DAGBLAD VOO HELDENDOOD VAN GENERAAL STEMMERMANN Nieuw Duitsch bombardements- systeem. De „groote brandcaiastrofe" trof Londen. EFFECTIEVER WAPENS Bekendmaking. 10.000 gulden belooning. Doodvonnis voltrokken. Churcbifl over den oorlofr. Post voor vrijwilligers! Niéuwe Sovjet-aanvallen afgeslagen. Straatgevechten in Kriwoirog Verduister van 18.15-7.30 u. Bomaanvallen op het Oosten des lands. Verlaging van het melkrantsctcn. STAD EN OMGEVING. A.s. studenten en de N.A.D. Churchill sprak Een sterk en onafhankelijk Polen wordt gesticht. Engeland buigt voor de Sovjet-eischen. LUCHTAANVALLEN NOG HEVIGER Geraffineerd dievegge stal 3500. Uitgave: Dagblad voor Noord-Bolland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. WOENSDAG FEBRUARI 1944. ALKMAABSOHE-ED1TIE. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 45, 2 pagina's. Prijs der gewone advertenties in deze editie min. 1.40, elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cent. Zwarte zwermen, beladen met zware bommen, tezamen de zooge naamde explosieve kern vormend, en een brandtempo, dat door mid del van het nieuwe satellieten- systeem aanmerkelijk verhoogd is, dat zijn de nieuwe methoden en wapens, waarmede de -Duitsche luchtmacht in den laatsten tijd eenige malen achtereen de Engel- sche hoofdstad heeft aangevallen. Aldus de Berlijnsche A.N.P.-cor- respondent. Zoowel van Duitsche als van Britsche zijde zijn over het resul taat van deze aanvallen tot dusver weinig details verstrekt, alhoewel men uit de publicaties reeds kon concludeeren, dat zij zeer intensief waren geweest. Nu men echter aan de hand van de rapporten der Duitsche piloten en van de door de gevechtsvliegtuigen opgenomen filmstrooken de uitwerking van de aanvallen heeft kunnen vaststel len, is men in leidende kringen van de Duitsche luchtmacht mededeel zamer geworden. Men spreekt in deze kringen over „de groote brandcatastrofe", welke Londen in den nacht van den dertien den Februari, kort vóór het midder nachtelijk uur, heeft getroffen en men kenschetst haar als een brillante com binatie van de talrijke kleinere pa trouilleraids van het vorige jaar met het geweld van een modernen grooten aanval. Men zal zich herinneren, dat het Duitsche legerbericht in de laatste maanden van het vorige jaar herhaal delijk molding maakte van kleine luchtaanvallen op Londen. Indertijd berichtte ook de „Daily Mail" eenige bijzonderheden over deze ra*ds, onder andere dat de Engelsche luchtverdedi gingsstrijdkrachten na twaalf van der gelijke aanvallen er niet in geslaagd waren één der aanvallende Duitsche machines neer te schieten. Het blad schreef toen o.m.: Thans zijn het tien of twintig vijandelijke machines, die Londen aanvallen, maar wie garan deert. dat het er straks niet tweehon derd of meer zijn? 't Begon met verkennings vluchten. Thans blijkt, dat de kleine aanvallen van 1943 inderdaad slechts een soort van verkenningsvluchten zijn geweest, welke voor een groot deel door den zelfden Duitschen officier werden ge vlogen. Deze kapitein Werner von P. was verantwoordelijk voor het vast stellen van de gunstigste route langs welke Londen kan worden bereikt. Kapitein Von P. vloog zelf den eer sten grooten aanval mee en wel op den rechtervleugel van de spits der Duit sche luchtstrijdkrachten. Hij verklaar de na zijn terugkeer, dat de eerste groote vlaktebranden reeds na vier tot vijf minuten ontstonden, in plaats van na ongeveer vijftien minuten na het hoogtepunt van den aanval. Uit verschillende andere rapporten blijkt voorts, dat hetin de bedoeling der Duitschers heeft gelegen deze vlak tebranden zoo snel mogelijk te ver oorzaken en wel mét zoo weinig moge lijk machines en materiaal. Daartoe dienden eveneens de kleine aanvallen van 1943, waarbij men het zgn. satel- lietensysteem heeft uitgedacht. Alle bommen v?n zwaar kaliber, die de aanvallers meevoeren, worden in een zgn. zwarte groep in het midden der eskaders meegevoerd, zoodat de grootst mogelijke