 brt. tot zinken ge bracht. Terreuraanvallen Formaties Amerikaansche bommen werpers vlogen op 10 Febr. des mid dags door jagers krachtig beschermd boven midden-Duitsch gebied. De on middellijk krachtig optredende Duit sche luchtverdediging verhinderde den vijand geconcentreerde aanvallen te ondernemen. Door het lukraak neer werpen van bommen werden voorn woonwijken in de stad Brunswijk ge troffen. Tijdens hevige luchtgevechten en door de luchtdoelartilllerie werden volgens de totdusver nog onvolledige rapporten 51 vijandelijke vliegtuigen waaronder 32 viermotorige bommen werpers, neergeschoten. In den afgeloopen nacht roerpen vijandelijke storingsvliegtuigen bom men neer op plaatsen in Noord- en West-Duitschland. MUSSOLINI VOLKOMEN HERSTELD. BERN, 11 Febj1. (C.D.) Een neu trale diplomaat, die eenige dagen ge leden een onderhoud met Muss.olini heeft gehad, verklaarde tegenover den Milaneeschen correspondent van de „Basler Nationalzeitung" dat Mussoli ni thans practisch volkomen is hersteld en weder acht 10 uur per dag arbeidt. De Duce heeft zijn vroegere energie geheel teruggewonnen, maar is bezield van h^iat tegen hen, „die zijn'levens werk verwoest en hem bedrogen heb ben". Mussolini is echter nog ln behande ling bij ftgn Duitschen specialist. HET GEVAAE '.LIJKE PAKJE. Een oude dame weten te Kopenhaj gen een vierkant g morgen openmakf vreesde een aans de politie. Die kt experts op 't gebis stoffen. Het huis het pakje openga;; bestond uitee' koffie, door een V de dame, die deia rig was. met een kwaad ge len kreeg dezer da- akje waarop stond: n. De ontvangster lag en alarmeerde ram met een paar 3d van ontplofbare werd ontruimd en maakt. De inhoud ■zi half pond echte riend gestuurd aan volgenden dag ja- GERMAANSCHE nieuwen Germaanse deze gebieden. De j zijn ondergebracht i Nederiandsche leidin Over ^nkele weke, ding van kampleidcv' Germaanschen Land Zij, die meenen b zijn, kunnen zich li melden. Leeftijd 18- Aanmelden bij: Germaansche «ïen boerenstand in ongens en meisjes in kampen onder 8 n begint de oplei- ts(sters) voor den dienst. ervoor geschikt te oor opleiding aan- 25 jaar. Landdienst, Utrecht. Kóningslaan 9. POLITIEK W1 ÏEKPRAATJE. 's-GRAVENHAGE, 12 Febr. De titel van het politiek wjiekpraatje van Max Blokzijl, uit te ze nden op Maandag overHilversum I o1 Jni 18.45 uur luidt. Gelukt en mislukt, ALSNOG 100 GRAM BAK- EN BRAADVET OP BOTERBON 6a. 'srGRAVENHAGE, 12 ;Febr. Daar gebleken is, dat een 'groot aantal per sonen niet in de gelegenheid geweest is, hun boterbon 6a binnen den daar voor gestelden termijn in te leveren, is' de regeling getroffen, dat op deze bonnen tot en met 4 Maart a.s. bij den winkelier 100 gram bak- en braadvet kan worden betrokken. De gevechten op de Marshall-eilanden. Volgens een frontberiebt-, blijven Ja- pansche strijdkrachten op de verschillen de eilanden van de Marshall-groep hard- nekkigen tegenstand bieden. De eilanden Maloelab, Millo en Taroa zijn op 5 en 6 Febr. door de Amefikaansche luchtmacht aangevallen, doch de verdedigers sloegen alle aanvallen af. Aanval op Castel Gandolfo. Bij een Anglo-Amerikaanschen luchtaanval op Castel Gandolfo, de pau§elijke zomerre sidentie, zijn talrijke nonnen, novicen en geestelijken om het leven gekomen. Het nauwkeurige aantal dooden en zwaarge wonden is nog niet bekend, doordat zich. nog gewonden en dooden onder de puin- hoopen bevinden. Tot de verwoeste ge bouwen behoort ook een kerk. Boerderjfjbrand. Gisterochtend heeft êen felle brand de boerdèbb, bewoond door den heer J. Beines te St. Anna-Pa- rochie toebehoorende aan den heer G. Beines, in de asch gelegd. Het vee kon worden gered. Alles werd een prooi der vlammen. Ook de schuur, waar vele gaar deniers hun oogst hadden geborgen ver brandde. De oorzaak is onbekend. Ver-* zekering dekt de schade. Brand in vlasserü. Vermoedelijk door onvoorzichtigheid is brand ontstaan in de vlasserij van Ak Buyck te Aarden burg. Enkele in de nabijheid staande hoo- pen vlas en koren vatten onmiddellijk