Vrijstelling van Arbeidsinzet DAGBLAD VOOR r E. VAN RICH Lezers schrijven Theologiseerend volk. Indieningstermijn tof 7 Maart 1944. Dr. Ley in ons land. De Nederlandsche arbeidskrachten in Duitschland. Zware gevechten bij Kriwoi Rog. Staraja Russa volgens plannen ontruimd. De bij Tsjerkassy ontzette Duitsche gevechtsgroep. De stem der SS. Baas boven baas. V INVASIE- EN LUCHTMACHTPROBLEMEN. Bij landingen een luchtparapluie onontbeerlijk. Sonja Henie doodelijk verongelukt? Verduister van 18.7.45 u. 1 EE, Oud-Kath. Kerk, EN HOEF, 16.M WT at. fl. i, 10 uur da. Bob«S ïej. Van Vliet; 8 uur loobol. Evang., 10 i Amsterdam. uur (Zondag 44) ós. 11. prov. verplichtin- Kerk (in het Witte lenst. 3, io uur ds. Van der ur ds. De Wilde van 2.80 uur ds. Koele. 10 uur ds. Loysen. tompetoren. uur dhr. Van Santen. ir ds. Van Lieuwen geen dienst, ds. De Jong. >.30 en S uur can#. i.m. 2 uur ds. De de Herv. Kerk), 10 Alkmaar. De Pree. 2.30 uur dhr. Van DE, 3 uur ds. Tuin- 10 uur ds. Kasteln. DER MARKT. aanvoer 375 st. run en voor de levering; 30f 1600, handel stug; 0—f 2200, handel stug; levering; 25 pinken stug; 20 graskalveren :re kalveren, voor de ckerij f 120f 180, han- taxatieprijs; 18 scha- g; 900 kippen en ha- f 1, eenden f 10.90 N Adema, Alkmaar, and; politiek redac- nus, A'dam (HAMA); Broersen te Hoorn, land; kunst, letteren P. van den Aard- port J. Werkman te ïws: D. A. Klomp te adv.-rubriek W. Ra de Zaan; voor de Bus, Alkmaar. ;oekt 'an dit blad. SKERK ng 19.30 uw RETTE ie en Regie: *T MAY BOEYEN ANG GUTH -TUNTER MAY MULlfR f 1.50, fl.- :ebruari aai nah. tafel f 35; et leer bekl. f 20. Brouwerstraat 12. ers, flinke mt. f 2 m- en schaakspel ;1, Schoolstr. 5. f 27.50 2-pers. m. marm. blad en (wit) f 40; 2 keu- f 6. G. de Wit, lat 17. dik. m. springbak im, Ritsevoort 60. kamerschermen, rslaand f 50 en mah. tafel f 20; G. de Wit, Schou- kist f 40; haar- rallia f 50. Bos- cersloot. taf eitje f 20; hou- 35. Schoorstra, .9, Bergen. koffer f 22.50; Buker, LIjtweg 28, erlamp m. rijden eikenh. theekast Uitenboschstr. 20. ianrechtbak f 25; ikjes f 5; rol- schilderij f 25; stel f 10. Triebe- iweg F 71, Heiloo. kleed f 30. Tool, 9, beslist na 6 u. met as 10x35 cm ;n f 2.50; krui- 6—f 10. M. de graafstraat 18. ukdoos f 25; i.g. jart f 25; kinder- 6. J. Reus, Hee- 77, Heiloo. >llen sportmantel- i 42 f 30; z.g.a.n. 1 mt. 42-44 f 85. louthavenstraat 6. 38, wollen stof, •ond pluche salon- 1 m middellijn Oudegracht 152, erstr., na 6 uur. jas f 55; 1 pr. j.- f 10 Wed. Haar- iwal 7. Ti. met 25 pl. f 40. De Ruyterstr. 31. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. NEDERLANDERS zijn een theologi- seerend volk, is een vaststelling, die men uit onze geheele vaderlandsche geschiedenis kan putten. Uit brieven van lezers wordt dit wei zeer afdoende bewezen. Uit een oogst van twintig inzendingen blijkt, dat niet minder dan zeventien zich met de verhouding van God tot maatschappelijke problemen bezighouden. Het is natuurlijk ondoen lijk al deze brieven te publiceeren. Verschillende bevatten dezelfde argu menten met andere bewoordingen. Plaatsruimte staat niet toe, telkens in herhaling te vallen. Een bloemlezing is dus geboden, waarbij de frappante beweringen en opvattingen van voor- en tegenstanders den voorrang ge nieten. Verscheidene lezers herinneren zich wellicht den „eerzame burger" uit Hei loo, die ondanks alle „eerzaam burger schap" het nationaalsocialisme en ons de huid volschold, dat er geen koe gras van zou eten. Zijn lijvig epistel van acht kantjes werd behandeld in een artikel „Booze tongen beweren van 26 Januari. Kortelings kwam er weer een brief van hetzelfde heer schap, in denzelfden trant en met de zelfde argumenten als waartegen in eer ste instantie stelling genomen werd. Ditmaal waren het maar liefst 22 kantjes. Hij heeft het hoog zitten in zijn opgekropt gemoed. Hij herhaalde al zijn in geen enkel opzicht bewijs bare valsche aantijgingen. Natuurlijk uitte hij bovendien de beschuldiging, dat zijn argumenten verdraaid weerge geven waren. Men kan moeilijk iets anders van hem in zijn zelfverzekerde eerzaamheid verwachten. Stiekum be tijen laten! Komt tijd, komt raad. Er zijn heele volksstammen o IJEEL wat briefschrijvers tornen op tegen den „eerzame burger" uit Hei loo, die het nationaal-socialisme en het Christendom als een