DAGBLAD VOO Talrijke geallieerde landingsoperaties in het verschiet DE INVASIE Voldoende materiaal doch groote risico's. Waar kan men een invasie verwachten Sterke plaatselijke Sovjet-aanvallen algeslagen. De Abdij van Cassino grootendeels verwoest Rede van Dr. Dietrich. Niet de Duitschers, maar de Amerikanen vroegen .gevechtspauze. Daad van menschelijkheid slecht beloond. De waarheid omtrent Monte Cassino. STAD ENJMGEVING. 150 jaar zadelmakerij. Autobus door trein gegrepen. Waarvoor is dat? Heiloo. Uitgave: dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. DONDERDAG 17 FEBRUARI 1941 ALKMAARSCHE-EOrriE. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 40, 2 pagina's. Prijs der gewone advertenties in de«e editie min. f 1.40, elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cent. BERLIJN, 16 Febr. (C.D.). Toen in de eerste week van dit jaar de EngelschAmerikaansche generale staf voor de invasie werd benoemd, ontleende, Reuter aan bevoegde mili taire kringen, dat generaal Eisen hower, de opperbevelhebber der ge allieerde strijdkrachten voor de inva sie en zijn drie onmiddellijke mede werkers, generaal Montgomery, com mandant van de landtroepen, lucht- maarschalk Tedder, commandant van het luchtwapen en admiraal Ramsay, commandant van de zee- strijdkrachten, zes weken noodig zou den hebben om zich volledig in te werken en de laatste hand te leggen aan de bestaande plannen. Deze termijn van zes weken eindigt de volgende week. Kort voor Nieuw jaar werd van Amerikaansche zijde het gevleugelde woord „binnen 90 dagen" gesproken. Deze periode loopt af in de tweede helft van Maart. In- tusschen sprak Churchill echter ver trouwelijk uit, dat de grootste ge beurtenis van dezen oorlog nog vóór half Maart te verwachten is. Dus kan men de invasie verwachten tusschen laten we zeggen 20 Februari, wanneer het geallieerde hoofdkwar tier voor zijn taak gereed zal zijn en den 15en Maart, den uitersten ter mijn van Churchill? Het is wij hebben dat al eerder nadrukkelijk gezegd onmogelijk te Berlijn ook maar vertrouwelijk op deze concrete vraag een concreet antwoord te krijgen. Laten wij het standpunt dergenen, die het dreigement met de geallieerde invasie eenvoudig als bluf opvatten, buiten beschouwing, niet omdat wij dit standpunt èj priori ver werpen, maar omdat wij ons hier met de mogelijkheid eener invasie willen Bezig houden dan stemmen de per soonlijke inzichten in bevoegde Duit- sche kringen in elk geval op één punt overeen, n.l. dat het vrijwel ondoenlijk is voor een dergelijke onderneming ge- ruimen tijd van tevoren een datum vast te stellen. Van tal van factoren afhankelijk. De mogelijkheid eener invasie is in de eerfte plaats afhankelijk van het weer. De stand van de maan speelt een groote rol, aanvankelijk bij de operaties ter zee, waarbij men aan don kere nachten de voorkeur zal geven, later, als de eerste invasietroepen een maal aan land zijn gekomen, bij 'e gevechten op den grond en in de lucht, waarbij het maanlicht onder bepaalde omstandigheden voordeelig kan zijn en in elk geval niet meer zoo schadelijk is. Verder is de bewolking van het grootste belang, omdat deze het lucht wapen zoo goed als stil kan leggen. Ten slotte z?l eên woelige zee het manoeuvreeren met landingsbooten op de vrije kust practisch onmogelijk kun nen maken. Ook de leek begrijpt dat het bezwaarlijk is, maar liefst drie maanden van tevoren te weten, of al deze factoren gunstig zullen zijn en daar komt nog iets bij. Het lijdt naar de algemeene Duitsche opvatting nau welijks twijfel, of bij de besprekingen te Moskou en vooral te .Teneran is men overeehgekomen. dat de Sovjets hun uiterste krachten zouden inspannen om den geallieerden hun „moeilijke en gecoihpliceerde operaties", zooals Chur chill het heeft uitgedrukt, zoo makke lijk mogelijk te maken door het grootst mogelijke aantal Duitsche strijdkrach ten te binden. De Sovjets hebben woord gehouden en leggen momenteel- een