DAGBLAD VOOR De Duitsche soldaat in Italië. De beslissing over leven of dood. Verregaand georganiseerd verzet tegen Duitschland. Razzia's in openbare vermakelijkheden. Instituut sympathiseerende leden der N.S.B. opgeheven. Bommen op het Moederklooster der Benedictijnen. Duitschers voldeden volledig aan het verzoek van het Vaticaan. \i "-x-v- DE NIEUWE BONNEN. Duitsche afweersuccessen aan het Oostfront. Dr. Göbbels in „Das Reich". Wanneer ontwaken de Europeesche volken uit hun narcose Aan het eind van het groote bedrog staat het schot in den nek. STAD EN OMGEVING. N oordscharwonde. Broek op Langendijk. Uitgave: Dagblad voor Noord-Hoiland N.V, Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. VRIJDAG 18 FEBRUARI 1944. ALKMAARSCHE-EDITIE. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 41, 2 pagina's. Prijs der gewone advertenties in deze editie min. 1.40, elke m.m. meer ƒ0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cent. BERLIJN,17 Februari. C.D. Een Duitsche officier, die in het begin van den oorlog als spreker van het Duitsche hoofdkwartier voor de buitenlandsche pers fun geerde en sinds het ontbranden van den strijd met de Sovjet-Unie aan het Oostelijk front staat, vertelde ons, toen hij onlangs met verlof te Berlijn vertoefde, het volgende: Hij en zyn mannen waren na lan gen, verbitterden strijd afgelost en vertrokken in de richting van Duitschland. Onderweg verdiepten Zij zich in gissingen, waar ze ten slotte hun rust zouden genieten. De Baltische landen, Polen, Duitsch land zelf of de bezette gebieden in het westen, die de afgeloopen jaren het paradijs voor iederen front strijder uit Rusland zijn geworden, omdat het er zindelijk is en goed van eten en drinken, omdat men er de vertrouwde sfeer terugvindt van schouwburg en bioscoop en café, kortom, omdat men er terugkeert in de beschaving. Onderweg dook toen plotseling het gerucht op, dat er geen sprake was van rust, maar dat de reis naar Italië ging, naar het front. En toen deed zich het zonderlinge verschijnsel voor, dat de troep hoege naamd geen teleurstelling aan den dag legde. „Wij komen tegen de, Engel- achen" vertelde de een geestdriftig aan den ander. Nu bevond de majoor, aan wien wij deze anecdote danken, lich bij een Hamburgsch Tegiment en het hier geschilderde incident speelde zich af kort nadat Hamburg door de Engelsche luchtmacht practisch was vernietigd. Onze zegsman verzekerde ons nog, dat het geen toeval is, dat er aan het front in Zuid-Italië zooveel Duitsche divisies staan, die afkomstig zijn uit het Rijnland, Westfalen en in het algemeen uit gebieden, waaraan door den luchtoorlog defr Engelschen en Amerikanen zulke zware slagen zijn toegebracht. Ondergrondsche actie van bepaalde kringen. Dat een Duitsche soldaat gaarne naar Italië gaat of er enthousiast uit terug keert, kwam en komt anders maar zel den voor. Van den beginne af liet de houding van een groot deel der Italiaan- sche bevolking jegens den Duitschen bondgenoot veel te wenschen over. De bediening in restaurant of café was dikwijls minder dan correct. Winke liers weigerden in vele gevallen iets te verkoopen, ook voor dat de bepa ling werd afgekondigd, dat een ieder, die voor een bedrag van meer dan 20 lire (ongeveer f 1,80) wenschte te be steden, een persoonsbewijs moest over leggen om aan te toonen, dat hij Ita liaan was Soms kwam het zelfs voor, dat Duitsche soldaten werden nagejouwd of uitgefloten. Hoe zonderling het ook moge klin ken, desondanks bestond er geen wer kelijke anti-Duitsche stemming onder de breede massa van het Italiaansche volk. De ondergrondsche actie van be paalde kringen echter wist te bewer ken, dat de Duitsche soldaat niet werd gezien als de wapenbroeder en onmis bare helper in Italië's benarde positie, maar als de oorzaak van den oorlog met al zijn leed, zijn ontberingen en tegenslagen. Mussolini heeft verschil lende malen getracht, door drastisch in te grijpen, de Anglophiele propaganda der hoogste Italiaansche kringen te remmen. Dergelijke op zichzelf staan de acties konden echter weinig uit werken, vooral omdat naar later gebleken is de stemming in Musso lini's eigen omgeving