rood, EN L van" MT terij ak. DAGBLAD VOOR I®: De N.S. B. wil het volk helpen naar een bloeiende toekomst. Bonn en Keulen doelwit der terreuraanvailen. 1 h I UE J in roor aren. iden. ISERT GHÖÖRL WEN tras- orde lei, Verduister v. 18.457.- u Rome gebombardeerd. li mfêm IP r- pte IJsfeest in de Apollo-hal te Amsterdam. STAD EN OMGEVING. Bekendmaking. I Jf.fl i' Al f 9 uur: Fagel, het jzOEN. latsbe- in tie 6.30 uur. nen. irt 1.25. VISSER, l 4 plaat- 123 uur. 45 uur. 23 uur. en met r. LEN. KMAAR. OOR WE IAAT 13. HAAR. en fem- \nz. 491812 e 4.70 adzijdcn. presseert nemen. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarscbe editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. MAANDAG 6 MAART 1944. AUKMAARSCHE-EDIT1E. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 55, 2 pagina's. Prijs der gewone advertenties in deze editie min. 1.40, elke m.m. meer ƒ0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 eent. Strijd om Amsterdam. QNDER deze leuze heeft het district Amsterdam der N.S.B. Zaterdag een grootscheepsche propaganda-actie in de hoofdstad ingeluid, die ongetwijfeld ook tot andere steden van ons land zal overslaan en vandaar ook in het gebied van ons blad van zich zal doen spreken Ongetwijfeld zullen er vele Neder landers zijn, die op het hooren van deze actie meewarig het hoofd schud den en zeggen: „Waar halen ze hel vandaan? Met één been staan ze in het graf! Wellicht bengelt hun hoofd nos niet een laatste bundel spieren aan den romp (bezien in het licht van den lang verbeiden bijltjesdag, waarop alle nat- socialisten opgehangen, resp. doodge slagen zullen worden) Toch hebben ze nog het lef, voor iedereen te koop te loopen Er zal inderdaad een grootscheepsche propaganda-actie op touw gezet wor den, zooals Nederland en de hoofdstad er nog nimmer een gekend hebben. Dat deze actie juist thans plaats vindt, heeft zijn goe.de gronden. Ondanks allen schijn van het tegendeel, zooals tegen standers willen doen gelooven, wint het nationaal-socialisme in Nederland met den dag aan terrein. Tegen de bewering van velen in schiet het hier wel dege lijk wortel. En waar het ingang gevon den heeft, verdort het geenszins Het is een vaststelling, door tal van bewijzen te staven, dat het inzicht onder ons volk veld wint, dat Nederland uitslui tend tegen het Amerikanisme en bolsje wisme kan gered worden door een aan vaarding van het nationaal-socialisme volgens normen, die het zelf zal kun nen bepalen. O TJIT aanvaarden geschiedt echter niet vanzelf. De vele twijfelaars en on verschilligen moeten innerlijk overtuigd worden en eindelijk hun plaats weten Het moet een krachtige actie uit het „doom" los maken en het over het doode punt van afwachten tot een be slissend standpunt brengen. Er is een beweging onder het Nederlandsche volk, die niet door het ellebogen-ge- wring van conjunctuur-ridders of het getrappel van beunhazen verstoord wordt. De breede massa heeft in de af- geloopen maanden gelegenheid te over gehad tot rustig nadenken over den loop der gebeurtenissen. De afgeloo- pen periode is zeer nuttig geweest. Ta' van illusies zijn vervlogen. Er is een kentering op til. De breede massa ver genoegt er zich niet langer mee, een afwachtende houding aan te nemen en berustend te aanvaarden, wat straks bedisseld zal worden. Het wil zijn goecT oud-vaderlandsch recht, eigen vrije be schikking over eigen aangelegenheden, laten gelden. Nederland is van de westelijke lan den de eerste mogendheid, waar het volk uit een krachtig bewustzijn van eigenwaarde reeds in 1579 bij de Unie van Utrecht het besluit nam, zich door geen willekeurige handeling van vor sten of wie ook het beschikkingsrecht over het eene en ondeelbare gebied te laten ontnemen. Zeer leerzaam en ver kwikkelijk is in dit verband het reeds eerder hier besproken boek van prof. Hugo Visscher „Ondergang van de re publiek der Vereenigde Nederlanden" (Uitg. Westland). o FJIT zooveel eeuwen bewust beleefde en hartstochtelijk verdedigde vrije beschikkingsrecht, dat andere volkeren eerst omstreeks 1900 naar waarde leer den