MEULEN RING :ding EKT iaden boer DAGBLAD VOOR imdsbqhk: VRIJSTELLING VAN ARBEIDSINZET 1 - - NIJS, Waarom deze oorlog Indieningstermijn tot 7 Maart 1944. Verduister van 18.00-7.45 u. Vergeefsche Sovjetaanvallen bij Witebsk en ten N. van Newel STAD EN OMGEVING. DE KENNEMERS - WEST-FRISIA. Weldaad of niet... slachtplaats. B»- ïerslaan 17» A13S** Bew.: J. G. öi >attoir. Bew.: A. Alkmaar, slachtplaats Gebr. Slooten, purmer- Abattoir. Bew.! battoir. sattolr. Bew.: Fa. ttoir Zaandam. Woensdag, Abat- k. p.a. Abattoir Abattoir. Bew.: Abattoir. rij dag, Uithoorn- N.V. Uith. Ba- Donderdag, Abat is k. p.a. Abattoir schieden tusschen ide markthandela- m. Het bewijs de- aanvrage worden van bovengenoem- ere kalveren wor- :oud geslacht ga- navolgende prij- koud geslacht ge- kg. 79 ct. p. kg.; p. kg.; 18 t.m. 11 der dan 18 kg. W leenkomstig de pu- bruiks- en slacht- verleend van 1 tot ewicht, welke toe- benoemde prijzen uitbetaald per kg. Nuchtere kalveren eit worden alleen rerancier overgeno- »t hij de netto-op- eschiedt uiterlijk 8 >n aanzien van de veringsplicht wordt erband met de ge- :thode de nuchtere chreven voor 5/3 X I. Adema, Alkmaar, d; politiek redac- A'dam (HAMA); Broersen te Hoorn, id; kunst, letteren p. van den Aard- rt J. Werkman te s: D. A. Klomp te dv.-rubriek w. Ra de Zaan; voor de lus, Alkmaar. ent. bezwaren en enz. ALKMAAR 5 HEILOO. EILOO 6 uur, ur en uur. drie uitvoe- n donateurs- 1, vanaf 10 tot le RUSTENDE DONATEURS! V1EN VAN IS EN HET V ADRES: o. kten. 1LENBEDRIJF, |r de niet aarbij rders EL 2570. |E ZADEN. TEN. |rkrijgbaar. velend, ALKMAAR. |dergoed?? Ikelier of Heeren-, I oud stuk pullovers, sen, enz. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C9. Bureau Alkmaarsche editie. Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. DINSDAG 1? FEBRUARI 1944. ALKMAAKSCHE-EDITIE. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 38, 2 pagina's. Prijs der gewone advertenties in deze editie min. 1.40, elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cent. (S 1 O t.) CEDERT het begin van het technische tijdperk, de ineenstorting van patri archale levensvormen en het reusach tig aangroeien van de bevolkingscijfers in de geheele wereld vooral in Europa, is een fundamenteele, voor de toekomst normgevende nieuwe ordening van het menschelijk leven en van het leven der volkeren een eisch, die vervuld dient te worden. Het is een door dezen ont wikkelingsgang uitgeschreven wissel, die op straffe van bankroet gehonoreerd dient te worden. De nauwe grenzen van het „klein- itatelijke" isolement zijn een hoon op de geheele moderne techniek. De over- verfijnde en hyper-gerationaliseerde arbeidsverdeeling in dezé door tech niek steeds meer beheerschte wereld, die millioenenlegers van ontwortelde steedsche arbeiders geschapen heeft, maakt een nieuwe socialistische orde ning en indeeling binnen de volkeren noodzakelijk. De overbeschaving, die deze millioenenmassa's van bodem, lucht, zon en zooveel andere natuur lijke levensvoorwaarden van den mensch vervreemdde, dwingt tot de erkenning der feiten, dat talrijke vol keren van de wereld volkeren zonder ruimte zijn. Zij kunnen tot nieuwe oplossingen bij de vormgeving van de menschelijke samenleving niet komen, - zoolang de bestaande politieke verhou dingen hen in een nauwte dwingen, waarbinnen lichamelijke en geestelijke gezondheid niet meer gedijen. Tenslotte is het noodzakelijk, nieuwe wegen en methoden van menschen- leiding en volkerenleiding te vinden, die het ontstaan van een nieuw leiders type vooropstelt. Niet zonder grond stelde de Nederlandsche kultuurfilo- -soof, prof. Huizinga, in zijn bekend boek „In de schaduwen van morgen" vast, 'dat een der meest in 't oog springende wezenskenmerken van deze ontred derde eeuw het gemis aan autoriteit en het negeeren van iedere autori teit is. We noemen hier slechts enkele van de belangrijkste problemen van een reusachtig complex, die voor een nood zakelijke oplossing en verwezenlijking reeds lang rijp zijn en die onze gene ratie en de generatie, die na ons komt, ook werkelijk oplossen en verwezen