Andere wind waait in het land van Horihy. DAGBLAD VOOR *©»faar 1SB - Garnizoen van Kowel sloeg nieuwe aanvallen af. B/I 'ee^sch rVOEDING 'GSTEW! mm Geen halfslachtigheid meer. Nieuwe regeering sierk naiionaiisiisch geiini. Karpathen-passen zijn bezet. Verdediging tegen de bolsjewisten. Sovjets weldra in een dwangpositie. Verduister v. 196.30 uur. Duitsche persstemmen. Opnieuw uitreiking van Leistungsrune. Nieuws in 't kort. Het eerste kievitsei. Amerikaansche vliegers leden opnieuw zware verliezen boven Duitschland. Nog felle strijd om Cassino. Bomaanvallen op Duitschland. Onroerende brandstoffen V. STAD EN OMGEVING. 'n Slapelcoze Macht. zet en staal uit geblok- en bij derden, door het r IJzer en Staal niet meer worden genomen. Reeds •muiieren zullen echter ckeld. BV.O.'s „C" ge- ijzerbons gemerkt HDB, April a.s. nog voor het eigen geblokkeerde voor- ■bruikelijke wijze met spe- IDB), voor zoover bedoel- thans niet door Rijksijzer [d, worden gebruikt. Van f worden B.V.O.'s ,,C"/ ns gemerkt HDB ongeldig )B", welke vóór het ver- geldigheidsduur niet zijn echtstreeks aan den con- door wien zij oorspron- rekt, vóór 30 April a.s. te Iragen en wel door uit en B.V.O. „C/HDB" voor contingentsgewicht. D« contingentbeheerder la eerste cijfer van het tóe- welk cijfer correspon- ijst van contingentbeheer- no. 599, 4e -druk). Wat de irbons gemerkt HDB be ien worden ingeleverd bij de Bedrijfsgroep Metalen- ïbachten, die. deze ijzer- ïgeven. ,en bekend gemaakt of en. plaats van de teruggege- ;ontingeptsgewichten nieu- ngen zullen worden ver maken van eigeil geblok- n op grond van gewone „D" en ijzerbons niet lijft tot nadere aankondi- Irlcht no. 283. van zuigflesschen. (rtegen zuigflesschen (zon- hoogste mogen worden lagt bij verkoop door fa- I/2 per stuk; groothandela- ftuk; kleinhandelaren f 0.22 a. Tj. N. Adema, Alkmaar, Jïitenland; politiek redac- |Marinus, Adam (HAMA); Jac. Broersen te Hoorn, nnenland; kunst, letteren Ren H. P. van d'en Aard- pr; sport J. Werkman te nieuws: D. A. Klomp te de adv.-rubriek W. Ba- aan de Zaan: voor de T. Bus, Alkmaar. TKi.,*«ias. Fred Liewehr Willy Fritsch Maria Holst [(Wiener Blut) br, optimisme, har dheid en gemoede- peid, brengt U deze ïige, muzikale ope- film van Johann Us. Igie: Willy Forst- I-film. 14 jaar. bDELENBEDRIJF Idhuxsweg 111. stingconsulent. telseconomie. lij fsleider-hureauchef Uwer keuze. SWETENSCHAPPEN; Leiden. KW6EH.» |E JONGE I DE KIOSKEN JAAR 9, UTRECHT als de aanvoer van ;che groente stokt, 00 n kast met weck een paar inmaak- en met boontjes of |vie een rijk bezit, dan zal Moeder de w Uw geploeter waarde schatten mede verzoend vanneer U „wéér- die-tuin" gaat. ZAAIT - ZAL ?en hi] het Gemeente Eof hel Alg. Verbond van 1 pdersverecnlglngen /n 9d, Centrale Markthallen. Vf07, Amsterdam-West. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V, Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330, Giro 187294. VRIJDAG 24 MAART 1944. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD- 146e Jaargang, No. 71, 2 pagina's. Prijs der gewone advertenties" in deze editie min. 1.40, elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cent. |N haar diepste wezen is de groote politieke en sociale vernieuwings beweging, die Europa behêerscht, door haar noodgedwongen* totaliteitsaanspra- ken vijandig aan iederen vorm van compromissen en halfslachtigheid. Wan neer zoo nu en dan, hier en daar, uit opportunistische redenen een compro mis aangegaan wordt, zoo draagt dit steeds in zich het karakter van een tij delijke oplossing. De oorlog radicali seert de meeningen en werkt revolu- tioneerend. Door een toespitsing der yerhoudingen en het omvangrijker worden van reëele gevaren dient een klare scheidingslijn tussehen vriend en yijand getrokken te worden, opdat ze kerheid verkregen wordt, op wien wèl en op "wien niét in kritieke situaties te rekenen valt. Het is geenszins zoo dat de innerlijke stootkracht van de volksche revolutie fn Europa uitgeput^ is, zooals tegenstanders zoo gaarne be weren. De volksche ordening onder Duitsche leiding schrijdt voort, ondanks alle schijnbare en