onoverbrug bare tegenstelling ziet. Een lezer uit Den Helder, die zijn brief, zooals het behoort, van naam en adres voorziet, schrijft: „Ik ben het niet met den inzender uit Heiloo eens. Het nationaal socialisme eerbiedigt den godsdienst wel degelijk. Ik ben lid van de Ned. Herv. Kerk en mijn godsdienst zegt: waar 't recht vandaan komt, doet niets ter zake van welken kant ook, 't moet en zal geëerbiedigd worden. De eerbied voor God en Zijn schep ping was reeds hoog ontwikkeld bij de stammen met hun sterk religieus gevoel, waaruit ons volk tientallen eeuwen geleden is voortgekomen. Daarna heeft het Christendom gedu rende vele eeuwen zijn stempel ge drukt op alle Europeesche volkeren en zeker niet het minst op ons volk. Het heeft aan zijn religieus gevoel richting gegeven en het gefundeerd in en vernieuwd door het geloof in Christus. De laatste honderd jaren laten echter een geleidelijke afbrok keling van de Kerken zien. Velen hebben zich van de Kerken teruggetrokken, ja zijn vijandig gaan staan tegenover Kerk, Religie, God. Op velerlei wijze leeft nog bij hen, die niet tot de lidmaten eener Chris telijke Kerk gerekend kunnen wor den, het geloof der vaderen in een diep geworteld godsdienstig gevoel. Zij hebben nog niet verloren het be sef, dat God onderscheidt goed en kwaad, dat wij het goede moeten doen en het kwade nalaten. Zij weten zonder voorbehoud, dat eer, plichts gevoel, trouw, arbeidzaamheid, moed, eerlijkheid, alle behooren tot het goe de en dat' eerloosheid, onverschillig heid, verraderlijkheid, luiheid, laf heid, diefachtigheid alle behooren tot het kwade. Het onverschillig staan ten opzichte van Religie, het ontbreken van Godsvertrou wen is een beletsel voor# waarlijk nationaal-socialisme. En zij, die in en met de nieuwe beweging groeien, worden zich dit ook meer bewust. Dit beteekent een dure roeping voor de Kerken en legt op haar een zware verantwoordelijkheid voor de toekomst der natie. In volkeren, die op zijn minst krachtens hun traöi- tiën Christenvolken genoemd wor den, zijn dan ook Christendom en nationaal-socialisme onverbrekelijk aan elkaar verbonden. Al de groote waarden, die in het Christendom ver ankerd liggen, wil het nationaal- socialisme sterker doen leven dan ooit, al zal niemand de euvele ge dachte hebben, dat geen dezer waar den leefde in de harten van de voor geslachten, die op onzen bodem woonden, lang voor de komst van het Christendom. Niets verbindt Christendom en nationaal-socialisme echter zoo zeer als het geloof in de noodzakelijkheid en de oneindig groote vruchtbaarheid van het offer. Aldus deze briefschrijver uit Den Helder, die zich als diep religieus man bewust in zeer positieven zin voor het nationaal-socialisme uitspreekt en het leven met alle offers en moeilijkheden moedig en met breed vertrouwen in de toekomst aanvaardt. o QOK een inzender uit St. Pancras, die zich met naam en adres aan dient, uit zich in soortgelijke richting. Bovendien merkt hij op, dat juist de terughoudendheid der kerken en ker kelijke bedienaren er schuld aan zal zijn, dat het nationaal-socialisme, in dien het niet door de religie wordt op gevangen, zich in den loop zijner ont wikkeling van de religie afscheiden of deze overwoekeren zal. Hij spoort derhalve de kerkelijke bedienaren aan, hun standpunt ten opzichte van hei nationaal-socialisme te herzien. En wel aanstonds, opdat bij langer talmen de kloof, veelal door vooroordeelen en onkunde gevormd, niet verbreedt. Van geheel andere strekking is het schrijven van iemand zonder naam of adres die echter blijkens aanduidingen uit dén brief uit Den Helder of naaste omgeving afkomstig moet zijn. Hu is heelemaal van godsdienst niet gediend. Hij noemt het „smeerlapperij en hui chelen." Hij schrijft woordelijk: „De geestelijkheid speelt een vieze rol. Op het oogenblik, nu zij den afloop van den strijd nog niet schat ten kan, houdt zij zich bij het oude Als Duitschland den oorlog gewon nen heeft, wordt zij natuurlijk plot seling als alle baantjesgasten en lief hebbers van een lekker lui leventje nationaal-socialistisch.De kerken steeds achter de feiten aan gehold. We gelooven aan deze medi- ZATERDAG W FEBRUARI 1944. AtKMATARSCHE iDITIE, NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 42, 4 pagina's. Prijs der gewone advertenties in deze editie