DAGBLAD VOO Hevige Bolsjewistische aanvallen afgeslagen. Vijandelijke landing bij Narwa mislukt in het Zuiden is Cassino nog steeds het middelpunt. Betrekkelijke rust in Italië. Zeegevecht nabij IJmuiden. De scheepsbeweging te Gibraltar. Sovjets achten tijd gunstig voor politieke eischen. Meedoogenlooze politiek van willekeur. Engelsche raad niet in overeen stemming met Finsche opvatting De luchtaanval op de Monte Cassino. Uitreiking nieuwe bonkaarten. Duitsche reddingsdienst redt 492 vijandelijke piloten. Bewaren Het vleeschrantsoen. Verduister van 18.00-7.45 u. Nieuws in 't kort. STAD ENJMGEV1NG. Heiloo. Schoort Langedijk N oordscharwoude. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. WOENSDAG 16 FEBRUARI 1944. ALKMAARSCHE-EDITIE. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang. No. 39. 3 pagina's. Prijs der gewone advertenties in dete editie min. 1.40, elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cent. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 15 Febr. (DNB) Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Aan het Oostelijk front sloegen onze dappere troepen ook gisteren in het gebied ten zuidoosten van Kriwoirog, ten westen van Tsjer- kassy, ten oosten van Sjaskof, bij Witebsk, tusschen het Ilmenmeer en het Peipusmëer, alsmede in het gebied van Narwa sterke aanval len der bolsjewisten in zware ge vechten af. Eigen aanvallen leid den in verscheidene sectoren tot de vernietiging van vrij sterke vij andelijke gevechtsgroepen. Ten westen van Narwa werd een vij andelijke landingsoperatie met zware verliezen voor den vijand afgeslagen. Twee kanonneerbooten, verscheidene kotters en landingsvaartuigen werden daarbij tot zinken gebracht. In het hooge noorden zetten forma ties snelle Duits che gevechtsvliegtui gen haar aanvallen op het transport- verkeer op den Moermansk-spoorweg voort en beschadigden drie treinen zwaar. In de afweergevechten aan den be nedenloop van den Dnjepr heeft zich de Pommersch-Mecklenburgsche 258ste infanteriedivisie met de hieraan toe gevoegde troepen onder bevel van ge- neraal-majoor Bleyer schitterend ge houden. In de periode van 8 tot 14 Februari werden aan het Oostelijk front 206 vijandelijke vliegtuigen vernietigd, 27 eigen toestellen gingen verloren. In Italië kwamen ook gisteren in het landingshoofd van Nettuno, met uitzondering van wederzij dsche acti viteit van verkennings- en stoottroe pen, geen belangrijke gevechtshande lingen voor. Batterijen verdragend ge schut namen schepen in de haven van Nettuno met waargenomen uitwerking onder vuur en dwongen twee torpedo jagers van koers te veranderen. Op een vliegveld bij Nettuno ontstonden door het vuur van onze artillerie bran den in munitie- en benzineopslagplaat sen. De luchtmacht viel met formaties slagvliegtuigen de haven van Anzio aan, wierp verscheidene opslagplaatsen in brand en stelde bij Apr ilia vijande lijke batterijen buiten gevecht. Bij Cassino viel de vijand tengevolge van zijn zware verliezen der vorige dagen niet meer aan. Op 15 Februari des ochtends vielen vijandelijke formaties gevechtsvliegtuigen de historische ab dij Cassino aan, hoewel er zich in het klooster zelf en in de onmiddellijke omgeving geen Duitsche soldaat be vindt. In de gebouwen van het wereld beroemde klooster ontstond zware schade. Boven het Italiaansche gebied werden gisteren 17 vijandelijke vlieg tuigen neergeschoten. Duitsche motortorpedobooten hebben in den afgeloopen nacht, ondanks aan vallen van vijandelijke torpedojagers, onder dè Engelsche kust een operatie volgens het plan en zonder verliezen uitgevoerd. Terzelfder tyd dwongen Duitsche patrouillestrijdkrachten voor de Nederlandsche haven IJmuiden Britsche motortorpedobooten tot den strijd, brachten in een hevig gevecht drie van deze vaartuigen tot zinken en dwongen de overige den steven te wenden. De terug- keerende motortorpedobooten