side LING IIIWERS rs i I I DAGBLAD VOOR Hevige afweergevechten tusschen Perwomaisk en Brody. RIL ensttreding v, d, blad, iste a-typiste of i Co/, i 353 en 577, Gevechten van man Dnjepr en Balti en Proskoerof ontruimd. tegen man tusschen Tsjaussy. Roemenië ziet gevaren onder oogen. Churchill voor de radio. Weinie nïeruws over invasie. DuitscK commentaar. Sinaasappelen voor kleine kinderen. Doodvonnis voltrokken. Nieuws in 't kort. V.U.C. speeli gelijk iegen Heracles. Z.V.V. wint van Helder. Turnlust nam afscheid van haar directeur. STAD EN OMGEVING. IUIS <CKAS 29 MAART ur, ten huize BEEK, Be ten overstaan C. ROOS, ÏOUWERS- iTARIS, Ibakken met jelkisten, zak- ïet gewichten, rk en eenig enz., alsmede rhouden ITJE, 1000 KG. itant geld. en voor de :t NDE Café HE POORT", veg 8, maar. en Zondags ziek. velend, r. d. KRAAN. G „TkO.V," lW.t vburgzaal van lewerking van r D. de Vlie- G. Pranger, in 1 bedrijf, Dans 6 u. ipenb >sten des lands een m en met uitvoerige ing,,liefst ver- April a.s. inge- rt. Kant. J. H. worden voor agd en van fijn zeer goede v. d. blad. )PMAN huisplein KUNSTVEÏ- jke goederen rijen, antieke Delftsch aar- Curiosa, etc. 9 verzekerd. irt, 19.30 uur, ide muziek. mien's boekh. f 1.—, jeugd- choleb NIET :ool, groene kool, willen telen, vra- dzakelijk. j Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. MAANDAG 27 MAART 1944. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 73, 2 pagina's. Prijs der gewone advertenties in deze editie min. 1.40, elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cent. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN ^•DEN FüHRER, 26 Maart. - Het opper bevel van de weermacht maakt bekend' Aan den benedenloop van de Oekrainsche Boeg werden verschei dene aanvallen en overzetpogingen van de Sovjets verijdeld. Aan het geheele front tusschen Perwomaisk en ten -oosten van Brody zijn onze troepen in hevige afweergevechten gewikkeld, in welker verloop de steden Balti en Proskoerof ont ruimd werden. Bij Tarnopol vernietigde een van onze pantserformaties in een vastberaden aanval 25 vijandelijke stukken geschut. In de succesvolle afweergevechten ten zuiden van de Pripet-moeras$en heeft zich de majoor der reserve Stro bel, commandant van een regiment artillerie, dom: bijzondere dapperheid onderscheiden. Tusschen Dnjepr en Tsjaussy vie len de bolsjewieken na hevige artil- lerievoorbereiüing met verscheidene divisies infanterie en pantserforma ties aan. In felle gevechten behaal den onze troepen een volledig af- weersucces. Plaatselijke penetraties werden in kloekmoedige tegenaan vallen gezuiverd, de binnenge drongen vijand werd in een gevecht o van man tegen man vernietigd. Ten zuidoosten van Witebsk onderna men de Sovjets als gevolg van de zware verliezen die zij de vorige dagen geleden hadden, slechts vergeefsche plaatselijke aanvallen. In het Hooge Noorden werden vijan delijke aanvallen in den sector Kanda- laksja afgeslagen. In Italië werden bij Cassino sterke vijandelijke stoottroepafdeelingen, die door artillerie werden gesteund, met zware verliezen voor den vijand afge slagen. Van de rest van het front wordt slechts melding gemaakt van weder- zijdsche activiteit van verkenners en stoottroepen. Eenige vijandelijke stoorvliegtuigen zijn in den afgeloopen nacht tot West- Duitschland en tot het gebied van Ber lijn doorgedrongen. Het legerbericht van Zaterdag luidt' Op het bruggenhoofd Nikolajef mislukten vrij krachtige vijande lijke aanvallen na zware gevechten. Pogingen van den vijand, om de Oekrainsche Boeg in haar beneden loop over te steken, werden ver ijdeld. De op eenige plaatsen aan derr westelijken rivieroever gelande bolsjewisten werden in een onmid dellijke tegenactie vernietigd of opeengedrongen. Tusschen den middenloop van de Oekrainsche Boeg en den Dnjestr, alsmede westelijk van den Dnjestr in het gebied ten noorden van Bal ti, bieden Duïtsche en Roemern- sche troepen den opdringenden viiand hardnekkig tegenstand. Tusschen Proskoerof en Tarnopol drongen de bolsjewisten met over machtige strijdkrachten verder naar het zuiden door. Aanvallen op bei de steden werden in zware gevech ten afgeslagen: Door een tegenaan val onzer troepen in het gebied van Brody leden de bolsjeyristen zware verliezen. Noordwestelijk van Kowe! werden de bolsjewisten