werkelijke tegen slagen. Tegenspoed verandert niets aan den onwrikbaren opzet, eindelijk eens klaarheid in de Europeesche verwik kelingen te brengen. Integendeel, in grimmige verbittering worden duide lijker de doelstellingen omlijnd eii on verzoenlijker nagestreefd. Vanuit deze gezichtspunten van vei ligheid en innerlijken drang tpt afge- werktén arbeid moet men de gebeurte nissen in Hongarije betrachten, die nauwelijks een verrassing zijn. "-O UONGARIJE was reeds lang een zor- genkind in de interne Europeesche politiek. Na het bolsjewistische inter mezzo van Bela Kun tijdens zijn schrik bewind van 132 dagen kwam in dit haast achterlijke land een reactionnaT regime aan de macht, dat meer, uit het verleden dan uit het heden en mór gen bestaansrecht putte. Als deel van een grooter geheel plotseling voor eigen zelfstandigheid geplaatst, kon de nieuwe regeering zich geruimen tijd staande houd an en laten drijven door eng-nationalistische tendenzen. In den wirwar van parlementairen strijd, die in Hongarije als in alle -staten van dit continent weelderig bloeide, kréég nu <?ens het conservatisme de overhand, dan weer waren liberalen in de meer derheid en een enkelen keer gelukte het zelfs een krachtige sociaal-politieke minderheid door het vormen van een coalitie de leiding van staatszaken aar» zich te trekken. De strijd bleef echter onbeslist. Het parlementarisme hield zich overeind, zöodat een noodzakelijke algeheele sociaal-politieke vernieuwing van land en volk achterwege bleef. In November 1940 plaatste zich Hon garije door een deelgenootschap aan het As-mogendhedenverdrag aan de zijde van Duitschland. Het dankte aan de Duitsche heropstanding reeds belang rijke voordeelen. Het land werd in oppervlakte en inwonertal verdubbeld door toepassing van het volksche prin cipe op het scheidsgerecht .te Ween en er» -de daarop aahsluitende beslissingen Burgerlijke Hongaarsche leidende krin gen, die het meest van déze aanwinsten profiteerden, hebben deze toeschiete lijkheid en ruime erkenning van ver langens slecht beloond. Van een posi tieven inzet naast papieren aanhanke lijkheidsverklaringen bleek weinig. Eerst toen de strijd tegen het ^bolsje wisme ontbrandde, nam Hongarije met enkele Honvedtroepen daaraan déél, zonder nochtans, zooals verwachtmochl worden, een evefiredig aandeel in dien strijd te leveren. Bij het verraad van 3adoglio bleek, hoe zwalf de overtui ging en het vertrouwen van de Hon gaarsche regeering en leidende kringen in de As-politiek waren. Te verwonde ren behoeft dit alles geenszins Hel; parlementaire-regime met alle voos heid en halfslachtigheid van dien was gebleven.'Een krachtige sociale politiek was verwaarloosd. Er waren jodenwet- ten uitgevaardigd, doch deze bleken zoo gematigd, dat de bijna éénmillioen joden in feite, evenals vroeger, belang rijk aandeel in openbare aangelegen heden hadden. De sociaal-politieke Vernieuwing was in' de puberteit van ?en opgeschroefd nationalisme blijven ■steken. o l TJE volksche revolutie, die thans over Europa vaart, duldt geen halfslach tigheden meer. De offers' en tegen slagen hebben in stede van verzwak king versterking van het revolution- naire bewustzijn gebracht. De tijden van burgerlijke genoegzaamheid, geza pigheid, starre behoudzucht, klein st a atsch egoïsme en gemakzucht zijn voorbij. Wie zijn plicht verzuimt, een evenredig aandeel in den strijd tegen de vijanden van Europa te leveren, loopt gevaar uitgeschakeld of onder den voet geloopen te worden. Wie Slechts op halve kracht ondersteunt Struikelt vroeg of laat. Voor elkeen, natie of enkeling, komt het moment een klare keus te doen, voor of tegen partit te kiezen en naar vermogen in de offers van den inzet bij te dragen Slechts wie offers brengt, zal beloond worden. Wie alleen met verlanglijstje.