lijken moet. In het December-nummer van het SS-maandblad „Die Aktion" gaat men op dezelfde problemen als hier uit voerig in. o r\AAROM gaat deze oorlog. Daarom was deze oorlog, hoe wreed en ver nietigend hij ook mag zijn, noodzake lijk. Het is nu eenmaal een bittere hardheid van het leven, dat oervragen over bestaan en vergaan van mensche lijke wezens en gemeenschappen niet aan de groene tafel opgelost worden of in de sfeer van voor begrip ontvan kelijke gesprekken. Zooals in de natuur heerscht hier de wet, dat degene, die vitaal, geestelijk en naar de ziel het sterkst, het gezondst, het bekwaamst en het wijste is, de grootste aanspraak op een plaats onder de zon heeft en dat geen macht ter wereld, hoe ook geformuleerd en geaard, hem daaraan hinderen kan, voor zich deze plaa s op de een of de andere wijze te ver werven. Het is in deze harde wereld een troostrijke gedachte, dat in de schaduw van deze sterkeren, wanneer zij eerst de wereld naar hun wetten geordend hebben, ook de zwakkeren in een natuurlijke ordening hun plaats, zekerheid en vrede vinden. De oorlog, die reeds tot heden een onafzienbare rij van offers van alle volkeren ter wereld heeft gevergd, gaat om de schepping van gesloten politieke en economische groepeerin gen in groote ruimten onder eendrach tige, eensgezinde en eenheidvormende leiding. De beslissende vraag is, of deze ruimten, die in ieder geval hoe dan ook het resultaat van dezen oor log zullen worden, naar volksche ge zichtspunten gevormd worden of naar internationale. De zege van de machten der nieuwe ordening, in het Avondland het Duit- sche Rijk, zal in het kader van een hooger en geweldig geheel alle vol keren van deze ruimte, van den Atlan- tischen tot den Pacifischen Oceaan, hun nationale, volksche zelfstandig heid verzekeren, ja eerst waarachtig verleenen en daarmee de voorwaarden van een volledige kultuurscheppende ontwikkeling verschaffen. Indien pluto cratie en bolsjewisme meester op het oorlogsterrein worden, zal zich een vormlooze menschenbrij van uitge putte en uitgebuite slaven onder leu genachtige menschheidsleuzen voor plutocratische en bolsjewistische joden te bukken hebben. Datzelfde geldt voor de innerlijke vormgeving van de nieuwe wereld. De zege van de nieuwe orde ning is dé zege van het socialisme. Wij weten allen, of dienen het althans te weten, dat de uiteindelijke vormen, de indeeling der volkeren en hun hoogere gemeenschap met betrekking tot stad en, land, leiding en gevolgschap, arbeid van den geest en arbeid van de han den, wetgevende en uitvoerende arbeid nog niet gevonden zijn. Ook de tegen standers van het nationaal-socialisme moeten thans echter reeds eerlijk be kennen, dat de richting, die Dpitsch- land op dezen weg van nieuwe oriën teering ingeslagen heeft, het meest consequent, sociaal het rechtvaardigst, economisch het billijkst en cultureel volkomen verantwoord is. Daèr is zij reeds het verst verwezenlijkt. Reeds herhaaldelijk wezen wij erop, dat het bolsjewisme, .dat beweert voor het socialisme te strijden, in de 25 jaren van zijn practische heerschappij in Rus land het bewijs heeft geléverd, dat het met socialisme niets gemeen heeft. Millioénen soldaten van Europeesche volkeren, ook tienduizenden vrijwil ligers uit ons eigen volk kunnen dit getuigen. Het bolsjewisme is de laat ste eindvorm van het kapitalisme, het staatskapitalisme, dat dQor een kleine kliek van misdadigers en fanatici ge leid, millioenen tot een slavernij zon der uitweg heeft gedoemd. Volgens zijn wezen behoort het bolsjewisme daardoor ook tot de oude ondergaande wereld. o TYE oude afstervende wereld, die in u een laatste krampachtige inspanning alle reserves van geest en materiaal in den strijd werpt, wil van haar voor- oordeelen, voorrechten, schatten en voorwaarden van het bestand van ver ouderde levensvormen der volkeren niet vrijwillig afstand doen. Daarom was deze oorlog noodzakelijk. Er was geen uitweg om dezen oorlog te ver mijden. Misschien had hij nog kunnen uitgesteld worden, maar komen zou de botsing toch. De tijd was rijp. voor