en onder zijn on middellijke medewerkers volkomen ver keerd was. Hoe ver het georganiseerd ver zet tegen Duitschland reeds had doorgevreten, merkte de Duitsche soldaat in Italië eerst Maandag ochtend 26 Juli 1943. Voor de hotels, waar Duitsche officieren waren on dergebracht, verzamelde zich een scheldende menigte. Waar er geen scherpe afweermaatregelen te vree zen waren, kwam het ook tot da den. Alleen loopende Duitsche sol daten werden overvallen, banden van Duitsche auto's doorgesneden, Duitsche opschriften vernield, enz. Maarschalk Badoglio ondernam alle stappen om dezen demonstraties krachtig den kop in te drukken. Voor den Duitschen soldaat was het echter desondanks geen ver rassing meer, toen de Italiaansche bevolking van het oogenblik af, dat den achtsten September 1943 de capitulatie van Italië bekend werd, overging tot een houding van open lijke vijandschap. Italië practisch bezet gebied. Door het wegvallen van de Italiaan sche strijdkrachten te land, ter zee en in de lucht, zag Duitschland zich ge dwongen, het Italiaansche territorium onder de bescherming van de Duitsche weermacht te stellen. In de practijk komt dit er op neer dat Italië thans bezet gebied is, met alle gevolgen van dien. Niettemin vertoont Italië belang rijke Verschillen met de overige bezet te gebieden. Elders heeft men den oor log over het land zien komen. zijn krachten aan het front gemeten en ten slotte de wapenen moeten strekken. In Italië ontbreken deze factoren, althans in dien zin, dat men de Duitschers niet als overwinnaars beschouwt, doch om het groote woorc. te gebruiken als lastige indringers, die het Itali aansche v )lk den vrede, welken het bereid is tot eiken prijs te koopen, jnt- houden. De oorlogsmoeheid zat zoo diep, dat ook wat men van Duitsche zijde aanvankelijk nog niet had verwacht het Italiaansche leger er totaal van doordrongen was. Aanvankelijk lag het kennelijk min of meer in de bedoeling de voorzichtigheidshalve naar Duits :h- land overgebrachte ontwapende Itali aansche troepen te schiften en uit het bruikbare deel een nieuw Italiaansch lager op te bouwen. In de kampen, ■waar de Italiaansche soldaten waren sainterneerd men sprak nadrukke lijk van geïnterneerden en vermeed het woord gevangenen hielden Duit sche officieren, die de Italiaansche taal beheerschten, redevoeringen over de beteekenis van den huidigen oorlog, ook voor Italië, om hun auditorium uit zijn lethargie wakker te schudden. Deze actie is niet volk men mislukt, want er zijn Italiaansche formaties vrijwilligers, die zoo al niet aan het front, dan toch tegen de partisanen en in de etappe dienst doen. Maar niette min kan reeds thans worden gezegd, dat deze actie toch ook niet het ge hoopte resultaat heeft opgeleverd. Mussolini's streven. In dit verband is het verder leer zaam, dat Mussolini zijn oorspronke lijk plan, om zooveel mogelijk man nen onder de wapenen te roepen, heeft gewijzigd in dien zin, dat hij de oudere lichtingen slechts voor verplichten ar beid heeft gemobiliseerd en dat uit sluitend de jongste lichtingen jon gens dus, die onmiddellijk uit de ran gen van de Balilla komen worden ingelijfd bij het Italiaansche Republi- keinsche leger. Mannen van de oudere lichtingen, die door het Republikeinsch-fascisti- sche bewind als betrouwbaar worden beschouwd, kunnen in de Nationale Republikeinsche Garde treden, eén po litiecorps. dat men noodig schijnt te hebben, omdat ook de geest onder de verschillende formaties der Italiaan sche politie niet deugt. Het streven van Mussolini is er op gericht, iederen Italiaan nolens volens in de oorlogvoering te betrekken. Ge regeld worden er razzia's gehouden in openbare vermakelijkheden en iedere bezoeker, die niet kan aantoonen, dat hij een vasten werkkring heeft, vordt onherroepelijk overgebracht naar een werkkamp. UTRECHT, 17 Febr. - De persdienst van de N.S.B. meldt: In het nieuwe nummer van „Volk en Vaderland" bepaalt de Leider het volgende: „De strijd van het nationaal-socia- lisme tegen de aanranders van Europa teekent zich, zoowel op militair, als ook op politiek gebied, steeds duide lijker af. Ook in ons land staan al degenen die