- komt aanzetten en nadat deze zijn in gewilligd, zich naar de andere zijde wil dekken, wordt aan zijn plicht herin nerd. Dat is de taak der Duitsche troepen, die Hongarije zijn binnengerukt en allen tegenstand zuRen vernietigen. Het is te verwachten, dat Hongarije slechts een étappe is op den bewust-ingeslagen weg van een krachtig geactiveerden koers. Dat eischt het ongeschreven testa ment der honderdduizenden dooden. die op diverse slagvelden in den strrid voor Europa's eenheid tegen hun vij anden het leven lieten. HAMA. STRIJDBARE JEUGD. In het artikel ..Strijdbare Jeugd" van 22 Maart j.l. zijn in de derde alinea een paar foutjes geslopen. Men leze den 14den en volgende regels als volgt „Wie schat den zieleangst der op groeiende kinderen, wier bewustwor ding over de omtrekken van de men- schenlïjke samenleving geschiedt on der sirenëngehuil, bommenregen en het plotseling wegrukken van alles wat hun dierbaar was?" Den voornaamsten zin van deze alinea leze men ajdus: „Zal zij zich nog lan ger laten lijmen door het zalvend geteem van haast prae-historische troostschenkers, enz." De B-correspondent van het ANP meldt: Precies vijf en twintig jaar ha de communistische en bloedige revolutie van Bela Kun in Hongarije heeft dit land weer een oogenblik onder poli tieke hoogspanning gestaan, een hoog spanning, waarvan de ontladingen thans in den vorm van twee communi- qué's Van M.T.I. voor ons liggen. In overleg met de Duitsche regeering heeft admiraal von Horthy het kabinet- von Kallay ontslagen en den Hon- gaarschen gezant te Berlin, von Stajay, met de samenstelling van een nieuwe regeering belast. Deze regee ring heeft het karakter van een sterke nationalistische concentratie. Zg zal haar taak ook in dien zin opvatten. •Zoodoende is met één slag een einde gemaakt aan verschillende anti-Hon- gaarsche en anti-Europeesche invloe den, welke reeds lang merkbaar waren en waartegen het kabinet-von Kallay klaarblijkelijk niet vermocht op te treden. Thans is dit anders geworden. De in Hongarije zeer sterk vertegenwoordigde Joden het land telt op veertien mil- lioen inwoners ongeveer een millioen Joden waarvan het meerendeel emi granten uit andere Europeesche staten zijn en eenige kleine Hongaarsche groepen, die ook als dragers van ge noemde schadelijke invloeden be schouwd moeten worden, zijn hiermede onmiddellijk' geneutraliseerd. In Berlijnsche diplomatieke kringen wijst men er op, dat de nieuwe regee ring tevens op de basis van zeer nauwe, samenwerking met Duitschland samen gesteld is. Volksduitsehers uit Hongarije en leden van de Pijlkruiserspartij zijn niet in de regeering opgenomen, hetgeen in Berlijn als eèn bewijs wordt aange zien voor de vrijheid van handelen welke Stojay gehad heeft. Het meeren deel der .nieuwe regeeringsleden maakte deel uit van de rechtsradicale partij van von Imredy. Een aantal leden van het kabinet von Kallay 'zijn eveneens in de nieuwe regeering al of niet met behoud van hun portefeuille opgenomen. Geruchten tegengesproken. Met nadruk verzekert men in de Wil- helmstrasse, dat alle geruchten betref fende dwangmaatregelen, gevangenne ming van admiraal von Horthy en hooge officieren, van von Stojay en anderen, volkomen uit de lucht gegrepen zijn en slechts door vijandelijke propaganda- organen werden verspreid om onrust in Hongarije te veroorzaken. Uit de feiten is gebleken, dat von Horthy reeds den negentienden Maart in Boedapest terug gekeerd is. Zooals in het communiqué aangeduid wordt, zijn de Duitsche troepen fn Hongarije binnengerukt om tezamen met ae Honved het land tegen het gevaar uit het Oosten te beschermen. Deze maat regelen hebben niet alleen de volle 'in stemming van von Horthy en van de nieuwe regeering gehad, doch zij zullen ook stellig door de groote meerderheid van het Hongaarsche volk worden toe gejuicht. Dit blijkt reeds uit enke-e Hongaarsche persstemmen, die van ien zekere opluchting getuigen. Een der bla den schrijft b.v., zinspelend op de revo lutie van Bela Kun: Wij herinneren ons alles en hebben niets vergeten. Te Berlin meent men in het kamp van den tegenstander reeds thans een zekere teleurstelling te kunnen co.nsta- téeren. Na de diplomatieke nederlagen in Finland, Argentinië an Ierland, na het mislukte offensief gericht tegen de neutralen aan de peripherie, hebben de Angelsaksische en de bolsjewistische reclame-agenten ook in Hongarije de kous op den kop gekregen. In