DAGBLAD VOOR Bolsjewistische penetratiepogingen in den ziydelijken sector. De openingsdag van de drafsport te Alkmaar. In uiterst zware gevechten bieden de Duitsche troepen weerstand. De Finsche kwestie. Generaal-veldmaarschalk Von Rundstedt op inspectie. Toulon zwaar geteisterd. Tot 15 Mei geen verloven in Duitschland. Verduister v. 18.45-6.45 u. Een kans voor jonge landarbeiders. Nieuws in 't kort.i STAD EN OMGEVING. Heiloo. Marie van EysdenVink 80 jaar. Koedijk. Schoorl. Uitgaver Dagblad voor Noord-Bolland N.V. Alkmaar - Voordam, C 9. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. DINSDAG 14 MAART 1944 ALKMAARSCHE-EDITIE. NOORD-HOLLAND 140e Jaargang, No. 82, 2 pagina's Prijs der gewone advertenties in de2: editie min. 1.40, elke m.m. meer ƒ0.10. Tarieyen voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cent. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüH- REE, 13 Maart (D.N.B.) - Het Opper bevel der Weermacht deelt mede: ,*Het zwaartepunt van de groote Sovjetaanvallen ligt onveranderd in den Zuidelijken sector van het Oostelijke front. Onze troepen boden daar den met overmachtige strijd krachten aanvallenden vijand hard- nekkigen tegenstand en sloegen ook gisteren talrijke aanvallen in zware gevechten af. In de penetratiege- bieden ten Zuidwesten van Kriwoi- rog, ten Zuidwesten van Oeman en in het gebied ten Oosten van Tarno- pol werden aanvalstoppen der bols jewisten opgevangen, nadat een vrij groot aantal vijandèlijke pant serwagens was stukgeschoten. Bij deze gevechten heeft een afgesne den gevechtsgroep onder bevel van kolonel Bregenzer den opmarsch van een vele malen sterkeren vijand verscheidene dagen opgehouden, daarna al strijdende het contact met de linie hersteld en ook daarbij nog 25 vijandelijke pantserwagens in geveohteh van dichtbij vernield. In de zware afweergevechten van de laatste dagen hebben zich in het gebied ten Oosten van Tarnopol 1de 1ste SS- panta^rdivisie „Leibstandarte SS Adolf Hitler" onder het plaatsvervangend be vel van Obersturmbannführer Lehmann en de Thüringsche 7de pantserdivisie onder kolonel dr. Mauss bijzonder on derstheiden. Een escadrille slagvliegers onder bevél van kapitein Buffer on derscheidde zich eveneens bijzonder. In den centralen frontsector kwam het slechts tot gevechten van plaatse lijke beteekenis. In de verbitterde af weergevechten aan den autoweg van Smolensk heeft de Württembergsch- Badensche 78ste stormdivisie onder be vel van luitenant-generaal Traut bui tengewone afweersuccessen bevochten. De vijand verloor in den sector van deze divisie in de periode van 5 tot 8 Maart meer dan 40Ó0 dooden, 43 pant serwagens, 45 stukken geschut en talr ryke andere wapenen. Bij de voortzetting van hun ver- geefsche aanvallen ten Noordwesten van Newel, in het gebied van Ostrof en aan het Narwafront le den de bolsjewisten weer zware verliezen., Eigen tegenaanvallen ten Zuidwes ten van Narwa haddeti 'n succesvol ver loop. In de Finsche golf beschoter* Duitsche torpedojagers op het schier eiland Magerburg Sovjetstellingen en aanvoerwegen met goede uitwerking. De strijd in Italië. In Italië kwam het bij levendige ver- kennings- en_ stoottroepactiviteit a^n weerszijden niet tot gevechtshandelin- BERLIJN, 13 Maart (A.N.P.) In de Wilhelmstrasse is op desbe treffende vragen, verklaard, dat geen nieuwe inlichtingen ontvan gen zijn, welke het bepalen van een standpunt teil aanzien van de ontwikkeling van het Finsch-Sov- jetrussische probleem noodzakelijk zouden maken, In politieke kringen alhier schijnt men te verwachten, dat in de eerst volgende dagen dit geheele com plex van problemen wel zal zijn opgelost. Nog