handel, ambacht, hotel-, café- en restaurant bedrijf, voor accountants, boekhoud- en adminis- tratiebureaux en belastingadviseurs. Van bevoegde zijde wordt medege deeld: Ten behoeve van den arbeidsinzet wordt sedert eenigen tijd een nader onderzoek ingesteld naar de mannelijke werkkrachten, welke in de Neder landsche bedrijven werkzaam zijn. Ge schiedde tot voor kort de z.g. uitkam- ming van deze bedrijven ten behoeve van den arbeidsinzet rechtstreeks door de arbeidsbureaux, thans wordt een andere methode, de procedure der z.g. Z-kaarten toegepast, waarbij meer dan tot dusverre aandacht kan worden ge schonken aan de belangen van de on dernemingen. De thans gevolgde methode steunt op de verordening van den Rijkscom missaris voor het bezette Nederland sche gebied no. 108/1942, op grond waarvan elke ondernemer verplicht is desgevraagd inlichtingen te ver strekken, in het bijzonder omtrent de benoodigde of in zijn bedrijf aanwe zige arbeidskrachten. Onder de nieuwe procedure vallen thans de navolgende groepen van be drijven en personen: 1. De handel (groothandel, detailhan del, tusschenpersonen) met uitzonde ring van den levensmiddelenhandel, tenzij deze laatste minder dan 50% van den geheelen omzet uitmaakt. Uit gezonderd zijn verder de handel in oude materialen en afvalstoffen, als mede ondernemingen, die uitsluitend of voor meer dan 50% den houthan del uitoefenen Ondernemingen, die zoowel bij de industrie als bij den handel zijn georganiseerd, zijn aan de procedure onderworpen, zoodra zij een zelfstandige handelsafdeeling hebben of wanneer de handelsafdeeling zóó belangrijk is, dat men practisch van een handelszaak kan spreken; 2. .Alle bedrijven, die aangesloten zijn bij de hoofdgroep ambacht of één van hare onderdeelen, uitgezonderd voedselvoorzieningsbedrijven (b.v. sla gers^ bakkers, banketbakkers) en pers bedrijven voor hooi en stroo, dorsch- bedrijven engrasbedrijven; 3. Hotels, café's, Restaurants, pen sions en aanverwante bedrijven, aan gesloten bij de bedrijfsgroep „Horecaf". 4. Accountants, boekhoud- en admi- nistratiebureaux, belastingadvisieurs en soortgelijke bedrijven en beroepen. Deze bekendmaking geldt niet meer voor den textielhandel en het textiel- ambacht. aangezien voor deze groepen de Z-kaartenprocedure reeds is afge sloten. Textielondernemingen, die geep of niet tijdig verzoeken hebben inge-^- d^end worden thans door de arbeids bureaux bezocht; hub werkkrachten kunnen elders worden ingezet; zonder dat eenig beroep mogelijk is. Het indienen van aanvragen. Wil nu een ondernemer zekerheid hebben of en in hoeverre hij en zijn personeel voor vrijstelling van arbeids inzet in aanmerking komen, dan dient hij bij de Hauptabteilung Wirtschaft te Amersfoort een aanvrage daartoe in. Duitsche ondernemingen, d.w.z. on dernemingen, waarvan de eigenaar of de meerderheid van de eigenaren Rijks-Duitscher is. alsmede onderne mingen, waarvan het kapitaal voor meer dan 50% Rijks-Duitsch bezit is, of die een Rijks-Duitsche „Ueber- nahmetreuhander" hebben, dienen hun aanvrage in bij de Duitsche Kamer van Koophandel voor Nederland te Am sterdam. welke de aanvragen doorgeeft aan de Hauptabteilung Wirtschaft te Amersfoort. Deze instantie beslist over de aan vragen, waarbij dan aan de Neder landsche vakgroepen resp. voor Duit sche ondernemingen de Duitsche Kamer van Koophandel, ruim gele genheid wordt gegeven om de be langen van de ondernemers te be pleiten. De ondernemers dienen zich voor de behartiging van hun belan gen tot hun vakgroepen te wenden. De ontvangst van een aanvrage wordt bevestigd door de toezending van een ontvangstbewijs. Voorzoover Neder landsche vakgroepen of de Duitsche Kamer vanKoophandel voor reeds in gediende aanvragen ontvangstbewijzen hebben afgegeven, blijven deze van kracht. Het ontvangstbewijs waarborgt dat de arbeidsbureaux zoolang de be slissing op het verzoek niet is geno men, geen werkkrachten aan het be drijf onttrekken. Mocht een onder nemer korten tijd'na het indienen van zijn aanvrage nog geen ontvangstbe wijs hebben gekregen, dan moet hij zich onmiddellijk tot de Hauptabtei