Hongarije, dat een makkelijke prooi van het bolsjer wisme moest worden, waait plotseling een andere wind. Nieuwe regeering beëedigd. De Hongaarsche Rijksbestuurder heeft Woensdagmiddag 5 uur minister-presi dent Doeme Stojay an de leden van de nieuwe regeering in audiëntie ontvan gen. Na de audiëntie legde* minister president Doeme Stojay en de leden van- de regeering in handen van dan Rijksbestuurder den ambtseed af. Voorts meldt M.T.I. De leden van de regeering hebben na de eedsaflegging hun eersten minister raad gehouden. In dezen ministerraad, die uren duurde, bespraken de leden van de regeering de dringendste actu- eele aangelegenheden. Geen maatregelen* in Bulgarije. In verband met de gebeurtenissen in Hongarije doen in het buitenland ge ruchten deronde volgens welke in Bulgarije soortgelijke maatregelen ge-, troffen zouden zijn of zouden worden Deze geruchten worden in welinge lichte kringen te Berlijn met nadruk gedementeerd. - De Duitsche troepen, die thans reeds eenige dagen in Hongarije zgn binnengerukt, zullen tezamen met de Honved de grenzen van het land tegen de opdringende bolsjewisten verdedigen. Het ligt voor de hand dat de nieuwe regeering alle maatrege len zal treffen voor een volledige mobilisatie van krachten in Hongarije. Duitsche troepen hebben onmiddel lijk na hun opmarsch de Karpathen- passen bezet, die voor de verdedi ging van het land uiterst belangrijk zijn. Ook deze maatregel is in vriend schappelijk overleg tussehen Hitler en von Horthy genomen. De groote strategische beweging van de Duitschers inhet 'Oosten behoort zonder twijfel mede tot de anti-invasiemaatregelen van de Duitsche oorlogvoering en is in 'zooverre van eminente bèteekenis, schrijft Martin Hallensleben, de militaire correspondent van het DNB, in zijn beschouwing van Don derdag over den toestand, en hg vervolgt: Hoe meer het Oostelijke front zich van de eigenlijke krachtcen tra van het bolsjewistische oor logspotentieel over uitgestrekte verwoeste gebieden naar het Wes ten verplaatst, des te meer treden de voordeelen aan het licht, die de strijd op de binnenste linie den Duitschers verleent. Men zou zich kunnen indenken, dat in de komende gevechtshandelingen een zoodanige overweging maatregelen uitlokt, die aan het oorlogsgebeuren een nieuwe wending vermogen te ge ven. In ieder geval geraken de Sov jets, terwijl zij onder, voortdurende gevechten meer ruimte naar het Wes ten probeeren te verkrijgen, niet in een situatie, die militair de kans op het eindresultaat verhoogt. Integendeel, weldra zu^en zii ;n een dwangpositie geraken, die hun meer nog dan tot dusver hun handelingen zal voorschrij ven. Zuiver geografische redenen al leen reeds steunen deze opvatting, doch daar komf nog iets anders bij. Hoe meer de operaties bepaalde ge bieden van Europa naderen, des te sterker moet de kracht van dje oor logvoerende partij merkbaar worden die sinds meer dan een jaar ongewoon zuinig met haar strijdkrachten is om gegaan, want zij heeft alles, wat zij aan potentieel in de weegschaal kan werpen, in zekeren zin klaar voor het grijpen. Het is geen geheim, dat. af gezien van de parate Duitsche striid- krachten in het Westen én Noorden van Europa, ook in het Oosten reserves aanwezig zijn. Hoewel zij sinds gerui men tijd gereed liggen, werden zij tot dusver niet aangesproken. Een actiever Hongarge. In dit verband krijgt het feit der bekendmaking van het geconcentreer de gebruik van alle Hongaarsche hulp middelen voor den gemeenschappelij- ken oorlog eéh opmerkelijk reliëf. De aanwezigheid van Duitsche troepen in Hongarije als ondersteuning van de Hongaarsche inspanningen voor de be scherming van Europa tegen alle 'eventualiteiten, kan niemand verras sen. die den toestand nuchter beoor deelt. Overwegingen van militaire veilig»- heid hebben nu eenmaal in eiken oor log den natuurlijken voorrang., boven alle andere overwegingen. Het springt duidelijk in het oog. dat de Hongaar sche bondgenoot in den gemeenschap?