DASBLAD VOO Distancieeringsbewegingen hebben een stelselmatig verloop. Finland verwerpt de Sovjet-wapenstilstandsvoorwaarden. De landvrouwen te Alkmaar bijeen. Voor ons Volk. Berlijn over het besluit der - Finnen. DE NIEUWE BONNEN. Massamoord te Parijs. Verduister van 18.45-6.45 u. Toelichting bonnenlijst. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Altmaar - Voordam C 9. Bureau Altmaarsch'e editie:. Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red.' 3330. Giro 187294. VRIJDAG 17 MAART 1944 ALKMAARSCHE-EDITIE. 146e Jaargang, No. 65, 2 pagina's. Prijs der gewone advertenties In deze editie min. 1.40, elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheeïe Rijk 2.63. Losse nummers 5 cent. Bommen op Brunswijk en Stuttgart., HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 16 Maart (DNB). Het op- perbevel van de weermacht deelt mede: Aan weerszijden van de Ingoel en ten Westen van Kirowograd hebben onze distancieeringsbewe gingen in zware aanyals- en af- weergevechten tegen den op den voet volgenden vijand een stelsel matig verloop. In het centrale deel van den Oekraïnschen Boeg en ten" Zuiden van Staro-Konstantlnoff werden aanvallende bolsjewlstl-r sche gevechtsgroepen afgeslagen en opgevangen. Door tegenaanvallen van onze troepen ten Oosten van Tarnopol werden vrij sterke vijan delijke strijdkrachten teruggewor pen en uiteengeslagen. Ten Noorden van Doebno ging de vijand met verscheidene infanterie divisies en pantserformaties tot den aanval over. Hij werd afgesla gen, eenïge penetraties afgegren deld en 28 vijandelijke pantserwa gens vernietigd. Aan het overige Oostelijke front zet ten de bolsjewisten slechts ten Noord westen van Newel en aan het Narwa- front hun door pantserwagens en slag vliegtuigen ondersteunde, vergeefsche aanvallen voort. Ten Zuidwesten van Narwa wonnen verscheidene eigen tegenaanvallen ter rein. In de gevechten ten Noordwester! van Newel heeft zich de Rijnlandsch- "Westfaalsche 329ste infanteriedivisie ondér bevel van luitenant-generaal Mayer bijzonder onderscheiden. In Italië. Op het landingshoofd van Nettuno ondernam de vijand verscheidene plaatselijke aanvallen, die ten deele in tegenaanval werden afgeslagen. Vèr- dragende artillerie bestookte vijande lijke scheepsconcentraties in het ha vengebied van AnzioNettuno met waargenomen goede uitwerking. Aan het Zuidelijke front viel de vijand na buitengewoon zware bomaanvallen, met krachtlgen steun van artillerie en-pantserwagens, de plaats Cassino aan. De aanvallen mislukten door den heldhaftigen tegenstand van het hier in den strijd gebrachte regiment val schermjagers nr. 3 onaer bevel van kolonel Heilmann met doeltreffen- den steun van het granaatwerpers- regiment nr. 71 onder bevel van luitenant-kolonel Andreae. Boven het gebied van Cassino wer den door jagers en luchtdoelartillerie zes vijandelijke vliegtuigen vernietigd. Terreuraanvallen. In de middaguren van den 15den Maart drong een formatie Amerikaan- sche bommenwerpers met krachtige bescherming van jagers het gebied van Brunswijk binnen en wierp bij een meerendeels gesloten wolkendek bom men op verscheidene plaatsen? De ont stane schade en verliezen zijn gering. Britsche terreurbommenwerpers vlo gen in den afgeloopen nacht Zuidwest- Duitschland binnen en vielen het stadsgebied en verscheidene voorsteden van Stuttgart aan Bij deze aanvallen verloor de vijand 66 vliegtuigen, waar van 57 viermotorige bommenwerpers. Eenige Britsche stoorvliegtuigen wier pen bommen in het Rijn-Ruhfgebied. Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen in de late avonduren van den 15den Maart doelen in het gebied van Lon den aan. Beveiligingsstrijdkrachten der mari ne kwamen gisteren tijdens de avond uren opnieuw in het Kanaal in botsing met een krachtige formatie Britsche motortorpedobooten, brachten vier Britsche booten tot zinken en keerden zelf voltallig op 'haar steunpunten te rug. NIEUWE LUCHTAANVAL OP SOFIA. SOFIA, 16 Maart. (DNB). - Apglo- Amerikaanséhe vliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht opnieuw eenaan val op de Bulgaarsche hoofdstad ge daan. In woonwijken, aan openbare ge bouwen en cultuurmonumenten werd ernstige schade aangericht. De lucht beschermingsorganisatie der Bulgaar sche weermacht en de^ politie begonnen onmiddellijk na den terrehraanval met de reddingsactie. 