ver der teruggeworpen. Ten zuidoosten van Witebsk hand haafden onze troepen hun stellin gen tegen nieuwe vijandelijke door braakpogingen, zuiverden plaatse lijke penetraties en brachten den bolsjewisten ook hier zware ver liezen aan dooden en gewonden toe. Aan de rest van het oostelijke front heerschte slechts plaatselijke gevechts bedrijvigheid. De strijd in Italië. Tn Italië hervatte de vijand zijn doorbraakpogingen bij Cassino. De aanvallen, die den geheelen dag met sterke strijdkrachten op het oostelijke en het noordelijke deel van de plaats worden ondernomen, strandden op den hardnekkigen tegenstand der 1ste val schermjagersdivisie, die daar opereert onder bevel van luitenant-generaal Heldrich. De zware afweerstrijddezer divisie werd op voorbeeldige wijze ge steund door de onder bevel van luite nant-kolonel Denzinger en kapitein Lvdecke staande artilleriegroepen. De vijand leed zware verliezen. Van het overige front worden geen bijzondere gebeurtenissen gemeld. - Boven Italië werden gisteren 12 vijandelijke vlieg tuigen neergeschoten. Terreurvluchten Formaties Amerikaansche bommen werpers vlogen op 24 Maart, het RVn- Maingebied binnen en lieten bommen vallen op verscheidene plaatsen, vooral op Frankfort aan den Main. Onder de moeilijkste afweeromstandigheden wer den 9 vijandelijke vliegtuigen vernie tigd: Bij een nieuwen terreuraanval op Berlijn in den* nacht van 24 op 25 Maart leden de Britsche terreurvlieg- tuigen de zwaarste4verliezen: 112 vier motorige bommenwerpers werden ver nietigd. Tn verschillende woonwijken van Berlijn ontstonden branden en verwoestingen. De bevolking leed ver liezen. Londen aangevallen. Sterke formaties zware Duitsche ge vechtsvliegtuigen vielen m den afge loopen nacht Londeu wederom aan. De geconcentreerde aanval veroorzaakte hevige ontploffingen en talrijke bran den, die zich nog gedurende den- aanva) uitbreidden tot oppervlaktebranden. Eenige Britsche stoorvliegtuigen vlogen over het grensgebied van West-Duitseh- land. In de vroege ochtenduren van den 24sten Maart brachten bewakingsvaar tuigen der marine in het Kanaal, twee Britsche torpedomotorbooten tot zinken en beschadigden twee andere zoo zwaar, dat die verloren geacht kunnen wor den. Tegelijkertijd sloegen zij ver scheidene vruchtelooze aanvallen van jachtbommenwerpers af. Duitsche duikbooten brachten ln zwa- ren strijd van konvooien in het noor delijke deel. van den- Atlantischen Oceaan en in de Middellandsche Zee IC schepen met een gezamenlijken inhoud van 46.000 ton, alsmede 5 torpedojagers en escortevaartuigen tot zinken. Bo vendien schoten zij 3 vijandelijke vlieg tuigen neer. BOEKAREST, 26 Maart (D.N.B.) Alle bladen bevatten op een in het oog springende plaats van hun Zondag ochtendedities een uiteenzetting, waar in zich het officieele Roemeensche standpunt weerspiegelt ten aanzien van den toestand die ontstaan is doordat het Roemeensche grensgebied hij de mili taire operaties is betrokken geraakt De uiteenzetting vermeldt o.a. het volgende: ,,Wij verhelen de waarheid niet over de moeilijke tijden die wij beleven Doch sedert eeuwen kennen wij slechts, ernstige levensomstandigheden. Onze aan gebeurtenissen zoo rijke historie heeft ons daarmede vertrouwd gemaakt Zij gebiedt ons thans, het vertrouwen in onze krgcht en in ons recht niet te verliezen. Het is het gebod van dit oogenblik, de gevaren onder de oogen te zien, zich niet voor hen te verber gen, niet te trachten, hen te ontgaan, doch hen tegemoet te treden met het vaste geloof in de natie, in den staat en in het leger. Onze staatkundige organi satie vervult ongestoord haar plicht. De natie is eensgezind, maar het leger is de steun van ons bestaan als staat en na tie." Door bet Staal bedrijf der P.T.T. zal met Ingang vaa 1 April a-s. rage! van 40 et met beeltenis van Corn sin Evert* en de Jongste wor- den aftyeyaven. CNF/PÏVPbx STOCKHOLM, 26 Maart (DNB) Churchill heeft heden voor den Brit- schen omroep gesproken tot het Brit sche volk. Ter inleiding zeide hij, vol gens den Britschen berichtendienst, dat de geallieerden „een langen en vrees lijken marsch" moesten afleggen. In het verder verloop zijner rede sprak Churchill over de verhouding van den strijd tusschen Oost-Azië en Europa. Hij verklaarde, dat men er rekening mede mag houden, dat