min. 1.40, elke m.m. meer ƒ0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cent. voor handel, ambacht, hotel-, café- en restaurantbedrijf, voor accountants, boekhoud- en administratie- bureaux en belastingadviseurs. Van bevoegde zijde wordt medegedeeld: Ten behoeve van den arbeidsinzet wordt sedert eenigen tijd een nader onderzoek ingesteld naar de mannelijke werkkrach ten, welke in Nederlandsche bedrijven werkzaam zijn. Geschiedde tot voor kort de z.g. uitkamming van deze bedrijven ten behoeve van den arbeidsinzet recht streeks door de arbeidsbureaux, thans wordt een andere methode, de procedure der z.g. Z-kaarten toegepast, waarbij meer dan tot dusverre aandacht kan worden geschonken aan de belangen van de ondernemingen. Thans vallen onder deze procedure de volgende groepen van bedrijven en per sonen: handel, ambacht, hotel-, café- en restaurantbedrijven, boekhoud- en admi- nistratiebureaux, accountants en belas tingadviseurs. Wil nu een ondernemer zekerheid heb ben of en in hoeverre hij en zijn per soneel voor vrijstelling van arbeidsinzet in aanmerking komen, dan dient hij bij de Hauptabteilung Wirtschaft te Amers foort een aanvrage daartoe in. Duitsche ondernemingen dienen haar aanvrage in bij de Duitsche Kamer van Koophandel voor Nederland te Amsterdam. Deze instantie beslist over de aanvra gen, waarbij dan aan de Nederlandsche vakgroepen resp. voor Duitsche onder nemingen de Duitsche Kamer van Koop handel, ruim gelegenheid wordt gegeven om de belangen van de ondernemers te bepleiten. De ondernemers dienen zich voor de behartiging van hun belangen tot hun vakgroepen te wenden. Aanvraagformulieren en Z-kaarten zijn verkrijgbaar gesteld bij de vakgroepen de Kamers van Koophandel en de Duit sche Kamer van Koophandel voor Neder land te Amsterdam en te Rotterdam. De vrijstelling van den arbeidsinzet heeft plaats hetzij voor een bepaalden hetzij voor een onbepaalden tijd. Na de beslissing krijgt zoowel de be treffende vakgroep resp. de Duitsche Ka mer van Koophandel als de ondernemer één Z-kaart terug, waarop de beslissing is aangeteekend. De vrijstellingen die naar aanleiding van de aanvragen zijn gegeven, zijn bin dend voor de arbeidsbureaux en kun nen door deze bureaux niet worden in getrokken. Mocht desondanks een vrij stelling door een arbeidsbureau niet wor den erkend, dan is de vakgroep resp. de Duitsche Kamer van Koophandel in de gelegenheid om in overleg met de Haupt abteilung Wirtschaft onmiddellijk daar tegen op te komen. De verzoeken om vrijstelling van bo vengenoemde groepen van bedrijven en personen moeten onverwijld en wel uiter lijk tot 7 Maart 1944 bij de Hauptabteilung Wirtschaft te Amersfoort resp. bij de Duitsche Kamer van Koophandel te Am sterdam worden ingediend. Ondernemers, die verzuimen binnen dezen termijn hun verzoek in te dienen, stellen daarmede zichzelf en hun personeel voor arbeids inzet elders ter beschikking. De arbeidsbureaux zullen t. z. t. aan deze bedrijven de werkkrachten voor ar beidsinzet elders onttrekken zonder dat de Hauptabteilung Wirtschaft, de vak groepen resp. de Duitsche Kamer van Koophandel of welke andere instantie dan ook hiertegen bezwaren kan doen gel den. Met nadruk wordt er dus op gewezen, dat die ondernemers die deze laatste ge legenheid tot het aanvragen van vrij stelling ongebruikt laten voorbijgaan, het aan zichzelf te wijten hebben, wanneer hun belangen bij het vrijstellen van hun werkkrachten niet worden behartigd. Voor verdere bijzonderheden zie men de publicatie in ons nummer van 15 Febr. of men wende zich tot zijn vakgroep of de Kamer van Koophandel. HILVERSUM, 18 Februari. Een aan tal Gaubeauftragten en D.A.F.