kolossale krachtsinspanning aan den dag. Hun tróuwste bondgenoot, de barre Russische winter, heeft hen echter vol komen in den steek- gelaten en ook zonder den verbitterden strijd in' 'het Oosten maar in de verste verte te kleineeren. geeft men te Berlijn te ver-, staan, dat de modder die alle operaties op zeer groote schaal onmogelijk maakt, de Duitsche legerleiding een betrekkelijke vrijheid van beweging Heeft gegeven, waarop zij wel nauwe lijks gehoopt zal hebben. Zonder dus de mogelijkheid of zelfs de waarschijn lijkheid van een invasie ook maar een oogenblik in twijfel të hoeven trekken kan men volgens dezen gedacbtengang zeggen, dat een termijnbepaling op .lang zicht voor de invasie meer in het kader van den zenuwoorlog, dan van de mili taire realiteit past. Gesteld nu dat er vroeg of laat een invasie komt, en onze persoonlijke indruk is,, dat het aantal dergenen, die araan gelooven, in Duitschland groo- ter is dan het aantal dergenen, die dit dreigement als bluf beschouwen gesteld dus dat er een invaèie komt, waar zal men haar dan met de meeste waarschijnlijkheid kunnen verwachten? Deze vraag hebben zich, zij het dan ook in anderen zin, verschillende mili taire medewerkers van Duitsche bla den gesteld. Zij trachten voornamelijk een antwoord te geven op de vraag: «Waar zou een eventueele invasie kans op succes kunnen heBben?" Deze vraag is meer in overeenstemming met de in Duitschland vrij algemeene opvatting, dat de geallieerden het er niet op zul len laten aankomen om alles bij één enkele operatie te riskeeren. Men ver wacht met andere woorden verschil lende en ten deele zelfs talrijke lan dingsoperaties op 10, 12 ja 15 uit- eenliggende punten, b.v. waarbij zich dan twee mogelijkheden voordoen: of wel de geallieerden houden aan hun slakkenoffensief vast en. landen tel kens met eenige onderbreking op ver schillende punten van de Europeesche kust troepen, die op den langen duur zooveel Duitsche divisies zöuden bin den. dat de taak der Sovjets, die thans alleen nog in den zuidelijken sector vrij ver van het Europeesche wegennet verwijderd zijn, aanzienlijk verlicht wordt. Ofwel zij landen op alle voor genomen punten tegelijk of ongeveer tegelijk, met het doel het Duitsche front af te tasten naar een zwakke plek, waar zij dan uiteraard het gros van hun strijdkrachten inhet vuur zouden werpen om een doorbraak te forceeren. In het laatste geval zal men moe ten rekenen op verschillende lan dingen in Noorwegen en West-Frank rijk, waarschijnlijk ook in België en eventueel in Nederland en Denemar ken, alsmede op verschillende aflei dingsmanoeuvres, die overigens ook een vrij grooten omvang zouden kun nen nemen in Zuid-Frankrijk, Noord- Italië en op den Balkan, zoowel van de Adriatische als van de Middelland- sche Zee uit. Het valt niet ernstig in twijfel te trekken, of de Engelschen en Amerika nen beschikken momenteel in Engeland, Noord-Afrika en het Naburige Oosten over voldoende manschappen en mate riaal, om operaties op zoo groote schaal te ondernemen, terwijl zij ver moedelijk genoeg scheepsruimte heb ben geconcentreerd om het vraagstuk der ravitailleering aan te durven. Het groote vraagteeken blijft hier uitslui tend het initiatief van het geallieerde opperbevel, dat tot dusverre alleen maar na het bereiken der absolute overmacht tot eenige actie besloot en weinig risico nam, en de geest en de bekwaamheid der manschappen, die vooral aan Amerikaansche zijde nog steeds te wenschen overlieten. DE STORMER SPREEKT Dinsdag 22 Februari des avonds van 18.45—18.55 uur spreekt De Stormer in de Jeugdstormuitzending tot de rijpere jeugd over het onderwerp: „Wat be- teekent Horst Wëssel voor ons". MAX BLOKZIJL VOOR DE RADIO 's-GRAVENHAGE, 16 Februari. Het praatje van Max Blokzijl, op Donder dag 17 Februari om 18.45 uur over Hil versum I in de serie Brandende Kwes ties uit te zenden, is getiteld: „Is dat nu ook al politiek?" Rijksminister dr. Seyss