DAGBLAD VOOR Nieuwe Duitsche successen aan Oostfront. Verduister van 18.00-7.45 u, VOLEWIJCKERS EN HERACLES KAMPIOEN Duitsche luchtaanvallen op het landingshoofd bij Nettuno. De strijd tusschen Pripet en Berezina. Controleur deed een oogje dicht! STAD EN OMGEVING. VOETBALUITSLAGEN. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V# Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 9» Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. maandag u februari 1944. alkmaarsche-editir. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 37, 2 pagina's. Prijs der gewone advertenties in deze editie min. 1.40, elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cent. Waarom deze oorlog J?EN landbouwer uit Noord-Scharwoude een „middenstander" uit Hoorn en een „werkgever" uit Beverwijk stelden afzonderlijk ongeveer tegelijkertijd in brieven soortgelijke vragen, die we als volgt zoudgn willen formulee ren: „De Duitschers zeggen: de jo den zijn de schuld van dezen oorlog Is dit wel juist? Overschat men de macht van het toch betrekkelijk kleine aantal joden in de wereld niet. indien men aanneemt, dat de joden in staat 'zijn, dermate den loon van de; geschie denis naar hun doelstellingen te bepa len? Van den anderen kant beweren de democratieën, die de Geallieerden als hun hoogste ideaal zien: de nationaal- socialisten en fascisten zijn de schuld van dezen oorlog. Overschat men aan [die zijde niet evenzeer de macht van hen, die men toch gemeenlijk als een handjevol lieden pleegt aan te duiden?'' Deze nuchtere vragen toonen aan 'dat men zich meer en meer in breede kringen van ons volk in de dingen van deze dagen verdiept en dat men niet meer genoegen neemt met de door gaans generaliseerende en oppervlak kig aandoende leuzen. De schuldvraag van dezen oorlog is een ingewikkeld probleem, waarover het laatste woord ook nog jaren na "beëindiging van dezen oorlog nog niet gezegd zal zijn. Wanneer we hier dus op de gestelde vrageïi, die zich ern- fctig met de schuldvraag van dezen #orlog bezighouden, ingaan, is het al leen om de meeningen te omlijnen en door een zoo objectief mogelijke weer gave van de diverse opvattingen het vormen van een eigen oordeel, op so- ïiede fundamenten gebaseerd, te verge makkelijken. O WANNEER men de schuldvraag van dezen oorlog nagaat, moet men wederzijds de vijandelijke machten ontleden, zooals die zich geleidelijk op gebouwd hebben, voordat ze als laatste redmiddel om gelijk te krijgen toe vlucht tot gewapend geweld namen Wat waren de doelstellingen beider machtsgroepeeringen? Wat wilden zij met den oorlog bereiken, nadat ze dit doel door andere, vreedzamere midde len en wegen niet meer konden be halen? De joden met hun onmiskenbaar 6treven, dat ze nimmer onder stoelen of banken gestoken hebben, een eigen Btaat of gesloten gemeenschap onder een staat of gemeenschap te vormen er> alle macht aan zich en hun groep te trekken, hebben het uitsluitend aau zichzelf te wijten, dat de schuld van dezen oorlog op hen geworpen wordt Zij hebben dezen oorlog, waarvan hun bezittingen en machtsposities den in zet vormen en waarvan zij met de hun eigen wellust van begeerte onsmake lijk profiteeren, reeds geproclameerd en aangemoedigd in 1933, toen in Duitschland het nationaalsocialisme aan de macht kwam Men herinnert zich waarschijnlijk nog de kreten, van de vele politieke en andere joodsche vluchtelingen, die oorlog tegen Duitsch land predikten en hier te lande comi- té's oprichten, waarin zij den boycot van Duitsche materieele en geestelijke goederen bepleitten. De joden hebben zich van het in het liberalisme worte lende cosmopolitisme, wereldburger- domstreven, bediend om dit ten voor- deele van specifiek eigen materialis tische belangen uit te buiten. O WATIONAALSOCIALISME is de na tuurlijke reactie op het cosmopoli tisme. Het is van een natuurlijke een geleidelijk meer welbewuste en zorg vuldig omschreven uiting van het nieuwe geestesstreven van de 20ste eeuw geworden, dat o.a. in het natio naliteitsbeginsel van WUsóns vermaar de veertien punten uitdrukking vond De geallieerden, de overwinnaars van 1919 hielden