's-GRAVï;NHAGE, 16 Maart. In het kader van de zorg voor Moeder en Kind heeft de Nederlandsche Volks- dienst dezer dagen te Roosendaal we derom een hulppost „Moeder en Kind" geopend. De taak van "den NVD is immers al len, die voor ons volksbestaan van waarde zijn en die door omstandig heden buiten hun schuld in hoeiUik- heden zijn geraakt; bij te staan. Vooral kan hierbij gedacht worden aan mo- reele hulp. Dit nu geschiedt in de hulpposten „Moeder en Kind". Voorts is weer een aantal huismoe ders uitgezonden naar een Moeder tehuis van den Volksdienst en een aan tal kinderen naar tehuizen te Hellen- doorn, Schledehausen en Nunspeet. Een groep kinderen j.s gesterkt terugge keerd uit een tehuis te Viktoriastift. Tenslotte kan gemeld worden, dat onze eigen volksgenooten voor de min derbedeelden in de week van 2126 Februari, buiten alle collectes om, een bedrag van niet mindër dan ƒ76.549,76 bijeengebracht hebben. Vermeld zij, dat het Gironummer van Winterhulp is* 5 5,.5 3. DOODELIJK ONGELUK STAATSMIJN MAURITS. Woensdagmiddag is de 59-jarige mon teur J. den Brasem in de Staatsmijn Maurits getroffen door -n omvallenden houten balk, die bij montagewerk ge bruikt wordt. Hij werd bewusteloos op genomen. Door den mijna'rts werd een schedelbreuk geconstateerd. Den Brasem werd naar het ziekenhuis te Sittard ver voerd, waar hij des avonds is overleden. BERLIJN, 16 Maart. De B-correspondent van het A.N.P. meldt: In goedingelichte Finsche krin gen van de Rijkshoofdstad werd hedennacht medegedeeld, dat het Finsche parlement* met overgroote meerderheid besloten heeft, de Sovjet-Russische wapenstilstands voorwaarden niet te accepteeren. Van de ongeveer 200 parlementsle den stemden tijdens de laatste zeer dra matische zitting slechts 37 tegen de re geering. De Finsche regéering heeft het beslpit van de Finsche volksver tegenwoordiging reeds via de Sovjet- Russische ambassade te Stockholm aan de regeering der Sovjet-Unie medege deeld. Staatspresident Ryti zal heden nog een radiorede voor het Finsche volk houden en het standpunt van parle ment en regeering uiteenzetten. Welke gevolgen deze ontwikkeling voor Finland en voor het verdere ver loop van den oorlog zal hebben, kan op het oogenblik nog niet worden ->verzien. Uit Helsinki wordt d.d. 16 Maart gemeld: Naar vernomen wordt, komt het besluit van den Finschen Rijksdag om over-te gaan tot de orde van den dag, waarvan gisteren melding werd gemaakt, neer op verwerping van de^ Sovjet-Russische wapen stilstandsvoorwaarden. (Reeds in een gedeelte van onze vorige editie opgenomen). De B-correspondent van het ANP meldt: Een oorlogsepisode, welke de heele wereld met groote spanning gevolgd heeft, is thans afgesloten. De Finsche volksvertegenwoordiging heeft na rijp beraad besloten aan de zijde van Duitschland den oorlog voort te zet ten. Begrijpelijkerwijze heeft het een drachtige besluit van den Finschen Rijksdag in Berlijn grooten indruk ge maakt. Zoowel in politieke als ook in militaire kringen uit men zijn voldoe- Bing aver de ontwikkeling, welke wel iswaar door velen niet anders ver wacht werd, maar die toch ook een ander verloop had kunnen nemen. In ieder geval is het zakelijke en kalme standpunt, dat Berlijn de laatste we ken heeft ingenomen, thans meer dan gerechtvaardigd gebleken. Tevens heeft men onder geen enkele voorwaarde druk op Finland willen uitoefenen. De officieele, woordvoerder van het ministerie van Buitenlandsche Zaken heeft in de Donderdagmiddag gehou den conferentie voor de buitenland sche pers aan bovenstaande eerste im pressie nog het volgende^ toegevoegd: Het laconieke communiqué, dat na de historische Rijksdagzitting in Helsinki is uitgegeven, heeft bewezen, dat de Finsche volksvertegenwoordiging den wil van het Finsche volk begrepen heeft en dezen voor de regeering en de wereld tot uiting heeft gebracht. Volk en volksvertegenwoordiging staan gesloten achter den staatspresi dent en zij zijn voor politieken en militairen druk niet geweken. Dat het Finsche communiqué in Enge land, de Ver. Staten en de Sovjet-Unie, mitsgaders in Zweden, waar men 't te gendeel verwacht had, ontgoochelend heeft gewerkt, spreekt van zelf. De ver klaring van het Amërikaansche staat3- departement naar aanleiding van het communiqué noemde de spreker van het Auswartige Amt een camouflage der ware Amerikaansche bedoelingen. Men weet in de Ver. Staten heel goed, dat een Finsche 'capitulatie den ondergang van land en volk beteekend zou hebben. Dit blijkt o.m. uit een voorstel van een senator, hetwelk door Reuter overge bracht is en waarin het denkbeeld ge opperd wordt Alaska den Finnen ter beschikking te stellen. Waarom deze volksverhuizing als den Finnen geen ge vaar zou dreigen? De Britsche pers, die de vorige week ten deele nog van een capitulatie der Finnen overtuigd was, heeft geen com mentaar gegeven. (Uitknippen en bewaren. Van 19 Maart tot en met 1 April. ■0 Brood 13A en 14A elk 4 rants. 13B en 14B elk 1 rants. Beschuit 13 1 rants, beschuit; 14 62*/« gr. kindermeel, havermout, gort of voedingssuiker. Bloem 073 en 074 1 rants, bloem, brood of gc-bak. Peulvruchten 075 250 gr. Vermicelli 076 100 gr Kindervoedsel: D25 250 gr. gort.; E25 250 gr. rijst of gort. Boter 13A Ht rants, margarine; 13B Va rants, bak- en braadvet. Faas 077 100 gr. magere of 20plus Melk 13' en 14 (13/4 1.); Taptemelk 13 en- 14 (1 3/4 1.) Geldig t.e.m. 15 April, Vleesch 13A en 14A elk 1 rants,; 13B en 14B elk rants. Aardappelen 13 en 14 elk 2 kg.; Toe slag 13 en 14 elk 1 kg. 13 Aard. en 13 toeslag geldig t.'e.m. 25 Maart. Suiker 078 500 gr. Jam 079 250 gr. Versnaperingen: 13 150 gr. Tabak 13 en 14 elk 1 rants, shag- tabak, rooktabak of pruimtabak. Eenheidstoiletzeep 080 1 rant.; Toi letzeep E27 res. 1 rants. Geldig t.e.m,. 15 April. YVasehpoeder 081 1 rants, wasch- po^der; C26, D26 en E2t res. 1 rants, waschpoeder. Geldig t.e. m. 15 April. Op deze bonnen mag reeds 18 Maart worden gekocht, uitgezon derd vleesch en aardappelen. Reeds aangewezen bonnen, die nog geldig zijn: 10B boter voor 250 gr. kaas tot en met 15 April; 12A en 12B boter (voor 125 gr. margarine) tot en met 15 April. R01 Tabak (voor scheerzeep) t.e.m- 29 April. PARIJS, 16 'Maart (DNB). Gister middag is de vrouw van den voort- vluchtigen Petiot verhoord, die met haar zwager, Maurice Petiot, naar Pa rijs is overgebracht. Het verhoor vond plaats in de woning van den arts in de Rue Caumartin. Volgens de verkla ringen van de vrouw heeft" haar man het huis in de Rue Lesueur. 2'/t jaar geleden gekocht zonder haar daarvan tevoren in kennis te stellen. Petiot had haar nooit iets verteld over den om vang van zijn prartijk en slechts laten doorschemeren, dat hij vele rijke pa tiënten had. De vrouw beweerde niets te weten van het komen en gaan van haar man tusschen de Rue Caumartin en de Rue Lesueur. Haar man was Za terdag 19 uur thuis gekomen en even later opgebeld door de politie, die hem mededeeldè, dat er brand was in zijn huis. Hij was onmiddellijk weggegaan, doch kwam den geheelen nacht niet terug. De vrouw vertelde des ochtends tot de overtuiging te zijn gekomen, dat haar man gearresteerd was. waarop zij besloot naar haar zoon in Auxerre te gaan. Er ging echter geen trein in die richting en pas Zondagavond las zij in de bladen de misdaden in de Rue Lesu eur. Uit vre^s voor arrestatie bracht zij den nacht door in het trappenhuis van een huis in de Rue Reuilly, dat haar toebehoorde. Maandagochtend ging zij naar Auxerre, waar ook haar zwager was aangekomen. Na deze ver klaringen kreeg de-vrouw een zenuw- mstorting, zoodat