ITER Zoon DAGBLAD VOOR VELD Opnieuw groote luchtaanval op Londen. Wapenstilstandsvoorwaarden voor Finland. Klantenbinding voor schoenreparaties I I i VLIES 1 tergen. :n Ieulen, lERING is een louwer. Bliksemaanval op Londen. Verwoeste heiligdommen. DE NIEUWE BONNEN. Martha Musilek in Amsterdam. De ramp te Nijmegen. STAD EN OMGEVING. Verduister v. 18.307.15 u. Bergen. N oordschctrv)onde. M Jl III I li tl 15 Maart 1944 aan. ie Prijken, Bagij- m de onderne gen de diverse worden gebracht deze prijzen, ten, loonen, on- rlijk worden ver kening dient ver- monster, waaraan waarop de naam het artikel en van het artikel van de eventueel aststellingen; den fabrikant, n/of kwasthouten f ookapparaten. king in de Staats- 4 zijn fabrikanten grossiers in ver raten in den ver- mneer zij een te jven verkoop- en ontvangen, het te verkoopen en In die vergunning peze verplichting kolenkachels, met ;ls voor centrale en en kolenhaard- met inbegrip d gasfornuis; gas- askomforen; gas- luizen, gasovens uik. INGEN IBUUTIEDIENST. ieren voor het antsoenen wegens arbeid. in het dfstributie- 8, wederom wor- invraagformulieren rijgen van extra jzonderen arbeid /uilen arbeid). Adema. Alkmaar, politiek redac- A'dam (HAMA); roersen te Hoorn, kunst, letteren van den Aard- t J. Werkman te D. A. Klomp te v.-rubriek W. Ra- e Zaan; voor de is. Alkmaar. 5» J-ÜSS) (olijke en comedie lOESE ijaar l van 2 tl. af. |S0u. Matinée. 3NING moBzm xno-Avond fverkoop en I I) a. d. zaalrmm koninK der tHOFLEER, |ans van zwerver, Ihe duetten Ibespreking. uces-stuk pp den dag ttaximum 6 Ie 5, Trap, 2>/t I, z.g.a.n. padv.- yoor m.sch., m. Ilaksch., m. 39, m.sch., m. 39. b, Bergen N.H. (jdag 3 Maart 11—1.45 uur Ipt de „Kleine lis" uit Tilburt kanaries betaalt voor Innen f 16, pop- 1.50, par- p., papegaaien: grijze 175. ken: Café BOS, f Alkmaar. al Kossen 7 Maart lOOLTJE met ken en voor aten op Zondag morgens van kanvang 7 uur. |g 6.15 uur. 6.55 uur. Uitgave; Dagblad voor Noord-Rolland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. VRIJDAG S MAART 1914. ALKMAARSCHE-EDIÏIE. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 53, 2 pagina's. Prijs der gewone advertenties in deze editie min. 1.40, elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cent. Strijd bij Nettuno golft op en neer. Sovjets aan Narwafront aigeslagen. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 2 Mrt. Het opperbevel der weermacht maakt bekend: In den Zuidelijken sector van het Oostelijke front ondernamen de bol sjewisten, vooral in het gebied van Kriwoirog, talrijke aanvallen, die geen succes hadden. Ten Noorden van Rogatsjef vielen de bolsjewisten met geconcentreerde krachten op een smal front aan. Gre nadiers en pantsergrenadiers verijdel den alle doorbraakpogingen en brach ten op doeltreffende wijze, ondersteund door artillerie én luchtdoelartillerie, den vijand zware verliezen aan dooden en gewonden toe. In deze gevechten heeft zich de Silezische vijfde pantser divisie onder bevel van generaal-ma- joor Decker, tezamen met de aan haar toegevoegde infanterie-, pantser- en luchtdoelartillerieformaties, bijzonder onderscheiden. Ten Noordwesten van Newel namen de vijandelijke aanvallen in hevigheid toe. De doorbraakpogingen, die den geheelen dag aanhielden, werden, na dat 25 vijandelijke pantserwagens wa ren stukgeschoten, in zware gevechten verijdeld. Aan het Narwafront werden de Sov- jetaanvallen, met versch aangevoerde strijdkrachten ondernomen, in zware gevechten afgeslagen.^ Voor een deel stortten zij reeds vóór onze stellingen in ons vuur ineen. In het hooge Noorden drongen in den sector Kandalaksja Duitsche stoot troepen de zeer versterkte vijandelijke stellingen binnen en deden talrijke ge vechtsstellingen mèt de bezetting in de lucht vliegen. Op het landingshoofd van Nettuno kwam het gisteren ten Zuiden en Zuid westen van Cisterna tot heen- en weergolvende gevechten. Op verschei dene plaatsen slaagde de vijand er in weer binnen te dringen in de vooruit geschoven stellingen, die wij de vorige dagen hadden veroverd. Vérdragend geschut bracht in de haven van Anzio een vrachtschip tot zinken en plaatste verscheidene treffers op andere sche pen. Formaties gevechtsvliegers zetten haar aanvallen óo schepen en ontsche pingen in het gebied