RSITEIT DAGBLAD VOOR HTEN Sterkere vijandelijke druk tusschen Boeg en Dnjestr. Bolsjewisten staan in een „doode ruimte." Heiloo. Ê451. NACHT sschootde R ARBEID LAND rolKwie Orkest. en-Concert HTIHG olenkrocht" rapend Zware alweersirijd bij Krzemieniez en Kowel. Winnitza werd ontruimd. De strijd in het Verre Oosten. Amerikanen boven Duitschland. Nieuws in 't kort. Een kostelooze opleiding. Oosifroni 1 ÏHBH In Juni nieuwe Nederl.- Indische regeering. Verandering van formeele beteekenis. Finland en de voorwaarden van Moskou. i STAD EN OMGEVING. Technische dag: Noord-Holland—'Leiden 3-1. K" OP KAARTEN. -oor de film „De Wit- /"ictoria-theater is zoo wordt zich bij voor- >kaarten te voorzien, s van 10 tot 12Vt uur :t theater gelegenheid 3e tiental van V.V.V. een negental spelers bezoek bij Oppositie, n een comp.wedstrijd t de uitslag: Laats— iot—Vis 0—1; Greuter— 1/5; ZanderHelder jp 1—0; Visser—Fernee ,oij Vi; Otter—Pie manschuurman 1—0; >taal uitslag Oppositie v. Westrienen—v. Vliet aber 0—1; v. d. Wate- -0; schuuring—Swart 0l; Leeuw—Basti- Eclceren 10; Nap— m—Bruin 0—1. Totaal uitgespeeld. Van de werden er 3 gewon- gespeeld, zeker geen i. BLICATIE VAN HET AN LANDBOUW EN CI1ERIJ. Heen op partU goed- zaad aan telers. oedselcommissaris voor kt bekend, dat het R,e- iaizaad en Pootgoed, t besloten toe te« staan, ibieden ook het alleen irde lijnzaad aan telers rden. Hieronder vallen and, de Zuid-Holland- rd-Brabant en de Be- wordt. er op gevestigd :oop van niet te. velde ij telers koopverklarin- afgegeven. Deze koop- n door de binnenland orden aangevraagd bij oor Zaaizaad en Poot- Plein 4, Den Haag. 'j. N. Adema, Alkmaar, ^land: politiek redac- rinus, A'dam (HAMA); Ic. Broersen te Hoorn, nland; kunst, letteren H. P. van den Aard- sport J. Werkman t® euws: D. A. Klomp t® adv.-rubriek W. Ra- de Zaan; voor de Bus, Alkmaar. uur )ORSTELLING Dirk Verbeek. Jean Vallée. eckman. Dirk Verbeek, ite kaarten ge in te wisselen- dag. v. .11-1 u. ERVENDE KUST I, perschef van het onumentenzorg, te lart '44 om 19H u. Harmonie, aris reserveert op üen. Geïllustreerd ïte deel gekleurde rvóor wij wel Uwe ïg vraagt voor 3 In de Ostmark :dinj». Gunstige iezellige bebui- Lagt U zich per- irtegenwoordiger et UDERSKADE 6. (ala 5) 58", ALKMAAR. iart, 1915 uur. .S (alt en piano) (cello en piano) EN. iebert, Mient 22, Jen den leeftijd ig verleend het wordt een extra moernd Concert- 1.85. Abonné's op ne en guitaar, door ooftstr. 33, Alkmaar. IGERS. steeds: RSTRAATWEG 159. BERGEN N.-H. ir. Prima rackets, naar. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C9. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 9, .Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. DINSDAG 21 MAART 1944. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 2 pagina's. Prijs der gewone advertenties in de2e editie min. 1.40, elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Ruk 2.63. Losse nummers 5 cent. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 20 Maart (DNB). Het opperbevel der weermacht deelt med^: Op het bruggehoofd Nikolajef, in het gebied van 'Wosnessensk en] ten noordoosten van Perwomaisk bloven nieuwe vijandelijke aanval len zonder resultaat. Een gevechts groep onder bevel van kapitein Kalberlak heeft zich bij deze ge vechten bijzonder onderscheiden. Tusschen den middenloop van den Oekrainschen Boeg en den Dnjestr werd de vijandelijke druk sterker. De stad Winnitza werd na vernie ling van alle voor den oorlog be langrijke installaties volgens bevel ontruimd. Ten oosten van Proskoerof