(tvpiste) inbod. DAGBLAD VOOR Vrijstelling van Arbeidsinzet Estlandsche vrijwilligers boeken succes bij Narwa. ITING van stuk LN ELFRING, |weg. Europeesch socialisme. Verduister van 18.15-7.30 u. Nieuwe ierreuraanvallen op Duitsche steden. Verwoestingen in Londen over de geheele stad verspreid. Nieuws in 't kort. Indieningstermijn tot 7 Maart 1944. Koningin bij een bombardement. RUIM TE- Post voor vrijwilligers! f dot zuivel opgeslagen ■nader order niet „belegen N.Z." voor- wordt n.l. alle kaas, 'kleurde kaasmerken, welke moet worden n hoogste de prijzen, onder 1, 2 en 3 van tg 1942 (zuivelproduc- nstig uit de voor re- - en verkoopbureau y en hoeveelheden is te t daarop aanwezige ismerk en moet wor- n ten hoogste de prij- i in de officieele pu- prijzen voor belegen rten in de dagbladen itober 1943. Den détail tal s gewezen op het 942 bestaande voor- elke kaas aanwezige vatst op de kaas aan- n boer tot boer. 28 Jan. '44 af ie het jo door verbouwers sn uiteindelijken ge- open van stroo door gebruiker rechtstreeks alleen toegestaan Ui het stroo wordt ve*» vervoermiddelen va£ sr. LICATIE VAN DEN DEN WEDEROPBOUW 30UWNIJ VERHEID. 17 Februari 1944 luidt van den dienst van ior den Wederopbouw ijverheid, Kruisbessen- 399930 t.m. 399939. LICATIE VAN DEN l'OOR DE PRIJZEN, or sinaasappels, sinaasappels mogen tot ten hoogste als volgt rossler 1 98.89 per 100 kleinhandelaar 1108.38 handelaar aan consu- gram. 3 N Adeina, Alkmaar, ïland; politiek redac- inus, Adam (HAMA); ie. Broersen te Hoorn, nland; kunst, letteren H P. van den Aard- sport J. Werkman te euws: D. A. Klomp te c adv.-rubrlek W. Ra in de Zaan; voor de Bus, Alkmaar. VIAAR VRAAGT :f gebied, dit blad. Iers. Iteeds: STRAATWEG 159, suiker voor Vrij, 2.50 en 3.—. landen zonder sui- |ke Punten, 8 cent, .ir geopend. |ng. Geen ruiladv. eisjesmantel 10 j. f 25, bSkje 6-8 j. f 3. Cor- bomansstraat 39. laimachine f 75 en. Klunnen, Hofdijkstr. aar. eikenhouten laden- b. v. d. Struys, Bla- |14. wit metalen lamp, verlichting f 75. v« Laat 7. |te studiepiano f 200. pe, Verl. Stuartstr. 73. f 95, 3-pits gasstel |v. Slooten, Kenn.str.- 1 Alkmaar. Lel f 2.50, spiegel f 7.50 I, radiokast f 10, fiets |d. f 55. Groot, Hoog- I voetenwarmer f 20, Jieelichtje brons f 10, ïten schemerlampje m. kapje 1 15, alles Oostenrijk, J. S. It 3, Rochdale. It kinderledikant je f 40. I, Zeglis 86. Tnantel swagger-model I-enger, Langestraat k bellen. [tel (dames) f 25, 1 i met toebeh. f 10, l Ilen f 8, 1 kolenkit f 9. Ipoorstr. 57. 1 collectie elastoline psoldaten met auto-s, enz. f 30. Verhagen, ■straat 30. J met zes kopjes en. ■es (Chinees) f 25, ko- Tiktstel f 10, schijven- J 35. Meideck, Irisstr. 4. ■wagen f 45; T. Bins, belstraat 23. Ich. lft. 7 jr. f 4, l I. lft. 10 jr. f 3, 1 wol- i'br. lty« jr f 2.50. M. Ekkerhoornbloemstr. 2. Itr. theelichtje 120 V. [capstok f 2.50, 2 fiets- J 2, 1 ophaalbrug f 3. lis, Akkerhoornbloem- t-ima mangel f 45. P. Rustenburgerweg, - damesschoenen maat lak f 15. D. J. Oost, riankade 10. I heerenpolshorjoge lommerma, Koren*; (raat 3. Lg.a.n. beige mantel zuiver wol maat 38 krklaan, Spoorstr. 88A. Verksch. m. 38 pumps br. suède f 17.50, bl. rj io, zw. satijn f 5 alle I Kerklaan, Spoorstraat Herledikanten met spi- 35. M. Groot, Tiene- 1 Gobelinstofzulger f 175, leiken ronde salontafel Ipracht ganghanglamp fcrk) f 50. Stevens, I 231. linnen kimono f 10, Wandkleed f 1500, alles Jw. H. van Doorn, Ze- Ierlaan 76a, Heiloo. Ti. zwarte gekleede Jas f 75, donkerblauw rok mt. 40 voor f 35. Joorn, zevenhuizerlaan |loo. fe linnenkast f 100, feitje f 20. Slikker, perstraatweg A 16, Uitgave; Dagblad voor Noord-Holland N.V, Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche editie; Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. ZATERDAG 26 FEBRUARI 1944. ALKMAARSCHE-EDITIE NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 48, 4 pagina's. Prijs