- pelijken strijd: van Europa om de le vensrechten van alle Europeesche r ac ties een actievere rol wil spelen, vooral met het oog op de ontwikkeling, die de gecoördineerde oorlogvoering van alle in het Driemogendheden Pact ver bonden staten den oorlog wil geven. De rol van Hongarije voorloopig uit zuiver militair oogpunt gezien wordt door de ruimte benaald. In mi litaire kringen van de Rijkshoofdstad acht men het gisteren hierover te Boedapest uitgegeven communiaué van beteekenis omdat daaruit blijkt, hoe sterk de eensgezinde oorlogsinspan ningen der mogendheden van het Pact van Drie zich onderscheiden van die der tegenpartij. Reeds deze eensge zindheid biedt een grooten waarbors voor de verdere snelle uitbreiding der militaire stellingen in het betrokken gebied. 35 Maart: Zon op 6.33, onder 19.01. Maan op 7.30. onder 20.23. OEKRAINE-SIGARETTEN. De dienst perszaken van het N.O.I. deelt mede: Voor de eerstvolgende distributie periode der Oekraine-sigaretten zijn van de roode bonkaart de bonnen 15, 16 en 17. en van de blauwe bonkaart bon no. 9 geldig verklaard. Alle tot op heden gepubliceerde bonnen behou den tot nader order hun geldigheid. KEURINGEN. Het SS-Ersatzkoramando deelt mede: Wegens de zeer vele aanmeldingen zal nog een extra keuring ge houden worden op Zaterdag 25 Maart van 9 tot 14 uur te Amsterdam, Dam 4 en op Maandag 27 Maart van 9 tot 14 uur te DenHaag in één der zalen van Amicitia, Westeinde 15, waar iedere gezonde Nederlander zich kan aanmelden, ten einde gekeurd ie worden voor de Waffen-SS, SS- Wachtbataïllon in Amersfoort. Landstorm Nederland, Kriegsmarine en de Germaansche SS in Nederland. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra-levensmiddelen etc. Personen tussehen 1930 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor de te werkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier In de Waffen-SS kan ieder worden, die na minstens een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de offieiersop!eb'v3»® heeft bewezen. Zjjn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Beslissend karakter, gedrag, presta* Gratis reisbiljetten voor de heen- en terugre navolgende Nebenstellen der Waffen-SS: Amsterdam, Dam 4: Alkmaar. Langestraat 56; Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen, Heerenstraat 46; Enschede, Hengeloschestraat 30 en eveneens bfl hei Ersatzkommaodo Korte Vijverberg 5, Dea Haag, bevordering zjjn: jn verkrijgbaar bjj de De gebeurtenissen in Hongarije ston den Donderdag in het middelpunt dei Berlijnsche persbeschouwingen. Het doel is volkomen duidelijk, zoo schrijf1 de Berliner Nachtausgabe, het Hon gaarsche volk moet in den strijd tegen het bolsjewisme geholpen worden. Het Duitsche volk, dat heel zijn kracht gebruikt voor den strijd tegen het bolsjewisme, maakt 'er echter ook aanspraak op, dat ook in de verbonden landen alle aanwezige krachten voor den gemeenschappelijken strijd worden gemobiliseerd. De maatregel van den Rijksbestuurder en de benoeming der nieuwe Hongaarsche regeering hebben bovendien de pogingen der Britsche én Amerikaansche agitatie teniet ge daan om in Hongarije door inwendige ontbinding oneenigheid in het land te doen ontstaan en daardoor den Joden de mogelijkheid té geven, defaitistische tendenties voor te bereiden. Duitschland was niet bereid, aldus de Berliner Börsenzeitung werkeloos toe te zien bij een in gevaar brengen van zijn ouden wapenmakker door hei bolsjewisme van buiten en door laf aards of saboteurs van binnen. De nieuwe maatregelen hebben niet slechts de mogelijkheid van gevaarlijke ontwikkelingen van militairen of poli- tieken aard voor Hongarije uitgescha keld, maar bovendien ook alle voor waarden in het leven geroepen, dat Hongarije thans vrij van binnènland- sche remmingen zijn bijdrage tot den strijd tegen den gembenschappelijken vijand kan leveren. De onstuimige bolsjewistische vijand in het Oosten, zoo schrijft 't Hambur ger Fremdenblatt, hééft zich ten doel gesteld, naar men uit zijn laatste offen sief mag concludeeren. de Karpathen te 'bestormen en verder naar het zui den eventueel het Europeesche zuid oosten binnen te dringen. Gezien deze feiten zou het van den kant der Duit sche regeering een gebrek aan verant woordelijkheidsgevoel