isburg, ;r DAGBLAD VOOR Zware gevechten in het gebied van Oeman. Heldengedenkdag in Duitschland. SChE ARTEM ilen Naaimachine lisch Bureau Igbroek. ITHEEK kaf. ton, JT- 'EN! Vergeefsche doorbraakpogingen der bolsjewisten in het Noorden. Nieuws in 't kort. Nieuwe Duitsche duikboot- successen. Verduister v. 18.45-6.45 u. Toespraak van den Paus. - Voortaan sleclbts één soort shagtabak. Distributie van beschuit. Westelijke successen in de kampioenscompetitie. O. S. V. vers'aat de groote Koogsche! Beker verrassingen. VOETBALUITSLAGEN. STAD EN OMGEVING. Sa m «1 len 13-3-44 [7 Uhr itweg 33. khersteller in pen gezin van helpen ais HUISMAN, Alkmaar. deze vak- jUNNEN, Hof- lAlkmaar. ikketten. Jden een ver- Wij zorgen (es. /et, jterhuis, 87, Alkmaar. RKT liandsche Iloterij. |gestraat 53, l.d. Bank, Alkmaar, j/an loten na postwissel of ko 210771. I ■- 8.enz. 13 APRIL as. Ictrice Brommer-Kraft. Ikers gevraagd. ICHQUE. iuwesloot 4, ik Koningsweg. IAMOFOON- ;n tKERBOtJW dio-dokter van. fcelefonisch be ier no. 14. is |et konijn. ÏDRIJF. iplaren: leid; C. Rib- Izendaal: De er; Nijnatten Zobeltitz: LAAT 27. Jw kindere* Ir". Irwerkt in 30 gebruikelijke Alkmaar. erwtjes uit veckt en voor pels ook van brengt U de ïoeilijken tijd; irde schatten. |van Uw gezin ituin te huren. Mkening A25300 j/iage ontvangt U |en in eigen tuin ÏÏTrfvl»Til..vi Uitgave: Dagblad voor Voord-Holland N.Y. Alkmaar - Voordam C9. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3320. Giro 187294. MAANDAG MAART B44. ALKMAARSCHB-RDITÏE. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 61, 2 pagina's. Prijs der gewone advertenties in deze editie min. 1.40, elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar ƒ2.10, voor het geheele Rijk ƒ2.63. Losse nummers 5 cent. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 12 Maart (DNB). Het opperbevel der weermacht maakt bekend: Tusschen den benedenloop van den Dnjepr en Tarnopol duurt de zwa re str^d met sterke Sovjet-Russi sche strijdkrachten voort. Talrijke vijandelijke aanvallen werden afge slagen. Pogingen van bolsjewisti sche aanvalsspitsen om ten zuid westen van Oeman den Boeg over te trekken, werden verijdeld. Een in Tarnopol binnengedrongen vijandelijk regiment werd in felle straatgevechten in de pan gehakt. Onder het bevel van den generaal der artillerie Heil hebben zich in de verbitterde afweergevechten de Moe- zellandsche 34e divisie infanterie onder commando van den luitenant-generaal Hochbaum, de Würtembergsch-Baden- sche 198e divisie infanterie onder com mando van den luitenant-generaal Von Horn en de Würtembergsch-Badensche 4e divisie berg jagers onder commando va*i den generaal-majoor Braun bij zonder onderscheiden. Ten noordwesten van Newel wierpen de Sovjets nieuwe formaties in den strijd en zetten hun door tanks onder steunde doorbraakpogingen voort. Zij werden na het stukschieten van 33 pantserwagens met zware bloedige verliezen afgeslagen. In deze gevechten heeft zich het Noordduitsche regiment fuseliers 68 onder commando van den luitenant kolonel der reserve Ziegler bijzonder onderscheiden. Ook ten noordwesten van Ostrof, bij Pleskau en aan het front van Narwa handhaafden onze troepen hun stellingen tegen den op talrijke plaatsen verbeten aanvallenden vijand. De strijd in Italië. Aan de Italiaansche fronten ver sterkte de vijand zfo'n activiteit van stoottroepen. Ten zuidwesten en zuiden van Cisterna alsmede in den sector ten noorden van Cassino stortten plaatselijke, door sterke artillerie ondersteunde vijandelijke aanvallen, in ons afweervuur iüeen. Slagvliegtuigen plaatsten treffers op de havenwerken van Anzio en beschadigden een vijandelijk trans portschip van 2.000 brt ernstig. Terreuraanvallen. Amerikaansche formaties bommen werpers vielen op 11 Maart de steden Padua, Florence en Toulon aan. In he vige luchtgevechten en door marinear tillerie verloor de vijand bij deze aan vallen 30 vliegtuigen, waarvan 11 door Italiaansche jagers. Onder bescherming van gesloten be wolking wierpen Amerikaansche ter- reurbommenwerpers op den ochtend* van 11 Maart bommen in het gebied van Münster. De aangerichte schade is gering. Eenige vijandelijke storings vliegtuigen vielen in den afgeloopen nacht plaatsen in Westduitschland aan. Luchtdoelartillerie