bombardementsconcentratie wordt bereikt. Daarnevens heeft men een werkwij ze uitgedacht, welke de diverse bran den snel tot één groote vuurzee ver bindt, terwijl kringsgewijze daarom heen talrijke andere brandhaarden als satellieten voorkomen. Achter dit zoo genaamde satellietensysteem schuilt natuurlijk een pirotechnisch geheim, De Höhere SS- und Polizeiführer deelt mede: In de avonduren van 15 Februari 1944 hebbenonbekende personen een overval gedaan op de woning van den wachtmeester der politie Olij, Kometensingel 121 te Amster dam. De daders losten uit verschei dene pistolen ongeveer vijftien a twintig schoten van de straatzijde door het raam op de huiskamer, blijkbaar met het voornemen om den politiebeambte Olij te dooden. Olij bleef ongedeerd, zijn vrouw daarentegen, die zich in dezelfde kamer bevond, werd door twee schoten zeer zwaar gewond. De brutaliteit van de terroristen, die dezen laffen overval hebben ge pleegd, blijkt wel het duidelijkste uit het feit, dat zij zonder met iets rekening tg houden in de kamer hebben geschoten, hoewel zij kon den verwachten hierdoor ook an dere personen te treffen. De bevolking wordt derhalve aangespoord mede te helpen bij het opsporen der daders. Voor ter zake dienende aanwijzingen, die tot ar restatie van de daders leiden, woi;dt een belooning van 10,000 guldén uitgeloofd. Er wordt met nadruk op gewezen, dat alle personen, die weten wie de daders" zijn en deze niet aangeven, volgens de bepalin gen van de Ordnungsschutsverord- nung op dezelfde wijze gestraft kunnen worden als de daders zelf. Vanzelfsprekend krijgen alle per sonen, die de daders vóór of na het plegen van het misdrijf onderdak verleenen, dezelfde straf als de da ders. Ter zake dienende aanwijzingen worden door iedere Duitsche en Nederlandsche politie-instantie in ontvangst genomen. Officieel wordt medegedeeld: De jood Max Werkendam uit Am sterdam, Nederlandsch staatsbur- §ej» is bij vonnis van het Deutsche Obergericht d.d. 13 December 1943 wegens verboden bezit van wapens ter dood veroordeeld. Het vonnis js. nadat de kwestie van gratiever lening was onderzocht, voltrokken. waarover niet gesproken kan worden. Het resultaat van deze experimenten heeft de Duitsche piloten dit blijkt uit hun mededeelingen zelf verrast. Ook de uitwerking van de nieuwe ex plosieve munitie is zeer tevredenstel lend geweest, meent men in stafkrin gen. Het geheim Hiervan moet hoofd zakelijk in het kaliber gezocht worden. Britsche luchtverdediging overrompeld. Ovpr den aanval zelf verklaren de Duitsche piloten, dat de Engelsche luchtverdediging volkomen overrom peld werd. Zij werd pas vijf minuten na het begin van den aanval actief. Dit verklaart ten deele ook de zeer lage Duitsche verliezen, die nog geen vier procent bedragen. Bovendien slaagden de Duitschers erin, onmiddel lijk na de eerste hevige kanonnade met bommen een aantal batterijen buiten gevecht te stellen, waardoor de Duit sche machines rustiger konden vliegen. De ballonversperring miste haar uit werking volkomen, daar deze zonder moeite overvlogen kon worden. De la ge verliezen schrijft men ook toe aan het falen der Britsche peilapparaten of aan de manschappen, die deze instal laties bedienen moeten. Dit kan men onder meer vaststellen uit het aantal Duitsche machines, dat de Britten bo ven Londen meenden te hebben kun nen vaststellen, doch dat veel te laag is. Een interessant beeld van den aan- val geven ook de filmstrooken, die door begeleidende snelle gevechts vliegtuigen werden opgenomen. Hier op ziet men een soort zonnestelsel in een krans van sterren en planeten. In bet centrum ligt de gigantische vlak- tebrand, omringd door de blokbranden en de aparte brandhaarden. LISSABON, 22 Febr. (DNB). Naar Reuter meldt, heeft Churchill heden in het Lagerhuis een rede gehouden, waarin hij begon met den nadruk ei? op te leggen, dat hij nooit de mee ning heeft verkondigd, dat het einde van den oorlog in Europa nabij is en dat Duitschland op