werden gedeelten van verscheidene bolsjewis tische infanterie-divisies door vastbe raden aanvallen onzer pantserformaties uiteengeslagen. Hierbij heeft zich de 16de gepantserde vèrkenningsafdeeling onder bevel van- kapitein Schiller bij zonder onderscheiden. Ook tusschen Proskoerof en Tarnopol werden den bolsjewisten door geslaag de tegenaanvallen zware Verliezen toegebracht. In het gebied van Krze mieniez eh bij Kowel zijn onze troe pen ndg steeds in een zwarerf afweer- strijd gewikkeld. In' het gebied der Pripetmoerassen en aan den zuidelij ken oever van de Pripet mislukten talrijke Sovjetaanvallen. Ten zuidoos ten van Witebsk kwam het tot zware plaatselijke gevechten om. een heuvel stelling, die meermalen van bezitter wisselde. In den noordelijken sector van het Oostelijk front viel de vijand alleen aan het Narwa-front aan. Na vernieti ging van 10 pantserwagens werd hij afgeslagen. Vergee&che vijandelijke aan- "7- vallen Dij Nettüno. Op het landingshoofd 'van Nettuno ondernam de vijand ten zuidwesten van Aprilia verscheidene door krachtig ar tillerievuur gesteunde maar vergeef- sche aanvallen. De verdedigers van Cassino sloegen gisteren wederom alle vijandelijke aanvallen, die den geheelen dag met krachtigen steun Aan artillerie werden ondernomen, af. In de avonduren van' .9 Nfaart bracht een formatie Duitsche torpedo-vliegtui gen bij een aanval op een vijandelijk convooi voor de kust van Noord-Afrika schade toe aan 5 geladen vrachtsche pen met een gezamenlijken inhoud van meer dan 30.000 ton. De luchtoorlog. Vrij zwakke formaties Amerikaan- sche bommenwerpers vlogen gisteren oVerdag bij slecht zicht van het zuiden uir Zuidoost-Duitschland binnen en lieten op verscheidene plaatsen bri sant- en brandbommen vallen. Schade en verliezen zijn gering. Vijf-en-twin- tig vijandelijke vliegtuigen, waarvan 24 viermotorige bompienwerpers, wer den vernietigd. In den afgeloopAi nacht lieten eenige Britsché stoor vliegtuigen bomm%n wal den op West-Duitschland en op het gebied van Berlijn. Formaties Duitsche gevechtsvliegtui gen vielen de Britsche haven Hull met talrijke brisant- en brandbommen aan. In de aangevallen doelen ontstonden uitgebreide branden en ernstige ver woestingen. Door vlootstrijdkrachten, afweerge schut van koopvaardijschepen en lucht doelgeschut der marine zijn in de pe riode van 11 tot. 20 Maart 41 vijande lijke vliegtuigen' neergeschoten. - Vijand trekt terug bij Tiddin. De militaire operaties ih het voor naamste gevechtsgebied van thans aan de IndischBirmaansche grens, dus bij Fort White, hebben volgens berichten van het front een zeker hoogtepunt be reikt. Een recent bericht meldt, dat de vijandelijke strijdkrachten in den sector van Tiddin, ongeveer 30 km ten N.W. van Fort White, begonnen zijn met een algemeénen terugtocht naar Indisch gebied. Andere vijandelijke strijdkrachten- in h^t gebied van Taungzon worden in verbitterde junglé- Sevechten systematisch in dè pan ge hakt. De Japanners hebben zich hiér weer superieur getoond. In het gebied van Fort White-strij den naast de Japanners eenheden van het Indische Nationale leger, die daar mede het óogenblik tegemoet zien, waarop zij hun vaderlandschen bodem kunnen betréden. Reeds heeft de tegen stander hergroepeeringen ondernomen, aangezien Indische soldaten en officie ren bij het gevechtscontact mei; eenhe den van het Indische Nationale vrij- heidsleger waren overgeloopen. In de eerste' frontlinies zijn' thans Engei- schen geplaatst. In de middaguren van Maandag heb ben formaties Amerikaansche