Inquart, die door den Führer benoemd werd tot president der Duitsche Academie, is in de groote aula van de Universiteit te München door Rijksminister dr. Goebbels in zijn ambt geïnstalleerd. Rijksminister dr. Seyss Inquart tijdens zijn installatierede Henkel/PBZ/R/P m UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 16 Febr. (DNB) Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Ten zuidoosten van Kriwoirog sloegen onze troepen talrijke vij andelijke aanvallen in hevige ge vechten af en ruimden in een te genaanval verscheidene penetratie- plekken op Ten westen van Tsjer- kassy en ten oosten van Sjasjkoff werd in een totaal met modder overdekt terrein het taaie vijande lijke verzet gebroken; hevige tegen- Dr. Dietrich, de Rijksperschef, heeft gister voor buitenlaridsche persver tegenwoordigers de volgende verkla ring afgelegd: De vijand heeft Dinsdag twee bewe ringen verspreid: 1. de Duitschers zou den aan het front van Cassino tot tweemaal toe een gevechtspauze van drie uur gevraagd hebben voor het ber gen van hun dooden; 2. de Duitschers zouden van het klooster Monte Cassino een militair steunpunt gemaakt heb ben en daardoor hun tegenstanders ge dwóngen Tiebben het të verwoesten. Ten aanzien van ctë eerste bewe ring moeten de volgende feiten worden geconstateerd: niet de Duitschers hebben een gevechts pauze gevraagd, maar juist de Amerikaansche commandanten za gen zich gedwongen, de Duitschers om een gevechtspauze van drie uur te verzoeken, om hun duizenden voor de Duitsche linies gevallen soldaten te bergen. De Duitsche sectorcommandant wil ligde uit. menschelijke «jverwëgingen dit verzoek van het Amerikaansche commando in. Het Duitsche opperbevel onthield zich bewust van publicatie van deze daad van menschelijke tege moetkoming, die ook militair te ver- KEURINGEN. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander, in den leeftijd van' 1745 jaar, kan zich aan melden, teneinde gekeurd te worden voor: de Waffen-SS, SS-wachtbataljon in Amersfoort, Landstorm Nederland, kriegsmarine en de Germaansche SS in Nederland. Tijdens dë keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van fa milieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Personen, tusschen 18—30 jaar, die aanmeldingsplichtig zyn voor de te werkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis va» de tewerkstelling vrij; gesteld. HUIS OP DE DRIE GRACHTEN AAN DEN GRIMBURGWAL TE AMSTER DAM. Ook voor het behoud van doze Nederlandsche cultuurwaarden strijden onze Vrijwilligers GL/H/P m Officier in de Waffen-SS kan leder worden, die na minstens een jaar dienst tijd zijn geschiktheid voor de officiers opleiding heeft bewezen. Zijn schoolop leiding is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, prestatie. 18 Febr. 9—12 uur, Assen, Concerthuis a d. Vaart;. 1518 uur, Groningen, Heere straat 46; 19 Febr. 912 uur, Leeuwarden, Huize Schaaf, Breestraat; 20 Febr. 914 uur, Amsterdam, Dam 4; 21 Febr. 9—13 uur, Utrecht, N.V. Huis, Oudegracht 245; 22 Febr., 9—14 uur, Amersfoort, Pol Durchgangslager, Leusderweg; 23 Febr., 9—14 uur, Den Haag, gebouw Amicitia, Westeinde 15. Gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis verkrijgbaar by de Nebenstellen der Waffen S.S. Amsterdam, Dam 4, Alk maar, Langestraat 56, Heerlen Saroleastr. 25, Groningen, Heerenstraat 46, Enschedé, Hengeloschestraat 30 en het S.S.