lung Wirtschaft resp. de Duitsche Ka mer van Koophandel wenden. Wat moet men overleggen? Bij een verzoek moeten worden overgelegd: 1. Een wit vragenformulier in drie voud, dat de totale personeelsbezet ting weergeeft; 2. Voor elke mannelijke werkkracht van 18 tot en met 45 jaar (eigenaar, directeur of medewerkende familiele den daaronder begrepen) een driedee- lige groene Z-kaart. Ook voor reeds vroeger door z.g. Ausweise vrijgestelde werkkrachten moeten Z-kaarten worden ingediend, aangezien deze Ausweise met de door voering van de Z-kaartenprocedure hun geldigheid verliezen. Vast staat echter dat deze vroeger gegeven vrij stellingen in beginsel worden gehand haafd. Aanvraagformulieren en Z-kaarten zijn verkrijgbaar gesteld bij de vak groepen, de Kamers van Koophandel en de Duitsche Kamer van Koophandel voor Nederland te Amsterdam en te Rotterdam. Onjuist, onduidelijk of onvolledig ingevulde aanvragen worden als niet gedaan beschouwd en niet behandeld. De vragenformulieren en Z-kaarten moeten met de schrijfmachine of in blokschrift duidelijk en volledig wor den ingevuld, de Z-kaarten van datum en handteekening voorzien. Naast de handteekening op de Z-kaart dient de onderteekening door een firmastempel met de schrijfmachine of in blokschrift te worden herhaald. Filiaalbedrijven moeten zoowel voor het hoofdbedrijf als voor elk filiaal een afzonderlijke aanvrage indienen. Op- het verzoek van de filialen moet de zetel van het hoofdbedrijf worden aangegeven. Filiaalbedrijven moeten den omzet van de afzonderlijke filialen opgeven. terwijl het hoofdbedrijf slechts die omzetten moet opgeven, die gemaakt worden met afnemers buiten hun filialen. Vakgroep moet worden aan gegeven. Aan het hoofd van het vragenfor mulier moet de vakgroep, waarbij de ondernemer is aangesloten, worden aangegeven. Is de ondernemer lid van meer dan één vakgroep, dan moet slechts één daarvan worden genoemd en wel die, in welker artikelen de on derneming den grootsten omzet heeft; hierbij blijven voedselvoorzienings vakgroepen buiten beschouwing. On dernemingen, die bij geen vakgroep zijn aangesloten, omdat b.v. voor hun artikelen nog geen vakgroep is opge richt, kunnen aangeven „behoort tot geen enkele vakgroep". Ondernemingen, die zoowel bij den handel, de industrie of het ambacht zijn aangesloten, moeten bij de vraag naar den omzet, deze splitsen in handels-, industrie- of ambachtsomzet. Rijksduitschers moeten in de vragen formulieren met „R.D." worden aan geduid. Joden moeten ook op de vragenfor mulieren vermeld worden en als ,jood" -worden aangeduid.. Bij de indiening van de Z-kaarten moet er op gelet worden: a. dat elk der drie deelen gelijklui dend moet worden ingevuld (de afzon derlijke deelen mogen niet gescheiden worden); en vervolgens moet worden opgegeven, b.onder von/van (toeziend orgaan): Hauptabteilung Wirtschaft, Amers foort; c. onder für/voor: nauwkeurige aan duiding van de firma met plaatsnaam. Straat en telefoonnummer, indien mo gelijk met stempel, schrijfmachine of drukletters; d. onder als/als: nauwkeurige opga ve van de betrekking resp. werkzaam- Een moe geworden boom liet zijn vruchten vallen. Om deze te vergaren trekken scharen Europeesche vrijwil ligers uit. Om het waardevolle van den ouden oogst te beschermen en te verzamelen en nieuw zaad te versprei den. In een strijd, die zonder voorbeeld in de geschiedenis\ der menschheid is, wordt onder offers, zooals ze nimmer gebracht zijn, de oude wereld gedwon gen aan den nieuwen tijd levensruimte af te staan. Men kan het betreuren, dat onze generatie dezen beslissenden strijd moet leveren of men kan daarop trots zijn. Iedere enkeling zal de hou ding aannemen, die hij voor zich ver antwoord acht. De verantwoordelijk heid voor den uitgang van den strijd nu hij eenmaal ontbrand is en voor de toekomstige vormen van het leven en de maatschappij draagt een ieder, die thans leeft. 