bommen werpers tijdens een nieuwe operatie bij slecht" weer woongebieden in West en Zuid-Duitsehland aangevallen. Gedurende het naderen van de vlieg tuigen hing er een, met uifeondering van enkelê plekken, aaneengesloten wolkenlaag van vrij groote dikte, zoo dat de Duitsche luehtverdedigings- strjjdkrachten aanzienlijke moeilijkhe den hadden te overwinnen ljij de be strijding der vijandelijke terreurfor- maties. Pucheu doodgeschoten. - Naar Reuter uit Algiers meldt is de vroegere Fran- sche minister van binnenlandsche zaken, Pucheu, gisterochtend vroeg doodgescho ten. Ex-koning Peter gehuwd. - Reuter meldt, dat de voormalige koning van Joego-Slavië, Peter, gisterochtend vroeg in het huwelijk werd verbonden met Alexandra van Griekenland. Jongen in teil kokend water verbrand. - Het negenjarige zoontje van de familie L.' te Kaatsheuvel is in een teil kokend water gevallen. Het ventje is aan de brandwonden bezweken. Het studeeren op lateren leeftijd brengt groote bezwaren met zich mede, vooral als men overdag moet werken om dan 's avonds zich nog in de boeken te ver diepen. Al heel wat prachtig opgezette studieplannen vielen in duigen, omdat, of schoon de lust en de aanleg aanwezig waren,de omstandigheden het n,iet"toe- Iieten alles tpt een goed einde te bren gen. Zij, die zich tot het Langemarck-stu- dium wenden, krijgen de kans zich ge heel te ontplooien. De opleiding is kos teloos en opent den weg tot alle beroe pen, waarvoor een middelbare vak schoolopleiding, bijv. aan M.T.S. of aap een academie voor beeldende kunsten, of een universitaire studie noodig is. Naast de eigenlijke vakopleiding ontvangen de deelnemers nog een breede algemeene ontwikkeling, die hen in staat stelt zich later in elke positie thuis te gevoelen. Zij, die voor plaatsing bij het Lange- marek-studium in aanmerking willen- komen, kunnen zich hiertoe aanmelden bij het Langemarck-studium, Lange Vij verberg 8, Den Haag. Zij ontvangen dan een oproep voor een z.g. schiftingskamp, alwaar vastgesteld wordt of zij voor een verdere studie geschikt zijn. De deel name staat alleen open voor jongelui van 16 tot 24 \jaar, ook indien ze in Duitsch land werken. VAREN, DAT IS LEVËN. Jan Saliè zit thuis bij moeder te kienen Een kerel vaart uit met de .Kriegsmarlne, Aanmelding staat open voor lederen Nederlander van 1745 jaar. InlichJ tingen worden verstrekt door de Ma rineannahmestelle West für Germ. Freiwillige, Plompetorengracht 24, Utrecht, het SS-Ersatzkommando Nieder- lande, Den Haag, Korte Vijverberg 5. Nebenstellen; Amsterdam; pam 4, Alkmaar: Langestraat 56, Groningen: Heerestraat 16, Enschedé: Hengeloschestraat 30 en Heerlen: Saroleastraat 25 en door alle Hafen- en Ortskommandanturen in Nederland. Slijtage der Sovjet-troepen als doel. Achter de groote Duitsche distan- cieeringsbeweging in het zuiden van het Oostelijke front worden dagelijks de leidende gedachten van de Duitsche bevelvoering duidelijker zichtbaar zoo schrijft Martin Hallensleben, de militaire correspondent van het DNB, in zijn beschouwing van gister over den toestand. Verdgr schrijft hij: Bij de bewegin gen. dio, de Duitschers sedert weken in den zuidelijken sector en tevoren in den noordelijken sector van het Ooste lijke front ten uitvoer hebben gelegd en ongetwijfeld nog verder zullen uit voeren, gaat het ommeer dan alleen maar correcties van het front. De Duitschers maken daarbij als wapen gebruik van het door hen veroverde gebied, waarbij zij den numeriek over- maehtigen tegenstanderhebben ge dwongen tot een vermoeienden, ver