zich hierbij vóór het nationaal-so cialisme verklaarden, als een hecht blok in de overtuiging, dat onze wereldbeschouwing zal zegevieren. De innerlijke kracht der beweging is door de tallooze ons opgelegde beproe vingen en door den inzèt van vele dui zenden leden aan alle fronten en op de zeeën in de laatste jaren dusdanig ver sterkt, dat geen gevaar meer bestaat voor verlies van beginselvastheid. Beperking van het ledental word' daardoor thans niet meer noodig ge oordeeld, reden waarom ik het navol gende bepaal: 1. Mijn op 20 Juni 1941 in „Volk en Vaderland" bekendgemaakte bepaling van 17 Juni d.a.v. inzake sluiting tot nader order van de N.S.B. voor recht- streeksche toetreding van nieuwe leden, wordt hiermede opgeheven. 2 Het instituut van „sympathisee- rend-lid", zoowel als het instituut van „werkend-lid" worden dientengevolge afgeschaft. 3 Er worden voortaan onderscheiden a. leden: z(j, die in het bezit van een stamboeknummer gesteld zijn of worden. b. kernleden: leden, die hun krach ten in bijzondere mate in dienst stel len van het nationaal-socialisme. Zij zijn politieke leiders en ontvangen een rang. c. begunstigers: zij, die zonder eeni ge verdere verplichting uitsluitend financieelen steun verleenen aan de Beweging. Uiteraard worden zj) niet ais leden der Beweging be schouwd". 15 Februari 1944 Viscovo Abate de Indrukwekkende verklaring van Generaal-veldmaarschalk Kesselring. ROME, 17 Febr. - De opperbevel hebber van de in Italië strijdende Duit sche troepen, generaal-veldmaarschalk Kesselring, heeft ten aanzien van den barbaarschen Engelsch-Amerikaanschen bomaanval op de oude eerbiedwaardige abdij Monte Cassino de volgende ver klaring afgelegd: 1. Op 15 Februari 1944 in den tijd van 9.30 tot 10 uur hebben verscheidene golven van aanvallende viermotorige Engeïsch-Amerikaansche gevechtsvlieg tuigen talrijke bommen uitgeworpen op de abdij van Monte Cassino, het moe derklooster van de Orde der Benedic tijnen. Hierbij is het klooster volkomen verwoest en is een groot aantal der bewoners van het klooster gedood, be dolven of gewond. Het klooster had reeds op 15 Januari door vijandelijk artillerievuur groote schade geleden. 2. De vijandelijke leiding beweert den aanval te hebben ondernomen ter vernietiging van de in het klooster aanwezige Duitsche troepen en verde digingswerken. Daartegenover stel ik ondubbel zinnig vast: toen het Vaticaan eeni- ge maanden geleden door bemidde ling van de Duitsche ambassade by den Heiligen Stoel tot mjj het ver zoek richtte, het klooster Cassino niet by de gevechtshandelingen te betrekken heb ik my met dit voor stel terstond accoord verklaard op voorwaarde, dat de tegenpartij een dienovereenkomstige houding zou aannemen. Ik heb toen verboden dat Duitsche soldaten het klooster en zijn naaste omgeving zouden be treden. De strikte naleving van dit bevel is voortdurend gecontroleerd door de bevoegde commandanten en speciaal opgestelde wachtposten en veldgendarmerie. Zelfs van het verlof, om zwaar gewonden in ge val van nood tijdelijk in het kloos ter onder te brengen, is tot aan het bombardement geen gebruik ge maakt. Wel werd aan talrijke Italiaansche vluchtelingen toegestaan zich onder de hoede van het klooster te begeven Op den dag van den aanval bevonden zich dientengevolge verscheidene^ hon derden vluchtelingen in de abdij, die in vertrouwen op de heiligheid van^ het geestelijke gebied en zijn neutraliteit het klooster als toevluchtsoord hadden opgezocht. Om de in het klooster aan wezige niet te vervangen cultureele waarden, vooral de bibliotheek, in ieder geval in veiligheid te brengen, hebben reeds. geruimen tijd geleden Duitsche troepen deze bezittingen naar het Vaticaan overgebracht. 