DAGBLAD VOO De Finsch-Sovjet-Russische sluier opgelicht. Bij Krzemieniez en Kowel nieuwe zware gevechten. De dag van de jeugd. STRIJDBARE JEUGD. Het standpunt van Finland. Finland slagveld. Terreuraanvallen op Z.W.-DuHsche steden. Bij Nikolajef luwde de strijd Tusschen Boeg en Dnïestr. Nauwere samenwerking. STAD EN OMGEVING. Een uurtje langer buiten. Bedrijfsgroep detailhandel in Noord-Holland. Verhooging melkranisoen. Rekenschap. Verduister v. 19.6.30 uur. Bergen. Schoort. TJitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 9. Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. WOENSDAG 22 MAART 1944. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 69, 2 pagina's. Prijs der gewone advertenties in deze editie min. 1.40, elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nummers S cent. CEDERTjareh reeds wordt om de jeugd gestreden. Slagzinnen als „Jeugd in de branding", „Jeugd in nood", „Jeugd vooraan", „Dag der jeugd", „Week van de werkende jeugd", en hoe ze alle ook heeten mogen, zijn -even zoovele pogin gen van ouderen, om invloed op de denkwijze van de jeugd uit te oefenen en haar in een bepaalde, door ouderen aangewezen richting te stuwen. Wanneer men aan zijn eigen jeugd te rug denkt, hoe versch deze ook nog ach ter ons ligt, herinnert men zich de vele pogingen, waarmede de oudere genera tie destijds eveneens haar best deed, de jeugd te beïnvloeden. Wat men destijds langs mensch-zuiveren rationeelen weg trachtte te bereiken, veelal in interna tionaal verband, geschiedt thans ook langs den weg van het hart. De heden daagsche menschheeft plotseling weer ontdekt, dat zijn mensch-zijn niet uit sluitend een aangelegenheid van het Verstand is, doch dat het gevoelsleven eert niet minder groot bestaansrecht heeft. o QNLANGS (op 9 Februari 1944) schreven wij in een artikel „Kloof 'der generaties" neer, dat de ouderen geen recht op de jeugd hebben. Zondag ,3.1. hoorden wij op een bijeenkomst van 'het Ned. Arbeids Front in den Stads schouwburg te Utrecht ter gelegenheid van de opening van de „Week van de werkende jeugd" uit den mond van den jeugdleider van het N A. F., T.heo Knol, .een soortgelijke uitspraak. Met een haast onverzoenlijken hartstocht poneer de deze jeugdige, begaafde spreker de stelling: „Geeft ons drie maanden tijd !de jeugd aan den invloed van de oudere generaties te onttrekken en wij zullen 'n nieuwe toekomst bouwen." Daaruit spreekt een revolutionnaire daadkracht en een positief vertrouwen op eigen kracht, die, zoo zij gemeengoed der op groeiende jeugd worden, bemoedigende beloften inhouden. WTfAT heeft de hedendaagsche Jeugd aan het voorgeslacht te danken? Heeft zich ooit de jeugd in moeilijker omstandigheden bevonden? De jeugd, die de lasten en gevolgen van den hui- öigen oorlog straks te dragen zal krij gen, heeft dezen oorlog niet gewild. Haar wordt de rekening gepresenteerd van scherven, die debile en naar hun gmf dribbelende grijsaards uit bekrom pen, egoïstische behoudzucht of uit kortzichtigheid met een cynisch gemis aan sociale verantwoordelijkheid heb ben aangericht. Wie schat den ziele- angst der opgroeiende kinderen, wier bewustwording over de onttrekking aan de menschelijke samenleving ge schiedt onder siren engehull, bommen regen en het plotseling wegrukken van alle3, wat hun dierbaar was? Zulke omstandigheden wettigen de verwach ting. dat de jeugd, die thans opgroeit, hard zal worden als het staal der ge- schutmonden, die zich dreigend aan de .kust verheffen. Zal zij zich nog langer laten lijmen door het zalvend geteem van haar prae-historische troostschen- kers, die uit een schijnbaar onuitputte lijke bron van volksvreemde hiéro- glyphen een levenshouding van meer dan 2000 jaren her tot heilig en onaan tastbaar voor alle eeuwigheid verkla ren? Zal zij nog langer acht slaan op looze praatjes, waaraan de drijfkracht van een stuwend revolutionnarisme ontbreekt? I}E wereld kan beter worden, als 'de jeugd den bouw van de naaste toe komst volgens to wetten vastgelegde en door macht gesanetionneerde on