de „Amerikaanscl\e broeders" met den laatsten vezel van hun kracht tot het einde zullen strijden. Voorts trachtte Churchill de op zijn regeering uitgeoefende critiek een an dere richting te geven. Hij sprak van een „groot aantal fatsoenlijke, ja zelfs prominente liedenN die er oprecht van overtuigd4pijn dat zij met hun critiek nuttig werk kunnen doen". Churchill zeide verder, dat ongetwijfeld thans reeds zekere ministers opdracht hebben tot het ontwerpen van plannen voor den tijd na den oorlog, „hij Kon echter niet garaiideeren, dat alles volmaakt zal zijn". Aan het slot van zijn radiorede sprak Churchill over „het uur der steeds dichter bij komende ge vechtshandelingen". weshalve niet van een demobilisatie gesproken kan worden. Ook hierbij wees hij op „het schitterende leger der Ver-, Staten" dat gereed staat. resp. bin nenstroomt. Hij beweerde, dat be halve dit leger ook Britsche troe pen in overeenkomstigen getale ge reed staan. Ten slotte verdedigde Churchill zich tegen het verwijt, vaak loos alarm fp hebben geslagen. ïn dit verband gaf hfI de mogelijkheid toe. dat Engeland sell „het voorwerp zou kunnen worden van een nieuwen vorm van aanvallen van den kanf van den vijand." •BERLIJN. 26 Maart (DNB). Sieg fried Horn, de diplomatieke correspon ded van het DNB merkt op, dat. ter wijl eerst den indruk was gevestigd dat Churchill rapport zou" uitbrengen °7er den militairen toestand, na be studeering van zijn rede niets anders over bliift dan te constateeren. dat de mogendheden, die beweren ter bevrijd ding te zijn aangetreden, nog een lan gen en vreeslijken marsch zullen moe ien aflpggen. Opmerkelijk Is. dat Chup- ehill tweemaal opmerkte, dat de Ame rikanen een bftzondere aderlating zul- 'en moeten ondergaan, niet alleen in vuroDa. maar ook in het Verre Oos ten. D'at wordt dan in de schoonklin kende formuleering gezegd, dat „het urachtige leger der Ver. Staten blijft binnen stroomen Volgens BerlïfnsrSe opvatting kan dat niet anders beteekenen, dan "dat de Ver. Staten 'trorden uiteenoodigd in te soringen. waan Engeland ook thans neg tracht werkelüke offers aan 'de fron ten te ontkomen. Overigens heeft Chur chill veel onbesproken gelaten, zooa1* het Atlantische Charter, de Finsehe kwestte en de Middellandsche Zee- ooTttlek van Moskou, evenals de be trekkingen van Engeland met de Ven- eenlgde Staten, terwijl het eigenWk verwachte thema der rede de invasie zoo vaag ter snrake gebracht werd. dat er ln het geheel geen prnoagsndlst!- sche kracht van uitging. Men ziet in d»7p rede dan o<jk tn Duttsehland veel minder een onheldering en het trekken van een duidelijke Tfln dan een nogin» mn de eigen openbare meening te ka' meereii. Amerlkaansche teleurstelling STOCKHOLM. 27 Maart (DNB). Naar de Britsche berichtendienst uit Washington meldt, is men in politieke, doch vooral ln perskringen aldaar te leurgesteld over de rede van Churchill Men had verwacht, dat de Britsche premier zijn standpunt zou bepalen ten aanzien van de actueele politieke en strategische kwes ties en dat ht! de eerste «ru zijn, die belangrijke gebeurtenissen zou mede deel eft Vrijwillige-pantsergrenadlers-brlga- de .Nederland'. Bij de atweerge- veehten Ie het gebied van Leningrad hebben de manschappen der tfy- Vrijwillige - pantsergranadiers-brlgada .Nederland" zich onderscheiden. De brigade-commandant, tyl Oberlührar Wagner, dia zeil het Ridderkruis draagt, reikt aan zijn mannen het Uzeren Kruis eit Uf PK Wlsnlewski/O/H/P m 's-GRAVENHAGE, 25 Maart. - Voor kinderen van 0 tot en met 3 jaar zul len wederom 500 gram sinaasappelen beschikbaar worden gesteld. Men moet hiertoe de bonnen .^Reserve D28" en „Reserve E28" vóór oi op 29 Maart a.s. bij zijn groentehandelaar inleveren. De aflevering der sinaasappelen zal zoo spoedig mogelijk plaats vinden. OPENING VAN TWEEDE FRONT UITGESTELD? MADRID, 26 Maart. - Naar Arriba" uit Londen meldt, is men in Engeland oyer de ontwikkeling van de militaire gebeurtenissen in Zuid-Itdlië zeer on tevreden. De Engelsche bladen ver helen niet, dat de heftige tegenstand het geallieerde opperbevel zoozeer onder den indruk heeft gebracht, dat men de ppening van het tweede front heeft uit gesteld. Men kan wel nagaan, zoo ver volgen de Engeische persstemmen, hoe veel grooter de tegenstand in West- Europa zal zijn, waar de Duitschers over hun beste verdedigingswerken be schikken. 