3. De bewering, dat het klooster was gemaakt tot het „sterkste artillerie- versperringsfort ter wereld" is een QrQQig verliezen VOOT vierkante leugen, die een bepaald doel nastreeft 4. Ook de andere beweringen, dat de abdij en het daarbij behoorende ter rein gebruikt of ingericht was voor andere militaire inrichtingen, machine geweerstellingen, plaatsen van waar neming voor de artillerie enz. berusten op fantasie. In werkelijkheid bevond zich sinds het wegvoeren der cultuur schatten geen Duitsche soldaat meer in het klooster Monte Cassino, zoodat noch het beschieten van het abdij-ge bouw door Amerikaansche artillerie op 15 Januari, noch de luchtaanval van 15 Februari eenigerlei militaire schade heeft aangericht of ook maar een Duit schen soldaat heeft gewond. Getroffen werden uitsluitend de nog in het kloos ter achtergebleven monniken en de Italiaansche gevluchte burgers. bevond of bevindt. Gregorio Diamare, Monte Cassino". b. De beheerder der abdij van Monte Cassino, Don Nicola Clementi, en de bisschoppelijke gedelegeerde van het bestuursbureau van het diocees van Monte Cassino, Don Francesco Salconio. verklaarden: „Don Nicola Clementi. beheerder der abdij van Monte Cassino en Don Francesco Salconio, bisschop pelijk gedelegeerde van het bestuurs bureau van het diocees van Monte Cas sino, die zich in veiligheid hebben we ten te stellen voor den bomaanval van 15 Februari, waardoor de geheele abdij verwoest werd, verklaren, dat zich UT het klooster en in zijn geheele om geving geen Duitsche verdedigingswer ken of troepen of oorlogsmateriaal van eenigerlei aard bevonden hebben. 16 Februari 1944, Don Nicola Clementi, beheerder van de abdij van Monte Cas sino. Don Francesco Salconio, bisschop pelijk gedelegeerde van het bestuurs bureau van het diocees van Monte Cassino". 6. Nu de inrichtingen van het kloos ter zijn vernield, spreekt het uit mili tair oogpunt vanzelf, dat het klooster Monte Cassino in de Duitsche verdedi gingswerken wordt opgenomen. De pauselyke Residentie. 7. De pauselijke Residentie Castel Gandolfo, die eveneens door Engelsch- Amerikaansche bommenwerpers aange vallen en zwaar beschadigd is en waarbij meer dan 500 personen, onder wie zestien kloosterzusters, gedood werden, is nooit door Duitsche troepen bezet geweest. De exterritorialiteit van dit gebied is heel bijzonder gerespec teerd. 8. Als verantwoordelijk opperbevel hebber in Italië stel ik derhalve het volgende vast: Een van cultuur ge speende Amerikaansche soldatesks heeft in onmachtige woede een der kostbaarste monumenten van Italië zin loos r, verwoest en gevluchte Italiaan sche burgers, mannen, vrouwen en kin deren, door bommen en artillerievuur verpletterd. Daarmede is opnieuw bewezen, dat de Angelsaksische en bolsjewistische oorlogvoering geen an der doel kent, dan de eerbiedwaardige getuigen der Europeesche cultuur te vernietigen. Voor de cynische leugen achtigheid en de schijnheilige verkla ringen, waarmede dé Angelsaksische leiding de? schuld daarvoor schuift op de schouders van mij en mijn soldaten, kan ik slechts de diepste verachting tot uitdrukking brengen. (w.g.) KESSELRING, Generaalveldmaarschalk. Zware en zwaarste batterijen beletten den tegenstander den toegang tot den Atiantikwali. Sommige kalibers hebben zulk een omvang, dat in den loop van het geschut een man mak kelijk plaats vindt PK Engelmann/H H/St/P m (Uitknippen en bewaren.) Van 20 Februari t.e.m. 4 Maart. Brood: 9 A en 10 A elk 4 rants. 9 B en 10 B elk 1 rants. Beschuit: 9 en 10 elk 1 rants, be schuit. Bloem: 05G en 057 elk 1 rants, bloem, brood of gebak. Peulvruchten: 055 250 gr. Vermicelli: 054 100 gr. Kindervoedsel: D 20 res. 250 gr. gort. E 20 res. 250 gr. rijst of gort. Boter: 09 A /2 rants marg. 09 B rants, bak- en braadvet. Kaas: 053 100 gr. Melk: 09 en 10 (1 3/4 L.) Taptemelk: 09 en 10 (1 3/4 L.) Vleesch: 09 A en 10 A elk 1 rants 09 B en 10 B elk 1/4 rants. Aardappelen: 09 en 10 elk 2 kg. Toe-slag 09 en 10 elk 1 kg. Suiker: 052 500 gr. Jam: 051 250 gr. Versnaperingen: 09 150 gr. versna peringen. Tabak: 09 en 10 elk 1 rants. Shag- tabak, rook- of pruimtabak. Eenheidstoiletzeep: 050 1 rants. Waschpoeder: 049 1 rants. C 18, D 18, E 18 res. 1 rants. Toiletzeep: E 19 res. 1 rants. Bijzondere rantsoenen: Boter: B 17, C 17, D 17 en E 17 res. y2 rants, boter. Op al deze bonnen mag reeds op 19 Febr. worden gekocht, uitgezon derd vleesch en aardappelen. Bon 06 A en 08 A boter zijn geldig tot 4 Maart. Bon 049 en 050 alg., C 18, D 18, E 18, E 19 res. zijn geldig tot 18 Maart. Bon 09 Aard. en 09 Toeslag geldig t.e.m. 26 Febr. Veelzeggende getuigenissen 5. Het feit dat zich binnen het be reik van het klooster geen Duitsche soldaat heeft opgehouden, wordt door de volgende schriftelijke verklaringen versterkt: a. De abt van het klooster Monte Cas sino, bisschop Gregorio Diamare, ver klaarde: „Desgewenscht verklaar Ik op schrift, dat zich ln het klooster van Monte Cassino geen Duitsche soldaat den vijand in Italië. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 17 Febr. (DNB) Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Ten - zuidoosten van Kriwoirog vielen de bolsjewisten zonder succes aan. Een aanval van een van onze pantserfor maties leverde gevangenen en buit op. Ten oosten van Sjasjkof rukten onze troepen tegen den zich op verbeten wijze verdedigenden vijand verder op en vernietigden 36 Sovjet-Russische pantserwagens. Vijandelijke tegenaan vallen werden hier en ten westen van Tsjerkassy afgeslagen Bij Witebsk hervatte de vijand zijn door pantserwagens en slagvliegtui gen gesteunde doorbraakpogingen. Onze dappere grenadiers bevoch ten, op schitterende wijze door een heden artillerie en granaatwerpers, tijgers, stormgeschut en slagvlieg- tuigen gesteund, na harde gevechten opnieuw een volledig afweersucces. Tusschen Ilmen- en Peipusmeer en bij Narwa ondernam de vijand talrijke aanvallen, die in zware gevechten en met groote verliezen voor de bolsje wisten werden afgeslagen. Daarbij ver nietigden onze troepen in een sector twee vijandelijke bataljons. DE NIEUWE BONNEN. Op de bonnen 09 en 10 zijn in de ko mende veertiendaagsche distributieperiode verkrijgbaar de gebruikelijke rantsoenen brood, beschuit, melk, taptemelk, vleesch, aardappelen en tabak, met dien verstan de, dat van laatstgenoemd artikel uit sluitend shag-, rook- of pruimtabak kan worden gekocht. Voorts zijn geldig verklaard de bonnen 56 en 57 voor bloem, 55 voor 250 gram peulvruchten, 54 voor vermicelli, 53 voor kaas, 52 voor suiker, 51 voor jam, 50 voor zeep (eenheidstoiletzeep), 49 voor wasch poeder en bon 9 versnaperingen voor 150 gram versnaperingen. Voor kinderen beneden 14 jaar is op de bonnen C 18, D 18 en E 18 Reserve bo vendien waschpoeder beschikbaar gesteld en voor de kinderen van 0 en 1 jaar op bon E 19 Reserve toiletzeep. De kinderen van 3 en 4 jaar krijgen op bon D 20 Reserve 250 gram gort en de kinderen van 0 en 1 jaar op bon E 20 Reserve 250 gram rijst of gort. Ten slotte is bon 9A Boter aangewezen voor het koopen van een half rantsoen margarine en bon 9B Boter voor een half rantsoen bak- en braadvet, terwijl de kinderen tot 21 jaar een extra half rant soen boter krijgen op de bonnen B17, C17, D17 en E17 Reserve. In herinnering wordt gebracht, dat de bonnen 06A en 08A Boter geldig blijven tot 5 Maart, de zeepbonnen tot 18 Maart, de scheerzeepbon R 01 tot 30 April en de aardappelbonnen 09 slechts tot 26 Febr. Voor vermicelli zal een nieuwe bon worden aangewezen op 19 Maart en voor kinderdrankpoeder op 2 April. Toelichting op de bonneniyst. Deze periode uitsluitend shag-, rook- of pruimtabak. Van 19 Februari t.m. 4 Maart a.s. geeft de bon „Algemeen 053" recht op het koo pen van 100 gram magere of 20plus kaas. Voorts geeft bon „Versnaperingen 09" recht op het koopen van 150 gram ver snaperingen. Op dezen bon zal men 150 gram suikerwerkartikelen, of, voor zoo ver voorradig, chocolade-artikelen kunnen betrekken. Voor het tijdvak van 5 t.m. 18 Maart a.s. zal eveneens een bon voor 150 gram versnaperingen worden aangewezen, zoodat men in totaal 300 gram versnape ringen ontvangt gedurende een periode van vier weken. Ten slotte geeft bon „Boter 09A" recht op 125 gram margarine en bon „Boter 09B" op 100 gram bak- en braadvet; op de bonnen „Reserve B17", „Reserve C17", „Reserve D17" en „Reserve E17" wordt een bijzonder rantsoen van 125 gram bo ter beschikbaar gesteld. Op de bonnen „Tabak 09" en „Tabak 10" zal uitsluitend shagtabak. rooktabak of pruimtabak verkrijgbaar zijn. Sigaret ten, sigaren of clgarillos kan men op deze bonnen dus niet koopen. In den afgeloopen nacht ondernamen Sovjet-vliegtuigen opnieuw een zwa- ren aanval op de Finsche hoofdstad Helsinki. Finsche luchtdoelartillerie schoot acht