zijn geweest, wanneer zij zou hebben verzuimd het verbonden Hongarije iedere hulpver leening te geven voor toekomstige eventueele gevallen. Voor eeii staaf als Hongarije, die geopolitiek gelegen is op een zoo geëxponeerde plaats in het zuidoosten van Europa, die de verbin dingswegen tussehen midden-Europa en het Europeesche gevechtsfront voor de hellingen van de Karpathen be- heerscht, zoo besluit dr. Adolf Halfeld, bestaat alleen de mogelijkheid zich geheel te geven in de worstelihg yoor het eigen bestaan. De stappen der nieuwe Hongaarsche regeering betee- kenen in dezen zin een samenvatting van alle militaire krachten des lands. 's-GRAVENHAGE, 23 Maart. Op 1 Februari 1944 hebben uit handen van den Reichsführer-SS 95 SS-mannenin het SS-Opleidingskamp Avegoor de Germanische Leistungsrune ontvangen. Deze mannen waren in dubbel opzicht onderscheiden, daar zij de eersten zijn, die de Germanische Leistungsrune dra gen en zij deze als getuigenis vanhun soldatesk-sportieve vorming en wereld beschouwing van den Reichsführer-SS zelf ontvangen hebben. Thans zijn wederom 32 mannen met de Germanische Leistungsrune onder scheiden. Zij hebben met goed gevolg aan de veelzijdige eischen voldaan, die voor het verwerven vqn de Leistungs rune zijn gesteldi De kommandeur van het opleidingskamp, SS-Sturmbannfüh- rer dr. Brendel, zeide o.a. in zijn toe spraak: ,,De Germanische Leistungrune is het eerste insigne, dat buiten het eigenlijke Duitsche gebied verworven kan worden door mannen van Duitsch en verwant bloed, die de nationaal so cialistische wereldbeschouwing, den nieuwen tijd en de nieuwe orde in het Germaansche levensgebied beliidem en de daarbij behoorende lichamelijke voorwaarden en een daarbij behooren de voorbereiding meebrengen. De toe kenning er van heeft de bedoeling, de individueele prestatie tot de prestatie van de gemeenschap op te heffen en daarmede het diepe begrip voor de waarde der gemeenschapsgedachte te wekken en in de gemeenschappelijke prestatie practisch te doen beleven." Bij dezev 32 mannen bevonden- zich 12 leden van' de lijfwacht van den Leider, die in Avegoor een korte militaire op leiding -gevolgd hebben. De uitbarsting van den Vesuvius. De uitbarsting van den Vesuvius is vol gens berichten uit Zuïd-Italië nog he viger geworden. De lavastroom heeft een breedte van 300 meter en een hoog te van 27 meter bereikt. Een dichte rookwolk hangt over de geheele Golf van Napels. De lavastroom heeft, na San Sebastiano en Massa di Somma verwoest te hebben, thans het dorp Cercola be reikt. De lavastroom voert geweldige rotsblokken mede en beweegt zich lang zaam in de richting van de Golf van Na pels. Uit den krater worden steenen 300 tot 400 meter de lucht in geslingerd, pe- ze uitbarsting van den Vesuvius is de hevigste sedert 70 jaar. LEEUWARDEN, 23 Maart. - Giste- ren is het eerste kievitsei in Fries land gevonden door G. Warsma en M. Dankert te Finkum. «lil» B* onze Vrijwilligers. - Por list* begeeft <te «Hossinfl zich oo w«g naar de voorsto linies j. PK WqaTHe/O/H/P UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 23 Maart (DNB). Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Op de Krim werden Sovjetaan- vallen bij Kertsj en op het Siwasj- bruggehoofd door Duitsche en Roemeensche troepen afgeslagen. Vrij zwakke vijandelijke aanvallen op onze bruggehoofden aan den benedenloop van den Oekrainschen Boeg bleven zonder resultaat, evenals eenige pogingen om de ri vier over te steken. Tussehen den middenloop van den Oekrainschen Boeg en den Dnjestr, aan den Dnejstr zelf en in het gebied ProskoerofBrody woeden nog steeds zware, wissel vallige gevechten met overmachtige vijandelijke strijdkrachten. Daarbij werden 34 pantserwagens stuk geschoten. De Unteroffizier Róde- wald van den berichtendienst van een grenadiersiegiment vernietigde in deze gevechten binnen 45 minu ten 5 Sovjetpantserwagens van dichtbij. Het garnizoen van Kowel sloeg nieuwe aanvallen der bolsjewisten af en schoot van de 10 vijandelijke pantserwagens, die de stqd waren binnengedrongen, er 6 stuks. Ten noordwesten van Kowel brachten onze