zij naar een zieken huis moest worden overgebracht. He{ verhoor van Maurice Petiot leidde tot de vrijwel volledige bevestiging van het vermoeden, dat hij medeplich tig was of althans op -de hoogte was van de misdaden van aijn broer. Zoo is komen vast te staan, dat hij op 19 Fe bruari te Aisy in het departement Yon- ne 400 kilogram kalk heeft gekocht, die hij met twee vrachtwagens naar Parijs liet brengen, waar ze in zijn tegenwoordigheid werd gelost in de Rue Lesueur. Overigens heeft men in een wand kast in- de Rue Lesueur nog meer res ten van mensehelijke lichamen gevon den en wel van een vrouw en drie mannen. 18 Maart: Zon op 6.48 n., onder 18.49 u. Maan op 2.58 u., onder 11.20 n. KEURINGEN. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Wegens de zeer vele aanmeldingen zal nog een extra keuring ge houden worden op Zaterdag 25 Maart van 9 tot 14 uur te Amsterdam, Dam 4 en op Maandag 27 Maart van 9 tot 14 uur te Den Haag in één der zalen van Amicitia, Westeinde 15, waar iedere gezonde Nederlander zich kan aanmelden, ten einde gekeurd te worden voor de Waffen-SS, SS- Waehtbataillon in Amersfoort, Landstorm Nederland, Krlegsmarine en de Germaansche SS in Nederland. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra-levensmiddelen etc. Personen tusschen 19—30 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor de te werkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na minstens een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, prestatie. Gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis zijn verkrijgbaar bij dn navolgende Nebenstelïen der Waffen-SS: Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Langestraat 56; Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen. Heerenstraat 46; Enschede, Hengeloschestraat 30 en eveneem bij het Ersatzkommando Korte Vijverberg 5, Den Haag. Van 19 Maart tot en met 1 April a.s. geeft alleen de bon „Beschuit 13" recht op het koopen van beschuit enz. Daar naast wordt op de vier bonnen „Beschuit 14" tezamen, naar keuze 250 gram kinder meel, gort, havermout of voedingssuiker beschikbaar gesteld. Op dezen laatsten bon zijn derhalve geen beschuit en kin- derbescuits verkrijgbaar. Zooals bekend kan men op de beschuitbonnen geen brood of gebak meer koopen. Voorts zijn voor bovengenoemd tijdvak wederom twee bonnummers voor melk en twee bonnummers voor taptemelk aangewezen. Men houde er evenwel re kening mede. dat voor het tijdvak van 2 tot en met 15 April wederom slechts een bonnummer voor deee artikelen zal wor den bekend gemaakt, zoodat men gedu rende de vierweeksche periode van 19 Maart tot en met 15 April a.s. de be schikking heeft over drie bonnummers voor melk en taptemelk. In verband hiermede zal de geldigheidsduur der bon nen 13 en 14 voor melk en taptemelk verlengd worden tot en met 15 April. Voor kinderen van 0 tot en met 3 jaar zal voor de periode van 2 t.e.m. 15 April een bon worden bekend gemaakt voor 5 1/4 liter melk, teneinde hun rantsoen op 5 1/4 liter melk per week te handhaven. Verder is op bon- „boter 13A" 125 gram' margarine verkrijgbaar en op bon „boter 13B"/ 100 gam bak- en braadvet. De op bon „Boter 10B" beschikbaar gestelde kaas mag afgeleverd worden, zoodra de detaillist deze kaas ontvangen heeft. Op de bonnen „tabak 13" en „tabak 14" is uitsluitend shagtabak, rooktabak of pruimtabak verkrijgbaar. Sigaretten, si garen en sigarillos kan men op deze bon nen derhalve niet koopen. MELK OVER VIER WEKEN VERDEELEN. Evenals dat in de afgeloopen twee veer- tiendaagsche distributie-perioden het, ge val is geweest, zullen voor de komende twee veertïendaagsche distributie-perio den (behalve voor de 04-jarigen) niet vier, maar drie bonnen voor melk en voor taptemelk worden aangewezen. Men dient er rekening mede te houden, dat alleen bij een gelijkmatige verdeeling de kleinhandelaar aan de vraag naar melk kan voldoen. Het is niet zoo, dat men mag verwachten, dat in de eerste veer- tiendaagsche