1 HAMA. heid van den betrokkene, b.v. eige naar, procuratiehouder, moilteur, kleer maker enz.; e. onder de nummers 17 gegevens betreffende den persoon; f. onder arbeidsbureau (G.A.B.) het voor het bedrijf, dus niet voor de woon plaats van het personeelslid bevoegde arbeidsbureau, bij filialen het voor de filialen bevoegde arbeidsbureau. In lichtingen geven in twijfelgevallen de arbeidsbureaux, de burgemeesters, po litie of Kamers van Koophandel; g. onder 8a resp. 8, indien op de kaarten een ruimte 8a niet is aange geven: het nummer van het persoons bewijs; h. onder nummer 9: „früher ausgeüb- te Tatigkeit": het vroegere beroep b.v ongeschoold arbeider; i. onder „Begründung des Anfrages" moet de beteekenis van het personeels lid voor het bedrijf kort worden aan gegeven, b.v. eenige chemicus, beste vakkundige pakhuisknecht enz., ook kan op sociale gezichtspunten worden gewezen, b.v. kostwinner van zijn ouders en 5 jongere kinderen. Hier moet ook worden aangegeven, of de betrokkene reeds is afgekeurd. De vrystellins De vrijstelling van den arbeidsinzet heeft plaats hetzij voor een bepaalden hetzij voor een onbepaalden tijd. Na de beslissing krijgt zoowel de be treffende vakgroep resp. de Duitsche Kamer van Koophandel als de onder nemer één Z-kaart terug, waarop de beslissing is aangeteekend. De vrijstellingen, die naar aanleidinc van de aanvragen zijn gegeven, zijn bindend voor de arbeidsbureaux en kunnen door deze bureaux niet worden ingetrokken. Mocht desondanks een vrijstelling door een arbeidsbureau niet worden erkend, dan is de vakgroep resp. de Duitsche Kamer van Koop handel in de gelegenheid om in over leg niet de Hauptabteilung Wirtschaft onmiddellijk daartegen op te komen. De verzoeken om vrijstelling van bovengenoemde groepen van bedrij ven en personen moeten onverwijld en wel uiterlijk tot 7 Maart 1944 bij de Hauptabteilung Wirtschaft te Amersfoort resp. by de Duitsche Ka mer van Koophandel te Amsterdam worden ingediend. Ondernemers, die verzuimen binnen dezen termyn hun verzoek in te dienen, stellen daarmede zich zelf en hun personeel voor ar beidsinzet elders ter beschikking. De arbeidsbureaux zullen t.z.t. aan deze bedrijven de werkkrachten voor arbeidsinzet elders onttrekken, zonder dat de Hauptabteilung Wirtschaft, de vakgroepen resp. de Duitsche Kamer van Koophandel of welke andere in stantie dan ook hiertegen bezwaren kan doen gelden. Met nadruk wordt er dus op ge wezen, dat' die ondernemers, die deze laatste gelegenheid tot het aanvragen van vrijstelling onge bruikt laten voorbijgaan, het aan zich zelf te wijten hebben, wanneer hun belangen by het vrijstellen van hun werkkrachten niet worden be hartigd. 16 Febr. Zon op 7.57 u., onder 17.53 u. Maan op 0.3? u., onder 10.58 u. Distancieeringsbewegingen in enkele sectoren. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 14 Febr. (DNB) Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Terwijl ten zuidoosten van Kri- woirog nog plaatselijke aanvallen der bolsjewisten mislukten, leve ren onze troepen ten westen van Tsjerkassy en ten oosten van Sjasj- kof nog steeds zware aanvals- en afweergevechten. Hier werden gisteren 127 vijandelijke pantserwagens en 68 stukken geschut vernietigd. In het gebied van Sjasjkof heeft zich de Mosellandische 34ste infanteriedivi sie onder bevel van luitenant-generaal Hochbaum bijzonder onderscheiden. Hij Dubnow vernietigden troepen van een pantserdivisie een doorgebroken bolsje wistische gevechtsgroep. Tusschen Pripet en Berezina heb ben de bolsjewisten hun aanvallen gestaakt. Onze troepen hebben hier door hun standvastigheid in de periode van 16 Januari tot 10 Februari, gesteund door formaties gevechts- en slagvliegtuigen van de luchtmacht, ononderbroken vij andelijke doorbraakpogingen van der tig infanteriedivisies en talrijke pant serformaties verijdeld en den vijand zware verliezen aan menschen en ma teriaal toegebracht. In de gevechten van de laatste dagen heeft zich hier de stormgeschutbrigade 244 bijzonder onderscheiden. Bij Witebsk en ten noorden van Newel stortten nieuwe hevige aan vallen der bolsjewisten in verbit" terde gevechten ineen. Tusschen het Ilmenmeer en het Peipusmeer voerden onze troepen overeen komstig het bevel en door den vij and niet gehinderd in