troepen den opdringen- den vijand na z war en strijd tot staan. Ten zuidoosten van Witebsk misluk ten nieuwe door pantserwagens ge steunde doorbraakpogingen der bols jewisten. Aan het Narwa-front viel de vijand meermalen vergeefs aan. Bij de zware afweer ge vechten in het zuiden van het Oostelijk front heeft zich het 850e regiment grenadiers on der bevel van Luitenantkolonel Schmiö bijzonder onderscheiden. Bij Cassino stortten verscheidene door pantserwagens gesteunde aanval- lèn op het noordelijk deel van de plaats in ons geconcentreerd afweer- vuur ineen. Aan de Adriatische kust werden vijandelijke aanvallen afgesla gen en bij geslaagde eigen stoottroep acties verscheidene steunpunten van den vijand opgeblazen. Formaties Amerikaansche bommen werpers vielen op 22 Maart met ge bruikmaking van een geslopen wolken dek de stad Berlijn aan en lieten zon der grondzicht lukraak brisant- en brandbommen op verscheidene woon wijken vallen. In weerwil van de on ongunstige afweeromstandigheden wer den door luchtdoelgeschut 19 vijande lijke vliegtuigen, waaronder 13 vier motorige bommenwerpers, neerge schoten. Na stooraanvallen door eenige vijan delijke vliegtuigen op plaatsen in mid- den-Duitschland ondernamen forma ties Britsche bommenwerpers in den afgeloopen nacht terreuraanvallen op plaatsen in het Rijn-Maingebied, voor al op Frankfort aan den Main. In het stadsgebied werd aanzienlijke schade aangericht. De bevolking leed verlie zen. Nachtjagers en luchtdoelgeschut vernietigden hierbij 5-B viermotorige terreurbommenwerpers. De eerste lui tenant Becker, bestuurder bij een es kader nachtjagers, schoot in een en kele vlucht 5 vijandelijke bommenwer pers neer. Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen met goed gevolg afzonderlijke doelen in Londen aan. Bewakingsvaartuigen der marine schoten voor de Neder- landsche kust van 3 vergeefs aanval lende vijandelijke vliegtuigen er 2Pneer en het derde in brand. Amerikaansche formaties bommen werpers, die door sterke groepen jagers begeleid waren, zijn Donderdagmor gen naar Duitschland gevlogen en heb ben terreuraanvallen ondernomen >p Noordwest en Centraal Duitsch ge bied. Ondanks een voor de verdedi ging niet zeer gunstigen weerstoestand zijn sterke strijdkrachten Duitsche ja gers en jachtkruisers opgestegen, die de vijandelijke vliegtuigen in felle luchtgevechten wikkelden. Reeds vol gens de 'tot dusver ontvangen berich ten is een reeks toestellen neergescho ten. Ook op hun weg terug werden de vijandelijke vliegtuigen door de Duitsche luchtverdediging bestreden. De burgers en buitenlui hebben tegenwoordig nogal eenige offi- cieele administratie te verrichten, ook zij die dat vroeger niet deden. En voor de laatsten, waartoe ook ik behoor onlangs zei een zeer beminde vriend mij nog, dat ik een kind 'in de administratieve kunst was! baart dit uiteraard vaak problemen en moeilijkheden. Dat was ook weer dezer dagen het geval. Ik moest namelijk schriftelijk de vraag beantwoor den: „Stookt ge met losse of vaste brandstoffen?" Een vreemde zaak. Ik had namelijk steeds gedacht, dat steenkolen en dergelijke tot de roerende" goederen behoorden, derhalve „los" zijn, maar nu Schij nen zij ook gerekend te kunnen wofden onder de „onroerende" goederen, want zij blijken ook „vast" te kunnen wezen. Overigens: hoe komen die „vaste" brandstoffen in de kachel? Of moet men het woordje „vaste" opvatten als een onopvallenden wenk van de overheid om de brandstoffen goed vast te. houden, opdat men niet ontijdig in de kome? OVIDIUS. HET GULDEN VLIES. Balletjes zonder soep Ook een blijspel kan, laten we zeg gen, in meer of mindere mate een meesterstuk zijn. De comedie ,,'n Sla- pelooze Nacht" van den heer Jean Vallee. .is het stellig in zéér mindere mate, en, eerlijk gezegd, is het heele- maal geen meesterstuk het is zeli's niet eens een goed stuk. Daarvoor is vooreerst de ontknooping de teleur gestelde vrouw en moeder, die bij de dienstbode 's nachts een paar uur door brengt en dan later haar man en kin deren de fictie voorhoudt, dat zij lich telijk de eerbaarheid van de familie gecompromitteerd