periode de taptemelk op de twee thans aangewezen bonnen en In de tweede veertiendaagsche periode op de derde, nog aan te wijzen bon wordt verstrekt. Het publiek zal zich ook nu weer er op moeten instellen de op de drie bonnen verkrijgbare melk te Verdee- len over de geheele periode van vier we ken. Voor verbruikers in het westen des lands geldt bovendien, dat de verstrek king van taptemelkpoeder voor een deel van het taptemelkrantsoen ook in de ko mende vier weken gehandhaafd blijft. Vijf en twintig jaar De heer Ter Haar: men zij het nageslacht ten voorbeeld. In de namiddagvergadering was de eerste woordvoerder de heer Ter Haar, hoofd van de afd. Volk en Bodem, die in hoofdzaak wilde stilstaan bij enkele problemen, welke de landvrouWen ra ken. Spr. wees hierbij op den grooten invloed van de vrouw op het gezin, waarom, haar de mogelijkheid moet worden gegeven, zich voor haar taak als opvoedster te bekwamen. Dit geldt vooral voor de landvrouwen, omdat deze mede gebonden zijn aan de beslom meringen van het bedrijf. Het is een feit, dat de een in dit opzicht meer vermag dan de ander, Wat niet zoo zeer een kwestie is van geldelijk bezit als wel van de bloedlijnen, al spreken de omstandigheden, waaronder men leeft, een woordje mee. Een euvel, dat vooral de laatste jaren ook cp het plat teland van Noord-Holland ingang heeft gevonden, is het verder springen dan de stok lang is, waardoor velen Zich heb ben overgegeven aan het atbetalings- systeem. Spr. drong er in dit verband op aan, de spaarzaamheid onder de jeugd aan te moedigen, welke echter nimmer mag ontaarden in gierigheid, want ook deze treft men te plattenlande aan. Gemeenschapszin en hulpvaardig heid moeten voorop staan. Gij kunt, al dus spr., aan het woord „sociale ge meenschap" gestalte geven en dit uit dragen naar de stad. In de opvoeding van de jeugd zijn de ouders veelal te slap geweest; laat men de oogen, de ooren en vooral het hart voor de groo te levensvragen openstellen, want le vensbeschouwing is niet alleen een kwestie van verstand, doch ook vooral van het hart. Raszuiverheid. De raszuiverheid is in dit vesband geen hol woord. Spr. gaf een opsomming van de deugden, die passen bij den Ger- maanschen menseh. Enkele wenken werden hierop door hem nog gegeven, laat Amsterdam, zoo zeide hij o.m., op het gebied van mode en woninginrich ting niet toonaangevend zijn. doch blijft getrouw aan het oude, zij het ook her schapen in nieuweren vorm. De behan deling van het dienstpersoneel is ook niet altijd juist geweest. Vaak was er meer sprake van onderhoorigen dan van medewerkers of medewerksters. De dienstbode dient ook in het actieve werk van den Jongen LSndstand te wor den opgenomen. Dan is er nog de faak voor de landvrouwen om aan de boe rendochters liefde bij te brengen voor het boerenwerk, waarbij de huishou delijke voorlichting enz. niet mag wor den verwaarloosd. In alle opzichten heeft men tot taak door levenshouding het nageslacht ten voorbeeld te zijn, want" eens zal daarvoor strijden de millioenen aan de fronten de duister nis van heden plaats maken voor bet licht. De landelijke leidster over de taak der landvrouwen. De alndelijke leidster, mevr. Zwlers Luth, die daarna het podium betrad, stond in de eerste plaats even stil bij het lot van de vele volksgenooten, die door het water van hun haardsteden zijn verdreven, daarbij de anderen op wekkende, zich in te stellen op een zoo hoog mogelijke productie. Dan, komende tot haar eigenlijke onderwerp, besprak zij den ideëelen kant van het. werk der landvrouwen en haar plichten t. o. v. ons volk. De voedselvoorziening moge belangrijk zijn. voorop staat, dat de boe renstand de bloedbron van ons volk is. Wij moeten weer boerinnen zijn in den goeden zin van het woord en weer lief de hebben voor en kennis van het boe renbedrijf. Ook al mogen wij bij onze kleeding de mode niet verwaarloozen. zij moet toch eenvoudig, solide en dege lijk zijn, evenals de stijl van onze boer