zich aan dit beginsel niet Het onderdrukte beginsel, dat alles zins gerechtvaardigd is, zocht en vond nieuwe wegen om tenslotte in het volk- sche principe van het nationaalsocia lisme zijn vaste omlijning te vinden. Ieder land heeft van deze nationalis tische geestesrichting in meerdere of mindere mate den adem gevoeld. Tn die landen, waar de volken het meest of het eerst de nadeelige gevolgen van het internationalisme ondergaan heb ben, substantieerde zich dit nationa lisme in organisatievormen. Volkomen logisch. Alleen door organisatie kan eén doel, in dit geval de bestrijding van de uitwassen van het internationa lisme en cosmopolitisme, het zekerst bereikt worden en het nuttigst effect verkrijgen. Heel wat meer dan enkel national^-, tische drijfveeren zijn de diepere oor zaken van den huidigen oorlog. De andere oorzaken, prikkel en spanningen hebben zelfs de eerste aan kracht al lengs overtroffen. Het nationalisme is in dezen oorlog ook geëvolueerd en heeft zich weten op te heffen tot een hooger plan. (Slot volgt.) HAMA. 15 Febr. Zon op 7.59 u., onder 17.51 u. Maan onder 10.35 u., op 0.33 u. Mislukte vijandelijke aanvallen bij Nettuno. Bommen op Z-O Engeland Londen. en UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 13 Febr. - Het opper bevel van de weermacht deelt mede: In het zuidelijk deel van het Oos telijk front bevochten onze divisies ten zuidoosten van Kriwoirog, ten westen van Tsjerkassy en ten oosten van Sjasjkof onder afweer van aan houdende vyandeljjke ontlastings- eu tegenaanvallen in verbitterde ge vechten nieuwe successen. Bij Doebno zijn zware gevechten aan den gang met mobiele Sovjetrussische gevechtsgroepen. Er werden 16 vijande lijke pantserwagens stukgeschoten. Bij Wibetsk verijdelden onze dappere grenadiers, op doeltreffende wijze ge steund door artillerie en slagvliegtui gen, ook gisteren hevige doorbraak pogingen der^bolsjewisten en vernietig den zij 49 vijandelijke pantserwagens In deze afweergevechten hebben zich het grenadier-regiment 529 onder lei ding van den drager van het Eikenloof luitenantkolonel Kiesling en het artil lerie-regiment 299 onder leiding van luitenantkolonel Reinking bijzonder on derscheiden. Ten noorden van Newel alsmede tus- schen Ilmenmeer en Finsche Golf ver sterkte de vijand zijn druk. Terwijl in inkele sectoren hevige vijandelijke aan vallen werden afgeslagen, hadden op verscheidene plaatsen eigen tegenaan vallen een succesvol verloop. Ook in den sector van Narwa zijn hevige ge vechten aan den gang. Aan de Italiaansche fronten mis lukte op het landingshoofd van Net tuno een vijandelijke aanval op Apri- lia onder het geconcentreerde vuur van alle wapens. Zware artillerie van het leger, gevechts- en slagvliegtui gen vielen dag en nacht ontschepin gen en scheepsbewegingen van den vjjand bij Nettuno en Anzio aan. Een vijandelijk landingsvaartuig werd tot zinken gebracht, een groote ben zineopslagplaats vernietigd en ver scheidene schepen werden gedwon gen koers te wijzigen. Kustbatterjjen der marine beschoten vijandelijke scheepsdoelen in de Golf van Gaeta en plaatsten treffers op een kruiser Bij Cassino duurde de verbitterde worsteling ook gisteren met onvermin derde hevigheid voort. De pantsergre nadiers, die weken lang in harde af weergevechten. zijn gewikkeld, sloegen daarbij krachtige vijandelijke aanval len af en zuiverden tijdens succesvoi'e tegenaanvallen verscheidene haarden van verzet aan den noordrand van de stad. In deze gevechten onderscheidde zich bijzonder het grenadierregiment 212 onder leiding van majoor Knuth In den afgeloopen nacht wierpen eenige vijandelijke vliegtuigen bom men op plaatsen in West-Duitschland Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen ondernamen storingsaanvallen op Zuid- oost-Engeland en Londen. Duitsche motortorpedobooten brachten tijdens een nachtelijken aanval op de Engel - sche kust aan den mond van de Hum- ber een Britsch bewakingsvaartuig tot zinken. Het Duitsche weermachtbericht van Zaterdag luidt: UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 12 Febr. - Het opper bevel van de weermacht deelt mede: Bij geringere gevechtsactiviteit dan de vorige dagen ontstonden gisteren slechts in enkele sectoren van het Oos telijke front tamelijk omvangrijke ge vechtshandelingen. Zoo behaalden onze troepen ten zuidoosten van Kriwoirog. in het gebied ten westen van Tsjerkas- Dtfftsch* infanteristen, die in het kader der tegen het Anglo-Amerikaansche bruggenhoofd bij Nettuno getroffen maatregelen zijn ingezet, zoeken dekking tijdens een vijandeffjken lucht aanval PK Otto/O/M/P m sy en ten oosten van Sjasjkof in hevige eanvals- en afweergevechten succes sen. Hierbij werden alleen ten oosten van Sjasjkof 52 vijandelijke pantserwa gens vernietigd. Bij Witebsk alsmede tusschen het Il menmeer en de Finsche Golf werden nieuwe hevige aanvallen der bolsje wisten deels in gevechten van man tegen man afgeslagen; tusschen Loega en het Peipus-meer werden de bolsje wisten door aanvallen van onze for maties teruggeslagen. De gevechten duren hier nog voort. In den afweer- slag bij Witebsk heeft zich het pio- nierbataljon 6 van een velddivisie van de luchtmacht onder bevel van den eersten luitenant Zurmühlen bijzonder onderscheiden. In den noordelijken sector van het Oostelijke front hebben zich de Rijnsch- Westfaalsche 227ste infanteriedivisie onder bevel van luitenant-generaal Berlin en de artillerie van het leger cnder bevel van den drager van het Eikenloof luitenant-generaal Tomasch- ki schitterend gehouden. Aan de Italiaansche fronten stortten m het landingshoofd van Nettuno hevi ge door pantserwagens gesteunde aan vallen op de nieuwe Duitsche linies bij Aprilia in het vernietigingsvuur van de Duitsche artillerie ineen. Hierbij werden 17 vijandelijke pantserwagens stukgeschoten. De bloedige verliezen van den aanvaller waren in het flan- keerende vuur van de Duitsche infan- teriewapens bijzonder zwaar. Batterijen vèrdragend geschut beschoten met goe de uitwerking concentraties van sche pen in de haven van Nettuno en een vliegveld in het landingshoofd. Ten noordoosten van Castelforte werd een vijandelijke penetratie verkleind: een heuvel werd stormenderhand op den vijand veroverd. Ten noordwesten v4n Cassino heerschte den geheelen dag levendige gevechtsactiviteit. Verschil lende zware aanvallen van Amerikaan sche formaties werden in verbitterde gevechten afgeslagen. Formaties Amerikaansche bommen werpers vlogen op 11 Februari des middags krachtig door jagers be schermd boven West-Duitschland en zetten hun terreuraanvallen op ver scheidene plaatsen voort. Door he*" lukraak neerwerpen van bommen ont stonden vooral in woonwijken van de steden Frankfort a. Main en Ludwigs- hafen schade en verliezen onder de be volking. Onze luchtverdedigingsstrijd krachten beletten den vijand opnieuw geconcentreerde aanvallen te onder nemen en vernietigden volgens de nog onvolledige rapporten 26 vijandelijke vliegtuigen. In den afgeloopen nacht vlogen en kele vijandelijke storingsvliegtuigen bo ven het West- en Noordwest-Duitsche gebied. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen in den afgeloopen nacht doelen in Zuidoost-Engeland aan. Willem II vrijwel geheel uitgeschakeld. Zaterdagavond in de schemering heb ben zware Duitsche gevechtsvliegtui gen, naar het D.N.B. verneemt, op nieuw een doeltreffenden aanval ge daan op havenwerken en schepen in de haven van Anzio, in het landingshoofd bij Nettuno. Een andere sterke forma tie viel eenige uren later, bij opko mende maan, Engelsch-Amerikaansche stellingen, troepenkampen en mate riaalconcentraties met succes aan Een geheele reeks branden en ontploffin gen werd waargenomen. Op de wegen naar het front werden colonnes - met oorlogsmateriaal geladen voertuigen vernietigend getroffen. De BOMMEN OP ZWEEDSCH GEBIED. Stockholmsche bladen melden, Tusschen Pripet en Berezina hebben de bolsjewisten, naar het DNB ver neemt, sedert weken getracht door Je Duitsche stellingen naar het noorden heen te breken in de richting van Bobroeisk. De Duitsche grenadiers, die hun nesten van verzet en de weinige vaste landbruggen in de moerassen verdedigden, versplinterden echter de aaneengesloten vijandelijke aanvals- formaties