-Ersatz- kommando, Den Haag, Korte VUverberg 5. cedigen was met het oog op het vol ledige mislukken van alle Amerikaan sche aanvallen. Nadat de Amerikanen een volledig gebruik hadden gemaakt van de gevechtspauze die hun groot moedig was toegestaan, beantwoordde het officieele Engelsche Reuterbureau ce Duitsche humaniteit en het faire Duitsche zwijgen over deze gebeurtenis met een over de geheele wereld ver spreid bericht, waarin de zaken een voudig omgekeerd werden door de brutale bewering, dat niet de Ameri kanen maar de Duitschers om een ge vechtspauze gevraagd zouden hebben De waarheid over Monte Cassino Hetzelfde geldt voor de tweede -Sn* g.elsche bewering Feit is. dat zich in de oude. eerwaardige abdij Monte Cas sino en in de onmiddellijke nabijhe^ daarvan geen Duitsche soldaat, geen machinegeweer- of geschutsstelling en geen Duitsche artilleriewaarnemer be vonden. Bovendien had het Duitsche commando, om ieder denkbaar gevaar van het klooster af te wenden, zelfs het grootmoedige aanbod van den abt in het klooster zwaargewonden op te nemen en te verplegen, onder dankzeg ging uitdrukkelijk van de hand ge wezen, om ook maar ,den geringsten schijn te vermijden, als zou het gebouw voor Duitsche militaire doeleinden ge bruikt worden. Om den vijand ook hei laatste voorwendsel voor het vernielen van het cultuurmonument te ontne men, werd voor den toegang tot hei klooster een Duitsche gendarmeriepost opgesteld, die opdracht had er zorg voor te dragen, dat het klooster zelfs niet zou worden betreden door af-" zonderlijke Duitsche soldaten, die de situatie niet kenden. Anglo-Amerikaansche leugens. De Anglo-Amerikanen publiceerden reeds op 13 Februari, om het volledige falen van hun offensief aan het Ita liaansche zuidelijke front voor het pu bliek te verbloemen, de lezing, dat hun troepen niet verder kwamen, doordat het klooster Monte Cassino door de Duitschers was veranderd irv een ver sterkte stelling met een artilleriewaar nemingspost. Om deze leugen een schijn van waarheid te geven, speelden de Anglo-Amerikanen het eenige da gen later k.laar, dit eerbiedwaardige cultuurmonument even bewust als zinneloos te vernielen. Want op het oogenblik van het bombardement be vond zich in het klooster alleen de bijna 90-jarige abt met zijn ongeveer 20 monniken en ongeveer 150 gevluchte. Italiaansche burgers. Vastgesteld moet dus worden: om het militaire onver mogen tot het veroveren van Cassino niet te behoeven te bekennen, hebben de Anglo-Amerikanen een der grootste cultuurmonumenten van alle tijden zonder bedenken in puin gelegd. Men tracht thans den Duitschers, die ook hier weer met achteruitstelling van hun militaire belangen blijk hebben gegeven van hun cultureel verantwoor delijkheidsgevoel, de eigen misdaad tegen de cultuur in de schoenen te schuiven, om uit een schandelijke daad nog propagandistische munt te slaan Een allerlaagste menschelijke gemeen heid openbaart zich in deze beide han delwijzen. Wij Duitschers kunnen het rustig aan het oordeel van de fatsoen lijke menschen in de wereld overla ten, hoe zij een dergelijk optreden en een dergelijke mentaliteit willen ty peeren". UITREIKING NIEUWE BONKAARTEN. In ons no. van gister is door het ver keerd plaatsen van een correctierege! een fout ontstaan in het bericht onder bovenstaand opschrift. Men leze het als volgt: Uitgereikt worden aan houders van een inlegveld K 1-V een bonkaart KA 404, aan ""houders van een inlegvel K 2-V een bonkaart KB 404, aan houders van een inlegvel K 3-V een bonkaart KC 404 en aan houders van een inleg vel K 4-V een bonkaart KA 404 of een bonkaart KE 404, naar gelang zij ge boren zijn tusschen 19 Maart 1940 en 20 Maart 1942, dan wel na 19 Maart 1942. Zij, die geboren zijn tusschen 20 Februari en 20 Maart van de jaren 1923, 1930 en 1940, dienen hun inlegvel t© ruilen vóór het in ontvangst negien van hun bescheiden. aanvallen werden afgeslagen en onze aanval werd voortgezet. In den noordelijken sector van het Oostelijk front mislukten ten zuiden van Staraja Russa, tusschen het Ilmen-meer en het Peipus-meer en bij Narwa vrij sterke plaatse lijke aanvallen der bolsjewisten. Verscheidene eigen aanvalsopera- ties werden met succes uitgevoerd. Bij de gevechten in den centralen sector van het front heeft zich kapitein Rade als commandant van een afdee- ling stormgeschut bijzonder onder scheiden. De strijd in Italië. In Italië verliep de dag gisteren bij wederzijdsche activiteit van verken- nings- en stoottroepen zonder groote