vijandelijke vliegtuigen neer. Ten zuiden van Rome hebben onze troepen de aanvallen tot verdere ver kleining van het vijandelijke landings- hoofd bij Nettuno hervat. Een met steun van pantserwagens ondernomen vijandelijke tegenaanval ten zuidoosten van Aprilia werd met groote verliezen voor den vijand afgeslagen. In den sector van Cassino viel de vijand opnieuw onze stellingen met sterke strijdkrachten aan. Zijn aan vallen mislukten in harde afweerge- vechten. Onze kustartillerie bestreed met goede uitwerking levendig vij andelijk scheepvaartverkeer in de baai van Gaeta. Aan de Adriatische kust werd door een stoottroep een vijandelijk steunpunt uitgeroeid en gevangenen en buit gemaakt. In een artikel „De beslissing over leven en dood" schrijft Rijksminister dr. Göb bels in Das Reich, dat de oorlog met reu zenschreden zijn dramatisch hoogtepunt en daarmede zijn crisis nadert. De be langrijke gebeurtenissen, waarmede het jaar 1944 op het militaire en politieke krachtveld is begonnen, moeten slechts een voorspel geacht worden voor hetgeen nog verwacht kan worden. Zouden de vij anden er in slagen, Duitschland op de knieën te dwingen, dan zou een golf van vuil uit de Siberische Toendra zich in beweging zetten tegen het Europeesche continent. Ieder weet, dat het lot van de Europeesche landen alleen afhangt van de hardheid en duurzaamheid van den Duitschen weerstand. Europeesche volken in narcose. Niettemin schijnt het, of het oogenblik nog niet gekomen is, waarop de Euro peesche volken uit hun narcose ontwaken en zich gereed maken om hun leven te verdedigen. Een slinksche joodsche pro paganda doet alles om hen dieper in slaap te brengen en hun drang tot zelfbehoud meer en meer af te stompen. In alle lan den van het continent bemerkt men de verkeerde wijsheid, die zich wil onttrek ken aan het gevaar en aan de consequen ties, die uit den huidigen toestand moe ten worden getrokken. Men gelooft nog steeds in ernst, dat Engeland en de Ver- eenigde Staten op het kritieke oogenblik helpend zouden bijspringen en bekrompen theoretici maken zich wijs, dat het bols jewisme geruid heeft. Voor hen allen bouwt Stalin gouden bruggen, om hen zoolang werkeloos te houden als hij doel matig acht voor zijn plannen. De Sovjets achten het op het oogenblik beter met het kruis dan met den revolver te zwaaien, maar hun wereldrevolutionnaire bedoelingen zijn hetzelfde gebleven. Wat Engeland en Amerika doen. Het Anglo-Amerikaansche oorlogsdoel stort in zichzelf ineen. Onze voorspellin gen beginnen met een angstwekkende automatiek in vervulling te gaan. In plaats van dat zij Europa terugwerpen in zijn toestand van vóór den oorlog, banen Engeland en de Vereenigde Staten den bolsjewistischen kolos den weg naar de totale overheersching. Hier beslissen niet meer verklaringen of utopische wensch- droomen, maar nog slechts de militaire machtsmiddelen. Waar zijn die echter buiten de Duitsche weermacht voorhan den in voldoenden omvang, om te kunnen optreden tegen het opdringen van het mi litante bolsjewisme? Europa staat daarom voor de laatste beslissing: leven of dood. Dr. Göbbels noemt dan de camouflagepractijken van het Kremlin geraffineerd en ge heel berekend op de mentaliteit der bourgeoisie in de neutrale en vijande lijke landen. Het streeft er naar, het stupide burgerlijke wereldpubliek de fictie in te prenten van een Sovjet imperium, dat uit vrije leden bestaat en het daarmede te ontheffen van den plicht, nu en dan argwanend te wor den en zich te wapenen met de kracht van een energieken tegenstand. Soms verwondert men zich te Londen en Washington over den barschen toon, die in Moskou wordt aangeslagen, doch men is geneigd dit voor een es capade te houden, terwijl het in wer kelijkheid een staaltje is van de taal, die de Sovjet-Unie denkt te spreken als het eenmaal zoo ver is. Een dolle wereld. Wij leven in een dolle wereld, aldus vervolgt de minister. De begrippen van het politieke denken en handelen lijken op den kop te staan en menigmaal krijgt men den indruk, dat het vijandelijke kamp het gezonde verstand geheel heeft verloren. Stalin kent zijn burgerlijke pap penheimers. Zijn