schatten, mag men geen geweld aan doen, hoe dan ook en met welke beste bedoelingen ook bezield. Het Ne derlandsche volk moet uit eigen inner lijke overtuiging het nationaalsocialis- me aanvaarden als een door inzicht verkregen oplossing den ondergang te vermijden. Het Nederlandsche volk heeft zijn rol in de geschiedenis en in de samenleving der volkeren uitge speeld, indien zich zijn nationale vitali teit niet tot een dergelijke hoogte kan verheffen. Het is een goed teeken voor de N.S.B dat zij met de thans ingeluide actie nieuwe wegen, en wel in het bijzonder die van het overtuigen, inslaat en dat zij tot een krachtig politiek offensief overgaat, voordat de conjunctuur dit werk van zelf doet. Het winnen van het Nederlandsche volk voor het natio naal-socialisme is niet een taak van het Duitsche bezettingsbestuur, zooals de Rijkscommissaris herhaaldelijk betoogd heeft. Duitschland wil niemand zijn overtuiging opdringen. Het Nederland sche volk moet zelf een aansluiting tot het nieuwe Europa uit eigen innerlijke overtuiging vinden. O j\E N.S.B. heeft uit een ruime erken ning voor de in het verleden ge leverde prestaties en ingenomen hou ding de kans gekregen, onder besctrk- k:ng over alle hulpmiddelen, het N'e- dvolk voor haar politieke conceptie te winnen Dit winnen 's niet het opvangen van een rijpe vrucht, d o vanzelf in den schoot valt. Het bin nenhalen van den oogst is een gunst die slechts door zwairen en harden strijd onder veel offers kan verkregen wor den. Het nationalistische besef dat de N S.B. reeds vóór den lOden Mei tot een scherpe actie tegen corruptie, bederf en Jan Saliegeest opriep, geeft haar na 8lle fiasco's van tegenstanders het recht en de erkenning, draagster van den poli- tieken wil van het Nederlandsche volk te zijn. De N.S.B. heeft dezen strijd om de innerlijke over+iiiging aangebonden Haar zijn door de bewust gekozen vor men van propaganda, o.a. door de veel vuldige vergaderingen met vrije ge- dachtenwisseling, nieuwe wegen ge opend tot de diepste bronnen van het Nederlandsche volk in te keeren en di1 volk den ernst van de historische urer te doen beseffen. Mussert's appèl tot de 3000 Amster- damsche werkers in het C<$ncertgebouw is tevens een appèl tot de heele Bewe ging en daarbovenuit ook een appèl tot het geheele Nederlandsche volk. HAMA. MUSSERT SPRAK Ons volk moet definitief ontwaken, moet weer een eenheid worden. Eendracht maakt macht. Mussert heeft op een bijeenkomst in het Concertgebouw te Amsterdam Zaterdag een rede gehouden, waar in hij als voornaamste punt de toekomst van ons volk behandelde. Mussert begon zijn rede met er op te wijzen, dat het de plicht is, om te strijden voor een betere, een bloeiende toekomst van ons volk. „Wat wij te doen hebben," zoo zeide hij, „komt hier op neer, dat wij gaan tot ons volk, DAT WIJ DAT VOLK BEGRIJPEN". Daarom was het noodig, dat Mussert allereerst de voorbije jaren van vóór den oorlog de revue liet passeeren, om vervolgens geruimen tijd te blijven staan bij 1940. Terwijl ons altijd was voorgehouden, dat we paraat waren met onze IJssel-, Grebbe- en Hollandsche waterlinie en men ons gezegd had, dat alles in orde was, was de regeering. toen de nood aan den man kwam, binnen 3Va dag ge vlucht. Na een strijd van 4t/z dag kwam de capitulatie. Wij, nationaalsocialisten, schaamden ons daarvoor. Men zegt wel: ja. we moesten wel ophouden, om dat de bombardementen onze steden en dorpen zouden verwoesten, maar at dan te zeggen van Duitschland. waar op onafgebroken bommen neerkomen. Men kan de vraag stellen: hoe houden d i e mensehen het dan vol? Zij gevet zich niet otTer! Sedert de capitulatie is Nederland bezet. Wij hebben geen eigen regeering meer en zijn geen baas in eigen huis. Wat het voor ons beteekent geen baas te zijn in eigen huis. begrijpen alleen wij, nationaalsocialisten. Gelukkig zijn er ook Duitschers, die dit begrijpen. Van bezet gebied zijn we nu geworden tot frontgeb;ed. Duizenden arbeiders zijn sindsdien naar Duitschland gestuurd. En nu sabo teert men, knipt kabeltjes door en overvalt