vie len deze geteisterde vijandelijke for matie aan, vernietigden nog twee booten en beschadigden verschei dene andere. De vijand leed hier bij zware, bloedige verliezen. Onze booten keerden met geringe schade voltallig op hun steunpunten terug. Een door vier torpedojagers begeleid convooi, bestaande uit tien vrachtsche pen, heeft Dinsdagochtend de haven van Gibraltar verlaten in de richting van de Middellandsche Zee. Dienzelf den ochtend liep het Britsche hospi taalschip ,,Nr. 33" Gibraltar binnen, waarna onmiddellijk met de ontsche ping van gewenden begonnen werd. In de haven en in de baai van de Britsche vesting lagen Dinsdagochteno een slagschip en vier torpedojagers van Britsche nationaliteit, vier Amerikaan- sche torpedojagers en een kruiser en twee torpedojagers der Fransche dissi denten. Verder bevinden zich in de haven van Gibraltar ongeveer 63 kooo- vaardijvaartuigen, waarvan er verschei dene ten deele vrij ernstig beschadigd zijn. Honderd Amerikaansche vlieg tuigen vielen het klooster aan Reuter meldt: De correspondent van de Nat'onal Broadcasting Corporation New York, Max Hill, die van Algiers uit sprak, heeft verklaard, dat de geal lieerde artillerie na den aanval van ge allieerde vliegtuigen op het klooster van Monte Cassino ook harerzijds het vuur heeft geopend. De correspondent voegt eraan toe, dat 100 Amerikaansche vliegtuigen het klooster hadden aange vallen alvorens het artillerievuur be gon. Volgens een bericht, van het front van het 5de Amerikaansche leger van Dins dag, aldus Reuter, hebben vliegende vestingen de eene reeks brisantbom men na de andere Dinsdagochtend op den top van de Monte Cassino gewor pen. Groote rookkolommen stegen bo ven het klooster op. De aarde beefde, toen de geweldige bommen, waarvan er enkele op de abdij vielen, ontploften De eerste vliegtuigen verschenen om 9 uur 25 Gmt. Tot nu toe is het niet mogelijk te verklaren of de monniken gehoor hebben gegeven aan het drin gende verzoek de plek te ontruimen Reuter voegt hieraan nog toe: „De abdij staat op den top van de Monte Cassino, een uitlooper van het Monte Cassino massief, die ver uitsteekt boven de stad Cassino. 's-GRAVENHAGE, 15 Febr. De plaat- selijke distributiediensten reiken van 20 Februari tot en met 18 Maart 1944 tegen overlegging van de oude distri butiestamkaart en het daarbij behoo- rende oude inlegvel bonkaarten voor voedingsmiddelen uit. Uitgereikt worden aan houders van een inlegvel K 1-V een bonkaart KA 404, aan houders van een inlegvel K 2-V een bonkaart KB 404, aan houders van 404 en aan houders van een inlegvel K 4-V een bonkaart KA 404 of een bonkaart KE 404, naar gelang zij ge boren zijn tusschen 19 Maart 1940 en 20 Maart 1942, dan wel na 19 Maari 1942. Zij, diè géboren zijn tusschen 20 Februari en 20 Maart van de jaren 1923, 1930 en 1940, dienen hun inlegvel te ruilen vóór het ontvangst nemen van hun bescheiden. Men kan zijn kaarten uitsluitend af halen bij den distributiedienst der ge meente, waar men in het bevolkings register is ingeschreven. Een uitzonde ring wordt gemaakt voor schippers woonwagenbewoners (voor zoover zij zijn opgenomen in het centraal bevol kingsregister), gedetacheerde mare chaussees, de vaste bevolking van kostscholen e. d. en voor hen, die tengevolge van oorlogsomstandigheden tijdelijk elders verblijven. Bij de uitreiking der kaarten wordt de linkerbovenhoek van het oude in legvel verwijderd. Het resteerende ge deelte van het inlegvel moet tot nader order zorgvuldig door het publiek wor den bewaard. Voorts wordt rechts naast het vakje „S. 4" van de stamkaart een diagonaal kruis geplaatst. Bij de uitreiking van bonkaarten voor bijzonderen arbeid, welke eveneens gedurende dit tijdvak plaats vindt, wordt rechts naast het vakje „S. 4" een aanteekening ge plaatst. Men ga terstond bij de ontvangst der kaarten na, of men alle bescheiden, waarop