DAGBLAD VOOR Garanties voor de toekomst. Aanvallen op Kertsj en Nikolajef mislukt. Verbitterde gevechten aan den Boeg. Het besluit van den Finschen Rijksdag. Uitreiking nieuwe bonkaarten. Groote jeugdmanifestatie te Amsterdam. Betreden verboden gebieden. De stem der S.S. Ergerlijk schandaal te Maassluis. Zwevend Noord-Holland. STAD EN OMGEVING. Een ernstige waarschuwing. IssSSm Uitgave: Dagblad voor Noord-Bolland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 181:294. ZATERDAG 18 MAART 1944 alkmaarsche-editie. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 66, 4 pagina's Prijs der gewone advertenties ia deze editie min. 1.40, elke m.m. meer ƒ0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cent. Lezers schrijven ALS een oase in een woestijn van aftandsche verdrietigheden, zooals scheldpartijen, verdachtmakingen, leu gens en steriele theologische predika ties verdrietigheden, die geen pijn doen, doch enkel een diep meelij op wekken, verkwikte ons temidden van brieven van lezers een schrijven van een „ondernemer" uit Beverwijk, die ons reeds vroeger aanleiding tot ge- dachtenwisseling gaf. Nuchter en on opgesmukt geeft hij zijn persoonlijke visie op het huidige wereldgebeuren weer, zooals hij dat fciet als een onbe vooroordeeld zakenman, die naast per soonlijke interesse ook gemeenschaps zin bezit. „Uw beide artikelen „Waarom deze oorlog" (op 14 en 15 Febr. 1944), waar in u o.a. ook antwoord gaf op een door mij gestelde vraag, heb ik met groote belangstelling gelezen, zooals ik even eens uw uiteenzettingen over 't „nieu we socialisme" volg en waardeer. Ik wil niet ontkennen, dat ik het wei eens niet met u eens ben, doch dat speelt geen rol. In groote trekken neb ik respect voor de objectieve wijze, waarop u de onderwerpen, die ons allen interesseeren moeten, van ver schillende zijden belicht. Ik ben niet uit op het uitdeelen van goedkoope complimentjes, evenals ik u daarboven verheven acht. Wat ik echter in uw uiteenzettingen vooral mis, zijn de aanvaardbare aan- knoopingspunten voor een vergelijk tusschen de strijdende partijen. Nu weet ik wel, dat geen van beide strij dende partijen volgens de geijkte pro paganda iets van een capitulatie wil weten. maar tusschen capitulatie- en wapenstilstand en vergelijk kunnen groote afstanden liggen. Tenslotte moeten de heeren toch vroeg of Iaat aan de groene tafel komen. Vijf jaren hebben we thans reeds oor log. Is een van beide partijen veel ver der gekomen dan toen de oorlog be gonnen werd? U van uw kant zult zeggen: de Duitschers voeren thans de hegemonie over Europa en hebben zich uit hun knellend keurslijf van econo mische, politieke en militaire insnoe ring bevrijd. Daartegenover zou men kunnen aanvoeren, dat het einde van dezen oorlog nog niet in zicht is. De geallieerden zetten een oorlogspoten tieel op de been, dat zich vermeerdert volgens een meetkundige reeks, ter wijl dat van Duitschland—Europa slechts in een rekenkundige reeks toe neemt. Dit is een ruwe vergelijking, doch zij drukt uit, wat men op grond van natuurlijke gegevens kan schatten. Gesteld het geval, dat de Duitschers nog krachtige reserves in de achter hand hebberf. Ik voor mij neem aan, dat zij inderdaad over slagvaardige re serves aan vliegtuigen en duikbooten beschikken. Op een goeden dag zullen ze dan zooals de formule van dezen oorlog luidt: sedert het aanbreken van den dag'n grooten stoot wagen. Aangenomen dan, dat ze zelfs militair succes hebben. Wat is dan nog be- reikt? Een overwinning van Duitschland in het Westen kan hoogstens op Engeland behaald worden. Dat wil dan ook niet zeggen, dat de hardnekkige Brit ook een Germaan verslagen is. Tal van uitwijkmogelijkheden blijven dan nog over! A Amerika blijft m.i. in elke omstandig heid buiten schot! Wat geschiedt dan echter met het Oosten? De Sovjets zijn niet op de knie ge bracht. Deze oorlog heeft hen moreel en