derijen. Wat zijn wij de' laatste jaren in dit opzicht ver afgedwaald! Wij gin gen villa's bouwenmet op eenigen ai- stand de schuren en de stallen. Hét was zoo ver gekomen, dat wij weliswaar op de boerderij woonden, doch daar liefst maar zoo weinig mogelijk aan werden herinnerd. Voor het vieren van verlo vingen e.d. trok men naar een hotel, terwijl men toch dergelijke hoogtijdagen diende te beleven in de eigen vertrouw de omgeving. Men moet beginnen met de jonge dochters liefde bij te bren gen voor het mooie boerenbedrijf, doch zij moeten ook een goede ontwikkeling genieten, aan sport doen en worden op genomen in de jeugdorganisaties. Wan neer zij in het bedrijf worden opgeno men, houdt dit nog niet in, dat zij ach ter den ploeg moeten en ook dient de klok niet teruggezet, want van de mid delen, ons door de techniek aan de hand gedaan, zal men een dankbaar gebruik kunnen maken. Het gebeurt echter maar al te vaak. dat de moeder, die zelf een harde jeugd had, haar dochter hiervoor wil sparen, met het gevolg, dat deze het dametje gaat uithangep. Men dient echter in. het oog te houden, dat leven beteekent: een taak hebben en de land vrouwen mogen zich gelukkig prijzen, dat haar zoo'n belangrijke taak is toe gedacht. Mogen zij zich de eer, ons volk te dienen, niet laten ontnemen en mo gen zij zich bij allen strijd, dien zij heb ben te voeren, da geweldige worsteling voor oogen houden, die ook opze voor ouders zich ter wille van hun overtui ging hebben getroost. Een kort woord werd hierop nog ge sproken door den Provincialen Boeren leider C. Koeman, die er op wees, dat men zich tot taak had gesteld de sa menbundeling van den boerenstand, waarmede men op den goeden weg is. Het is de nood, aldus spr., die ons bij elkaar brengt en een treffend staaltje daarvan ervoer hij in de provincie, waar 1200 H.A. voor inundatie kon wor den gespaard, zoo de boeren zelf in korten tijd een dijk zouden aanleggen ter lengte van 4 kilometer. Zaterdag avond werd dit bekend en reeds Zondag waren 500 menschen. katholiek en pro testant, op het appèl en zelfs hadden twee dominees de <-pade ter hand geno men. Dit is een mooi symbool, hoe wij onze taak moeten zien en wel heel schril teekende zich daarbij af de hou ding van enkèle boeren, die zeiden: mijn land onder water dan het zijne ook. Kunnen wij tot een werkelijk sa mengaan geraken, zoo besloot 'spreker, dan zal geen offer zwaar genoeg zijn. Door de presidente, mevr. BoskerDe Haan, werd de bijeenkomst gesloten met een hoog gestemd woord, waarin zij constateerde, dat er veel was gezegd ten bate van het gezins- en gemeenschaps leven. STAD EN OMGEVING. BESLUIT BURGEMEESTER. De Burgemeester van Alkmaar heeft, onder voorbehoud van hoogerj goed keuring, het gemeentelijk subsidie in de kosten van tuberculosebestrijding over '43 verhoogd van f 15.600 tot 25.100 en in verband daarmede wijziging gebracht in de begrooting 1943. RIJWIELDIEVEN ONTDEKT, MAAR ONTSNAPT. Een bewoner van de Snaarmanslaan hoorde gisteravond rumoer achter op zijn erf. Toen hij buiten kwam zag hij nog juist twee mannen met zijn fiets, die achter op het plaatsje stond, door de steeg verdwijnen. In haast haalde bij zijn jas en hoed en volgde de die ven, die zich -met het rijwiel achter het veilinggebouw ,aan den Helderscheweg begaven. In plaats van alarm te maken of één der dieven te grijpen, ging hij naar de politie, waar hij om kwart voor tien aangifte deed. Toen de politie verscheen, waren (Je dieven echter reeds verdwenen. KEES EN KLAAS. Kees en Klaas bewonen samen, een perceel aan de Van Houtenkade. Zij kunnen het goed met elkaar vinden, vooral, omdat ieder van hen zooveel mogelijk op zichzelf woont. Samefn hebben,zij echter één buitendeur 'en één kapstok. Kees trok er gisteravond voor een visite op uit. Na een half uur deëd Klaas hetzelfde. Klaas, die juist in de courmat van de insluipingen had gele zen, Was zoo verstandig, alvorens te vertrekken, de kleèren van den kap stok op zijn