men recht heeft, ontvangen heeft. Latere reclames worden niet in behandeling genomen. Sedert het begin van den oorlog zijn. naar het D.N.B. verneemt, door Duit sche reddingsvliegtuigen, reddingsvaar tuigen en andere hulpmiddelen van den Duitschen reddingsdienst voor op zee in nood verkeerenden 492 vijandelijke piloten gered, waarvan alleen 252 in 1943. Dikwijls moesten de reddings acties ondanks vijandelijke aanvallen, die deze reddingsmaatregelen trachtten te verhinderen, worden uitgevoerd. KADEROPLEIDING GERMAANSCHE LANDDIENST. Eeuwen geleden trokken Nederland sche boeren en handelaars naar het Oosten én vestigden zich in de steden of bouwden zich boerenhoeven, steden sis Danzig en Marienwerder laten noe heden den Nederlandschen invloed in hun bouwstijl herkennen. Ook nu trekken weer jonge pioniers naar het Oosten. In Danzig en Bromberg kan men hen in 't blauwe Jeugdstorm-hemd ontmoe ten. In totaal bevinden zich reeds 500 Nederlandsche jongens en meisjes in den Germaanschen Landdienst, om het boerenwerk weer te leeren. Later zul len zij zich eigen hoeven bouwen en mede den grondslag leggen voor een nieuwen Germaanschen boerenstand in deze gebieden. De jongens en meisjes zijn ondergebracht in kampen onder Nederlandsche leiding. Over enkelo weken begint de oplei ding van kampleiders(sters) voor den Germaanschen Landdienst. Zij, die meenen hiervoor geschikt te zijn, kunnen zich voor opleiding aan melden. Leeftijd 1825 jaar. Aanmelden bij: Germaansche Landdienst, Utrecht. Koningslaan 9. s-GRAVENHAGE, 14 Febr. Nog- maals wordt er met nadruk de aan dacht op gevestigd, dat de oude dis tributiestamkaarten met inlegvel zorg vuldig bewaard dienen te worden, wanneer de tweede distributiestam kaart is uitgereikt. Personen in het bezit van een persoonsbewijs, dienen er bij de uitreiking van de tweede distributiestamkaarten nauwkeurig op te letten, dat een zegel op het per soonsbewijs wordt geplakt. Voor per sonen beneden 15 jaar wordt dit *egel op de tweede distributiestamkaart ge plakt. Van het oogenblik af, waarop de bonkaarten met gebruikmaking van de tweede distributiestamkaart zullen worden uitgereikt, zullen personen, die dit zegel niet hebben, moeilijkhe den bij het verkrijgen van de bonkaar ten kunnen ondervinden. De Relchsfuhrer fff/, Heinrich Himm'er, in gesprek met den Rijkscommissaris, Rijksminister Ar Seyss-lnquart, tijdens zijn bezoek aan Nederland fff/ Bildber. Frrtz/Stopf/Pa* m De „Germanische Leistungsrune"» die door den Relchsführer ffff. Heinrich Himmler, tijdens zijn bezoek aan Nederland, voor de eerste maal uitge reikt is Links in het zilver, rechts in het brons, die in verhouding tot de persoonlijke prestaties verleend worden GL/H/P m Omdat de wereld op het oogenblik door de kracht van de Sovjetunie is ge hypnotiseerd, achten de Sovjets het tijdstip gunstig voor politieke eischen Maar de Sovjets zijn waarschijnlijk voorloopig in het geheel niet bij mach te, een groot militair offensief tegen Finland te ondernemen, zonder op an dere plaatsen hun krachtsinspanningen en doelstellingen prijs te geven, zoo schrijft het Finsche blad Uusi Suomi in verband met het politieke offensief van Moskou tegen Finland. Tactische manoeuvre Het blad ziet derhalve in de houding van Moskou vooral een tactische ma noeuvre, en constateert, dat het juist de meedoogenlooze politiek van wille keur der Sovjetunie is, die in de meest krasse tegenstelling staat tot de mo reele beginselen, waarvoor de Angel saksische mogendheden tot dusver al tijd beweerden te vechten n.l. recht en vrijheid. In een terugblik op de dezer dagen tot Finland gerichte adviezen en drei gementen, schrijft het blad Karjala Het is onnoodig te verzekeren, dat het Finsche volk na een zoo langen oorlog oprecht naar den vrede verlangt. De raad van de Angelsaksische pers aan Finland echter, die een onvoorwaarde lijke capitulatie eischt, is