gevechtshandelingen. Plaatseli'ke vij andelijke aanvallen werden afgeslagen Het «eerbiedwaardige bouwwerk van de abdij van Cassino, dat zooals giste ren gemeld, dc or de vrandelijke lucht macht aangevallen werd hoewel zich in de abdij en in de naaste omgeving geen Duitsche soldaat hevond. -is voor het grootste deel verwoest en in de asch gelegd. De ruïnes zijn thans op genomen in het Duitsche verdedigings front. Aanval op havengebi *d. De Duitsche luchtmacht viel met formaties gevechts- en slagvliegtui gen in de avonduren van gisteren en in den afgeloopen nacht concen traties van schepen in het haven gebied van Anzio en Nettuno met goede uitwerking aan. Een torpedo jager en vier vrachtschepen met een inhoud van 19.000 brt. werden door voltreffers beschadigd; ver scheidene benzine- eri materiaal- opslagplaatsen werden vernietigd, kwartierru5mten voor de troepen werden in brand geschoten. Terreuraan vallen. Op 14 Februari des avonds vielen vij andelijke bommenwerpers opnieuw Rome aan Britsche vliegtuigen onder namen in den afgeloopen nacht op nieuw een terreuraanval op de Duit sche hoofdstad. Zij wierpen bij be wolkten hemel op verscheidene deelen der stad eer. groot aantal brisant- en brandbommen neer die schade ver oorzaakten in woonwijken, aan cultuur monumenten, kerken en ziekenhuizen De bevolking leed verliezen. In weer wil van de ongunstige voorwaarden voor den afweer, vernietigden lucht verdedigingsstrijdkrachten volgens de tot dusver^ nog onvolledige rapporten 48 terreurbommenwerpers. Enkele vijandelijke vliegtuigen wier pen bommen neer op plaatsen in het Rijnsch-Westfaalsche gebied. BIJ HET SPELEN MET PROJECTIEL GEDOOD. Twee gewonden. VRIEZENVEEN, 16 Febr. Alhier is dezer dagen een zeer ernstig ongeluk gebeurd, waarbij één jongen werd ge dood en twee anderen gewond. Drie jongens van ongeveer 15 jaaj- waren aan het spelen met een gevonden pro jectiel. Plotseling volgde een ontplof fing. De gevolgen waren verschrikke lijk. Van den 15-jarigen Popken werd een hand afgerukt en zijn gezicht werd zwaar verminkt. Hij overleed spoedig. Schoon krees zware verwondingen aan, hand. gezicht en borst en Mulder werd licht gewond. Beide gewonden zijn naar het Algemeen Ziekenhuis te Almelo vervoerd. Hun toestand is bevredi gend. EENPANSMAALTIJD VOOR WINTERHULP. De Winterhulp deelt mede: Zondag 20 Febr. zal wederom in het gebouw ,,'t Wapen van Heemskerk" aan de Breedstraat om 12.30 een éénpans- maaltijd worden gehouden, waarvan het batig saldo ten goede komt aan de Winterhulp.^ Wij kregen voor dezen keer de mede werking van een orkestje, zcodat het rru ook wat gezelliger zal zijn. Daarom Tekenen wij op veler opkomst. Kaarten hiervoor zijn verkrijgbaar bij de wijk- en blokleiders en aan het ge bouw van den N. V. D., Langestraat 87 en aan de zaal, zoolang er kaarten zijn. Tevens kunnen aan bovengenoemd adres een beperkt aantal gratis-kaarten worden afgehaald. De Buurtschapshoofden N. V. D. en Winterhulp. D.A.W.-AVOND IN HET GULDEN VLIES. De Alkmaarsche Waterratten hebben eenige weken geleden een propaganda- zwemavond gehouden in Het Gulden Vlies, welke echter gedeeltelijk in het water is gevallen, omdat de hoofdfilm van den avond niet gedraaid kon wor den, terwijl een lamp in het projectie apparaat bezweek. Het is D.A.W. gelukt voor Vrijdag a.s. een nieuw filmprogramma vast te stellen, waarbij het z.g. hoofdnummer van toen thans is ingelascht. VeFder komt er een andere zwemfilm, terwijl de mogelijkheid groot is, dat boven dien nog een zwemfilm van de Olym pische Spelen 1936 zal worden ver toond. Er is verder gezorgd, dat on aangename verrassingen met het pro jectie-toestel thans zullen uitblijven, zoodat de zwemliefhebbers morgenavond aeker niet teleurgesteld zullen worden. HET JUBILEUM IN DE KANISSTRAAT. In afwijking van wat ons was mede gedeeld namelijk dat het heden den dag was waarop de weduwe Kramer 90 jaar wordt en tegelijkertijd haar 25- jarig jubileum als bewoonster