van Anzio voort en brachten door bomtreffers zware schade toe aan een transportschip van 5.000 ton. Een golf toestellen liet 280 ton bommen vallen. BERLIJN, 2 Maart (DNB) - In de reeks van negen zware slagen, die sedert Januari de Britsche hoofdstad getroffen hebben, was de gisteren nacht ondernomen actie de vierde groote aanval op Londen. Gedurende 35 minuten was aan het Kanaal het gedreun der naar Engeland trek kende eskaders te hooren. Elke post had den indruk, dat de arnval vol gens een bFksemprogramma met de grootste nauwkeurigheid verliep, want na ruim een half uur kwamen de eskaders reeds terug. Hoewel de afweer een gordel van vuur rondom Londen legde, slaagden de Duitsche bommenwerpers er in, door de vuurzöne te glijden. Voor de negende maal wist de commandant der Duitsche formaties zoo handig te ope- reeren, dat er bijna geen verliezen werden geleden en voor de Engelschen het geheim van de Duitsche tactiek een geheim blijft. Door nieuwe verlich tingsprojectielen konden de doelen worden afgepaald, zoodat de bommen nauwkeurig konden worden geworpen. De derde golf, die slechts enkele minu ten boven Londen was, liet op een seconde nauwkeurig een bomtapijt van 280 ton vallen, waardoor een voor den oorlog belangrijk industrieterrein ver nield werd. Van het Zuidelijke front wordt slechts verkennings- en stoottroepactie aan weerszijden gemeld. In den afgeloopen nacht onderna men formaties Britsche bommenwer pers onder de bescherming van een gesloten wolkendek terreuraanvallen op plaatsen in Zuidwest-Duitschland. Door talrijke mijnen, brisant- en brandbommen werden vooral in de woonwijken van de stad Stuttgart schade en verliezen onder de bevol king veroorzaakt. Vijandelijke stoor- vliegtuigen lieten bovendien bom men vallen op West-Duitschland. Vier vijandelijke vliegtuigen werden neergeschoten. Onze luchtmacht ondernam op nieuw een grooten aanval op Lon den. De in verscheidene golven aanvallende zware gevechtsvlieg tuigen lieten een groot aantal bri sant- en brandbommen op verschil lende dselen der stad vallen. Er ontstonden talrijke groote branden en omvangrijke vernielingen. BERLIJN, 2 Maart. (CD) - Het op zettelijk bombardeeren van kerkge bouwen blijkt wel uit het feit, dat alleen reeds in de Duitsche hoofdstad 35 bedehuizen door geallieerde bom men werden verwoest. Daaronder be vinden zich niet te vervangen cultuur monumenten, zooals de St. Hedwigs- kathedraal, de Duitsche Dom en Hei lige Drievuldigheidskerk, waarin oud tijds de groote theoloog en philosoof Schleiermacher predikte. Ieder, die de Duitsche steden bezoekt, ontdekt de sporen van dit geallieerde vernieti gingswerk. LANDBOUWZAAIPEUL VRUCHTEN VOOR VOLKSTUINDERS E.D. 's-GRAVENHAGE, 2 Maart. - In de week van 5 tot en met 11 Maart kun nen zij, die hun peulvruchtenbon(nen) „Algemeen 055" hebben bewaard om hierop zaaipeulvruchten te betrekken, deze bon(nen) bij hun zaadhandelaar inleveren, desgewenscht tegen ont vangstbewijs. Slechts handelaren, die een vergun ning voor den handel in zaaipeul vruchten van het Bedrijfschap voor Zaaizaad en Pootgoed voor Akker- en Weidebouw hebben ontvangen en zij, die agent zijn voor een handelaar, die in het bezit van een zoodanige ver gunning is, mogen bonnen „Algemeen 055" in ontvangst nemen. De aandacht wordt erop gevestigd, dat thans nog geen afleveringen mogen plaats hebben. SOLIDARITEIT IN DE DIEREN WERELD. In de koude dagen is het goed om in 'n warmen stal te zijn. Zoo dacht misschien vriend muis, toen hij een konijnenhok in Beemster tot woning verkoos, maar het werd nog beter toen de jonge konijntjes ge boren waren, 'n warm plaatsje was boven al te verkiezen. Dus de kleine langstaart installeerde zich zelf in het warme nestje. Ook het voedingsvraagstuk be gon beter te worden. Eiken morgen en avond 'n stukje brood, dat vond de voedster wel goed. En als de ver zorger dan 'n tijdje daarna eens 'n kijkje in het nest nam, dan zat de kleine muis lekker warm tusschen de kleine konijntjes en keek met z'n kraaloogjes geheel niet angstig als er 'n groote menschenvinger zachtjes over zijn vachtje streek. Om in dezen tijd het woning- en voedingsvraagstuk op te lossen is zelfs voor 'n kleine muis 'n behoor lijke prestatie. V-oocl.actie Hfd. lnsp. Luchtbescherming Teekening: Studio Arend Meyer KEURINGEN. Voor de Waffen-SS, SS-Wachtbataljon Jn Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegsmarine en de Germaansche SS in Nederland. Alle inlichtingen, brochure, reisbiljetten voor de heen- en terugreis verkrijgbaar bij de Nebenstellen der Waf fen-SS Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Lan- gestraat 56; Heerlen, Saroleastraat 25; Gro ningen, Heetcatr. 