's-GRAVENHAGE, 27 Maart. Officieel wordt medegedeeld: De Nederlandsche onderdaan Peter Johannes Maria Vloet, die door het Duitsche Ober gericht in de bezette Ne derlandsche gebieden wegens verboden bezit van wapens en poging tot moord op Duitsche politieambtenaren als sabo teur ter dood veroordeeld was, is na dat de kwestie van gratieverleening was onderzocht, terechtgesteld. De uitbarsting van den Vesuvius. Naar uit Zuid-Italië wordt gemeld, is 't tempo van de uitbarsting van den Vesu vius sedert Vrijdagavond langzamer ge worden. Er vinden echter nog steeds nieuwe erupties plaats. De gevaarlijke aschregen is wat verminderd, doch de rookwolken, die boven het geheele gebied hangen en een hoogte van 3000 meter be reiken, zijn dichter geworden. De top van den vulkaan is bedekt met een dikke sneeuwlaag. *t Was buitengewoon jammer, dat de wedstrijd VolewijckersHeeren veen na ruim 11 minuten spelen al gestaakt moest worden. Jammer, omdat er nu eenige onregelmaat in de landscompetitie komt, maar jammer ook, omdat iedereen nieuwsgierig was naar het verloop van den strijd. Immers, Heerenveen was de ne derlaag tegen VUC blijkbaar ver geten en gaf den Amsterdammers volledig partij. Zelfs gelukte het den gasten het eerste doelpunt te ma ken, ongeveer 10 minuten na het begin, maar even later moest de scheidsrechter het spel staken. Een onverwacht einde dus van een kam pioenswedstrijd! VUC speelde thuis tegen Heracles,, dat met een geheel nieuwe opstelling in het veld kwam en nu kans zag, een gelijk spel te forceeren. En dat gelij ke spel kwam den Twentenaren wer kelijk ook toe. Zelfs had het heel weinig gescheeld, of Heracles was met de beide punten huiswaarts gegaan) VUC begon welis waar goed, doch werkte de aanvallen niet af. Na een kwartier werd Hera cles sterker en kreeg verschillende kansen, uit een waarvan de Twente naren de leiding namen. Spoedig na de rust kwam de gelijkmaker en in dezen stand kwam geen verandering meer. PSV, dat het voordeel had, om voor eigen publiek tè spelen al werd de beslissingswedstrijd dan ook op het neutrale Eindhoven-veld gespeeld kon dat voordeel niet uitbuiten. Met niet minder dan 30 won Longa, dat daarmee dus voor den eersten keer het Zuidelijk kampioenschap behaalde. De Tilburgers 'speelden enthousiaster dan PSV, hadden bovendien het ge luk aan hun zijde en zoo kwam de ti tel terecht bij die club, welke op papier weinig kans had PSV kon haar aanvalsspel niet ont plooien en toen een der achterspelers een kans weggaf, waardoor Longa goedkoop aan de leiding kwam, werd het spel van PSV> zeer onzeker. De middenlinie durfde niet naar voren gaan en daardoor bleef hét verband in de ploeg zoek. Toen in de eerste helft PSV's midvoor voor open doel faalde, raakte men heelemaal de kluts kwijt. Met een strafschop kwam Longa's tweede doelpunt en vlak voor tijd werd de stand tot 3—0 opgevoerd. ZVV klopt Helder! In Zaandam werd een begin gemaakt met de promotiewedstrijden van de 3e klas-kampioenen. Men* weet. dat Helder, Zaandijk en ZVV de drie gegadigden zijn voor één plaatsje in de twee de klasse. De Zaansche ploeg wist de zen eersten wedstrijd tegen Helder met 10 te winnen. Geen groote zege dus en de uitslag wijst op Spanning. De ploegen deden niet veel voor el- kaar^ onder en juist daarom zijn de puntjes voor ZVV zeer kostbaar. Intusschen behoeft Helder nog niet te wanhopen: het heeft nog drie wed strijden voor den boeg! In de 4e klasse A is thans ook ein delijk de beslissing gevallen. Wel trachtte Texel nog Wieringerwaard voorbij te streven, maar het gaf niet. Texel won met 6—3 van Atlas, doch Wieringerwaard bleef met 3—1 tegen Vrone meester van het terrein, zoodat de Wieringerwaarders kampioen wer den. Ze moeten nu nog twee wedstrij den spelen tegen LSVV, de kampioene van het vorige seizoen en dan kan de winnaar beginnen met de promotie wedstrijden naar de derde klasse. Een lange weg dus Bekerwedstrijden. De bekerwedstrijden vallen in den smaak van het publiek. Overal trok ken deze ontmoetingen vele toeschou wers en vrijwel overal werd er vin nig gestreden om de beide puntjes. Alcmaria stelde haar aanhang danig teleur door gelijk te spelen tegen de Kennemers. Deze tegenstanders waren eigenlijk over alle linies de minderen, maar hun zwakke voorhoëde wist de fouten in de Alcmaria-verdediging netjes af te straffen. Op een gegeven oogenblik stond het 41 voor de thuis club, die toen wat al te kalm begon te spelen en daarvan profiteeren de Béverwijkers geheel terecht. West-Frisia we nemen slechts en kele ontmoetingen in deze beschouwing op deed opnieuw uitstekend werk door gelijk te spelen tegen de eerste klasser DWS. 