-leiders bracht heden een tweedaagsch bezoek aan ons land. Zij zullen kennis nemen van de omstandigheden, waaronder de Nederlandsche arbeider hier gewend is te werken om daaruit leering te trek ken voor de „Betreuung" der Neder landsche arbeidskrachten in Duitsch land. De Duitsche gasten werden gister middag ontvangen op de vormings- school „Drakenburg" van het N.A.F waar Reichsorganisationsleiter Dr. Ley hen nog eens wees op het groote belang van een goede verzorging der buiten- Iandsche arbeiders en de wijze waarop deze dient te worden aangepakt. Hij dankte hen allereerst voor de wij ze waarop zij zich het afgeloopen jaar van hun taak hebben gekweten, ook al mogen hier en daar fouten zijn gemaakt. De vraagstukken, verbonden aan de tewerkstelling van ettelijke miliioenen vreemde arbeiders in het Rijk waren vele en zij moesten op wel zeer korten termijn worden opgelost. Aan deze tewerkstelling waren voor al ook groote gevaren verbonden. In plaats van werkgevers met zwee- pen en politie in de bedrijven zooals zij zich hadden voorgesteld, troffen deze arbeiders bedrijfsgemeenschappen aan, waarin met vreugde werd gear beid. Op de hoeken der straten ston den geen posten met machinegeweer. In de bedrijven troffen zij overal een gesloten gemeenschap van Duitsche menschen, onwrikbaar in hun Natio- naal-Socialistische overtuiging. cijnmannen niet meer. Zij hebben uitgediend met hun poespas en ge zever. Het is verschimmelde boel. Laat Stalin maar komen. Hij zal ze wel allemaal opruimen, de sch Daarachter volgt een heele reeks scheldwoorden. Enfin, het zal den le zers duidelijk zijn: deze anonymus is geen nationaal-socialist. Zonder twij fel is hij een dergenen, die in hun vertwijfeling aan de toekomst van de Westersche beschaving, waarvan ze misschien weinig bespeurd hebben, wanhopen; op een overwinning van Moskou bouwen en daarbij in hun teleurstelling over geleden sociaal onrecht verwachten dat deze dan met een schoon schip zal maken met alles Te gelegener tijd zal deze verbitterde briefschrijver, die abusievelijk het nationaal-socialisme van „staatskapi- talisme" beschuldigt, in deze kolommen nog te woord gestaan worden. o E'EN inzender, wiens onderteekening met den besten wil van de wereld niet te ontcijferen viel (hij adresseerde zijn brief: Journalist HAMA. Amster dam en zijn schrijven kwam aan ook!) schrijft o.a.: „Om reden, dat er geschreven staat, onderzoek alle dingen, waarom zouden er in de NSB geen goede dingen zijn overgenomen uit de Christelijke levensbeschouwing? Men mag geen kwaad met kwaad vergelden! Moord en roofovervallen, hoe ook gemoti veerd, zijn uit den booze. Ik vind de bombardementen op Duitsche steden vreeselijk. Mijn hart beeft voor het lijden der burgerbevolking in de ge troffen steden, of dit nu Duitsch land. Italië, Engeland, Frankrijk of waar ook betreft. Wanneer zooiets hier te lande gebeurt, zal er in Hol land geen steen op den anderen blij ven. Maar toch ben ik geen pessi mist. Ik geloof en vertrouw op God." Voor dezen keer is het hierbij te laten. Theologiseerend volk zijn we, maar desondanks, juist daarom kunnen we goed het nationaa1-socialisme aan vaarden, behalve dan die mijnheer daar uit Heilool HAMA. CORRESPONDENTIE: „Slachtof fers Zaandam", die over een zijdigheid klagen. Uw klacht is door gegeven aan betrokken instantie. Maar feiten, namen zijn doeltreffender dan vage algemeenheden. Bezwaren zijn volkomen gegrond. Did N. V. D. Luistermoeilijkheid is bepleft, Het moge baten! Nergens was er verschil in denken en handelen te bespeuren tusschen Ge- folgschaft en ondernemer. De gesloten weerbare houding van de Duitsche arbeidsgemeenschap moet dezen buitenlandschen arbeiders, waar onder zich ongetwijfeld ook duizenden agenten van Moskou bevonden, tot nadenken hebben gestemd. Dit was iets nieuws voor hen, iets onbegrijpelijks. Spreker hield er zich derhalve van overtuigd, dat vele dier arbeiders thans anders gaan denken over de huidige vraagstukken en hun houding wijzigen Op dezen weg moeten zij verder worden geholpen want het gaat er niet,, alleen om, dat zij arbeid verrichten maar ook de hoogste prestatie leveren Niet onder dwang, maar uit het inzicht dat het recht is aan de zijde van Duitschland en deze oorlog des te spoe diger afgeloopen is naarmate meer wapens worden geproduceerd. Ook de „Betreuung" der vreemde ar beidskrachten zal nog verbeterd moe ten worden, want tenslotte gaat de meeste wervingskracht uit van brieven waarin de arbeiders naar huis schrij ven, dat zij het in Duitschland goed hebben en er goed verzorgd worden. Aan den anderen kant moeten dezen echter bedenken dat het Duitsche voik in dezen oorlog de bloedoffers brengt voor de gemeenschappelijke Germaan- sche en Europeesche zaak en er zich dus niet over beklagen, wanneer zij eens hard worden aangepakt. Bezoek aan het hoofdkwartier van den Leider. UTRECHT, 18 Febr. De persdienst van de N.S.B. meldt: Donderdagmorgen heeft Reichsorga nisationsleiter