het punt is ge naderd, waarop het zal ineenstorten. Nooit ook heeft hij Churchilleen garantie gegeven, dat het jaar 1944 het einde van den Europeeschen oor log zou brengen. In dit opzicht heeft hij ook nooit een dienovereenkom stige verwachting laten doorsche meren. Het SS-Ersatzkommando Niederlan- de in Den Haag maakt, in verband met het zenden van post aan vrij willigers, die dienen bij de verschil lende eenheden der Waffen-SS, of die in lazeretten, Genesungsheime enz. liggen, het volgende bekend: Alle brieven, tijdschriften en pak jes moeten in het vervolg geadres seerd zijn als volgt: An das SS-Hauptamt D II-2 Deutsche Dienstpost, Maastricht. Zur Weiterleitung an: (naam): (adres of veldpostnr.) Daardoor zal de verzending van de veldpost in het vervolg minder vertraging ondervinden. Brieven, tijdschriften en pakjes moeten dui delijk van naam én adres voorzien zijn en ook het adres van den afzen der moet er duidelijk op vermeld zijn. Het verdient aanbeveling in de pakjes ook een adres bij te voegen en deze stevig te verpakken. Tot 100 gram is alles vrij van porti. Tijd schriften en pakjes boven de 100 gram moeten van Zulassungsmarken voorzien zijn als deze naar een veld postnummer gezonden worden en mogen niet zwaarder zijn dan 1000 gram. Voor zwaardere pakjes tot 2000 gram moeten 2 Zulassungsmarken geplakt worden. Pakjes aan gewone adressen dus niet aan veldpostnum mers. mogen niet zwaarder zijn dan 1000 gram. O Luchtveldpostbrieven moeten van 2 luchtpostzegels voorzien zijn en op den brief moet vermeld zijn: Lucht- veldpost. Luchtveldpostzegels en toe latingszegels worden door de vrijwil ligers aan hun familieleden toege zonden. O Het is in het belang der familie leden zelf, dat- aan de voorschriften nauwkeurig de hand gehouden wordt, want dan heeft men meer ze kerheid. dat de post geen vertraging ondervindt en op de plaats van be stemming aankomt. In het vervolg moeten dus brieven, tijdschriften .en pakjes voor vrijwilligers niet meer naar het SS-Ersatzkommando Nie- derlande in Den Haag gezonden wor den! O De veldpost voor de vrijwilligers wordt door de Holiandsche post aan genomen en in plaatsen, waar kan toren van de Duitsche Dienstpost ge vestigd zijn, kan men de veldpost daar bezorgen. Ook kan men bij de Duitsche Dienstpost geld verzenden op veldpostwissels voor de vrijwil ligers bij alle eenheden der weer macht of Waffen-SS. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüPIRER, 22 Febr. (D.N.B.) Het op- perbevel van de weermacht maakt be kend: Onze troepen leveren in Kriwoi rog met vooruit gedrongen vijande lijke strijdkrachten zware straat gevechten. Bij Swenigorodka, ten /Oosten van Sjasjkof, ten Zuiden van de Berezina en ten Noordoos ten van Rogatsjef werden vijande lijke aanvallen bloedig afgeslagen; plaatselijke penetraties werden op geruimd of afgegrendeld. Ook ten Noorden van Welikije Loeki vielen de bolsjewisten tever geefs aan. Na vernieling van alle militaire installaties werden de puinhoopen van de voormalige stad Cholm in het kader van een voor genomen distancieeringsbeweging ontruimd. Tusschen het Ilmenmeer en het Peipusmeer mislukten in verschei dene sectoren vrij krachtige aan vallen. Generaal der artillerie Stemmer- mann, bevelhebber van de ten Westen van Tsjerkassy ingesloten en vervol gens doorgebroken gevechtsgroep, is op den laatsten dag van de doorbraak door een artillerievoltreffer op zijn auto gesneuveld. Hij heeft zich groote verdiensten verworven wat betreft de onwrikbare houding en de doorbraak der gevechtsgroep. Het leger heeft met hem een bijzonder dapperen troepen commandant verloren. Situatie bij Nettuno verbeterd. In Italië konden onze troepen in verscheidene sectoren van het lan- dingshoofd van Nettuno ondanks taaien vijandelijken tegenstand hun stellingen verbeteren. Tegenaanvallen van den vijand op onze nieuwe linies werden afgeslagen. De ten Zuiden van Aprilia ingesloten vijandelijke strijdkrachten werden groepsgewijze