steeds weer en wierpen le afzonderlijke strijdkrachten terug. Al les wat de vijand tot nu toe kon be reiken. niettegenstaande hij meer dan 15 divisies gebruikte, waren enkele kleine penetraties, die goed onder Duitsche controle staan. De Duitschers gingen over tot dén aanval. De laatste dagen drong de uit het noorden komende koudegolf ook in dit moerassengebied door. De bolsjewisten versterkten daarop hun aanvallen, met het doel de Duitsche steunpunten over het steeds steviger wordende ijsdek omver te loopen. Ook deze stormloop stortte echter op bloedige wijze ineen. Hun zware verliezen dwongen hen hun aanvalsactie steeds meer te beperken. Den elfden Februari werd zij geheel gestaakt. De Duitsche troepen maak ten gebruik van den toestand en gin gen tot den aanVal over, teneinde bin nengedruppelde vijandelijke strijd krachten terug te werpen en bochten in het front recht te trekken. Bolsjewistische tegenslag. Het noordelijke brandpunt van de vijandelijke aanvallen was gelegen bij het bruggenhoofd bij Sjazilki aan de Berezina. Daar had de vijand ver scheidene divisies samengetrokken om over de bevroren rivier naar het noor den door te breken. Na heen en weer golvende gevechten konden de bolsje wisten ten slotte een bruggenhoofd vormen. Teneinde dit op te ruimen viel een gevechtsgroep met steun van artillerie en granaatwerperafdeelingen aan en het gelukte haar tenslotte in de taai verdedigde stellingen binnen te dringen. Daardoor was het vijande lijke bruggenhoofd als basis voor ver dere operaties der bolsjewisten uitge schakeld. dat Zaterdagavond een of twee vreem de vliegtuigen boven het gebied van Haparanda en boven Tornea eenige brisant- en brandbommen hebben uit gegooid. Er zijn geen slachtoffers ge vallen en tot nu toe is slechts schade van weinig beteekenis geconstateerd. De Zweedsche luchtdoelartiilerie heeft het vuur geopend. Er wordt een on derzoek ingesteld naar de herkomst van de bommen. En stak zijn hand op 't Gebeurde in de Wieringermeer zooals er zooveel in dezen nieuwen polder gebeurt. De landbouwer Tolsma was aan het dorschen en de controleur Schuit zorgde er voor, dat er geen graankorrel verloren ging of verdween Dat was zoo prettig niet voor den boer, die graag een partijtje tarwe wilde achterhouden en dus ging Tolsma eens praten met Schuit. Het tweeta; kwam overeen, dat Schuit ongestoord zijn maaltijd kon gebruiken en een kop koffie kon drinken en dat de 1 oer in dien tijd al even ongestoord eenige zakken tarwe kon laten verdwijnen. De welwillendheid en stille medewerking van den controleur werd beloond met 5 gulden per mud Ec. rechter tot Schuit: Hoeveel mud tarwe is er op deze manier wel ver dwenen? Verd.: Dat weet ik niet. E~. rechter: En je kreeg 5 gulden per mud? Verd.: Ja! Ec. rechter: En in totaal 150 gulden? Verdachte beaamde dit en stond ver baasd, dat mr. Meijer toen zoo maar kon zeggen, dat er dus 30 mud verdwe nen was. Uit het verdere verhoor bleek, dal de controleur 5 gulden per mud ge vraagd had en daarbij bovendien op eigen houtje nog eens 20 K.G. tarwe had weggenomen, om dat in te ruilen voor een pakje shag! Verder bleek, dat de boer 10 mud van de achtergehouden tarwe bij kleine hoeveelheden had ver kocht aan dezen en genen en nog wet tegen een normalen prijs. Tegen boer Tolsma eischte de Officier 3 maanden gevangenisstraf, tegen den gewezen controleur Schuit 10 maanden met onmiddellijke gevangenneming. De vontssen luidden in beide zaken con form. V. U. C. speelt gelijk. De jongste eerste klassers uit Am sterdam, de zoo populair geworden Volewijckers, hebben Zondag na een spannenden wedstrijd HBS geklopt met 2—1 en daarmee werden zij on bereikbaar voor Hermes, de eenige concurrente voor den titel, Amsterdam telt dus in elk geval een kampioen, terwijl er zelfs nog een klein kansje bestaat, dat ook de tweede kampioen in de hoofdstad ge vonden moet worden. Immers, Ajax was zoo verstandig om van 't Gooi te winnen, terwijl VUC zich teger. Feijenoord met een gelijk spel tevre den moest stellen. Het viel den Volewijckers dezen keer niet mee om te winnen, want HBS ver dedigde zich zeer sterk en