enkele sec toren verdere distancieeringsbewe gingen uit. De stad Loega werd in dit verband na het vernielen van voor den oorlog belangrijke instal laties ontruimd. In andere secto ren mislukten vijandelijke aanval len, terwijl eigen aanvalsoperaties met succes* verliepen. In het gebied van Narwa is de strijd in hevigheid toegenomen, yerscheidene penetraties der bols jewisten konden afgegrendeld wor den. De verbitterde worsteling duurt voort. De groepscommandant van een jachteskader, kapitein Barkhorn, dra ger van het eikenloof, behaalde op 13 Februari 1944 aan het Oostelijk front zijn 250ste overwinning in de lucht. De strijd in Italië. Op het Italiaansche oorlogstooneel verliep de dag gisteren in het gebied van Nettuno zonder noemenswaardige gevechtshandelingen. Onze grenadiers konden zonder sterken vijandelijken weerstand plaatselijke stellingcorrec ties tot stand brengen. Formaties ge vechts- en slagvliegtuigen, alsmede batterijen geschut voor den strijd op verren afstand bestookten ook gisteren overdag en 's nachts concentraties van schepen en ontschepingen in het ge bied van AiiZio en Nettuno. Hierbij werd een koopvaardijschip van 6000 brt. door bomtreffers tot zinken ge bracht. Twee andere schepen van mid delbare grootte werden beschadigd. Bij Cassino duurden de zware ge vechten ook gisteren den geheelen dag voort. Een nieuwe vijandelij ke penetratie tot halverwege de puinhoopen van Cassino werd door het schitterende regiment grena diers 211 in een tegenaanval weer geheel en al opgeheven. Terreur aanval op Rome. Vijandelijke vliegtuigen bombardeer den in den nacht van 12 op 13 Febru ari de stad Rome, zonder militaire schade aan te richten. De luchtmacht heeft in den afgeloo- pen nacht bij goed zicht met sterke formaties gevechtsvliegtuigen een ge- concentreerden aanval gedaan op Lon den. Door het neerwerpen van een groot aantal brisant- en brandbommen werden uitgestrekte branden veroor zaakt. KEURINGEN. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander, in den leeftijd van 17—45 jaar, kan zich aan melden, teneinde gekeurd te worden voor: de Waffen-SS, SS-wachtbataljon In Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegsmarine en de Germaansche SS in Nederland. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van fa milieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Personen, tusschen 18—30 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor de te werkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van «de tewerkstelling vrij gesteld. sJPSffcWlM f» DE WAAG OP DE NIEUWMARKT TE AMSTERDAM. Ook voor het behoud van deze Nederlandsche cultuurwaarden strijden onze Vrij willigers GL/H/P m Officier in de Waffen-SS kan leder worden, die na minstens een jaar dienst tijd zijn geschiktheid voor de officiers opleiding heeft bewezen. Zijn schoolop leiding is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, prestatie. 16 Febr. 9—12 uur Venlo, Deutsches Haus, Egmondstraat 16; 1518 uur Arnhem, Café Royal; 17 Febr. 9—12 uur, Hengelo, café Modern, Spoorstraat 18; 1518 uur, Zwolle, hotel Geijtenbeek; 18 Febr. 912 uur, Assen, Concerthuis a d. Vaart; 15—18 uur, Groningen, Heere straat 46; 19 Febr. 912 uur, Leeuwarden, Huize Schaaf, Breestraat; 20 Febr. 914 uur, Amsterdam, Dam 4; 21 Febr. 913 uur, Utrecht, N.V. Huis, Oudegracht 245; 22 Febr., 914 uur, Amersfoort, Pol. Durchgangslager, Leusderweg; 23 Febr., 914 uur, Den Haag, gebouw Amicitia, Westeinde 15 RIJWIELDIEF VAN PROFESSIE GEVAT- Gisteravond kwam de heer Engel, Stationsstraat alhier, bij de politie aan gifte doen, dat zijn op slot staand rij wiel voor een perceel an de Coster- straat was gestolen. De man, die zijn rijwiel voor zijn werk, niet kan missen, was hiervan zeer onder den indruk. De wachtmeester J. van Dijk van de recherche kreeg opdracht de zaak te onderzoeken en trok er met den be roofde, zonder resultaat, op uit. Indi vidueel stelde hij een onderzoek»-in den Hout in, waar hij," in de omgeving bij het „Westerlicht", in een laantje bij het Kneppelbruggetje, een persoon bezig zag een rijwiel te demonteeren. On