Dr. Ley den Leider een bezoek gebracht in diens hoofdkwar tier te Utrecht. De Rijksorganisatieleider werd buiten het hoofdkwartier begroet door den Secretaris-Generaal der Beweging, Ir Huygen, waarna Dr. Ley de opgestelde eereformatie inspecteerde. Twee Stormsters boden Dr. Ley bij het be treden van het gebouw bloemen aan. De Secretaris-Generaal Huygen be geleidde Dr. Ley vervolgens naar de werkkamer van den Leider, waar mede ter begroeting aanwezig waren de plaatsvervangend leider van Geelker ken, de leider van het Arbeidsfront Woudenberg, de Gemachtigde van den Leider voor de financiën, Van Bilder- beek de organisatieleider, Kardoes, en de propagandaleider Leeuwenberg. De Leider sprak zijn vreugde uit over dit bezoek en vond gelegenheid op ongedwongen wijze met Dr. Ley van gedachten te wisselen, waarbij uiteraard ook de positie van de Neder iandsche arbeiders in Duitschland sprake kwam. ter Met de slede op sleeptouw tijdens den opmarsch. Onophoudelijk gaat de ravitailleering naar de ironten in het Oosten voort. Pak tijdens den opmarsch PK Kamm/fBE/R/P ni UIT HET HOOFDKWARTIER VAN D£N FüHRER, 18 Febr. (D.N.B.). Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Ten zuidoosten en ten noorden van Kriwoi Rog gingen de bolsje wisten gisteren met sterke infante rie- en pantserstrijdkrachten tot den aanval over. Er ontstonden zware gevechten, die nog voortduren. Vooral in een penetratieplek ten zuidoosten van de stad wordt ver bitterd gestreden. In de zware gevechten in het gebied van Nikopol hebben Oostmarksche, Beiersche, Rijnsch-Westfaalsche. Saksi sche, Mecklenburgsche. Pommersche en Oostpruisische divisies onder bevel van den generaal der bergtroepen Schörner en van de generaals Brandenberger, Mieth en Kreysing in de periode van 5 November 1943 tot 15 Febr. 1944 in den aanval en afweer sterke doorbraak pogingen der bolsjewisten, dikwijls met het blanke wapen, verhinderd en hun zware verliezen toegebracht. Daar bij werden 1754 pantserwagens, 533 stukken geschut, talrijke andere wa pens en ander oorlogstuig buitgemaakt of vernietigd en 56 vijandelijke vlieg tuigen met infanteriewapens neerge schoten. Onze luchtmacht heeft in deze successen door het in den strijd werpen van sterke formaties gevechts- en slagvliegtuigen, een schitterend aandeel. In het gebied ten westen van Tsjerkassy werd, na afweer van he vige vijandelijke tegenaanvallen, de verbinding hersteld met een sedert weken afgesneden vrjj sterke Duit sche gevechtsgroep, die tot aan het front was doorgedrongen van de pantserformaties, die uitgezonden waren om haar te ontzetten. Ten zuiden van het Ilmenmeer werd een vooruitspringende bocht in het front met de stad Staraja Russa, na vernieling van alle mili taire installaties en zonder door den vjjand gehinderd te worden, ter verkorting van het front ontruimd. Ten westen van het Ilmenmeer en aan het front tot aan het Peipusmeer, alsmede bij Narwa, vielen de bolsjewis ten op verscheidene plaatsen met vrij sterke strijdkrachten en door pantser wagens gesteund, tevergeefs aan. Zes en dertig bolsjewistische pantserwa gens werden daarbij stukgeschoten. In dit gebied heeft zich de Pommersche 12e pantserdivisie onder bevel van lui tenant-generaal Freiherr von Boden- hausen, bijzonder ondeTscheiden. De strijd in Italië. Ten zuiden van Rome maakt onze aanval ter verkleining van het lan- dingshoofd van Nettuno in taaie ge vechten vorderingen, daarbij door sterke ir tiller ie en luchtstrijdkrach ten goed gesteund. In de havens van Anzio en Nettuno werden zware branden en vernielingen KEURINGEN. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander, in den leeftijd van 17—45 Jaar, kan zich aan melden, teneinde gekeurd te worden voor: de Waffen-SS, SS-wachtbataljon In Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegsmarine en de Germaansche SS in Nederland. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van fa milieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Personen, tusschen 18—30 jaar, die aanmeldingsplicbtig zijn voor de te werkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrij gesteld. Het D.N.B. wordt medegedeeld: Nadat de Sovjet-Russiscbe berichten dienst reeds dagenlang berichten heeft verspreid over de vernietiging van een in het gebied ten westen van Tsjer kassy sedert geruimen tijd ingesloten Duitsche gevechtsgroep, heeft radio Moskou thans een lang officieel be richt daarover uitgezonden. 