wrikbare beginselen van de sociale rechtvaardigheid zelf In eigen hand neemt. Zij zal niet pacifistisch zijn, den strijd om verbetering van het mensehe- lijk bestaan ook onder toepassing van harde middelen niet schuwen. Maar zij zal den vrede vestigen zonder terug te deinzen voor de offers, die daarvoor gebracht moeten 'worden. Vele ouderen zijn de meentag toege daan. dat de hedendaagsche jeugd beter en gelukkiger leeft dan die van 50 jaar geleden. Wij gelooven dat niet. De we reld is Intusschen oneindig gecompli ceerder geworden en dit verwikkelings proces van de moderne samenleving zal eerder toenemen dan verminderen. Er zijn geen teekenen, dat het huidige gistingsproces van maatschappelijke hervorming binnenkort in een breede bedding van rustige, ongestoorde ont wikkeling Uitmondt. Het einde van den huidigen oorlog Is nog niet in zicht. En met een vrede is nog geenszins de strijd beslecht. o WAT voor den enkeling tn de volks- 1 gemeenschap geldt, geldt ln groo- ter verband voor de gemeenschap der volkeren. Zooals Duitschland als jonge mogendheid den strijd niet gewild, maar ook niet geschuwd heeft, om zijn billijke levensrechten te verdedigen, zoo za! ook de jeugd eigen toekomst naar eigen normen moeten bevechten. o QVER den m het Concertgebouw te Amsterdam gehouden „Dag van de jeugd," georganiseerd door den Ned Omroep, kunnen we kort zijn. Naar ons gevoelen was de jeugd hier meer toeschouwer dan belever, meer echo dan oorspronkelijk geluld, meer uit voerder dan ontwerper, meer 'werktuig dan bouwer. Hoe technisch volkomen, krachtig van regie en suggestief van uitwerking deze bijeenkomst ook was. zij kwam niet uit boven den aesthetl- Bchen smaakzin, de litteraire en muzi kale speelschheid van een voorbij ge slacht. Als schouwspel verdient de plechtigheid allen lof, maar ze was ont goochelend onvruchtbaar. HAMA. BERLIJN, 21 Maart. (CD). De ontwikkeling der laatste dagen heeft grootendeels den sluier der geheim zinnigheid opgelicht, welke weken lang gelegen heeft over de z.g. vre desonderhandelingen tusschen Fin land en de Sovjet-Unie. In werke lijkheid hebben er namelijk heele- maal geen vredesonderhandelingen plaats gevonden en heeft de Finsche regeering alleen getracht na te gaan of het mogelijk was, tot éen overeen komst' te komen met de Sovjet-Unie, tegen welke zij immers geen ver overingsoorlog voert, maar waartegen zij tot eiken prijs de nationale zelf standigheid van het Finsche volk wil verdedigen. Het contact waarin eenige vooraan staande, Finsche persoonlijkheden door middel van besprekingen met de Sov jet-Russische gezante, mevr. Kollontay, met het Kremlin zijn getreden, werd uiteraard tot stand gebracht met voor kennis en in volledige' overeenstem ming met de Finsche regeering, maar droeg geen officieel karakter. Herstel van het onrecht. Het Finsche standpunt is intusschen onveranderd gebleven sedert de pro grammatische redevoering, welke pre sident Ryti reeds in het begin van het vorige jaar heeft gehouden. Ryti ver klaarde toen nadrukkelijk, dat Fin land jegens de Sovjet-Unie geen an dere vorderingen had, dan het herstel van het onrecht, dat de Sovjet-Un'.e de Finsche Republiek door den winter- veldtocht van 1939-1940 met den daarop volgenden z.g. vrede van Moskou had aangedaan en dat het geen verove ringsoorlog tegen de Sovjet-Unie be oogde. Na de herovering van de stad Viïpuri en gebiedsdeelen in midden-Karelië, welke Finland bij den vrede van Mos kou had moeten afstaan, zou het Fin sche leger alleen nog maar zijn gren zen verdedigen en geen verdere aanvallen tegen de Sovjet-Unie onder nemen. Tevens hernieuwde Ryti de Finsche aanspraken op Petsamo en het Visschfers-schiereiland, welke Finland eveneens dcor Moskou ontnomen wa ren en nog in Sovjet-Russische han den waren. Het eerste Finsche antwoord lokte de publicatie der zes Sovjet-Russische voorwaarden voor een Finsch-Russi- schen wapenstilstand met daarop vol gende vredesonderhandelingen te Mos kou uit, omtrent de strekking waar- Van Finland uiteraard volkomen in het duister