waarschijnlijk ook materieel sterker gemaakt dan ooit tevoren. Zij zijn ge vaarlijker, daar de innerlijke we®r" stand tegen hen uitgehold is door het feit van den oorlog, die revolutïonee- rend werkt en door de onmiskenbare verdieping der socialistische gedachte, waarheen de moderne beschaving on afwendbaar schrijdt. De weerstand der Sovjets is evenmin te breken als die van" de Amerikanen, omdat zij het voordeel van een onoverwinnelijk ach terland hebben, terwijl de Amerikanen beschermd zijn door een onoverbrug- baren Oceaan, deze enorme pantser gracht, die nimmer te bestormen is. Wat zijn dan de levensmogelijkheden van Europa? Wat geschiedt dan vooral met Nederland, met het economische leven van ons land, met zijn handel, industrie, bodemproductie, zijn cultu reel en godsdienstig leven, dat we nu eenmaal vormen en uitingen wenschen te geven, zoo als we zelf dat willen en niet, zooals dat eenlg buitenstaander gaarne zou zien. Wij kunnen zooveel eeuwen natuurlijke ontwikkeling niet ■wegcijferen en ik zie ook niet in, waarom we dat zouden moeten doen. Begrijpt u me goed. Ik ben er van overtuigd, dat Europa en Nederland bil een Duitsche nederlaag op genade of beter nog op ongenade aan de Bolsje wisten zijn overgeleverd. Zii hebben niets en zouden gaarne op onze kosten sier willen maken met hetgeen ons na zooveel bombardementen overgebleven is. ik ben niet zoo naïef te gelooven. dat het ons onder een communistisch regiem of een bolsjewistische bezetting beter zou gaan dan thans onder een Duitsche. Uit denzelfden afschuw voor naïveteit weiger ik aan een andere machtsverhouding te gelooven, indien Duitschland zou verliezen. Niet alleen sociaal en economisch zou dat een catastrophe zijn, doch het erg ste is. dat we in dat geval een revolu- tieperïode zouden tegemoet gaan, die de verschrikkingen van 1918—1924 en alle wreedheden van den huidigen oor log in veelvouden zal overtreffen. Dan helpen geen papleren protesten van Christelijke Jongeren-Vereeniginsen o* welke organisaties ook. hoe goed ze 't overigens zullen bedoelen. Welke garanties biedt ons Duitschland bij een halve of gedeeltelijke overwin ning? Het is de tragiek van deze bewogen periode van de wereldgeschiedenis, dat wij hier in het westen, hoewel we door Duitschland tegen alle beloften van Integriteit in overvallen zijn, toch in het nuchtere eigenbelang van ons naakte bestaan en 't bestaan van onze kinderen gedwongen zijn, de zege van de Duitsche wapenen „in stilte" te wenschen". o Bovenstaande vaststellingen van den inzender uit Beverwijk, hoe in dividueel ze in het onderhavige geval wellicht mogen zijn, bewijzen, dat toen zich meer en meer nuchter de ge beurlijkheden van morgen realiseert. Het geschreeuw van Bijltjesdag, op- bengen en doodslaan en zoo meer ver kilt, al vinden we nog geregeld onder Je ingezonden brieven dergelijke fana tieke onbenulligheden. Er groeit een Jtipende angst voor het duistere Worgen. Wie gelooft in het Hiernamaals en op ondermaansche zijn plicht heeft Sedaan, behoeft geen angst te hebben voor den Dood. Wie in het sociale tochtvaardigheidsbeginsel van het na- botiaal-socialisme gelooft en daarnaar houding en handelen richt,. zal Na een luchtgevecht met Duitsche Jagers landde deze Amerikaansche terreurbommenwerper Boeing .Fortress bijna onbeschadigd op een Duitsch vliegveld PK DoeHs/St/P m Duitschers in Cassino houden stand. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 17 Maart (DNB). Het opperbevel der weermacht deelt mede: „Op het bruggehoofd van Kertsj viel de vijand gisteren onder bescherming van een kunstmatigen nevel vergeefs aan. Plaatselijke penetraties werden opgeheven. Sovjetaanvallen op het bruggehoofd Nikolajef mislukten in harde gevechten met zware verliezen voor den vijand. Verder naar het noor den verijdelden formaties artillerie en gevechtsvliegers vijandelijke pogingen om den Boeg over te steken. Aan den middenloop van den Oekrainschen Boeg zjjn verbitterde gevechten gaande met de vyande- lyke gevechtstroepen, die over de rivier zyn gedrongen. Bij Winnitza, in het gebied van Prf^koerof en ten oosten van Tarnopol boden onze troepen den bolsjewisten in zware aanvals- en afweergevechten suc- cesvollen tegenstand. Ten noorden van Doebno en in het gebied ten zuiden van de Pripet- moerassen werden nieuwe hevige Sov jetaanvallen afgeslagen. Aan de rest van het Oostelijke front vielen de bolsjewisten aan in het ge bied ten westen van Newel, bij Ostrof en aan het Narwa-front. Aan den ge slaagden afweer van deze aanvallen hadden Letlandsche SS-vrijwilligers- formaties een belangrijk aandeel In het Hooge Noorden heerschte een levendige wederzijdsche verkennings activiteit in den sector van Loahi en Kandalaksja. De strjjd om Cassino. In Italië viel de vijand opnieuw na hevige bomaanvallen en gesteund door sterke artillerie- en pantser strijdkrachten, met Nieuw-Zeeland- sche, Indische en Fransche '~oepen de plaats Cassino aan. Een vijande lijke gevechtsgroep, die de stad kon binnendringen, werd door onze dap pere valschermjagers onmiddellijk teruggeworpen. Zware gevechten zijn nog gaande. Aan de rest van het front kwam het niet tot gevechtshan delingen van beteekenis. Een formatie Duitsche gevechtsvlie gers viel in den afgeloopen nacht sche pen voor Nettuno en het havengebied met goed gevolg aan. Daarbij werd een transportschip van 6500 ton tot zinken gebracht en 1 torpedopjager, 1 groot landingsvaartuig en 2 transportschepen met een gezamelijken inhoud van 9000 ton zwaar beschadigd. Bovendien wer den treffers geplaatst op de pier, op de havenwerken en tusschen landingsvaar tuigen. Terre uraan vallen op Zuid- Duitschland. Onder krachtige bescherming door jagers vlogen in den middag van 16 Maart Amerikaansche bommenwerpers Zuid-Duitschland binnen. Bij meeren- deels gesloten wolkendek lieten zij op talrijke plaatsen brisant- en brand bommen vallen, vooral op Augsburg en Ulm, In weerwil van de moeilijke af- weeromstandigheden vernietigden Duit sche luchtverdedigingsstrijdkrachten 36 der aanvallende vliegtuigen, waarbij 23 viermotorige bommenwerpers. Eenige Britsche vliegtuigen lieten in den afge loopen nacht bommen op West-Duitsch- land vallen." De correspondent van het ANP meldt uit Berlijn: Sinds het historische besluit van Hel sinki voert de Anglo-Amerikaansche diplomatie in versterkte mate een ze nuwenoorlog tegen Finland. De Finsche regeering en de Finsche Rijksdag on derzoeken echter koelbloedig de buiten gewoon moeilijke positie, die het gevolg van hun besluit is geweest. De in menging van den Zweedscben koning, die aan maarschalk Mannerheim en aan staatspresident Ryti een brief heeft geschreven om tot capitulatie aan te manen, evenals de aanhoudende diplo matieke pressie van Washington, dat Finland tracht te bewegen de diploma tieke betrekkingen met her Duitsche Rijk te verbreken, alsmede de dreige menten der Amerikaansche pers, welke met verbreking der diplomatieke be trekkingen tusschen Amerika en Fin land dreigt, heeft de positie van Helsin ki uiterst moeilijk gemaakt. Een feit is, dat Moskou thans zijn oorspronkelijke voorstellen in een anderen milderen vorm heeft gegoten, en dat de Zweed- sche regeering op grond hiervan drin gend aanraadt te capituleeren. In Berlijnsche diplomatieke kringen onthoudt men zich vooralsnog van com mentaar, hoewel men verklaart, dat men groot vertrouwen heeft in de sol dateske en eervolle hcuding, welke de Finsche natie de laatste dagen aan den dag gelegd heeft tegenover de andere Europeesche volken, een houding, wel ke in de laatste jaren tot de Duitsch- Finsche wapenbroederschap heeft ge leid. 