46; Enschede, Hengelo- schestraat 30 en het SS-Ersatzkommando Nlederlande, Den Haag, Korte Vijverberg 5. 9 Maart, 9—14.00 uur, Rotterdam, Deut sche Oberschule, Westerlaan 2. 10 Maart, &—12.Q0 uur, Den Bosch, Hotel Noord- Brabant, Markt 45; 15—18.00 uur, Venlo, Beutsches Haus, Egmondstr. 16; 11 Maart, 12.00 uur, Arnhem, Café Royal; 1518.00 Jur, Zwolle, Hotel Gijtenbeek. 12 Maart, ^■12.00 uur, Groningen, Heerstraat 46; 15 ^IB.oo uur, Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstr. 13 Maart, 9—14.00 uur, Amster- 5Tatn. Dam 4. 14 Maart, 9—14.00 uur, J^recht, N.V. Huis, Oudegracht 245. 15 Maart, 9—14.00 uur, Amersfoort, Pol. ^chgangslager, Leusderweg. O m. interneering van Duitsche troepen. STOCKHOLM, 2 Maart (Interinf.) Radio Moskou heeft een verklaring verspreid van het Sovjetcommissa riaat voor buitenlandsehe zaken, waarin o.a. wordt medegedeeld, dat te Stockholm officieuze besprekingen zjjn gevoerd tusschen den Finschen vertegenwoordiger Paasikivi en de ambassatrice der Sovjet-Unie mevr. Kollontay over de mogelijke voor waarden der Sovjetregecring voor het staken der vijandelijkheden door Finland. In een dezer bijeenkomsten heeft mevrouw Kollontay aan Paasi- kivi de volgende wapenstilstandsvoor waarden van de Sovjetregeering over handigd: 1. Verbreking der betrekkingen met Duitschland en interneering der Duit sche troepen en oorlogsschepen in Fin land met de bepaling dat, in geval Fin land van meening is, dat laatstge noemde taak boven zijn macht gaat, de Sovjet-Unie bereid is, Finland door troepen en luchtstrijdkrachten den noodigen bijstand te verleenen. 2. Herstel van het Sovjet Russisch Finsche-verdrag van 1940 en terugtrek king der Finsche troepen tot de grens van 1940. 3 De Sovjet-Russische en geallieerde krijgsgevangenen, alsmede de geïnter neerde Sovjet-Russische en geallieerde burgers moeten onverwijld naar huis worden teruggestuurd. 4. De kwestie eener gedeeltelijke of volledige demobilisatie van het Finsche leger moet aan onderhandelingen te Moskou voorbehouden blijven. De kwesties van het herstel der schade, die de Sovjet-Unie door mili taire handelingen en door de bezetting van Sovjet-Russisch gebied heeft ge leden, moeten eveneens aan onderhan delingen te Moskou voorbehouden blij ven. 5. Ook de kwestie van het gebied van Petsamo moet onderwerp van bespre kingen worden te Moskou. Tevens werd aan Paasikivi medege deeld, dat in geval de Finsche regee ring bereid zou zijn deze voorwaarden terstond aan te nemen, de Sovjetregee ring bereid is, in Moskou Finsche afge vaardigden te ontvangen ter opstelling van een definitieve overeenkomst. TOESTAND NOG VOLKOMEN ONBESLIST. BERLIJN, 2 Maart. - De E-correspon- dent van het ANP meldt: Het overlijden van den grooten Fin schen staatsman en voorvechter van de Finsche onafhankelijkheid Svinhuf- vud treft het Finsche volk op een oo- genblik, waarop zijn regeering onder den grootsten druk van de groote ge allieerde mogendheden eenerzijds en het bolsjewisme anderzijds staat. Thans zijn het de wapenstilstandsvoorwaar den, welke door Moskou gepubliceerd zijn en welke in Helsinki een groote beroering teweeg gebracht hebben. Te Berlijn onthoudt men zich voorloopig van iederen commentaar. De woord voerder van het ministerie van bui tenlandsehe zaken verklaarde heden middag in de persconferentie: Ik kan vandaag nog geen verdere mededee- lingen inzake de Finsche kwestie doen. De door de Sovjet-Russen gepubli ceerde voorwaarden stemmen voor een groot deel overeen met de punten, wel ke eenige dagen -geleden in de Engel- sche pers opgesomd werden, o.a. het herstel van de grenzen van 1940 en de neutralisatie „der in Finland aanwe zige Duitsche divisies. Ook de andere voorwaarden waren ten deele reeds bekend en in het kader van de Sovjet- Russische politiek voor de hand lig gend. zoodat het geheel wel zeer wei nig aanlokkelijks voor