liezen opleverenden marsch met aanbod van een kans op de mogelijkheid van een vernietiging van aanzienlijke dee- len van het Duitsche veldlèger. De doode ruimte. De bolsjewieken staan nu in de „doode ruimte" zonder één enkelen vernietigingsslag te kunnen toebrengen aan de Duitschers. Weliswaar kan nog geenszins gezegd worden, dat zij moe gestreden zijn, het feit echter, dat zij militair geen enkele maal gekomen zijn tot het effectieve succes in den zin van ten minste èen omsingeiende ge deeltelijke beslissing, na zoo veel moeite, ontberingen In het binnenland en .uiterst zware offers aan goed en bloed aan 'de telkens veranderende fron ten, heeft voor hen noodzakelijkerwijze de beteekenis van een aankondiging der beslissing. De Duitschers trachten en dat is klaarblijkelijk de beteekenis van hun huidige onderneming in den zuidelij ken sector het platform in het leven te roepen voor een éven verrassende als energieke oplossing van alle mili taire problemen, zooals die door den oorlog opgegeven wotden. Drie bijzondere posities. Bij beschouwing van het Oostelijke front vallen daarbij drie posities ten minste op het oogenblik bijzonder op: de Krim, de ruimte van Witebsk èh de Narwa-sector. Het schijnt hier te gaan om integreerende bestanddeelen der ingehouden kracht van de Duitsche formaties. Over het geheel krijgt men den in- KEURINGEN. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Wegens de zeer vele aanmeldingen zal nog'een extra keuring ge houden worden op Zaterdag 25 Maart van 9 tot 14 uur te Amsterdam, Dam 4" en op Maandag tl Maart van 9 tot 14 uur te Den Haag in één der zalen van Amicitia, Westeinde 15, waar iedere gezonde Nederlander zich kan aanmelden, ten einde gekeurd te worden voor de Waffen-SS, SS- Wachtbataillon in Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegsmarine en de Germaansche SS in Nederland. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, dunr der opleiding, extra-levensmiddelen etc. Personen tusschen 1930 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor de te werkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden èn worden gedürende bnn verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. -Officier in de Waffen-SSkan ieder worden, die na minstens een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, prestatie. Gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis zijn verkrijgbaar bij de navolgende Nebenstellen der Waffen-SS: Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Langestraat 56; Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen, Heerenstraat 46; Enschede, Hengeloschestraat 30 en eveneens bij het Ersatzkommando Korte Vijverberg 5, 13 -n Haag. druk van een stabielen toestand in. het Oosten. Weliswaar trachten de bolsje wisten thans met alle middelen den Dnjestr te forceeren, voorshands schijnt het echter alsof de Duitschers niet voornemens zijn zich hier van den tegenstander los te maken. Ook in an dere gebieden, die 'hierop aansluiten, zooals het gebied ten oosten van Tar nopol en aan den middenloop van den Boeg, gaan Duitsche tegenaanvallen met plaatselijk gelimiteerde doelstel lingen met succes verder. Mogelijk is, en dit kan zelfs als stellig beschouwd worden, dat zij ten doel hebben de slijtage van de bolsjewistische aanvals- krachten zoo intensief mogelijk ten uitvoer te leggen. Het uiteenslaan van verscheidene bolsjewistische infan terie-divisies ten oosten van Proskurow door Duitsche tankformaties spreekt een duidelijke taal. Tegelijkertijd zegt dit feit ook een en ander over de onverminderde tref kracht der Duitschers ter plaatse, waar hun het bevel tot den aanval wordt gegeven. Z.O.