der gewone advertenties in deze editie min. 1.40, elke in.m. meer 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cent. J OEN we onlangs in dit blad in een langere artikelenserie onder den titel „Nationaalsoeialisme aan de macht" (van 29 Jan. tot 5 Febr.) de kernproblemen van dezen vorm van socialisme behandelden, konden we niet vermoeden, dat zoo kort daarop het socialisme als idee en gestalte een nieuw aspect zou ontvangen door de proclamatie van het „Europeesch socia lisme" door dr. Robert Ley tijdens zijn bezoek hier in Nederland. Ontegenzeggelijk heeft het zijn be- teekenis, dat juist Nederland de pri meur van deze proclamatie heeft ge kregen. Het is nu eenmaal niet te loochenen, dat het begrip socialisme hier te lande reeds lang zijn vaagheid deze kinderziekte van iedere nieuwe idee afgelegd heeft en dat men hier te lande omtrent de verwezenlijking van het socialisme reeds weloverwogen en welgefundeerde opvattingen had. In de praktijk streefde men er ook sedert jaren naar, bewust of onbewust, uit een soort natuurlijke sociale recht vaardigheid, het maatschappelijk le ven in die richting te stuwen. Dat men ondanks alle voortvarend heid op sociaal gebied in Nederland toch niet verhinderen kon, dat er hier te lande bijna een half millioen werk- loozen waren voor het meerendeel uitgesproken paupers en dat er on miskenbaar te scherpe sociale tegen stellingen tusschen rijk en arm en hun onderscheidene schakeeringen voor kwamen, was te wijten aan het feit, dat eenerzijös de vooruitstrevend so ciaal voelenden en willenden niet over voldoende macht in het staatsapparaat beschikten, bijvoorbeeld de sociaal-de mocraten, tengevolge van hun foutief uitgangspunt en een te begrensde doel stelling van hun streven. Anderzijds was dat toe te schrijven aan de om standigheid, dat men de grondfouten van het liberalistische systeem, dat tot deze sociale wanverhoudingen aanlei ding gaf, niet bij den wortel kon en wilde aanvatten. o [)ESALNIETTEMIN was hier in de richting van de verwezenlijking van het socialisme respect afdwingende voor-arbeid verricht. Het is zeer ge- wenscht, hierop eens de speciale aan dacht te vestigen. We noemen in dit verband vooral het oorspronkelijke baanbrekende werk des geestes van Domela Nieuwenhuis en Pieter Jelles Troelstra. Er is in de propaganda, die van het oude geen goed durfde of wilde zeggen, al te vaak lichtvaardig beweerd, dat zij marxis ten waren. Wie beter hun leven en doelstellingen kent, weet, dat zulke beweringexi slechts voortspruiten uit een zeer oppervlakkige kennismaking met hun gedachtengoed. Zelfs het werk van Henriëtte Roland Holst-Van der Schalk, hoe zuiver theoretisch en haast onpractisch dit vaak ook moge geweest zijn, duidt er op, dat men zich hiei te lande uit een zeer breed sociaal rechtvaardigheidsbesef te breed naar het object misschien en te ratio neel van opvatting. met de kern problemen van de sociale wanorde bezig hield. Ook buiten alle marxis tisch gedachtengoed om! Enkele jaren geleden heeft schrijver dezes o.a. in „De Waag" en in „Het Nieuwe Volk" enkele pogingen ge waagd, de figuur van Pieter Jelles Troelstra ondanks al zijn fouten en tekortkomingen als een voorlooper van het nationaal-socialisme te rang schikken. In dit verband verstouten we ons evenzeer het werk te noemen van den Vlaamschen, doch als francofiel aan- gezienen Belgischen socialist Hendrik de Man. Wie zijn werk kent en zich eerlijk, vrij van alle storende dogma tiek, rekenschap geeft van den strijd, dien hij voor het socialisme heeft door gemaakt getuige o.a. zijn ook in het Nederlandsch verschenen werk „Her inneringen" zal erkennen moeten, dat deze Vlaming met zijn zeer nawijs bare invloeden in Noord-Nederland in één adem met de vorengenoemde per sonen tot de motorische baanbrekers van een eerlijk socialisme in de Ne derlandsche ruimte dient gerekend te worden. Zij verdienen