eveneens vlam. De brandweer moest zich beperken tot het beschermen van de naast gelegen boerderij van Van de Plas- sche. De vlasserij met rrjachines, ver scheidene duizenden kilo's gerepeld vlas alsmede enkele duizenden kilo's onge- dorschte gerst werden door het vuur ver teerd. Nijmegen boven de 100.000 inwoners. Volgens de officieele opgave telde Nij megen op 31 Dec. 1942, 99.708 Inwoners en op 31 December 1943 101.425. Een volk, laf zijn geschiedenis niet kent, gaat verloren. Onder voorzitters chap van d'en heer P. A. de Lange, k' wam gisteravond, in een zeer druk br&^öchte vergadering, de vereeniging Out :i Alkmaar bijeen. De voorzitter cc 'mstateerde tot zijn vreugde, dat de ve :reqniging thans 247 leden telt. Hij he.r ünnerde aan de pas gehouden tentoonst"Welling, die door 337 betalende bezoeker is werd bezocht en 50 nieuwe leden bt .acht. Voor het voor jaar staat op het 'progr-am een boot tocht naar Zaandil' ik, voor een bezoek aan het Molenmo ?eum en het Oud heidkundig museM s aldaar. De heer H. Rïi^_ tiers gaf op een ge zellige en enthou Staste wijze een be knopte verhandel; ng over het verle den. Aan de hanc 1 van Busken Heut's werk „Het land v: a Rembrandt" schet ste hij, hoe in 69 5 Willebrordus en in de achtste eeuw Bonifacius door het Christendom de bpb-schaving in ons land brachten. Het gin; s\l langzaam, want pas in 1200 doen wij onze jntrede in de wereld. In het werk va: Franken „Het leven onzer voorouders', lezen wij, dat wij het aan de uitvin, cling van het haring kaken in 1385 te danken hebben, dat wij in Europa aain de spits kwamen te staan. Daardoor V jsrd de grondslag ge legd voor de Go 'uden Eeuw. Reeds eerder hadden w i I echter een export artikel. dat was 1 ennis en kunst. Twee eeuwen toch vroe 3er cfoerden onze wa terbouwkundigen groote werken in N.-Duitschland ui it. En in 800 hebben wij ons al bezig gehouden met het in dijken van kustVanden. In de water bouwkunde hebbi e n wij onzen roem ge handhaafd. want in 1937 werd, onder leiding van een Nederlandsch inge nieur de verzahd haven van Venezue la voor één vijl de van de geraamde kosten, die 25 iri' ïllioen dollar bedroe- -gen, weer -bevaar baar. In de 13de eeviw ontstond ln ons land 'een reeks »an steden, waaronder Alkmaar, Medeir .nblik en Beverwijk. Alkmaar ontston '1 in 1254. Tot de jon geren zegt spr.: „Grijpt uw kans, ont houdt dien dat: Tin". De eeuwen, die daarop volgden waren eeuwen van bloei, maar ook, van veel onrecht. Spr. herinnerde aan de heksenprocessen", die in ons land in 1410, 150 jaar later dan in het buit; nland, werdén gevoerd en in 1610. hond erd jaar eerde? dan in het buitenland, weer werden afge schaft. Aan de hand van het werk van Jan de Meyer „Ne$ rianils geest" belichtte spr., hoe prirm tief het ln de steden met houten hc izen en rieten daken met de brandt luschmiddelen gesteld was. In 1450 gii rug in Amsterdam door brand twee des den van de stad verlo ren en kwamef-H er voorschriften voor steenen muren en pannenbedekking. In 1563 werd s' og één derde van Rot terdam door br and in de asch gelegd. Ook de pest, die tot de 19de eeuw heerschte, deec 1 duizenden ten grave dalen. De oorlel gen brachten ook ver schrikkelijke rr-Tmpen. Spr. herinnerde aan de kruisv: 'art in 1217, de twisten van 'de Schie lingers en Vetkoopers, die van het K, ias en Broodvolk en de plundering van Alkmaar in 1517 door Karei van Gel re, toen deze stad door de Latijnsche school van Murmellius eenhoogen blr.-)pi beleefde. De leerlin gen genoten i o cn voor f 10 per jaar bij de inwoner 3 kost en inwoning: een paar schoenen kostten in dien tijd 20 cent: vleesch Ml) et. per pond. Aan de hatj. d van de „Verspreide geschriften var Fuien" besprak spr. den tachtigjaii len oorlog, waarin ons volk werd ga jreven. omdat het een anti-naöonale I regeering werd opge legd, die hét l aiet wilde. Dank is geS feel ons volk verschul digd aan den Alkmaarschen zoon Dr. Pieter van For /leest, dié in 1522 in Alk maar werd a eboren, door de natuur voor geneesh® „ter bestemd was, op 21- "ÜV 1 jarigen leeftijj veerde, in 154 Eva van Teylk geneesheer in met 30.000 zM kin één jaar in Boulogne promo- l in Alkmaar huwdednpt »gen, in 1557 tot tweeden Delft, toen een stad en, werd benoemd, waar "CO menschen aan de pest stierven en i'j 1 le in 1574 te Rotterdam t|! 