middellijk herkende hij het ontvreem de rijwiel. De dief zeide, dat hij een lekken band had, maar de rechercheur richtte de revolver op hem en gelastte hem mee naar het bureau te gaan. De dief maakte den indruk, dat hij gewillig aan dit bevel gevolg zou geven, doch smeet, na enkele meters te hebben geloopen, plotseling het gestolen rijwiel tegen den rechercheur, die daardoor, met zijn rijwiel kwam te vallen en zijn lantaarn uit de hand werd geslagen. De dief ging aan den haal, maar de ^rechercheur, die een bekend sprinter is, snelde hem oogenblikkelijk na en kon gelukkig gebruik maken van zijn lantaarn, die nog brandde. De dief had echter een 30 m. voor sprong en de politieman, hem gelas tende staan te blijven, waaraan geen gevolg werd gegeven, loste een waar schuwingsschot zonder gevolg. De af stand werd geringer, maar aangezien de dief bleef vluchten, loste de politie man twee schoten op hem." De 'man bleef evenwel doorloopen. VEEL (seicke. dingen z^g k R.EEDS,MAA(^ dat een scheidsrechter. geruimenj tud „grakjoe" ginG.iS wel een „sc-noone" zeld zaamheid. als voos.*. lindner, niet ijlings water. had sebrac.ht, las fluitist de „enkozers"' leden in oen weostrud v. erp er nos...../ tegen DE.WJKeRS", die ovërj0ens wel iéts b'jzdnders te zien gaf. EEN NEDERLAAS ^r. .„KLEINE*V.P. 60S r opende en „dlkke". AL8ERB SLOOT oe doelpunten. La EERIE VOOR. de thuisclub. als tweede varietenummer 11 vermelden we doelman Hoe de drommEDa» i v luvn die dank zo l'n kop- r'stbn ook vochten dat was voor BEtj v Luyiu, die, dank z j zv koh a o den ggl.jkmake(?, Rechtgeaard west. Standjes,menig open doekje deze bleef uit fRiesch gemoed in. ontvangst had te nemen 0625 ult om smartel,jk bs te weenew (Teekening G. Dekker.) Een goed schrijver doet zijn lezer een weldaad, wanneer hij over een inderdaad goed onderwerp ook goed schrijft. Dat zou men tenminste zeggen. Maar ook hier speelt het leven met één en dezelfde zon zijn grillig spel van schaduw en licht Want de waarheid van dien goeden schrijver gaat ook alweer niet al tijd op J. W. F. Werumeus Buning, de man, die verzen maakt, die gelezen worden en kookrecepten samenstelt, waar de huismoeders om vechten, heeft te Hoorn bij de Uitgeverij „West-Friesland" een bekoorlijk boekje het licht doen zien. Het heer „De Vergulde Druiventros" en het handelt over vele hemelsche wijn soorten; en in den wijn, nietwaar, is de vroolijkheid. Een verrukkelijk onderwerp, geschreden in een ver rukkelijke taal en uitgegeven in een verrukkelijk bandje! Maar kortgeleden was ik met mijn vriend Dirk Klomp bij Buning te gast en na de begroeting begon de eerste den tweede al ras ener giek uit te kafferen. Vanwege dat verrukkelijke wijnbeekje, dat hij verslonden had. Want sedertdien is de ongelukkige geen wakende se conde meer vrij van het verlangen naar echten drank. Zoo ziet men, dat zelfs een goede schrijver met een goed onderwerp nog lang niet iedereen goed kan doen." OVIDIUS.^y Op den hoek van de Liefdelaan- Ropjeskuil, kreeg de agent hem te pakken, en het bevel mee te gaan naar een der bewoners, om dezen te verzoe ken, politie-assistentie te verleenen. De man nam evenwel een zijsprong en ging er weer vandoor. Weer volgden een achtervolging en een schot. Op den hoek van de Metiusstraat-Metiusgracht, haalde de rechercheur den man weer in en wierp zich bovenop den dief, die hevig bleef worstelen. Burgers ver leenden assistentie en haalden politie- hulp, waarna de man spoedfig met de politiezijspan naar het bureau werd gebracht. Hier bleek, dat de man uit geput was, en één schot in zijn zitvlak, één in zijn linkerbovenbeen en één in zijn rechterbeen onder de knie had be komen. Het is onbegrijpelijk, hoe het hem, met al deze wonden mogelijk is geweest een zoo hevig verzet te plegen. De man werd ter verbinding naar het Centraal Ziekenhuis en daarna weer naar het bureau vervoerd. Het bleek de 21-jarige L., loodgieter van beroep en wonende aan den Westerweg al hier, te zijn. Een te zijnen huize in gesteld onderzoek bracht in den kel der een groot aantal rijwielonderdeelen en banden te voorschijn. De