werd gelaten. De gevaarlijk ste der zes Sovjet-Russische voorwaar den, welke ook den doorslag gegeven zal hebben bij de afwijzing daarvan door een parlementaire meerderheid, was de eisch, dat Finland de Duitsche divisies, die in Finland staan, zou in terneeren. Aangezien ook de Sovjet- Unie wel inzag, dat dit voor het Fin sche leger een hachelijke onderneming zou zijn, bood zij meteen volledige hulp en ondersteuning van het roode leger aan. Ofschoon het Kremlin in de rest van de wapenstilstandsvoorwaarden ver gaande beloften deed aangaande de Finsche zelfstandigheid en territori ale integriteit, stelden de -regeerlng en de meerderheid van het parlement de liberale en de boerenpartij, alsmede een deel der sociaal-demo craten, die den doorslag gaven zich op het standpunt, dat de ge wraakte eischen automatisch moes ten leiden tot een opmarsch van het roode leger in Finland en een bot sing met de Duitsche troepen, waar door Finland tenslotte slechts slag veld zou worden. Om dan nog te zwijgen van het prijs geven der. traditioneele Finsche bui- tenlandsche politiek, die op een goede verstandhouding met Sovjet-Rusland èn Duitschland is gebaseerd. Daar de Sovjet-Unie het eerste Fin sche verzoek om rechtstreeksche be sprekingen te voeren, heeft geweigerd en er dus geen direct contact tusschen Helsinki en het Kremlin bestaat, is het Finsche antwoord op de zes Sovjet- Russische voorwaarden voor een wa penstilstand via de Zweedsche regee ring naar Moskou gezonden, waar het inmiddels ook is aangekomen. Dit ant woord houdt, ondanks allen druk, welke vooral van Amerikaansche zijde op Finland is uitgeoefend, in elk geval niet In dat de Finsche regeering deze voorwaarden aanneemt. Aan den an deren kant lijkt het ook onwaarschijn lijk, dat Finland met een botte weige ring heeft geantwoord. Men is waar schijnlijk het dichtst bij de waarheid, wanneer men aanneemt, dat de Fin sche regeering van de gelegenheid heeft geprofiteerd, om nog eens bij het Kremlin aan te dringen op een ver gelijk door middel van rechtstreek sche besprekingen in plaats van een eenzijdig dictaat. In een te Helsinki gepubliceerd offi cieel communiqué, waarvan de tekst hedenmorgen bekend geworden is, wordt gezegd, dat Finland niet op de eischen der Sovjet-Unie is ingegaan, ook al blijft het op verdere onderhan delingen aandringen. Volgens de eer ste Anglo-Amerikaansche reacties op dit Finsche communiqué stelt men zich zoowel te Londen als te Washington op het standpunt, dat Finland de rechtstreeksche voorwaarden heeft verworpen. B« onze Vrijwilliger*, Over de met móéder en ft Lf4cMi wogss worden berichten van den ooratnandent neer do steütngoe gebracht föPK fatlger/OtWPsi UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 21 Maart. (DNB). Het opperbevel der weermacht deelt mede: Ten noordoosten van Nikolajef hadden vrij zwakke vijandelijke aanvallen geen resultaat. Aan den benedenloop van den Oekrainschen Boeg werden Sovjet-bruggehoof- den door tegenaanvallen opgeheven of verkleind. In het penetratiegebied tusschen den middenloop van den Oekrainschen Boeg en den Dnjestr kwam het alleen bh' Smerinka tot hevige nog voortdurende gevechten. Onze luchtmacht bracht met sterke formaties gevechts- en slagvlieg tuigen den naar den Dnjestr op- rukkenden bolsjewisten zware ver liezen aan menschen en materiaal toe. Tusschen Proskoerof en Tar- nopol drongep onze tegenaanvallen de vijandelijke stellingen binnen. Sovjet-strijdkrachten werden uit eengeslagen, een leemte in het front gesloten. In het gebied van Krzemieniez en bij Kowel nam de hevigheid der vijande lijke aanvallen toe. In zware wissel vallige gevechten werden 18 vijande lijke pantserwagens stuk geschoten of buitgemaakt en een bolsjewistische ge vechtsgroep, die in Kowel was bin nengedrongen, vernietigd. Ten zuiden van de Pripet mislukten tusschen Styr en Goryn herhaalde bolsjewistische aanvallen. Van de rest van het Oostelijke front wordt slechts plaatselijke gevechtsactie gemeld. In de zware gevechten in den noor delijken sector van het Oostelijke front heeft zich de 2de compagnie van de KEURINGEN. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Wegens de zeer vele aanmeldingen zal nog een extra keuring ge houden worden op Zaterdag 25 Maart van 9 tot 14 uur te Amsterdam, Dam 4 en op Maandag 27 Maart van 9 tot 14 uur te Den Haag in één der zalen van A m i c i t i a, Westeinde 15, waar iedere gezonde Nederlander zich kan aanmelden, ten einde gekeurd te worden voor de Waffen-SS, SS- Wachtbataillon in Amersfoort, Landstorm Nederiand, Krlegsmarine en de Germaansche SS in Nederland. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra-levensmiddelen etc. Personen tusschen 1930 jaar, die aanmeldlngsplichtig zijn voor de te werkstelling, kunpen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na minstens een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, prestatie. Gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis zijn verkrijgbaar bij de navolgende Nebenstellen der Waffen-SS: Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Langestraat 56; Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen, Heerenstraat 46; Enschede, Hengeioschestraat 30 en eveneens bij het Ersatzkommando Korte Vijverberg 5, Den Haag. 502de zware pantserafdeeling onder bevel van den eersten luitenant Von Schiller bijzonder onderscheiden. Van het landingshoofd van Nettuno wordt slechts levendige verkennings- en stoottroepenbedrijvigheid gemeld. In de stad Cassino bloedden ook gisteren weer alle vijandelijke, door sterke pantserstrijdkrachten gesteunde, aan vallen in het afweervuur der dappere verdedigers dood. Noordwestelijk van de plaats werd een vijandelijke ge vechtsgroep ingesloten. De verliezen van den vijand bedragen een veelvoud van da onze. In de middaguren van 20 Maart vlo gen formaties Amerikaansche bom menwerpers met krachtige jagerbe scherming Zuidwest-Duitschland bin nen en ondernamen terreuraanvallen op Mannheim, Ludwigshafen en voor steden van Frankfort am Main. Hier bij, alsmede bij vluchten boven het be zette gebied ln het Westen en aan het Italiaansche front werden 24 vijande lijke vliegtuigen vernield. Eenige vij andelijke vliegtuigen ondernamen stoorvluehten boven het Ruhrgebied en Zuid-Duitschlarid. Beschermingsstrijdkrachten van een Duitseh convooi sloegen in het Kanaal een aanval van Britsche torpedo-motor booten af, schoten 1 boot ln brand en beschadigden een andere zoo zwaar, dat zij verloren geacht kan worden. Daarmede heeft de onder bevel van KapitSnleutnant Behrens staande for matie binnen enkele dagen 5 vijande lijke torpedo-motorbooten tot zinken gebracht en 2 zwaar beschadigd. Vèrdragende batterijen der marine beschoten in den afgeloopen nacht de Engelsche kust en vijandelijke sche pen voor Dover. Dn B-correspondent van het ANP meldt: In de Wilhelmstrasse achtte men den toestand aan het Oostelijke front Maan dag iets gunstiger dan de vorige dagen. Tusschen Boeg en Dnjestr wordt nog zeer - hevig gevochten en de Sovjet- Russen trachten met alle geweld hun bruggehoofden aan den Dnjestr uit te breiden. In eenige kringen te Berlijn wordt over tegenmaatregelen der Duitsche le gerleiding gesproken, die binnenkort aan het daglicht zullen treden. Over het algemeen kan gezegd worden, dat het noorden van het Oostelijke front vrij rustig Is geweest. Ook in het midden verloren de aanvallen der bols jewieken iets aan kracht. Bij Tarnopol zetten Duitsche troepen nog steeds hun tegenaanval voort en wonnen zij ook Maandag terrein. De belangrijkste sector blijkt echter nog steeds het zuiden, waar de legers van von Manstein tegenover een gewel dige overmacht aan menschen en mate riaal staan. De B-correspondent van het ANP meldt: Sedert geruinien tijd is er reeds sprake van geweest, dat de deelneming van de landen in zuidoost- en midden- Europa aan den oorlog geactiveerd zou worden. Ook eenige bezoeken aan het hoofdkwartier van den Führer wezen er op, dat de besprekingen dienaangaande begonnen waren. Tot dusver werden officieel nog geen nadere bijzonderhe den verstrekt. De