steeds kan in de Wilhelmstrasse de grootste reserve in de beoordeeling van de verdere ontwikkeling worden waargeno men. Een Finsche persstem* HELSINKI, 13 Maart (DNB)a>Naar aanleiding van het feit, dat vandaag voor vier jaar de vrede van Moskou werd gesloten, schrijft de Aja Suunta onder het opschrift „Eén vrede van dwang is voldoende" over de opgedane ervaringen voor de huidige politieke situatie van Finland. Finland, aldus het blad, heeft in den tijd zijner zelfstan digheid op 13 Maart 1940, to^n het le ger zonder strijd den vijand het eigen land móest prijsgeven en het Finsche front zich moest terugtrekken op de grenzen van den gedwongen vrede, den zwartsten dag beleef{1. Veel heeft Fin land bij dezer vrede van Moskou voor vier iaren verloren, maar toch heeft het noch zijn eer noch zijn geloof aan de toekomst van het volk indertijd op gegeven. Thans echter eisch't de Sov jetunie door de opnieuw gestelde voor waarden ook nog het opgeven van de eer en het geloof van Finland. Het Finsche antwoord daarop kan na vier jaar harde beproevingen slechts lui den, dat het voor de levende generatie van Finland voldoende is éénmaal ge bukt te hebben voor een gedwongen Sovjetvrede. gen van beteekenis. Het vuu£ van onze verdragende artillerie veroorzaakte he vige ontploffingen en uitgebreide bran den op de vijandelijke landingsplaatsen in het gebied van Anzio-Nettuno. Britsche bommenwerpers en torpe dovliegtuigen vielen op 12 Maart in de Spaansche territoriale^ wateren voor den mond van de Ebró het Duitsche s.s Kilissi aan. Het schip geraakte in brand en ging verloren. Eenige Britsche stoorvliegtuigen lie ten in den afgeloopen nacht bommen vallen op plaatsen in West-Duitsch- land. Duitsche gevechtsvliegtuigen vie len doelen aan de Zuidkust van Enge land aan." PARIJS, 13 Maart (Belgapress). - De Pariser Zeitung deelt mede, dat generaal-veldmaarschalk Von Rund stedt, opperbevelhebber van de troe pen in het Westen, van 7 tot 10 Maart de troepen heeft geïnspecteerd langs den Westwall. Hij heeft met de meeste aandacht de verdedigingsmogelijkheden bestudeerd, die ten doel hebben eiken vijand, die het zou wagen naar het hart van Euro pa op te rukken, de nederlaag te be zorgen. Hij bezocht de pantserdivisie SS-Adolf Hitler in aanwezigheid van generaal Sepp Dietrich, Obergruppen- führer van de SS. Grootscheepsche manoeuvres, geleid door generaal Witt, hebben hem in staat gesteld zich rekenschap te geven van den strijdgeest die deze troepen bezielt. Tijdens zijn inspectiereis heeft ge neraal-veldmaarschalk^ Von Rundstedt besprekingen gevoerdmet de bevel hebbers van de weermacht' in Neder land en met generaal Von Falkenhau- sen, militair bevelhebber in België en Noord-Frankrijk. Generaal-veldmaarschalk Von Rund stedt verklaarde in een korte toespraak tot een pantserdivisie: „Gij zult on middellijk eiken vijand, die zou lan den, terug in zee werpen. Uw onder vinding en Uw strijdgeest bewijzen mij, dat gij dit doen zult". TOULON, 13 Maart (Belgapress). De materieele schade, veroorzaakt door. den terreuraanval van Zaterdag op Toulon door het Angelsaksische* luchtwapen, is veel grooter. dan die veroorzaakt door de vorige drie lucht aanvallen. HondeTdtwintig gebouwen, Verschei dene kerken er. monumenten, en een moederhuis werden getroffen of ver nield door de bommen, die geen enkele wijk van de stad gespaard hebben. Het aantal gewonden, dat in hospi talen werd opgenomen, bedraagt 200. Door dit nieuwe1 bombai dement telt de stad Toulon 4 tot 5000 getroffenen onder de bevolking. Met ingang van 6 Maart 1944 zijn, naar „Het Volk" verneemt, alle trans porttreinen in Duitschland tot 15 Mei uitgevallen, waardoor ook alle verloven voor de Nederlandsche arbeiders in het buitenland to! dien datum zijn inge trokken. Alleen in zeer dringende gevallen als zware ziekte of overlijden van ouders, vrouw of kinderen kan een uitzondering op deze bepaling worden gemaakt. Toe stemming voor een verlofreis wordt al leen gegeven, wanneer de ernstige ziekte of het sterfgeval in Nederland door de bevoegde Duitsche instantie, de deutsche Fachberater bij het Geweste lijk Arbeidsbureau, is bevestigd. 