voor dit werk alle achting en erkentelijkheid. Het feit, dat dr. Ley de man. die als de verpersoonlijking van het Dmt" sche socialisme moge gelden juist Nederland de eer gegund heeft, de geboorteplaats van een actie voor het Europeesch socialisme te zijn, kunnen we gevoegelijk als een erkenning zien van de vele verdiensten van Neder landsche menschen voor de verwezen lijking en het baanbreken van het socialisme. Zoo heeft dr. Ley het bedoeld en zoo is het ook van gezaghebbende zijde erkend en gewaardeerd. o HE punten van het Europeesche pro- gramma van dr. Ley zelf behoeven we na de recente publicaties in dit blad niet te herhalen. Zij behoeven ook geen verduidelijking. Zij spreken voor zich. Niemand in Nederland zal de wenschelijkheid en zelfs noodzake lijke verwezenlijking van deze billijke sociale eischen ontkennen. Hoe eerder en hoe radicaler deze eischen verwer kelijkt worden, hoe liever. Zij houden een socialisme van de daad in, dat practisch aanvaardbaar en alleszins rijp is. De toekomst van de Europeesche be schaving staat op het spel De arbei ders van geest en hand hebber het 2elf in hun macht, dat het begrip „Euro peesch socialisme" geen nieuwe frase wordl en als -zooveelste vorm van socialisme aan een toch reeds respec tabele reeks wordt toegevoegd. De proclamatie van dr. Ley is geen grond wet, die van boven af gedecreteerd wordt, zooals het vroeger onder het democratisch-liberalistisch stelsel het geval was. Het is een samenstel van practische oerbeginselen en ideëele doelstellingen. met behulp waarvan ieder land, iedere natie en daarvan iedere enkeling het in zijn macht heeft de lijnen, grenzen en inhoud van zijn socialisme volgens eigen behoefte en inzicht af te bakenen en te bepalen. HAMA 26 Febr: Zon op 7.36 u., onder 18.11 u. Maan op 9.06 u„ onder 21.32 u. Zware luchtaanval op Londen. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 25 Febr. (DNB). Het opper bevel van de weermacht maakt bekend In het gebied van Kriwoirog en Swenigorodka mislukten ook gisteren alle aanvallen der bolsje wisten. Onze aanvallen ten westen van Swenigorodka en in het gebied ten zuiden van de Pripet-moerassen maakten, ondanks den taaien vijan delijken tegenstand, verdere vorde ringen. Ten zuiden van de Berezina en ten noorden van Rogatsjef duren de zware afweergevechten met den zich verder versterkenden vijand voort. Pogingen der bolsjewisten om tot den noordelijken oever van de Berezina door te dringen, stortten in verbitterde boschgevechten in een. De plaats Rogatsjef werd in den nacht van 23 op 24 Februari na het vernielen van alle installaties ontruimd. Verder noordelijk sloegen onze troepen in een tegenaanval opgedrongen bolsjewistische strijd krachten terug en vernietigden een doorgebroken vijandelijke gevechts groep. Sterke formaties gevechts- en slag vliegtuigen steunden de gevechten van het leger en brachten den vijand zware verliezen aan menschen en materiaal toe. Ook ten zuidoosten van Witebsa stortten aanvallen der bolsjewisten en herhaalde pogingen om een penetratie- plek te vergrooten ineen, nadat 17 vijandelijke pantserwagens waren stuk geschoten. Tusschen den spoorweg Pleskau— Loega en het Meer van Pleskau on dernamen de bolsjewisten met nieuwe in den strijd geworpen strijdkrachten herhaalde doorbraakaanvallen. Zij mis lukten deels in een tegenaanval. Onze troepen heroverden het in het Peipus- meer gelegen eiland Pirissaar ondanks taaien vijandelijken tegenstand en wis ten zich tegen verscheidene tegenaan vallen der bolsjewisten te handhaven. Terwijl ten zuidwesten van Narwa hevige aanvallen der bolsjewisten te vergeefs bleven, leidde ten noordwesten der stad een aanval van Estlandsche vrijwilligers na hevigen strijd tot de liquidatie van een vijandelijk brugge- hoofd aan de overzijde van de Narwa In Italië kwamen geen gevechtshan delingen van beteekenis voor. Onze batterijen vèrdragend geschut zetten het bestoken van vijandelijke ontsche pingen in het gebied van Nettuno, als mede van het ravitailleeringsverkeer van den vijand met goede uitwerking voort. Nieuwe terreuraanvallen. In de middaguren van 24 Februari ondernamen formaties Amerikaansche LIJFARTS VAN DEN EüHRER ONDERSCHEIDEN. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 25 Febr. (DNB) - De Führer heeft den 24sten Februari den arts en onderzoeker professor Dr. Theo Morell te Berlijn 't Rid derkruis van het kruis voor oorlogs- verdienste verleend en hem aeze hooge onderscheiding persoonlijk overhandigd. Professor Dr. Morell is sedert 1936' lijfarts van den Führer en heeft zich bijzondere verdiensten verwor ven door zijn jarenlangen arbeid als voorvechter op het gebied van het vitamine- en hormonenonderzoek WIE IS Dr. LEY? Tot de bewegelijkste en levendigste voorvechters van de sociaal-politieke Duitsche vernieuwingsbeweging be hoort dr. Robert Ley, Fijksorganisatie- leider der N.S.D.A.P. en leider van het Duitsche Arbeidsfront. Robert Ley Wërd op 15 Febr. 1890 geboren; in 1914 meldde hij zich als oorlogsvrijwilliger en werd hij oorlogsvlieger. Als artille riewaarnemer stortte hij van een hoog te van 2900 meter neer en keerde op krukken in het burgerleven terug. Hij, het zevende kind uit en hard om zijn bestaan tobbend boerengezin, sloeg zich op eigen krachten door het leven, werd chemicus en had daarnaast nog gelegenheid zich fanatiek als aanhan ger van Adolf Hitler in straatgevech ten en betoogingen te bekennen. Zijn firma was het hiermee niet eens en zette hem op straat. Ook dat bracht Ley niet van zijn overtuiging af. De felheid, waarmee hij in woord en geschrift de nieuwe idee tegen ver dachtmaking en miskenning verdedig de, bracht hem herhaaldelijk in de gevangenis. Hardhandiger waren nog de complete veldslagen die hij op zijn propagandaspreekbeurten. haast elke zaal opnieuw met zijn veelal uit over wegend communisten bestaande gehoor had te leveren In df oogr der arbei ders waren de „fascisten" en „nazies" nu eenmaal „verrajers" en „handlan gers van het kapitalisme". Zóó was het hun ingeprent en of hij, in zijn toenmalige functie van gouwleider van het Rijnland, nu ook al in hartstoch telijke betoogen bezwoer, dat dit op zettelijke misleiding was, heel wat schermutselingen met tafelpooten, stoelen en bierpullen moesten uitge knokt worden, voordat dr. Ley aan het geestdriftig gehoor toe was. dat hij thans voor zich heeft wanneer hij tot arbeiders het woord richt. Een men- schenleven van sprekende prestaties, veel organisatietalent, taaien onverzet- telijken wil en een onwrikbaar geloof ligt hier tusschen. Behalve he+ D.A.F en zijn voorbeeldige werkgemeenschap „Kraft durch Freude" organiseert Ley sedert. 1933 de Rijkspartijdagen der N.S.D.A.P., leidt hij den politieken or- ganisatiedienst en stichtte hij de z.g. „Ordensburgen", modelonderwijs-in- richtingen, die het principe verwezen lijken, dat elkeen, hoe zijn sociale po sitie ook mag zijn. enkel op grond van zijn geestelijke en lichamelijke eigen schappen, vlijt en kennis tot de hoog ste maatschappelijke posities opklim men kan. HAMA. bommenwerpers, krachtig door jagers beschermd, terreuraanvallen op enkele plaatsen in Noord-, Midden- en Zuid- Duitschland. Vooral in de steden Schweinfurt en Gotha ontstond schade. In den" afgeloopen nacht ondernamen formaties Britsche bommenwerpers op nieuw een terreuraanval op de stad Schweinfurt. Vijandelijke storingsvliegtuigen wier pen bovendien bommen neer op plaat sen in west-Duitschland. Onze lucht verdedigingsstrijdkrachten vernietigden bij deze aanvallen 166 vijandelijke vliegtuigen, w.o. 143 viermotorige bom menwerpers. De Duitsche luchtmacht ondernam in den afgeloopen nacht opnieuw een succesvollen, zwaren aanval op Londen. Motortorpedobooten brachten in den afgeloopen nacht in den noordelijken