AGBLAD VOO HET DUITSCHE FRONT-NERGENS DOORBROKEN. 3ED ERBU1ZEM >EL'S „Record" EKBANK Finland verwerpt Sovjet- wapenstilstandsvoorwaarden. De jongste luchtaanval op Rome. De isoleering van Eire. STAD EN OMGEVING. Dagbladzorgen 99 MOEDER EN KIND". „Kitsch"-zaken gesloten. Verduister van 18.45-6.45 u. De verstrekking van Vitamine-C-tabüettcn. Voorjaarsbijeenkomst landvrouwen. Bij de opvoeding moet plicht worden voorop gesteld. «««uwe voor Huisbrandverbrwikers. !IA of Zondag ingsweg. t baar. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Burean Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoou Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. DONDERDAG lê MAART 1944 ALKMAARSCHE-EDITIB. 146e Jaargang, No. 64, 2 pagina's. Prijs der gewone advertenties in deze editie min. 1.40, elke m.m. meer 0.10. Tarievenvoor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs por 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cent. De Nederlandsche SS-vrijwilligers met eere genoemd. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN Führer, 15 Maart (DNB). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In het Zuiden van het Oosteljjke front probeerden vrij sterke vijan delijke strijdkrachten tevergeefs, in verscheidene sectoren onze dis- tancieeringsbewegingen te door- stooten. Aan den Ingoel, aan den middenlcop van den Boog in - de Oekraïne, ten Zuidwesten van Po- grebisjtsje en in het gebied ten Oosten van Tarnopol zün hevige afweergevechten aan den gang, in welker verloop onze troepen altijd weer succesvoUe tegenaanvallen ondernamen. Bij de gevechten in het gebied van Tarnopol hebben zich een bataljon fu seliers onder majoor Balzer en een pantsertrein onder den eersten luite nant Lorscheid bijzonder onderschei den. Ten Noordwesten van Newel is de kracht van de bolsjewistische aanval len, die weer met zware vijandelijke verliezen mislukten, verminderd. In de gevechten der laatste da gen h^eft zich in den Noordelijken sector van het Oostelijke front het Nederlandsche SS-vrijwilligersregi- ment pantsergrenadiers „Generaal Seyffardt" onder bevel van den SS-Obersturmbannführer Joerchel bijzonder onderscheiden. De strijd ih Italië. Aan het landingshoofd van Nettuno heeït de vijand, na krachtige voorbe reiding door de artillerie, verscheidene door pantserwagens ondersteunde aan vallen ondernomen, die met zwari verliezen voor den vijand werden ver ijdeld. Er werden talrijke gevangenen gemaakt. Vèrdragend geschut bestookte het vijandelijke scheepvaartverkeer voor Anzio en Nettuno, trof een trans portschip en dwong verscheidene sche pen om den steven te wenden. Formaties Amerikaansche bommen werpers hebben opnieuw een terreur- aanval ondernomen op de stad Rome, In verscheidene stadswijken ontston den zware verwoestingen en verliezen onder de bevolking. In den afgeloopen nacht hebben Duitsche gevechtseskaders met goede uitwerking de havenwerken van Na pels, alsmede vijandelijke scheepsdoe- len voor Napels aangevallen. Vier transportschepen met een gezamenlü- ken inhoud! van 18000 brt. werden zwaar getroffen. In opslagplaatsen voor den aanvoer ontstonden verwoestingen en uitgebreide branden. Eenige Britsche stoorvliegtuigen wierpen in den afgeloopen nacht bom men op plaatsen in West-Duitschlarid. Sterke formaties van onze lucht macht vielen in den nacht van 14 op 15 Maart opnieuw Londen aan. Het massale uitwerpen van brisant- en brandbommen veroorzaakte omvangrijke verwoestingen en talrijke groote bran den in het stadsgebied. Britsche oorlogsschepen vernield. In het verloop van felle nachte lijke gevechten hebben Duitsche escortestrijdkrachten in het Ka naal twee Britsche motortorpedo- bnoten In den grond geboord en een andere motortorpedoboot zóó zwaar beschadigd, dat zij ais ver loren beschouwd moet worden. Bovendien werden twee booten in brand geschoten. Eén eigen vaartuig kreeg een