van het hofje op de Geest (Kanisstraat) viert, deelen wij mede, dat dit heuglijke feit morgen zal herdacht worden. Het oude vrouwtje ziet monter en opgewekt den feestdag tegemoet. DE VERLOREN ZOON. „Willem Goossens Volkstooneel" komt cp Maandag 21 Februari, aanvang 7.1ó in de Rustende Jager te Bergen voor het voetlicht met het veelbesproken succes-stuk uit het Hollandsche zee mansleven: „De Verloren Zoon", met Christorie v. Meeteren, Rika Hopper en Willem Goossens in de hoofdrollen Door het geheele land behaalde dit stuk een enërm sjacces, terwiji al meer dan 250 opvoeringen werden gegeven. UITSPRAKEN ARRONDISSEMENTS RECHTBANK TE ALKMAAR. E. v. G. te Haarlem, poging tot zware mishandeling en mishandeling, 3 maan den met opname van de gratie-clausule in het vonnis. P. J. E. te Oudorp, diefstal van een rijwiel. 1 jaar met af trek der preventieve hechtenis. F. H. M. te Castricum, diefstal van gel den, 1 jaar met aftrek der preventieve hechtenis. J. D. te Zijpe, diefstal van gouden en zilveren sieraden, 1 jaar en 6 maanden met aftrek der preven tieve hechtenis. DIERENBESCHERMING. In de omgeving van het Slachthuis en Heldersche woningen zwerft een jonge Spaniel (bruin wit). In de Harddraverslaan zwerft een cypersch poesje, half jaar oud. Adres Inspecteur: C. Verwer. Baan- straat, Almaar. 1 Maart a.s. zal het 150 jaar geleden zijn, dat in het perceel aan den Ach- terdam, waar thans de zadelmakerij van den heer Rozenhart is, een zekere heer Bouman zich als zadelmaker vestigde. Deze zaak werd lat^r door den heer Hinze overgenomen, die haar vóór 75 jaar aan den grootvader van den tegenwoordigen eigenaar, den heer Rozenhart, die als meesterknecht bij den heer Hinze werkte, over deed. ,.Ja," aldus de heer Rozenhart, met wien wij, naar aanleiding van het aan staande jubileum eens een praatje maakten, „wij zijn geboren zadelma kers. Mijn grootvader is 84 jaar gewor den, maar tot zijn 79ste kwam hij, hoe wel mijn vader reeds vele jaren de zaak had overgenomen, nog dagelijks, uit liefde voor het vak, in de zadel makerij werken en mijn vader doet als zijn vader. Al vóór tien jaar nam ik de zaak van hem over, maar als opa een dag niet komt werken, dan is hij beslist niet lekker. Ik hoop later als zij te doen en ben blij, dat mijn zoon, die eenige jaren op de Fordfbriek als bekleeder heeft ge werkt, weer bij mij werkt en later de traditie kan voortzetten, want pns vak beeft onze liefde. Zoo lang er nog één paard loopt, blijf ik zadelmaker." Het is vooral in den tijd, waarin wij leven, een verademing, in den .Achter- dam een praatje te maken met één der daar werkende zelfstandige nijveren In dezen tijd, waarin, door het gemis aan motorische krachten, de behoefde aan paardentrekkracht steeds nijpen der wordt, komt de zadelmakerij, die in een verloren hoekje geraakte, weer tot bloei. Wij zijn thans geneigd, den zaaienden en ploegenden boer als den redder van ons volk te zien, maar wanneer wij, zooals dit in de zadelma kerij van den heerRozenhart, den am bachtsman met de vervaardiging van een zwaar ploeggareel bezig zien, dan rijst de gedachte „wat zou de boer be ginnen, zonder den ambachtsman, d'.e hem het gereedschap verstrekt." Men komt dan tot het besef, dat beiden noodig zijn. Zoo'n zadelmaker, die thans alle mogelijke tuigen herstelt, om den boer in staat te stellen zijn voor de voedselvoorziening van ons volk zoo nuttige taak te vervullen, verricht wel een zeer nuttigen arbeid. Vroeger, zoo vertelde opa, toen de boeren zelf kaasden en Vrijdags de Dijk vol stond met karren, des Zon dags en met feestdagen de boeren met hun tilbury's hun bezoeken aflegden en menige notaris of patriciër er nog eigen gerij op nahield, was er belang stelling voor een mooi paardentuig. Met trots vertelde hij van den thans on- bétuigden opgezetten vos, die vroeger prachtig gezadeld op marktdagen op getuigd op de stoep werd gezet, of naar de landbouwtentoonstellingen werd gezonden. Thans