opgeruimd. For maties Duitsche gevechts- en slag vliegtuigen zetten overdag en 's nachts haar aanvallen op het landingshoofd van Nettuno met goede uitwerking voort. In de haven van Anzio werden twee koopvaardijschepen met een in houd van 9000 brt. door bomtreffers zwaar beschadigd en verscheidene op slagplaatsen van benzine en munitie vernietigd. De luchtoorlog. In de middaguren van 21 Februari vielen formaties Amerikaansche bom menwerpers. krachtig door jagers be schermd, plaatsen in West- en Mid- den-Duitschland aan. De ontstane schade is gering. In hevige luchtge vechten en door luchtdoelartillerie werden 33 vijandelijke vliegtuigen, waaronder 25 viermotorige bommen werpers, neergeschoten. In den afgeloopen nacht wierpen en kele vijandelijke storingsvliegtuigen bommen neer op West- en Zuidwest- Duitschland. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen in de vroege morgenuren van vandaag het gebied van Londen aan. Nieuwe luchtaanvallen. Onder krachtige bescherming door jachtvliegtuigen vlogen den 22sten Fe bruari formaties Britsch-Amerikaan- sche bommenwerpers naar het Noord- west- en Zuidwestduitsche gebied. Reeds op den heenweg werden de vij andelijke formaties door formaties Duitsche jagers en jachtkruisers en door talrijke batterijen luchtdoelgeschut der Duitsche luchtmacht hardnekkig aangevallen. Bijzonder verbitterde luchtgevechten werden boven het ge bied van Midden-Duitschland gele verd. Hoewel op het oogenblik nog geen juiste getallen omtrent neerge schoten vliegtuigen bekend zijn. kan verwacht worden, dat de vijand, gezien de voor de verdediging ten deele gun stige weersomstandigheden, aanzien lijke verliezen heeft geleden. Op 'de retourvlucht werd waargeno men, dat de formaties Amerikaansche oommenwerpers, die og den heenweg dicht aaneengesloten vlogen, volkomen uiteengeslagen waren en in kleinere onsamenhangende groepen de Kanaal- kust poogden te bereiken. 23 Febr.: Zon op 7.43 u., onder 18.06 u. Maan op 7.39 u„ onder 17.18 u. „En de' nieuwe ministers van Bui- tenlandsche Zaken van onze 16 onaf hankelijke Sovjet-Republieken heb ik maar meteen meegebracht tot het bij wonen van onze beraadslagingen* mijne heeren!" Teekening Harnoss/Orbis/Holland Pax. 's-GRAVENHAGE, 23 Febr. - For maties Britsch-Amerikaansche bom menwerpers ondernamen in de mid daguren van 22 Februari aanvallen op verscheidene plaatsen in het Oos ten des lands. Vooral de steden En schede, Nijmegen en Arnhem werden zwaar getroffen. Het sterke gebruik van brandbommen toont aan. dat de aanvallen niet zoozeer op militaire doelen dan wel in de eerste plaats op dicht bebouwde stedelijke woonwijken gericht waren, waar door een groot aantal woonhui zen, verscheidene kerken, ziekenhui zen en andere openbare gebouwen verwoest werden. De Nederlandsche burgerbevolking leed zware verlie zen. Het is op het oogenblik nog niet mogelijk nauwkeurige gegevens over verliezen en verwoestingen te ver krijgen, daar het reddingswerk nog aan den gang is. 's-GRAVENHAGE, 23 Februari. De in dezen tijd van liet jaar optre dende moeilijke melkpositie maakt nood zakelijk, evenals het vorige jaar, over te gaan tot een verlaging van het melk en het taptemelkrantsoen, die van tijde- lijken aard zal zijn. In 1943 smoest reeds in Januari tot dezen maatregel worden besloten, dit jaar treedt verlaging in met ingang van de inmiddels op 20 Februari j.l. aangevangen distributieperiode. De vermindering van het melk- en het tapte melkrantsoen geldt voor alle, categoriën melkverbruikers, met uitzondering van de groep der kinderen van 0 tot 4 jaar, wel ke groep 51/4 liter gestandaardiseerde melk per week blijft ontvangen. In ver band met deze tijdelijke verlaging zal voor het tijdvak van 5 tot en met 18 Maart a.s. slechts één bonnummer voor taptemelk en melk worden aangewezen. In totaal heeft men dus gedurende d£ vierwekelijksclie periode van 20 Februari tot en met 18 Maart a.s. in plaats van over vier, over slechts drie taptemelk- of