torpedotreffer en zonk. BERLIJN, 16 Maart. De B-correspondent van het A.N.P. meldt: In goedingelichte Finsche krin gen van de Rijkshoofdstad werd hedennacht medegedeeld, dat het Finsche parlement met overgroote meerderheid besloten heeft, de Sovjet-Russische wapenstilstands voorwaarden niét te accepteeren. Van de ongeveer 200 parlementsle den stemden tijdens de laatste zeer dra matische zitting slechts 37 tegen de re geering. De Finsche regeering heeft het besluit van de Finsche volksver tegenwoordiging reeds via de Sovjet- Russische ambassade te Stockholm aan de regeering der Sovjet-Unie medege deeld. Staatspresident Ryti zal heden nog een radiorede voor het Finsche volk houden en het standpunt van parle ment en regeering uiteenzetten. Welke gevolgen deze ontwikkeling voor Finland en voor het verdere ver loop van den oorlog zal hebben, kan op het oogenblik nog niet worden overzien. MILAAN, 15 Maart (DNB). Zooals reeds gemeld is- Rome op 14 Maart op nieuw door Amerikaansche vliegers gebombardeerd. Bij volledig heldor weer vlogen de Amerikanen omstreeks het middaguur in drie golven naar de eeuwige stad en wierpen ongeveer 100 brisantbommen van zwaar kaliber op woonwijken in het Oosten en Noord oosten der stad. In de wijk Prenestina, één van de dichtbevolkte arbeiders wijken, werden zware vernielingen aangericht. Ook de centrale begraaf plaats van Rome, Campa Porana, werd door talrijke bommen getroffen. Waar devolle grafmonumenten werden on herkenbaar vernield en de skelettA uit de graven geslingerd. In de Via No- mentana werden een kliniek en 'n kin- deropvoedingsgesticht getroffen. Het gebouw van de zusters van het H. Hart werd eveneens verwoest. Uit de puin- hoopen van de vernietigde gebouwen zijn tot dusver de lijken van acht zus ters en verscheidene kinderen ge haald. In de woonwijken zijn talrijke huizen ingestort, waarvan de bewoners onder de puinhoopen liggen. Tot dus ver konden meer dan 150 dooden ge borgen worden. Het aantal slachtof fers zal nog aanzienlijk stijgen, daar ondanks de ijverigste opruimingswerk zaamheden tot dusver slechts een deel óer puinhoopen kon worden opgeruimd. Naar de Britsche berichtendienst meldt, worden verdere en ingrijpen der maatregelen ter isoleering van Eire door de Britsche regeering over wogen. Alle telefoonverbindingen "tus- schen Engeland en Eire zouden wor den afgesneden. Mogelijk zullen ook soortgelijke maatregelen genomen wor den voor het telefoonverkeer tusschen Noord-Ierland en Eire. De censuur op brieven tuschen Noord-Ierland en Eire zal waarschijnlijk nog deze week wor den ingevoerd. AAN ONZE LEZERS. Wij maken er onze weekiezers op attent, dat het abonnementsgeld per week moet worden voldaan. Aan de bezorgers kan niet anders dan per week worden betaald. Onze abonnementen zijn uitsluitend per week en per kwartaal. Adm. Dagblad voor Noord-Holland Alkmaarsche Editie. NOGMAALS DE INSLUIPINGEN. Het aantal insluipingen wordt on. rustbarend. Met nadruk raden wij de bewoners, wier huisdeuren met SONJA HÉNIE TOCH IN LEVEN? Eenige weken geleden werd bekend I gemaakt, dat volgens een bericht uit het neutrale buitenland de wereldkam pioene in het kunstrijden op de schaats, Son ja Henie, bjj een filmopname doo- delijk verongelukt zou zijn. Thans mel den Zwitsersche bladen, dat volgens een bericht uit Amerika Son ja Henié nog in leven is. TWEEDE LINIE IN HET WESTEN Naar te Berlijn verklaard wordt, is thans het bevel gegeven tot den bouw I van een tweeden defensieven gordel in het westen, die op verschillende af standen achter den Atlantisch en Wal zal komen te liggen. Dit bevel werd ge geven ondanks het fpit, dat Duitsche militaire experts er van overtuigd zijn, dat een Britsch-Amerikaansche inva- j siepoging reeds aan den Atlantisehen Wal afgeslagen zal werden, aldus I een speciale correspondentie van ,,Het Volk" uit Berlijn. HONDERDDUIZENDEN IN DE