het Finsche volk heeft. Men schijnt in Duitschland geheel aan de oude politieke richtlijn tegen over Finland te willen vasthouden en het land bij het nemen van een beslis sing niet in het geringste te willen be ïnvloeden. Overigens wordt de meening, dat de Finsch-Sovjet-Russische ontmoe ting via Stockholm tot een spoedig uittreden van Finland uit den oorlog zou kunnen leiden, in goed geïnfor meerde kringen te Stockholm niet gedeeld, in tegenstelling tot Engel- sche diplomatieke kringen, die in dit opzicht een merkwaardig groot op timisme aan den dag leggen. In Zwe den wordt de traditioneele wil tot zelfbehoud van het Finsche volk hoog aangeslagen. Men gelooft niet, dat de Finsche regeerin'g op de door Moskou gestelde voorwaarden ver der zal ingaan, zoolang men geen verdere garanties verkregen heeft. De Finsche regeering zal zeker niet lichtvaardig te werk gaan en zich bo vendien zeer zorgvuldig op de parle- mentszitting aan het einde van de week moeten voorbereiden. Te Stock holm wordt de toestand nog als vol-, komen onbeslist beoordeeld. (Uitknippen en bewaren). Van 5 Maart t.e.m. 18 Maart. Brood: IIA en 12A elk 4 rants., 11B en 12B elk 1 rants. Beschuit: 11 en 12 1 rants. Bloem: 058 en 059 1 rants, bloem, brood of gebak. Havermout; 060 250 gr. Kindervoedsel: D21 250 gr. gort; E21 250 gr. rijst of gort. Boter: 11A: rants, boter; 11B Va rants, bak- en braadvet. 12A en 12B elk K rants, marga rine. 10B (boter) 250 gr. 20+ of magere kaas. Kaas: 061 100 gr. 20-f of magere Melk: 11 (1 3/4 1). D22 en E22 Res. 5 1/4 1. melk. Taptemelk 11 (13/4 1.) Vleesch: 11A en 12A elk 1 rants.; 11B en 12B elk 1/4 rants. Aardappelen: 11 en 12 elk 2 kg. Toeslag 11 en 12 elk 1 kg. Suiker: 062 500 gr. Jam: 063 250 gr. Koffiesurrogaat: 064 250 gr. Vervangingsmiddelen: 065 1 rants. Versnaperingen: 11 150 gr. Tabak: 11 en 12 elk 1 rants, sigaren tabak of sigaretten. Op deze bonnen mag reeds op 4 Maart worden gekocht, uitgezon derd vleesch en aardappelen. Alle bonnen zijn 14 dagen geldig uitgezonderd: 10B, 12A, 12B (boter) 5 Maart t.e.m. 15 April; 049, 050 Algem.; C18, D18, E18, E19 Res. t.e.m. 18 Maart. Bon 11 Aard. en 11 toeslag geldig t.e.m. 11 Maart. TOELICHTING BONNENLIJST. Als toelichting op de bonnenlij st geldt het volgende: Brood, beschuit, vleesch, aardappelen en tabak naar keuze kunnen in de komen de bonnenperiode worden gekocht op de bonnen 11 en 12, terwijl als bon voor het koopen van melk en taptemelk bon 11 geldig is* verklaard. Zooals bekend wordt in het tijkvak van 4 t.m. 18 Maart a.s. slechts één bonnummer voor taptemelk en melk aangewezen. Teneinde het rant soen voor kinderen van 0 t.m. 3 jaar op 51/4 liter per week te kunnen handha ven, geven de bonnen Reserve D 22 en E 22 elk recht op het koopen van 51/4 liter gestandaardiseerde melk. Reeds eerder is gepubliceerd, dat de geldigheidsduur der bonnen taptemelk 09 en 10 en melk 09 en 10 verlengd is t.m. 18 Maart a.s. Op bon Boter 11A is 125 gr. boter verkrijgbaar en op bon Boter 11 B 100 gr. bak- en braadvet. Voorts wordt voor de periode van 4 Maart t.m. 15 April als aanvulling op het boterrantsoen van personen beneden 21 jaar op elk der bon nen 12 A en 12 B Boter 125 gr. margarine beschikbaar gesteld, terwijl als z.g.n. >,in- haalbon" is aangewezen bon Boter 10 B, waarop echter in plaats van een half rantsoen boter of margarine ditmaal 250 gr. 20 plus of magere kaas kan worden gekocht. Voor kinderen van 0 en i jaar geeft bon E 21 Res. recht op het koopen van 250 gr. rijst of gort en voor kinderen van 2 en 3 jaar bon D 21 Res. op 250 gr. gort, terwijl 150 gr. versnaperingen ge- -koehl kunnen worden, ap den. Versnape^ ringenbon 11. AARTSBISSCHOP VAN AGRAM PROTESTEERT. BERLIJNJ, 2 Mrt. Dr. Stjepinac, aartsbisschop van Agram, heeft ener giek geprotesteerd tegen het bombar dement der Kroatische hoofdstad, waarbij twee kerken en kloosters wer den vernield en weerlooze vrouwen en kiq.deren het leven, verloren. 