is het niet mogelijk hiervoor een zadeltuig te maken, want het Rijksbureau voor huiden en leer is al blij als het voor de werktuigen toe wijzingen kan verstrekken. Nooit vergeet ik, aldus opa, wiens oogen bij de herinnering glinsterden, den winter, waarin wij ook op een Zaterdag om 8 uur acht mooie arretui- gen buiten hingen en er om 12 uur ais het ware gevochten werd, wie kooper van'het laatste tuig kon worden. Toen hadden de boeren wat met een paar dentuig op. Later werd het geld voor de auto's besteed, maar de boer was zeker niet gelukkiger. Nu het paard weer in aanzien komt, zijn er gedurende de oorlogsjaren al weer honderden werktuigen door onze handen gegaan. In het eerste oorlogs jaar werkten wij zelfs van 's morgens half acht tot 's avonds 10 uur. Thans is het om 7 uur, een uitzondering daar gelaten, afgeloopen, want ge houdt het gewoonweg niet langer uit. De onvoldoende voeding speelt ook een rol. Aan mooi werk komen wij echter niet meer toe. Alles wat wij thans maken is ten dienste van den handenarbeid 24 Februri heeft te Utrecht de eerste vergadering van onze vakgroep (ook wij, aldus de heer Rozenhart, zijn ver plicht georganiseerd) plaats. Ik heb be schreven, dat ik kom, omdat ik wel eens wil weten wat het Bureau voor Huiden en Leer nog kan doen. Met liefde sprak de heer Rozenhart ons nog over de ruitersport, die voor het werk in de toekomst nog wel wat perspectief geeft. Ook de zadels van onze politieruiters zijn door hem ver vaardigd. Momenteel is hij bezig met het vervaardigen van zware tuigen voor de paarden van den gemeente-reini gingsdienst. Het is een geluk, dat Alkmaar nog zulke vaklieden onder zijn burgers telt en het was ons een vreugde, in dit oud-vaderlandsch bedrijf een vader, een zoon en een kleinzoon dat moo;.° handwerk te zien beoefenen. Zeven dooden, vele gewonden. LISSE, 17 Febr. - Hedenochtend heeft op den treinoverweg' alhier een ernstig ongeluk plaats gehad, dat tot dusver aan zes arbeiders het leven heeft gekost, terwijl tal van anderen ernstig werden gewond. Tegen 8 uur kwam een vracht auto, die dagelijks uit Lisse afkomstige werklieden naar hun werkzaamheden in de duinen brengt, op den overweg in botsing met een andere auto. De gevolgen waren verschrikkelijk, want de vrachtauto werd gegrepen door een even later uit Leiden komen den tr.in en vrijwel geheel vernield. Van de inzittende werklieden werden zes gedood, terwijl voorts vermoedelijk nog een zevende slachtoffer, dat onder den trein is geraakt en nog niet te voorschijn kon worden gebracht, te betreuren zal zijn. Verder werden zes arbeiders zwaar gewond en verschillende andere licht gewond. UITREIKING NIEUWE BONKAARTEN. 's-GRAVENHAGE, 17 Febr. Ten einde misverstand te voorkom-n, wordt er de aandacht op gevestigd, dat bij de uitreiking van de nieuwe bonkaarten KA 404, KB 404, KC 404, KD 404 en KE 404 de bon 26 van het vervolg-in- legvel wordt ingenomen en niet de lin* kerbovenhoek van het oude inlegvel# zooals tenonrechte is gepubliceerd. Op het Hofplein is men al eenige dagen bezig met het optrekken en in richten van een tent van zeer grooten omvang. Met belangstelling vragen verschillende burgers, waarvoor dit toch wel zal dienen. Allerlei gissingen worden gemaakt. De een veronderstelt, dat het ten dienste is van een circus, de ander voor een land- of tuinbouw tentoonstelling en weer een derde meent te weten dat „Avis" weer een kippen- en konijnententoonstelling gaat organiseeren. Wij vinden het daarom wenschelijk, den sluier van dit geheim, dat Maan dag geen geheim meer zal zijn, op te lichten. Deze grootsche tent wordt n.l. ge bouwd ten behoeve van de tentoonstel ling voor zelfbescherming bij lucht bombardementen. welke tentoonstelling in 25 plaatsen van ons land wordt ge houden, 25 Januari in Den Haag werd geopend, daarna in Rotterdam geor ganiseerd werd en nu, met Alkmaar als ce^de plaats, van 2127 Februari door de Rijksinspectie van de Lucht bescherming