distributiekantoren. Toen we kanonnen hadden en mitrailleurs, kort om een weermacht, toen werd het vech ten gestaakt. Denkt men nu door kin derachtig saboteeren het wel te win nen? Door de sabotage van thans moei er door Nederlandsche burgers zelfs wacht geloopen worden, iets wat diep beschamend is. Dat hebben deze Ne derlanders te danken aan die dwazen ik kan ze met anders noemen die kabels doorknippen en distributiekan toren leeghalen. De wensch naar bevrijding. Bij de bevolking leeft de wensch naar de bevrijding. Maar het is al veranderd sinds Engeland van de zeezijde wil aan vallen. Ge hoort het niet meer, dat ze zeggen: „ik wou dat de Engelschen maar kwamen," omdat ze begrepen hebbe-i wat ons in dat geval zou wachten. Er gaat een licht op. namelijk dat een in vasie het ergste is wat ons zou kunnen overkomen. In den loop der jaren kwam het bols jewisme. Ook dat ontloopen wij niet, want E"rf?land en Amerika hebben zich er mede solidair verklaard. En nu moeten wij alle krachten in spannen voor het weder ontwaken van ons volk. dat een definitief ontwa ken zal moeten zijn. Toen dr. Ley, de Reichsorganisations- leiter, eeni^en tijd geleden hier was, vertelde hij over het bezoek, dat hij indertijd gebracht had aan den Engel schen minister van arbeid een jaar vóór den oorlog Deze minister gaf kennen, dat de schepen van Kraft aurch Freude" Engelancis havens niet mochten aandoen. Hij vreesde, dat, wan neer de Engelsche arbeiders deze sche pen zouden zien, ook zij wel eens lust zouden kunnen krijgen te gaan varen, en dat wenschte hij in het geheel niet, En dus liepen de Kraft-durch-Freude- schepen geen Engelsche havens aan. Aan dr. Ley werd voorts den wel willen, „DE OMMEKEER". De titel van het politiek weekpraat- je, dat Max Blokzijl heden Maandag avond via Hilversum I zal uitspaeken luidt „De ommekeer". Dinsdag 7 Maart: ■Zon op 7.13 uur, onder 18.30 uur. Maan onder 6.30 uur, op 15.48 uur. Vergeefsche Sovjet-aanvallen in verschillende sectoren. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 5 Maart. - Het opper bevel van' de weermacht rrïaakt be kend: Ten zuiden van Kriwoirog duren de afweergevechten nog steeds voort. In het gebied van Sjepetowka gingen de bolsjewieken na sterke artillerievoorbereïding met over machtige infanterie- en pantserfor maties tot den aanval over. Terwijl de Sovjets in verschillende sectoren na het stukschieten van 59 tanks werden afgeslagen, gelukte het hun op eenige plaatsen ons front te ver breken. Er zijn verbitterde gevech ten aan den gang. Ten zuidoosten van Witebsk mislukten ook gisteren alle doorbraakpogingen van de Sov jets. In het gebied van Pleskau en Narwa zetten de bolsjewieken hun aanvallen met versch aangevoerde strijdkrachten voort. Troepen van het leger en de Waffen-SS verijdel den in harde gevechten alle aanval len, grendelden plaatselijke pene traties af en vernietigden 17 vijan delijke pantserwagens. Bij de zware afweergevechten der laatste dagen hebben zich in den noor delijken sector van het oostelijke front de 81e Silezische divisie infanterie on der bevel van luitenant-generaal Scho- per en de Palts-Rijnlandsche 263e divi sie infanterie onder bevel van luile- nant-generaal Richter bijzonder onder scheiden. Van de Italïaansche fronten wordt slechts melding gemaakt van weder zij dsche activiteit van artillerie en stoottroepen. Terreur-aanval op Bonn en Keulen. In de middaguren van 4 Maart heb ben Amerikaansche formaties bom menwerpers terreuraanvailen onderno men jp eenige plaatsen in West- Duitschland. Vooral in de steden Bonn en Keulen werd schade aangericht tri woonwijken en ontstonden verliezen onder de bevolking. Er werden ver scheidene kerken, ziekenhuizen en openbare gebouwen getroffen. Een be- EN WEER EENS WEERSPORT- KAMPEN. Voor de volgende kampen is nog voor een beperkt aantal gezonde jongens plaats. Aanmelding kan op Donderdag 9 Maart in den Haag, Plein 1813 Nr. 3 tusschen 9 en 14 uur persoonlijk ge schieden. Onkosten zijn er niet aan verbonden, reisgeld wordt terugbetaald. trekkelijk zwakke formatie bommen werpers drong onder bescherming van jagers tot het gebied van Berlijn door, doch werd door onze Iuchtverdedigings- strijdkr-achten belemmerd geconcen treerde aanvallen te ondernemen. 