15 Maart: Zon op 6.55, onder 18.44 a. "aan onder 9.27, op 8.43 n. DE DIENSTEN VAN GENERAAL GAMBARA. MILAAN, 13 Maart (DNB). De minister van Oorlog en chef van den Generalen Staf van de Republikein- sche weermacht, maarschalk Graziani, heeft den chef van den Generalen Staf van het leger, generaal Gambara, van zijn post ontheven. In een persoonlijk schrijven hpeft de Duce den scheiden den generaal zijn dank betuigd voor de diensten, bewezen bij den wedcrop-, bouw van het Italiaansche leger. Tot chef van den Generalen Staf van het leger is benoemd generaal Archimedi Mischl. Generaal Gambara is met het oog op zijn gezondheid voor geruimen tijd met verlof gegaan. Over het verdere gebruik van zijn diensten is nog geen beslissing medegedeeld. DE STRIJD OP BOUGAINVILLE. TOKIO, 13 Maart (DNB). Japan- sche strijdkrachten op het eiland Bou gainville vernauwen voortdurend, naar Domei meldt, den omsingelingsring om de vijandelijke stellingen op Toro- Kina uit verschillende richtingen. Op 12 Maart heeft een Japansche'forma tie, die langs den weg ten N.W. van het vijandelijke vliegveld no. 3 opruk te, een strategisch belangrijke vijande lijke stelling genomen. Deze formatie rukt thans in Zuidelijke richting op. EEN OFFICIEELE SPAANSCHE VFRKLARING. MADRID. 13 Maart (DNB). Het Spaansche ministerie van Buitenland- sche Zaken heeft hedenmiddag aan de pers een verklaring van den volgen den inhoud overhandigd: „Persbureaux van verschillende landen speculeeren in deze dagen herhaaldelijk op het be weerde verloop van de onderhandelin gen, die gevoerd worden tusschen Spanje, Engeland en de Ver. Staten. De Spaansche regeering ziet zich ge noodzaakt tegen deze propaganda, die uitsluitend ten doel moet hebben, de wenschelijke helderheid van de at mosfeer, waarin onderhandeld wordt, te vertroebelen, op te komen. Zooals tot de diplomatieke gewoonten be hoort, kan en mag alleen aan officieu ze mededeelingen door aan de onder handelingen deelnemende regeeringen geloof gehecht worden. Zoolang de on derhandelingen evenwel - nog aan den gang zijn en nog niet tot een overeen komst geleid hebben, kan van de re geeringen niet verwacht worden, dat zii den sluier der vertrouwelijkheid oplichten. Alle berichten over een zoo omvangrijk thema, waarover het bij de •■'paansch-Anglo-Amerikaansche be sprekingen gaat. moeten derhalve met de grootste voorzichtigheid worden be handeld". ZOON VAN GROOT-ADMIRAAL DöNITZ GESNEUVELD. BERLIJN. 13 Maart (DNB). Luite nant ter zéé Peter Dönitz. de jongste zoon van den opperbevelhebber der Duitsche marine, is in den strijd op den Atlantischen Oceaan den helden dood gestorven. VAREN, DAT IS LEVEN! Wij gingen U voor, zijn reeds aan boord Bestrijden den vijand van Zuid tot Noord'. Strijdt met ons mee, maar doet 'tsnel Want Neerlands toekomst staat op - 't spel! Aanmelding staat open voor lederen Nederlander van 17-45 jaar. Inlichtin gen worden verstrekt door de Marine- annahmestelle West für Germ. Frei- willige, Plompetorengracht 24, Utrecht; het SS-Ersatzkomando Niederlande. den Haag, Korte Vijverberg 5, Neben- stellen: Amsterdam; Dam 4, Alkmaar I.angestraat 56; Groningen: Heerestraat 46; Enschede: Hengeloschestraat 30 en Heerlen: Saroleastraat 25 en door alle Halen- en Ortskommandanturen in Ne derland. STRIJD TEGEN COMMUNISTISCHE BENDEN. De achtervolging der communist! sche benden op den Balkan is ondanks de hier en daar zeer ongunstige weerS' gesteldheid voortgezet. De beide laat ste dagen hebben de bandieten 212 manaan dooden, 65 gevangenen, als mede talrijke gewonden en overloo- pers verloren. Dertien machinegewe ren, talrijke handvuurwapenen en mu nitie. ontplofbare stoffen, lastdieren en mijnen konden worden buitgemaakt. Ook Kroatische formaties hebben den benden groote verliezen toegebracht. Zij maakten 600 geweren en 8 machine geweren buit. De Bulgaafsche politie, zoo wordt uit Sofia gemeld, heeft in Russe een ter- roriste aangehouden en bij de poging om te vluchten doodgeschoten. Haar medeplichtigen, een zekere Toteff en diens dochter, die zij verborgen had gehouden, werden eveneens doodge schoten. TOEUATINGS-EXAMEN SCHOLEN VOOlt VOORBEREIDEND HOOGER EN MIDDELBAAR ONDERWIJS. APELDOORN, 11 Maart. - De Secre taris-generaal van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Kuituur- bescherming heeft aan de besturen der bijzondere scholen voor voorbereidend hooger en/of middelbaar onderwijs hét volgende medegedeeld: ,De thans heerschende toestanden bemoeilijken het onderwijs o.a. aan de lagere scholen in hooge mate. Ook het „huiswerk" moet vaak onder zeer on gunstige omstandigheden worden ver richt. De billijkheid vordert ongetwijfeld, dat daarmede zooveel mogelijk reke ning wordt gehouden. Dit kan ook geschieden bij het af nemen van de toelatingsexamens voor scholen van voorbereidend hooger én middelbaar onderwijs. Ik verzoek u te bevorderen, dat aan de onder uw bestuur staande school (scholen) in dien geest wordt gehan deld." DE TECHNISCHE DAG. 's-GRAVENHAGE, 13 Maart. Zon dag a.s. zullen in verend met den Technischen Dag geen wedstrijden voor de kampioenscompetitie worden gespeeld, opdat de districtselftallen zoo sterk mogelijk in het Veld zullen kun nen verschijnen. Zooals bekend, organiseert het Lan- gemarck-Studium ir. de komende maanden een .schiftingskamp voor jon gelui tusschen 16 en 24 jaar, -die werk zaam zijn in het landbouw-, het vee teelt- of het kweekersbedrijf. Dit kamp duurt ongeveer 5 dagen en heeft ten doel na te gaan, over welke vak kennis de deelnemers^ reeds beschik ken en of ze den lust en de geschiktheid tot een verdere studie bezitten. Als dit het geval is, kunnen ze een gratis op leiding voor 'het door hen gewenschte beroep ontvangen. Het is de bedoeling, dat zooveel mogelijk i een studierich ting gekozen wordt, die in verband staat met de vroeger uitgeoefende werkzaamheden. Een kweekersknecht kan op deze wijze tot tuinbouwkundige, een jonge man, die altijd in het landbouwbedrijf heeft gewerkt, tot landbouwkundig in genieur worden opgeleid. De persoon lijke voorkeur heeft echter het laatste woord en daarom behoort b.v. opk de studie In de medicijnen of in de rech ten niet tot de onmogelijkheden. Jongelui, die aan dit kamp willen deelnemen, kunnen zich hiertoe aan melden bf het Langemarck-Studium, Lange Vijverberg 8,. Den Haag, alwaar ook nadere inlichtingen te verkrijgen zijn. ZOMER VACANTIE RIJKS HOOGERE BURGERSCHOLEN IN 1944. APELDOORN, 1 Mrt. De secreta ris-generaal van het departement van .Opvoeding, Wetenschap en Kuituurbe scherming heeft bepaald, dat dit jaar de vierde vacantie (zomervacantie) voor de Rijks Hoogere Burgerscholen in de provincies Noord-Holland, Zuid-Hol land, Utrecht en Gelderland zal aan vangen op 1 Juli na afloop van den schooltijd en zal eindigen den avond van 21 Augustus. TWEE KINDEREN VERBRAND. VENLO. 