REP. FASC. WEERMACHT. De minister van de weermacht, maar schalk Graziani, heeft aan den Italiaan- schen ministerraad onder voorzitter schap van Mussolini uivoerige mede- deelingen gedaan Omtrerit de reorgani satie van de Republikeinsch-Fascistische weermacht. Hij stelde vast, dat de op geroepen jaargangen fcich bijna in hun geheel hadden aangemeld. Leger, mari ne, luchmacht en Republikeihsche Nationale Garde omvatten thans ver scheidene honderdduizenden manschap pen. VAREN, DAT IS LEVEN! Te land is er,strijd, maar op de zee, Daar vecht er „de Geus" ook nu weer voor twee! Aanmelding staat' open voor iederen Nederlander van 1745 jaar. Inlich tingen worden verstrekt door de Marineannahmstelle West für Germ. Frei- willige, Plompetorengracht 24, Utrecht, het SS-Ersatzkommando Niederlande, Den Haag, Korte Vijverberg 5. Nebenstellen: Amsterdam Dam 4; Alkmaar, Langestraat 56; Groningen, Heerestraat 46; Enschedé, Hengeloschestraat 30 en Heerlen, Saroleastraat 25 en door alle Hafen- en Ortskommandanturen in Nederland. Nog enkele maanden en het zal al weer drie jaar geleden zijn, dat de Nederland sche Volksdienst werd opgericht. Gedu rende deze jaren heeft de Volksdienst veel en goed werk verricht. Het zou on doenlijk zijn, hier een# opsomming, door spekt met getallen, te geven van alles, wat deze nuttige en onmisbare instelling tot stand heeft weten te brengen, doch een ieder zal zonder meer willen aanne men, dat de lijst zeer omvangrijk zou zijn. Het misverstand, dat aanvankelijk om trent den Nederlandschen Volksdienst was ontstaan, was weliswaar van hard nekkigen aard, doch het laatste jaar is het goeddeels verdwenen. Iets wat te ver wachten was bij een volk als het onze, dat, waar het op denkbeelden en begin selen aankomt, uiterst moeilijk te bena deren 1st, maar zich graag laat overtuigen, wanneer een beroep op het hart wordt gedaan. En menigmaal heeft de Nederlandsche Volksdienst zulk een beroep op de har ten der Nederlanders gedaan. Men denke aan de rampen, welke ons land de laatste jaren hebben getroffen. Maar daarenboven had de N.V.D. nog heel wat plannen op zijn programma staan, welke alle moesten worden uitge voerd ten bate van ons land en ons volk. Zoo werden tallooze hulpposten voor moeder en kind opgericht; de kraamver- zorging werd ter hand genorrfen, de kin deruitzending, de gezinszorg; moederte huizen werden ingesteld, oogstscholen, kinderdagverblijven. En nog zooveel meer Daarmee heeft de Nederlandsche Volks dienst iets nieuws gebracht, namelijk het bewuste streven, het volk in zijn moe ders en kinderen te beschermen en te versterken. Het gezinsleven, dat de klem cel der natie is, moet met hulp engoede zorgen worden omgeven. En het ideaal, dat stelselmatig wordt nagestreefd, be staat hierin, dat geen moeders zich meer boven hun krachten zullen uitsloven, zonder ooit eens hulp of vacantie te ge nieten; dat geen kinderen veel aan hy giënische zorg, aan ontspanning en con tact met de natuur te koft zullen komen. Thans vraagt de Nederlandsche Volks dienst wederom de algemeene aandacht en wel voor zijn actie ..Moeder en Kind" welke eenigen tijd geleden werd ingezet, De taak van de hulpposten „Moeder en Kind" beslaat vele arbeidsterreinen. Zoo moet onder meer medegewerkt worden bij de hulpverleening aan moeders, zuige lingen en kleuters, bij moederuitzendin gen, bij de algemeene gezinsverzorging Steun moet worden verleend bij de kir- deruitzendingen, op het terrein der kleu- terbedrijven, bij de zorg voor de jeugd. Kortom, het gezin staat in het middel punt der werkzaamheden van de hulppos ten „Moeder en Kind", waarvan er nu al tientallen in ons land zijnA Verleden Jaar zijn er tienduizenden be zoeksters voor deze hulpposten geweest. En nog steeds meer zullen zij in het mid delpunt der belangstelling komen te staan, daar de Nederlandsche Volksdienst, die zich de voorbijgegane jaren een zeer respectabelen