2ooals in het weermachtsbericht van Vrijdag wordt medegedeeld, is de gevechts groep gisteren door de Duitsche aan- valsformaties, die daar in den strijd werden gebracht, ontzet. In geen en kel opzicht is den bolsjewisten dus de vernietiging van deze Duitsche ge vechtsgroep gelukt. De verspreiding van het Sovjet-Russische bericht, juist op het moment, dat de Duitsche aan valsgroepen zich met de tot dan toe ingesloten formaties hereenigden, is kenmerkend voor de leugenachtigheid van de officieele Sovjet-Russische be richtgeving. Luistert Zondag van 11.30 tot 11.45 uur over den zender Hilversum I op golf lengte 415 meter naar de stem der SS. onderwerp: „Het wentelend zonnerad". HET POSTKANTOOR TE AMSTER. DAM. Ook voor het behoud var deze Nederlandsche cultuurwaarden strijden onze Vrijwllllaers GL/H/P m Officier ln de Waffen-SS kan leder worden, die na minstens een Jaar dienst tijd zijn geschiktheid -voor de officiers opleiding heeft bewezen. Zijn schoolop leiding is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, prestatie. 20 Febr. 9—14 uur, Amsterdam, Dam 4; 21 Febr, -9—13 uur, Utrecht, N.V Huis, Oudegracht 245; 22 Febr., 9—14 uur, Amersfoort, Pol. Durchgangslager, Leusderweg; 23 Febr., 9—14 uur, Den Haag, gebouw Amicitia, Westeinde 15 Gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis verkrijgbaar bjj de Nebenstellen der Waffen S.S. Amsterdam, Dam 4, Alk maar, Langestraat 56. Heerlen Sarolea£tr. 25, Groningen, Heerenstraat 46, Enschedé, Hengeloschestraat 30 en het S.S.-Ersatz- kommando, Den Haag, Korte Vijverberg 5. veroorzaakt. Bij Cassino sloegen onze dappere grenadiers alle vijandelijke aanvallen af en sloegen op verscheide ne plaatsen doorgedrongen vijandelijke gevechtsgroepen met zware verliezen voor den vijand weer terug. Boven het Italiaansche grondgebied werden giste ren 18 vijandelijke vliegtuigen neerge schoten. Lichte Duitsche vlootstrijdkrachten vernietigden op 16 Februari des avonds ten noorden van het eiland Elba twee Britsche artillerie-motortorpedobooten. 115 kleinkinderen. Onlangs hebben wij als een uni cum melding gemaakt van het feit, dat een vrouw te Heemskerk, met name de wed. Castricum, groot moeder was geworden van haar honderdste kleinkind. Dit feit nu blijkt niet geheel op zichzelf te staan, althans is de grootmoeder uit Heemskerk geen recordhoud ster. Deze eer komt n.l. voorloopig toe aan mevr. de wed. Kok, wonen de in de Wogmeer onder de ge meente Obdam. Deze thans 77-jarige vrouw schonk namelijk aan niet minder dan 17 kinderen het leven, waarvan er later 5 gestorven zijn. De overige 12 zijn echter allen ge trouwd en hebben op hun beurt weer kinderen gekregen en waar ook deze huwelijken zeer vrucht baar bleken, kon het gebeuren, dat het vorig jaar de weduwe Kok haar 100ste kleinkind ten doop hield. Er waren toen welgeteld precies 50 jongens en 50 meisjes! Inmiddels is dit cijfer weer met één verhoogd en zijn er verschil lende kleinkinderen getrouwd, die op hun beurt ook weer voor de noodige nakomelingschap hebben gezorgd, zoodat er thans reeds 14 of 15 achterkleinkinderen zijn. Mevrouw Kok woont alleen in haar huisje en geniet nog een pri ma gezondheid. Zoodat het bij de zen voortgang geen verwondering behoeft te wekken, zoo zij nog eenmaal voor de 150ste maal opoe wordt.... De rol der Amerikaansche vliegdekschepen. BERLIJN, 19 Februari, (C.D.) De mislukte Engelsche expeditie tegen Noorwegen in April 1940, de aanvankelijk hachelijke situatie van het vijfde Ameri kaansche leger na de landing bij Salerno in September 1943 en de critieke toestand van het Engelsch-Amerikaansche brugge- hoofd bij Nettuno in het oegin van de vorige keek, hebben terecht de meening ingang doen vinden, dat een eventueele invasie in West-Europa alleen kans van slagen kan hebben wanneer de aanvallers er van meet af aan voor zorgen, dat zij het absolute overwicht in de lucht heb ben. In Noorwegen werden sterke Engel sche zeestrijdkrachten door het Duitsche luchtwapeu gedwongen om weer zee te kiezen en aanzienlijke contingenten geal lieerde troepen overhaast te evacueeren of aan hun lot over te laten. Bij Salerno dreigde de Duitsche artillerie de gelande strijdkrachten van generaal