melkbonnummers de beschikking. Het is derhalve noodzakelijk de melkf welke men op deze drie bonnumgiers kan verkrijgen, te verdeelen over de geheele periode van vier weken. Teneinde hiertoe de ge legenheid te openen wordt de geldigheids duur der thans geldige bonnen taptemelk 09, taptemelk 10, melk 09 en melk 10 verlengd tot en met 18 Maart a.s. Ver bruikers in het westen des lands dienen er bovendien rekening mede te houden, dat de verstrekking van taptemelkpoeder voor een deel van het taptemelkrantsoen gehandhaafd blijft en wel in dezelfde verhouding (voor vier weken 3x11/4 li ter taptemelk en 3 x 50 gram taptemelk poeder). INLICHTINGEN TE BEKOMEN. Burgers van wie den laatsten tijd het voorwiel van hun rijwiel is ont vreemd, worden verzocht zich Ponder dag tusschen 19 en 21 uur te willen vervoegen aan het bureau van politie kamer 12, ter erkenning van hun eigen dom. PRIJSOPDRIJVING. Tegen een bekend meubelfabrikant alhier, die een ouden hutkoffer voor f 125, die hoogstens f 25, 2 oude een persoonsbedden voor f 390, die nauwe lijks f 75 en een keukenstel voor f 40 had verkocht dat niet meer dan f 8 had mogen gelden, is wegens prijsopdrij ving, procesverbaal opgemaakt. Een groentehandelaar, die witlof 'bui- ten de veiling had gekocht, kreeg even eens een procesverbaal wegens prijs opdrijving. ALKMAARSCHE KAMERMUZIEK- VEREENIGING. Op 't tweede concert dat de A.K.V op Zaterdagmiddag 26 Februari a s., 3 uur, hoopt te geven in de Harmonie (gr. z zal 't Duo Van der PasNoske concerteeren. Beide kunstenaars zijn reeds op verschillende plaatsen met succes opgetreden, 't Programma bevat werken van Beethoven, Mozart en Schumann. HET TEHUIS VOOR DAMES. Het Gem. Theaterbedrijf van Am sterdam zal hier Vrijdag een tweede opvoering geven van Axel Breidahl's* Tehuis voor Dames, welk stuk bij de eerste vertooning in Alkmaar zqo'ti groot succes had. Een groot aantal van de beste actrices ^van het gezelschap treedt in dit stuk op en het geheel brengt een avond van kostelijk amuse ment, afgewisseld door gevoelige scènes. Alle belanghebbenden worden herin nerd, dat ingevolge art. 3 van het Ar- beidsdienstplichtbesluit aan hen, die gaan studeeren aan een Nederlandsche universiteit of hoogeschool. als eisch wordt gesteld, dat zij hun Arbeids dienstplicht hebben vervuld. Jonge mannen, die dit jaar voor hun eind examen middelbaar onderwijs hopen te slagen, om zich vervolgens te laten inschrijven als student, dienen zich, voor zoover zij niet om andere redenen vanwege den N.A.D. voor den dienst tijd in het tweede halfjaar 1944 wor den opgeroepen, vrijwillig aan te mel den bij één der N.A.D.-aanmeldings- bureaux. De Nederlandsche universiteiten en hoogescholen houden hiermede zeer wel rekening en overeenkomstig daar mee beginnen de colleges voor eerste jaarsstudenten pas na afloop van den N.A.D-diensttijd in het tweede half jaar 1944. De vrijwillige aanmelding van aan staande studenten voor den diensttijd van 5Vs maand staat open tot en met 14 April. Bij niet-slagen voor het eind examen middelbaar onderwijs wordt op onmiddellijk verzoek bij het desbe treffende N.A.D.-aanmeldingsbureau de vrijwillige aanmelding geannuleerd. BEREIDING VAN CROQUETTEN. 's-GRAVENHAGE. 22 Febr. De be reiding van croquetten, waarin voor het meerendeel een groot percentage aardappelen wordt verwerkt, is voort aan, blijkens een officieele publicatie, verboden, tenzij hiervóór speciale ver gunning wordt verleend. Mevrouw Gandhi overleden. Volgens den Britschen berichtendienst meldt de zender Delhi, dat mevrouw Gandhi Dins dag op 74-jarigen leeftijd te Poena is overleden. Sedert het begin van dit jaar heeft mevrouw Gandhi, die met haar man in arrest was, aan hartaanvallen geleden. Zondag meldde de regeering te Bombay, dat zij een nieuwen aanval had gehad en dat haar toestand ze^r ernstig was. Churchill, de Britsche minister president, heeft in het Lagerhuis verklaard, dat de Engelsch-Ameri- kaansche luchtaanvallen op Duitsch