tegenwoordige mislei dingsmanoeuvres zijn de vrucht van de oude, beproefde bolsjewistische school. Aan het einde van het groote bedrog staat volgens zijn plannen het schot in den nek voor al degenen, die hem ge loofden en in plaats van te handelen de Moskousche bezweringsformule nazeiden. Wij zijn niet van plan tot die menschen te behooren. Wij zijn zeer goed in staat wit van zwart en vooral van rood te on derscheiden. Slechts een land, dat de kiemen van de bolsjewistische slooping uit zijn eigen volkslichaam heeft verdre ven, kan zeggen, dat het door dat gevaar niet bedreigd wordt. Dat is bij ons het geval. Er zou geen redding meer voor Europa zijn, als niet in het hart Vhn het werelddeel een macht stond, die door haar dapperheid en volharding de steeds herhaalde stormloopen van het bolsje wisme afweert en daardoor het ergste voorkomt. Het is niet te denken wat er zou gebeuren, als deze macht Ineen wwa storten en daardoor de weg voor den op- marsch van het Roode Leger naar het westen vrij zou komen. Die thans nog reden tot triomfeeren meenen te hebben, zouden dan bittere tranen vergieten. Wat moet men er van zeggen, als En gelsche Tories de meening verkondigen, dat het zal lukken hét bolsjewisme aan banden te leggen en het ten slotte toch nog onder het Caudijnsche juk der pluto cratische democratie door te drijven? In het Kremlin zal men vermoedelijk tranen lachen, als men dergelijken onzin leest. In de kringen der Sovjetmachthebbers ziet men daarin hoogstens teekenen van verval der westelijke wereld, die ten on dergang gedoemd is en welker liquidatie als de historische taak van het bolsjewis me wordt beschouwd. De grootste ramp der 20e eeuw. Het is wellicht het grootste ongeluk van de 20ste eeuw, dat de Joodsch-Bolsjewis- tische idee zich met de ongehoorde kracht van het Russische volk van 200 millioen. verbond, dit in het bezit van de techniek stelde en het thans als 'n razende stoom wals op Europa loslaat. Ons continent roept deze stoomwals een halt toe of het is verloren. Zoo en niet anders is de probleemstelling van dezen oorlogr Al zijn andere vraagstukken schrompelen, daarbij ineen tot een bagatel. Men schijnt in de westelijke staten in het geheel niet te gevoelen, dat een Sovjetoverwinning op Duitschland gelijk zou staan met een Sovjetoverwinning op Europa, dat het bolsjewisme na zulk een overwinning zou beschikken, zoowel over het krachts- als over het menschenpotentieel van Rusland en Duitschland en daardoor een macht zou zijn, waartegen geen westelijke coali tie, al was zij nog zoo uitgebreid, opge wassen zou zijn. De overwinning zal ons deel zijn. Met welk een trofs moeten wy Duit schers dagelijks een strijd voeren en doorstaan, welke voor de geheele be schaafde wereld wordt gevoerd en doorstaan, aldus besluit dr. Göbbels. Het uur zal aanbreken, waarop het donker, dat ons thans omgeeft, zal gaan optrekken. Uit vuur en brand verrijst een nieuwe wereld, zonder vrees en dwaling, die bewoond zal wor den door gelukkige volken, welke slechts leven voor hun eer en wel vaart. De wereldgeschiedenis is het wereldgerecht in het goede zoowel als in het kwade. Wij zijn uitgetrokken om voor de gerechtigheid de overwin ning te behalen. Als wU in dezen strijd niet verlammen, zal de over winning ons ook "ten deel vallen. BESLUITEN BURGEMEESTER. De burgemeester van Alkmaar heelt goedgekeurd de rekeningen der volgen de instellingen van weldadigheid ove: 1942: het Burgerweeshuis, het Centraal Ziekenhuis en de gemeentelijke instel ling voor maatschappelijk hulpbetoon. HET 25-JARIG JUBILEUM VAN PIET VAN DE UNIE. De heer P. Laan, meer bekend als „Piet van de Unie", herdacht gister het feit, waarop hij vóór 25 jaar als ober in de Unie, thans Weermachts- heim, te werk werd gesteld. Door de belangstelling in breeden kring is deze dag, die te zijnen huize in familiekring werd doorgebracht, tot een onvergetelijke geworden. Een schat van bloemen legde er getuigenis van af, dat velen met het jubileum mede leefden. Daar was allereerst zijn voor malige patroon, de heer C. Witte, die hem met een bloemstuk en een en veloppe met inhoud verblijdde, terwijl zijn eerste patroon, de