uitgang van het .Kanaal van een door torpedojagers beschermd Britsch con- vooi e'en schip van 2000 brt tot zinken en torpedeerden twee andere schepen met een inhoud van 3000 brt. Waar schijnlijk zijn deze schepen gezonken. Britsche motortorpedobooten liepen bij de vergeefsche poging om de terug- keerende Duitsche formatie aan te vallen, aanzienlijke schade op. Onze booten keerden voltallig en zonder verliezen in haar steunpunten terug. Wederom werd een deel der Nederlandsche burgerbevolking Het slachtoffer van een Anglo- Amerikaanschen luchtaanval in het Zuidoosten van het land, waardoor duizenden woonhuizen en talrijke openbare gebouwen verwoest werden. Een gedeelte van de verwoestingen in Nijmegen CNF/M/Pax m Vooral Greenwich hevig bestookt. Ondanks de Engelsche geheimhou ding van de ware afmetingen der schade, die de Duitsche luchtaan vallen in Londen hebben aangericht, kan toch niet verhinderd worden dat steeds meer inlichtingen bekend worden, die in de scherpste tegen stelling staan tot de neiging van officieele Engelsche zijde om het optreden der Duitsche luchtmacht als een bagatel voor te stellen. Rei- zigers, die uit Engeland naar Lis sabon terugkomen, maken een ken nelijk geschokten indruk. Zij ver tellen, dat het niet mogelijk is aan te duiden, welke wijken van Lon den door de Duitsche bommen zijn geteisterd, daar de verwoestingen letterlijk over de geheele stad zijn verspreid. Terwijl men in Londen over de aan ballen van Januari zeide: „Als vroe ger," verneemt men thans steeds meer de bekentenis: „Erger dan ooit" De indruk, dien deze luchtaanvallen op de Londensche bevolking achterlaten., is daarom zoo .bijzonder groot, omdat on der het volk en ook in officierskringen niemand ernstig met de mogelijkheid rekening had gehouden, dat Duitsch- land op zoo doeltreffende wijze van re pliek zou dienen. Men had de meening gekregen, dat de Duitsche vliegtuig productie als gevolg van de geallieerde terreuraanvallen was lamgelegd. Na deze verrassing beoordeelt men de kan sen voor een geallieerde invasie in Europa nog pessimistischer en men gelooft algemeen, dat het tijdstip daarvoor thans weer moet worden uit gesteld. Bekende inrichtingen vernield Uit het relaas van verschillende per sonen blijkt, dat vooral Greenwich hevig te lijden heeft gehad. Het marine arsenaal van Woolwich is door talrijke brand- en brisantbommen getroffen Hetzelfde geldt van het arsenaal van Chatham. In de City zijn de Bank of London en het hoofdpostkantoor bijna volkomen verwoest. Ook de Tower beeft zwaar geleden. Het raadhuis is een puinhoop. Naar het oordeel van Fngelsche vliegers is de aanblik van Londen thans practisch precies zoo als die van Berlijn of andere zwaar ge teisterde Duitsche steden. Opvallend is de trefzekerheid der Duitsche bom menwerpers. De verwoestende uitwer king der Duitsche bommen is thans blijkbaar grooter dan vroeger. Omtrent den aanval van de Duitsche luchtmacht op de Britsche hoofd stad Donderdagnacht meldt Radio OOSTLAND ROEPT 1 2 De Germanen zijn een boeren volk en hierin school immer hun kracht. Door gebrek aan ruimte moesten velen den grond ontrouw worden. In het Oosten is thans echter weer ruimte in óvervloed. Ruimte voor Germaansche boe ren. Jongens en meisjes van 14 tot 16 jaar kunnen zich thans weer aanmelden om opgeleid te worden tot boer en boerin. Aarzelt niet langer, wordt Weer- boer in het Oosten, door je aan te melden bij den Germaanschen Landdienst, Koningslaan 9 Utrecht Londen, dat „op vele wijken van Lon den groote hoeveelheden brisant- en brandbommen" zijn neergekomen. De schade is „aanzienlijk". Systematische stryd tegen Engeland De voortdurende voortzetting van de Duitsche luchtaanvallen op Londen noemt men in Berlijnsche kringen van zelfsprekend, daar de nieuwe faze van den slag om de Britsche metropool blijkbaar deel uitmaakt van den syste- matischen strijd tegen