land thans beschouwd moeten wor den als „het hoofdoffensief" der Geallieerden. In het voorjaar en in den zomer van uit jaar zullen deze aanvallen op Duitschland nog he viger worden. Het luchtoffensief is het „fundament", waarop de Geal- lieerde plannen voor een overzee- sche invasie worden gebouwd. De gedachte, dat de Anodo-Amerika- nen het „eersterangsinstrument", de luchtmacht, zouden beperken, wordt door de Geallieerde regeerin gen niét aanvaard. Als oorzaak van „het teleurstellende verlooj. der operaties" in Italië noem de Churchill het weer. Het is overigens niet mogelijk, „een groote omsinge lingsbeweging van amphibischen aard aan de Oost- of de Westkust van Italië uit te voeren." In Zuid-Slavië is Tito een „voortref felijk leider". Zijn partisanen zijn de eenigen, die in Zuid-Slavië werkelijk tegen de Duitschers vechten. Met betrekking tot de besprekingen van Cairo, Teheran en Moskou zeide Churchill' „Tusschen de drie groote mogendheden zouden zeer weinig mee- ni. gsverschillen bestaan, als haar ver te enwoordigers eens in de maand bij een konden komen. Ik hoop, dat het mogelijk zal zijn, in het verdere verloop van den oorlog dergelijke besprekingen te houden. Churchill verklaarde voorts de kwestie van het toekomstige Polen persoonlijk met Stalin te hebben aan gesneden en met zeer groote voldoening van Staiin te hebben vernomen, „dat deze vastbesloten is, een sterk, Inte graal en onafhankelijk Polen als een der leidende mogendheden van Europa tot stand te brengen en te handhaven. Ik ben ervan overtuigd, dat dit besluit een voorbeeld is van de vaststaande politiek der Sovjet-Unie Churchill zeide overigens veel begrip te hebben voor het Sovjetstandpunt, dat Rusland het recht heeft, „zich te beveiligen te gen tóekomstige aanvallen uit het Westen Siegfried Horn over Churchill's rede. De diplomatieke correspondent van het D N. B„ dr. Siegfried Horn, schrijft: „Churchill bevestigt, dat de te Mos kou en Teheran getroffen overeenkom sten ten volle geldig blijven, dat de Sovjetaanspraken op een Westgrens, die beantwoordt aan hun subjectieve vei ligheidsbehoeften, gerechtvaardigd zijn en door Engeland van harte ondersteund worden, dat een Polen, dat door de Sovjets „bevrijd" moet worden en hun daarvoor dank verschuldigd is. voor gev iedsafstand In het Oosten schadeloos gesteld- moet worden door annexatie in het Noorden en het Westen ten koste van Duitschland. Churchill geeft toe, dat hij persoonlijk met Stalin het Poolsche vraagstuk behandeld heeft en „met voldoening" heeft vernomen, dat Moskou voorstander is van de vorming van een sterk Polen, dat natuurlijk voorzien is van een regeering. die den Soviets aan genaam is en dat daardoor gelijkgescha keld is. De Britsche premier noemt dit besluit, dat klaarblijkelijk is medege deeld in Stalin's laatste schrijven aan Churchill, een „voorbeeld voor de vastgelegde politiek der Sovjet-Unie." Daaruit volgt, dat Engeland buigt voor de Sovjet-eischen in het grenscon flict met Polen en daarmede zijn vroe gere veiligheidsgarantie voor Polen wijzigt in een veiligheidsgarantie voor de Sovjet-Unie, welke 't totstand bren gen van een in Westelijke richting voor uitgeschoven Polen erkept als een feit. waartoe Moskou heeft besloten en die een voorbeeld is voor verdere actie van de expansiepolitiek der S'oviet-Unie. waarmede ook het Sovjet-Tsjechische pact en de aanspraken van Moskou op gebieden in het Noorden en Zuidoos ten van Europa indirect worden goed gekeurd, Churchill's rede staat dus in het tee- ken van de volledige en definitieve ca pitulatie. voor Moskou en van het af zien van belangrijken politieken invloed in Europa. Om zijn landgenooten dit feit smakelijker op te dienen, zingt de premier een loflied op de bijdrage van Britsche luchtmacht en vloot aan den oorlog. Wij hebben hier geen reden om hem zijn illusies over de vermeende sterkte der Duitsche legers of zijn hoop op de intensiveering van den luchtoorlog te ontnemen. Beslissing