bed in de slaapkamer te leggen. Toen Kees thuis kwam en de klee- ren miste, dacht ook hij dadelijk aan insluiping. De politie verscheen en Kees deed 'n droevig verhaal van zijn ervaringen. Over Klaas, die nu ook jüist was uitgegaan, terwijl hij afwezig was, was hij slecht te spreken. Zooals steeds in dergelijke gevallen, zoekt men daar schuldigen, waar ze niet zijn. Gelaten hoort de politie het ver-/ haal aan, niets anders kunnende vast stellen, dan dat de kapstok leeg was. Klaas kwam thuis en kreeg een stortvloed van woorden van Kees In ontvangst te nemen. Tenslotte nam Klaas Kees mee naar de slaapkamer, waar hij Kees tegen over het reeds verloren genoemde plaatste. CORN. JONKER'S KOORKLASSEN IN ,,'T GULDEN" VLIES". Dat is een alleraardigste avond ge worden. Een avond van festijn en levens vreugde en dat niet alleen voor al die kleurige kinderen op het podium, maar zeker ook voor alle, ouders- en verdere belangstellenden in de zaal. Deze uit voeringen hebben een goeden naam, geen wonder dus dat de zaal overvol was. Het programma bevatte een zeven tien-tal liederen, een zang-spelletje van Dalcroze en een grooter zangspel (dat echter veel meer spel dan zang was) van Cath. v. Rennes. Wat een verrassend schouwspel "was 't ,toen, nadat de zaal in duister was gehuld, het doek open ging, en daar op 't podium, de le en 2e klas, zeker wel een honderd kinderen, k^irig en fleurig stonden opgesteld, allen heel licht gekleed, versierd met bloemetjes, en groote linten in het haar, om den zwarten vleugel. Ter vervanging van 't gedrukte tekstboekje werd de tekst der liecferen door één der kinderen opge zegd; zoo hadden we een levend, bezield tekstboekje, waarnaar een ieder graag luisterde. De heer Jonker leidde van den vleugel- uit een vijftal aardige kinder liedjes. De kindertjes zongen met aan dacht en rustig en allen, tot de aller kleinsten toe, zongen dapper mee. De heer Akkerman kwam daarna met zijn derde klas voor het voetlicht. Ook hier het levende tekstboek en bijzonder goede zang. Heel mooi was „Zonnelied" van Cath. v. Rennes. „De bloeieride jaar getijden" van Dalcroze is een schattig De heer Harsevoort van Het Dag blad voor Noord-Holland is in de feeststemming; hij vierde dezer dagen zijn zilveren jubileum aan de zetkast. Hij zal stellig met de schoone Badeloch uit Vondel's „Gijsbrecht v. Aemstel" vah zichzelf kunnen getui gen: „Vari mijnen bruiloft af, van dat ik zat verloofd (met de heilige Godin der Drukkunst, wel te ver staan!), wat zorgen gingen mij niet sedert over het hoofd!" Want, lieve lezer,, ik verraad het U: vijf en twin tig jaar met heeren redacteuren werken is een hondebaan, en ik be grijp eigenlijk niet hoe men zoo iets een kwart-eeuw kan volhouden. Of ficieren van ^Justitie, deurwaarders en redacteuren ik ben er zelf een en "heb dus recht van spreken! zijn cfe vreemdsoortigste en moei lijkste wezens, die er bestaan. Er zijn aan de dagbladen redac teuren, die zelf soms kunstenaar zijn; zij schrijven, dichten, musiceer en of schilderen. Maar een goede zetter is a 1 tij d een kunstenaar en het 2ijn stellig niet de slechtste redacteuren, die op hoogtijdagen uit de volte hun ner harten verklaren, dat zij van den zetter toch maar menig ding hebben geleerd! In zijn stille beschei denheid, die getooid is in den blau wen werkkiel of de gele stofjas, is de zetter een waardevol medebouwer, een architect, aan de krant, welke het publiek eiken da'g thuis in.de bus krijgt. In den jubileerenden Harsevoort mag ik thans op deze plaats die schare van toegewijde dagbladbou wers eeren! OVIDIUS. zangspelletje, prettig en licht gespeeld en evengoed de zang verzorgd en door het spel niet vergeten goed te zingen. Met hetzelfde succes traden de le en* 2e klas en daarna de 3e klas nog eens op. De zang wa steeds zeer te roemen, vooral „Mis Poes" van Wierts en „Holland" van v. Tussenbroek. Alleen „Dikkie" hoort hier niet thuis, loopt als muziek te veel naar het cabaret-genre. De heeren