vermoedens en de geruchten over deze activeering waren de laatste dagen wel herhaaldelijk het onderwerp van gesprekken in politieke kringen, doch daar geen positieve aan wijzingen ter beschikking stonden, ont hield men zich officieel nog van com mentaar. Eerst Maandagmiddag heeft de spreker van het ministerie van. buiten- landsche zaken in de conferentie voor ae buitenlandsche pers met buitenge wone mededeelingen een einde aan de spanning gemaakt. Gesandter Sehmid zeide, dat de ge beurtenissen in zuidoost-Europa niets geheimzinnigs hebben en dat men er rustig en openhartig over spreken kan. De ontwikkeling van den oorlog heeft een organisatie en een nieuwe opstelling van alle beschikbare krachter noodza kelijk gemaakt. Na wederzïjdsch over leg hebben Duitschland en zijn bondge- nooten in het zuidoosten en midden van Europa besloten alle krachten voor den oörlog te mobiliseeren en tot nog nau were samenwerking over te gaan. Op den voorgrond zal hierbij waar schijnlijk een zeer hechte r ilitaire sa menwerking tusschen Duitschland en Hongarije komen te staan, waartoe de inleidende maatregelen, zoowel op poli tiek als op militair gebied, reeds geno men zijn. Over eenige dagen zullen deze maatregelen ook naar buiten toe zicht baar worden. Grootsche manifestatie in het Concertgebouw te Amsterdam op den 21 sten Maart. In de klassieke sfeer van he. Amster- damsche Concertgebouw is het een war reling van tinten, die de oude lijstver- sieringen op de antieke gebogen lijnen overstemt. Nêerlands jeugd is bijeen op dezen 2l'en Maart, die door alle eeuwen heen voor al wat leeft in deze gewesten één der belangrijkste dagen is geweest. De anders zoo stemmige concertzaal is versierd. Princevlaggen, nu niet wappe rend aan de masten van snelle galjoenen, maar statig neerplooiend, staan geplant met de vanen van den Nederlandschen Omroep, om het podium. Daarvóór in forsche b'okletters. massief kubiek in een rijken bloemenrand de woorden: „De Jeugd vooraan!" En alles is kleur, leven en vreugde. Tegen het hooge orgel een zonnig be schilderd doek, voorstellende jeugd en arbeid. Deze heele omgéving ademt iets van een gezonde sfeer, van „jong-zijn" en kracht. Amphitheatersgewijs aan weerskanten van het Omroepsymphonie-orkest staan jonge mannen en meisjes van den Ne derlandschen Arbeidsdienst en jongens en meisjes van den Jeugdstorm. Groen, blauw, wit, oranje. In de ruimte waar hoog langs de ran den der loges de namen der, grootste kunstenaars neerzien op jong Nederland en waarin anders hun muziek wordt be luisterd, is thans driftig stroomend bloed, de polsader van een nieuw volk. Nu en dan klinkt boven het geroeze moes een kort commando de organi satie klopt prachtig rijen belangstel lenden komen binnen en nemen plaats. Klokslag 1 uur: 'n Daverend tromgerof fel en schallende fanfares. Afgestooten en als 't ware in gelijke stukken gehakt, dreunen in machtig rhythme de klanken vanaf een achterhalcon over de hoofden der toehoorders. Dan worden de vanen naar voren gedragen. Een commando en weer is het stil. Na samenzang van .het lied: „Wij zijn jong en dat ls fijn" spreekt een jonge Nederlander. Geen dr. „Zus" of mr. „Zoo," maar een eenvoudige jonge kerel heeft het woord, 't Is ook niet belangrijk, wie er spreekt, maar wét er gezegd zal worden. Nieuw leven overal. Rustig en beheerscht spreekt hij van de wedergeboorte der natuur op dezen dag. overal merkbaar, op het land en in de stad, in de bloemen en boomen. Maar daar 'niet alleen, ook in de harten der jonge menschen is een onstuimig verlangen ontwaakt. Een verlangen om grootsche daden te verrichten, zonder bang te zijn. Misschien lachen de ouderen daarom en gewis, velen trachten den glans en de fleur aan het leven te ontnemen, maar dat laten wij niet toe. Jeugd, durf te leven en een idealist te zijn. Heil de jonge lente, heil jong Nederland! roept hij aan het slot van zijn toespraak uit. Onder ademlooze stilte is dit ongekun steld gesproken woord aangehoord Het gelaat der toehoorders ontspant. Hier was niet noodig een