niet in over eenstemming met de Finsche opvatting Bovendien zijn de eischen van de Sov jetunie aan Finland van Russische zijde niet duidelijk geformuleerd. Hun in- Een onzer lezers schreef ons on langs het volgende: In uw blad is meermalen ver meld, dat een slager per A-vleesch- bon 75 gram moet geven zonder been. Onze slager zegt, dat hij zelf 7 A-bonnen moet geven voor 500 gram vleesch en dus wij ook aan hem 7 bonnen voor 1 pond moeten verstrekken. Wij hebben per 14 dagen 10 A en 10 B-bonnen en zouden dus m.i. recht hebben op 937 Vs gram vleesch. De slager geeft evenwel 850 gram. Mijn vraag is nu of ik abuis ben en zoo niet. hoe krijg ik dan mijn vleesch? Wij hebben ons met deze vragen tot het Centraal Distributiekantoor gewend, dat ons het volgende ant woord heeft gezonden: Tegen inlevering van één A-bon of één rantsoenbon voor vleesch kan men naar keuze koopen 100 gram rund- kalfs-, paarden- of schapen- vleesc'h, been inbegrepen (d.w z ten m i n s t e 75 gram vleesch en ongeveer 25 gram been) of 75 gram gerookt of gekookt vleesch, gebra- "den gehakt, corned beaf of 75 gram gerookte worstsoorten of 100 gram gekookte worstsoorten of 125 gram leverartikelen, tongeworst, kaas of 150 gram zure zult of 300 gram bloedworst. Tegen inlevering van een B-bon voor vleesch kan men 1/4 gedeelte van een hoeveelheid vleesch of vleesch waren, welke verkrijgbaar is tegen inlevering van een A-bon koopen. Volgens deze mededeeling komen 10 A- en 10 B-bonnen dus overeen met minstens 12 A x 75 gram vleesch, dus met 937.5 gram, terwijl men dan nog recht heeft op onge veer 12 A x 25 gram been, dus 312 gram. Wanneer de bewuste slager dus slechts 850 gram vleesch geeft, schiet hij zeker in zijn verpl.chtin- gen te kort en kan men zich, des- gewenscht, ter take tot de politie wenden. Het verdient aanbeveling het bo venstaande uit te knippen en te be- waren, aangezien het niet mogelijK is deze voorschriften regelmatig te publiceeren. directe weerklank treedt echter open- Lijk genoeg aan het licht in de Angel saksische pers, volgens welke de eerste voorwaarden zouden neerkomen op hei volledig strekken der wapenen en op een Russische bezetting van het lano tot aan den definitieven vrede. Wat zou er dan evenwel nog te redden zijn, vraagt het blad. Wel licht een groepje communisten, die inderdaad, zooals eens in de Balti- sche staten, hun land verraden aan het bolsjewisme. In Leder geval zal Finland zich voor dezen dood nooit vrijwillig offeren. Zijn bestaans recht zal het integendeel moeten blijven verdedigen in de zekerheid, dat er naar Finsche opvatting al thans niets ergers kan zijn dan de onvoorwaardelijke capitulatie aan het bolsjewisme 17 Febr. Zon op 7.55 u., onder 17.54 u. Maan op 1.43 u., onder 11.24 u. L.K.: 8.42 u. VIJF EN TWINTIG JAAR KASSIER. De heer P. E. W. van der Mandele, als kassier verbonden aan de Rotter- damsche Bankvereeniging, hoopt mor gen, Donderdag, den dag te herden ken, dat hij 25 jaar geleden in dienst dezer instelling trad. EEN JUBILEUM. Mej. C. A. Veer, stadsvroedvrouw, hoopt op 20 Februari haar 12Vt-jarig ambtsjubileum te herdenken. Zij heeft in dien tijd in haar vaak moeilijk ambt honderden kleine Alkmaardertjes op het begin van hun levenspad gezet en haar jubileum zal dan ook ongetwijfeld in breeden kring belangstelling trekken DE ARRESTATIE VAN DEN FIETSENDIEF. Nader is gebleken, dat bij het schieten op den fietsendief een kogel door een deur van een huis aan het Ropjes- kuil is gegaan en daarna door de hand van den bewoner, die pas den volgen den morgen werd verbonden en nu tijdelijk zijn werk niet kan doen. HET WIT-GELE KRUIS. In de maand Januari legden de wijk verpleegsters 619 bezoeken af bij 46 patiënten, waarvan 498 bez. bij leden van het A.A.Z.A. en 121 /bez. bij leden van het W. G. Kruis. Zij verleenden 3 maal laatste hulp. De wijkkraamverpleegster legde 361 bez af