tal van aan vallen werden door haar verdediging re soluut afgeslagen. Bovendien was de Haagsche voorhoede actiever dan ooit en kwam zij meer voor de Amst.erdamsche veste, dan wenschelijk was voor de rust der Volewijckers-aanhang! Technisch wa ren de Amsterdammers de besten en zij hadden het geluk, om direct na het be gin de leiding te nemen bij een over rompel enden aanval. Maar daar bleef 't langen tijd bij en de Volewijckers moch ten tevreden zijn, dat de rust met dezen stand inging. Na de hervatting kwam de verrassing: een snelle Haagsche 'aanval bracht den gelijkmaker en toen dreigde 't even mis te gaan met de thuisclub, die zich echter wonderbaarlijk goed herstel de en toen sterk in den aanval kwam Pas zes minuten voor tijd werd de Haag sche verdediging voor de tweede maal gepasseerd en meteen was het pleit be slecht: de Volewijckers waren kampioen! O De Volewijckers, opgericht in 1920, hebben in de laatste jaren wel van zich doen spreken Herbaaldeliik werden zij kampioen van de derde klasse, zonder echter te kunnen oromoveeren Toen ech ter eenmaal de tweede klasse veroverd was, ging het van een leien dakje en binnen drie jaar werden zij van derde klasser, kamnioen van de eerste klasse in 'afdeeling I! De jonge kampioenen hebben dit fraaie succes te danken aan eigen werk. In het eerste elftal zitten geen vreemdelingen, maar alles is eigen kweek Fn die eigen kweek, met een groote liefde voor de club. heeft zich geheel gegeven, met het kampioenschap als bekroning. O De wedstrijd Hermes tegen EDO was natuurlijk nu van minder belang gewor den Wel won Hermes met 4—0. maar het deed er niets meer toe. Zoo is dus de strijd in district I geheel beslist: Vole wijckers kampioen en Stormvogels onder aan In afdeeling II kan nog iets gebeuren VUC had aan een overwinning op Feijen- oord genoeg om den titel te veroveren, doch de Rotterdammers speelden geheel in de kaart van Ajax en zoo moest VTTC. dat echter op een goeden, snellen wed strijd kan terug zien, zich tevreden stel len met een gelijk spel Tntussehen won Ajax van 't Gooi met groote cijfers en de toestand is thans zoo, dat VUC met twee bühtëri rtiëer dstl Aiax ^an het hoofd gaat en aan een gelijk f^nel verder gëhoeg heeft. Zelfs zou VUC bij verliezen het nog tot een beslissingswedstrijd tegen ^iax kunnen brengen. Onderaan is de toe-tand al vrijwel pre cies zoo. 't Gooi staat op de tiende plaats met 9 punten en op de negendestaat RFC met 10 punten Beide ploegen heb ben nog é*n wedstrüd te spelen. O In het Oosten werd Heracles kampioen. Dat dankte zij niet alleen aan een over winning op Tubantia, maar mede aan AGOVVdat Go-Ahead met een nederlaag huiswaarts stuurde. Heracles is al eens meer kampioen ge weest van' het Oosten, goed gerekend zes maal. terwijl twee keer het nationale kampioenschap werd behaald De ploeg is misschien iets minder sterk dan in vorige jaren, maar dat wil niet zeggen, dat zij in de straks volgende competitie om den höogsten titel kansloos zou zijn Onderaan bengelt nog steeds PEC, dat echter een goede kans maakt, om van die fatale plaats af te komen. De Zwol lenaren wonnen namelijk gisteren van Wageninggn en hebben nog slechts twee punten achterstand op Tubantia. dat ven wedstrijden meer gespeeld heeft. We vreezen dus hier voor de Hengeloërs., O In het Zuiden kan Willem n haar kans wel als verloren beschouwen, want deze Tiiburgers verloren in den Bosch van BW met 4—1 BW daarentegen is Longa didht genaderd en staat thans nog twee punten bij haar achter, evenals PSV, dat Spekholzerheide met 6—0 versloeg. Maar mén mag rekenen op een Longa-kam- pioenschap, omdat deze club in elk ge val twee' punten voorsprong heeft, al moet zij nog twee zeer zware wedstrijden spelen tegen haar concurrenten! Roer mond staat onderaan met 8 punten, ter wijl Spekholzerheide er 9 heeft en een wedstrijd minder heeft gespeeld. O In het Noorden versloeg Heerenveen GVAV met 8—1 en toonde zich dus wel onbetwist de sterkste ploeg in deze af deeling. Sneek veroverde een kostbaar punt door het gelijke spel tegen Veendam en op het oogenblik staan Sneek en Ve- locitas samen onderaan met 10 punten. Echter ook GVAV en Veendam zitten nog in de gevaarlijke zóne met elk 12 punten Thuisclubs winnen. In de 2e klasse A wonnen al de thuis clubs. Het was intusschen jammer, dat de wedstrijd Santp.