4i vijandelijke vliegtuigen, waaronder 21 viermotorige bommenwerpers, werden vernietigd. Vijandelijke storingsvliegtuigen heb ben in den afgeloopen nacht bommen laten vallen op plaatsen in West- Duitschland. Het Duitsche weermachtbericht m Zaterdag luidt: Gevechts- en slagvliegers hebben in de Straat van Kertsj 2 beladen vijan delijke veerbooten tot zinken gebracht en eenige andere beschadigd. Aanval len op de lossingsplaatsen van het bolsjewistische landingshoofd veroor zaakten krachtige branden. In het gebied van Kriwoirog zijn tal rijke krachtige aanvallen der bolsje wieken mislukt In een penetratiepiek ten zuiden van de stad wordt nog ge streden. Formaties slagvliegers hebben her haaldelijk bolsjewistische troepencon centraties in het gebied van Sjepetowka rnet goed effect aangevallen. In het zelfde gebied en ten zuiden van de Pri- petmoerassen zijn bij levendige plaat selijke gevechtsactiviteit vijandelijke verkenningsaanvallen afgeslagen. Tusschen Berezina en Dnjepr en ten noorden van Rogatsjef zijn herhaalde aanvallen der bolsjewieken m£t zware verliezen voor den vijand ineengestort Ten zuidoosten van Witebsk hand haafden onze troepen hun stellingen tegenover de herhaaldelijk met steun van tanks en slagvliegers aanvallende bolsjewieken, zuiverden eenige pene traties en schoten 14 vijandelijke tanks stuk. Ten noordwesten van Newel en ten zuidoosten van Pleskau verminderde de zwaarte der vijandelijke aanvallen Daarentegen zetten de bolsjewieken hun hardnekkige doorbraakpogingen aan de Narwa voort. Verscheidene pe netraties werden door tegenaanvallen opgeheven of samengedrukt. De aanval van een vrij zwakke for matie bolsjewistische torpedovliegtui gen op een Duitsch convooi aan de noord-Duitsche kust bleef zonder sue ces. Jagers van de convooibescherming choten drie. afweergeschut aan boord twee vijandelijke vliegtuigen neer. Aan het landingshoofd van Nettuno werden ten zuidwesten van Aprilia en ten zuidwesten van Cisterna door eigen stoottroepen eenige hoogten veroverd Vijandelijke tegenaanvallen op de pas gewonnen linies werden in felle ge vechten afgeslagen. Van het zuidelijke front wordt alleen wederzij dsche act; viteit van verkennings- en stoottroe pen gemeld. Rome aangevallen Krachtige formaties Amerikaansche terreurvliegers hebben gisteren het stedelijk gebied van Rome aangevallen De militaire schade is gering. Er ont stonden verliezen onder de burgerbe volking. Bij deze aanvallen werden door jagers en afweergeschut 15 vijan delijke vliegtuigen neergeschoten Formaties Amerikaansche bommen werpers zijn in de middaguren van gisteren onder sterke bescherming van jagers tijdens dichte bewolking door gedrongen -in het noord-Duitsche kust gebied. Door wijd verstrooid uitgewor pen bommen ontstond schade in de woongebieden van eenige plaatsen en ir. landelijke gemeenten. Luchtverdedi gingskrachten van het luchtwapen en "ie marine vernietigden 21 vijandelijke vliegtuigen. Vijandelijke storingsvliegtuigen wier pen tn den afgeloopen nacht bommen in west- en noord-Duitschland. - ,4*' Vi-.k' ■p".;v ■êi* mms® Neergeschoten terreurbommenwerper. Met nooit verslappende activiteit worden door de Duitsche luchtverdedigingsstrijdkrachten de aanvallen van vijandelijke bommenwei pers op het Rijksgebied afgeslagen. Deze Amerikaansche terreurbommenwerper van het type ..Boeing Fortress" werd door de Duitsche jagers tijdens den luchtslag tot een noodlanding op Nederlandsch grondgebied gedwongen PK Lt. Seuffert/St/P m den raad gegeven met zijn werk op te houden. Dr. Ley is er echter mee door gegaan, maar tegelijkertijd wist men te Berlijn zijn houding te bepalen. Men wist. dat het kapitalisme hand in hand met het bolsjewisme zich gewapender hand tegen Luitschland zou gaan ver zetten. De Djingis Kahn uit het Oosten had zich inmiddels voorbereid. Wat kon Roosevelt en wat kon Stalin de Euro- peesche cultuur