vernietigde drie van deze vliegtuigen. Het weermachtsbericht van Zaterdag luidt als volgt: Van den Beneden-Dnjepr tot in het gebied van Tarnopol woedt de verbit terde afweerslag op de huidige brand punten. Ten zuidwesten van Kriwoi- rog, in het gevechtsgebied van Kiro- wograd en ten zuidwesten van Swenigorodka konden de bolsjewisten in weerwil van den hardnekkigen tegenstand onzer troepen wederom terrein winnen. In het gebied tusschen Pogrebisjtsje en Tarnopol kwam het ln aanval en afweer tot zware wissel vallige gevechten. vy&ndelijke troepen, die tijdelijk in Tarnopol waren bin nengedrongen, werden in een tegen aanval weer uit de stad geworpen. In den centralen Irontsector heerschte ook gisteren slechts plaatselijke gevechts- •ctie. In het noorden van het Oostelijke front vielen de bolsjewisten noord westelijk van Newel, in het gebied van Ostrof, bU Pskof en bij Narwa aan met sterke strijdkrachten, gesteund door pantserwagens en slagvlïegtuigen. Hun doorbraakpogingen strandden op den hardnekkigen tegenstand van de troepen van leger en Waffen-SS, als mede van Letlandsche en Estlandsche SS-vrijwilltgersformaties. Plaatseliike penetraties werden in onmiddellijke tegenaanvallen opgeheven of afgegren deld. De vijand verloor 101 pantserwagens. In deze gevechten hebben zich de 6de com pagnie van het 273ste grenadiersreeiment onder bevel van kapitein Claus en de lste compagnie van het 272ste grenadiersregi ment onder bevel van luitenant Kalepky bijzonder onderscheiden. In Italië. Op het laridingshoofd van Nettuno is een door pantserwagens ondersteunde vij andelijke aanval ten zuiden van Aprilia afgeslagen. Overigens verliep de dag aan de Italiaansche fronten bij levendige ver- kennings- en stoottroepactie aan weerszij den zonder bijzondere gebeurtenissen. Verdragende batterijen hielden de ont schepingen van den vijand in het haven gebied van Nettuno voortdurend onder vuur, beschadigden een transportschip en dwongen verscheidene schepen uit te loopen. Italiaansche torpedovliegtuigen vielen scheepsdpelen voor Anzio aan en brachten zware schade toe aan een vijan delijk transportschip van 7000 ton. Terreuraanval. Amerikaansche bommenwerpers onder namen in de middaguren van 10 Maart opnieuw een terreuraanval op het stads gebied van Rome. In verscheidene wijken werd ernstige schade aangericht. Zes vij andelijke vliegtuigen werden vernield. Een bewakingsvaartuig der marine be schadigde in de Egeïsche Zee tusschen de eilanden Simi en Rhodos twee Britsche torpedomotorbopten, die, na het Duitsche vaartuig driemaal tevergeefs te hebben aangevallen, in de Turksche wateren vluchtten. Britsche stoorvliegtuigen lieten in den afgeloopen nacht bommen vallen op plaatsen in het Rijnlandsch-Westfaalsche industriegebied. Duikbootsuccessen. Onze duikbooten hebben in zware ge vechten tegen vijandelijke convooibe- scherming en duikbootjachtgroepen in de Noordelijke IJszee, op den Atlantischen Oceaan en in de Middellandsche Zee 16 convooitorpedojagers tot zinken gebracht en bovendien 3 bommenwerpers neerge schoten. KEURINGEN. Voor de Waffen-SS, SS-Wachtbataljon In Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegsraarine en de Germaansche SS in Nederfond. Alle Inlichtingen, brochure, reisbiljetten voor de been- en terugreis verkrijgbaar by de Nebenstellen der Waf fen-SS Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Lan- gestraat 56; Heerlen, Saroleastraat 25; Gro ningen, Heerestr. 46; Enschede, Hengelo- •chestraat 30 en het SS-Ersatzkommando Niederlande, Den Haag, Korte Vijverberg 5. 14 Maart, 914.00 uur, Utrecht, N.V, Huis. Oudegracht 245. 15 Maart, 9—14.00 uur, Amersfoort, Pol Durchgangslager, Leusderweg. Hoodwinkels te Nijmegen. Van ge meentewege zal te Nijmegen binnenkort worden aangevangen met den bouw van 50 tot 60 noodwinkels in het hart van de ■tad. Restauratie St. Stevenstoren. Door den burgemeester van Nijmegen is de restauratie van den St. Stevenstoren op gedragen aan den architect A. W. Jansz te Voorburg, een oud-Nijmegenaar, die als goed kenner van de St. Stevenskerk bekend staat. Puchem in hooger beroep. De verde diger van den voormaligen Franschen mi nister van binnenlandsche zaken Pierre Pucheu heeft tegen het doodvonnis, dat Zaterdag door het militaire