's-GRAVENHAGE, 18 Maart. - De plaatselijke distributiediensten reiken van 19 Maart tot en met 15 April '44 tegen overlegging van de oude dstribu- tie-stamkaarten en het daarbij behoo- rend vervolginlegvel de volgende bon kaarten voor voedingsmiddelen uit: Aan houders van een inlegvel KI V een bonkaart KA 405, aan houders van een inlegvel K2 V een bonkaart KB 405, aan houders van een inlegvel K3 V een bonkaart KC 405, aan houders van een inlegvel K4 V een bonkaart KD 405 of een bonkaart KE 405 naar gelang zij geboren zijn tusschen 16 April 1940 en 17 April 1942, dan wel na 16 April 1942. Zij, die geboren zijn tusschen 19 Maart en 17 April van de jaren 1923, 1930 en 1940, dienen hun vervolginleg vel te ruilen vó6r het in ontvangst nemen van hun bescheiden. Men kan zijn kaarten uitsluitend af halen bij den distributiedienst der ge meente waar men in het bevolkings register is ingeschreven. Een uitzon dering wordt gemaakt voor schippers, woonwagenbewoners (voor zoover zij zijn opgenomen in het centraal bevol kingsregister), gedetacheerde mare- chaussee's, de vaste bevolking van kostscholen e.d. en voor hen, die ten gevolge van oorlogsomstandigheden tij delijk elders verblijven. Bij de uitreiking der bonkaarten voe dingsmiddelen wordt bon 27 van het vervolginlegvel ingenomen. Tevens wordt rechts naast het vakje „S5" van de stamkaart een diagonaal kruis ge plaatst. Aan mannelijke personen, geboren voor 27 December 1925, wordt tegen inleve ring van den bon „Tabak R03" van de tabakskaart Q 401 een nieuwe tabaks- kaart Q 405 uitgereikt. Bovendien worden toeslagkaarten L 405 aan hen uitgereikt, die in het bezit waren van een toeslagkaart L401 en den bon „Toe. slag R03" kunnen inleveren. Personen, die den bon „Tabak R03" of „Toeslag R03" niet kunnen inleveren, komen in geen geval in aanmerking voor een tabakskaart Q 405, resp, toe slagkaart L 405. Men ga terstond bij de ontvangst der kaarten na, of men alle bescheiden, waarop men recht heeft, ontvangen heeft. Latere reclames worden niet in behandeling genomen. e-enmin vrees koesteren. Er moet e- kozen worden. Voor elkeen breekt het moment der keuze aan. Om zulk een standpunt gewetensvol te kunnen bepalen is het goed, dat men niet van verkeerde veronderstellingen uitgaat. De Duitsche troepen kregen geen marschbevel voor het Nederland- sche grondgebied, omdat Duitschland dit land wilde bezitten, doch omdat dit land een schakel vormde in een strategischen verdedigingsring. De scha kei „Nederland" was kwetsbaar door zijn ontoereikende weermacht en door de ondubbelzinnig werkelijkheids- vreemde mentaliteit der bevolking. Duitschland mocht in dezen strijd om zijn bestaan zulk een factor van on zekerheid niet later, voortduren. Het moest zekerheid hebben, een strategi sche. een economische en zelfs een politieke zekerhe'd. Wat Nederland als staat bij het be palen van zijn positie verkeerd deed, moeten de enkelingen hier te lande -•urven goed te maken. Opdat Neder land als natie herleve! o QARANTIES voor de toekomst? Op dit keerpunt der geschiedenis valt Europa, zoo niet spoedig een beslissing tot stand komt. in een nacht van veel zijdige wentelingen, waarin een breed veld van Niemandsland ontstaat. Er zal een verschuiving van macht en be voegdheden plaats vinden. Garanties zijn alleen de vaste wil, de moed en de daadkracht dergenen, die op grond van Inzicht in gegevens, verhoudingen en mogelijkheden zeggen: Zóó willen wij straks de Nederlandsche volksge meenschap politiek, sociaal. econo misch en cultureel herscheppen. Door oorlogsmentaliteit of bezettings moeilijkheden mag men zich niet van de _wijs laten brengen. Het nationaal- socialisme herhaaldelijk betoogden we dit_ hier reeds is nog niet ver wezenlijkt. Het is een revolutie, wier beste troeven de toekomst eerst kan uitspelen. Dat is veel voor wie gelooft, en misschien niets voor den afwarhter, den scepticus. HAMA. Correspondentie: Inzender Heer Hu- gowaard: Voor wat vroeger vóór 8 Oct. 1943 in dit blad over Italië, enz. geschreven is, kunnen we uiter aard niet instaan. Evenmin voor de „lei- en