't Werd 11 en het ge lijke spel verdienden de Enkhuizers ten volle. Hollandia ondervond, hoe lastig het is, om van een lager geklasseerde, te winnen. De Hoornsche club trok naar Wervershoof om WW te bekampen. De 4e klassers bleken geheel opgewas sen tegen Hollandia en slechts uit efen strafschop wist Hollandia ten slotte nog te winnen. .Bij USVU-QSC kwamen de tijds omstandigheden een woordje meespre ken. De 4e klassers waren in de min derheid en QSC leidde dan ook op een gegeven oogenblik met 31. Toen vloog ook de laatste voetbal aan flarden en de wedstrijd moest gestaakt worden. Er waren echter nog slechts enkele minuten te splep, zoodat men mag aan nemen, dat QSC den wedsrijd gewon nen heeft. Tenslotte wijzen we op het matige succes van Schagen in deze bekercom petitie. Thans moest genoegen genomen worden met een gelijk spel tegen BKC en dat moest toch eigenlijk niet noodig zijn voor een sterke derdeklasser! Kampioenschap van Nederlan:V VUC—Heracles 11; De Volewijikers Heerenveen gestaakt met stand 10 voor Heerenveen; PSVLonga 03; WageningenPEC 12. Tweede klasse B: DOSVrienden schaar 3-2; Watergraafsmeer-De Spar taan 21. Competitie: Promotie 3e klasse. ZVV —Helder 10; Derde klasse D: De Meer WA 33. Vierde klasse A:Texel— Atlas 6—3; Wieringerwaard—Vrone 3 1 (W. kamp,). Res. 2e klasse A: Hel der 2—RCH 2 20. Res. 3e klasse A: HRC 2—Alkm. Boys 2 3—0. N.V.B.-BEKER: Alc. Victr.—De Ken- nemers '4—4; HVCDWV 2—1; Hilver sumHaarlem 58; SantpoortAFG 1—6; WFCZFC 1—0; Volendam—Alk maarsche Boys onb.; Stormvogels-Her cules 3-4; HBC—RCH 3—3; West-Fri siaDWS 11; ZeeburgiaAjax 15; EDOElinkwijk 0—0; N.-Niedorp-Wa- tervogels onb.; SchageiiBKC 11; Oudesluis—DTS 0—5; WW—Hollandia 2—3; SEW—Andijk 6—1; Sporters—Al ways Forward 04; ElectraUitgeest 2—2; GVO—QSC 1—3; DEM—Bever wijk afgel.; GVO—Assendelft 13 Noordhollandsche: PettenMèervo- gels A 2—1. Gouden Kruis: Schoorl 2—Kolp. Boys 1 2—2; DTS 2—Vios 1 4—0; DTS 3— WZ 2 3—0. ALCMARIA—KENNEMERS 4—4. Zeer teleurgesteld trok de Alcmaria- aanhang af, toen de scheidsrechter het einde gefloten had van dezen wedstrijd. Immers, de withemden hadden genoe gen moeten nemen met een gelijk spel, terwijl een groote overwinning binnen hun bereik had gelegen. En de oorzaak was' niet te vinden bij de beide inval lers! Verre van dat; deze twee spelers speelden een verdienstelijken wedstrijd en de jonge Vasbinder in het* doel kon aan de doelpunten niets doen. 't Leek ons een rustige doelman, die echter nog moet leeren uittrappen, 't Ging alle maal vgoed tot ongeveer een kwartier voor tijd. Toen stond het 41 voor Alc maria, dat over alle linies sterker bleek en dat zelfs meer doelpunten had kun- nei maken. En toen begon men een klein beetje minder geconcentreerd te spelen in de achterhoede en middenlinie, terwijl bo vendien de vleugelspelers der Kenne mers een al te groote vrijheid gegund werd. En zoo kon het gebeuren, dat in de laatste tien minuten de Kennemers zoowaar nog gelijk maakten. Rootring had na een kwartier Alcma ria de leiding gegeven met een hoog schot, tien minuten na de hervatting maakte Godvliet uit een hoekschop van Ferverloo er 20 van en toen werd het even al te lauw. Direct waren de Ken- nemers er bij en straften die lauwheid af met een goed doelpunt. Doch in de zelfde minuut maakte van Wieringen uit een hoekschop van Ferverloo het derde Al cm aria-do el punt, om vijf mi nuten later nogmaals een voorzet van Ferverloo via Godvliet te benutten. Toen was het dus 41. En 't was alle maal als vanzelf gegaan. Geen al te fraai spel, maar wel productief spel. Toen maakte Bakker een fout en werd het 24. En een paar minuten later speelde Bakker te. zacht terug op den doelman en was de stand op 43 ge bracht. Wel trachtte Alcmaria toen de zege veilig te stellen en ging opnieuw tot aanvallen over, doch vlak voor tijd leverde een schermutseling voor het witte doel den gelijkmaker op. De