gerechtshof der dissidenten te Algiers is geveld, hoo ier beroep aangeteekend. Drieling geboien. Te Eindhoven Is ln bet gezin van den daglooner Colijn te bussen een drieling geboren. De moeder en haar drie zoontjes maken het opper best. B. von Faber overleden. Te Rijswijk overleed op 66-jarigen leeftijd de heer B. von Faber, oud-hoofdingenieur hij den flenst van den mijnbouw ia Ned. Oost- Indië, BERLIJN, II Maart. (DNB). - Zoo juist zijn hier nieuwe successen van de Duitsche duikbooten bekend geworden. In de Noordelijke IJszee, op den Atlantischen Oceaan en in de Middellandsche Zee werden in den strijd tegen convooibeschermings- vaartuigen en uit groepen vijande lijke duikbootjagers in totaal veer tien begeleidende torpedojagers en andere beschermingsvaartuigen tot zink'en gebracht en bovendien drie Vliegtuigen neergeschoten. Groot-admiraal Dönitz aan het woord. BERLIJN, 11 Maart. (DNB). - De heldengedenkdag van het vijfde oor logsjaar beheerscht heden de voor pagina's van de pers. Alle bladen wij zen er op, dat de offers van den oorlog groot geworden zijn, doch dat met die offers steeds meer het inzicht gegroeid is welke ernstige groote zaken in deze teslissende slagen op het spel staan. Groot-admiraal Dönitz, de opper bevelhebber van de Duitsche marine, heeft in een plechtige herdenking voor de groot-Duitsche radio het woord ge voerd. Voor de vijfde maal, zeide hij o.a lierdenken wij in dezen oorlog onze .dooden, de gevallen helden aan alle fronten, te land, op alle zeeën en in de lucht. Wij herdenken de vermoorde makkers, vrouwen en kinderen in ons vaderland, die de luchtterreur ons ont nomen heeft. Eerbiedig buigen wij he'. hoofd voor hun offer en dragen wij hun verlies met fieren rouw. Thans weet elke Duitscher dat Duitschland staat in een meedoogenloozen strijd van de grootste hardheid en van den grootsten ernst. De gebeurtenissen van dezen oorlog en de s brutale doelstel lingen van Duitschlands vijanden heb ben het Duitsche volk aangetoond, waar het in dezen ons' opgedrongen oorlog om gaat. Zonder erbarmen en onaf wendbaar gaat het in dezen oorlog om het behoud of de uitroeiing van het Duitsche volk. Dit volk weet echter, dat het dezen strijd dank zij een voortref felijke leiding, die de Voorzienigheid het Duitsche volk in dezen geweldig- sten strijd der historie heeft geschon ken, zal doorstaan Met groote krachten aan menscheh en materiaal heeft de vijand het laatste jaar geprobeerd op de leefruimte van het Duitsche volk en Duitschlands bondgenooten los te stormen. Op geen enkele plek is het hem gelukt beslissend door te breken. Wat zou er thans van ons Duitsche va derland. geworden zijn, wanneer de Führer tien jaar geleden niet de weer macht voor ons had geschapen, die al leen bij machte is den stormloop van Europa's vijanden af te weren? De vloed der bolsjewisten zou ons volk hebben uitgeroeid en de cultuur van Europa hebben overwoekerd. 1 Het Duitsche volk zal dezen strijd doorstaan dank zij de hardheid en de vastberadenheid van het Duitsche va derland. In de eenheid tusschen leiding, strijdend front en vaderland ligt de geweldige kracht van 't Duitsche volk. Duitschland zal een Duitschen vrede veroveren, den vrede van een fier, door den nood aaneengesmeed volk met een nieuwe groote toekomst, in een ware nationale en socialistische gemeen schap. v Derhalve, zoo besloot groot-admiraal Dönitz, kunnen wij heden onze geval len helden niet beter herdenken en hen niet beter e4ren dan dat wij de eigen hoogste offervaardigheid willen geven tot aan de overwinning, in an- wrikbaren trouw jegens volk en Führer. Een krans van den Führer Ter gelegenhed van den heldenge denkdag 1944 heeft de opperbevelhebber öer Duitsche marine, groot-admiraal Dönitz, bij het eeregedenkteeken in de Rijkshoofdstad een krans van den Führer neergelegd. Vertegenwoordigers van de weermacht, van de Rijksregee- ring, van de Rijkslei^jng der NSDAP en van de weermachtonderdeelen woon den de plechtigheid bij. 14 Maart: Zon op 6.57, onder 18.42. Maan onder 9.08, op 83.38. ten ski jager bataljon trekt op verkenning uit Lichte MG'» beveiligen de vooruit trekkende manschappen, want men moet er rekening mee houden, dat de Bolsjewisten ieder oogenbllk het vuur kunnen openen PK Leher/O/H/P m MILAAN, 12 