voordrachtkunst- naar, al beschikt de Omroep over ge schoolde stemmen. Hier, zoomjn als bij de declamatie van het arbeidsmeisje: „Het lied van de jeugd" en bij de 4 spreekstemmen van 2 onbekende meisjes en jongens. Het ging ook niet om lof te oogsten voor nersoonlijke prestaties, maar alleen om dén geest tot uiting te brengen en om te getuigen van het nieuwe leven, dat de krachten en driften der jeugd bezielt. Het lied van de jeugd. Het feestdicht „Het lied van de Jeugd" van J. A. v. Kersbergen, muziek van P. Jakma, gezongen door 350 jonge stem men, begeleid door het Omroep- Symphonie-orkest, is een muzikaal suc ces geworden. Tot slot zongen koor en publiek een drachtig „Alle man van Nêérlands stam". Zoo ls dan een aanvang gema'akt met de viering van den 21en Maart door de jeugd. Het is niet het plan van den Ned. Omroep om elk jaar organiseerend op te treden. Ditipaal ls slechts het initia tief van hem uitgegaan om van den I.entedag een voor dg jeugd blijde tra ditie te maken. In de toekomst zal de jeugd in verschillende organisaties zelf dezen dag vieren, waaraan de Omroep zijn. diensten kan verleenen en voor de technische organisatie zorg draagt. Hoe het ook zij. de 21e Maart van dit jaar 1944 is voor ieder, die deze mani festatie bijwoonde, 'n dag van beteeke- nis geworden. Thans is het Lente, het nieuwe leven werd geboren. Met ingang van 24 Maart e.k. zal. naar men ons van de zijde der poli tie mededeelt, het tijdstip, waarop jeugdige personen beneden de 20 jaar zich niet meer vrijelijk in de open lucht mogen ophouden, worden ge steld op 19 uur ln den namiddag, zulks ln verband met het latere tijd stip van zonsondergang. DENK OM DE NIEUWE STAMKAART De leider van den Distributiedienst te Alkmaar verzoekt ons de ingezete nen er nogmaals op te wijzen, dat het voor hen van groot belang is, zich in het bezit te stellen van een nieuwe distributiestamkaart met inlegvel. Voor hen, die nog niet in het bezit daarvan zijn, zal nog éénmaal de gelegenheid daartoe geboden worden en wel op de dagen genoemd in een publicatie wel ke in dit nummer is opgenomen. POLITIENIEUWS. Den groentenhandelaar W. alhier is proces-verbaal aangezegd wegens het te duur verkoopen van appelen, waarbij de aanwezige voorraad van dit fruit in beslag werd genomen. Voorts werd een winkelier bekeurd wegens prijsopdrij ving van schuurpapier. Ten slotte werd aan een 5-tal personen een bonnetje uitgereikt wegens niet-naleving van den verduisteringsplicht, terwijl ook eenige personen tegen de lamp reden wegens onvoldoende verduistering van hun rijwiellamp. COMMISSIE TOT WERING VAN SCHOOLVERZUIM. De vergadering der commissie tot ■wering van schoolverzuim wordt he denavond niet gehouden ten stadhuize, zooals vermeld, maar in het gebouw van het Arbeidsbureau, 2e ingang, in de Doelenstraat. ADSPIRANTEN-UITV OERING „DE HALTER." Zaterdagmiddag gaf de gymnastiek vereniging De Halter een adspiranten- uitvoering in de Harmonie. Toen om kwart over twee het doek open ging, bevonden zich ongeveer 300 kinderen, groot en klein, op het tooneel, in een massalg groep ongesteld, en na een indrukwekkenden vaandelgroet en het openingswoord van voorzitter Reur- slag, werd onmiddellijk met de af werking van het programma begon nen. Het publiek, dat de geheele Har moniezaal vulde heeft volop genoten van de verschillende verrichtingen. De kleuters, meisjes en jongens, kwamen met bankoefeningen, de iets ouderen met klassikaal brug, paard en paardspringen, terwijl na de pauze meer het woord was aan de oudste af- deelingen. De kleintjes konden toen Onlangs is de bedrijfsgroep détail- handel, welke ais deel van de zelf standige organisatie van het bedrijfs leven tot taak heeft de belangen van de tot den détailhandel behoorende ondernemingen te verzorgen, overge gaan tot provinciale indeeling van haar werkterrein. In elke provincie is een kring gé- vormd, waarvan aan het hoofd een be stuur staat van drie leden plus een ambtelijke secretaris, welk bestuurs college wordt bijgestaan door een raad van bijstand, waarin