man, die bekend heeft zich aan meerdere rij wieldiefstallen te hebben schuldig ge maakt en verklaarde, reeds negen diefstallen te% hebben gepleegd, zeide er toe gekomen te zijn, omdat het zoo ver leidelijk W3S. De banden brachten n-l. veel geld op. Zijn taktiek was, de rijwielen te demonteeren en de frames in een sloot te werpen. Vermoedelijk zullen nog wel meerdere diefstallen worden opgehelderd, aangezien de dief verklaard heeft schoon schip te zullen maken. HET ALKMAARS TIMMERMANS ZIEKENFONDS. Het Alkmaarsche Timmermanszieken fonds kwam Zaterdagmiddag in het „Gul den Vlies", onder voorzitterschap van den heer Lutjeharms, in zijn 9Gste jaarverga dering bijeen. Dit fonds, opgericht in een tijd, toen de timmerlieden nog slechts f 10 per week verdienden en er van sociale rechten nog geen sprake was, werd door een zestal Alkmaarsche patroons gesticht om tijdens ziekten de gezellen althans eenige uitkeering te doen. Sindsdien is er veel veranderd. Een ziektewet kwam tot stand, maar het fonds bleef, omdat juist de uitkeering van het fonds bij ziekte van de gezellen, die daarvoor slechts 20 cent per week betalen (ook de zelfstandige patroons zijn in dit fonds verzekerd), een welkome aanvulling bij ziekten is, aangezien de verplichte verze kering slechts 80 pet. van het loon betaalt en juist bij ziekte in een gezin méér loon noodig is dan in normale omstandig heden. Het fonds telt thans 142 leden. Vele leden zijn meer dan 50 jaar lid en het valt te betreuren, dat het de jongeren, zijn, die blijkbaar niet begrijpen, dat dit fonds bij uitstek hun fonds is, aangezien, het beheer geheel belangeloos door den penningmeester geschiedt en de eenige on kosten bestaan uit het salaris van den bode en de vergaderingkosten. In het begin van dit jaar beschikte dit fonds nog over een reserve, groot f 4229,36. Door het groot aantal ziekte-uitkeeringen, een gevolg van het feit, dat het weer standsvermogen door de tijdsomstandig heden ernstig is verminderd (zelfs in de zomermaanden, waarin altijd de contri butie-ontvangsten grooter waren dan de uitgaven, moest in dit jaar méér worden uitgekeerd dan aan contributie werd ont vangen), daalde dit saldo tot f 3941,24. De penningmeester, de heer F. Ringers, wees er op, dat de oorlog van 19141918 een gelijk verschijnsel bood. Toen kwam men zelfs voor een nagenoeg leege kas te staan. Daarom zou ook ditmaal krachtig worden voortgewerkt. De 85-jarige heer P. Meijer werd met algemeene stemmen als bestuurslid herkozen. De usance van het fonds brengt mede, dat, wie bestuurs lid steeds herkozen wordt, ook al heb ben ef alle jaren bestuursverkiezingen plaats Gedurende het bijna 100-jarig be staan zijn er in totaal dan ook slechts een 100-tal bestuursleden geweest. De voorzitter uitte den wensch, dat de heer Meijer over 4 jaar de herdenking van het 100-jarig bestaan zou medemaken. Hierop werd de bode, de heer Groen, wiens echtgenoote en dochter ter éere van het feit, dat de heer Groen 25 jaren bode was, mede aanwezig waren, gehul digd. Als stoffelijk blijk van waardeering werd hem een fraaie fruitschaal aange boden. De penningmeester bood mevr. Groen bloemen aan. Hij wees op het wel merkwaardige feit, dat de grootvader van den jubilaris en die van spr. zelf tot de 6 oprichters hadden behoord en bracht den jubilaris voor zijn stiptheid alle hulde, erop wijzende, dat hij alle 25 jaar des Vrijdagsavonds precies om 7 uur ten huize van spr. was verschenen om de contributie af te dragen. Uit den geest der vergadering bleek wel, dat het 100-jarig bestaan over vier jaar op grootsche wijze gevierd zal wor den. Moge dien dag, door toetreding van de jongerè timmerlieden, blijken dat het ledental verdubbeld is/ Het fonds, in eigen handen van de belanghebbenden, Is dit waard. EEN HOFJESJUBILEUM. Mej. Kramer, bewoonster van het hofje in de Kanisstraat, hoopt op Donderdag 17 Februari a.s. haar negen tigsten verjaardag te herdenken. Op dienzelfden dag is zij 25 jaar be woonster van hetzelfde hofje. .Voorwaar een merkwaardig jubileum

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1