13 Maart. In het dorp Reuvey brak Vrijdagmiddag brand uit in de achterkeuken, van de woning van den fabrieksarbeider G. G. Twee kin deren bevonden zich in het huis, do#i ijlings toegeschoten hulp slaagde er niet in de kinderen te redden en men moest aanzien, dat beiden in de vlam men omkwamen. De plaatselijke brand, weer, welke inmiddels verscheen, slaagde er in het vuur tot het achter huis te. beperken. I LUCHTAANVAL OP' OMGEVING VAN ST. ETIENNE. Tot nu toe heeft men tn de omge ving van S'. Etienne, die door het Ang. lo-Amerikaansche luchtwapen werd aangevallen. 46 dooden kunnen bergen, waarvan 35 konden geïdentificeerd worden. Er is alle reden aan te nemen, dat zich nog talrijke dooden onder het puin bevinden. Meer dan 60 personen werdén ernstig gewond. Onder vallenden muur gedood. Tij dens werkzaamheden aan de boerderij van den landbouwer Kolkhuis Tanke, onder de gemeente Hasselo, stortte een hooge ach tergevel plotseling in. Twee zoons van den eigenaar en een buurjongen werden on der den vallenden muur bedolven. Beide broers werden levenloos onder het puin vandaan gehaald. Het derde slachtoffer brak een been. Economische maatregelen tegen Eire? Volgens een bericht van Exchange Tele graph uit Washington verwachta men in diplomatieke kringen aldaar, dat' de Ver- eenïgde Staten economische maatregelen zullen nemen tegen Eire. KEURINGEN. Voor de Waffen-SS, SS-Wachtbataljon in Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegsmarine en de Gerraaansche SS in Nederland. Alle Inlichtingen, brochure, reisbiljetten voor de heen- en terugreis verkrijgbaar by de Nebenstellen tjer Waf fen-SS Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Lan- gestraat 56; Hëerlen, Saroleastraat 25;_pro- nlngen, Heerestr. 46; Enschede, Hengelo schestraat 30 en het SS-Ersatzkommando Niederlande, Den Haag, Korte vyverbeTg 5. 15 Maart, 9—14.00 uur, Amersfoort, Pol, Durchgangslager. Leusderweg. WAAR. JAN DE VLIEGER z'N NAAM ALLE EER AAN DEED EN MET D006LAS W. EVEN DEN VOORSPOED PROS VAN f1500 ft.»\ *1 WA.Kir>t=0 VLOöfi A.SLOM H?>VOÖRZ. COMITÉ „VOORUIT* ENZ.. ENZ.. ENZ.. EN El GE.NAAR. VAN DOUGLAS H. WA5 VOOR. DEZE OVERWINNING ©OK. NIET ONVERSCHIL.LI GEGRIMEERDE DIEREN KOKEN ONS AAN... QOvUoSfT" ALICMAAJR. HET VONNIS TEGEN ZUSTER KOERMAN. De Artondissements-Rechtbank deed uitspraak in, de zaak tegen de voor malige directrice van het Centraal- Ziekenhuis, zuster Koekman, tegen wie de Officier van Justitie vóór 14 dagen, wegens diefstal van thee, kof fie, salolie en suiker, ten nadeele van het ziekenhuis 1 jaar en 6 maanden gevangenisstraf had geëischt. Het von nis luidde 1 jaar en 3 maanden met aftrek van het geheele yoorarrest. De' ambtenaar op het gem. archief te Alkmaar, v. D., werd wegens diefstal van verschillende boekwerken, veroor deeld tot 9 maanden gevangenisstraf. WEER EEN RÏJWIEL GESTOLEN. Gister werd er weer een rijwiel ge> stolen en wel uit het rijwielrek achter huize „Westerlicht". SPIEGELRUIT. Gisteravond om 10 uur werd door 'n personenauto, bij het achteruit rijden bij de firma Niemeyér op de platte Steenenbrug, een groot spiegelruit in gereden. De bestuurder was zoo onbe hoorlijk onmiddellijk weg te rijden, doch een flinke voorbijgangster kon nog juist het nummer van de auto noteeren. ALKMAARSCHE OPERETTE- EN ORKESTVEREENIGING. Na eenige maanden van serieus repetee- ren is het b.g. vereeniging thans moge lijk met de charmante operette ,,La Tzi gane". voor het voetlicht te treden. Moeite noch kosten zijn gespaard om dit grandio ze werk in alle opzichten te doen sla gen. De muziek van Johan Strauss alleen reeds is de moeite waard een