1 Prins Willem van Oranje, die medisch verkeerd behandeld werd, redde en sindsdien den Prins bij ziekte altijd heeft bijgestaan. Merkwaardig is het, dat vier eeuwen later in Alkmaar in de echtgenoote van den /Voorzitter nog een nazate van het Foreestenge- slacht aanwezig is. Applaus! Uitvoerig belichtte spr. de verdienste van' Johan van Oldenbarneveld, toen Nederland alleen meer schepen bezat dan elf andere naties tezamen, hetgeen den naijver van nEgeland opwekte, met als gevolg de Acte .van Navigatie van Cromwell en de zeeslagen met Enge land. Onze zeeheld, Michiel de Ruyter, een man met een gaaf karakter, die in zijn leefwijze een voorbeeld van zijn tijd was, stelde spr. mede ten voor beeld. Prins Willem van Oranjp, Prins Maurits, Johan van Oldenbarneveld, Frederik Hendrik, Johan dé' Witt en Prins Willem III waren de grooten van den Nederlandschen stam. Daarna traden er geen meer zoo op den voor grond. De 18e eeuw was een eeuw van ver wording; de 19e bracht een begin van herstel. In 1800 telde "ons land twee millioen zielen, thans zijn het er negen millioen. Wij leven in een hooger le vensmilieu en danken dit aan de tech niek. Voor de geheele cultuurwereld is het daardoor beier geweest dan in welk tijdvak ook van het verleden. De geschiedenis is er om er lessen uit te trekken. Zijn vader zegt spreker het na: „Een volk, dat zijn geschiede nis niet kent, gaat verloren". Na de pauze gaf Ijkt m Koster een verhandeling over het door den res taurateur Gerard Jansen uit Den Haag herstelde koorschilderwerk in de Groote Kerk van het Laatste Oordeel, dat in 1519 door den Alkmaarschen schilder Buis is vervaardigd en aan geeft, dat niemand aan het laatste oor deel ontkomt. In 1585 werd dit pla fond uitgebroken en verkocht aan Bron in Utrecht, die het in 1901 aan het museum in Amsterdam overdeed. In 1923, bij de vorige restauratie, kwarq het weer in de kerk en het is de groo te verdienste van Jansen, dat hij .het weer tot een fraai geheel heeft her steld. Het schilderwerk is een belang rijk onderdeel van het historische mo nument, de Groote Kerk. De voorzitter bracht beiden Inleiders onder instemming van de vergadering, een hartelijk dankwoord. GESLAAGD. Op het 10 dezer door de Commissie voor de afd. Banket van het Broodban ketbakkersbedrijf te Arnhem gehouden examen slaagde onze plaatsgenoot, de heer V. M. Oud, voor alle onderdeelen. DE KEULSCHE hOlf Dinsdag IS Febr. a.s. te 19.30 uur heeft de Nederl. Duitsche Ku'Iuuf- gemeenschap (Werkgemeenschap Alk maar) ln hotel Proot een bijeenkomst georganiseer'd, waarop dr. Frans A. J. Vermeulen uit Den Haag een in teressante lezing met lichtbeelden zal houden over den Keulschen Dom. Waar de spreker op dit terrein bij uitstek be voegd'" is, belooft het een alleszins in teresante avond te worden, f INBRAAK. Hedennacht ns er ingebroken in het kantoor van de A.P.C. aan den Scher- merweg. Tot dusverre kon Worden vastgesteld, dat er een schrijfmachine ls ontvreemd. DE JEüqiDCONTROLE. Gisteravond heeft de politie een spe ciale jengdcontrole gehouden. In de bioscopen werden een paar jongens aangehouden, die in het bezit waren van een ontheffing door den burge meester voor het bezoeken van een onderwijsinrichting. De ouders werden op het bureau ontboden en onderhou den. De ontheffing is ingetrokken en wordt niet meer verleend. Het is dus zaak voor ouders er op toe te zien, dat de jongerên* de ontheffing gebruiken, waarvoor ze verleend wordt. PRIJSOPDRIJVING. Tegen den grossier in groenten D. Z. uit St. pancras, die, buiten de veiling aan J. B., tuinder te Oudorp, witlof tegen te hoogen prijs had gekocht, is procesverbaal opgemaakt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1