Maart. Paus Pius XII .heeft op den vijfden verjaardag van zijn kroning van de buitenste loggia der St. Pieter een toespraak gericht tot de op het breede St. Pietersplein sa mengestroomde menigte, die voor het grootste gedeelte bestond uit menschen, die door der. oorlog van huis en hof verdreven zijn en voor de verschrik kingen van den luchtoorlog naar Ro me gevluchte bewoners uit Zuid-Italië. Naar de Vatjcaansche zender meldt, gaf de Paus allereerst uitdrukking aan zijn diep medefevoel met het leed de zer menigte. Het geheel hunner smar ten, zoo verklaarde hij, vormt ook zijn leed. Tevergeefs heeft hij getracht de zen oorlog te verhoeden. Toen dit mis lukt was. heeft hij alles, wat in zijn vermogen lag, ondernomen om ten minste de tragische gevolgen van den oorlog voor alle daardoor getroffen volkeren zooveel mogelijk te verzach ten. Ook de Heilige Stad is niet ver schoond gebleven yan de versShrikkin- gen van den oorlog. Vooral door een luchtoorlog, die geen wetten en geen beperkingen kent, is zij getroffen. Een dergelijke oorlogvoering, die ook voor de Eeuwige Stad, de moeder van alle Avondlandsche volken en bron der Christelijke en Avondlandsche cul tuur, niet büift staan, maar haar ver andert in een slagveld en puinhoop, is een militair roemlooze handeling,® die slechts kan worden gepleegd d,oor men schen, üe voor moreel e waarden volkomen ongevoelig zijn. De Paus sprak vervolgens over de noodzakelijkheid van een waarlijk rechtvaardigen vrede. Deze moet zóó zijn, dat hii voor de toekomst een ze gen wordt en geen vloek. Aan het slot van zijn toespraak, die door—de reusachtige menschenmeni^e met groote geèstdrift werd aange hoord, gaf de Paus zijn apostolischen zegen. een afgrijselijke ontdekking. PARIJS, 12 Maart. De Fransche politie is een verschrikkelijke misdaad op het spoor gekomen, waarvan, voor zoover tot dusverre kon worden vast gesteld, 25 vrouwen het slachtoffer zijn geworden. Het was den bewoners van de straat Lesueur in Parijs opge vallen, dat er een onverklaarbare be dorven lucht in de omgeving hing Op verzoek van eenige bewoners stelde de gemeentelijke gasfabriek een onder zoek in naar de mogelijkheid van een lek in de gasleiding ter plaatse. Tijdens bet onderzoek werden in den verwar mingskelder van een villa afgehakte hoofden, armen, beeneh en andere li chaamsdeel en van vrouwen gevonden. Terstond werd de politie gealarmeerd, die onmiddellijk een onderzoek instel de. Twee jaar geleden was de onbe woonde villa gehuurd door een arts, die, naar men thans vermoedt, de vrou wen in de val gelokt heeft, ze in het huis van het leven heeft beroofd en het stoffelijk overschot deels heeft verbrand. Uit de gevonden kleeding- stukken derslachtoffers leidt men af, dat de moordenaar, een tweede Lan- dru, 25 vrouwen van het leven heeft beroofd. Op de binnenplaats van het gebouw heeft men een ongeveer 3 me ter diepen kalkput ontdekt, waarin nog 13 brokstukken van menschelijke rompen werden gevonden. 's-GRAVENHAGE, 11 Maart. - Tot nog toe lieten de omstandigheden het toe lichte en donkere shagtabak en elk dezer beide sooqrten in twee kwalitei ten af te leveren. Het is noodzakelijk gebleken 'hierin verandering te bren gen. Van 1 Maart af wordt door de in dustrie slechts shagtabak van een soort en een kwaliteit afgeleverd, zoodat in de winkels binnenkort slechts een soort shagtabak te koop zal zijn. 's-GRAVENHAGE, 11 Mrt. In den vervolge zal men op den bon voor be schuit geen brood of gebak meer kun nen koopen. Op een bon voor een rant soen beschuit kan men van heden af slechts verkrijgen 70 gram beschuit of 75 gram kinderbiscuit, of 100 gram voe_ dingssuikere in poedèrvorm of 125 gram voedingssuiker in vloeibaren vorm, of 83 -1/3 gram geheel uitvruchten van tarwe bereide tarwebloem of 83 1/3 gram speciaa1 al'-- kindervoeding be reide gortbloem. extra zeep en waschpoeder voor vuilen arbeid. 