ter voorlichting van Alk- maars burgerij gehouden zal worden. Om belangstelling voor de tentoonstel ling te wekken worden er in de scholen voor de leerlingen van de 5de en 6de klasse kleurwedstrijden gehouden. De kleurplaten worden in de tentoonstellings tent geëxposeerd en de tentoonstelling wordt Maandagmiddag om 2 uur officieel geopend door Luitenant-Kolonel Van Batenburg. Om 5 uur wordt op het Waag- plein een demonstratie gehouden van de blokorganisaties (Alkmaar telt er al een 16, die zeer goed georganiseerd zijn). V'oör cleze demonstratie Vertrekken d«s blok-organi$aties om half vijf van het oude ziekenhuisterrein. Verondersteld wordt, dat er in de om geving van de Waag, door brandbom men een brand is ontstaan. Tien minuten zal er met slangen op de waterleiding worden gespoten en daarna zal er, in de veronderstelling, dat de brandbommen de slangen hebben verwoest met het blus- schen van den denkbeeldigen brand met behulp van emmers water uit de Voor dam, gevormd door 'n emmerketting, een poos worden gewerkt. Een en ander zal hoogstens een half uur vorderen, waar onder ook een oefening van E. H. B. O. gehouden zal worden. 's Avonds om 8 uur wordt er in het Gulden Vlies voor een 600 genoodigden van de blokorganisaties een vergadering gehouden waar Luit.-Kol. Van Batenburg een verhandeling geeft over het nut van zelfhulp, aangezien de in den oorlog op gedane ervaring wel geleerd heeft, dat de zelfhelp en de samenwerking met de naaste buren van onschatbare waarde is ter bestrijding van het onheil, dat door luchtbombardementen wordt aangericht. Tijdens de tentoonstellingsdagen zullen de leerlingen der scholen, en wel die van het 5de en 6de leerjaar, in de gelegenheid worden gesteld om des morgens de ten toonstelling te bezoeken. N.V. NEDERLANDSCHE FABRIEK VAN VERDUURZAAMDE LEVENSMIDDELEN. De N.V. Nederlandsche Fabriek van Verduurzaamde Levensmiddelen v.h. „W. Hoogenstraaten Co., Leiden", gevestigd te Alkmaar, kondigt de uit gifte aan van 140.000,aandeelen aan toonder in stukken van 500,—, ten volle deelend in de resultaten over het boekjaar, aangevangen 1 Mei 1943 en over de volgende boekjaren. De in schrijving staat open tegen den koers van 110 pCt., uitslüitend voor aandeel houders. H. O. V. Het 4de abonnements-concert, dat de Haarlemsche Orkest Vereeniging op Zaterdag 19 Februari a.s. te 3 uur in de Concertzaal „Harmonie" te Alkmaar ~geeft, zal verzorgd worden door het Residentie-Orkest, dat onder leiding staat van Marinus Adam. Het concert wordt geopend met het 3de Brandenburgsch concert in G. gr. terts van J. S. Bach. Hierna zal de solist van dezen mid dag, de pianist Gerard Hengeveld, met orkestbegeleiding het pianoconcert in Es-dur K.V. 482 van Mozart vertolken. Na de pauze volgt een uitvoering van de Sympohine No. 7 in C. gr. terts vaa Fr. Schubert. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Catharina M., d. v. E. Hofman en C. M. Commandeur. Maria C. W„ d. v. A. J. W. de Boer en W. M. Slijkerman. Klaaske, d. v. K. Knol en M. J. Helderman. Elizabeth J., d. v. C. G. Rams en J. G. Witte. Frits, z. v. K. Verweel en J. Boerwinkel. Gehuwd: J. A. de Wit en M. J. Ver- berne. J. de Cocq van Delwijnen en C. E. Weber. F. W. C. de Munk en M. Ootjers. S. Jonker en M. E. A. Uitvoeringen gymnastiekvereeniging D.O.V.E.S." - Naar wij vernemen, be staat er weer veel belangstelling voor de uitvoeringen op Zaterdag, Zondag en Maandag a.s. van de gymnastiekver eeniging „D.O.V.E.S." Op een van de repetities bleek ons, dat vooral de dames met goede oefenstof sterk vertegen woordigd zijn. Hoewel de hoofdschotel vanzelfsprekend gevormd zei worden door het turnen, zal het geheel gekruid worden met liedjes, voordrachten enz. door de heeren Nic. Akkerman, J. Klinkert en Mevr. S. SpeurKlaver, terwijl het amusementsorkest „De Groentjes" o. 1. v.. Frits van Dieren- donck voor muzikale afwisseling zal zorgen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1