bezoek te brengen aan het Gulaen Vlies, temeer daar men thans de medewerking heeft weten tb verkrijgen van het Zaansch Symphonie-orkest. Een schat van costu mes met speciaal vervaardigde décors vra gen aller aandacht. Eenige balletten met als solodansers Maryska Doom en Peter Demaat zijn een bekoring voor het oog. Wij twijfelen er dan ook niet aan, of de drie uitvoeringen zullen in het middel punt der belangstelling staan. KANTONGERECHT TE ALKMAAR. Uitspraken van de strafzitting van 10 Maart 1944. Overtredingen van de Verduisteringsver- ordening: J. G. W. te Heiloo f 5 b. of 1 w. tuchtsch. K. Z. te Alkmaar, f5 b. of 8 d. hecht. J. W. te Heiloo, f5 plus f2 b of 2 maal 1 w. tuchtsch. J. S. v. W. te Héiloo, S. P. K. te Alkmaar, ieder f 8 b, of 4 d. hecht, C. D. te Heiloo, f 15 b. of 10 dg. hecht. Overtredingen van de Motor- en Rij wielwet: J, C. W. te Alkmaar, f2 b. of 1 d. hecht. J. B. te Heiloo, A. E. v. d. B. en H. L. L. te Alkmaar, ieder f 8 b. of 2 d. hecht. M. v. d. W. te Heerhugowaard, C. S. B. te Castricum, ieder f 8 plus f 1 b. of 2 plus i dg. hecht. C. Z. te Aker sloot, f3 plus-fl, plus f 2 b. of 2 plus 1 plus 1 dg. hecht. - Overtredingen van de verordening be treffende bescherming van de jeugd: A. F. T. te Alkmaar, geen straf toegepast. A. K. te Alkmaar, f 4 b. of 2 dg. hécht. Overtredingen van het Alg. Regl. Ver voer Spoorwegen: C. H. C. te Heiloo, W. C. Z. te Schoorl, ieder f2.50 b. of 2 dg. hechtenis. Overtredingen van de leerplichtwet: C, D. te Koedijk, f 10 b. of 5 dg. hecht. Overtreding van de verordening op den ïdentiteitsqllcht: H. M. B. te Alkmaar, f3 b. of 1 week tuchtschool. Overtredingen van het wegenverkeers reglement: J. L. te Alkmaar; f3 b. of 1 w. tuchtschool. Overtredingen van het Melkbesluit: C, B. te Alkmaar, f 25 b. of 10 dg. hecht. P. G. S. te Schagen, f 35 b. of 15 d. hecht, NA-UITREIKING NIEUWE DISTRIBUTIESTAMKAARTEN. In dit nummer vindt men den oproep voor de na-uitreiking der nieuwe distri butiestamkaarten. Oproepingskaarten moe ten voor zoover men deze heeft ont vangen bij de aanmelding worden medegebracht. HOORNSCHE CREDIET- EN EFFECTENBANK. De Hoornsche Crediét- en Effectenbank boekte over 1943 een winstsaldo van f7650 (v. j. f18.234), waaruit een dividend van IV2 0/0 (v. j...nihil) zal worden uitgekeerd. Het gestort maatschappelijk kapitaal werd teruggebracht tot f 390.000, terwijl uitgegeven werden 200 nieuwe aandeelen van f 600 a pari. De s^ldi der debiteuren zijn verder be langrijk verminderd, terwijl de toever trouwde gelden een sterke toeneming vertoonden. De middelen, die de bank door de aan deelenuitgifte toevloeiden, konden slechts gedurende zeven maanden ten bate van de exploitatie worden aangewend. Deze werd bovendien ongunstig tyeïnvloed door de aan de emissie verbonden kosten en de zeer zware belastingen, welke moe ten worden opgebracht. DÉ TEXTIEL-AFFAIRE TE ANNA PAULOwNA. Dezer dagen hebben wij melding ge maakt van de verschijning van de ge broeders Kos, manufacturiers te Anna Paulowna, voor den economischen rech ter, waarbij werd medegedeeld, dat de zen heeren vanwege de Prijsbehèersching reeds een boete was opgelegd var. 30.000. Van bevoegde zijde worden wij er op attent gemaakt, dat dit on juist is, daar deze boete in werkelijk heid 60.000 bedroeg. Wacht u voor den hond! Nadat vorige week wederom bij eenige be woners van den Holleweg konijnen werden gestolen, hebben een drietal ondernemende bewoners van dezen weg een waakhond aangesc' aft om hun verdere levende have te beschermen. Mogelijk worden de heeren dieven door de aanwezigheid van deze hon den minder brutaal, Blaffende honden mogen dan niet bijten, in