scheidsrechter was buitengewoon zwak, al had dat niet veel invloed op het spelverloop. H.S.V. I—VITESSE n 3—1. Uit alles bleek dat Vitesse zich voor genomen had haar huid zoo duur mo gelijk in Heiloo te verkoopen. De eer ste helft van den wedstrijd was dan ook grootendeèls voor de bezoekers. HSV moest alle zeilen bijzetten om voor Hp rust geen grootere achterstand te krijgen dan 01. daar de bezoekers steeds voor 't HSV-doel zaten. Zii trof fen Dekker echter in goede conditie aan. Toch moest hij eenmaal visschen voor een goed gericht schot. Na de rust waren de bordjes echter verhangen en steeds was het nu de thuisclub, die het beste van het spel |had. Nadat v. d. Berg gelijk had ge smaakt, was het even later Schut die onverwacht op doel schoot en zijn club daarmede de leiding gaf. Vitesse kwam nu onder den HSV-druk van daan en haar uitvallen waren nog zeer gevaarlijk. Toen HSV er echter 3—1 van maakte speelde Vitesse een ver loren wedstrijd en zag HSV zich in de volgende ronde van de Gouden Kruis- wedstrijd geplaatst. Turnen. „Dit oogenblik zal ik nimmer meer vergeten." In de dancing van de Harmonie heerschte Zondagmiddag een groote drukte, toen de heer J. J. Poll, na 42 jaar lid van Turnlust te zijn geweest en hiervan 31 jaar als directeur te zijn opgetreden, afscheid nam. Hierbij waren o.m. aanwezig enkele eereleden, alsmede de beschermheer Dr. Haverkamp. Het moet voor den heer Poll een ontroerend oogenblik geweest zijn, toen uit ongeveer 100 kindermonden frisch en helder het „Turnlust" lied, weerklonk, weermee de adspi- ranten afscheid namen. De heer J. Schotsman Sr. was de tolk der jeugd, toen hij den heer Poll dankte voor het werk voor deze afdeelingen. Met de kernachtige woorden „Wordt allen goede, trouwe en waardige Turnlust- leden" en een fermen handdruk nam de heer Poll afscheid van zijn jeugd, waarna het officieele gedeelte begon. De voorzitter van Turnlust, de heer C. Habiecht, noemde dit afscheid zwaar, omdat Turnlust en Poll één zijn. Veel werk wjerd door den schei denden directeur gedaan, zooals de oprichting van de dames- en meisjes- afdeelingen en de groep der dames- senioren. Spr. herinnerde aan de suc cessen te Brussel en roemde de orga nisatorische kennis van Poll door te herinneren aan de groote nationale wedstrijden, welke in Alkmaar wer den gehouden. „Aan uw werk is het te danken, dat Turnlust den omvang kreeg, welke zij thans heeft," aldus spr., en als blijk van waérdeering spelde hij den heer Poll het insigne van het eere-directeurschap op de borst. Namens de leden bood hij hem een enveloppe met inhoud aan om onder gunstiger omstandigheden daarvoor een blijvend geschenk te koopen. Mevr. Poll werden bloemen aangeboden. Ook andere sprekers voerden hier na het woord. Zoo sprak namens den Turnkring Alkmaar en Omstreken de heer J. van Zoonen, die dank bracht voor het vele werk dat voor den „Kring" werd verricht. Hij hoopte dat men nimmer tevergeefs een beroep op den heer Poll zóu doen. Namens de directie der Harmonie bood de heer Ch. de Lange een fraai bloemstuk aan. De heer Poll bedankt. De heer Poll, die alle sprekers af zonderlijk beantwoordde zeide o.m., dat dit afscheid hem zwaar viel. Steeds werkte spr. met plezier in de vereeni- ging met wie hij lief en leed deelde. Spr. bracht dank aan allen, die hem bij de lessen terzijde hebben gestaan, want zonder die hulp was. het werk hem onmogelijk geweest, ,Ik neem wel afscheid als uw directeur, doch als vriend niet. Dit oogenblik zal ik nim mer meer vergeten," aldus besloot spr. zijn rede, welke onderstreept werd door een krachtig en langdurig ap plaus van een enthousiaste zaal tur ners, die op waardige wijze afscheid nam van een pionier voor het Alk maarsche turnleven. Een pionier, waaraan velen, zeer veel verschuldigd zijn. Dammer. KAMPIOENSCHAPPEN VAN WEST-FRIESLAND. Gisteren zijn de wedstrijden, begonnen om de persoonlijke kampioenschappen hoofdklasse en eerste klasse van het dis trict West-Friesland van den Prov. N.-H. Dambond. Voor de hoofdklasse hebben zich 17 deelnemers aangemeld. Voor de eerste klasse 5. De groep hoofdklasse speelt in twee afdeelingen, genoemd de groep Schagen en de groep Hoorn. D$ groep Schagen telt 9 deelnemers, n.l.: H. Kruider, J Ravestijn en M, Oud uit Alkmaar; D. Dissel, C. Leibrand en L. Rab uit Den Helder; Th. de Haas uit Broek op Lan- gendijk; Joh. Huytema, N.