griffelprodukten", zooals u ze jaoemt, In de „Cetem^Zondagavond", Op den lentedag (21 Maart) zal in het kader van den door den Ne- derlandschen Omroep georganïseer- den „Dag van de jeugd" in het Con certgebouw te Amsterdam een groote jeugdmanifestatie worden ge houden. Het tijdstip is gesteld op 12 uur, op dat zooveel mogelijk jongeren kunnen deelnemen. Om de Amsterdamsche schooljeugd gelegenheid te geven deze manifestatie bij te wonen, heeft de wet houder van onderwijs te Amsterdam den schoolhoofden toestemming gegeven de leerlingen van 11 tot 3 uur vrij te geven. Het geheele omroep-programma van 21 Maart zal tevens in het teeken der jeugd staan. „De jonge dag ontwaakt" (7.30 uur) met muziek en poëzie ter inleiding van den ,Dag van de jeugd", samengesteld door Adriaan van Hees Hierna brengt om 3.15 uur G de Josse- lin de Jong een reportage over de voor bereiding van het programma „Dag van de jeugd", waarna om 11.15 uur onder den titel ,,Met jonge oogen door het land" een programma over het ieugd- herbergwezen in binnen- en buitenland wordt uitgezonden. De geheele Neder landsche jeugd kan om 12 uur de groo te betooging in het Concertgebouw te Amsterdam mee beleven door te luiste ren naar de uitzending hiervan over zender en draadnet Hilversum I. In dit programma zal een jonge Nederlander de jeugd toespreken en brengt het Om- roep-Symphoneiorkest o.l.v. P. Jakma een feestgedicht van jeugd en lente voor koor en spreekstemmen, waaraan be halve het Omroep-Symphonie-orkest een gemengd koor van 350 personen en 4 spreekstemmen medewerken. Tusschen 13.15 en 14 uur is er een uitzending, getiteld „Zoc is de jeugd van het land en zoo leeft de stadsjeugd" Daarna vertolkt het Symphonie-orkest der Rijksorkestsehool jeugdcomposities van Mozart en Johan Wagenaar Om 17 uur brengt het cabaret .,De jonge Neder landers" o.l-v Wim Tbo een vroolijk programma, in de pauze waarvan een reportage over de sportschool te Rijs wijk. De Stormer spreekt om 19 05 uuj over het onderwp „Jeugd vooraan' waarna vanaf 20 uur de avond gevuld zal worden met de jeugdrevue „Het jonge hart" De jeugd zal op dezen dag getuigenis afleggen van haar begrip voor het ieu- we. dat ontwaakt en zij zal ons laten zien dat zii paraat is voor de toekomst. Er wordt op gewezen dat de ge bieden in de provincies Zuid-Holland en Zeeland, waarvan het betreden door de politie verboden is, met in gang van heden slechts mogen wor den bezocht door hen, die in het bezit zyn van een daartoe door den bevoegden gevolmachtigde van den Rijkscommissaris (Polizeioffizier) af gegeven vergunning, welke moet wor den aangevraagd by den burgemees ter van de gemeente, welke men wenscht te bezoeken. De tqdens de ontruiming van bepaalde gebieden verleende faciliteiten voor het be zoeken van de verboden gebieden zyn met onmiddellüken ingang vervallen. Luistert op Zondag 19 Maart van 11.30—11.45 uur over den zender Hilversum I op golflengte 415 meter naar de Stem der SS, onderwerp: „Een Soldatenleven". HET ONTVANGEN VAN DUITSCHE ORDERS. Door Nederlandsche onder nemingen. 's-GRAVENHAGE, 17 Maart. Bij beschikking van den Rijkscom missaris voor het bezette Nederland sche gebied (Commissaris-generaal voor Financiën en Economische Za ken) is betreffende net ontvangen van Duitsche orders door Nederlandsche ondernemingen o.a. het volgende be paald: Orders tot levering van goederen van elke soort (koop van goederen), als mede orders tot be- of verwerking van grondstoffen (orders tot vervaardiging), welke door Duitsche natuurlijke per sonen dan wel rechtspersonen, ven nootschappen of andere vereenigingen van personen naar Duitsch recht of door Duitsche instanties naar of in Ne' derland worden geplaatst, behoeven de vergunning van het Centraal Bureau voor Opdrachten ^oor het bezette Ne- der^n^sche gebied. Het bovenstaande geldt niet voor: a. Koop van grondstoffen. b. Koop van goederen, welke voort brengselen zijn ^an de voedselproduc tie en den landbouw in den zin van het organisatie1, e«duit voedselvoorzie ning 1941 (no 69) Deze aanknopen van goederen behoeven een vergunning volgens de desbofT*effende in bet bezet te Nederlandsche gebied geldende be palingen c. Orders, waarvan de goederen- waard? minder bedraagt dan vijfhon derd sudden voor zoover de order niet moet woeden nverge!