Engeland. In den afgeloopen nacht ondernam de Duitsche luchtmacht den achtsten zwa ren slag en den derden grooten aan val. De groote aanvalsserie begon de laatste tien dagen van de vorige maand. Tijdens deze twee aanvallen in Januar. vielen meer dan 1000 ton brisant- en brandbommen op Londen. In de maand Februari, vooral in deze week, nam de kracht der aanvallen toe. Binnen een week tijds wierp de Duitsche lucht macht 6000 ton brisant- en brandbom men op de doelen in de Britsche hoofdstad. Aangezien de modernste ty pen der Duitsche bommen een aanmer kelijk grootere explosieve en brand- werking hebben dan de Britsche, kan men zich den omvang van de aange richte vernielingen gemakkelijk voor stellen. Op grond van vertrouwelijke inlich tingen uit diplomatieke kringen wordl het aantal huizen, dat tijder,s de Duit sche aanvallen in Januari en Februari werd vernield op 12.000 geraamd; dat der beschadigde huizen ligt niet ver van de 60.000, Daar men eerst aan het begin van de nieuwe faze in den slag om Londen staat, vormt de totdusver aangerichte schade een goed bewijs van het succesvolle bombardement der doe len in het gebied van Londen. Tilo bezit een torpedojager! Naar door United Press uit Londen gemeld wordt, is de eenige torpedojager, dien de Joegoslavische emigranten bezaten, naar Tito overgsg tan, zoo lezen wij in het Vlaamsche dagblad „Volk en Staat". De bemanning, welke uit ongeveer 200 kop pen beslaat, brak den tegenover Koning Peter destij ris afgelegden eed en zwoer trouw aan den communistischen bende leider Tito. Na de plechtigheid werd de Tito-vlag met den Sovjet-ster feestelijk geheschen. Engelsch „tank-lantlingsschip". Vol gens Volk en Staat (België) heeft de Lon densche correspondent van Svenska Dag- bladet bijzonderheden bekend gemaakt omtrent een nieuw Engelsch scheepsty- pe, het i.g. „tank-landingsschip". Dit scheepstype werd sinds 1940 ontwikkeld. Het betreft een 4 a 5000 ton. metend schip, met 2 lange, over het geheele vaartuig loopende dekken. Deze schepen kunnen niet alleen aanzienlijke hoeveelheden tanks, doch ook voorraden en manschap pen aan boord nemen. De voorsteven kan worden neergelaten „als een brug. waar over de zich op het benedendek bevin dende tanks aan land rollen. De op het bovendek staande pantserwagens worden door middel van een kraan naar bene den gebracht. Engeland als aanhangwagen. Onder den titel „Engeland verliest" wijdt het Bulgaarsche blad Slovo een beschouwing aan Engelands positie na den oorlog. „Reeds tijdens den eersten wereldoorlog aldus het blad. „heeft Groot-Brittannië een deel van zijn invloed aan de V.S. moeten afstaan. In het bijzonder wat zijn heerschappij ter zee en zijn beheersching van den wereldhandel aangaat. De tegen woordige strijd in alle deelen der wereld echter heeft deze ontwikkeling, te begin nen met het afstaan van steunpunten m ruil voor oule torpedojagers, in steeds sneller tempo zien voortschrijden. Enge land zinkt geleidelijk af, tot het niet veel meer zal zijn dan de aanhangwagen der U.S.A." Moordenaar gearresteerd. De recher che te Leeuwarden heeft den dader op gespoord van den moord op de 35-jarige mej. E. Louwhof, wier lijk in een por tiek van een winkel in de Peperstraat aldaar werd gevonden. voor handel, ambacht, hotel-, café- en restaurantbedrijf, voor accountants, boekhoud- en administratie- bureaux en belastingadviseurs. Van bevoegde zijde wordt medegedeeld: Ten behoeve van den arbeidsinzet wordt sedert eenigen tijd een nader onderzoek ingesteld naar de mannelijke werkkrach ten, welke in Nederlandsche bedrijven werkzaam zijn. Geschiedde tot voor kort de z.g. uitkamming van deze bedrijven ten behoeve van den arbeidsinzet recht streeks door de arbeidsbureaux, thans wordt een andere methode, de procedure der z.g. Z-kaarten toegepast, waarbij meer dan tot dusvèrre aandacht kan worden geschonken aan de belangen van de