heeft een ietsje te véél derderangsch. Hef is stellig geen vernuftig en in elk geval weinig romantisch brein geweest, dat deze bloedelooze tooneelwemding, waar nu letterlijk smaak noch heerlijkheid aan zit, uitgedacht heeft. Mijn God, dan was er toch nog wel wat anders te vinden geweest! En verder is de heele geschiedenis nogaL langdradig. Einde- looze gesprekken over hetzelfde, tel kens terugkeeren naar hetzelfde punt. enfin er zat, behoudens een enkel geestig of even-ontroerend scènetje, meestal geen opschieten in. Dat dit stuk nog meeviel en dat er zelfs nog menschen waren, die het prachtig vonden, was hoofdzakelijk te danken aan het brillante spel van Fie Carelsen, die met innemende vlotheid de lieve, zorgzame vrouw speelde, die het op een kwaad oogenblik te machtig werd, dat haar man en kinderen zoo uithuizig geworden waren en haar tel kens, zooals zij het zelf zeide, voor een koud maal lieten zittén. Er had overi gens in deze rol, die men als een solo prestatie moet opvatten, nog meer fonkeling kunnen zitten, want men kreeg sterk den indruk, dat over het spel van Fie Carelsen bij tijd en wijle een zekere matheid lag en dat zij soms niet zoo stralend op dreef was als ge woonlijk. Enny Meunier een uit muntend actricetje! speelde met op gewektheid de nuances der dochterrol; Guus Oster was als haar broer een vlotte, gemoedelijke en een tikje levenswijze jongen. Mijn meening, die ik al vijftien jaar heb, dat Dirk Verbeek, die zich in de gebruikelijke directeursbescheidenheid ook weer een hoofdrol toebedeeld' had in dit 'stuk, een zeer slecht laat ik liever zeggen: in het gehéél geen acteur is, onderging gisterenavond nog eenige versterking. Alles wat deze map doet is er niet onder dat zou nog zoo erg niet zijn - doch er glad naast. Hij heeft -geen stem en geen houding en wanneer hij op een gegeven oogen blik een gelaatsmimiek moet maken, wordt het een grimas. Inmiddels zou de heer Verbeek voor dit blijspel toch van eenige beteekenjs kunnen zijn, wanneer hij namelijk eens zorgde, dat in de salon van het architectenhuis, waar ,,'n Slapelooze Nacht" alle drie de bedrijven speelt, eens een behoorlijk behangetje op den muur kwam. Als directeur van Het Residentie Tooneel zal hem dat vermoedelijk wel kunnan gelukken. De geheele vertooning lijkt mij het best te vergelijken bij balletjes in soep, die uit water bestaat. Aan het slot der voorstelling werden Fie Carelsen bloemen aangeboden en er waren een stuk of wat toeschouwers, die maar mét ophouden wilden met klappen mooi hadden zij het ge vonden. H. P. VAN DEN AARDWEG. DE INSLUIPERS. De recherche te Haarlem heeft een bende van 5 personen gearresteerd, die zich gespecialiseerd had op het gebied van de insluipingen in Haarlem en om geving. Deze heeren opereerden ook om de of 2 of 3 dagen in Alkmaar en wel het meest in de buurt van het station, op geraffineerde wijze en steeds met hun beiden. Zij verkochten de goederen ver buiten de provincie. De Alkmaar sche politie heeft zich in verbinding gesteld met de Haarlemsche. Het on derzoek is nog in vollen gang. Het is waarschijnlijk, dat nog kleedingstuk- ken achterhaald kunnen worden, zoodat één of meer gedupeerden nog weer in het bezit van de gestolen kleedingstuk- ken zullen kunnen worden gesteld. ZEDENMISDRIJF. Door de politie is aangehouden de wed. G.G. wegens overtreding van art. 250bis van het Wetboek van Straf recht (opzettelijk gelegenheid geven tot het plegen-van ontucht). In deze zaak zijn 10 getuigen gehoord. EEN JUBILEUM. Op 1 April a.s. hoopt de heer C. de Vroome, Rippingstraat 14, alhier,1 den dag te herdenken, dat hij vóór 25 jaar als onderwijzer bij het gevangeniswezen in dienst trad. Aangesteld op 1 April 1919 bfj de Rijkswerkinrichting te Veenhuizen, werd hij op 1 September 1937 als zoo danig overgeplaatst naar de strafgevange nis alhier. Daar de heer De Vroome een geziene persoonlijkheid is, die steeds ieder met raad en daad bijstaat en bij het per soneel een bijzondere plaats inneemt, zal het hem op dien dag zeker niet aan be langstelling ontbreken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1