—KFC niet doorging, omdat we dan wellicht iets .dichter bij de, beslissing waren geweest. WFC deed wat van haar verwacht werd: het klopte HBC met 30, zoodat de Heemsteedsche club nog steeds niet in veiligheid is. RCH daarentegen stelde zich wel weilig door een nuttige zege op OSV, dat den laat- sten- tijd wel iets teleurstelt. Ook De Ken- nemers maakten van de gelegenheid ge bruik, om uit. de benauwde zone te ko men' en versloegen West-Fr.isia met 3—0 terwijl tèn slotte ZFC Alcmaria met deze cijfers klopte. Hier ziet het er dus naar uit, dat de strijd, voor wat de onderste plaats betreft, zal gaan tusschen HBC en de Alkm. Boys. In de 3e klasse A wist Beverwijk met 31 van KW te winnen, terwijl DEM voor een verrassing zorgde: het klopte na melijk in een uitwedstrijd zoowaar GVO In de derde klasse B won Bloemendaal van HFC met 32. Zandvoortmeeuwen maakte korte metten met Halfweg en won met 5—1, terwijl Schoten al bijna net zoo gevaarlijk was en Kinheim met 72 versloeg. In een spannenden wedstrijd won TYBB thuis van DTS met 10; ove rigens geen slechte prestatie van de Lan- gedijkers. Hollandia gaat thans weer rustig door met het winnen van wedstrijden en meer en meer blijkt toch wel, dat TOG van ge luk mag spreken, dat de Hoornsche club een kleine inzinking heeft gehad. Giste ren werd SDW met 4—1 verslagen. TOG deed het echter niet minder goed en won met 3—0 van WA. De Germaan was niet opgewassen tegen De Meer en verloor met 14. In de 4e klasse A zorgde Nieuwe Nie- dorp voor een verrassing en versloeg BKC met 3—0. De Nieuwe Niedorpers doen het thans heel wat beter dar 'n de eerste helft der competitie en ze «ajn zeker niet de zwaksten in hun afdeeling. LSW is de kluts kwijt en wist zelfs op eigen veld niet te winnen van Water vogels, dat met 3—2 aan het langste eind trok. Atlas kan den zegetocht van Texel niet stuiten en werd met 0—2 verslagen OudesluisVrone is onbekend. In de 4e klasse B werden twee wed strijden gespeeld. De uitslagen bereikten ons echter nog niet. In de 4e klasse C speelden Uitgeest en ADO gelijk. Het was een spannende ont moeting, waarin de thuisclub langen tijd de leiding had, doch ten slotte met een puntenverdeeling genoegen moest nemen. Jammer, want met een overwinning was de spanning in deze afdeeling uiterst groot geworden. Zeevogels—USVU is on bekend. Z.F.C.—ALCMARIA 3-0. Zoowel ZFC als de Alkmaarders telden drie invallers. De Alkmaarders begonnen uitstekend en niemand zou in den begin ne (en dat was wel een periode van een half uur) hebben gedacht, dat ze met een 3—0 nederlaag naar huis zouden gaan. En toch was dat, over het geheel genomen, niet onverdiend, 't Is zelfs zóó, dat bij een wat beter uitkijken van den Z.-aan- val dit nog heel wat erger had kunnen zijn. De Zaandammers liepen herhaalde lijk in den buitenspelval en konden ei maar niet toe komen die tactiek der Alk maarders uit te buiten door óf zich zeer scherp op te stellen óf het ineens spelen van den bal door die opgedrongen verde diging. 't Leek ons ook voor den scheids rechter niet prettig zóóveel malen buitenspel te moeten stoppen. Hoewel Alc. in den beginne veelal aan vallend was, kwam er niet zooveel gevaar voor het Z.-doel en waren de Z.-uitvallen minstens even gevaarlijk. Het duurd* tot 10 min. vóór de rust dat Z. de leiding nam door Schenk. Bijna had Alc. nog ge lijk gemaakt, doch Dijkstra redde fraai. Toen na de rust eerst v, Marle naast een leeg doel had geschoten, wist Rep op fraaie wijze uit een hoekschop er 20 van te maken. Er was toen 8 min. ge speeld. Een 10-tal min. later wist v. Marle een goeden voorzet van Schenk te benut ten en werd het 3—0. Aan beide zijden werd nadien nog een doelpunt door bui tenspel geannuleerd, terwijl Schenk eenige malen voor den doelman kwam te staan, doch er niet in kon slagen hem te seeren. NEDERLANDSCHE BURGEMEESTERS TE KEULEN. 