bij 20 patiënten en verleende 6 maal assistentie bij den dokter. BENOEMD. Bij beschikking van den secretaris generaal vas het Departement van Op voeding, Wetenschap en Kuituurbe scherming is tijdelijk benoemd tot leeraar aan de R.H.B.S. te Alkmaar dr A. J. Bemolt van Loghum Slaterus, wonende te Amsterdam. HANDELSREGISTER. Inschrijvingen van 8 tot 15 Februari 1944. Bestuurswijzigin g e n Alk maar: Ringer's Cacao- en Chocolade- fabr. N.V., Noorderkade 19. Andere wijzigingen Castricum: H. Zomerdijk, Dorpsstraat 106, tuinders- en bloembollenbedr. enz., rechtsvorm gewijzigd. De Rijp: N. Oudejans, Westeinde 2c, timmermans- en aannemersbedrijf enz., rechtsvorm gewijzigd. CHARLIE CHAPLIN STAAT TERECHT WEGENS ZEDENMISDRIJVEN. Een dezer dagen zal. naar de Engel sche berichtendienst meldt, Charlie Chaplin, zooals bekend een jood, voor het hoogste gerechtshof terechtstaan wegens het ontvoeren en misleiden van minderjarigen. i In de aanklacht wordt gezegd, dat hij de minderjarige Jony Barry naar New York heeft gebracht, waar hu haar tot zijn maitresse maakte. Miss Barry beweert, dat Chaplin de vader is van haar onecht kind. Terroristen vermoorden twee priesters. - Naar uit Vichy gemeld wordt, zijn twee priesters het slachtoffer geworden van terroristen. Terwijl de beide priesters Cordier en Lalion, op weg waren van de eene gemeente naar de andere om daar de mis te lezen, werden zij door terroris ten overvallen en doodgeschoten. Azijnextract gedronken. Terwijl de kinderen van P. van Hout te Giessendam even alleen in huis waren zag een 3-jarig meisje kans een fleschje met azijnextract van een plank te nemen. Na dit geopend te hebben gaf zij het aan een acht maan den oud zusje, dat er van dronk. Het kind is aan de gevolgen hiervan over leden. NEDERLANDSCH—DUITSCHE KULTUURGEMEENSCHAP. De Keulsche Dom. In de Van Teylingenzaal van Hotel Proot, alhier, hield gisteravond dr. Frans A. J. Vermeulen een interes sante lezing over één der fraaiste bouw werken aller tijden. Van de Oostzee tot de Middelland sche Zee, aldus spreker, zijn prachtige kunstwerken aan de misdadige lucht actie ten offer gevallen, maar toen de Keulsche Dom getroffen werd, ging een huivering van ontzetting niet al leen door de Duitsche landen, maar door geheel Europa. Toen men in de 13e eeuw het initia tief nam om aan de relequien van de Heilige drie koningen een passende omgeving te schenken immers dag in, dag uit stonden pelgrims in grooten getale toe, om deze heilige overblijf selen te eeren kwam van overal het geld om den bouw van een Domkerk mogelijk te maken. Wrang doet het aan. wanneer men dan verneemt, dat het middeleeuwsche Engeland geld inzamelde om de plan nen hiertoe te verwerkelijken. Het ver schil tusschen beschaving toen en nu is duidelijk, ook al, wanneer men den huidigen bouwstijl der „nieuwe zake lijkheid" spreker noemde de pro ducten hiervan zeer terecht „blokken met gaten" vergelijkt met de ont roerende schoonheid in ieder fragment van den Keulschen Dom. Een serie lantaarnplaatjes tooifde kort en overzichtelijk, hoe de bouw tot stand kwam. Met welk een liefde dit alles is uitgevoerd, beseft men, wanneer men ieder fragment aandach tig beschouwt. Daar. waar niemand het meer zien kan, hoog en verscholen in kruisgewelven en luchtbogen, zitten beeldhouwwerken zoo fijn en teer, dat men een brok in de keel voelt bij de gedachte, dat zooveel schoons door een enkele handgreep vergruisd en verpul verd kan worden. Over den bouw vertelde dr. Ver meulen vanaf de eerste steenlegging op Maria Hemelvaart van het jaar 1248 tot de inwijding van het koor in 1322. De Dom was hiermede nog niet klaar. Een maquette toonde zeer duidelijk, hoe tot 1880 de Dom daar stond. Slechts het koor, drie verdiepingen van den zuidelijken en zeven meter van den noordelijken toren waren gereed, toen de tijd van het humanisme aanbrak. Alles b'.eef zooals het