's Graverihage, 13 Maart. Personen, die z.g. vuilen arbeid verricHten, ko men voor een tijdvak van 2 distribu tieperioden, in plaats van 2 maanden, voor extra zeep in aanmerking. Zij zullen derhalve ditmaal van 19 Maart tot 13 Mei '44 extra rantsoenen zeep ontvangen. Zij moeten hiertoe op een door de distributiediensten te bepalen dag in de week van 12 tot 19 Maart a.s. een aanvraagformulier afhalen. Dit aanvraagformulier dienen zij in de week van 19 Maart tot 24 Maart '44 wederom in te leveren. Belanghebben den worden voorts verwezen naar de publicatie van den plaatselijken distri- butiedienst. De competitie om den nationalen titel is begonnen en het Westen heeft zich buitengewoon goed gehouden: zoowel VUC als Volewijckers wonnen hun uit wedstrijd, resp. tegen Heerenveen en Heracles. Vooral de zege der Hagenaars was een verrassing, omdat VUC den laatsten tyd geheel uit vorm was. Daarnaast liet KFC zich volkomen verrassen door OSV. dat iri de competi tie twee keer geklopt werd door de Koogsche en nu in een der twee beslis singswedstrijden een kleine zege boekte! Wanneer wé verder nog memoreeren de overwinning van PSV op Willem II (3—0) en van Longa op Roermond (3—1). zoodat de twee winnaars een beslissings wedstrijd moeten spelen om den titel, hebben we het voornaamste gememo reerd van dezen voetbalmiddag. Heerenveen was niet in vorm en spe ciaal haar verdediging was ditmaal zeer zwak. Zoo kon het gebeuren, dat VUC binnen een kwartier drie keer kon doel punten! Dat gebeurde echter in de tweede helft van den wedstrijd Daarvóór had de VUC-doelman het heel lastig ge had, doch zorgde ervoor dat zijn ploeg geen achterstand kreeg. VUC nam de lei ding. doch spoedig werd gelijk gemaakt. Zooals gezegd, werd het in de tweede helft mis. Binnen een kwartier stond het 41 voor VUC. Toen herstelde Heeren veen zich en in het laatste kwartier had VUC heel veel geluk: het werd slechts 24 voor VUC, wier doelman bovendien nog twee keer werd gepasseerd, doch tot zijn geluk steeds een der achterspelers zag redden! De Volewijckers overspeelden Heracles. Ze waren sneller en vormden een betere eenheid. Wel hield Heracles langen tijd stand, doch in het laatste kwartier voor de rust kreeg ze een 0—3 achterstond. Uit een strafschop, direct na de rust. kwam het eenige tegenpunt. Daarna wa ren de Amsterdammers weer veel ster ker en voerden den stand op tot 6U OSV—KFC 2—1. Het eerste treffen om het kampioen schap der tweede klasse A tusschen OSV en KFC is op verdiende wijze met 2—1 door de Oostzaners gewonnen. De strijd^ dat' van Leeuwerf een schot loste: was zeer spannend. Spoedig na—den aan vang nam KFC door Molenaar de' lei ding (01). Niettegenstaande OSV steeds in de meerderheid was, werd voor de rust niet meer gedoelpunt. Direct na de hervatting maakte de thuisclub door Piet Schaft gelijk (1—1). Ook nu waren de Oostzaners sterker, hetgeen zij kort voor het einde door Zoutendijk tot uitdrukking brachten (2—1). Andere wedstrijden. Helder wist ook in Haarlem van HFC te winnen, maar de cijférs waren dit maal zeer bescheiden, 't Werd nu 4—3 voor de Nieuwedlepers, die dus thans de finitief kampioen van 3 B fijn. In de 4e klasse C won* ADO '20 in Cas- tricum van Vitesse '22 en maakt dus een goede kans op het definitieve kampioen schap. Wat de gewone competitie betreft, wij zen we op de- groote 5—0-overwinning van CSVV op Atlas. Anders werd er in onze omgeving niet gespeeld. De bekerwedstrijden léverden eenige verrassingen op. Weliswaar zijn op het oogenblik nog niet alle uitslagen bekend, doch reeds kunnen we wijzen op neder lagen van hooger geplaatste clubs. Sdha- gen bijvoorbeeld liet zich op eigen veld verrassen door Texel (1—2), Sijbekarspel klopte §ucces met niet minder dan 41 en Vrone speelde tegen het sterke DTS gelijk (0—0). Maar dat is nog niet alles! Wat zegt men van de groote zege van DWV op VSV? Met 92 wonnen de Noord-Amster dammers. En AFC klopte mef 91 Hil versum EnBlauw Wit maakte de Alkm. Boys in met 9—0! Ook al zoo n daveren de uitslag. Overigens: men zie de uitslagen. L. S. V. V.—ATLAS 5—0. Atlas heeft ook nu een groote neder laag geleden Werd het verleden jaar 71 voor de Langedijkers, nu werd het 5—0 voor L. S. V. V. en de thuisclub verdiende deze zege ten volle. De voor hoede van Atlas presteerde totaal piets en doelman Kor ver had dan ook geen moeilijk werk te doen Zijn collega aan den anderen kant had het veel beter, doch kon aan de vijf doelpunten niets doen Voor de rust was het spel nog al forsch. doch scheidsrechter Hakhof, die de teugels strak hield, had het spel goed in handen en toen het even rommelig dreigde te worden, greep hij terstond in er de kalmte keerde terug. Na ongeveer een. kwartier nam CSVV de leiding door een goeden aanval van Mettes, die met een harden schreeuw het ^eerste doelpunt maakt. Atlas pro beerde het spel te verplaatsen, doch de T SW-verdediging liet zich niet ver rassen. 