ieder geval vestigen zij de aandacht op zich. Lezing over Zesde Eeuwfeest van 't Wonder van Amsterdam. Zondag middag hield de heer Holtkamp uit Zaandam in het Brunogebouw een le zing met lichtbeelden uit een ver ver leden. In 1345 vond namelijk in Am sterdam een wonder plaats, dat door de katholieken wordt vereerd als het won der van Amsterdam. Nu de katholie ken van Nederland en meer in het bij zónder van Noord-Holland het zesde eeuwfeest op 19 Maart a.s. inluiden met een bidstond in den vroegen mor gen, heeft Haarlems Bisschop voor 'zijn Bisdom een bijzondere vereering van het Heilig Sacrament voorgeschreven als inzet voor het jubeljaar. Gaarne zou men „de stille omgang" willen hou den, doch dat is gezien de omstan digheden niet mogelijk. Daarom zal er naast de stille hulde in het vroege morgenuur, ook over deze devotié worden gesproken en zoo mogelijk wor den toegelicht. De vertoonde lichtbeel den gaven, een mooi beeld over het wonder, de openbare vereering en de devotie, die zich in den loop der jaren heeft uitgebreid. Zoowel het gesproken woord als de beelden uit de grijze oud heid werden met aandacht gevolgd. Heden Dinsdag hoopt één der belangrijk ste actrices van on's tooneel uit de periode van 1880 tot 1924 haar tachtigsten verjaar dag te vieren. En wij mogen haar, die in die periode door haar zonnig en diep door voeld spel aan velen zulke gelukkige oogenblikken bezorgde, zeker wel her denken. In 1879 debuteerde Marietje Vink, die In 1864 was geboren, dóór voorspraak van haar oom, den bekenden acteur Louis Moor, in het blijspel „De dochters van Hasemann en in 1924 nam zij afscheid van het tooneel. Zij is het vooral geweest, die zooveel heeft bijgedragen tot het succes van het Rotterdamsch Tooneelgezelschap, dat onder leiding van Van Eysdèn en Tastand langen tijd behoorde tot de eer ste ensembles van ons land. Wat al mooie rollen heeft zij daar gespeeld. Aah velen er van bewaren wij de mooiste her inneringen. Als ingénue, jeune première, grande coquette en als mère noble heeft zij geschitterd. Kathe in Oud-Heidelberg, Madame Sans—Gêne, Pipa Rimbaut in Muisje, Miss Hobs, La belle Marseillaise, Lona Hessel in Steunpilaren der Maat schappij, Zaza en Marie Tervoort in Dom heidsmacht zijn slechts enkele van de vele successen. In 1904 vierde zij haar 25- jarig jubileum. Zij maakte toen een triomftocht door ons land met het rijk gemontèerde stuk Maria Theresia en wij herinneren ons nog levendig, hoe trotsch wij waren bij de jubileumvoorstelling te Haarlem als lid van de hofhouding der Kóningin Maria Theresia te mogen figu-, reeren. Mevr. v. Eysden—Vink, die thans in Den Haag woont, heeft zich door haar charme, haar beminnelijkheid en ook haar bescheidenheid vele, zeer Vele vrienden verworven, die haar in haar werkzame periode, vooral als zij bij de jaarwisseling „Pieternel" in de Bruiloft van Kloris en Roosje speelde, enthousiast huldigden. Voor heden heeft zij zich aan alle hulde onttrokken. Zij zal vandaag hiet thuis zijn, zelfs Den Haag verlaten heb ben. Maar toch zullen vele vrienden van het tooneel de nog zoo kranige 80-jarige, die nog meermalen vol belangstelling tooneelpremïères in Den Haag bijwoont. 