was. tot de ro mantiek omstreeks de tachtiger jaren oorzaak werd, dat de Dom naar tee- keningen van de middeleeuwsche mees ters voltooid kon worden. Veel is vernield, maar wat niet kan ondergaan is de werkzame Germaan sche geest, die, zooals Goethe het zoo treffend gezegd heeft: immer schaf fend sich bemüht. Europa is in dezen oorlog gelouterd en uit de puinhoopen zal zich de kracht ontwikkelen voor de vernieuwing. WAAR IS MIJN DOCHTER? Succes voor de schrijfster en de actrice. Het Residentie-Tooneel was gister avond weer op bezoek in Alkmaar en gaf in ,,'t Gulden Vlies" een opvoering van het zeer geslaagde blijspel van de actrice Ank v. d. Moer, nJ. „Waar is mijn dochter?" Het talrijke publiek heeft van stuk en spel in alle opzichten genoten en toonde zich ten zeerste voldaan over dezen tooneelavond. Het vlot geschreven stuk genoot een even vlotte vertolking, waar door het behandelde probleem van het kind van gescheiden ouders voortdurend bleef boeien. De schrijfster zelf vervulde de rol der achttienjarige dochter op uitnemende wijze. Maar men heeft niet minder ge noten van Fie Carelsen, die.zich als de moeder van Wiesje opnieuw een ras- artiste toonde en van Johan de Meester, die in de vaderrol iets bijzonders gaf. In de vierde en vijfde acte toonde Guus Oster zich een acteur, die door zijn wei- overlegd sober spel veel indruk maakte Piet Bron mag nog genoemd als de tweede echtgenoot, die zooveel op had met kruiswoord-puzzles. Ten slotte was er een heel aardige Vera Popesco van Cathy Buning en eenige behoorlijke kleinere rollen. Het perfecte samenspel viel bijzonder op. Na elk der bedrijven, doch vooral aan 't slot klonk een langdurig en spontaan applaus, dat dé uitvoerenden meerdere malen terugriep. G. C. v. Gulik. „Met volle zeilen" een succes. - Dat de revue „Met volle Zeilen" zooveel succes zou boeken, zal wel niemand verwonderen, die deze revue gezien heeft, doch dat ze Dinsdagavond voor de zevende en tevens laatste maal voor een stampvolle zaal nog met hetzelf de élan gebracht werd, dat is zeker een complimentje waard. Allen hebben zich van hun beste zijde laten zien en de Heiloo'ers hebben hun dorpsgenooten en verdere belangstel lend n uit de omgeving zeer zeker vroolijke avonden bezorgd. Hartelijk is er weer gelachen om de dwaze uitval len en de mimiek van de heeren Hoed en v. d. Kommer, terwijl er volop is ge noten van de muziek, de diverse tafe- reelen (o a. „Koning Winter") en de liedjes, „Spinnen vroeger en nu" was mede een tafereel, dat de aandacht trok, terwijl de dansen vooral „Ja- pansche lantaarndans" aller bewonde ring hadden. De costuums, de verlich ting, het decor en de grime verdienen eveneens genoemd te worden. De Hei- looër Revue Vereeniging kan met ge noegen op deze uitvoeringen terugzien en de inwoners van Heiioo zijn nu 1 weer nieuwsgierig wat men het vol gend jaar zal brengen. ,Ons genoegen" brengt vroolijkheid. - De dilettantenclub „Ons genoegen" van Schoorldam, die tijdelijk haar tenten heeft opgeslagen in Schoori, gaf Zon dag voor een geheel uitverkochte zaal in „De Rustende Jager" een opvoering van een klucht in 3 bedrijven van An joul Valo en Piet Mossinkoff, getiteld „Frans knapt 't op of Mijn broeders vrouw". De voorzitter, de heer Jo de Leeuw heette het publiek welkom, dankte de familie Schuyt voor de groote welwil lendheid aan de vereenigng betoond en sprak er ten slotte zijn groote vol doening over uit, dat het Schoorlsche ■publiek in zoo grooten getale was op gekomen. Het was echt een stuk om de dage- lijksche beslommeringen eens een paar uurtjes te doen vergeten; alles in de zaal straalde van blijheid en levens vreugde. Bert Verhoog, pianohandelaar, (ver tolkt door Jn. Meyer) zou, na jarenlang hard te hebben gewerkt, eindelijk eens graag wat meer van het leven willen genieten, hij zou de zaak willen over doen aan zijn chef in de zaak en zelf een