-Scharwoude en A. J. José uit Limmen. De groep Hoorn telt 8 deelnemers, n.l.: L. Ravestijn en J. Schuit uit Alkmaar; A. Bizot uit Zwaag; P. Groot uit Wog- num; A. Grooteman uit' Wervershoof; J. Meester uit Andijk; N. Smit uit Berk hout en P. Zwuup uit Hoogkarspel. Van elke groep worden de 4 best aan komenden in den eindstrijd geplaatst. De spelers, die in hun groep-wedstrijd geen 40°/.i van het aantal te behalen winstpunten krijgen, moeten een volgen de maal in de le klasse uitkomen. De vijf deelnemers le klasse zijn: H. J. Toepoel, Alkmaar; N. Jol en W. Strij- bis, Broek op Langendijk; P. Mienis, Oudkarspel en Jb. Grootjes, Z.-Schar- woude. In Alkmaar werden gistermiddag de wedstrijden voor alle drie groepen offi cieel geopend. De heer P. Beers heette namens het district West-Friesland van den Prov. N.-H. Dambond de spelers wel kom, in het bijzonder de spelers uit Den Helder. Hij sprak er zijn vreugde over uit, dat de kwestje Den HelderNed. Dambond geheel is opgelost. De verdere partijen zullen te Hoorn en Schagen worden gespeeld. Spr. riep de medewer king der spelers in om de wedstrijden zoo geregeld moglijk te doen verloopen Nadat hij nog verschillende toelichtingen had gegeven en vragen had beantwoord en de heer Dissel voor Den Helder woor den van dank had gesproken, namen de negen partijen een aanvang. (De partij BizotL. Ravestijn moest wegens ziekte van den laatste worden uitgesteld). De uitslagen der eerste ronde wai*en: Hoofdklasse: KruiderDissel 1—1; De Haas—Rab 1—1; Huijtema—José 0—2; .J. Ravestijn—Oud 1—1; Schuit—Zwuup 20: Groot—Meester 1—1; Grooteman—N. Smit 2—0. le Klasse: Grootjes—Jol 0—2; Mienis— Toepoel 2—0. Paardensport. OPENINGSDRAVERIJEN TE HILVERSUM Geersen wint 4 nummers. HILVERSUM. 25 Maart. Heden middag werden op de baan van 't Hil- versumsche Sportpark de openings draverijen gehouden van dit seizoen welke de volgende resultaten hadden Openingsprijs, draverij voor paar den, die nog geen drieduizend gulden hebben gewonnen; afstand 1640 meter: 1. Guy Hanover, rijder W. H. Geer sen, tijd 2 min. 47,4 sec.; km-tijd 1 min. 40,8 sec., totalisator winnend f 1.50. Welkomprijs, draverij internationaal voor paarden, die 2000 gulden of meer hebben geVonnen. afstand 2020 meter: 1. Nar Ciso, rijder W. H. Geersen, tot. w. f 1.30. Voorjaarsprijs, draverij voor Neder landsche paarden, die 6000 maar nog geen 16.000 gulden hebben gewonnen, afstand 2000 meter: 1. Caid, rijder E. Kruythof, tijd 3 min. 9 sec., km-tijd 1 min. 34,5 sec.; 2. Buziau K. W., rijder L. Dooper, tot. w. f 3.30, pl. f 2 en f 3.90. Lenteprijs, draverij voor Ned. paar den, die 2000, maar nog geen 8000 gul den hebben gewonnen; afstand 2000 m.: 1* Frans, rijder W. H. G e e r s n, tijd 3 min. 6,2 sec., km-tijd 1 min'. 33 sec.; 2. Welkom,, rijder J. Wagenaar, tot. w. f 2.20, pl. f 1.70 en f 3.30. Tulpenprijs, intern, draverij voor amateurrijders, afstand 2000 meter: 1. Diabolo, rijder S. van Voorts, tijd 3 min. 8 sec., km-tijd 1 min. 33,1 sec.; 2. Anselor, tot. w. f 4.50, pl. f 2.30 en f 1.50. Crocusprijs, draverij voor Nederl. paarden, die 4000 maar nog geen 10.000 gulden hebben gewonnen, afstand 2000 meter: 1. De Gleaner T., rijder W. H; Geersen, tijd 3 min. 8 sec., km-tijd 1 min. 33,1 sec.; 2. Caid, rijder E. Kruythof, tot w. f 1.20, pl. f 1 en f 1. HET GULDEN VLIES. „Loods aan Boord." Toen de heer Jan Fabricius zijn melo drama „Loods aan Boord" geschreven, en de wereld ingezonden had, kwam hij al een halve eeuw te laat. En tusschen dat oogenblik en Zaterdagavond 1.1. ligt wéér eenige tijd. Men begrijpt dus.. Ik heb mij vroeger al 'eens afgevraagd of dit heele tooneelspel draaiende orn een moeder, die een ijzeren tyran in de gedaante van een fondantje is, en daar enboven voor haar heele familie, met medeplichtigheid van haar huisarts, blindheid simuleert, om het medelijden de respect der kinderen goed op peil t« houden door Fabricius niet bedoeld was als een soort (en ik schrijf thans even voor de ingewijden in onze litera tuurgeschiedenis) dramatische Julia- historie louter en alleen in scène ge zet teneinde eens te kunnen vaststel len in hoeverre de tooneelkritiek er in tippelen zou. Hiftrmede bedoel ik na tuurlijk niets onvriendelijks aan het adres van de