nog niet aanstaande.' De verklaringen van Churchill over den militairen toestand worden in Duitsche politieke kringen teekenend geacht voor de onzekerheid in de be oordeeling van de factoren, die van be lang zijn voor de beslissing. Als Chur chill er thans voor terugdeinst, nog voor d t jaar een beslissing te voorspellen, dan kan men, aldus zegt men te Berlijn, herinneren aan vroegere profetieën van den premier, die reeds 1943 het jaar der overwinning had genoemd. Als Engeland er in i'h jaar alleen in ge slaagd is, een bruggehoofd te Nettuno te vormen en een 120 kilometer lang fro..t in Zuid-Italië tot stand te bren gen, en dat nog wel in hoofdzaak met steun van de Vereenigde Staten, dan meent men de vraag te mogen stellen, hoe lang Engeland eigenlijk nog oor log denkt te voeren om het doel te be reiken. Speciale belangstelling hebben te Berlijn Churchill's verklaringen over den luchtoorlog gevonden. Dat hij zich voorstander verklaarde van de metho den eener oorlogvoering, die reeds lang is gekarakteriseerd en gesymboliseerd door uitdrukkingen als „woonblokkra ker" en „Murder Incorporated", heeft in Berlijn geen verrassing gewekt, ter wijl zijn aankondiging, dat in het voor laar en den zomer heviger bomaanval len op Duitschland verwacht kunnen worden en deze 't fundament voor de komende beslissingen zullen vormen, in zooverre de aandacht trekt, dat volgens d woorden de beslissing geenszins vlak voor de deur zou staan. Churchill dementeert dus, aldus verklaart men, zijn onlangs in de wandelgangen van het Lagerhuis afgelegde verklaring, dat nog vóór de maand Maart de grootste militaire operaties uit de wereldge schiedenis verwacht konden worden. EEN JAAR EN DRIE MAANDEN GEëlSCHT. „Deze dame zit hier als een boetvaar dige Magdalena, doch dat is slecht» schijn, want even later is zij weer een furie met slangenoogen gelijk," aldus de officier, mr. De Brueys Tack, in zijn re quisitoir tegen de Alkmaarsche huisvrouw Anna W., die gisteren moest terecht staan in verband met de geruchtmakende diefstallen, door haar in de tweede helft van het vorig jaar ten nadeele van den 65-jarigen Ropjeskuilbewoner W. Kraak man gepleegd. Men zal zich waarschijn lijk dit geval nog herinneren, hoe K. met zijn zuster samenwonende, op een kwaden dag de ontdekking deed, dat uit zijn geldkistje een bedrag van pl.m. f 3500.— was verdwenen, hoe hij eenige maanden later op zijn slaapkamer een be drag van f 22.50 miste, terwijl nog weer later een aantal artikelen, w.o. boter, kousen en een handtasch, werd ont vreemd, dit alles zonder dat eenig spoor van braak aanwezig was. Natuurlijk was K. er alles aan gelegen klaarheid te bren gen in deze geheimzinnige affaire en dit zop hem gelukken ook, want toen hij zich op 24 October zijn zuster was naar de kerk verdekt in een kast had opgesteld, hoorde hij bellen en, toen er niet werd open gedaan, de voordeur ont sluiten. Tot zijn groote verbazing was het niet een man, doch een vrouw, die bin nendrong' en wel de reeds eerder ge noemde Anna W., een vriendin van zijn vroegere huishoudster, die nog steeds vriendschappelijke relaties met de fami lie onderhield. Toen de dame in kwestie er toe overging de laden enz. aan een inspectie te onderwerpen, achtte K. het tijdstip daar om te voorschijn te komen en de minder prettige ontmoeting, welke hierop volgde, had tot gevolg, dat de in- sluipster thans op het zondaarsbankje paradeerde, geflankeerd door een groot aantal van de meest uifeenloonende arti kelen. die zij voor het gestolen geld had gekocht en waardoor de rechtzaal eeni- germate den aanblik kreeg van een zaak in ongeregelde goederen. Het verhoor van verdachte bracht wei nig nieuwe gezichtspunten. Zij verklaar de, uit armoede te hebben gehandeld en reeds weken voor de eerste insluiping den huissleutel, die op den electriciteitsm^ter lag, té hebben meegepikt. Dan kwam er echter een leelijke noot: nadat K. een ander slot op zijn huisdeur had doen aan brengen, wist zij