aardig landhuisje betrekken. Maarzijn vrouw Dora denkt er niet aan te veranderen en Bert is niet opgewassen tegen zijn wat bazige vrouw (gespeeld door Ma den Das) Er verschijnen donkere wolken aan den huwelijkshemei. Broer Frans Verhoog (vertolkt door Jb. Kuijper) weet raad, hij zal 't zaakje wel eens opknappen en hij knapt het op. In het tweede bedrijf gaat deze toovenaar, deze duivelskunstenaar aan het werk tot groot vermaak van het publiek en het lukt hem de vrouw van zijn broer te doen inzien, dat zij in de 16 jaren van haar huwelijk tekort is geschoten en dat verandering noodig is. In het derde bedrijf zien wij de resultaten van zijn bemoeiingen: weg is de ouderwetsche rommelige kamer, weg is de slordige, kijvende, heersch- zuchtige vrouw. Bert vindt alles, wat hij zoo verlangt, huiselijke gezelligheid, liefde, hartelijkheid. De huwelijkshemei is weer helder, het zonnetje schijn' weer. Het stuk werd een groot succes. Het publiek heeft genoten van begin tot eind en toonde door herhaald applaus zijn waardeering voor het gebodene Alle rollen, alle spelers te vermelden heeft o.i. geen zin. Alle medewerken den hebben zich gegeven en het hunne bijgedragen tot het succes. Jaarvergadering „Schuttevaer". Maandagmiddag hield de vereeniging -„Schuttevaer" haar algemeene jaar vergadering in café Vijezelaar. De voorzitter, de heer J. Hoogland, opende de vergadering met een wel komstwoord tot de aanwezigen, in het bijzonder tot den heer H. Oud, die weer zoover hersteld is, dat hij de vergadering kan bijwonen. Voorz. her dacht het overleden lid, den heer D. Hoogland. Spr. gaf een overzicht van het afgeloopen jaar dat met groote moeilijkheden is begonnen. Later is het beter geworden. Dank zij „den winter van steeds doorvaren" is het een knap schippersjaar geworden. De secretaris, de heer J. Kramer, bracht hierna zijn jaarverslag uit. waarin o.m. gememoreerd werd, dat de voorzitter, de heer J. Hoogland, dit jaar 30 jaren bestuurslid is. Het le dental bedraagt 60. De rekening van den penningmeester, den heer Jb. Droog, sloot op een totaal bedrag van f 233,63, met een saldo van f 53,87. Op deze cijfers werd de rekening goedgekeurd. Bij de gehouden be stuursverkiezing werd de heer J. Hoog land herkozen. Ten aanzien van de peilverlaging in het Geestmerambacht deelde de secre taris mede, dat daartegen zeer veel is gedaan, ook door „Schuttevaer". Er wordt thans door den Prov. Water staat een onderzoek ingesteld. Men heeft zich tot het gemeentebestuur ge wend met het verzoek eenige meerpa len te plaatsen bij de nieuwe sluis te Broek op Langendijk. Het gemeentebe stuur is hiertoe wel bereid, doch het materiaal ontbreekt. Men zal al het mogelijke doen tot verbetering van de aanlegplaats daar ter plaatse. In ver band met klachten van omwonenden, dat de schipers niet de noódige voor zichtigheid betrachten, merkte de heer Van der Oord, die aan de Sluiskade woont, op, dat, al doen de schippers nog zoo voorzichtig, de huizen staan te trillen en de muren beginnen te scheuren. De betonnen schoeiïng is te licht opgezet. Daar moet iets aan gedaan worden. Ook de bouten, die uit het beton steken, dienen te worden verwijderd. Die zijn gevaarlijk voor de schepen. Medegedeeld werd, dat de contributie voor de vereen. „IJsstrijd" is verdub beld. Particuliere bijdragen van de leden zullen op prijs gesteld worden. Gepoogd zal worden een oplossing te verkrijgen voor het tol-betaien aan „De Wouden". Het gaat niet om het geld, maar om de groote last bij het in convooi varen. De heer A. Hoogland wilde voorstel len om bij den bouw van sluizen de bruggen niet over de sluizen te bou wen maar er naast. Dit voorstel zal worden ingediend. Tot afgevaardigden naar de alge meene vergadering werden de heeren A. Hoogland en J. Kramer, tot plaats vervanger de heer H. Stoffers, geko zen. In de rondvraag werden nog ver schillende