°gd ter zake van bet omw'^dpn v*m bewiwen van ge rechtigheid tot h^t betrekken van grondstoffen d. Koop van Duitsche particuliere oerso^en tot dekking van hun persoon lijke behoeften ongeacht de verplich ting tot het in acht nemen van de an derszins geldende voorschriften, ra- ''Prtdo Vipt prrynnmwche levPTl KEURINGEN. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Wegens de zeer vele aanmeldingen zal nog een extra keuring ge houden worden op Zaterdag 25 Maart van 9 tot 14 uur te Amsterdam, Dam 4 en op Maandag 27 Maart van 9 tot 14 uur te Den Haag in één der zalen van A m i c i t i a. Westeinde 15, waar iedere gezonde Nederlander zich kan aanmelden, ten einde gekeurd te worden voor de Waffen-SS, SSy Wachtbataillon in Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegsmarine en de Germaansche SS in Nederland. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra-levensmiddelen etc. Personen tusschen 1930 jaar, die aanmeldingsplichtig zjjn voor de te werkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na minstens een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zftn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering z(jn: karakter, gedrag, prestatie. Gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis ztfn verkrijgbaar bij de navolgende Nebenstellen der Waffen-SS: Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Langestraat 56*, Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen, Heerenstraat 46; Enschede, Hengeloschestraat 30 en eveneens bij het Ersatzkommando Korte Vijverberg 5Den Haag. Theeserviesje voor duizend gulden. Reeds lang bestond het gerechtvaar digde vermoeden dat er achter die kleine onooglijke étalage met goed koope kitsch aan de Haven no. 5, waar de fa. J. Bergwerf een zaak dreef, iets met de prijzen niet in orde was. Een politie-onderzoek bracht ontstel lende dingen aan het licht. Maassluis telt sinds een jaar eenige honderden gedupeerden, voor wie een eet- of een koffieservies lang zamerhand een utopie geworden scheen. Hier lagen honderden ser viezen zoo voor 't grijpen. Zwarter dan zwarte prijzen werden er nn en dan voor gevraagd. Want wat te denken van een theeservies van vijf tien gulden, dat een gegadigde voor duizend gulden kreeg aangeboden? Met alle andere gerei en met de huishoudelijke artikelen ging het al niet beter. Hiervan lag een zeer groote voorraad opgesTapeld. Een groote- stads-grossier zou er eer mee hebben ingelegd. De bewoners konden zich nauwelijks roeren in de kamertjes en gangen en hokjes. Alle denkbare ruim ten, zelfs de woon- en slaapvertrekken lagen vol. In een uit vele comparti menten en een schuur bestaand tweede pand aan dezelfde haven was het dito. Nikkelwerk lag eenvoudig te verweren en alles lag onder het stof van maan den, misschien wel jaren. Een groote voorraad levensmiddelen kon nog bijtijds van een totalen onder gang gered worden. Krenten en rozij nen, waar menigeen naar snakte, be vonden zich in een vergevorderd sta dium van bederf. Potten jam zaten dik onder den schimmel. Gelukkig was er genoeg onbedorven ?ebleven, om er stadgenooten een pleizier mee te doen. Ongeveer honderd pakketten met le vensmiddelen enz. konden worden uit gereikt. Ren chaotische wanorde. Wie echter denkt, dat de eigenaar met zijn twee inwonende zusters het er goed van namen, heeft het mis. Zelf roerden ze de levensmiddelen nauwe lijks aan en naar men zegt dronken ze, ondanks de 140 onsjes thee, die gevon den werden, zelf surrogaat. Bovendien was er