35 Nederlandsche burgemeesters en vooraanstaande mannen der N.S.B, hebben een bezoek gebracht aan Keu leri, dm zich door eigen aanschouwing op de hoogte te stellen van de erva ringen met de afweermaatregelen te gen de Britsch-Amerikaansche ter reuraanvallen.' Zij werden ook ontvan gen door Gouwleider Grohe, die on der meer zeide, dat het voorbeeld van Keulen bewijst, dat de terreuraanval len nooit een beslissenden invloed op het oorlogsgebeuren kunnen krijgen, De houding aangenomen tijdens de beproevingen van den luchtoorlog, toont aan, hoezeer het volk doordron gen is van den geest van het nationaal socialisme. Gouwleider Grohe sprak den wensch uit, dat de bloedsgemeen- schap, die het Duitsche en het Neder landsche volk verbindt, ook een ge meenschap van persoonlijke kameraad schap zal worden. Geestige rechtspraak. Met blijdschap heb ik kennisge nomen van een verslag in het Dag blad v. N.-Holland aangaande de berechting van een Alkmaarsche be- roovingszaak en meer in het bijzon der van de woorden van onzen ver slaggever, die zeide, dat de Officier van Justitie tegen een verdach te een „geestig requisitoir" gehou den had. Dien weg moeten we op. Sinds jaar en dag hebben de kranten- en romanschrijvers gestreden tegen de doodsche sfeer, die de Nederland sche rechtbanken tot bijvoorbeeld de Fransche dedên staan als een lij kenhuis tot een bruiloftszaal. Was het niet eenmaal een Frederik van Eeden, die betoogde, dat er meer dichters in de officieele lichamen moesten zitten, opdat uiteraard ver velende redevoeringen „beladen" konden worden met den geur en den glans van het rijm? Men moest toekomstige officieren van Justitie en rechters ook eens op hun poëtische en humoristische kwaliteiten gaan testen. Dan zou er meer geest en vroolijkheid in de rechtszaken komen. En dat zou mis schien niet ongunstig werken op de vermindering der misdaad. Het komt mij voor, dat van een vonnis in dichtvorm wel eenige stichting en verheffing zou uitgaan. OVIDIUS. Jj pas- DE DANSERES ANIKA. Gulden Vlies. Het tooneel bedriegt. Ik bedoel het thans in de. letterlijke beteekenis van het woord. Want het maakt de men- schen óók alweer in letterlijken zin soms grooter dan zij in werkelijk heid zijn. Toen ik Anika de eerste keer had zien dansen, kon ik eenvou dig piet gelooven, dat zij slechts vijf tien jaar oud was; zij moest wel zoo om en nabij zeventien zijn. Want in het licht der schijnwerpers stond een flink, opgegroeid jongmeisje. Tooneel en schijnwerpers samen speelden ech ter een bedriegelijk spel. En de mate dier bedriegelijkheid kan men afme ten, wanneer men bedenkt, dat een bijna twintigjarige tooneelcritische er varing niet voor de stap in deze val strik heeft kunnen vrijwaren. Zondag middag na de voorstelling heb ik met een afgeschminkte en in dagelijksche kleedij gestoken Anika een praatje ge maakt en mijn oogen en ooren eerst niet kunnen gelooven. Want deze Ani ka is niet de forsche zeventienjariee, die zij op het tooneel 1 ij k t, doch het vijftienjarige wanneer men spreekt over dertien, zou iedereen, die haar zag, het ook gelooven kleine meisje, dat zij inderdaad is en dat zooals haar moeder mij destijds schreef thuis bij voorkeur nog met de poppen speelt. Een klein meisje, weinig lan ger dan de twee dreumessen van hoog stens tien, die hoe kan de gezegen de romantiek al in jeugdige harten ontbloeien! haar om een handteeke- ning bedelen kwamen. Wat mij aangaat: het kind Anika is de grootste verrassing geworden van dit tweede optreden in een stadje, dat nog te weinig steedsche allure heeft om een groot talent een geschenk van God aan de menschheid! dank baar op de juiste waarde te schatten. Want in het Gulden Vlies hadden er minstens nog driehonderd bezoekers méér bij gekund! Maar ja, er zijn nu eenmaal belangrijker zaken dan de zaken der schoonheid en er is publiek en publiek. Maar zij, die er dan wél waren, heben op dezen winterschen middag in een gouden zon gezeten, die geschenen heeft tot in het donker ste en meest verlaten hoekje van hun hart. Want het is een wonder van een middag geworden. Schoonheid en kunst maken de menschen beter. Als ten tijde van Adam in het paradijs was gedanst, zou de