staat van dienst heeft ver worven, kan bogen op zulke mooie oog merken, dat zij tot iedereen moeten spreken. Zij kunnen het best door het volk in zijn geheel worden verwezenlijkt 'S-GUAVENHAGE, 15 Maart. - Dezer dagen zijn op verschillende plaatsen in het land door de poli tie op verzoek van de Nederland sche Kultuurkamer z.g. „Kitsch zaken, welke schilderijen van zeer twijfelachtig kunstzinnig gehalte verkochten, gesloten. De betrokken handelaren waren niet in het bezit van een bewijs van aanmelding voor het lidmaat schap der Nederlandsche Kultuur kamer, of waren voor het lidmaat schap afgewrezen. In verband met het bovenètaande maakt de Nederlandsche Kultuurka mer het volgende bekend: Het ingrijpen van de politie in z.g. Kitsch"-zaken zal stelselmatig wor den voortgezet in het kader van een algeheele saneering van den kunst handel, waarvan de uitwassen den laatsten tijd schrikbarende vormen hadden aangenomen. Nogmaals zij medegedeeld, dat het verkoopen van schilderijen verboden is door hen, die niet in het bezit zijn van een bewijs van aanmelding voor het lidmaatschap der Nederlandsche Kultuurkamer. Daarnaast is het ver koopen van schilderijen door rijwiel handelaren, sigarenwinkeliers, hande laren in mode-artikelen en soortgelijke personen verboden. Eveneens wordt onder de aandacht van belanghebbenden gebracht, dat kunsthandelaren, die na 1 Januari 1841 een kunstzaak hebben geopend, slechts bij zeer hooge uitzondering tot het lid maatschap van de Nederlandsche Kul tuurkamer zullen worden toegelaten. Speciaal de verkoop van kunstpro ducten, welke als z.g.' „Kitsch" moe- ten worden hesphnnwd,- zal met' kracht worden tegengegaan. Aan hen. die op grond van boven staande beoplingen hun werkzaamhe den niet langer mogeh voortzetten wordt aangeraden ten spoedigste daar mede op te houden. een z.g. Fransch slot, dat gemakkelijk met een looper geopend kan worden, zijn afgesloten, aan om des avonds die deuren met een knip op slot te doen. Het wordt ook steeds gevaarlijker rijwielen 's avonds buiten te laten staan, of 's nachts in gemakkelijk te openen schuurtjes op te bergen. Een rijwiel is thans een te kostbaar bezit om er geen vuile gang voor over te hebben. De rijwielen dienen dus in huis geborgen te worden. HUISVREDEBREUK. Gisternacht werd de echtgenoote van den heer S., van Houtenkade, met schrik gewekt door het huilen van haar 6-jarig zoontje, dat om moeder riep. Toen de moeder de slaapkamer van het kindje be trad, stond ze perplex van angst, want zij trof daar een man in zeer beschonken toestand aan. De te hulp geroepen heer S. aarzelde geen moment en werkte den beschonkene de deur uit. Het is de poli tie gebleken, dat dit was üe 34-jarige G, W., Steynstraat, alhier, die een bras partij bij Z. aan de Van Houtenkade had bijgewoond en in beschonken toe stand over een muurtje op een schuur tje van de familie S. was geklommen en zoo door de openstaande slaapkamerdeur in het vertrek van het jpngetje was ge komen. W. zal wegens huisvredebreuk vervolgd worden. ONZEDELIJKE HANDELINGEN. Wegens het plegen van onzedelijke handelingen met minderjarige perso nen van hetzelfde geslacht is door de politie gearresteerd de 60-jarige doof stomme van der K. alhier OP HEETERDAAD BETRAPT. Door de politie, zijn op heeterdaad be trapt twee mannen, die bezig waren, brandstoffen te stelen van een schuit, liggende in het Kanaal De brandstof fen werden -in beslag genomen, terwijl de beide dad* rs werden ingesloten. JEUGDFILM „HANDEN HOOG". Zondagmorgen a.s., 1P Maart, om 10 uur, wordt in het Victoria Theater de»| film „Hapden Hoog" vertoond. Een speciale film voor de jeugd is nog niet vaak in Alkmaar gedraaid. Ze verdient dan ook de volle aan dacht. „Handen Hoog!" is een film, die tot onze voeding in dezen tijd van het jaar de jeugd spreekt. Ze geeft een indruk r.TT0y urn -'-'3--1- van het gezonde kapipleven aan den voet van het iiooge Tatra-gebergte in Slowakije. Men maakt vele avonturer mee, o.a. een spannende jacht op bandieten. Het geheel tintelt van levenslust en vroolijkheid; echt een film, zooals de jeugd zich die wenscht. RECTIFICATIE. In het verslag over Piet van Dijk's or kest stond abusievelijk Rein in plaats van 17 Maart: Zon op 6.51 u., onde 18.47 n. Maan op 1.51 u., onder 10.33 u. 