schelen? Duitschland sta alleen Het is de taak van het Duitsche volk om den strijd in het Oosten te voeren. De tragiek van het Duitsche volk ligt niet daarin, dat het daar moet strijden, maar dat de andere staten in het Wes ten Duitschland daarbij in den rug aan vallen. Het zou de plicht, ook van ons volk, geweest zijn geheel met Duitsch land te gaan. Dat blijkt nu wel, nu het bedrog zoo duidelijk aan den dag treedt. Daarom zijn wij nationaalsocia listen, verplicht in te halen hetgeen werd verzuimd Einde 1940 na de capi tulatie van Frankrijk, zag men Duitsch land niet in Noord-Afrika: de Führer vertrouwde Darlan Darlan heeft ech ter verraad gepleegd. Beschouwen wij voorts Italië als bondgenoot: Mussolini, een man waarop men kan bouwen, werd door den ondermaatschen koning en door Badoglio verraden. Men ziet. verraad op verraad Bondgenooten heeft Duitschland maar weinige: enkele sta ten behalve de Euroneescbe vrijwilli gers. Het Duitsche volk staat overigens alleen op alle fronten, in het Oosten, in het Noorden, in het Zuiden en in het Westen. Terwijl het daar staat, worden zijn huizen vernietigd, precies zooals wij dat in den Boerenoorlog hebben gezien. Wij nationaal-socialisten, hebben natuurlijk begrip voor het Duitsche zoowel als voor het Nederlandsche volk. Wanneer wij ons daarop hebben bezonnen, dan vragen wij ons af wat is het instrument, dat dienstig zou kunnen zijn om Nederland weer een toekomst te geven? Hoe zou ons volk den weg vinden uit den nood*' Het antwoord hierop van iedereen, die begrip en verstand heeft, luidt Dat middel is alleen de N.S.B. of men het wil of niet, er is slechts één mid del, de N.S.B. Ons nationalisme Over ons nationalisme is een boek deel volgeschreven: ook over ons so cialisme bestaat een boekdeel vol Veel staat er in. Wij hebben gestreden tegen de verdeeldheid der politieke partijen en vóór de eenheid van ons volk. Op den eenig mogelijken grondslag. Wu hebben gesproken en geschreven tegen defaitisme en volkenbond en gesproken en geschreven over het zelfrespect van de natie, het fiere zelfrespect. Wij stre den tegen den volkenbond, dat instru ment van onteering en van knechting van Europa. Wij streden voor de Euro- peesche solidariteit. Wij getuigden van de Europeesche solidariteit in het be sef, dat Europa was één volkerenfami- lie. Wij streden tegen het waandenk beeld, dat Engeland het toppunt was van de gerechtigheid. Niet één, maar duizend keer hebben wij gezegd: W'e Engeland vertrouwt, kan zijn graf we graven, en daartegenover plaatsten wij den raad: Laat ons volk zoo goed mo gelijk op zichzelf staan. Wij streden tegen het ontruimen van de forten bij Kijkduin en Vlissingen, welke Neder land op bevel van Engeland niet mocht afbouwen. De kanonnen waren bij Krupp besteld en betaald en te Am sterdam afgeleverd. Zij mochten niet worden opgesteld. Nu hebben anderen de bescherming van onze rivieren op zich genomen, na dat wij het Nederlandsche volk hadden gewaarschuwd: „Als gij Uw kusten niet zelf verdedigt, komt er een ander om het te doen," Zoo staat over ons natio nalisme een boek vol geschreven Ons socialism? Ons socialisme was strijd tegen hei marxisme, tegen het staatsabsolutisme dat de voorbereiding is van bolsjewis tische toestanden; wij streden tegen de opvatting, dat de arbeiders geen vader land hebben. Daarentegen hebben wü gestreden voor het volksche socialisme. Wij hebben geschreven en gesproken tegen de werkloozenpolitiek van Co- lijn, tegen het residu van 200.000. Wij streden er voor, dat de jeugd in levens blijheid zou worden opgevoed en vont pensionneering van ouden van dagen door den staat. Wij waren tegen voedsel vernietiging welke daarop neer kwam, dat men hei voordeeliger achtte het voedsel me1 millioenen kg. te vernietigen, dan het tegen den wensch van Engeland - naar Duitschland te transnorteeren Wij veroordeelden het neo-malthusia- nisme en pleitten voor gezinsvorming Wij verzetten ons tegen den tredmolen waarin de arbeiders zonder onderbre- kig liepen en zeiden, dat hun een va- cantie van twee weken toekomt, wan neer ze 50 