's-GRAVENHAGE, 2 Maart. In verband met de vele moeilijk heden, welke zich den laatsten tijd ten aanzien van de reparaties van schoenen voordoen, wordt met in gang van 1 Maart 1944 in geheel Ne derland voor de reparatie van schoei sel een klantenbinding ingevoerd. Met ingang van dien datum mag een schoenhersteller uitsluitend nog repa raties verrichten voor degenen, die bjj hem als klant zyn ingeschreven. Alle tot op heden aangenomen repa raties moeten echter worden afge maakt. Hiermede wil het Rijksbureau voor Huiden en Leder bereiken, dat de ver strekte hoeveelheid reparatiemateriaal op zoo rechtvaardig mogelijke wijze ten behoeve van de voorziening wordt aan gewend. Dit wil niet zeggen, dat aan iedere behoefte ten volle of op korten termijn kan worden voldaan. Voor de reparatie van schoeisel ge durende het jaar 1944 dient een ieder, ook de in Nederland vertoevende bui tenlanders, die in het rechtmatig bezit van de Nederlandsche distributiebe scheiden zijn, zich bij een schoenher steller te laten inschrijven en wel zoo veel mogelijk bij den schoenhersteller, die gedurende "943 in de huidige plaats van inwoning het reparatiewerk aan schoeisel heeft verricht. Het is niet noodzakelijk, dat alle leden van een gezin zich bij een en denzelfden schoen hersteller laten inschrijven. Had men nu voor zijn gezin in 1943 meer dan één schoenhersteller, dan dient men thans ook bij deze verschillende schoenher stellers één of meer gezinsleden te la ten inschrijven. Verandering van schoenhersteller is, nadat men zich eenmaal bij een be paalden reparateur heeft laten in schrijven, nog slechts mogelijk bij eva cuatie of verhuizing, en wel in het al gemeen slechts bij vestiging in een an dere gemeente. Men dient zich in ge val van evacuatie of verhuizing schrif telijk te wenden tot de Vakgroep Schoenherstellersambacht te 's Graven- hage. Laan van Meerdervoort 848. Bon Algemeen 069 inleveren. De inschrijving is slechts toegestaan indien door of namens het gezinshoofd vóór 9 Maart 1944 een of meer bonnen „Algemeen 069" van de bonkaart voor voedingsmiddelen worden ingeleverd en wel bij eiken schoenhersteller zoo veel bonnen als men personen laat in schrijven. De inschrijving geschiedt in een register, waarin de schoenhersteller moet invullen: 1. Naam en adres van het gezins hoofd; 2. Namen der gezinsleden, die wor den ingeschreven. De schoenhersteller reikt voor de in geleverde bonnen een ontvangstbewijs uit, waarop voorkomen: a. Datum van uitreiking; Naam en adres van het gezins hoofd; Nummer van inschrijving in het klantenregister; Aantal ingeleverde bonnen; Namen der ingeschreven gezins leden; Naam, adres, onderteekening en inschrijvingsnummer van den schoenhersteller. De mogelijkheid bestaat, dat de schoenhersteliers niet tijdig in het bezit b. d. e. f. zijn van de hoodige register- en ont- niet openbaar zijn, vangstbewijsformulieren. Zij moeten in afwachting daarvan volstaan met een voorloopige noteering van de voor het register benoodigde gegevens, terwijl zij bij ontvangst der bonnen aan het publiek voorloopige ontvangstbewijzen dienen uit te reiken, welke zij zelf moe ten vervaardigen. Deze voorloopige ont vangstbewijzen moeten dan later voor officieele ontvangstbewijzen worden geruild, De schoenhersteller is verplicht bij de aflevering van reparatiewerk een nota op naam af te geven, waarop de aard van de reparatie is aangetee- kend en het te betalen bedrag voor komt. Het publiek dient deze nota te bewaren, daar deze bij eventueele klachten moet worden overgelegd. De aandacht wordt er op gevestigd, dat het Centraal Distributiekantoor en de plaatselijke distributiekantoren met de bovenomschreven regeling geen en kele bemoeiing hebben en eventueele klachten dan ook uitsluitend tot het Rijksbureau voor Huiden en Leder of tot de vakgroep Schoenherstellersam bacht en haar gewestelijke voorzitters kunnen worden gericht. De 19-jarige Martha Musilek, die dit jaar voor de derde maal be slag legde op het Duitsche kampi oenschap kunstrijden en die een der allerbeste kunstrijdsters der wereld is, zal Zondagmiddag op de kunstijsbaan in Amsterdam laten zien, wat zij kan. Daar zal zij haar gracieuze figuren demonstreeren, daar zal zij met verbluffenden een voud haar kunnen toonen, daar zal zij het publiek in extase brengen met haar kunst, daar zal men een schouwspel te zien krijgen, zooals nauwelijks verwacht kan worden! De Befehlstelle Niederlande der Reichsjugendführung, zich terdege be wust van de waarde van een goed ge organiseerd sportleven, heeft het aan gedurfd. om a.s. Zondagmiddag in de Apollohal een ijsfeest te organiseeren, dat veelbelovend is. Zij heeft daarvoor niet alleen Martha Musilek uitgenoo- digd, maar ook de Duitsche jeugdkam pioene, de 16-jarige Eva Pawlik uit Weenen en alsof dat nog niet genoeg was, komen nog een twintig andere Duitsche kunstrijders naar Amsterdam, zoodat we wel het puikje der Duitsche kunstrijders te zien zullen krijgen. Daaronder zijn dan de kampioenen der H.J., B.D.M., Jungmadel en van het Duitsche Jungvolk. Daarnaast wordt er een ijshockey- wedstrijd gespeeld tusschen een ver sterkte ploeg van den N.J.S. en een Duitsche ploeg. De N.J.S.