't Was ongeveer na een half uur, De doelman sloeg het leer slechts half weg en via den paal vloog de bal in het doel; 3—0. Na de rust maakte Biersteker er 30 van en toen raakte Atlas uitgespeeld. Met nog twee doelpunten van Kos. werd de stand tot 5-H3 opgevoerd en daar bleef het bij. Met LSVV in de meerder heid kwam het einde. H.S.V. IOU DORP I 3—1. 't Is een zeèr spannende kamp ge worden. 10 min. voor het einde was de stand nog steeds 11 en alles was toen dus nog mogelijk. Dat het tenslotte toch nog 31 voor de thuisclub werd, dankt zij aan het voortdurend aanval lende spel. Er was ongeveer 15 min. ge speeld, toen de links-achter van H.S.V. een bal verkeerd op zijn schoen kreeg en voor den H.S.V.-doelman onhoud baar een doelpunt maakte (01). H.S.V zette toep alles op den aanval en 't ge lukte na een half uur een goed tegen punt te maken. De rust ging in met 1l. Na de rust heeft H.S.V. steeds op de Oudprp-helft gespeeld, alhoewel de uitvallen van Oudorp piet van gevaar ontbloot waren. De doelman van de bezoekers, evenals de beide achter- spelers speelden echter een sublieme partij, zoodat steeds weer het verdien de doelpunt uitbleef. 10 min. voor het einde kwam uit een goed opgezetten aanval echter een doelpunt tot stand en vlak voor het einde doelpuntte H.S.V. nogmaals, waardoor de stand gi werd en zij zich in de volgende ronde voor de Gouden-Kruis-wedstrij- dèn heeft weten te plaatsen. Paardensport. DRAVERIJEN TE ALKMAAR. Na Duindigt werd het drafseizoen 1944 Zondag te Alkmaar op het Gem. Sport park geopend en deze coursedag Is voor het Sportcomité „Vooruit" weer een groot succes geworden. Ongeveer 5000 bezoekers waren er en zij hebben vele spannende ^nummers gezien. De uitgebreide totalisa- tor voldeed zeer goed en had over be langstelling niet te klagen. De Openingsprijs werd uit een veld van 10 paarden verdiend gewonnen door Car- ma Norton, terwijl de Voorspoedprijs een mooie overwinning bracht aan Douglas H. die thans in handen van J. de Vlieger een beste verrichting liet zien. Ook later in de kortebaan. Bartinus verraste In den Vooruitprijs, wat de f 25.30 die de toto uitbetaalde wel bewees. Carla Scott liep de plaats. De amateur- rij derscourse was voor Wladimir, gereden door De Graaf met Anselor als tweede. De eerste lcortbaandraverij was voor Allouez gereden door J. de Vlieger. In de tweede draverij moest De Vlieger, die nu Douglas H. reed, ln de finale de eerste plaats afstaan aan Xaverius. De uitslagen der draverijen waren als volgt: 1. Openingsprijs voor paarden die nog geen f 2000 hebben gewonnen. Afstand 2000 m. Ingeschreven 11 paarden. Opgeko men 10. 1. Carma Norton, 2Q40 m., van N. J. Schoen, rijder A. Nottelman, tijd 3.36 (1.45.9), toto winnend f2, pl. 1.40; 2. Edel- dame, pl. f2.10; 3. Dictator, pl. f2.10: 4. Fioletta. Uitgeschakeld Glorie Scott, Eton Brewer, Elvira, Fantast en Ceerlu W we gens onregelmatig draven. 2. Voorspoedprijs vöot pafttden die f 6000, doch nog geen f 12.000 hebben ge wonnen. Afstand 2000 m. Ingeschreven 7 paarden. Opgekomen 5. 1. Douglas H, 2026 m. van H. Blom, rij der J. de Vlieger, tijd 3.23.5 (1.40.8), toto winnend f 1.70, pl. f 1.40; 2. Captain Nor ton pl. f2; 3. Bleriot; 4. Buziau K W. 3. Vooruitprijs voor paarden die f 2000 doch nog geen 16000 hebben gewonnen. Afstand 2000 m. Ingeschreven 13 paarden. Opgekomen 10. 1. Bartinas, 2000 m. van J. G. de Jong, rijder A. J. Kats, tijd 3.25.5 (1.42.8), toto winnend f 25.30, pl, f5.40; 2. Carla Scott, pl f2.60: 3. Yach, pl. f4.60; 4. Douglas. Uitgeschakel Dorita wegens onregelmatig draven. 4. Excelsiorprijs, handicapdraverty, 2000 m. voor amateurrijders. Ingeschreven 11 paarden. Opgekomen 6. 1. Wladimir, 3040 m.. van D. de Graaf, rijder eig., tijd 3.21.4 (1.38.1). Toto win nend f3.20, pl. f 1.90; 2. Anselor, pl. f2.10; 3. Dromeleague; 4. Xaverius. 