dirigenten hadden als dank beiden een -prachtige taart in ontvangst te nemen. De heer Akkermar. heeft met hulp van anderen voor 't eerst een kleine operette ingestudeerd; de heer Jonker begeleidde op den vleugel. Laat ons dadelijk zeg gen, dat ons vooral heeft gefrappeerd de groote rust en zekerheid, diejyan alles uitging. Dat er zeer fijn en mflfzikaal ge zongen werd, alles, en werkelijk in drukwekkend de laatste twee liederen. Toch zijn ons nog andere dingen op gevallen. De heer Piet Cloeck heeft met zijn regie iets heel bijzonders be reikt. Alles ging alsvanzelfsprekend, sober maar heel logisch.. De taal was keurig en duidelijk, de beweging be- heerscht. De effecten zijn talrijk, maar nooit onrustig. Ik vind dit een buiten gewoon succes. De moeilijkheden van décors waren opgeheven. Voor de drie bedrijfjes, drie keurig geschilderde achterdoeken, verzorgd door de firma Groothuizen en verder alleen de altijd hangende fluweelen gordijnen. Eenvou dig en" logisch, ja, maar kom er maar op. De dansles, ingestudeerd door Tine Grondsma, deden het zeer goed en de costuums van de firma Ridderikli'of waren prima. Van deze opvdfering van Lentebloe men" is een groote, weldadige beko ring uitgegaan, deze heeft een stérken indruk bij mij achter gelaten. Een werkelijk festijn werd 't aan het eind. Huldebetuigingen- volgden elkan der op, er werden veel voor dezen tijd zeer toepasselijke cadeaux gegeven en vooral veel bloemen. Alles is, dunkt mij, volkomen verdiend en het publiek dacht er« ook zoo over, getuige het steeds hartèlijke applaus. Jac. Jansen. DIERENBESCHERMING. In de Schuine Hondsbossche Laan te Heiloo is zwervend aangetroffen een cypersch poesje, pl.m. 9 maanden oud. Ontvangen voor het te stichten Dié- renasyl van mevr. De H. £2.50; mevr. P. fl.— Adres inspecteur: C. Verwer, Baan- straat, Alkmaar. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Marjan, d. v. N. L. Mar tens en C. F. Verberne. Maartje, d. v. T. Bins en C. Josée. Jacobus N. L., z. v. N. Keijzer en M. A. Klaver. Wil- helmina C. M., d. v. H. Kuijper en S. M. Jong. Frans, z. v. D. Veld en A. van Slooten. Ondertrouwd: Pieter Duistermaat en Matje Spaargaren. Jacob Strijbis en Johanna H. Sunderman. Overleden: Aagje Klaver, 74 j., ge huwd met P. Buis. Josefa Jakschtov, 63 j., geh. met J. H. Bats. Jacobus Ver meulen, 76 j., geh. met K. Mooij. AGENDA. Bioscopen. Eiken avond 7.30 uur, voorstelling (Har monie-Theater Donderdag niet). Zondag doorloopend van 2 uur af. Woensdag .2.30 uUr Matinqe. Victoria-Theater: 'Een Witte Droom (IJs- revue-film). Alle leeftijden. Cinema-Theater: De Onweerstaanbare (rom.). Alle leeftijden). Alkm. Bioscoop-Theater: O, die mannen (kom.) 14 jaar. Harmonie-Theater: Havenmuziek (rom.), 14 jaar. Zaterdag 18 Maart. Gulden Vlies. Opvoering van La Tzigane door Alkm. Operette Club. Zondag 19 Maart. Victoria-Theater, Jeugdfilm Handen hoog. Gulden Vltes, 2 uur en 7.30 uur, Klaas v. Beeck en zijn orkest. 6 uur, Oterleek, uitv. Kunst naar Kracht. Maandag 20 Maart. 7.15 uur, Gulden Vlies, Ned. Operette. Weensch Bloed. 7.30 uur, Hotel De Nachtegaal. Nat. en Lk Gen. Solus Nemo Satis Sapit. Le zing. Dinsdag 21 Maart. 7.15 uur, Gulden Vlies. Ned. Operette Weensch Bloed. Langeiijk. Tafeltennis. De tafeltennissers hebben de komende weken een vrij groot programma af te werken. Op 26 Maart a.s. wordt in de Parkzaal te Hoorn een ster-tournooi gehouden. Bil de tien sterkste spelers van Hollands Noorderkwartier is ook een lid van de Langediiker Tafeltenniselub, n.l. I. Oortwijn. Op 2 April wordt in Concordia even eens een sterrtournooi gehouden. Mej. L. van Liempt zal bij de tien sterkste dames de kipuren van LTTC hoog hou den: C. Rootjes van LTTC behoort bij de tien veelbelovende spelers, die dien dag eikaars krachten zullen meten. Oo 12 April houdt de Langediiker, Tafeltenniselub een groot Paaschtf—-- "ooi 'n het clublokaal ,,'t Huis d° derode" te Oudkarspel.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1