zitting hebben vertegenwoordigers van de bij den détailhandel aangesloten vakgroepen. In Noord-Holland ls deze raad van bijstand thans geïnstalleerd bij monde van den voorzitter van het provinciale bestuur, den heêr Joh. Balder, die tevens fungeert als voorzitter van de afdeeling détailhandel van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noord-Holland. De raad van bijstand bestaat uit ver tegenwoordigers van ruim 20 vakgroe pen. Het secretariaat, dat gevestigd is aan de Keizersgracht v 638 te Amster dam, staat onder leiding van den heer M. W. Wiewei. LANDWACHT NEDERLAND IN HET GEHEELE LAND IN ACTIE. Het Stafkwartier van de Land wacht Nederiand deelt mede: Met ingang van Dinsdag is de Landwacht Nederland in het ge heele land haar dienst begon nen. Zooals reeds gemeld, zijn de landwachters kenbaar aan een roo- den armband met het opschrift „Landwacht". Zij hebben politie- bevoegdheid en kunnen alle in burger gekleede personen, zoowel overdag als des nachts, aanhouden, om hen op wapens en ter identificatie te onderzoeken. Nogmaals wordt er nadrukkelijk op gewezen, dat bij correct en nauw keurig opvolgen der bevelen geen enkele onschuldige volksgenoot iets te duchten heeft. Integendeel, de Landwacht Nederland is juist in het leven geroepen om ons volk mede de orde en rust te verzekeren, waarop het prijs stelt. De plaats gehad hebbende gebeur tenissen, de aanslagen op onze voedselvoorziening, overvallen op distributiekantoren, politieke moor den, roofovervallen, enz., stuiten de overweldigende meerderheid van ons fatsoenlijk volk tegen de borst. De Landwacht Nederland wil het hare ertoe bijdragen deze Amerikaan sche beschavingsvormen met wortel en tak uit te roeien. Het Nederlandsche volk kan hier toe ook zelf bijdragen, door de Land wacht Nederiand voorkomend tege moet te treden en de gegeven beve len stipt op te volgen. 's-GRAVENHAGE, 21 Maart. Met ingang van 18 Maart 1944 is de hoe veelheid volle melk, welke in het z.g. volle melkgebied op den taptemelkbon mag worden afgeleverd, wederom ge bracht op 13/4 liter, inplaats van 1 liter per bon. Handelaren in het bo vengenoemde gebied moeten derhalve op de thans geldige bonnen Taptemelk 13 en Taptemelk 14 1 3/4 liter volle melk per bon afleveren. 23 Maart. Zon op 6.37 n„ onder 18.58 u Maan op 6.38 o., onder 17.35 n, Van verschillende zijden werd mij de vraag gesteld waarom ik voor de onderteekening van de stukjes op deze plaats den naam O v i d i u s gekozen heb. En nu thans ook de leerlingen van een Gymnasium mij om opheldering verzoeken, wordt mij het vuur zoó na aan de schenen gelegd, dat ik wel spreken moet. Het zij zoo. Maar verwacht geen op zienbarende onthullingen. Ik vlei mij overigens minde, met de gedachte, dat ik met mijr) verklaring iedereen tevreden zal stéllen dan met het vooruitzicht, dat straits menigeen zal uitroepen: „Maar _oo is het toch niet heelemaal.t" Ovidius, de echte, waj een Ro- meinsch dichter uit de eerste eeuw v. "Chr. Tot zijn meest bekende wer ken behooren de „Metamorphen" (Gedaanteverwisselingen). En hierin, mijne lezers en lezeressen, schuilt het kleine geheim van mijn pseu doniem. Het leven immers althans zoo zie ik het vertoont zich elke seconde in een andere gedaante. De mensch van elf uur is een andere als de mensch van vijf minuten over elf. Elke gebeurtenis is als het ware een fragment van een nieuwe levensge daante. Ik heb mij nu tot taak ge steld een klein deel dier gebeurte nissen in dit hoekje op mijn, uiter aard pretentielooze en altijd goed-, moedig-bedoelde, wijze in het licht te stellen. Vandaar de naam OVIDIUS. J deze oefeningen van uit de zaal vol gen. En er is door de grootere afdee- lingen keurig werk verricht, zoodat men kan zeggen dat De Halter gerust kan zijn omtrent de aankomende turnsters en turners, want de meisjes aan hoogbrug en met ringenzwaaien, en de jongens aan hoogrek, gaven blijk van serieuze training en verschillen de meisjes en jongens lieten verbluf fend goede ofeningen zien, die herin- nèringen opriepen aan de schitterende