leden van U.L.V.A.D.E.R.O., die het publiek op dit meesterwerk van onmogelijkheid, valsch pathos, langdra digheid en beschamende zelfvernedering getracteerd hebben. Iets onvriendelijks? Het tegendeel is waar. Wanneer ik de heeren op het oogenblik hier had schonk ik hun mijn laatste staartje Bols uit en de dames bood ik elk een overi gens, naar ik hoop niet mijn laatsten! kus aan. Want zij hebben dit stuk dat, wil het nog eenigermate boeien, eene allervoortreffelijkste vertolking vraagt opgevoerd op een wijze, die ik voor dilettanten ronduit brillant wensch te noemen. Toen ik naar den schouwburg ging, vreesde ik, dat ik de voorstelling min of meer zou moeten „uitzitten" in de cel van mijn persoon lijke verveling en ergernis. Dat is niet gebeurd. Ik heb genoten en spelers en regisseur hartelijk en oprecht bewon derd. Jannie Haasbroek was, als moeder Maree, volkomen in vorm; een benau wende figuur, die met haar zelfzuchtige liefde de menschen uit haar omgeving vermoordt. Thea Kroon was haar felle dochter, met oogenblikken van vrouwe lijk gevoel en vrouwelijk raffinement^ Piet Lely vertolkte vlot, ofschoon iets te cliché-achtig, den postbode. Wij ge noten het voorrecht Roel Nottelman, de geknipte jeune premier van Alkmaar, in pilo öp- de planken te zien en hem te hooren spreken met een groc-stem. De eerste seconden was ik bang, dat het uitloopen zou op een kanarievogeltje, dat een poging doet om te brullen. Maar het viel zeer mee. Alleen: Nottelman moet beter, althans overtuigender, boos leeren kijken. Riek Dekker zorgde in haar rol van het kamermeisje voor een frissche en fleurige verrassing. De „ar tist" van den avond was zonder twijfel Piet Kroon, die den murw gesnauwden echtgenoot van moeder Maree voor het voetlicht bracht. Hij deed het prachtig; met een fijnheid, die de grenzen van het dilettantisme verre overschreed. Zijn toespraak tot de hengels om een en kel doch voornaam ding te noemen heeft mij eenige minuten van ontroe ring verschaft. De tante Janneke van Ans Couwenhoven stond nog wat in de grondverf, was ook eeniets te stijf, maar dat moet de speelster vergeven worden, want het gaat hier om een las tige en ondankbare rol. De jongstp zoon van den huize liep rond met het ge dicht en de ziel van Jaap Best. Ja, en wat nu over Jaap Best? Hij is een knap dilettant-tooneel- speler, maar hij lijkt een paar graad jes te zelfbewust. Wanneer ik hem als een kievit, die pas de honderdduizend getrokken heeft, het tooneel op zie stappen, moet ik altijd denken, dat hij juist tegen zichzelf gezegd heeft: „Als jeblieft, hier is Best!" Als hij nu plechtig belooft dat hij een volgende keer niet zal zeggen: „Alsjeblieft, hier is Best, Best!", dan verklap ik nu nog, dat hij, behoudens een kleine inzin king, inderdaad nog beter dan best was. Met Gert v. d. Post, die een ronde, eenvoudige dorpsdokter was, heb ik een appeltje te schillen. Deze heer heeft het publiek beleedigd. Hij droeg namelijk een lorgnetzonder gla zen en gaf daarmede te kennen, dat hij het publiek niet wenschte te zien. Een Alkmaarsche Multatuli? Piet Cloeck, die ook de regie voerde, speel de met breede gebaren en daverend stemgeluid een sympathieken kapi tein Fabian. Hij vulde in alle opzich ten het tooneel. Een uiterst moeilijke rol, met veel stil spel, had Nelly Rus. Zij sloeg zich knap door de hindernis sen heen; zij was een slanke, fier rechtos-ipopende Paültje Colijn, die in haar dictie telkens haar hart mee spreken liet. Van de rol der dames kapster maakte Jo Mulder die een uitmuntende dilettante bleek te zijn een klein juweel van tooneelspeel- kunst. Niemand vergeten? Even kijken! Nee, niemand. En nu breng ik allen tegelijk nogeens een eeresaluut. Het spel was voortreffelijk; diletttantisme van den eersten rang. Maar de keuze van het stuk was minder gelukkig. H. P. VAN DEN AARDWEG. Omstreeks het jaar 1885 flansten de toenmalige jongere dichters, o.a. Willem Kloos en Albert Verwey, een lang ge dicht in elkaar, waarin zij met opzet allerlei zotheden geschreven hadden. Dit letterkundig wanproduct werd onder den naam „Julia" eri onder het pseudoniem Guido als ernstig werk uitgegeven, met de bedoeling de letterkundige critici uit die dagen, die onbevoegd geachtwer den, er te doen inloopen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1