onderwerpen, betrekking hebbend op de verbetering van het vaarwater, besproken. Men zou gaar ne zien, dat de hoek bij dé Prins Hen drikkade te Broek op Langendijk werd uitgediept en dat het houtwerk in de Broekersluis rond werd gemaakt, om dat de schepen daar nu aan blijven hangen. Ook zou worden aangedron gen op verbetering van het vaarwater van Warmenhuizen naar Schoorldam. waarvoor de medewerking van de vei ling aldaar zal worden ingeroepen. Men zal zich tot de bevrachtingscom missie wenden met het verzoek, om op het einde van het seizoen, wanneer niet met volle vrachten kan worden gevaren, evengoed te laten varen in verband met de terugvracht, welke vooral ook door de leege emballage van groot belang voor de fabrikanten is. Verbetering van het .vaarwater langs de Langedijker dorpen, speciaal Zuid- Scharwoude, is zeer gewenscht, maar onder de huidige omstandigheden moeilijk te verkrijgen. Tafeltennis. - Vitesse is op het goede spoor voortgegaan. Na de eerste over winning van verleden week kon thans ook het eerste team eék overwinning noteeren en wel een met 10—0 op Ly- curgus I van Schagen. Vitesse II speel de gelijk 5—5 tegen Lycurgus II. Het dames-team Vitesse I had een gemak kelijke overwinning op de dames van Lycurgus II. doordat laatstgenoemden niet waren opgekomen. De broek van zestig gulden. - In een der Langedijker cafés zat dezer dagen een Alkmaarder vol bravour te ver tellen van zijn succes in den zwarten handel. Hij had, naar hij trots ver telde, een broek gekocht, zonder pun ten en voor het luttele bedrag van zestig gulden. Zijn luidruchtigheid kwam hem echter duur te staan. Een marechaussée begon belangstel lend te informeeren, bij wien en waar hij dit koopje op den kop had getikt. Maar toen werd de man heel wat min der mededeelzaam. Het einde van het liedje was echter, dat de dure panta lon in beslag werd genomen en de on fortuinlijke kooper een bonnetje kreeg. Maar geen bon voor een broek Had hij trouwens niet noodig, want al kostte een andere broek honderd gulden, hij zou er weer een koopen. Begrafenisvereeniging bestaat 30 jaar. - De begrafenisvereeniging hield Maandagavond in café Oud haar 30ste algemeene jaarvergadering. onder voorzitterschap van den heer J. Heids- ma, die in zijn openingswoord o.m. mededeelde, dat de heer J. Meeldijk wegens gevorderden leeftijd heeft be dankt als voorlooper en dat in zijn plaats is benoemd de heer T. Peetoom. De heer Meeldijk heeft de vereeniging vanaf de oprichting trouw gediend. 18 jaren als drager en 18 jaren als voor looper. De voorz. heeft den heer Meel dijk hiervoor hartelijk dank betuigd. Het jaarverslag van den secretaris vermeldde o.m. dat het afgeloopen jaar gunstig is verloopen voor de ver eeniging. Er zijn 9 begrafenissen uitge voerd, 3 van leden en 6 van niet-leden. De vereeniging telt thans 414 leden. Ook de secretaris herdacht het 30- jarig jubileum van den heer Meeldijk, met wien zeer aangenaam is samen gewerkt. De secretaris wenschte den heer Meeldijk nog vele jaren in ge zondheid toe. De voorzitter deelde mede, dat de Bond van Begrafenisvereenigingen in liquidatie is. Het overnemen van el kanders leden blijft gehandhaafd. De vakgroep zal probeeren dit overnemen van elkanders leden landelijk te rege len. De rekening over het afgeloopen jaar sloot op een totaal van f 2098,57 met een kassaldo van f 7,07. Het bezit der vereeniging bedraagt thans f 2355,21, tegen f 2268,93 per 1 Jan. 1943. Op advies van den heer J. Ootjers werd de rekening goedgekeurd. De heeren J. Ootjers Rz., R. v. d. Ploeg en K. de Vries werden met al gemeene stemmen als bestuurslid her kozen. De vergoeding van de dragers zal in overleg met de overige Langediiker vereenigingen op f 3 per begrafenis worden vastgesteld. De heer J. Meeldijk dankte voor de vriendelijke .woorden, welke tot hem gesproken zijn.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1