ondernemingen. Thans vallen onder deze procedure de volgende groepen van bedrijven en^ per sonen: handel, ambacht, hotel-, café- en restaurantbedrijven, boekhoud- en admi- r-istratfebureaux, accountants en belas tingadviseurs. Wil nu een ondernemer zekerheid heb ben of en in hoeverre hij en zijn per soneel voor vrijstelling van arbeidsinzet in aanmerking komen, dan dient hij bij de Hauptabteilung Wirtschaft te Amers foort een aanvrage daartoe in. Duitsche ondernemingen dienen haar aanvrage in bij de Duitsche Kamer van Koophandel voor Nederland te Amsterdam. Deze instantie beslist over de aanvra gen, waarbij dan aan de Nederlandsche vakgroepen resp. voor Duitsche onder nemingen de Duitsche Kamer van Koop handel, ruim gelegenheid wordt gegeven om de belangen van de ondernemers te bepleiten De ondernemers dienen zich voor de behartiging van hun belangen tot hun vakgroepen te wenden. Aanvraagformulieren en Z-kaarten zijn verkrijgbaar gesteld bij de vakgroepen, de Kamers van Koophandel voor Neder land te Amsterdam en te Rotterdam. De vrijstelling van den arbeidsinzet heeft plaats hetzij voor een bepaalden, hetzij voor een onbepaalden tijd. Na de beslissing kjrijgt zoowel de be treffende vakgroep resp. de Duitsche Ka mer van Kooniiandel als de ondernemer één Z-kaart terug, waarop de beslissing is aangeteekend De vrijstellingen, die naar aanleiding van de aanvragen zijn gegeven, zijn bin dend voor de arbeidsbureaux en kun nen door deze bureaux niet worden in getrokken. Mocht desondanks een vrij stelling door een arbeidsbureau niet wor den erkend, dan is de vakgroep resp. de Duitsche Kamer van Koophandel in de gelegenheid om In overleg met de Haupt abteilung Wirtschaft onmiddellijk daar tegen op te komen. De verzoeken om vrijstelling Van bo vengenoemde groepen van bedrijven en Dersonen moeten onverwijld en wel uiter lijk tot 7 Maart 1944 bij de Hauptabteilung Wirtschaft te Amersfoort resp. bij de Duitsche Kamer van Koophandel te Am sterdam worden ingediend. Ondernemers, die verzuimen binnen dezen termijn hun verzoek in te dienen, stellen daarmede zichzelf en hun personeel voor arbeids inzet elders ter beschikking. De arbeidsbureaux zullen t. z. t. aan deze bedrijven de werkkrachten voor ar beidsinzet elders onttrekken zonder dat de Hauptabteilung Wirtschaft, de vak groepen resp. de Duitsche Kamer van Koophandel of welke andere instantie dan ook hiertegen bezwaren kan doen gelden. Met nadruk wordt er dus op gewezen, dat die ondernemers, die deze laatste ge legenheid tot het aanvragen van vrij stelling ongebruikt laten voorbijgaan, het aan zichzelf te wijten hebben, wanneer hun belangen bij het vrijstellen van hun werkkrachten niet worden behartigd. Voor verdere bijzonderheden zie men de publicatie in ons nummer van 15 Febr. of men wende zich tot zijn vakgroep of de Kamer van Koophandel. Zooals de Berlijnsche redacteur van het Alg. Hbld. aan zijn krant bericht, is bij een der groote Duitsche aanvallen op Londen Koningin Wilhelraina bijna om het leven gekomen. Blijkens Brit sche berichten bevond de Koningin zich ten tijde van den bomaanval van Woensdag 23 Februari j.l., op het oogenblik dat de Duitsche vliegtuigen boven de Britsche hoofdstad versche nen, in Londen. Zij had zich niet, of nog niet. in een schuilkelder begeven, toen een Duitsche bom in haar on middellijke omgeving viel. Eenige leden van het gevolg werden getroffen en kwamen om het leven. De Koningin rbleef behouden De Brusseler Ztg. licht dit feit nog nader toe Het blad meldt, dat een bom het woonhuis der Koningin trof. Twee wachtposten werden gedood. Een deel van den bommenlast vloog door haar slaapkamer zonder haar te treffen. WACHTMEESTER TRACHTTE PROJECTIEL TE DEMONTEEREN. EINDHOVEN, 25 Febr. - Dinsdagmid dag wilde do gedetacheerde wacht meester der marechaussee, zekere B op het gemeentehuis te Nunen een projectiel demonteeren, met het