toestel-demonstratie op de Bonds- keuruitvoering te Éde gegeven, het vo rige jaar Pinksteren. Als één der hoogtepunten moet ze ker ook genoemd worden het nummer acrobatiek, uitgevoerd door 5 meisjes en 5 jongens. Lenigheid, kracht, gratie en behendigheid werden hier gecom bineerd tot een zeer aantrekkelijke en fijne samenstelling, wat gevoegd bij de feillooze uitvoering het geheel maakte tot een lust voor het oog. Dit nummer wérd met een zeer dankbaar applaus door het publiek beloond. Een speciaal woord van lof voor deze jonge turn sters en turners! Ter afwisseling tusschen de mas sale nummers werden nog keur-vrije- oefeningen gegeven door één der jon gens en daarna door twee meisjes. Ook deze nummers waren goed verzorgd en men kon er aan zien wat aanleg en goede training vermogen. Mej. Truus Schot zorgde voor een muzikaal num mer, terwijl zoowel vóór als né de pauze prof. Caki optrad met zijn ver rassende goocheltoeren. Het was een lust te ftien en te hooren hoe hij de kunst verstaat alle kinderen te doen meeleven. Aan het slot dankte de voorzitter den directeur, den heer Boot, voor zijn vele werk ook weer voor deze uitvoering verricht, en allen die op de één of an dere wijze hadden bijgedragen tot het welslagen van deze middag. Het speet hem ddl hij nu geen propaganda kon maken voor de vereeniging, want door het beperkt aantal oefenuren is het niet mogelijk om nog meer leden aan te nemen, vooral niet bij de jon gere afdeelingen. Hiervoor is ook het wachten op betere omstandigheden. Een pracht Halter-middag behoort weer tot het verleden. Vreugde na den Arbeid. - „Vreugde en Arbeid" zorgde Maandag in De Rus tende Jager voor een avondje van vreugde. De heer H. v. Daatselaar', lei der van Kantoor Alkmaar van Vreug- en Arbeid, heette de aanwezigen wel kom en sprak er zijn voldoening over uit, dat zoovelen waren opgekomen. Spreker wees erop, dat het Ned. Ar beidsfront langs legalen weg positie verbetering van den arbeider nastreeft en spoorde de buitenstaanders aan om toe te treden als lid. Vervolgens ging hij na, wat er door Vreugde en Arbeid werd gedaan voor ontspanning en ont wikkeling. Het was niet louter cabaret als dezen avond, maar er waren ook avonden voor film, tooneel, zwemon-" derricht onder deskundige leiding, cur sussen voor Nederlandsch en Duitseh, enz. Als nieuwste noemde hij de te ma ken vacantiereizen. Met een aansporing om zooveel doenlijk deze avonden te bezoeken, besloot spreker zijn korte rede. Toen was het de beurt aan Tonny Verwey om als conferencier de ver schillende vreugdebrengers van dezen avond aan het publiek voor te stellen- Het kleine gezelschap smaakte de vol doening om 't publiek, dat goedlachsch en gul met applaus was, een paar ge noeglijke uurtjes te bezorgen. Amsy Moina, de Indische zangeres, opende het programma met een herinnering aan haar geboorteland. Ook haar vol gende nummers vielen zeer ln den smaak, vooral het Hanengevecht. Na de pauze had zij veel' succes met „Op Java is het warm, in Holland ls het koud". Gerard Arbous oogstte als declamator een warm applaus met „Klokke Roe land" van Albr. Rodenbach en later met „Boerke Naes" van Guido Gezelle. Ida Baggerman'vergastte het publiek op verschillende bekende schlagers. Ook de conférencier trad op als zan ger: zijn liefje „Reikt elkander de, hand" maakte indruk; zijn „Stottersere- nade" deed de zaal daveren van den lach. Van de schetsen noemen we nog „Hondsdolheid". Het publiek heeft bij zonder genoten door den goochelaar Bob Steffin. De Fingerfertigkeit van dezen duivelskunstenaar verbaasde het publiek, dat hem overlaadde met bij valsbetuigingen. Veel te gauw was de vreugde na den arbeid weer voorbij, maar de herinne ring blijft. Benoeming. - De heer B. F. C. M. Schiphorst uit Santpoort werd aange steld als leerling-ambtenaar ter ge meente-secretarie alhier. Watervoorziening voor de brandweer. - Op een tiental punten in de gemeente zullen waterreservoirtjes worden aan gelegd ten dienste van de brandweer.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1