wereldgeschiedenis een anderen loop hebben genomen. Anika heeft betooverd, verrukt en ontroerd. De Godin der Danskunst zelve had voor anderhalf uur Haar gratie, Haar zuiverheid, Haar feilloosheid, ja Haar alles, overgedragen aan een kind en Zijzelve was als het ware in dat kind tot een kind geworden. Anika danst ik zei het bij een vroegere gelegenheid reeds zooals de leeuwerik zijn jui chend lied zingt wanneer hij de blauwheid der hemelen tegemoet stijgt* omdat hij niet anders kan. Wanneer Anika de eerste passen ge daan heeft wordt al haar bloed bezie ling en heel haar lichaam dans. Op het programma van Anika ston den verschillende nieuwe dansen. De fraaiste dezer waren „Biddend Kind" dat met schier fabelachtige handge baren tot een levend geworden beeld houwwerk werd en „Gevangen Vo geltje", waarin het kleine bestaan van de kooi op brooze, doch schrijnende wijze zijn dansvormen verwierf. De pijn van het nuttelooze spartelen en de ijle tevredenheid van het vogel zieltje werden duidelijk en dwingend door het kristallen vergrootglas van Anika's intuitieve en meesterlijke kunst. Aan het slot der voorstelling hebben de aanwezigen met handen en voeten geapplaudiseerd. Ook de kunstzinni ge en gevoelige muzikale begeleidsteE Henny Hulshoff deelde in de hulde. H. P. VAN DEN AARDWEG. BESLUIT BURGEMEESTER. Intrekking teeltplan Alkmaar 1944. De Burgemeester van Alkmaar heeft ingetrokken zijn besluit van 18 Jan. jl. betreffende de teelt van aardappe len en groenten, aangezien naar ach teraf bleek, het teeltplan voor een gunstig gelegen stad als Alkmaar van hooger hand niet kon worden goedge keurd. Geen toestemming kon worden verkregen voor den verbouw van vroe ge aardappelen en late groenten, om dat deze voedingsgewassen in de om geving van Alkmaar voldoende wor den verbouwd. Aan de landbouwers, die ingeschreven hadden, is hiervan mededeeling gedaan. TOEWIJZING VAN APPELEN. Men verzoekt ons mede te deelen, dat zij die tot dusver voor de appelen distributie bij den groentenhandelaar Wester waren ingeschreven, zich voor hun toewijzing slechts tot de handela ren Adams en Van der Pol kunnen wenden. Doordat velen hiervan waarschijnlijk onkundig waren, bevindt zich in deze zaken nog een ruime voorraad voor de distributie bestemde appelen, welke in overleg met het verdeelkantoor tot en met Donderdag voor de daarop rechthebbenden beschikbaar blijven. EERSTE KLASSE. District I. ADO—Xerxes 23 De Volew—HBS 2—1 Volewijckers kamp. Sparta—DWS 1—5 Stormv.DFC 06 Hermes DVS—EDO 4—0 District II. Emma—VSV 5—5 't Gooi—Ajax 15 VUCFeijenoord 33 Haarlem—DHC 1—4 District III. Ensch. BoysNEC 21 PECWageniogen 31 TubantiaHeracles 05 AGOVV—Go ^.head 3—1 QuickEnschede 40 istrict IV. BW—Willem II 4—1 LongaRoermond afg. PSV—Spekholzerh. 6—0 EindhovenMaurits 20 District V. GVAVHeerenveen 18 Be Quick—Achilles 43 Leeuw.Velocitas 1—0 VeendamSneek 11 DISTRICT I. Tweede klasse A. De Kennem.W. Fr. 43 RCH—OSV 3—0 ZFC—Alc. Victrix 3—0 WFC—HBC 3—0 Tweede klasse B. Zeeburgia—Volend. 72 De Spartaan—Hilv. 111 DOS—DWV 6—0 Watergr.m.AFC 2—5 HVCHercules 32 Derde klasse A. BeverwijkKW 31 GVO—DEM 3—6 HRCSucces afg. Derde klasse B. BloemendaalHFC 32 Zandv.m.Halfweg 51 SchotenKinheim 72 TYBB—DTS 1—0 Derde klasse C. NEA—VVZ 1—0 OVVO—VVZ 3—7 RKVVA—ASVK 3—2 De MeteoorElectra 32 Derde klasse D. De Germ.De Meer 14 WA—TOG Hollandia—SDW N.-Niedorp—BKC LSW—Waterv. Vierde klasse Atlas—Texel OudesluisV rone Vierde klasse SijbekarspelSEW Andijk—MFC 03 4—1 3—0 2—3 0—2 onb. B. onb. onb. A. Vierde klasse C. Uitgeest—ADO 1920 X—1 Zeev.—USVU onb. Res. tweede klasse A. WFC 2—VSV 2 V. n.o.g. HFC 2—Alcm. V. 2 3—3 Helder 2Kenn. RCH 2—AFC 3 Res. derde klasse Zaandijk 2HRC 2 Alc. V. 3—WFC 3 KW 2—Alk. B. 2 ZFC 3Assendelft 2 Res. derde klasse OSV 3—Hollandia 2 ZW 2—ZFC 4 W.-Fr. 2Meerv. Z 2 40 KFC 3Zilverm. 2 41 NOORD-HOLLANDSCHE. 1 E. A. Boys 4Kolp. B. 17 S. E. A. Boys 4Kolping b 17 Jun. A. Boys aZFC a 05 HOCKEY (dames). Tweede klasse C. AlkmaarA'dam 3 afg. BDHC 4—Hurley 3—1 THC '25—OK 3—1 Ever Swift Strawberries 1—2 2—2 6—1 A. 7—1 3—3 1—3 4—4 B. d-3 5—2

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1