van comfort geen sprake en de woorden vegen en dwei len schenen in het woordenboek van het drietal niet voor te komen. De twee gezusters zaten in een groote ruimte, waar stapels winkelgoederen in chaotische wanorde door elkaar lagen. Ruimte om zich te bewegen was er nauwelijks overgebleven Slechts bij nauwkeurig toezien werd men gewaar, dat er meubelen onder die stapels schuil gingen. Hier moest dus wel het woonvertrek zijn. In zalig nietsdoen bevonden de vrouwen zich temidden van dikke lagen stof, ./elke er mogelijk al eenige verjaardagen gevierd hadden. Plaats om voor een maaltijd te dek ken bleef er hoegenaamd niet over. Ergens op een zolderruimte bevon den zich de slaapkamers. De toestand daar tartte iedere beschrijving. En dan Dezer dagen kreeg ik in een twee de-hands-boekenwinkel een werkje te pakken van een schrijver, die het ook over de provincie Noord-Hol land heeft. Ik lasen wreef wel dra mijn oogen uit. Want daar stond het zoo waar zwart op wit: „Noord- Holland is een der provincies, die weinig gratie bezit. Er wordt, om het figuurlijk uit te drukken, niet „gezweefd"; de loop is er wat traag en moeizaam." De boekhandelaar, die aan zijn toonbank een beetje ingedut was, is verschrikt opgesprongen. Wat ook begrijpelijk is, want mijn hoonlach moet vreeselijk geklonken hebben. In Noord-Holland wordt niet ge zweefd! Zou je den vent niet? Ik zou hem weieens willen meenemen naar Alkmaar, naar een tooneel- voorstelling van mijn vrienden van Ulvadero en hem dan de dames en heeren toonen, van wie onze tooneel- criticus destijds gezegd heef.: hun loopen is zweven. En dan zou ik eens willen zien of hij nog volhield, dat er niet gezweefd werd. En dan heb je in Schagen en Hoorn ook nog een paar danseressen, die een goed deel van de wereld al door hun zweven verbaasd hebben doen staan. En hij zou ook eens een kijkje in de Zaan streek moeten nemen, waar ik gra tievolle vrouwen en mannen al vele malen over de planken, die de wereld verbeelden, heb zien zweven. Over „zweven" in Noord-Holland gesproken OVIDIUS. J waren de bedden van de gezusters reeds op last van den burgemeester gereinigd. Elders in een berghok, in een soort bedstede, bevond zich het slaapoord van den eigenaar. Het had niets gemeen met een bed. dat voor een menschelijk wezen bestemd is. Er zal grondig gereinigd, ontsmet en ver nieuwd moeten worden. En toch, deze menschen zijn zoo rijk, dat ze zonder eenig bezwaar de 60.000.— boete, plus de 2000.— kosten, welke de inspecteur voor de Prijsbeheersching als stra. oplegde, kunnen betalen. PETROLEUM VOOR VERLICHTING. 's-GRAVENHAGE, 17 Maart. De aanwijzing der bonnen voor petroleum voor verlichting van 9 tot en met 31 Maart 1944 is de laatste bonaanwijzing voor dit doel in het Verlichtingseizoen 1943-1944 geweest, terwijl er ook nó 31 Maart a.s. geen verlenging van aan gewezen verhehtlngsbonnen meer zal plaats vinden. LID HOOGE RAAD. Het Rijkscommissariaat deelt mede: Do Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandsche gebieden heefj den Raadsheer in het gerechtshof te De,i Haag mr. S. A. van Lunteren benoemd tot lid van den Hoogen Raad. Elders in dit blad wordt van de zijde van het gemeentebestuur een ernstige waarschuwing gericht aan het adres van de jeugd, welke niet genoeg ter harte kan worden genomen. Nu de len te in aantocht is en vooral de jongere generatie zich weer vrijelijk gaat be wegen in bosch en duin, mag toch wel worden gewezen op de gevaren, waar aan men zch blootstelt bij betreding van het z.g. „Sperrgebiet". Het is strikt noodzakelijk, dat men binnen de af rasteringen blijft, dus de wegen en de voetpaden houdt; de voorbeelden zijn er reeds, dat aan het niet opvolgen hiervan risico's zijn verbonden voor het leven van den overtreder. Wanneer wij opmerken, dat men bij overtreding gevaar loopt door een ontploffende landmijn te worden gedood of door leden van de Duitsche weermacht