-Europa en de oorlog. Op de vraag, of met het oog op de militaire ontwikkeling een intensivee- ring van de oorlogvoering in Zuidoost- Europa verwacht kan worden, heeft de woordvoerder van het Duitsche minis terie van Buitenlandsche Zaken Maan dag geantwoord, dat iets dergelijks zeker in het bereik der mogelijkheden ligt. Deze kwestie, zoo zeide hij, moet geh,eel worden beschouwd als onder werp van de Duitsche buitenlandsche politiek. i i v BERLIJN, 20 Maart (C.l5.) De Australische prtmier Curtin heeft in een rede, welke hij de vorige week voor het Parlement hield over 't aan deel van het vijfde werelddeel in de oorlogvoering der geallieerden, onder andere gesproken over een Neder- landsch-Indiscne regeering, die in Australië gastvrijheid zou genieten en alle iriogelijke hulp en steun zou ont vangen. Deze mededeeling heeft in zooverre bevreemding gewekt, dat het bestaan een«r Nederlandsch-Indische regeering tot dusverre onbekend Was. In de Anglo-Amerikaansche berichtge ving is sinds dé bgzetting van Neder- landsch CL-Indië alleen sprake geweest van een Ned.-Ind. comité, hetwelk ook wel het comité-Van der Plas werd ge noemd, naar den vporzitter, het vroegere lid van den Raad van Indië van dien naam. Dit comité heeft* nooit een zeer groote rol gespeeld en uitsluitend admi nistratief werk verricht. In den beginne heeft het veel moeite gedaan om jeug dige Nederlanders en Indonesiërs aan te werven, teneinde de Ned.-Ind. strijdkrach ten, die naar Australië waren gevlucht in de eerste plaats vliegeniers, maar daarnaast ook vlootpersoneel en kleine contingenten landleger zooveel moge lijk te versterken. Veel succes 'heeft deze actie niet gehad, daar er in Australië tnaar weinig Nederlanders» waren en de Nederlanders uit andere deelen der we reld reeds in Canada en Engeland wer den opgeleid voor het luchtwapen en eenige brigades tanksoldaten, pioniers en landingstroepen. In den zomer, van het vorig jaar maak te het Comité-Van ,der Plas bekend, dat de opleiding van Nederlandsche militai ren in Australië was stopgezet en dat er in plaats daarvan cursussen yrerclen ge geven,- die ten doel hadden jeugdige Ne derlanders en Indonesiërs op te leiden tot# ambtenaren om onmiddellijk na de her-" overing het binnenlandsch bestuur van N.O.-Indië op zich te kunnen nemen. Dezer dagen nu. heeft de minister van koloniën der geëmigreerde Nederlandsche regeering te Londen, de vroegere luit.- gou-verneur-generaal van N.O. Indië, dr. H-.-J. van.Mook, die op het oogenblik een inspectiereis door Australië maakt, ver klaard, dat er inderdaad geen N.-Indische regeering bestaat, maar dat het wel in de bedoeling ligt er binnenkort, n.l. in Juni a.s., een te vormen. Dit feit.zal uitsluitend formeele -betee kenis hebben, daar de hoofden der de partementen zonder uitzondering uit het comité-Van der Plas gekozen zullen wor den, zoodat practisch alleen dit comité een meer officieel karakter krijgt dan het tot nu toe'had. Strijdkrachten onder intergeallieerd opperbevel. De Nederlandsche kiGhtetrijdkrachten in Officieel communiqué. BERLIJN, 21 Mrt. (Interinf.) - 't Offi- cieele Inlichtingenbureau heeft heden ochtend een officieel communiqué uitgegeven, waarin de Sovjet-Russi sche wapenstilstandsvoorwaarden on aanvaardbaar worden genoemd. De Finsche regeering heeft, zoo wordt in het officieele communiqué gezegd, op 29 Februari den Rijksdag mededee ling kunnen doen van de