14 Maart gedenken. Dat verdient, deze vrouw, die zoo lang een sieraad van ons tooneel Is geweest en haar eeremedaille en ridderorde in alle opzichten verdiend heeft. G. C. van Gulik. „De Laatste Eer". - Onder voorzit terschap van den heer P. Hart hield de begrafenisvereeniging „De Laatste Eer" haar jaarvergadering in café Butter. Bij de opening memoreerde de voorzitter het verscheiden van het oud-bestuurs lid L. Vethaak. Tevens gaf hij als advi seur een overzicht over de afgeloopen 5 jaren, in welk tijdperk 44 leden en 49 niet-leden van de diensten der vereeni- gipg gebruik hebben gemaakt. Daar het ledental meer dan 50 pet. der be- v.olking uitmaakt, doet het vreemd aan, dat er meer niet-leden dan leden zijn overleden, hetwelk aan de diverse evacuaties wordt toegeschreven. Ook gaf de voorzitter uiting aan zijn dank jegens 't corps dragers, daar alles in de beste orde en "harmonie is uitgevoerd en diverse dankbetuigingen binnenkwa men. Het jaarverslag gaf aan een ledental van 750 terwijl 20 begrafe nissen zijn uitgevoerd, waarvan 11 van leden en 9 van niet-leden. De fin .-com missie adviseerde bij monde van den heer M. Muis tot goedkeuring der re kening, welke sloot met een eindbedrag van f 1624.12, Waarbij een winst van f 89, terwijl het kapitaalbezit f 1908-52 bedroeg. Bij de mededeelingen werd verslag uitgebracht van de vakgroep vergadering. Over overname van leden werd gezegd, dat dit thans per streek weer is geregeld, en het doel is dit een landelijk feit te doen worden, waarbij dient opgemerkt, dat men bij overname in gunsten en lasten kom#van de over nemende vereeniging. De voorzitter bracht dank aan het corpslid Jb. Boon, dat wegens het bereiken van den voor geschreven leeftijd als drager heeft be- dankt. De aftredende bestuursleden, de heeren P. Mulder en W. Butter, wer den herkozen. Gymn.ver. „Voorwaarts". - Zondag avond gaf de gymn.ver. „Voorwaarts" haar eerste uitvoering van de „Revue der jaargetijden" voor een uitverkochte zaal. Na voorlezing van een proclama tie, waarin kond gedaan werd van wat er ging gebeuren en„ zaMg van het bondslied en vaandelgroet, opende de voorzitter dezen eersten avond en riep de clementie in, daar door de omstan digheden alles niet zoo verzorgd was als men wenschte. De heer Cees van Twuiver begon hierna met een liedje, waarvan de tekst was van Jo, Geus. Hierna werd in een bijzonder vlot tem po voor elck wat wils geboden. Zang, dans, voordracht, alles was even fleu rig en los. Behalve de enkele nummers cabaret was 't uitstekende gymnastiek die gegéven werd. D.e verschillende jaargetijden werden met declamatie in geleid, terwijl mep daarna, in gym nastiek, dans, voordracht en cabaret het jaargetij zag voorgesteld. Een West-Friesche voordracht moet ge noemd, genaamd „Naar den voetbal wedstrijd" om de goede uitspraak. Het geheel was een bijzonder geslaagde avond met goede muziek en begelei ding. Aan het slot kregen alle mede werkenden een woord van dank van den voorzitter. Voetbal. - „De Noordhollandsche" gouden kruiswedstrijden. S.S. Schoorl 2—HSV 2 16—1. V.V. Petten I—SVW 1—2. Konjjnenfokvereeniglng. - De konij nenfokkerij en meer in 't bijzonder het fokken van raskonijnen heeft met de invoering van hetkonijnenstamboek veel liefhebbers gewonnen. In Noord-Holland worden den laat- sten tijd tal van dergelijke vereenigin- gen opgericht. Jarenlang is Noord-Hol land hierin bij andere provincies ten achter geweest. In Schagen en de Langedijk heeft men reeds vereeni- F.ing&h gevormd en zijn de vereischte vergunningen verkregen Thans is men in de Duinstreek te Bergen, Schoorl en Camperduin ook bezig het goede voorbeeld na te Volgen. De op te richten vereeniging zal den naam „De puinstreek" dragen F.en 25- tal deelnemers heeft zich gemeld en de aanvraag voor erkenning is'reeds bij den Procureur-Generaal en den Raad van Beheer ingediend. Het voorloopig bestuur bestaat uit de heeren H. Bre- dewout, voorzitter; N. J. Raven, •pen ningmeester beiden 'te Schoorl en d-;i oorl. secretaris, den heer J. L Me'. Duinweg D 32 te Schoorl.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1