-ploeg heeft serieus geoefend en vier van de spelers hebben zelfs een speciale ijshockey- training te Praag gevolgd. Deze N.J.S. 'ers zullen een waardige tegenpartij blijken te zijn voor de Duitsche verte genwoordigers. De opstelling der N.J. S.-ploeg is: T. van Olst, doel; A. van Olst en J. Rietbergen, achter; le voorhoede: S. Vaal, J. Lintvelt en F. Jonkers; 2e voorhoede: J. Clazener, P. Boeker, D. Gertenaar. De wedstrijden beginnen om 3 uur en zijn tegen half zes geëindigd. Ze zijn voor het publiek toegankelijk. Den volgenden dag worden de revanche wedstrijden gehouden, welke echter Tenslotte zijn aangewezen de bonnen 58 en 59 voor bloem, 60 voor 250 gr. haver mout, 61 voor 100 gr. 20plus of magere kaas, 62 voor suiker, 63 voor jam, 64 voor 250 gr. koffiesurrogaat en 65 voor vervangingsmiddelen. De aandacht wordt er op gevestigd, dat de bonnen 11 Aardappelen en 11 Toeslag slechts geldig zijn t.m. 11 Maart. Voor vervangingsmiddelen en kinderdrank- poeder zullen op 2 April nieuwe bonnen worden aangewezen. Voor koffiesurrogaat op 16 April. Voor zeep enz. op 18 Maart en voor scheerzeep op 30 April. KAAS OP DEN AANVULLINGSBON BOTER. Het Rijksbureau voor de Voedselvoor ziening deelt mede: Zooals bekend wordt éénmaal in de zes weken een bon, de z.g.n. „aanvullingsbon", aangewezen, ten einde het boterrantsoen voor de gewone verbruikers van 250 gr. per 14 dagen op 250 gr. per 12 dagen te brengen. Ditmaal zal echter op bon Boter 10 B, welke op 5 Maart a.s. zal worden aangewezen, in plaats van 125 gr. boter of margarine 250 gr. 20plus of magere kaas beschikbaar worden gesteld. Aangezien de handelaren niet voldoende bevoorraad zijn om deze kaas onmiddellijk af te leveren, moet men dezen bon Boter 10 B ln de week van 5 t.m. 11 Maart a.s., desgewenscht tegen ontvangstbewijs, bij zijn normalen kaasleverancier van tevoren Inleveren. Van 26 Maart af zal men de kaas in ont vangst kunnen nemen, terwijl bon Boter 10 B nog t.m. 15 April a.s. geldig blijft. Officieel wordt medegedeeld, dat het aantal dooden tengevolge van den luchtaanval op Nijmegen nog dagelijks stijgt. Het aantal slachtoffers bedraagt thans reeds pl.m. 700 en zal vermoe delijk in de naasle toekomst nog hoo- ger bljjken te zijn. LUCHTAANVAL OP RANGOON. TOKIO, 2 Maart. (DNB). - Tijdens een nieuwen vijandelijken luchtaanval op Rangoon, waaraan tien vijandelijke bommenwerpers deelnamen, hebben de Japansche jagers na een kort luchtge vecht vijf tegenstanders neergescho ten. De andere toestellen werden ge dwongen koers te wijzigen en moesten hun bommen lukraak buiten de stad uitgooien. „VREUGDE EN ARBEID" BRACHT „VEEL PLEZIER". „Veel plezier" was de naam van de cabaret-revue, welke Donderdagavond voor een stampvolle Harmoniezaal werd gebracht voor de werkgemeen schap „Vreugde en Arbeid" van het Nederlandsche Arbeids Front. In den aanvang heette de leider van V. en A., de heer van Daatselaar, allen welkom en wees erop, hoe aanvankelijk dergelijke avonden door een klein aan tal menschen werden bezocht. Zoo tel den wij. aldus spr., de eerste avond 19 bezoekers en thans kan met vreugde geconstateerd worden, dat de belang stelling voor de avonden van Vreugde en Arbeid steeds groeiende is. Verder wees spr. nog eens op de kinderclubs van het Ned. Arbeidsfront, waarvan de kinderen, wier vader in het buiten land vertoeft, gratis lid kunnen worden en waar zij met sport, spel e.d. worden bezig gehouden, Hierna was het cabaret-programma aan de beurt en inderdaad de aanwezi gen hebben veel plezier gehad. Daar was dan allereerst de bekende clown Bob Blijenberg, die de lachers nog steeds op zijn hand heeft en door zijn uitvallen een zaal doet daveren. Ver der het optreden van de