wapenstil standsvoorwaarden, die staatsraad Paasikivi van de Sovjet gezante in Stockholm had ontvangen en die' reeds eerder gepubliceerd zijn. Toen de aanvaarding dezer voor waarden in den voorgelegden vorm niet in aanmerking was gekomert; had de Finsche regeering toch niet de moge lijkheid van verdere onderhandelingen van de hand willen wijzen. Derhalve heeft zij den Rijksdag voorgesteld het contact voort te zeten. De meerderheid van den Rijksdag heeft de opvatting der regeering goedgekeurd. Aan de Sovjet-Russische regeering werd medegedeeld, dat de wapenstilstands voorwaarden nauwkeurig waren be studeerd, en werd voorgesteld, dat de Finsche regeering de mogelijkheid zou worden gegeven haa" eigen meening tot uitdrukking te brengen omtrent alle met de voorwaarden in verband staande problemen. De Sovjetregeering heeft echter het antwoord dër Finsche regeering volko men onbvredigend genoemd. In haar antwoord deelde zij mede, dat de overhandigde wapenstilstandsvoor waarden beschouwd moesten worden als minimale en elementaire voor waarden en dat eerst na de aanvaar ding daarvan de mogelijkheid bestond om te onderhandelen omtrent het sta ken der vijandelijkheden. Voorts eisch- j$e zij eeij positief antwoord binnen een bepaalden termijn. DaaTop heeft minister-president Lin- komies in de geheime Rijksdagzitting van 4 Maart, waarin hij het Finsche voorstel, benevens het uit Moskou ont vangen antwoord bekend maakte, vast gesteld. dat er -onder deze omstandig heden gaen andere mogelijkhéid be stond dan een afwijzend antwoord _op de eischen der Sovjet-unie te geven. Tn het antwoord aan de Sovjet-unie heeft de Finsche regeering er opnieuw op gewezen, hoe noodzakelijk het voor den Finschen Rijks'dag geweest zou zijn nauwkeuriger te worden ingelicht om trent de formeele interpretatie der ver schillende punten, alsook omtrent den feitelïjken inhoud der voorwaarden. Ondanks haar streven tot herstel van de vreedzame betrekkingen heeft de re geering het echter niet mogelijk geacht de voorgaarden, die het bestaan der natie diep zouden beïnvloeden van te voren aan te nemen, zonder eerst ze kerheid te hebben omtrent hun inhoud en hun interpretatie. DE PAUS ZIEK? In welingelichte Vaticaan-kringen verklaart men, dat de gezondheidstoe stand van den Paus zijn omgeving ern stig verontrust. het Verre Oosten en ook de /Nederland-, sche vlootstrijdkrachten in' het zuidwesten van den Stillen Oceaan voornamelijk 'onderzeeërs en verder eenige kleinere eenheden bjijven uiteraard onder het intergeallieerde opperbevel staan en ook de nieuw pp te richten N.-Ind. regeering is natuurlijk afhankelijk van het depar tement van koloniën, zij het oök naar het Schijnt in niet zoo sterke mate als vroeger. Of dit laatste is bedoeld als een principieele wijziging, dan wel of het al leen door de oorlogsomstandigheden 'dient te worden verklaard, valt niet na te gaan. Dr. van Mook zeide verder, dat het niet het plan is der geëmigreerde Ne derlandsche regeering te Londen om de herovering van N.O. Indië over te laten aan de geallieerden, maar dat er integendeel voot dit doel dadelijk na de bevrijding van Nederland een zeer sterke troepenmacht zou worden ge mobiliseerd. Cijfers noemde dr. van Mook in dit verband niet, maar reeds eerder heeft men te Londen gesproi ken over een Nederlandsch leger van 400.000 tot 500.000 man. Wat de kwestie betreft of de geallieer den, .na een eventueele herovering van N.O.-Indië op de Japanners, de territoriale integriteit van deze gebieden zouden er kennen en of zij dus m.a.w. N^O.