Clark in zee terug te drijven, voor welk lot zij pas ge spaard bleven nadat het geallieerde lucht- wapen met een even geweldige als kost bare krachtsinspanning de superioriteit in de lucht had bevochten. Tenslotte bleek de beteekenis van de „luchtparapluie" wel zeer duidelijk toen in het begin van de vorige week het ongunstige weer het geallieerde luchtwapen practisch stil leg de en het geallieerde bruggehoofd bij Nettuno oogenblikkelijk in ernstig gevaar kwam te verkeeren. Dé talrijke landingsoperaties, welke Amerikanen, Australiërs en N'euw-Zee- landers gedurende de laatste 18 maanden in het Verre Oosten hebben ondernomen, vooral op Nieuw-Guinea, Guadalcanar en Bougainville, op de Salomonseilanden, op A toe in de Aleoeten, op Nieuw Brittanje en Nieuw Ierland in de Bismarck Ar chipel, op de Gilbert- en de Marshall eilanden, zijn eveneens in wezen overwin ningen van het numeriek verreweg supe rieure geallieerde luchtwapen, ook al heb ben hier het vernietigend vuur van sterke vlootstrijdkrachten en het uithoudingsver mogen van Amerikaansche mariniers, Australische infanteristen en Nieuw-Zee- landsche parachutisten nog zoo'n groote rol gespeeld. Bij de expeditie tegen Noor wegen hebben de Engelschen gebruik ge maakt van eenige vliegdekschepen, wat echter niet het verhoopte resultaat ople verde. Bij de pogingen tot ontlasting van het bruggehoofd bij Salerno waren dubbel zoo veel vliegdekschepen in actie, maar ook dit zou niet gebaat hebben, wanneer men niet massa's vliegtuigen, waaronder van hulptanks voorziene jagers, had laten starten van vliegvelden in Z.-O.-Italië en op Sicilië. Deze ervaringen aan het Europeesche front hebben vrij algemeen de overtuiging post doen vatten, dat een zoo enorme on- dërneming als een invasie in West-Europa slechts kans van slagen heeft wanneer zij wordt ondersteund door een zeer sterke luchtmacht, die binnen het bereik van haar normale actieradius het meevoe ren van hulptanks, die den actieradius aanzienlijk vergrooten, heeft een ongun- stigen invloed op de snelheid en de be stuurbaarheid der toestellen over tal- ïijke goede vliegvelden beschikt. Voorop gesteld, dat de zwakste schakel de sterk te van een ketting bepaalt, zouden deze vliegvelden dus zoo dicht bij het terrein der operaties moeten liggen, dat ook de jagers met volle kracht in actie kunnen komen. De actieradius van een modern jachttoestel wordt gemiddeld op 1000 km. gesteld. Om een effectief optreden moge lijk te maken kan daarvan hoogstens de helft voor de uit- en thuisvlucht worden gebruikt. Tusschen Cherbourg en Ostende. Een blik op de kaart is voldoende om te constateeren, dat, wanneer de geallieer den tot een invasie op zoo solieden grondslag willen overgaan, zij Z.-O. Engeland als uitgangspunt voor hun ope raties moeten gebruiken en dat hun aan val zich moet richten tegen de nabij ge legen Kan.ialkust, ongeveer tusschen Cherbourg en Ostende. Dit wil natuurlijk niet zeggen, dat de invasie onder deze omstandigheden een zuiver locale onder neming zou worden, want om haar zelfs maar een kans van welslagen te geven, zouden operaties tegen een veel uitge strekter gebied noodzakelijk zijn. Om te Via het neutrale buitenland is uit de Ver. Staten een bericht ontvangen, waarin gemeld wordt, dat de Noorsche kunstrijdster op de schaats en vroegere wereldkampioene, Sonja Henie, bij een filmopname verongelukt zou "zijn en aan haar verwondingen zou zijn over leden. Sonja Henie was 34 jaar. Een bevestiging van het bericht is echter nog niet te verkrijgen. 20 Febr, Zon op 7.49 u., onder 18.00 u. Maan op 5.10 u. onder 13.31 u. 21 Febr. Zon op 7.47 u., onder 18.02 n. Maan op 6.09 u., onder 14.37 n. beginnen zouden de geallieerden zware bombardementen moeten ondernemen op alle Duitsche vliegvelden in Nederland, België en Noord-Frankrijk, minstens tot Parijs, Normandië en Bretagne. Verder zouden zij binnen hetzelfde gebied het verkeer zooveel mogelijk pt»l moeten leg* gen door stations, vooral goederenstations, rangeert treinen enz. te vernielen, bin nenhavens aan te vallen en het rollende verkeer op de hoofdverkeerswegen te be stoken. Tenslotte zouden zij uiteraard ook luchtaanvallen moeten ondernemen tegen concentraties van materieel, troepen en dergelijke doelen Dit alles zou eventueel pas actueel worden, wanneer de eigenlijke