te worden beschoten, is verder commen taar overbodig. Niet alleen op de ïeugd. doch ook op de ouders en onder wijzers moge in dit verband een beroep worden gedaan om de voorzichtigheid te betrachten, respectievelijk hiertoe aan te manen, ten einde groot onheil te voorkomen. HERDENKINGSAVOND. NED. HERV. KERKKOOR. Met een enkel woord herinneren wij aan het bijzondere concert, dat Woens dag 22 Maart door het Ned. Herv Kerkkoor zal worden gegeven. Onder leiding van den heer Nico Snel als dirigent worden o.a. werken uitgevoerd van Sweelinck, Bach, Cesar Franck, Mozart en andere beroemde componisten. Een quintet van het Concertgebouworkest verleent zijn me dewerking, alsmede de heeren Feike Asma (orgel) en Couvée (vleugel). Dit concert belooft iets bijzonders te worden, omdat een zoo groot opgezet programma hier nog niet als kerkcon- cert gebracht is. ALKMAARSCH SYMPHONIE ORKEST. Maandagavond 27 Maart a.s. zal het A.S.O zijn tweede solistenconcert ge ven. Hiervoor zijn geëngageerd de ge zusters Catharina en Hendrica Hessels, resp. alt-zangeres en celliste. Het con cert wordt geopend met de Ouverture .Phèdre" van Jul Massenet, waarna door de solisten werken van Fr. Schu bert, R. Schumann, Edv. Grieg, G. Fauré. Cl. Debussy en G. Cassado ten gehoore zullen worden gebracht. Het programma sluit met de Symphonie No. 98 van J. Haydn. H. O. V. Meester-serie. Op Zaterdag 25 Maart a.s., 's middags te 3 uur, zal in de Concertzaal „Har monie" te Alkmaar, onder auspiciën van de Haarlemsche Orkest Vereeni- ging, het 3de concert van de Meester- Serie gegeven worden door den violist Herman Krebbers. Hij wordt aan den. vleugel begeleid door Marinus Flipse. Er zullen werken worden uitgevoerd van: Joh. Brahms, Cl. Debussy, A. Dvorak, J. M. Leclair, W. A. Mozart en P. de Sarasate. WAARSCHUWING. Herhaaldelijk heeft de politie de jeugd gewaarschuwd om zich met het rijden op rolschaatsen op den openbaren weg te vermaken. Vooral op drukke verkeerswegen kan dat voor de jeugd hoogst gevaarlijk zijn. Aangezien de waarschuwing weinig gevolg heeft gehad, heeft de politie gister op den Rijksstraatweg van een viertal jongens de rolschaatsen afge nomen. De jeugd, die in het bezit van de rolschaatsen wil blijven, spiegele zich dus hieraan. LIJK OPGEHAALD. Gistermiddag om 12 uur werd er uit de Oudegracht een lijk opgehaald, dat in vèrgaanden staat van ontbinding ver keerde. Aangezien het persoonsbewijs nog in ongeschonden staat verkeerde, kon de identiteit gemakkelijk worden vastgesteld. Het bleek te zijn de 29- jarige H. W. R. uit Eist, die in Januari naar St. Pancras was getogen om bloempotten te koopen en sindsdien wordt vermist. Een behoorlijk bedrag aan geld werd nog op het lijk gevon den, zoodat aan misdrijf niet gedacht behoeft te worden en wij hier wel te doen hebben met het zooveelste slacht offer van de verduisteringsvoorschrif- ten. Wanneer zullen de straten weer eens verlicht zijn? ZONDAGSDIENST APOTHEKEN. Op Zondag 19 Maart is de apotheek van Mevr. SchoutenOele, Koor straat 47, geopend, welke in de week van 18 te.m. 24 Maart tevens den nachtdienst zal waarnemen. De andere apotheken zijn 's avond* na 7 uur gesloten. AGENDA. Bioscopen. Eiken avond 7.30 uur, voorstelling (Har monie-Theater Donderdag niet). Zondag doorloopend van 2 uur af. Woensdag 2.30 uur Matinée. Victoria-Theater: Een Witte Droom (IJa- revue-film). Alle leeftijden. Cinema-Theater: De Onweerstaanbare (rom.). Alle leeftijden). Alkm. Bioscoop-Theater: o, die mannen (kom.) 14 jaar. Harmonie-Theater: Havenmuziek (rom.), 14 jaar. Zaterdag 18 Maart. 2.15 uur, Harmonie, adsp.-uitvoering De Halter. Gulden Vlies. Opvoering van La Tzigane door Alkm. Operette Club. Zondag 19 Maart. Victoria-Theater, Jeugdfilm Handen hoog. Gulden Vlies, 7.30 uur, Klaas van Beeck en zijn orkest. 6 uur, Oterleek, uitv. Kunst naar Kracht.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1