weken hebben gewerkt Er waren genoeg menschen, die 52 weken van het jaar niets uitvoerden. Wij stre den voor een gezonde jeugd. In al de afgeloopen jaren hebben w<i voor ons volk het beste gewild. Van 1931 tot 1940 zijn we bedrogen door de mar xisten, door de democraten, door de li beralen en door de kerken, van welk? laatste wij slechts de wereldlijke macht zullen losmaken van het terrein dat het hare is. het godsdienstige ter rein. Van 1931 af werden wij bespot wij waren belachelijk, men zei, dat de oprichting van de N.S.B. door nog wel een hoofd-ingenieur van den Provincia len Waterstaat een onbegrijpelijkheid was. Toen wij twee jaren bezig waren en het nationaal-socialisme in Duitsch land aan de macht kwam, zeiden de democraten hier en in andere landen van Europa: dat aal bij ons niet gebeu ren, al moet de mitrailleur er aan te pas komen. Inmiddels streden wij hier voor het nationaal-socialisme. Maar de oorlog kwam. Doch deze nacht gaat voorbij, de zon zal opkomen en alles met haar stralen verwarmen. Want de groei en de bloei van 't nationaal-socialisme zijn geen probleem. Het zal zijn verwerkelij king in onzen staat vinden Wij gaan daartoe het volk weer wekken om het niet weer in slaap te laten sukkelen. Na dezen oorlog zal de leider van het Duit sche volk natuurlijkerwijze de leider van Europa zijn. Eenheid in leiding is eT dan en verwezenlijkt wordt wat eens Napoleon toen hij op Sint Helena ver toefde, gezegd heeft: ,.Tk heb geprobeerd Europa tot een eenheid te brengen, het is mij niet gelukt, maar na mij zal er eens een man opstaan, die grooter is dan ik. die dat wel zal kunnen en het zal doen Tn dezen tijd beleven wü vervulling van die uitspraak van Na poleon. Daarbij staat vast, dat de Füh- re^ trouw en eerlijk is. Kameraden, deze harde feiten en dit vaste geloof zijn de basis van ons natio naal-socialisme. Vóór dat handel en nij verheid zijn opgebloeid, de eer van den arbeid een gevestigd begrin zal zijn en een heilzame jeugdopvoeding daar is, vóór dat iedere volksgenoot weer een woning heeft, vóór dat iedere huisvrouw haar linnenkast gevuld heeft, alle ouden van dagen verzorgd zijn en welvaart in de gezinnen zal heerschen, vóór dat de boerenstand is georganiseerd, vele cul tureel e vraagstukken ziin geregeld, hoe veel strüd moeten wij daarvoor nog le veren! Wij volgen daarbij echter een richtsnoer naar een zeer oude Neder landsche spreuk: Eendracht maakt macht. Een devies oprechter en volk- scher dan „Je maintiendrai" Eendracht in Europa, eendracht onder de Germaan se he volkeren en de eendracht in het Nederlandsche volk. dat moet ons volk voor oogen houden. Voor alle nationaal socialisten is hier de N S.B. voor het Nederlandsche volk. de N S.D A P. voor het Duitsche volk en het V N V voor de 'uidèlijkë Nederlanden. Geen tweespalt dus tusschen nationaal-socialisten. maar h echte samenwerking, dan pas kan de Beweging haar taak vervullen in het nieuwe Europa. Kameraden! Gij zijt opgeroepen om den verderen uithouw van de Bewegiu j op U te nemen Teder op zijn post. juist nu! Trouw aan de beginselen en trouw aan de Beweging, wat men er ook va,i zeggen mag. Pionieren is altijd heel rr oeilijk, maar bedenkt, dat niets goeds er grootsch ooit is tot stand gekomen zon der de pioniers, zonder de minderheid die voorging. Verantwoording voor het 'welslagen van het grootsche werk, dat wij begonnen zijn, berust bij ons allen Want wij nationaal-socialisten „wij hef fen hart en handen voor het heil der Nederlanden". Wanneer het ijsfeest in Amsterdam een halven dag eerder gehouden was dan zou niet slechts de vloer, doch ook het dak van de Apollo-hal geschm ierd hebben van de ijskristallen en het gebouw zou opgerezen zijn uit een glin ster end vacht van wit bont. Maar de zon had reeds haar plicht gedaan en de sneeuw was gesmolten De Apollo-hal, al uren vóór den aan vang tot den nok gevuld, bood een feestelijken aanblik. Roode en witte doeken waren overal gespannen en droegen Duitsche en Nederlandsche emblemen. De Oranje-mutsjes van den Jeugdstorm waren door de zaal ge plant