gevolg, dat het voorwerp uit elkaar vloog. De wachtmeester werd aan het been zwaar gewond, terwijl een zekere v. d. L., lid van den bewakingsdienst uit Gerwen, eveneens zwaar gewond werd V. d. L. is in het Binnengasthuis te Eindhoven, waarheen beide slachtof fers waren vervoerd, overleden, Wat ondergeteekende zonder de advertentierubriek moest beginnen, hij wéét het niet, en wat hij zonder het vindingrijk brein der adverteer ders zou moeten aanvangen, hij wéét het niet! Daar stond het dezer dagen weer: „Pianoruimte beschikbaar, mits erop gespeeld mag worden." Waarom trekt de eigenaar van deze pianoruimte, waarop gespeeld kan worden, niet met zijn beziens waardigheid door het land? Daar zou werkelijk goud en muziek in zit ten. Ik verzeker U: Mengelberg en Cor van der Lugt Melsert zouden aan zulk een concurrentie het hoofd niet kunnen bieden. Maar a propos die pianoruim te, is dat de ruimte, waar een piano staan kan? Of wordt het nóg anders bedoeld? En hoe vervoert de eigenaar van die ruimte, wanneer hij eens verhuizen of evacueeren moet, die ruimte? In een koffer of opgevouwen in zijn portemonnaie? OVIDIUS. J Het SS-Ersatzkommando Niederlan- de in Den Haag maakt, in verband met het zenden van post aan vrij willigers, die dienen bij de verschil lende eenheden der Waffen-SS, of die in iazeretten, Genesungsheime enz. liggen, het volgende bekeRBf-' Alle brieven, tijdschriften en pak jes moeten in het vervolg geadres seerd zijn als volgt: An das SS-Hauptamt D II-2 Deutsche Dienstpost, Maastricht. Zur Weiterleitung an: (naam): (adres of veldpostnr.) Daardoor zal de verzending van de veldpost in het vervolg minder vertraging ondervinden. Brieven, tijdschriften en pakjes moeten dui delijk van naam en adres voorzien zijn en ook het adres van den afzen der moet er duidelijk op vermeld zijn. Het verdient aanbeveling in de pakjes ook een adres bij te voegen en deze stevig te verpakken. Tot 100 gram is alles vrij van porli. Tijd schriften en pakjes boven de 100 gram moeten van Zulassungsmarken voorzien zijn als deze naar een veld postnummer gezonden worden en mogen niet zwaarder zijn dan 1000 gram. Voor zwaardere pakjes tot 2000 gram moeten 2 Zulassungsmarken geplakt worden. Pakjes aan gewone adressen dus niet aan veldpostnum mers, mogen.niet zwaarder zijn dan 1000 gram. Luchtveldpostbrieven moeten van 2 luehtpostzegeis voorzien zijn en op den brief moet vermeld zijn: Lucht-" veldpost. Luchtveldpostzegels en toe latingszegels worden door de vrijwil ligers aan hun familieleden toege zonden. Het is in het belang der familie leden zelf, dat aan de voorschriften nauwkeurig de hand gehouden wordt, want dan heeft men meer ze kerheid. dat de post geen vertraging ondervindt en op de plaats van be stemming aankomt. In het vervolg moeten dus brieven, tijdschriften en pakjes voor vrijwilligers niet meer naar het SS-Ersatzkommando N'ie- derlande in Den Haag gezonden wor den! De veldpost voor de vrijwilligers wordt door de Hollandsehe post aan genomen en in plaatsen, waar kan toren van de Duitsche Dienstpost ge vestigd zijn, kan men de veldpost daar bezorgen. Ook kan men bij de Duitsche Dienstpost geld verzenden op veldpostwissels voor de vrijwil ligers bij alle eenheden der weer macht of Waffen-SS. GESTOLEN GOED IN EEN KUNSTBEEN. Voor de Bossche rechtbank had zich een 37-jarige arbeider uit Eindhoven te verantwoorden, die bij Philips een dertigtal electrische scheerapparaten had gestolen. De man volgde hierbij een merkwaar dige methode: hij smokkelde de ge stolen apparaten namelijk uit de fabriek, verstolin zijn kunstbeen! De Officier van Justitie eischte tegen den man een gevangenisstraf van acht maanden. Tegen den siga- rensorteerder k., eveneens uit Eind hoven. die de apparaten had opge kocht, vroeg hij wegens heling drie maanden gevangenisstraf. i sj -'ill

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1