's-GRAVENHAGE, 15 Maart. Dat der orkestleden. over het algemeen minder rijk is ian vitamine-C, mag langzamerhand be- kegd heeten. Ook dit jaar is men er op bedacht geweest tijdig bijzondere maatregelen te trefien om in het voor' jaar over te kunnen gaan. tot gratis verstrekking van vitamine-C-tabletten. Daar slechts wordt beschikt over een beperkte hoeveelheid, zal de uitreiking der tabletten, evenals vorige jaren, be perkt moeten blijven tot die catego- J(L van rieën personen, die aan vitamine -C Arie Valkhoff vermeld als naam van één het meeste behoefte hebben. Voor de gratis verstrekking zullen allereerst in aanmerking komen de leerlingen der scholen voor lager en voorbereidend lager onderwijs. De ge meentebesturen zullen hun onder schooltijd 3 tabletten per week doen uitreiken. In de tweede helft van Maart zal met de voorziening van deze groep een aanvang worden gemaakt Zij zal waarschijnlijk gedurende 12 we ken kunnen geschieden De tweede groep vormen de aan staande en jonge moeders. Al die vrouwen van wie in de periode tus- Noord-Holland is, wanneer ik on zen letterkundigen criticus mag ge- looven, een prachtig land. Op zijn tijd schieten daar niet alleen de bloem bollen kleurig en fleurig uit den grond, maar ook de jonge dichters en dichteressen. De poëtische oogst is. werkelijk bij het wonderbaarlijke af! Gisterenochtend stond ik even bij het schrijfbureau van onzen literai- ren man. Hij had een zorgelijk ge zicht. Want de post had juist weer een grooten stapel inzendingen van jeugdige Vondels-in-spé gebracht. Argeloos zei ik: „Dat is weer een hejele prullenmand vol!" Ik bedoelde er'alleen maar mee. dat ik het „veel" vond, doch ik kreeg prompt den wind van voren, want mijn woor den werden verkeerd en hatelijk uitgelegd. En zeg tegen onzen letter kundigen medewerker in 's hemels naam niets van zijn jonge schare.... Tot op het oogenblik is hij nog niet op me te spreken. Maar ik ver neem juist, dat in de wachtkamer een kolenbaas op hem zit te wach ten, die in zijn vrije uren een roman geschreven heeft. Misschien is het een meesterwerk. En dan zal de stemming wel weer opklaren. Bo vendien heb ,ik een brief zien lig gen, waarin een andere kunstenaar vertelt, dat hij achttien Maart jarig' is en dan zoo graag een stukje van hem in de krant zou hebben. En och, al die dingen zijn geschikt, niet waar, om een boos hart weer te ver teederen. OVIDIUS. J EEN JONGEN TOT DIEFSTAL VERLEID? Bijna een jaar lang heeft de Alkmaar sche winkelier W. H J. S. papierwaren gekocht van een 15-jarigen jongen, die in betrekking was bij de firma Kühne. Deze knaap had hem eens een pak en veloppen geleverd en S. had er een be hoorlijken prijs voor betaald, zonder echter goed te inform eeren, hoe de jongen aan deze enveloppen kwam. Dat interesseerde hem *blijkbaar niet! Nadien ontstond er een zeer vlotte handel tusschen beiden en tenslotte kocht S. ongeveer 40.000 enveloppen, 2000 cahiers, 20 tot 25 vulpennen, 10 tot 20 blocnotes, 25 tot 50 rol plakband, 10 rol pakpapier en 100 rol closetpa pier. Geen kleinigheid dus. En dat al les, zonder ooit maar met den eigenaar in contact te komen. De jongen lever de hem alles en ontving het geld er voor. Eigenlijk onbegrijpelijk, dat S. nooit aan diefstal van deze goederen gedacht heeft! Tenminste, als men hem geloo- ven mag. De rechtbank kon hem niet gelooveiï en de officier evenmin. Deze vroeg dan ook een jaar gevangenisstraf. Uitspraak over 14 dagen. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Maria A. E., d. v. D. de Wit en J. Slippens. Wilhelmus R., z. P. Mooij en J. Corlemeijer. Nico- laas E. J.,. z. v. IJ. C. Bourgonje en T. Peereboom. Getrouwd: René Reunis en Maria L. Savooij. Roelof Andringa en Corne lia Luiten. Johannes Zwaan en Anna Groot. Overleden: Clemens van Veen, ge huwd met P. den Das, 68 j. In Hotel Proot te" Alkmaar werd Vrijdag de voorjaarsbijeenkomst van de landvrouwen gehouden onder lei ding van mevrouw Bosker-De Haan. De bijeenkomst, die ditmaal niet zoo schen 20 Maart 1944 (eersten dag) en 8 I druk bezocht was, als wij gewoon wa- April 1944 (laatsten dag) kan worden Lren, werd o.m. bijgewoond door den Ten vervolge op hét kortgeleden ver schenen bericht wordt bekend gemaakt, dat van 16 Maart tot en met 30 April 1944 de met „brandstoffen een eenheid periode 9" en „brandstoffen een een heid periode 10"- pemerkte bonnen recht geven op het koopen van één eenheid vaste brandstoffen, met uit zondering van fabrieksturf. De hier be doelde bonnen zijn uitgereikt aan de zgn. kleine huisbrandverbruikers, welke door de brandstoffencommissies zün geclassificeerd in de groepen B, C, D of E-rood. resp. in de groepen X t t en met XVI en „woningen cv". De grootere huisbrandverbruikers in de groepen B.' C, D en E-rood, dat zijn zij, die van de brandsloffencommissie, waaronder zij ressorteeren een identi teitskaart hebben ontvangen, worden binnenkort door den plaatselijken dis- tributiedienst opgeroepen, ten einde op een door dezen dienst nog nader kend te maken dag de toewijzingen voor de 9e en .10e periode in ontvangst te nemen; een eventueel hierop reeds verstrekt voorschot zal uiteraard wor den verrekend. Ook de hier bedoelde toewijzingen geven geen recht op het betrekken van fabrieksturf. Ten slotte" wordt er de aandacht op gevestigd, dat voor het stookseizoen 1943-1944 ten behoeve van de genoemde verbruikers geen verdere bonnen zul len worden geldig verklaard, resp. geen verdere toewijzingen zullen worden verstrekt. (C.N.F.-PasJ, EEN VIJFLING. Naar Informaciones uit Buenos Aires I meldt, heeft de vrouw vanden in het Argentijnsche plaatsje Belgrano wo- I nenden Italiaan Dilligenti het leven geschonken aan vijf gezonde kinderen. De geboorte van de vijfling, drie meisjes en twee jongens, is geschied in Januari j.l. De vader had zich echter uit afkeer van dagblad- en filmreporters tot dusver verzet tegen bekendmaking van de gebeurtenis. De moeder der vijf spruiten had reeds eerder het levea geschonken aan een- tkhellng. vastgesteld, dat zij ten minste in de 5e maand der zwangerschap zijn, zullen zich in deze periode van een betreffen de verklaring van den be' andelenden arts of de behandelende vroedvrouw moeten voorzien. Bij de plaatselijke distribufiediensten ontvangen zij in de deeling I, den heer periode 20 Maart—8 April 1944 op ver toon van deze verklaring en le eigen stamkaart, tegen ontvangstbewijs gra tis 72 tabletjes vitamine-C, berekend op het gebruik van één tablet per dag Voorts kunnen voor jonge moeders voorman J. Saai, den boerenleider C. Koeman en den burgemeester van Alk maar, B. A. van der Sluys. Mevrouw Bosker-De Haan richtte een speciaal welkomstwoord tot landelijk hoofd en provinciaal hoofd van af- Zuidervliet. Hoe wel de volgende week- de lente aanvangt, hetgeen ons tot vreugde moest stemmen, aldus spr., gevoelen wij thans weemoed. Jan Barendrecht, die op deze bijeenkomst zou spreken over „Boerenrecht in den vreemde", heeft in wier (jongste) kind is of wordt geboren z;,n werk voor het platteland den dood tusschen 1 December 1943 (eersten dag) ppvnnrlpn pn wïi 7iin mof dmofonie ver. en 8 April 1944 (laatsten dag) op ver toon van de stamkaart van de moe der en die van de(n) pasgéborene bij dezelfde distributiediensten en gedu rende dezelfde periode, te weten tus schen 20 Maart 1944 en 8 April 1944. eveneens gratis 72 tabletjes ln ont vangst worden