-Indië in zijn geheel zouden teruggeven aan Nederland, verklaarde *dr. Van Mook pa thetisch „dat deze kwestie zelf^ nooit ter sprake was gekomen". HET NEDERLANDSCHE OPERETTE GEZELSCHAP IN „T GULDEN VLIES.' Wat is 't toch voor een tijd dien we beleven! Te midden van hevige af braak een opbouw, zooals we zelden of nooit hebben meegemaakt. Om op het gebied van de muziek te blijven, en speciaal op operage- bied, hoeveel keeren is er niet een Ned. opera opgericht en hoe heel kort was steeds het leven. Hoe lang ié het geleden dat we een goéde operette- vereeniging bezaten? Èn nu! Een groo te opera in Amsterdam-, een kamer opera, in den Haag, en ten sjotte het Ned. oper. gezelschap. Van de beide eerstgenoemden wis ten wij reeds, dat er prima krachten aan verbonden zijn en dat de opvoe ringen buitengewoon goed verzorgt? zijn. En nu blijkt ons op eens dat we een operette-gezelschap bezitten dat klinkt als een klok! De algeheele leiding befrust bij mevr. Ria Reurts, die geheel alleen deze zware taak heeft aangedurfd. Dezen winter zijn de eerste opvoeringen ge geven, en ~wij aarzelen niet, om de op voering van „Weensch bloed" van Johann Strauss, te Alkmaar, ons welgemeend compliment te maken aan de lefdster, en alleN medewerkenden, zonder uitzondering. Er is prima stemmèn-materiaal aanwezig. We noe men in één adem de drie sopranen, alle drie in haar soort bewonderenswaar dig. Nelly Smit heeft wel de meest beschaafde en innemende stem; Joki Mul er, als 4 hooge sopraan niet minder te waardeeren, hoewel min der gecultiveerd; Dora Schrama, met haar buigzame sopraan, geheel pas send in de rol die haar was toebedeeld. Van de heeren noemen.we vooral Lex -Karsemeyer, als de graaf, een pracht-1 tenor, vol, timbre, en toch zoo gemak kelijk; misschien iets te gereserveerd. Renato Ricardo, als Jozef, zong ook zeer muzikaal zijn belangrijke partij. Lou Zegwaard, wist in de humoristi sche rol als „Prins" zijn stem goed aan te passen. De zang van de overigen wa^s ook zeker t.e waardeeren. Een operette van Strauss eischt vlot ten, gemakkelijk vloeienden zang en 'n flink loopend témpo. Het orkest en de zang stond onder leiding van A,. Ro denburg. De uitvoering was ^pittig en vol bewegelijkheid. Jammer" dat er geen „orkest-bak" is, een orkest vóór het podium kan niet zacht genoeg spe len en vooral achter in de zaal klonk het orkest, wel wat te #terk. Wat van de muziek-uitvoering wordt geëischt, is voor de tooneeluitvoering niet minder. Men heeft in alle opdichten aan deze eischen voldaan. Zeer vlot en soepel, absoluut zonder eenige hape ring, werd er spel gegeven dat de aan dacht steeds geboeid hield. Ik behoef en wil hier niet in onderdeelen treden. Ieder gaf in zijn genre uitstekende din gen en het geheel was, wat de regie betreft, prima verzorgd. Ook de aan kleeding viel zeer te roemen. Costuums zagen er zeer fijn uit; keurig kap- werk; uitstekend decor; dansen heel sober maar fijn. Otfer den inhoud van het stuk behoef ik niet uit te weiden. Het speelt natuurlijk in den bekenden aantrekkelijken „Wiener Blut" geest. Jeugd en liefde, een dramatiek die even luchtig blijft, en het komische gedeel* te.doét ons schudden van 't lachen. Het zeer talrijk opgekomen publiek heefl wel buitengewoon genoten en langdurig waren de toejuichingen. Ge lukkig is overal in het. land de zaal uitverkocht, en hét succes groot. Ge lukkig ook daarom, omdat we nu een. Ned. operette-gezelschap bezitten dat hoofdzakelijk de provincie afreist, zoo dat we nu van deze aparte kun^t het allerbeste kunnen