heer Harry London, bij wien hij zijn opleiding in het vak ontving, ook niet ontbrak en hem een bloemstuk vereerde. Een deputatie van de Sociëteit „De Unie", bestaande uit de heeren mr. A. Moens, B. Schouten en mr. G. A. de Lange, complimenteerde hem namens de So- citeit bij monde van mr. De Lange en bood zijn echtgenoote bloemen aan en den jubilaris een enveloppe met in houd. Een dergelijk geschenk gewerd hem door den heer Van Woerden, na mens de Heinekens Brouwerij. De firma Preijer, de vertegenwoordiger van de Gist- en Spiritusfabriek, de heer Strooker, de firma Frans Ver schuit en die van Andre Kerstens uit Tilburg droegen er zorg voor, dat de op zoo'n feestdag onmisbare dranken niet ontbraken, terwijl de Weermachts- heimleidster verschillende gewenschte cadeaux offreerde en de loterij club „De Gouden Niet" acte de présence gaf en die van bloemen deed vergezeld gaan. Ook van vele particulieren waren bloemstukken ingekomen. Van de ver- eeniging„Horeca" gewerd den jubilares de medaille voor 25-jarigen trouwen dienst. AGENDA. Bioscopen. Eiken avond 7.30 uur voorstelling. (Har monie Theater Zaterdag geen voorst.). Zondag doorl. van 2 uur af. Woensdag 2.30 uur matinée. Cinema-Theater: De Tijger van Eschna- poer (rom.) 14 jaar. Alkm. Bioscoop Theater: Vracht van Bal- timore (rom. sens.) elke leeftijd. Harmonie-Theater: Die Grosse Liebe (rom.) 14 jaar. Victoria-Theater: Tonelli (rom. sens, cir cusfilm) 18 jaar. Vrijdag 18 Februari. 7.30 uur Gulden Vlies: Sportfilm, zwem men. Zaterdag 19 Februari. 2 uur Gulden Vlies, Kindervoorstelling, Poppenspel, Sneeuwwitje. Stompetoren, Duo Wi-Jo voor Huisvlijt en Floralia. DRENKELING OPGEVISCKT. Gisteravond twintig voor tien heeft de politie den 40-jarigen W. K., wo nende Heiligland 10 alhier, uit het water van de Oudegracht opgevischt. De redding ging met veel moeite ge paard daar hij onder den invloed van spiritus verkeerde. De drenkeling .werd bij zijn familie ondergebracht. WEER EEN RIJWIEL ONTVREEMD. Gister werd er voor een pand aan den Kennemerstraatweg weer een rijwiel ontvreemd. GESLAAGD. Vanwege de Nederlandsche Stich ting voor Technische examens te 's-Gravenhage slaagde voor verwar- mingstechniker de heer J. G. Vrijhoef. N.V. NOORDER BANK TE ALKMAAR. Aan de op 24 dezer te houden jaar- lijksche vergadering van aandeelhou ders zal worden voorgesteld om over het boekjaar 1943 een dividend uit te keeren van 4% (v. j. 3%). BURGERLIJKE v STAND. Geboren: Eduard J. Th. M., z. v. J. Huisman en G. Th. F. Smeets. Jo hanna A. M., d. v. I. Vleugel en C. Zijp. Pieter A. A., z. v. A. J. de Boer en M. H. Brugman. Ondertrouwd: A. Vos en A. van Schaik. H. Stroombergen en A. J. van den Brink. R. Reunis en M. L. Savooij. L. Peereboom en M. Hooge- land. A. J. Stikkel en A. Rus. G. van Dijkhuizen en J. van der Vlies. B. Udema en J. E. Bruin. A. J. F. Wiesman en J. J. Franken. Verboden groenten-vervoer. - Op 11 October werd te Zaandam de 57-jarige schipper P. Beers van hier aangehou den tijdens het vervoer van 10600 kilo aardappelen, 1700 kilo uien en 3700 kilo wortelen. Deze bleken gedeeltelijk be stemd te zijn voor iemand uit Zaandiik en Wormerveer voor het personeel De man was echter niet gerechtigd tot dit vervoer en daarom veroordeelde de Economische i;echter te Haarlem hem Woensdag tot een boete van 75 of 20 dagen en verbeurdverklaring, ofschoon de eisch was 100 of 30 dagen en verbeurdverklaring. Biljartwedstrijd. De uitslag van den biljartwedstrijd tusschen biljarters van de sociëteit Vriendenkring alhier en On der Vrienden van Oudkarspel was, dat Vriendenkring de overwinning behaalde met 14 winstbeurten. Onder Vrienden had 39 verliesbeurten. Politie. Gevonden: Een pantof fel en een zilverbon. Inlichtingen bij de heer van der Mars. Fiets gestolen. De heer M., amb tenaar van den i'lötributie-dienst kwam Dinsdagmorgen tot de onaan gename ontdekking, dat zijn rijwiel, dat hij achter café Vijzelaar,, waar bonuitreiking was, had neergezet, was verdwenen. Bedankt. - Naar wij vernemen de heer J. L. H. J. Westenberg te r ger. bedankt als dirigent van doopsgez. zangkoor alhier.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1