5. Rustroestprös, kortebaandraverij 690— 800 m.; Ie serie 1. Absyrtus, 740 m., tijd I.12, toto f4.10; 2e serie 1. Douglas H, 740 m., tijd 1.09.8, toto f 1.70; 3e serie 1. Dia bolo, 770 m., tijd 1.10.2, toto f2.70; 4e se rie 1. Allöuez, 780 m., tijd 1.13.6, toto f 1.40. Finale: 1. Allouez, 780 m., van J. de Vlie ger, rijder eig., tijd 1.11.2, toto fl.40; 2. Douglas H; 3. Absyrtus; 4. Diabolo. Toto definitief: Allouez winnend f 1.60, pl. f 1.30: Douglas H pl. f 1.90; Absyrtus pl. f 3; Diabolo pl. f 2.80. 6. Gloriaprys, dravery B, kortebaan. Uitgezonderd Allouez. Ie serie 1. Xaverius, 750 m., tijd 1.12, toto f 1.20; 2e serie 1. Cap tain Norton, 740 m., tijd 1.13.2, toto f2.20: 3e serie 1. Douglas H, 740 m., tijd 1.09, toto f 1.30; 4e serie 1. Dromeleague, 730 m., tijd 1.13.5. toto f 1.30. Finale: 1, Xave rius, 750 m., van E. Groenink, rijder Pop- ma. tijd 1.09.3; 2. Douglas H; 3. Dromelea gue: 4. Captain Norton. Toto Xaverius f2.70. Toto definitief: Xaverius winnend f6. pl. f 1.30; Douglas pl. f 1.20; Drome league f 1.30Captain Norton pl. f2.00. Athletiek. NED. ATHLETIEK UNIE. De jaarvergadering der N.A.U., wel ke Zondag te Amsterdam werd ge houden, koos tot voorzitter ir. A. Pau- len, vroeger een bekende 400 m-looper Het ledental der N.A.U., dat in 1940 slechts 2500 bedroeg, steeg in 1943 tot 16355! Een geweldige vooruitgang dus. Noord-Holland met 2935 leden slaat daarbij geen slecht figuur, al komt ze ook na Zuid-Holland, dat 3449 actieve leden telt. Tot leden van verdienste werden be noemd J. de VHes, de afgetreden se cretaris van Noord-Holland. P. J. Klee_ rebezem (Ov.) eh D. Voogd (Ov.), resp. gewezen voorzitter en secretaris-pen ningmeester van het district Twente. Met de benoeming van ir. A. Paulen tot voorzitter van de Nederlandsche Athletiekunie heeft men iemand tot de leiding beroepen, die reeds meer dan 25 jaar athletiek heeft beoefend dan wel heeft helpen leiden. Voorzitter Paulen heeft daadwerke lijk als athleet zeer veel voor de va- derlandsche athletiek gedaan. Hij was de eerste, die op de Olympische Spelen in het athletiejmummer de finale wist te bereiken Dat gebeu de tijdens de O.S. van Antwerpen in 1920, toen Pau len tot veler verrassing in den eind strijd kwam en 'daarin achtste werd. kampioenschap van nederland. Heerenveen- VUC 24 HeraclesDe Volew. 16 eerste klasse. Distriot iv. Willeih II PSV 0—3 Eindhoven— Spekholzerheide 31 •Longa—Roermond 3—1 DISTRICT L Tweede klasse A. OSV—KFC (kamp.) 2—1 Derde klasse B. HFC-Helder (kamp.) 34 Vierde klasse A. LSVV—Atlas 5—0 Vierde klasse C. Vitesse '22—Ar O '20 (kamp.) 1—3 Bekerwedstrijden. DWV—VSV 9—2 De Kenpemers—HVC 14 Alkm. BoysBI. Wit 09 ZFCVolendam 5—1 Waterv.—BKG 5—2 N-NiedorpHRC 23 Schagen—Texel 12 SijbekarspelSucces 41 QSC—CSV 3—0 Uitge?st-*tf&va 2—j Dammen. keller opnieuw kampioen van nederland. Zaterdag en Zondag Lijn te Rotter dam de 12e en 13e, tevens laatste_ron den om het persoonlijk damkampioen schap van Nederiand gespeeld. Keiler won voor de negende maal den titel. De kampioen van verleden jaar, de 18-jarige P. Rozenburg, vertoeft in het buitenland en kon zijn titel dus niet verdedigen. De Langedijker Beers heeft zich uit stekend gehouden en eindigde met Kinnegin en Vos op de 2e, 3e en 4e plaats! Hij komt dus het volgend jaar zonder voorwedstrijden uit in den strijd om den landstitel. Beers won Zaterdag van Baas en Zondag van IJff. Keiler won de belangrijke partij te.- gen Kinnegin royaal en verdiende den titel volkomen. De eindstand was: 1 Keiler 21 pnt.; 2, 3 en 4 Beers, 'Kinnegin en Vos, allen 17 pnt.; 5 Huisman en 6 Metz, beiden 15 pnt.; 7 Van Dartelen 14 pnt.; 8 v. d. Kraan 13 pnt.; 9 en 10 Jernberg en IJff, beiden 11 pnt.; 11 Anderson 10 pnt.; 12 Hellingman 9 pnt.; 13 Baas 8 pnt.; 14 Rinsma 4 pnt. jubilel^i bij de reiniging. Vrijdag» j.l. was het 25 jaar geleden dat de heer P. Piersma in dienst trad als arbeider bij de Gemeentereiniging. Het valt te begrijpen, dat dit feit niet onopgegperkt voorbij is gegaan. 