drie Nelsons twee heeren en een dame een artistiek acrobatentrio, dat aller be wondering verwierf. De drie adelaars deden zich niet al leen als vlotte tap-dansers kennen, doch ook de verschillende populaire melo- diën, welke door deze drie charmante dames gezongen werden, gingen er bij het publiek best in. Pot-Lood, de twee teeken-parodisten, was een bijzonder nummer, dat veel succes oogstte. De schetsjes werden deze avond ge bracht door onzen nog jongen Alkmaar- schen artist André Carell, daarin dap per bijgestaan door Renee Kramer. Het succes was ten volle verdiend. De schoolmeesterscène met de vele oude bekende refreintjes deed de kelen los komen en ook de schets uit het tooneel- leven was zeer goed. Het muzikale gedeelte werd verzorgd door de 6 Anebelles, die eveneens over succes niet te klagen hadden, terwijl tenslotte het orkest van Jack der Kin deren* voor de groote muzikale om lijsting zorgde en dit op uitstekende wijze heeft gedaan. Concludeerende mogen wij zeggen: het was een zeer geslaagde avond. ENSEMBLE WILLY DERBY. Gulden Vlies. Gisteravond traden voor een vrij goed bezette zaal Willy Derby en zijn gezel schap op ln het Gulden Vlies. Ér heersch- te een goede stemming en het publiek toonde zich met 't gebodene uitstekend te amuseeren. Roland Wagter opende het programma als conferencier. Hij vervul de den geheelen avond deze taak op vlot te wijze. Als snelteekenaar had hij een groot succes. Tal van aardige teekenin- gen, waarbij hij een leuke inleiding had, kreeg men te zien. Ook caricaturen en natuurlijk geslaagde afbeeldingen van personen uit de zaal. Na de pauze gaf Wagter eenige zeer geslaagde typeerin gen. Een buitengewone attractie was het optreden van de Twee Cavelli's. Dit is inderdaad een schitterend accordeon-duo, twee heeren, die uitnemend op elkaar zijn ingesteld en de aanwezigen op tal van populaire nummers hebben vergast. Ook na de pauze. Het luide applaus hun ge bracht, was welverdiend. Willy Derby wist opnieuw te boeien met vele van de liedjes uit zijn reper toire. Tal van nummers, vooral ook de gevraagde, die na de pauze in een aar dige potpourri werden gebracht, hoorde men met veel genoegen, wat uit het mee zingen duidelijk bleek. Hij had in Jac. Miller een uitmuntende begeleider en ook de soms zachte accordeonbegeleiding achter de schermen, verhoogde den in druk van sommige liedjes in hooge mate, zoodat een daverend applaus den avond besloot. G. C. van Gulik. AANGEHOUDEN. In verband met de arrestatie van F. D. uit Hoorn, die een bedrag van 1100 van zijn kostjuffrouw te Hoorn had ontvreemd, is door de Alkmaarsche politie aangehouden de Alkmaarsche 20-jarige mejuffrouw K., die zich schuldig had gemaakt aan heling. Zij had van D. een bedrag van 160 als geschenk aangenomen, wetende, dat dit van diefstal afkomstig was en zij is naar Hoorn overgebracht. Verliefd en jaloersch... Eén mijner kennissen is een man, die niet zoo piepjong meer is. Hij is schrijver, dichter. Op een mooien avond kwam een heel jong meisje bij hem, dat hem vroeg of hij eens tijd had met haar te praten over de verzen, die een vriendin van haar gemaakt had. „Accoord," antwoordde mijn poëtische kennis, „je mag dan en dan met mij gaan eten en dan zullen we rustig over de verzen van je vriendin spreken!" Even vóórdat het festijn zou plaatsvinden kreeg mijn kennis een brief van de jongedame in kwestie wier grootvader hij bijna zijn kon! waarin hem gemeld werd: „Ik deel U mede, dat ik van onze afspraak moet afzien, daar mijn vriend er bezwaar tegen maakt." Mijn kennis heeft zich lachend en trots op de borst geslagen en uitgeroepen: „Die vriend bewijst mij te veel eer!" Maar tóch wel aandoenlijk, die jonge jaloerschheid, die aan roze- geur en maneschijn doet denken. Warempel, zoolang deze bestaan blijft zal de menschheid niet ten onder gaan! Achttienjarige jongens, blijft dapper en trouw Uw zeven tienjarige geliefden bewaken zelfs tegen een gesprekje met een man, die zilveren haren en een oud hart heeft! V.OVIDIUS. J INGESLOTEN. De politie heeft twee bewoners van Huiswaard H. en B. ter beschikking van den Officier van Justitie gesteld. Bij hen werd in een schuur slachtafval van eenige schapen aangetroffen. Zij blijven ontkennen zich aan frauduleuze slachtingen te hebben schuldig