genomen. Verder zullen bepaalde groepen ar beiders -de tabletten ontvangen. Met de leiding van de daarvoor ln aanmer king komende bedrijven zal worden overeengekomen, dat de tabletten ge durende een bepaald aantal weken op het bedrijf aan de arbeiders worden verstrekt en door hen genuttigd. - Tenslotte zal de jeugdige bevolking van opvoedingsgestichten. Internaten en weeshuizen in de verstrekking der tabletten deelen. JOODSCHE VROUW VERMOORD. Eenige weken geleden is in De Wijk (bij Meppell het lijk gevonden van een pl.m. 30-jarige joodsche vrouw, wie met een tang of pook het hoofd was inge slagen. Het misdrijf is gepleegd op de havezathe Dickinge, in welken tuin het lijk is opgeeraven. De dader is kort daarna in Hilversum gearresteerd. In verband met deze zaak zijn nu ook ge- gevonden en wij zijn met droefenis ver vuld. dat hij niet meer in onze rijen kan voortstrijden voor den opbouw van het platteland, maar wij weten, dat een volk pas dan zijn hoogsten bloei bereikt, wanneer de enkeling be reid is. het offer te trertgen. dat dient om de grootheid er van in stand te houden. Ook hij heeft het hoogste of fer gebracht. Dat den nabestaanden de kracht moge worden geschonken, dit zware leed te dragen. Op verzoek van spr. verhieven de aanwezigen zich een minuut in stilte van hun zetels, Dat de opkomst niet zoo groot was. als men gewend was, stemt vooral daarom tot teleurstelling, omdat vele landvrouwen in de tnundatiegebieden, die wel niet direct hun hoeve moesten verlaten, hun vee en land kwijt zijn geraakt. Veel troostwoorden kan spr. daarvoor niet vinden Na dezen donke ren tijd zal echter het licht weer ko men In het voorjaar spreekt de lente tof ons als een nieuwe belofte. Wij gevoelen het verlangen, deel te mogen hebben aan den stroom van levensener gie, die door de wereld gaat en niemand onberoerd laat. Zoo ooit een lente on der moeilijke omstandigheden haar intocht heeft gedaan dan is het wel deze: doch de levenswil, die onze land- arresteerd. de directrice van het gebouw. die beschuldigd wordt den moord niet gouwen _bezielt^ om voort té ,gaan, de te hebben verhinderd op het oogenblik dat hij nog voorkomen had kunnen worden en een broeder verpleger, die reeds voor dat de moord was, gepleegd, belQofd had het lijk te zullen verbergen. RADIOPRAATJE MAX BLOKZIJL. 's-GRAVENHAGE, 15 Maart. Max Blokzijl spreekt in de serie Brandende Kwesties, hedenavond over Hilversum 1 om 18.45 uur. De titel van dit praatje is: „LeeTijk er langs gegooid". Dieven maakten goeden buit. Een kamerverhuurster in de Marnixstraat te Amsterdam, die Dinsdag naar Naarden was gegaan, kwam bij haar thuiskomst tot de ontdekking, dat tijdens haar af wezigheid was ingebroken. Voor f 6500 aan bankpapier en eenige flesachen ster ken drank waren verdwenen. De politie heeft intusschen reeds de hand gelegd den vermoedelijken dader. wil om ons zelf te zijn en den strijd voort te zetten, is in ons niet te blus- schen. Hoewel wij leven in een somberen tijd, waarin stroomen van het edelste bloed vloeien, hoewel ve len vol vertwijfeling zich afvragen of het nog zin heeft, stil te blijven staan bij de wendepunten in de jaarkringen en hoewel de dood regeert, zooals wij de laatste dagen in ons land hebben kunnen aanschouwen, komen wij toch, wanneer wij löisteren naar hetgeen de natuur ons te zeggen heeft, onder den indruk van - het opbloeiende jaar en voelen wij ons wéér met nieuwe levens kracht bezield. Wij zullen voortgaan met fieren tred en opgeheven hoofd. De heer Zuidcrvliet over de opvoeding, De heer Zuidervliet, hoofd van afd. I van den Landstand, ving zijn betoog aan met de mededeeling, dat zijn hoofd-1 taak was, in oorlogstijd richtlijnen aan te geven mèt de besturen van de land jeugd en van de landvrouwen. Zijn taak was dus een ideologische en daarom wenschte hij te spraken over de opvoe ding van het kind. Zelf heeft hij in de