's Mqrgens werd de jubilaris niet zijn vrouw door den burgemeester op het stadhuis ontvangen De burgemeester bracht den heer Piersma namens het gemeentebestuur dank voor zijn nauwgezette plichts betrachting. Hij stelde het op hoogen prijs met het gemeentepersoneel kennis te maken. Tenslotte overhandigde hij den jubilaris de zilveren legpenning van de gemeente Alkmaar en de ge bruikelijke enveloppe met inhoud. De directeur van het Reinigingsbe- drijf en de beide opzichters bezochten den jubilaris aan zijn woning. Ook hier werden waardeerende boorden gesproken over de wijze waarop de heerPierama steeds zijn werkzaam heden vervulde. Uit alles bleek wei, dat de directie van het bedrijf der Gem; Reiniging uitermate tevreden was over den ijver en de toewijding van den jubilaris. Als stoffelijk blijk van belangstelling ontving de heer Piersma namens het geheele personeel van de Reiniging een enveloppe met inhoud met verzoek hiervoor een blijvend aandenken te willen koopen. DE JEUGDSTORM MAAKTE EEN VELDDIENSTMARSCH. Men schrijft ons: J.l. Zaterdag maakte de Jeugdstorm een prestatiemarsch met veldwerkopgaven. Menige voorbijganger heeft op den Singel verbaasd gekeken naar de Stormers en Meeuwen in hun donkerblauwe uniform met de oranje karpoets, die zoo fiks de elementen trotseerden. De middag verliep zeer vlot en de stemming was uitstekend. Na het nemen van de eerste hindernis sen, bestaande in afstand schatten en het overklimmen van een betonnen muur, marcheerde de troep luid zingend Bergen binnen. Het dorp en z'n omgeving waren het doel van den tocht en daar werd ook de schoofdschotel der opgaven, opgediend. De jongens moesten hun bekwaamheden toonen in het kompaslezen, handgranaat- doelwerpen, zich onzichtbaar maken in 't terrein, meldingen doorgeven en in de duinen toonden de ouderen hun vaardig heid in het schieten. Ja, Alkmaarders, werkelijk, die Jeugdstormers schoten met echte klein-kaliber-geweren. En er zijn geen ongelukken voorgevallen. De Jeugd storm komt er openlijk vpor uit, de jeugd weerbaar te willen maken en kant zich tegen gebroken geweertjes en anti-mili- tairisfne. Wat deden de padvinderij en de meeste andere jeugdvereenigingen? In diaantje spelen en sluipen. Ze noemden dat romantiek, maar het was het aan- kweeken van weerbaarheid. Iedere jon gen voelt in zich de begeerte om eèn echten man te worden. Het kenteeken van een echten man is zijn weerbaarheid. Tientallen jaren van gebroken-geweertjes- mentaliteit hebben den oorlog niet voor komen, maar wel hebben deze een gene ratie jongemannen gekweekt, waarvan "n groot deel slap en lauw is. De Jeugdstorm staat er op, dat de jeugd weerbaar wordt gemaakt en komt er voor uit ook. het alkm aars ch tooneel. Vliegersvrouwen. Voor een geheel bezette zaal voerde H.A.T. gisteravond in het Gulden Vlies nog eens op het toonee&pel Vliegersvrouwen" van Jan v. Ees en. Henk Bakkeren met veel succes. Het stuk werd met veel toewijding gespeeld en enkele optredenden waren thans beter dan bij de eerste opvoerin» gen in 't vorig jaar. Zoo b.v. mej. R. de Waal, die Riny Adler, de vliegers vrouw thans beter aanvoelde. Enkele gedeelten kwamen nog niet voldoende over het voetlicht en ook het tempo had soms vlotter kunnen zijn. Maar zij vormde met A. J. Bruin (Jimmy), D. Slinger (v. Beilaert), L. de Leeuw (Reidanus) en A. de Waal (vliegdienst- chef) een zeer goede kern. Het publiek was zeer onrustig, door hoesten enz., wat voor de uitvoerenden en ook voor vele bezoekers bepaald hinderlijk was. Het applaus aan het slot bewees, dat het A.T. met deze wederopvoering een goede keus had ge daan. I G. C. van Gulik. rijwielendiefstal. Zaterdagavond werd er een rijwiel gestolen uit den Muziektuin, Zondag middag één voor een perceel aan den Kennemerstraatweg. Zondagavond werd er een schuurtje opengebroken staand® achter een -woning aan de St. Jozef straat, waar de beide rijwielen, die er waren geborgen, werden ontvreemd Alkmaar is dus blijkbaar weer door zwijntjesjagers tot operatieterrein ge kozen. Men zij dus ten zeerste op sijrt hoede. INBRAAK, Vrijdagavond is er ingebroken in een korenhuisje, staande en toebehoorende aan de koekfabriek van den heer B. aan het Groot-Nieuwland. Er werd een par tijtje boter en margarine ontvreemd. insluiping. Zaterdagavond heeft er wederom een geval van insluiping plaats gehad. Uit de woning van den heer B. aan den Westerweg werden van den kap stok gestolen een demie, een regenjas en een dunne mantel. Hoe snel de dief te werk is gegaan, blijkt wel uit het feit, dat de bewoner op het aan slaan van zijn hopd, dadelijk was gaan kijken, doch van den dief niet& meer ontdekte. i' pi (j iijfc |H Vil li'

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1