als fleurige lentebloemen. Een Duitsche kapel liet pittige muziek hooren. Klokslag drie uur begon het. De jeugdige kunstrijdsters en -rijders kwamen een voor een in het licht van de schijnwerpers, die den ijsvloer tot glanzend zilver maakten. En met hun rappe, vogelvlugge voeten en- lent ge lichamen tooverden zij op de mu ziek vele vloeiende figuren. Vooral een klein 8-jarig meisje verblufte door haar gratie en zwier. Na elk nummer klonk dan ook een daverend applaus op. De groote gebeurtenis echter was he4 optreden van Martha Muselik en Eva Pawlik. Met applaus begroet gleden de jongedames naar het midden van den ijsvloer. Eva Pawlik, in marineblauw gekleed, zwierde op de metalen ijzers over het bevroren water en schiep een ^room van grillige en schoone figuren Martha Muselik. in het rood, schonk een sprookjesachtige mozaïek van lij nen, vol zwier losheid en bekoring. Duizenden hebben haar geestdriftig toegejuicht en de kleine acht-jarige bood haar een bouquet witte bloemen aan, toen zij haar programma afge werkt had. De ijshoekeywedstrijd tusschen een ploeg van den Jeugdstorm en de H.J leverde een groote overwinning (80> op voor de H.J., die de tegenstanders een gevoelig lesje gaf. Hij had er af moeten blijven. De 13- jarige ambachtssnholier B uit Weerselo (O.) bracht een door hem gevonden pro jectiel mee naar school. Daar bewerkte hij het met een hamer, waardoor de mu nitie ontplofte. De rechterhand van den jongen werd deerlijk verminkt. De knaap moest In het ziekenhuis worden opgeno men. Chef van „Murder Incorporated" op electrischen stoel. Naar de Engelsche nieuwsdienst uit New York meldt, is Lepke Buchalter, de chef van de „Mur der Incorporated", die gelijk bekend den moord op zakelijke basis had georgani seerd, op den electrischen stoel terechtge steld. Hem werden ten minste 80 moor den ten laste gelegd. De Burgemeester van Alkmaar maakt ingevolge opdracht van den Ortskom- mandant te Alkmaar bekend, dat iede re gebruiker van grasland, kunstweide, akker- en tuinbouwgronden, opslag-, industrie- en bouwterreinen, sport velden e.d. in de gemeente Alkmaar, per ha oppervlakte 120 m puntdraad en 5 m gladde draad, gebruikt of bestemd voor afrastering, heeft in te leveren vóór of op 14 Maart 1944, 17 uur, op de Stadstimmerwerf aan den Limmerhoek te Alkmaar. De afzonderlijke stukken draad moeten elk een lengte hebben van tenminste 40 m, af te leveren in rollen van hoogstens 300 m. Voor oppervlakken tot 0.5 ha moet 60 m puntdraad worden geleverd, op pervlakken grooter dan 0.5 ha worden voor 1 ha in rekening g: bracht. Voor het ingeleverde draad zal een vergoeding worden uitgekeerd op den grondslag van 50 pet. van de waarde van nieuw draad. Deze waarde wordt vastgesteld uitgaande van een prijs van 30.voor 100 kg glad draad en van 35.voor 100 kg puntdraad. Het vaststellen van de vergoeding geschiedt derhalve op grond van het gewicht van de ingehouden hoeveel heid draad. Voor het geleverde draad wordt een gedagteekend en door of na mens den Burgemeester onderteekend ontvangstbewijs afgegeven. De betaling geschiedt ten kantore van Gemeente werken. De belanghebbende bevestigt de ont vangst van het betreffende bedrag door onderteekening van een kwitantie. Ver teerd en doorgeroest draad wordt ge weigerd. Het niet of niet volledig of niet-tijdig voldoen aan bovenomschreven ver plichting zal, naar den Burgemeester bekend is gemaakt, als sabotage van het door de Wehrmacht gegeven bevel worden aangemerkt en als zoodanig worden bestraft, onverminderd de in vordering van het niet of te weinig in geleverde op kosten van den nalatige. De directeur der Gemeente Werken is bevoegd in daarvoor naar zijn oer deel in aanmerking komende gevallen, algeheele of gedeeltelijke vrijstelling te verleenen. Vrijstelling zal alleen worden ver leend in uitzonderingsgevallen, waarbij kan worden aangetoond, dat geen of vrijwel geen draad aanwezig was. De ze vrijstelling moet vóór of op Donder dag 9 Maart 1944 schriftelijk aan den directeur der Gemeentewerken, Keet gracht 13 te Alkmaar, worden aan gevraagd. Indien