genieten. Jac. Jansen. PROBEBERIEB des Luftschutz-AlarmgeraAs (Sirenen) fin- det am Mittwoch, den 22. *Marz 1944 in der Zieit zwischen 14.00 und 18.00 Uhr statt. Es wird der .lange Dauerton (Entwar- nungssignal) einmal (eine Minute) zu horen sein. Findet der Probebetrieb aus besonderen Gründen nicht statt, so erfolgt neue Be- karintgabe. Der örtliche Luftschutzleiter, B. A. VAN DER SLULJS. PROEFALARM. Op Woensdag 22 Maart 1944 zullen de luchtbeschermingssirenes tusschen 14.00 en 18.00 uur bij wijze van proef in wer king worden gfsteld. Daarbij zal het signaal „luchtalarm" geëindigd" (één minuut gelijkmatige toon) gegeven worden. Voor het geval deze proefneming om bijzondere redenen niet zou doorgaan, yolgt voor het eerstvolgende proefalarm een nieuwe bekendmaking. De Burgemeester, Plaatselijk Luchtbeschermingsleider, B. A. VAN DER SLUIJS. ALKMAARSCHE KEGELBOND. Om het kampioenschap. De vorige week Zondag en gister zijn op de 'keurige banen van café Central de wedstrijden gehouden om het kampioen schap van den A K B. Bij de dames waren het de twee vijftallen van "W.I.K., die den strijd aanbonden. Zoowaar slaagde het tweede vijftal er in met 8 hout liet eer ste Vijftal te kloppen. In de juniorenklasse was het tweede vijftal van O.K.A. verre favoriet en legde met 'een flinken voorsprong op haar concurrenten beslag op het kampioenschap van deze afdeeling. Bij de senioren heeft het eerste vijftal van A.B.C. met het prachtige hout van 997 het hoogste hout van het geheele concours het kampioenschap gewonnen. In de superklasse bleef men nog 3i be neden dit hout. In de superklasse ging de strijd tus schen de oude rivalen: Koekoek en O.K. A, Voor dezen wedstrijd, gisteravond ge-^ houden, bestond groote belangstelling.' Het is een buitengewoon spannende strijd geworden en dat daarin de zenu wen een woordje meespraken, spreekt welhaast vanzelf. Hoe is het anders te verklaren, dat bekende cracks beneden hun kunnen bleven. Deze spanning is ook van invloed geweest op het aantal hout, dat geworpen is. De toeschouwers zijn getuigen geweest van een fraaien strijd, waarin geen der partijen- elkaar iets toegaf en ^vaarin de spanning tot den laatsten këgelaar be houden bleef. 'Bij het wisselen der banen leidde O.K.A. nog met 9 hout, maar toen de laatste bal geworpen was, bleek, dat Koekoek met 10 hout, na feilen strijd, het kampioen schap veroverd had. De volledige uitslagen zijn: Superklasse: Koekoek (kampioen) 966 hout, O.K.A. 956. Seniorenklasse: A.B.C. (kampioen)"' 997, Z.E.K.Z. 914, C.U.B,0.V882, Koekoek II 881, G.G.P.' 810. Juniorenklasse: O.K.A. II (kampioen) 865, Op de Lat 816, A.B.C. II 758, Centraat I 749, G.G.P. II 730, C.U.B.O. II 708, Cen traal H 687. Dames: W.I.K. n (kampioen) 790, W.I.K. I 782. Hoogste werpers in de verschillende af- deelingen waren: Superklasse: C. Klerk, 235 hout; senio renklasse C Sieuwerts 211' hout, junioren klasse M. C. Tuinman 168 hout. Dames klasse: mevr. Köllmann 181 hout. AGENDA. Dinsdag 21 Maart, 7.15 uur, Gulden Vlies. Ned. Operette Weensch Bloed. De hoo<5Pmollamoe.r. HEBBEM HcT L6IDSCH HooSe School-voetbal. bedwomsem we2el maakte. twee. V® °E ocllE' OOEl.- PUNJTBW ANDRlE^.KOK., Die. HET GRAAG ALLE'ÉKI Y/IL DOE.M,BEREIDDE. TOCH WEER. een/ AANTREK.ICE.I.yKeAl MAALTIJD het wag Be paald fataal, toeki burgers voor opem doel, é'ich met. Z'JM gedachten in HooSër Sferen Bevond mars en SOUGÉ ^lkmaac TWEE van DE T.C t DE DERDE, Burgemeester teer. vond het 's morgens geen weer. (Teekenlng G. Dékkcr)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1