operaties reeds zijn begonnen, m. a. w. terwijl zware scheepsartillere een bres probeert te schieten in de vestingwerken van het Atlantisch bolwerk, landingstroepen de landingsvaartuigen verlaten en een brug gehoofd gevormd hebben, waar tanks en artillerie kunnen worden gelost, luchtin- fanterie en parachutisten in het achter land verwarring stichten en de kustver- sterkingen in den rug aanvallen. Voor den zal het geallieerde luchtwapen geruimen tijd op Sicilië en in Calabrie ongeveer 6 weken noodig hebben om de punten, die men bestormen wil storm- rijp te bombardeeren. Het ligt voor de hand, dat wanneer van Duitsche zijde als een bewijs voor de kracht van het Atlantisch bolwerk wordt aangevoerd, dat hier om de 300 M. een kanon staat opgesteld, dit slechts globaal bedoeld is. Aan de kust van het Kanaal staan de kanonnen zonder twijfel heel wat dichter opeen. Ja in het algemeen kan men zeggen, dat de Duitsche ver sterkingen, die onmiddellijk onder* de Duitsche kust liggen, zoo sterk zijn, dat velen, die ze bezichtigd hebben, niet aan de defensieve doeleinden van deze ves tingwerken wilden gelooven en er uitge sproken offensieve bedoelingen achter zochten. Te Berlijn wordt dan ook on danks het luchtoffensief, dat de Engel schen en Amerikanen momenteel weer bijna ononderbroken dag en nacht tegen Noordwest-Frankrijk voeren en dat on getwijfeld herinnert aan de bombarde menten van Sicilië en Calabrie in den afgeloopen zomer, telkens weer de ver onderstelling geopperd, dat de geallieer den hun eventueele invasie op anderg, punten van de Europeesche Westkuafo zullen probeeren. r De Amerikaansche landingen. In dit verband wijdt men ook in de Duitsche pers groote aandacht aan de Amerikaansche landingsoperaties in den Stillen Oceaan. De Amerikanen, die reeds talrijke landingen hebben uitgevoerd zon der dat zij vliegvelden voor hun lucht wapen ter beschikking hadden, opereeren op zeer grooten afstand van hun bases. De zware aanval, dien zij momenteel sinds Woensdagochtend met sterke zee- en luchtsrijdkrachten op Truk, op de Carolinen, het Gibraltar van den Stillen. Oceaan, ondernemen, wordt gevoerd op 2500 km afstand van hun pas veroverde basis Kwajalein op de Marshalleilanden. Truk is een der sterkste Japansche ves tingen en volgens Amerikaansche be richten beschikken de Japanners hier niet alleen over talrijke vlegtuigen en sterke contingenten troepen, maar ook over minstens 26 oorlogsschepen. Bij de zen aanval en ook bij de talrijke landin gen, welke er aan vooraf zijn gegaan, baseerden de Amerikanen hun strategie in de eerste plaats op het vliegdekschip, dat in hun oorlogvoering tot dusverre een defensieve rol speelde het diende n.l. alleen om een „luchtparapluie' te kunnen formeeren maar dat bij de lan ding op de Marshalleilanden voor het eerst en thans ook bij den aanval op Truk offensief werd gebruikt in dien. zin, dat er zware bommenwerpers en tor pedovliegtuigen werden meegevoerd om vestingwerken en oorlogsbodems te kun nen bestoken. De ervaring in den Stillen Oceaan toont dus aan, dat landingsoperaties zonder ba ses op het nabijgelegen vasteland moge lijk zijn, mits men over voldoende vlieg dekschepen beschikt. De Amerikanen hebben zich sinds eenige jaren op dit wapen gespecialiseerd. Oorspronkelijk was het zelfs hun bedoeling de „Nor mandie als vliegdekschip in te richten. Talrijke andere, groote passagiers- en vrachtschepen, hebben zij tot vlegdek- schepen verbouwd. Een aantal kruisers, die reeds op stapel stonden werden even eens als vliegdekschepen voltooid. Voorts zijn er talrijke bouworders geplaatst voor groote en middelbare vliegdeksche pen, die thans reeds ten deele in dienst zijn gesteld. Volgens Amerikaansche pers berichten zouden er aan de operaties te gen de Marshalleilanden 42 vliegdek schepen hebben deelgenomen. Dit cijfer lijkt overdreven, ofschoon het mogelijk mag worden geacht, dat de Ver. Staten op het oogenblik in de gelegenheid zijn een dergelijke vloot van deze schepen te laten opereeren. Of zij echter ook in staat zouden zijn zooveel of nog meer vliegdekschapon naar Europeesche wateren te zenden? Het lijkt onwaarschijnlijk, maar intus- schen blijft het vliegdekschip een factor, dien men bij een eventueele invasie niet mag verwaa^oo^en,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1