ge maakt. Het onderzoek duurt voort. DE VERDUISTERING. De politie heeft gisteravond een uit gebreide controle gehouden op de na leving van verduisteringsvoorschriften van woningen en rijwiellantaarns. Verschillende personen zijn geverbali seerd, w.o. een 12-tal bewoners, die hun woningen slecht verduisterd had den. Deze menschen zullen 14 dagen van het licht worden afgesneden, ieder f25 boete moeten betalen en hun gloei lampen moeten missen. Men zij dus gewaarschuwd. ALCMARIA SPEELT ZONDAG 5 MAART. Noordh. elftal—Leidsch elftal, 2.30 uur. Alcmaria cAlkm. Boys a, 10 uur. Alkm. Boys dAlcmaria g, 10 uur. Alcmaria f— Alkm. Boys c, 11.15 uur. DAT WERDEN DURE VLOEITJES. De Alkmaarsche grossier in sigaren P. J. Punt, Nieuwesloot 89, is onlangs door den inspecteur voor de Prijsbeheersching veroordeeld tot een boete van f 1000. Punt had sigarettenpapier, dat hij voor f 3.70 per doos van 100 boekjes kocht, ver kocht voor f0.27Va per boekjeTegen over opsporingsambtenaren verklaarde Punt wel degelijk te weten, dat de nor male prijs voor een dergelijke doos 5 a 5Vs gulden bedraagt. De in beslag genomen voorraad siga rettenpapier, 80 doozen van elk 100 boek jes, werd door den inspecteur verbeurd verklaard en vond tegen den juisten prijs zijn weg naar de liefhebbers. DIERENBESCHERMING. Sinds eenige dagen zwerft op de Oude gracht een mooie zwarte poes, pl.m. 8 maanden oud. Zwervend is aangetroffen op den Westerweg een flinke gele hond, half staande ooren, uit Heiloo meegeloo- pen. Adres: Inspecteur C. Verwer, Baanstr. Alkmaar. Ontvangen van mw. B. voor het te stichten dierenasyl f 5. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Cornelis J. P., z. v. C. J. Mooij en M. Hazes. Jacobus J., z. v. N. J. J. de Vries en A. Duin. Geertje, d. v. S. Tijmstra en M. Dissel. Marga- retha C. M., d. v. J. Molenaar en C. J. Swart. Ondertrouwd Roelif Andringa en Cornelia Luiten. Johannes Zwaan en Anna C. Groot. Christiaan J. Vahl en Johanna M. Verhoeven. Hendrik L. La- ban en Catharina Meeuwsen. Marinus J. C. van Schagen en Lieuwkje Gerritsen. Getrouwd Abraham J. Stikkel en Aagje Rus. Alphons J. F. Wiesman en Jozepha J. Franken. Overleden: Wilhelmus N. de Ko ning, 74 jr. Anna C. Pel, geh. met E. J. F. Steinmeijer, 65 j. AGENDA. Bioscopen. Eiken avond 7.30 uur voorstelling. Zon dags doorloopend van 2 uur af. Woensdag 2.30 uur matinée. Alkmaarscli Bioscoop Theater: De Heer- scher (rom.) 14 jaar. Harmonie-Theater: Met huiselijk ve Leer (comedie) 18 jaar. Victoria-Theater: Jeugd (rom. dram.) 18 jaar. Cinema-Theater: Schoonmama weet het kom.) 14 jaar. Zaterdag 4 Maart. 2 uur Gulden Vlies, verg. Alkm. Export veiling. 7.30 uur, Gulden Vlies, Gez. Ben ter Hall. „Daar houden de vrouwtjes van". Geslaagd. Onze plaatsgenoot, de heer N. Buisman, thans te Alkmaar, slaagde Woensdag voor het te Arnhem gehouden examen voor leeraren banketbakkerij ge mengd bedrijf. Optreden Piet van Dijk. Wij melden nog even, dat dit optreden, j.l. Donder dag in dit blad geannonceerd, zal plaats vinden op a.s. Maandagavond in „De Rustende Jager". De jeugd gaat schaken. - Het is een verheugend verschijnsel, dat de jeugd zich voor het schaakspel interesseert. Toen zich dezer dagen dan ook zes jongens als lid aanmeldden, was dit voor de schaskvereeniging „Schaak mat" aanleiding, voor deze jonge be ginnende schakers een afdeeling .Ju niores" te vormen. Deze jonge leden zullen een onderlinge competitie om prijzen «pelen. Zij zuPen bovendien schaakles ontvangen van den heer w. Kaan. zoodat mag worden verwacht, da* uit deze afdeeling in de toekomst nog goede spelers naar voren zullen komen. Voor jongens die voor dit prachtige spel gevoelen, bestaat nu dus een goede gelegenheid zich hierin te bekwamen. Naar men ons mededeelt wordt tevens overwogen voor ouderen, die het spel nog niet kénnen, een cur sus voor beginners te organiseeren. Schaakmat blijft wel actief. De uitsla gen van de voor de wintercompetitie gespeelde partijen luiden als volgt: Ie klas: H. Hart—W. Kaan 1—0. G. Goudsbloem—H. J. Schut Va2e klas: K. de Vries—C. Krijgsman Va— *4* 3e klas: A. J. de Wit—C. Kliffen 1-0; Juniores: C. Langedijk—C. Dullemond 0—1, J. Vijzelaar—D. Polman 1—0, W. Stam—H. Kuiper Cz. 0—1. I lil ii,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1