op Maandag 12 Maart 1944 geen beslissing op het beroep door adres sant is ontvangen, is de betrokkene verplicht tot levering. Alkmaar, 6 Maart 1944. De Burgemeester, B. A. VAN DER SLUIJS. ALKMAARSCHE EXPORTVEILING. In het Gulden Vlies te Alkmaar werd Zaterdagmiddag de jaarlijksche algemee- ne vergadering gehouden van aandeelhou ders. De vice-voorzitter, de heer R. Wog- num uit Schoorl, herdacht den overleden voorzitter, den heer S. van der Stok uit Nieuwe Niedorp, die door zijn juridische en handelskennis 12 jaar veel voor de vei ling heeft gedaan. De tuinders, aldus de heer Wognum, hebben een kwaad jaar achter den rug. De prijzen waren laag en de uitgaven heel hoog. Dat de prijzen heel laag zijn blijkt wel uit het feit, dat de gemeenten met de tuinders voor het telen van producten contracten hebben willen sluiten tegen hoogere dan de ma ximumprijzen, prijzen die echter gezien de prijzen voor het zaaizaad en de kunst mest nog te laag zijn. De pr ij zencommissie heeft medegedeeld, dat de prijzen dit jaar verhoogd zullen worden. Van die zijde zijn de tuinders niet veel gewend, maar laten wij hopen, dat de te stellen prijzen zullen meevallen, want pas dan kan de tuinder weer hoopvol aan het werk gaan en zijn arbeiders ook beter gaan betalen. Uit het door den secretaris-directeur uitgebrachte jaarverslag stippen wij aan, dat in 1943 de omzet steeg van f 559.308.— in 1942 tot f 568.164.—. Buitendien werd nog via de veiling verkocht een bij de grossiers op dispensatie gekochte en op geslagen hoeveelheid appelen tot een be drag van f 70.462.—. 'Aangevoerd werd 355 ton spinazie (v. j. 475 ton), 145000 stuks bloemkool, 423000 stuks andijvie, 772000 kroppen 'sla, 57000 bos wortelen, 54000 kg stamboonen en 118000 stuks komkommers. De aanvoer van aardappelen steeg van 1985 ton tot 2465 ton. Gezien de omstandigheden werd gecon cludeerd, dat 1943 voor de veiling niet ongunstig was geweest, al was dit voor de tuinders niet het geval. De boekwaarde per 31 December be droeg f 36.834.—. De winst- en verliesrekening sluit met een batig exploitatiesaldo van f 3963.—. Na de vereischte afschrijvingen kon f 1800.voor winstverdeeling worden aangewend, waarom werd besloten op alle volgestorte aandeelen een dividend van 5 pet. uit te keeren. De heer Wognum werd als bestuurslid herkozen, waarmede de directeur de vei ling en speciaal de vereeniging te Schoorl geluk wenschte. Bij de rondvraag bracht de heer Lan- gedijk het kistenvraagstuk ter sprake, waarbij hij als zijn oordeel uitsprak, dat niet de vrachtrijder, doch de tuinder ver antwoordelijk blijft voor de zoek geraak te kisten. De heer Konijn wilde gaarne voorko men, dat op dagen dat er teveel spinazie wordt aangevoerd, tweede soort spinazie van betere kwaliteit dan de als zoodanig gekwalificeerde, naar de vuilnisbelt ver hulst omdat ze in kleine kisten werd aangevoerd en daardoor door de handela ren niet werd aangekeken. De directeur zette uiteen, dat ten aan zien van de kisten de huur naar duur- regeling aardig werkt. Uiteindelijk blij ven inderdaad de tuinders verantwoor delijk en spr. zegde toe, de tuinders over zichtjes te doen geworden, opdat zij we ten, hoe zij er ten aanzien van de em ballage voor staan. Het door den heer Konijn aangeroerde geval bleek niet gemakkelijk oplosbaar en moeilijk te voorkomen. Hierop slui ting. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Anthonius, z. van G. B. van Vliet en C. Jaspers. Hsnricus N. J., z. van D. Boekei en L. M. Ros. Fred, z. van J. Groot en A. C. Acker* mann. Rosa M„ d. van C, P. van den Aakster en M. A. Tesselaar. Anna M., d. van Th. Smit en M. C. Strooper. Petrus, z. van P. Pover en E. M. Jas pers. Johannes, z. van J. W. Dingerdi» en C. Admiraal. Overleden: C. Groothuizen, 10 Jr. W. Blokdijk, geh. met P. Duin, 73 jr. G. Timmer, geh. met H. W. van Stam, 81 jr. J. H. van Schaik, weduwe van J. Frank, 81 jr. L. Briefjes, wedn. van G. Dekker, 88 jr. J. J. Meijer, 53 jr. E. A. A. Born, wed. van G. F. Hölzel, 83 jr. '1 Ir f 11 1 k

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1