tachtiger, negen tiger jaren in een boerendorp' door de toen heerschende armoede een harde opvoeding gehad. De jeugd in die jaren was een jeugd van zorg. Ze leerde zuinig met het geld omgaan, omdat dit door zweetdruppels werd verkregen. Die jeugd leerde, haar plicht te doen in de huishouding, in de school en later in de verdere studie. Als man boven de 60 zegent spr. in gedachten zijn oude moeder, omdat zij hem geleerd heeft, den plicht te stellen boven de eischen. Ér is niets zoo fout, als dé zorg en den plicht van 'het kind verwijderd te hou den. Tn deze fout verviel ons volk, toen na de negentiger jaren de welvaart haar intrede in Nederland deed en het liberale principe: „Geef de jeugd een aangename jeugd" en vooral: „Geef ze geen plicht", werd gevolgd. Daarnaast een streven, op school het kind zoo veel mogelijk vól te proppen met kennis, op dat bet zich in den harden strijd om het bestaan zou kunnen redden en dit onderwijs is nu. God geklaagd, nog zoo. Wat is ontwikkeling? Men noemt ontwikkeling, wat geen ontwikkeling is. Er is geen warmte in het onderwijs. Het onderwijs is door en door kapot en het is een ergernis om in de school rond te wandelen. Plicht moet de jeugd worden opgelegd. Het is voor een kind een ontspanning om na schooltijd in de huishouding of in het bedrijfsleven mee te helpen. Op het vervullen van dien plicht kan het loon volgen. Nu zitten wij met de gebakken peren. De jeugd zit in de ijssalons en in de bioscopen Ze krijgt geen goede boeken meer onder de oogen, maar ze leert allerlei vuile en plastische lectuur. Bovendien is de ieugd totaal losgesla gen van haar volk. Dit alles heeft een funeste uitwerking gehad op de ont wikkeling van den geest, die zijn schep pend vermogen heeft verloren. De jeugd staat in een jammerlüke maatschappij zonder idealen en mist den lust tot strijd om de maatschappij beter te maken. Wij in onze jeugd, aldus spr.. vochten achter Domela Nieuwenhuis en later achter Troelstra. om al het schande lijke uit de maatschappij te krijgen. Slechts 135 jongeren zijn georganiseerd in den landjongerenbond. maar daar heerscht een frissche geest? Wij moeten doorhameren om de jeugd wakker 1e schudden en met klem wekte spr. de landvrouwen op om hun kinderen aan den landjongerenbond toe te vertrou wen. Mevrouw Bommezij vertelde hierna voor de pauze nog een en ander over de groenteteelt op de boerderij. In' de middagbijeenkomst spiaken de landvrouwè Zwiers-Luth en de heer Jacq. ter Haar, hoofd van de afdeeling „Volk en Bodem", waarop wij morgen terugkomen. [BL1CATIE. roducenten. zullen de eigen- lie in hef bezit zijn [ïdstoffencommissie uitgeschreven in- jepen. De betrok- listributiestamkaart de distributie- |Daarna roepen de ïdder door hen fe ter vóór i Juni '44 icenten wederom A van de inschrij- anteekeningen aan n bestemde brand- 1 het bezit van de hiervoor een for- rijshout. lout zijn verplicht 2 rijshout vóór 1 an een zgn. erkem- Deze verplichting die zelf als rijs- tend. Het vervoer paan slechts plaat» pan een geldig ge- Adema, Alkmaar, politiek redac- A'dam (HAMA); te Hoorn, kunst, letteren P. van den Aard- t J. Werkman te D.1 A. Klomp te lv.-ruf>rlek W. Ra- e Zaan; voor de js, Alknjaar. RT, 7.15 U ïlschap ïrette de, Nelly egwaard, Mulelr, Kruyff. k Baux. n. Plaatsbe- gelijks van UUR [n kreeg bij Jeugdfilm 't gebergte avonturen. b leeftijden. )cfwi(pu''Wfri) fond. oVfrn&S oppervlak, capocitiiiu ITTIK-OUDORP25 peciale selectie van het type gst van zuiver uien. AADHANDEL; n 308 K 2260. ;nkt U er dan i gram suiker tot 2 A. Onze ine Appel 8 op BANDEN zon- -6 u. geopend. ZAAK reek, 10.000. WEST-FRIES- NDERS Bloem- en a. Alle soorten Ochtendmarkt end: ST.-PANCRAS Dc Directie. zich, onder iktersatteat, Chefaro fen. Indien kijk worden 8 Rott«rd»m e vervan- >or suiker. anciér U 3UKRET- pen, wees nee, want nals vroe-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1