ook daarvan df*n sleu tel te bemachtigen. Tijdens een dienst in de r.k. kerk had zij namelijk achter K.'s zuster plaats genomen en toen deze zich naar de communiebank begaf en haar tasch even achter liet, wist Anna W. daaruit den nieuwen sleutel op te vis- schen, wat haar nu wel zeer kwallik ge nomen werd. Als verzachtende omstandig heid kon gelden, dat verdachte wan neer zij in gezegende omstandigheden verkeerde blijkens het ingediende psy chiatrisch rapport, aan psychopatische storingen onderhevig moest worden ge acht. De officier wees in zijn requisitoir op het raffinement van deze vrouw, doch hij wilde rekening houden met de omstandig heden en eischte een jaar en drie maan den. De raadsman, mr. P. A. Spandow van Hoorn, hield een sympathiek pleidooi, waarbij hij, vooral in het belang van het gezin, concludeerde tot een gecombineer de straf mèt onder toezicht stelling. De president, mr. Krabbe, deelde mé de, dat over 8 dagen vonnis zal worden gewezen. EEjV KAPPER LACHTE. Overvloedig en vettig-schuimend danst de scheerkwast over m'n wan gen, en door een kleine barrière van zacht-knisterende zeep zie ik het be kende gezicht van m'n kapper. Balken zon staan schuin in den salon. Werpen honderdduizenden licht- twinkels in de als soldaten op een rij staande fleschjes odeur, haarwater en andere geurigheden. Buiten spelen wat naar school gaan de kinderen. Er is zon, er is hemelblauw, er is een nieuwe dag Er hangt iets van vreugde in de lucht. En de zeep knistert en de kwast danst en daarna komt het mes, lichtend en stralend, dat zacht-glijdend het te veel aan baard medeneemt in een baaierd van schuim, doorflitst van ge polijst staal. De man, de nazaat van Meester Fi garo, ziet neer op mij en er ligt een milde glimlach op dat vertrouwde ge zicht. En hij zegt: „Meneer, U bent de éérste". Ik vraag:,, „De wat „Gisteren bestond de zaak een be paald aantal jaren, meneer, en vandaag zijn we dus het volgende tijdperk inge gaan. U is de eerste klant". En hij lacht en hij hanteert het mes als was het 't fijnste en delicaatste instrument van een diamantbewerker, die zich oefent op de Koh-I-Nohr. Er is vreugde in 's mans hart. "En buiten hoort en ziet men iets van de vreugde van het snel komend voorjaar. Tien jaren gewijd aan baard-bevrij ding. Een bedrijf opgebokst uit het niet en na jaren de vreugde ov?r het be reikte resultaat,. De vreugde en het optimisme van den man stroomen mild en toch door dringend in mij over. En ik besef, daar in dien salon, dat er toch maar weinig in het leven noo- dig is om verheugd en blij te zijn. Daarvoor behoeft men niet eens de eerste klant van een volgend tijdperk te zijn! PROEFALARM. Op Donderdag 24 Februari 1944, zullen de luchtbeschemingssirenes bij wijze van proef in werking worden gesteld. Daarbij zal het signaal „luchtalarm geëindigd" (één minuut gelijkmatige toon) gegeven worden. Voor het geval deze proefneming om bijzondere redenen niet zou doorgaan, volgt voor het eerstvolgende proefalarm een nieuwe bekendmaking. De Bifrgemeester, Plaatselijk Luchtbeschermingsleider, B. A. VAN DER SLUIJS. PROBEBETRIEB des Luftschutz-Alarmgerats (Sirenen) fin- det am Donnerstag, den 24. Februar 1944 statt. Es wird der lange Dauerton (Ent- warnungssignal) einmal (eine Minute) zu hören sein. Findet der Probebetrieb aus besonde ren Gründen nicht statt, so erfolgt neue Bekanntgabe. Der örtliche Luftschutzleiter, B. A. VAN DER SLUIJS. BURGERLIJKE STAND. G e b o re n Hermina, d. v. J. C. Hei nis en M. H. Hijman. Berend W. C., z. v. B. Filipsen en A. van der Helm. Grietje, d. v. J. Hof en A. Kruit. Ja cobus G., z. v. A. Heeres en A. van 't Hof. Theodorus, z. v T. Koopman en M. Overpelt. Johannes B., z. v. J. B. Geels en M. van Giezen. Getrouwd: Anselmus N. de Lorijn en Dirkje G. van Wieringen. Overleden Cornells R. Groen, ge huwd met T. Oultes, 38 j. Wilhelmus de Moei, gehuwd met A. M. Retel, 48 j. Frans Hoorn, 1 week.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1